Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1917

No i i380 Openbare Verkooiiing te GOUDA Om 4tfN aitliiif 3 op DONDERDAG 18 MAART 1917 dea voormiddaga 11 ona in het Hotel DB ZALM aao de Markt ten overataan van deo re HaMtrecht geveitigden Motaris J Koemaiii van De onlaa B nieuw gebouwde Landbouwerswoning met SCHUUR STALLING o een iierceel b st Wallancl ffroot 1 67 30 Hectaren aao bet Jaagpad E 116 bbn Ie Waddiosveen nabij Gouda Verhuurd voor f 375 per jaar tot 31 December 1920 Nadere inlichtingen geeft Notarii KOEMANvooraoemd 768 32 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Kijwielen en onderdeden Landbonwgereedschappen en Werktuig en Dit nummer bestaat uit twee bladen Het Nest van den Sperwers l m romanlisch v rha uit den tijd van de Puritainsn der 17e eeuw éaor BARONES ORCZY Nadmik verboden 29 De manintm dronk i als om stryd hoofdzakelijk cïe Spaaiwohe wijnen zij attii aiHtlovia on kaae bij hoopea en wnnkten a A or om ineer Het kaartspel was natuurlijk gestaakt Allü tatfeatjes waren tfoor Ae etende en drinjtcmdo j eten In be sg genomen De mannen hadkten hot vooral over die kanu wi van het spd waarover zouden die lettghooiden ook ail rs prsten Do theatefb waren gesloten dok andtere arausemenlpii waren verboden Hanm gavecSiten m hotTfTiigcveehtOTi mat hondm waren onnHigehjk gcwonfen dtoor do streng gehandhaaldh weiten van den Lord Proteetor Do vrtmweii spr en ovc r kleedy en kapsolB over do nieuwe poHen en gftuTfrpor ploois a en die smeokvtdste sp en Alleen on aan d p middelste taf zat 8e gr ve voor adie ververMAing bedenkende on fliluldSg wachtende op het einde d r oiuterbrekJl van het f p Toen bij zi isolement gewaar wani had bij met kooataaiabiigie j aagdlieid de martsa geld die voor hem laig geteld Goddank gerMf t kwam bot onUwrba r elper sijaa ttppm als tot slcbarif Advertentiën Klompenmakersknecht gmvwmm$4t belnrMm of boordsri looo 45 cam per pMT bij W K VAN RAVENSWAAYte NlBUWBMXUa A D RuN 865 7 Te huur m EEN WOONHUIS M de Keiteosiolel 41 huur 350 jld per jiir te bevr eo bij W BOKHOVEN Jm p I 19 Dienstaanbiedingen hebbsn is de Soudsche Courant ateei tueeeê ÜT Dmc ulTertrBtiea kosten sleebls kij Tooraltkettliiig 1 5 regels f 0 25 voor elke regel moer 6 centi Opgaaf sitslDitend aan hetBnreaa DUITSCH Doitsche Taal en Conrersaliu Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMraar Duitaoh M O C Houtmansgracbt 19 GOUDA Een vertrouwd adres B voor het maken en atoSeeren S van MEUBELEN Is b j i N HESSING S Peperstraat 24 Gbuda B Billgke prijzen prima mate jS riaal Reparatie aan alle met 5 beien Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze TheeSo worden cf leverd in verzegelde pakjei van vijf twee en een bslf en éia Ned oni mei vermeldln van Nommer en Priji voorxien van volgeDi de Wet gedeponeerd Merk Ztcb tot de uitvoering van Uwe geSerde orderi lanbevclend J C BUL voortaaea J BREEBAART Lz S67 20 Markt 5 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliiiios want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIKGEB NAAIMACHINES kunt U krügen in al onze winkels DIE MEN AAN ÏÏITHANGBOIII EAN KENNEN SINGER Maatschappij DapAts alom Bestel II hkierk tij 1 iriokmaii GOUDA Kleiweg 5 Mnü loDioUijti iriekei pesiidlefomiemer JP8ERI0HT ire Voedatt aw Fae met de mttvere murwe LIJNZAADKOEREN merk STER en W L n SOYABOOIIEIIKOEKEM mark W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde ShraIHploma Parli 1900 Segen Qouden MedaiU ë Abonneert U op Het Stefloorafiscb Yerslao van het Varhandalda in den Qameentoraad van Gouda Bevat ALLE b den Raad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discnssies alles bijeen in boekfomiaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voomitbetaling voor nietabonné s I 0J50 per kwartaal by voomitbetaling