Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1917

4l3dc STAATS4 0TERU No 13314 io KI Trdtklng van Wocnëdag 7 Vtbr NMeo Ü9 29 96 48 68 6 138 1S9 143 143 lU 18Ü 217 331 394 297 294 299 804 837 m as 449 MO M 6 617 670 914 644 678 706 790 788 1S9 767 761 766 809 824 836 876 899 988 972 978 1048 1069 1110 1113 1187 1152 1176 1326 1 808 1330 1398 1438 1488 1474 14S7 1607 1612 1582 158 1693 1614 1629 1638 1773 1788 1801 1840 1936 1962 1969 1982 1993 3086 8087 2107 3161 2161 2174 2191 221 9233 2278 2H26 2967 3386 2392 2398 3452 2620 2559 2616 2639 2706 2726 2813 2843 2848 2870 3877 3884 2905 3908 2975 2988 2993 3026 8107 8110 3114 3120 318 9146 S178 3194 8800 3307 3338 9340 3364 3404 3420 3443 8464 8486 8499 3550 3606 8609 3674 3680 8710 3749 8798 8819 9829 8894 9999 390O 3982 3955 S959 3971 3972 3984 4030 4134 4199 4282 4274 4282 4292 4305 4835 4369 4470 4514 4596 4614 4618 4668 4667 4673 4675 4684 4803 4866 4986 4840 4963 4970 5041 6049 6133 6160 6189 5193 6283 6234 5 2 6266 6902 6311 5874 5897 6501 6681 56 t5 5563 6743 6763 5827 5846 5899 5949 6007 6024 6098 6149 6206 6232 6299 0 947 6864 6371 6533 0553 6643 6645 6664 6693 6738 6743 6780 6829 6804 6956 6976 6981 6988 7041 7072 7079 7080 7138 7149 7150 7161 715 7160 TJlS 7251 7261 7271 7294 7 1W 189 7451 7463 7457 7629 7539 7674 7632 7083 7661 7679 7689 7741 7797 7800 7809 78B8 7863 7866 7934 7968 8049 8192 8310 8354 8357 8261 8291 8359 8402 8466 8481 8503 8530 86S5 8533 8637 8089 8648 8556 8693 8008 8646 8662 8688 8790 8792 8892 8922 8965 9032 9056 9066 9067 9075 9076 9088 9123 9367 9299 9916 9817 9329 9480 9488 9522 9564 9578 9606 9697 9714 9776 9788 9798 9800 9808 9690 9859 9885 9900 9903 9995 9948 9960 9961 9970 9988 10001 1000710028 10096 10046 10185 10202 10229 10248 10265 10830 10936 10976 10463 10496 10498 10692 10586 10669 10661 100707 10761 10770 10771 10776 10789 10627 10867 10868 10900 10928 10922 10989 10066 10986 11014 11016 11025 11072 11162 11170 11183 11391 11268 11281 11809 11913 11914 11339 11388 11441 11648 11964 11674 11609 11639 11697 11700 11743 11748 11766 11766 11844 11904 11905 11981 11941 11955 12002 13046 13062 12070 13190 12145 12152 12168 13388 122B6 13362 12274 13901 12906 13927 13439 13440 12448 13605 13544 12676 13684 Hat ziet er niet naar uit dat de Tred taesebm Amerika en Duitschland xich nof hMl lang Aal kunnen handhaven Het eerst land bereidt zich ernstig voor en het tweed beruat in d bealissing die volgen zal eU gaat door scfaep i in maBsa te torpedeeren Wü hebben uit de verklaring door minister Cort T d Linden in de Tweede Kamer gedaan kunnen zien dat onze Regeenng ook in het vervolg zelfstaiKlig haar houding zal bepalen daarin ligt nogmaals een be weegreden tot afwü zing van het aanbod van Amerika Wel heeft Nederland met nadruk tegen den verscherpten duljcbootoorlog geprotesteerd Wij verwachten van onze Regeering niet anders Telkens bg elke schending van het Volkenrecht is e n protest onzerzijds niet uitgebleven Engeland zooyel a s DuitBchland kregen hun aandeel De Oranjeboeken tot dusver verschenen bewijzen dat die aandeelen in grootte niet veel verschillen Terwül Duitschland de Entten hoonde omdat deze onze visschersschepen vasUiielden en over onze mails meesterden alsof ze hun eigendom waren boort het zelf onz kostbare schepen met graan in den grond en ofschoon Engeland de Duitschers als barbaren betitelde omdat zjj het Belgisck grondgebied schonden ontzien het zich niet mee te werken aan de terroriseering vas Griekenland om zelf ladingsdwang uit te oefenen op de Nederlandsche schepen Deze Tifrsc erping van den duikbooten oorlog overtreft dit alles in wreedheid ia barbaarschheid Dat onze