Wf Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende schriftelijke cursussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Ilandelscorrespondentie Ned Fr D £ Bp en Mal Boekhouden enz Haadelskennis de Techniek der Administratie de Tecbniejc der Bedriife eotame de Techniek van In en Verkoop Bedrijfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzekoringswetenschap Statistiek en HandelsocODomie Schoonschrijven Machineschrijven Handelsstenografie en vele andere vakken TALEN Nederiandsch Fransch Daitsch Ëngelsoh Italiaansoh Spaanacb Deensch Nooidch Zweedsoh Huasisch Maleisch Latijn Grieksch Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheiknnde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktuigknnde Electro Teekonen Graphostatica Vak Duitsch Vak Engelsch Bedrijfp en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psychologie Logica de kunst van het denken Rh orioa de kunst om zich uit te drukken Stadie techniek Energetioa Sociologie Staatsinrichting Staathuishoudkunde Geschiedenis Aardrijkskunde AeBthetica Schilderkunst Muziekgesohiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bijbelkennis Bibliotheekwezen Jonrnalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportie leer eerste hulp bij ongelukken Perspectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch sproken Verbetering van spraakgebreken Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl Handschriftverbetering Vlug en goed rekenen Horhalingsonderwys U L O Fröbelen Slöjd Spelleiden Fotografeereu CURSUSSEN VOOR DE VROUW De Techniek van het HuiBhoudoD Kookkunst en Voediogsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en Costuumoaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle aoten L O voor alle aoten M O en voor alle Praktijkdiploma a Notariaat Mr in de rechten Deurwaarder Gemeente Adminietr atie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijfsleider Accountant BoekhouderCorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservokader M U I O diploma einddiploma H B S 3 c einddiploma H B S 5 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en T paichter Waterstaat verder geneele opleiding Rijksverzekeringbank Postspoarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H S Militaire Academie enz METHODE I Wekelijks wordt den cursist een les toegezonden in het algemeen verschillende opgfaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogel k hetgeen b v het geval zal zijn bij het maken van opstellen vr e vertalingen of teekeningen dan wordt de individuëele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retonrneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar Er zign leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschillende examens bestaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leerlangen die men nit liefhebberij kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIÈNi Het normaal lesgeld is f 5 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 25 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiëa beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkere of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars ban kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis brochare RESULTATEN f Een nauwkenrige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der cursisten die met schriftelijke toestemming van de Directie van het Bureau of van hun leeraar examen deden welk toestemming werd gegeven bIb d cursisten werkelijk gewerkt hadden voor hno examen slaagde Wij geven onderwijs per brief in allej vakken en wy leiden op voor alle examens men klopt dus nimmer bij ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE ï Wij hebben een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden ia het algemeen mondeling op verzoek echter ook sohriftelijk gegeven Wij staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zyn derhalve in staat ieder met raad en daad bij te staan Weet een jongmenscb niet wat hij worden moet dan wende hg zich zonder schroom tot ons bureau wij zullen hem zeggen in welke richting bij zich verder moet bewegen ook in verband met de financiëele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN 1 Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onise afdeelingen Schriftelijke Corsnasen ala ome afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze interessante gratls brochure Ons adres ia Keizersgracht 163 Leliegracht 30 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spteeknnr van den secretaris lederen werkdag 10 12 2 6 j Zaterdags alleen 10 64 LEERAARS 329 CURSUSSEN RUIM 6000 LEERLINGEN BnreaK tot Pnbliciteit yan Wetenschappelijk Nienws I Zeer mooie aollede meubelen ala Tafels Stoelen Katten Spiefela ScMIdergen TheeUfeli BuSetten StQlameublemen feli BuSetten StQlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbelen enz enz alles spotgoedkoop Ruebekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stgikast f20 StUltafel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 60 enz SIIIBnUTW Imgliifiubllilikiyetall Rotterdam Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Eere Voorzitster H M de Koningin DERDE OPROEP Het Koninbiyk Nationaal Stmneomité meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigfaeidszin van het Nederlandsche Totk Behoorde m het afgeloopen jaar dank x den verbeterden economiachen toestand de werklooshtid hier te lande tot de uitKonderingen en werden daardoor de geldmiddelen van het comité belangr k minder aangesproken thans z n er omstüidjgheden ingetreden waardoor opnieuw aan de financiën dezer instelling zware eischen gesteld worden Door de strenge vorst z n tal van bedreven tot stilstand gebracht De aldus ontstaande werkloosheid zou ook in normaletijden z n voorgekomen de kostbaarheidder eerste levensbehoeften en de betrekkelijk korte duur der economische oplevingveroorzaken echter dat het voor tal vangezinnen niet mogel k is geweest voldoende over te leggen om gedurende dewinterwerkloosheid in het allemoodigste to voorzien Bovendien is er menige industrie die door gebrek aan grondstoffen of kolen thims stil staat of binnenkort waarschJün lyk zal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hooge Eere voorzitster heeft naast de groote gift i die reeds vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 50 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage meenen ondergeteekenden tot het Nederlsndsche volk de uitrioodiging te moeten richten het voetspoor zijner Landsvrouwe te willen volgen en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W F TREUB Ie Algemeene Voorzitter F E POSTHUMA 2e Algemeene Voorzitter De Commisie van Uitvoering Prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H v BIEMA HIJMANS Jhr Mr W Th C v DOQKN J R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGBEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht bü de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Koninginnegracht 36 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat 8 Ook kan atorting v tn bedragen geschieden bij de Directie der Nederlandsche Bank hare BUbank te Rotterdam en hare Agentschappen sGravenh ge Dordrecht en Leiden de Nederlandsche HandelMaat Bcbappy of hare Agentschappen te Rotterdam en B Gravenbage en de Adminiatraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangat nemen van bijdragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bijdragen telkens zullen bekend ma s Gravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitleg 12 Ch SIïTD 8 Maart 7 u Soc de Réunie Chr I etterkundSg Verbondi