Regeerin daai tegen protesteerde is haar plicht al zaï dit protest evenals xoovele imtlere Wel t nïijde worden gelegd Men kan aannemen dat de toestanden de internationale nog bestaande betrekkingen gespannen zijn De troepen concentredren aan onze oostgrens is iets waarvan wQ weten terwijl wü mogen aaimemen dat er nog veel meer gebeurt waarvan wiJ onkundig zjjn De grensbevolking in Westfalen schijnt maar hardnekkig vast te houden aan het idee dat Duitschland binnen een paar wekrai met ons land in oorlog zal geriiken Uit pM cuUere correspondenties met Duitschers blijkt hoe groot de algemeene vrees is Ook in óns land is ongerustheid onder de menschen al komt die niet in t openbaar tot uiting En mén voelt in den lande algemeen de woorden van den minister Zij d i de Regeering laat niet af vaBhaar voornemen elke schending van on grondgebied of van onze sousereinite vaawelke zijde ook met de wapenen te keeren als een waarschui ing tegen een ons nietbekenden vijand Vooralsnog is een kalm afwachten het eenige wat ons te doen staat Onze Hegeering ziet verder dan wü en wij kunnen het oog op haar gericht houden Al voelen w 13700 127S7 12788 13709 12733 13756 12766 1901V 18092 12840 12975 12932 19061 19109 13196 18105 19166 18212 13281 19293 13847 13360 18868 18363 18878 13989 19497 19484 18485 19504 19617 18697 18676 19577 19606 18612 13643 18728 18816 13819 18867 18873 18886 13906 13918 13968 MOU 14098 14097 14181 14189 14148 14161 14166 1433a 14396 14350 14262 14364 14377 14278 14390 14316 14917 14372 14976 14387 14391 14995 14419 14476 14499 14634 14601 14612 14910 14634 14886 14657 14681 14716 14774 14798 14S08 14870 14899 14968 14975 14976 14983 15160 15847 16255 16270 o 16969 15384 16401 15409 164a9 1610 16642 16692 14818 14926 160 16140 15160 16847 16255 16270 15292 I530B 16969 15384 16401 15409 16479 16494 16496 15608 15661 16666 16662 16598 16686 16691 16773 16880 15913 16929 16980 16980 1699a 16009 16021 16089 16111 16136 16138 16166 16190 16260 JH J 16407 16119 16607 16616 JH 55 1 16592 16600 16603 16616 16636 16644 16847 16762 16769 16790 16811 16816 16906 16914 16916 16948 16964 16964 17004 17025 17071 17079 17080 17108 17109 17192 17137 17388 17349 17376 17379 17886 17426 17S4 17471 17486 17600 17602 17620 17622 17626 17540 17623 17683 17655 17665 1768G 17751 17781 17819 17861 17863 17910 17931 17OT5 17978 18049 18079 18146 18158 18164 18190 18268 18825 18396 16416 18474 18449 18478 18491 184 98 18540 18602 18618 18677 18762 18768 18787 18813 18844 18936 18954 18996 18959 190 19024 19056 19069 JS2f2 2ül 1 89 19190 19295 19269 19996 19968 19446 19461 19609 19646 19698 19636 19638 19713 19724 19761 19798 19600 19812 19813 19828 I98S9 19840 19858 19878 19882 199W 19914 30064 20113 3M76 30367 20411 30431 20446 30461 20467 20691 20672 20591 20616 20656 20675 20740 20784 20773 20788 30803 30818 30898 90856 30863 30614 20996 Advertentiën G TrM4d door Oad roffici r Mn oM gemeubileerde zitkamer ap o d B uaod Bt fr 0Bd r No 637 BuKauOoudKbcCounu M ikt 31 617 7 Het Nest van den Sperwera Een romaoitjaoh verhaal uit dem tijd va k de Puriteinen ter 17e oeuw door PARON ES OROZY Nadruk vwhodteo rinulifii ni frjji lirT ii ZiM lell JUémmUmt OOVDA LCZÏNQ hotidni door d a W IE nr H t Ds H Oannagieter 0 l VaUDAG FUBUAUl 4 T di 9mutt ia d b n luiM l d r Sociëteit DBRftUNIE 601 13 Oad rw rp VoorsMUngen en gedachten over leven na dit leven Tm too ai l d i dir v Moi Ia li raw d M i i 10 M HET BESTUUR Verdoemda aapi liet de gewondö zich ontvadljpp niet bedteaikendie diat de Lord Protector een zwaire boete op h vlodcen Lad g t€ ld Ik ik nïa k de daniefi wd m icuue maar dieaa van eea jongen heeft mijn been bijna