Lesring Mej DieW 9 Maart Concordïa 7 i uur Openbare Vni adtoring Bouwvakarbrfders 11 Maa rt ly u Sociëteit do Réunie JonRfllledien AM A Nod V rb Lezing Pr Ren de Oleroq 28 Maart Niouwp Schouwburg Ni d rl Opera Beleefd verweken wij geregeld tljdlii iMAadeeltoff te megen oatrangen vkl fergaderiiigea eoooerten vmuakelljiih tol € ns on ètm Ata fai mm kwkja ie vsrinelden Ble ri e Dnikker A BRINKMAN ZOON Goini dêe Jaargang Zaterdag 10 Maart 1917 eoMCHË mmm XTie uL ws eaa A cL v exte3 a ti©TDla d voox VERSCHIJNT DAGELIJKS dAff BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSFRUS 1 p r kwin l M 2S per w k 10 cent mei ZiMubliUsd p kwartaal f 1 75 per weck 14 cent overal waar de beaortiol ptr loopcr cacfaiadl Franco per pott per kwartaal l 1 50 met Zondagsblad 2 AtwnnemeDUa worden dagelijks ungenDinen aan om bureau Markt 31 Gouda bii onze ajtefiien den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS t Utt Gouda a omstreken bchoorende tot den beaor knng i S regels I 0 55 elke regel mevr f O IO Bi dne actilere avcrig od pUuaingcn wordeo feu ic an twee berekend Van ballen Oowle en den bemrgkriog 1 S regels f frJO elke regel meer f 0 1S INaszONOCN MBOEDiaUNaKN 1 4 racete f XA te ni al mmm f flj Op de voorpafina dubbel lancf üewiHie advanaaiils mn n esotiden madedecliogcn Ni caMMcl K wer fwa A ieee f d a a pn s Groote letters n randen naar plaatsraimta KLEINE ADVKItTKNTlftN aanTraft en aa nhwi i fa gia hm i t ifi a wwp i im eMl ko p ra ffcoap btMt M verinmr 1 5 regeU i 0 3S alk rafel mmt mm y avrejibeulisA Maalmuoi groitiu 10 re rit BewÜMaaaMn S mm Telefoon Intèrc 82 Telefoon Interc 82 Uitgever A BRINKMAN ZOON dleii t kr lele afle in de laatHte jaren niet meer zoo goed g K rafM iHe rd Ih al Ie voren Het waarHohlJnJIJk wel aan hem te daiik m dat venfore d yM r ni atlP door de dwaai lHHh n door e n onkundigen l ewind uaii Iw gaan is uiigelik veu Fiti man alu Zelhuaker hwl de hoogste Mport moeten iMirfAkeu ia bod ttrnnar iiiH als dirwteur maar al dlreoteur giaieraal voor bet personeel moffen staan WanniTr zal een Rege rlng dirt nu euni gaan insliiv Zoolang de nMwHljkheld envtmdtg la uitg toten oin den maamobaliMfta Ie belialen zal nUiMuer dat onbkiaobbar vuur onUiramim tïat in de geMcdtiedknla zoo meaiig gtiuiectt K daat tot den boogsleii rong braobt AtleiCM een volk mX zijn groote iiiaimen eert esi waardeiTt kan de hoogste grootheid bereiken KeQ man aN eUnMUier hoeft niet IxrHlkt wat falj liiul nioeton iwr lkea m daanrui de sehiiW een verioeld Icrtaol len eereÉialutit aao bffn een grimaige afkeuring voor dat atslael HAGl MAAIt Verscheidene ingezetenen hebben tuinm die zy niet zelf kunnen bewerken en waarvoor zy ook geen arbeidskrachten kunnen krijgen dan misschien t en heel heel hoog loon Misschien zou de gemeente die tvin i of een gedeelte emn in exploitatie kunnen nemen Lang mag men daarovw lit praten er wordt van de gwneenteba rt iinw en van de particulieren zoo toedl mogelijk een krachtige medeWerkirtg verwadit Die verwachting is weinig minder dan een gebiedende eisch met fcet oog op de toekomst Want het volk di li niet zaait zal dan I niet oogsten e p de hulp van buitenaf valt ditoiaal niet ê nkeneo tt reeds een commissie van drie bekende raannep op land en tuïnbouwgebled samengeBteld welke in de door den minister aangewezen richting een poging zal doen om zooveel mogelijk den voor dat doel geschikten grond te bewerken en met voedingsgewassen te beplanten Met enkele andere gemeenten heeft ook Boskoop zooals wy kort geleden mededeelden een goed voorbeeld gegeven Niet minder dan 26 of een vierde van de oppervlakte der gezamenlijke kweekeriJen zal men daar met voedingsgewassen bezetten De burgemeester van deze plaats het Tweede Kamerlid mr Rutgers spoorde de kweekers tot medewerking aan en wees op de noodzakelijkheid van dien maatregel en hü deed d t zeker met de stellige overtuiging welke hi als bestuurlid der Groentencentrale gekregen heeft dat er gehandeld moet Worden Enschede is dezer dagen gevolgd Daar hebben B w W reeds een commissie ingesteld die vi voorlichting zal dienen in hoeverre op braakliggende gronden ook P particuliere terreinen dit jaar nog erwten boonen aardappelen en andere voor de voeding noodige gewassen kunnen geteeld wordm en hoe die teelt kan worden bevorderd De minister heeft aan Boskoop zijn steun toegezegd een steun die Ook voor andere gemeenten noodig zal blaken omdat de besturen niet kunnen voorzien In de benoodlgde zaden en pootaiirdappelen en in het ge R k m jneatet fs dat p t oogenbtik I bestaat Dit laatste bezwaar vervalt grootendeels Indien de gemeente direct ot ïndi reet kan beschikken over gras of weiland Gouda heeft gronden in bezit tusschen den Ftuweelen Singel en de Krugerlaan achter de Karnemelksloot en aan den Rotterdamsche Dijk Het zou daarom met het oog op het groot belang dat wy allen bij het voedingsvraagstuk hebben aanbeveling verdienen dat naar het voorstel van de HeideraaatschappQ wil ook in onze gemeente een commissie wordt benoemd welke met een deskundige als adviseur onmiddellijk aan t werk gaat en overweegt in hoeVerre en waarmee deze gemeente grond moet wor den bebouwd en tevens op welke w jze het particulier initiatief in onze stad moet worden aangemoedigd Voor het eerste kan de te volgen werkwijze en de middelen ter betelihg zooals de maatschappij die in groote trekken heeft aangegeven haar wellicht nuttig ziJn Wi legden er den nadruk reeds op dat Enschede ook de particuliere terreinen in haar bestek opneemt Ook hier ter stede JB veel grond die feitelijk braak ligt Eei sl e Blad Onze Voeitsalvoorziening De mededeelingen over onze voedselvoorziening in de toekomst van onzen Minister van Landbouw bij de bespreking van het tachtig milHoen ontwerp aagn bezwaarlijk optimistisch te noemen Aan wien de schuld ligt doet hier weinig ter sake Het blijkt wel dat den minister allerlei moeilijkheden in den weg worden gelegd ook door de mogendheden die zich met ons bevriend noemen en dat althans in den laatsten tijd de minister direct die maatregelen nam welke te nemen waren als de gebeurtenissen de gemaakte berekeningen in de war stuurden Door die mededeehngen is komen vast te staan dat het onwaarschijnlijk is dat voor het normale gebruik van aardappelen tot den volgenden oogst zal kunnen worden voorzien de minister noemde het rantsoen van 400 gram vrij rvAm en zei dat dit alleen niet minder was omdat de ingekuilde aardappelen toch niet lang houdbaar zjjn dat door den kleinen oogst geen yoorraden konden worden gevormd van aardappelen en peulvmchten hoewel niets werd nltgavoerd dat rijstreservea niet meer te maken z n ndat Engeland dit belet dat graanreserve nJet kan worden gevormd omdat England ons rant Inderdaad een weinig bemoedigend vooruitzicht waaruit valt af te leiden dat Nederland in de toekomst op zichzelf zal zijn aangewezen In dit verband krijgt het plan van de Nederlandsche Heidemastschappjj die de gemeentebesturen opwekt al het bereikbare te doen om te komen tot een zoo groot mogelijke vermeerdering van de boeveelheid voedsel voor menscheiyk gebruik een ongewoon belangrijke beteekenis Duitschland is ons reeds lang voorgegaan heeft de productie van zijn grondtot een nog nooit bereikte hoogte opgevoerd Noodgedrongen zijn de andere oorlogvoerende landen o w Frankrijk en Engeland gevolgd Een blik in onze voorraadschuren zegt on dat wij niet meer werkeloos kunnen blijven De bovengenoemde maatschappQ heeft te danken aan die pvolulic der genioi nschap Tot inoellijkhedi leidt ook de taxatie van diwgetijko terreinen He4 ligt vüor d4 liAwI dat de g n