stuk gegooAcH Bij e sterke bewoo rd nge liet memiga d SDe en kreet vaa afkeuring hooren en tante H rri m uitta haore verontwaardiging het luidst Afsohuwelljkl Wat oen ruw ongemanierd meaach 1 dlo nabuur van u wa rde Bir Marmsduke zride zij op haar gewonen Bcb rp o toon Ooed gesetochap voor uw pupil iB hij zeker nletl Die beeto Squire Boatfleid zu te Mevrouw ünchoo i Ao blikbaar zaobber gehémd wa0 em ia bet ondierhavigie geval zeker geen aankiaoht tot hoog © burenwrok om boete leWendie weoachte Die SKKHfige Squire hoe zachtmoedig neemt hjfSyijpo verwoi op Zulke ODfaa2idlf p oneni moest nm op oen kegelbaan n et toeiateo voegde ij aan nare nnedelijdend woorden toe wat allennbiflt mevrouw Harrison bettaarde Wat ik u bld4en Dia SfafTbnothy Springende 1 ld I 1 1 631 t llppMi raw huid Gebruik PIHIOI I l ls n w cl r lien nd Groote Nationale Hardnjilerij voop Jongen beneden de 18 jaar op VRIJDAG 9 FEBRUARI te BOUOA f 75 f 50 f 30 f 20 f 10 f 5 Aanvang 2 uur Aaafifte voor Vrlldat II au In Hotal DE ROMEUN Kattaiul L HET BESTUUR der Z H U fd Oouda SOEPQROENTEN wie them ondanki de ilreiiie winter toch oedlioope en lieerliike loep verlanitl koope mim mmmu m di m mï m milroogile groeiln II Coiiili De e JULIENNE 11 umenfeiteld uit allulei prima met zor getorteerde enrllé en pikante trocnten en geven een heerlijke aroma Da priJB hiervan ia in nette verpakking SO oailt pM Hlki enlosa4a ltt rOll Ve riijjbaar bij vele winkeliera en alle loliede roentenhandelaren H H handelaren wenden lich om prijaopfave tol den vertalenwoordiler voor Gouda enUmatreken den heer 539 3Q A HENDRIKSEM tm tntmn ta Qroenendaal 21 I I I i jl taeo sIoÉldjjte Fatrieteo psfjdlellfprimer oPöEBiOHT tres Voedert nw Fee met de uuivere murwe LIJNZAADROEREIN merk STER en W L en SOYABOONEMKOEKEII merk W L üitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde ntv rHvloma P arNn IftOO fleam aofiiton MedaiUtm W Abonneert U op Het Stenoorafiscli Verslay van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bj den Raad inliomende stnlciien do besohiltkinKen daarop on de atenografijoh opgenomen disonuiei allee bfjeen in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS voor bonné op dit blad I 0 25 per kwartaal N voornitbetaling voor niet abonné f OJSO per kwartaal bg vooruitbetaling Abonnementen worden aancenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOEKS aooonntant en HoofdretJ otenr van Handelaitndie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Ja accountant en oodleeraar eener H B S worden door hot Mm lol WéII van VeWappei Mn Keicengraolit 15 en Lelie oht 30 Amttecdam georganiseerd venKshillende Schriftelijke Cursussen In het Boekhouden Leergangen voor beginnen eenigazini gevorderden en meergevorderden Speoiale carsuaBOn voor de praktgk diploma i en voor da aoto U O Eveneens populaire cunna voor lakenmenaohen Normaal lesgeld f S Ser kwartaal Shelle opleiding Uitatekeade reanltaten Zoo glaagde eaer daeen voor de Middelbare acte de nanwal jka 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eent examen deed en dia geen andure leiding had gehad dan onien ounna Ia het wonder dat once sobriftelgke leer f angen op dergelijke wija populair worden en dat ateeda meerdere canidaten voor de practf diploma s of voor da acte U O onze achriftelgke onnuaaen zelfa preiereeren boven mondelinge leaaenl Belangatellenden Zy verbindeu zich Jhierdoor tot nieta V Nieuwe Schouwbur Sodeteit Ons Genoegen N y H l ToonWl Dir W OYAAKD MAANDAO 12 FEBRUARI na 7 uur Groot suocei Groot luoetK Emb H mill tprnriii m FIENTJE BEVLEMMIS LeMariage de Mad Beulenm Bliii l ii FONSON o WICHELER DOOR DB riiaiiciielrlJslniiirll f IilToimr Prija I r plaatMni Lo Stallea f 1 jh Niet ledAD of 3 Balcoo f 1 aiet ledcn f 1 J Galerij I O B0 Verhoofd net 5 aut recbteo Plaattbeiprekiotf bij lotio Zondai 11 P 10 uur 631 i LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAARr aoMi dMr v KOKO u braih nw kM I lui ia KOkÓ t HAAR KOKO DOET HEI HAA oaoiiEM OAAT HET DITVALLEN TEOEN HEIOER AM KRISTAL BE WORTEM REVAT OIEN KLEORSTOr OUE or VET VERraiStOHEMD VOOR DE HOOrohVI O VAOTAAO VAH w HoanT Of mnwii uEj üinuuwuivo Goad ANTON COOPS TVijdstraat Schoonhoven i A N v ZESSEN Krimpen a d Us8eI A GROENEVELD Lkz Zegwaard a OOSTEELING Haastreohteohe IJeolub IJs en weder dienende Zeer mooie soiiede meubelen al Tafel Stoelen Katten Spiegels Schilderyen Tbeetafel8 Buffetien Stgiaffleablemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 StHItatd f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz SinmiUTM ImntglsiitlliikkhMl Rotterdam JerJJYOorpareo op tyd 14 ringen 111 Zondag 14 Februari 1917 da namiddaa 8 uup Prijzen f20 flO f5 f 2aS0a Witte Bios coop VRIJDAG sa Toltfanda d ti Db bDiliDgewoDi Eilra M Aangifte aan de tent te half twee Inleg f O M 640 20 HBT BESTUUR KLEINE ADyERTENTIÉN Jimmy Valentin HEEREN RIJWIEL TE KOOP ungcboden xoo toed 1 nieuw 24 7 Adfe RIDDER VAN CAT8WEG 50 Het groote Amarlkaaneche a dotcctlveraadsel In 5 acten 641 30 Enns oieoi id aiiDeDil hogwijiiil PRACHTIOB OPNAMEN OEWONE PRUZEN OEVRAAQD voor de aronduren dOor 2 Mitiitireo een Gemeubileerde Zitkamer voor itudie Brieven met prijiop Mf onder No 639 Bureau Goudiche Courant Markf 31 A OE3iTI3 A F br 1 u Nieuwe Sohoawbiug AboooanentoiroorstelMli RoB Toe ia Fabr IJJ iwr Niemre Sehottwbarii Qeaelaolup Seyaarda Fioit Bw FirmaG SMITS Schoenhandel 19 F ir 2 uiir 0ndanlmi9 inmia8i ArmeaiKKv Oeiiouv Boaw en Wo BelMid Ttnoekaai irtt germtid t Ug 4 Ie lta laegea entraagan au Tergadorlagm oeaMTtm reroakeUJkaf i ieo aoa eoi doa laa h anae agnaa Eleocrlaoiie Dnikkeirü A BBINEllAM ZOON Oente Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR lEMRfiËPf ÏÏ 55e Jaargang Vrgdag O rebrtniri 1917 GOVDSCH eOCRMT 3 ie u ws eaa d ertea ti©TDleud voor Gro uud st © za DaoxstxelceaaL VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON fcN FEESTDAGEN INOEZONDKN MIOIDBKUNOIM 1 4 n0tt IJ Op de rourp Biiia diiha l lanaf G n n Kl afnaiia a aan e j a nafriaall aa M Mal p ia Grooaa taum n raalaa mtÊ tliiliiiliw KLEINE AOVEETKlmtM untté koor tm rartoop hen aa lai a i I S nult I OJS A nlM btfaling kUaimim groMt 10 imtÊU ll liwnMewaa S omi ABONNEMBNTSPUIS i per kwartaal f 1 2S per week 10 c iu mM Zoada Ud p kvactaal f 1 7S per wttk 14 cent ovcr l waat de beaorgïot per loopcr eachiedt Praiw per pon per kwartaal f 1 50 niet Zonda ablad 12 Abonnementen worden da ali ka aangenomen aan ona bureau Maixt 31 Gouda b ooxe aKcnien den boekhandel en de poMkantoren ADVERTKNTIEPRU8 1 Uil Gouda en omttreken beboorende loi den betortkrinf 1 S rebels f O SS elke reiel meer f 0 10 Bit acbtereenv d ende plaalaiilten worde deae le n twee berekend Van buiten Gouda en den bexorKkrlni 1 S re ela I OM elk regel meer f 0 1S Telefooq Interc 82 TiEiIefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON mm ONS OVERZICHT dan ook piÜntijk dat de binnenlandaehe toestand op dit oogenblik meer dan ooit zor gen baart zij is bijna kritiek te noemen oiiUaar mocht wonl i De wagmdvum kuDiuu MTst worden gwpeBd wansMr hat iwtpuat btreUct n de wagtn docw kopp UÜak wtfftiat la MVnUMIK L jrd O arf oji b io lf De oofmnwudmt van da JüxprvM € eiK trale te Btaskbolot we t lo metdeck dat da rals van Lloyd Oeoi naar Hualawi volatrekt niet ia opgegove maar ultfe teld l e da vaa aaukoniat W streng gehfim gabtMidaa Voor het verb vao De kapitein werd echter gevaiig n o men aan boord van d duikboot Tot zinken gebracht zUn de Engalaeh s Turino HolUnsidc DaunUasa BoyiMcaitlii Saxonian m Vadüaere het Nooraeh ajk Sougelv het Zw licha s Varing het Fransche Yvonne de Rusaiieh aelio ner Bangpublis en de AnMrikaanach ieh0 ner Charles K Schuil Van de 23 leden dar bemanning dtf Dauntlea z Jn er zes geland waarvan ef tWM daarna z n gestorven Naar geredden van het Noorsche s Argo dat ean dagnaa van Huil op 28 Januari op een mijn liep mediKleelden zifa denzelfden morgen zes Engelsche stoomschepen op dezelfde plaats in d lucht gevlogen De mijnen waren Duitsche ea in deft vorigen nacht gelegd Uit Madrid wordt gemeld dat de bwnan ning van het te Barcelona aangekabtM stoomschip Bumos Ayrea verklaard he f dat zij ter hoogte van Kaap Santo Antoni een onderzeeboot heeft gezien die bagelaitf en gesleept werd door een oorlogaachip Men neemt aan dat deze duikboot is buit gemaakt en naar GibnJtar werd opgabracht Hen meldt uit Brwt aan d Uatlft dai de Fransehe treilar Cobra wand auigeval len door een Duitaehe duikboot Na Mi artiUerieduel liep hat schip op de dulkbooi en ramde deze Hoewel Amerika de betrekking met Duitschland heeft verbroken duren de besprekingen tusschen het Weensche ministerie van Buitenlandscbe Zaken en den Amerikaanschen gezant voort De diplomatiek betrekkingen tusschen de Ver Staten en Ooatenrijk Hongarije x n nog niet afgebroken naar een Weensch blad meldt Tot eea definitief resultaat voerden tie besprekingen voorloopig nog niet In Amerika ziJB stroomingen die pogen het voortbestaan der diplomatieke betrekkingen tusschen de Ver Staten en Oostenrijk Hongarye mogelijk t maken Er leeft in Ameroka nog alt d de hoop dat Duitschland zijn spijt aal betuigen eft mogelijk zijn politiek zal wiizigen De verbreking der betrekkingen blu ren volkomen bestaan totdat Duitschland uit zichzelf afziet van zijn standpunt in zake den duikbcotenoorlog De eerste resultaten vsta Ien duikbootenoorlog zonder genade z n 1A echter bekend en de hoop op de wijziging zal nu wel wonden opgegeven Dinsdag en Woensdag zijn 27 sehepeA vernield tnet een tonnenmaat van meer ila 60 000 ton Dit 18 nog de grootste tonnenmaat die Werd vernield in eenig gelijk tijdperk van den oorlog Een telegram van Tannacht meldt dat ook het Engelsche stoomschip California door een Duitsche duikboot tot zinken is gebracht De bemannmg en cTe pasaagier telden 20 personen Men vreest dat 2S leden der bemanning en 13 passagiers z jn verdronken terwijl er 4 bij de ontploffing werden gedood De overlevenden deelen mede dat er absoluirt niet w rd gewaarschuwd Eigenaardig ia het dat de eenige Amerikaan die met de California reisde werd gered zoodat er ditmaal geen casus belli is Maar men gaat in Amerika toch door zich voor te bereiden vóór de bewapening zijn de volgende credieten toegestaan 1 250 000 dollars voor machinegeweren 1 millioen voor afweer geschut en munitte 6 millioen voor bewapening van hulpkniisers 7 millioen voor munitie Men schat dat 27 000 fabrieken gebruikt kunnen worden voor oorlogsbehoeften Alle staats gouve eurs zonden adressen Tan toewijding aan Wilson De nnivertsiteiten van Princeton Yale Harward en Columbia zijn vol geestdrift en bereiden grootsche vergaderingen voor Ontelbare vrouwen vereenigingen organiseerden Roode Kruisdiensten De Duitsche Amerikanen vervoegden zich in grooten getale aan de administnitie bureaux om zich te lalien naturaliseeren Als het tot het ei ste k nt zegt een Engelsch blad bou WiAïngton vermocdeItjk graag zien dat er febtnenkort een commissie m Amerika koml om met dat land uit naam wan de geallieerden overleg t houden over de vraag boe het AmerikaanBche materieel en de fliHUicieele hulpmiddelen van Amerika het bult gebruikt soudea kunnen worden De Duitsch AmerikaiHII blijven hun nieuw vaderland trouw Lioyd ijmaem W hot v 4fNMia WMprftaia M ald Na aaaügsBi ofmk banraetf c verratgena ea beaoek aan d btuancrljkata steden out een teztcbt te krijgen over don aig nNw w n e MOe aeheo ttirafwl V r sMüeada aHintli labarlelwa attHan dwnka wottfu b oftWN M en wa bUk wl miHMi gaworpm ku da al uw tTMMpori ea lavwyMMiHslmargftiil ti4 Daarop aal ds ontvangM dm d Tmmv in het hooUkwarttor pl Ma bebben waarop ten stotte de ail fereutie aal wordea geboudeo De afgevaardigden 1 28 staten vertegenwoordigende S miUfeen leden van dea DuitKh Amenkaanschoi Nationalen Bond hebben zich verbonden trouw te bleven aan de Vereenigde Staten en Wilson s handelwijze door de diplomatieke betrekkingen met Puitachland te rerbr en goedgekeurd De leden hebben ook maatregelen genomes om in gevaj van ooriog DultschAmen kaanseha imenten op de been t brengen De Zuid AmenkaanKhe staten zullen zich vermoedelijk bepalen tot protesten tegen de Duitsche blokkade verktanngen CtaBtBffd OorlofftwiMnMi T w e B r o e d o r a D Daüy MsÉl van U Fubruari hrwg m loto van twoe UroudorEi van wJo da a dea anderen hmdi kftjB vanc a gomaakt De erate a Pool dtande bUda RuMiadw trodpt kt FnukrlJk cd maakte al broeder itto to bet Doltoob imu had dlMut gaiuamn In PrMriurtjk k i De Noorsche regeering heeft bekend gemaakt dat op het oogtnblik te Stockholm onderhandelingen tusedlen de drie noordelijke Hjken worden gevoerd over de houding welke ig op den grondslag van het volkenrecht ter take tmI Duitschlands verklaring zullen aannemoa BUITENLANDSCH NIBÜW AUKRUU Een zw ofbaanovcr dftNiarar Da NiagaM Spaniih Amroeor Cmo twi heeft onmiMliJk v66r dea groetfttt wate val een zweefbaan over de Niagara aangalegd waarvan de kosten 60 000 bedragen Wagens van 3H on gewicht 24 zit en 2t staanplaatsen bevattend loepen over 6 gesloten metalen kabels van 25 m M middellijn De Bpuming Is 547 2 H Aan het e n eindpunt zijn de kabels stevig verankerd aan het andere loop i zij met een aangestoten eind ploegstaaldraad van 32 m H doorsnede orer aehyvea van 1 26 M diameter zij worden meteen in een ijzeren leidingstoestel loopend tegengewicht van 10 ton zoodanig belast dat de spanning steeds dezelfde bluft De doorbuiging van ruim 30 M regelt zich naar de belasting van dea wagen In het midden dus op den diepsten stand is de wagen nog ongeveer 60 M boven den waterspiegel De trekkabel loopt vaa den wagen over een schijf tb het een tot het andere eindpunt over een spanninginrichting naar den wagen terug door mid del van een drijfschyf van 2 4 M mlddeliijn en een geleldingsrol Het draven geschiedt door een draaistroommotor van 7S P K De snelheid van den wagen kan tot 1 M p r minuut worden opgevoerd terwijl de duur d r vaart gewoonlijk 6 minuten bwïraagt Veiligheids inriehtingen x jn aangabracht voor het genl dat de trekkabcd mMmmjMtk IftVMT vaa aar a ataal alt DattaeUftied Naar aauleldnc rw da se fe ronde klaobtea van d N lerlaodaobe handa iarw vmr Pulteob lontrandenl ran ataal m Ijaer die mÉabnilk maken vao deik toeatand oiu aenvoodiff unfagftoe ver Bg ellw trmrige aitwj is dikwijls iet onweerstaanbaar koniise Zoo ia het ook hier Een onderwijzer ie heer J Kuiper hoofd eener christel siMot te L i uwarden heeft aan den presljUt der Vereenigde Staten van Noo7d An kft versocht den uitvoer van muniti natf iSüropa te verbieden AmerUu tteW M nitltt fü tijn adrei is de dochter van Eurdpa en het yoegt de dochter niet aan de nujêder de wapenen te verschaffen teneinde tMUmede zelfmoord te plegen Afschrift van dit adm is aan de oorlogvoerende mogendheden gezonden p4iDhtlnc te aolwleerea aai 1M aclirllt van het eerale NederlaadaabakoopHiauMglkle In Ikuitachlaod dkU Hu Mt gjkle bij oud rmek kt geblekm dal de duoi Nederlaadsiciho akwBWr dUiwtSftaondrr ao eerst b bobben Rle a ondtrtew keitde verkoonwoorwaaiden la v ie vallen aaa de DuètMbo hauMftren Jurldis het ro t genren tot aamilwrlDf wanneer h t dan ook de vraa kr ol oat vait koopuMfluMtaodpuot U vei dw U g a m la Wij zegit het blad vvrder d t kn bat ierat N dca 1 KooipiuaoAgdlde verklaren oiM gaarne bereid tao in bêpaaldb con Bte geivallen een ondevzoek In t Htt on te tracbtMi partUnb tot ovnr eenatetnoiing tu brengen Tot ons voldoening kunnm wij vautrtellen dat wd reedb bij herhaUnc aovwtk op ttrwttk k r fabriekHi alx der NedBrUDdaelw afenmerv met abooes bemtddeleod opfetndm zijn Aati eKlra de nwtetijkhetd van ottn ring van ooda orders in laatate IwrtMtlu Wii gelooven niet te bout te sprekeft wanneer wü voorspellen dat de oorlog nu door deze inmenging van den heer Kuiper spoedig geëindigd zal zijn Hat is voor Nederland een eer dat met n Amerikaan doch een van z n onderdanen op deze origineele gedachte is gekomen De resultaten Behalve de hierboven genoemde California is een Peruviaansch zeilschip Lorten op weg van Callao vernield door een Duitsche duikboot op 5 Februari Mogen wü de Engelsche admiraliteit gelooven dan geschiedde dit binnen de Bpaansche territoriale wateren De Admiraliteit meklt verder dat een DoitBche duikboot het Britaehe stoomschip Port Adelaire dat passagiers van Londen naar Australië vervoerde zonder waanehuwing op 3 Februan torpedeerde Het Nederlandsche stoomschip Saraarinda redde de passagiers tfi l idde hen t Vigo Feuilleton gezwoKo KepubUfcdocn ko irtwrt da Moreterii o zoo l t vaa Sir Hwmaduke een beaoJdlgde in elk 0ay l geen aacMpraak maken op a a dan wa vluefatifl kolkj al t ken dit neo aloh bewuat waa van zi aaufweaichM Maar La4y t e had aHto dU kMiia beUwldheid niet boneaen DMr tariufBle teeken had itf tatooa l iMaen van ai t m m m i ttkA da vreemd blik waa vetdwaam bsteHtde OfMiMlk dB al ohsrp aün lothaar dooeigwtoMïgwi vaa ie ke k aelb let naar hem ooi toen bij aloh wr w Mm Naar het acbeeo waa slj oMt al baaor obt o bij het pel De tv baar voogd kon voor d rijk evinndn betaavrljk zl alsi de U v p jongen die de omgeworpen kefefa t a it Miwohieu wa er bftM MVftttblf van Moiate tonrtaodM ook welöéK waobil tudachen het werk van éim kMalJ i8 en do otet MmBda briélMiirih r vaa Sir Maniwdiike ¥ da woordm m irpHteo aooFDBTUK ni iaob ging iii pen vereiiditlng over Een nog jonge loaa waa juiA overoea bruggetje gt omen dat dam bloenieDtuini met het park vereenbgdie Hlj ging vhig onder de boomen door naar de keg et baan n toen hij die nadeo wen de luchthartige vrooli heid bi IjÊOy Sue plotseling over te gaan Int do veraoderdf ultdrukHng die wij bij jiaar opmerktrai Do bolMifaehjko vertooDkig der twee botsende jongelui v6ór haar op den gT md in fellie woede veohlmde on haar doHijc eoli eii haar nu eetii boM ta maken want zij rukte hM fijne stokje linnen uit hun baraiiefi en keerdto ikb drilbUp om ZuUcn we veynder ke eokr vroeg ze kortaf De jong meu had ti ovlerendo Lad r Sue geeb oogienlilflc M het oogi verloren Tweemaal zelfs wm bij ipesfruHdeld over kooestoi en takken verhargen onder het grs8 Hij had haar vroc ijk xien laohen toen de Squire den jong i Timothy atekeUg U woord 8ton mj had haar m g ling van pot en iinnaohliug igienover de ve itflDd n opgemerkt Lvemoia was k di de verandcrfi op haar gelaat de smachtende hük de stille venuobting € 0 haar opweUcndeu toom en onstulmlgi Ingrijpen ontgaan Maar zijn ernstig galaat vended noch alkcuriog over deae noch vcrwond flnf o er geno harer uitingHL Hij Uep als eoa Klaapn futdelaar gelijk do oogen bijna zond r uitdnikkmg vanwege de starheid vaa zijn Ülk Hij was hoogst eenvoudig bijoa armalijk fj leed en maakte een droevig R guur aelfs onder dese landhevrea wa riijk ndet op hun costuum kondniro nen Het graa waarop h Uep hi xijnc nadering onboHrbaar gemaakt Sir Manaaduka hftd ben kome waot hij wenkte hem naar hrn toe te komm Wait bebt ge Lainfaori vroe hQ vrleodelijk Uw brief aan den heer SinfHngiloa Str Mainuaduke antwoordde de J0Dg man Zou u dteo wtSai teekenen V Kan dat dM wachten Mld Sir Mamnduke Zeker I Indkn u dst verkiest Sir Neem mij iJet kwall i dat Ik Mer ben gakomen Ik wlat niet dat ik u atoordo De joDge man had een aciierp Merag luLii en € ai viKKoide barocbheid in i optndcvk waardoor hij het venooedea wekte vaa bitter woindg iogenomenhMd met dB tartaande orde vut aakea ca zi oinatandl iediD Hij ketfc niet meer naar Lady Sue maar strak ikaar Sir Marmaduke Ei verontsohuldlgmg laompelend akwf ae zijn lippen verontreinigd Het zou tocb maar bet r zijn als ge tnet BkyfËDffton zdf die zaak gingt bespreken bernazn Bir Marmaduke gnea acèt gevendie op de gienioaipehle taouse HIJ zal zoo dadlelijk wvt hier komen Zondv leta me V tn £ egg i keerde hij zioh om en de jontfW nam aAd iA afgeBohoept ziiode wenddB ziek naar dtn wqg die naar het aiot leidkle Ge wilt tooh wed een beker haa jp met aofl drinkem nrijnbeer Lambert nood pde vriendelijk Menrrouw Mannadoka Zeer verpticht M vniuw I antwoordde hij RtiJf beleeld Ov r eea half ma al4l a het mj vsrooriuiA Ik moet nog een anderen brief ndirijven Niemand h d ni i MiUe van hem genomen Z Ui m dèft digm torn er geen konin meer rege rd en het Hoogerhuis van aa Lords waa afgeaohalt HHA tam vaat aan bet begrip Is BM viel LoJtiy Smo betnl deteid in nic moeite eeo mlflcsh MidlêrdTukkendo die on hare lippen aipéeldle Vergeef den anne Squtre John zijn onbedncbteo uitval U had tooh niet kunxuoi v rwaohten dat hi ü zijn comiplimieiDt zou maken ovor diea voor hem zoo jnlijkem worp O zijn betoedigiende woorden laienmil abnoluLt koud zedde de joaffe man de schouder ophailende Omdat hij mij een aap noeimDe daaront ben Ik het nogi nieti Neen anitwooinie BoajtHeld scherp Daarin kunt ge w l golijk hebben maay het bewi t toch dat Ik tamelijk vooruitzltmde bffli OHviier raaip het do je van Lady Sue tooh op zeid © raevrouw Piucbéon Nirt ooodlg lieve mevrou vie4 mavrouw Harriaon ku Dat hei S r Timothy al gedaan 2IPiMtftft i bHw ttiMlJk oamrMiifiUchekl waa tocb met dT vgcgob tktm van dei amm P ot liD on Nald ruimdbeid bg Lad 8m to w I dww ir U U der bw ourfaigfiidti hofBMken nrtitnu deifc bav de overdreven hmrMMhttav van harv persoon door dm goade Squire J de ODbandlffB houding van Ht I m o de bekknxAeld van dm jotMsa Sbttire biar awMiiatBimNr W Jt M fil ul Maar tarwi de joogelui gelijktij bukten otn bet dociije op te rapen hoo d n himne hoofden tegim edkear De stoot was hard genoeg aangekomen maar l ady Sue zag op onge lidckige radders met bitter weinig medeiijden new oovergcnoegd a4B sij wm over hun zeifzuchtlgen ipftr Tooh fonkeldB er een laobje in hare oogeD over het maJle figuur dat de jongelui maakten Zij wiet dat se mooi was dat ze befcend njk was teveoa en de keus had niet alletii uit den adel ran Kntt maar van g oel Ztrid I agetoad intdiieQ ZIJ m het buwelijlc wenMMe te treden MiB0 hlen kwam haar dat w in de gedachten terwijl ze laciwn moest o rer ie klu dttig vertooniag l ób pogdngoi haar het nof te makem Haar terzoifder tijd dat haar geaioht zich plooide tot een gltmlaeh heaok bei plo ae4incr hare oogen teebcuden eene vreemds lUtdlrukkiDg m de opwMleode