ars niet audtvrt geneigd ziJu afstand te tki n van Uut lH zltilög n dan tegen een priJs dio zekerheid biedt dat zij ttvur tien jaar nog nle4 te laag tau zijn Wat deze bmtenplaats die de gcniecirte tliann tfll koopen de Marlot genaamd een lialvo eeuw geleden waard was Wie zal het ons zeggen Wij h ben de schatting van euu dottkutudige die ch waarde op dat oogenblik hoogtiteiktt op wn kwart deel van bet thaiis geHchotte taxwnie Nu UJ deze taxatie ulet poeltiet vao waard maar dat zv zoover m4s aal aija kuuu u wij niet g looven BRISVBN UIT OB BOFSTAIX CCCLXI De reeidentio gaat vo met terreinen aan te koopen waar ze W r kwis voor i w Mei lang ffolcdish kocht ze een LiitgestrefcÜiald diuingrond p t de Lciobduinsche zijde daarna oeo broede alrook aan d i WaeBenaarscheai kant tweeaankoopeu die waarborgwi dat dtn Haag Ie baas blijft boven è aiKigrenz ide geiiieenttn daarna was aaïl de beurt een aanzienlijke buitenplaats 1 do kom van oorburg gelden a koop waarover GodepulLvrde Staten bun Ülwljzende bonlipaiiife d edvn kennen en thans ib er wiH LOii voorstel aanhoniRig oiii voor nut minider dan een lollLlMD guldi een diu groot 4te ountkldelliJik JfUi bet Haag tH tio icb 4irm tia i1liiiilliri i aaa tf koopen Kr ia nmar één din itot wij in dezo aankoopen betreuren en dat Is dat zij zoo laat koin in Jndïen ze een halve ereiiw eerder waren gesohiedi kW dit niet alleen liaawPioel van groote tieteedtenls zita ewffitn dooh zon tÜp uitbrekJing van de geiiieeiïle WeJIlOht geheel anders en beter i a gowee t Het groote park Zorg ilot U het diUAïilijkete bewijs voor deze stdliiig Op liet oogemblik verlegenwooriligt dit onfe ei eor tien maal de waarile van dio 11 t een halve eeuw geleden had D zo Dumtandigheu duid4 nog weer tens op et n rnetig gi rdk in onae belaetlngWetfetving In bi a alle landeoi baitaat reed een bt lastuig p de wsardövenaeerdering Y éisi groud Geen belastinig Is zoo billi k alB deze De waardeverniwmioring is eiii oiiiiiiiidHeUi k g 5volg van d oiitwikkeiilti aii de titad Dikwijls atoan de dgeiiaar an dieue groote terreinen welke aan do gretnB liggen die ontwikkeliiig eer in den weg en het oiitd is dan nog dat ztj iT firtaneleel liet ineoet van profittHTco Uier oiitlbre L kt duS allo factor aii eigen kradit dte tot vorraeerdering an ïw leldisi hier geldt het zuivtsr slapende rijk word n Noch die onteigeniiigawet noch de zware beloBting bieift di gelegenheid wi hier voor do genleenstihap een deel op te elHohen van die winst die uitsluitend Ig Gemengd OorlofMÜenwa De diatribatje in Frankrijk In Fraokryk is men schryft de ParUscha eortespondent der Baaler Naohrlchtwt In het aanvangsstadium van de oeeoaomische proefnemingen en d onbevooroordealde krijgt nfet den indruk dat mm uit da mringen van den tegenstander veel g le ird heeft Frankryk ia thans tot inkHmptef gedwongen Daaraan draagt de lange dwBr Van den oorlog schuld welke de velden steeds meer ontvolkt de bare middelen uit pui waarmee men in het buitenland koopen kw JIa Franktijk U d broadMM InmMiiMtti op SO centimes het kilo gehoad i De Staat betaalt het verschil en de burger verhoogt met elk stukje brood dat hy eet den stthul den laat van den Staat en daarmee zyn eigen Men heeft thana In bagtnael de broodKaart goedii keurd Men wil daarmee feltelyk niet het broodverbrulk verminderen maar verspilling tegengaan Gemiddeld zal p r hoofd dageiyks 1 pond brood komen maar voorlooplg eet men nog luhrcr brood dat op sV minst 12 uur oud moet zyn Dat minister Herriot met het kaarteostelael in Frankryk begonnen is moet hem hoog worden aangerekend want de Franschman heeft een natuuriyken afkeer van dergelijke ingrypingen De duikbootenoorlog bood achter een gunstige gelegenheid tot neerwerping van den laatsten tegenstand en de minister heeft daar handig gebruik van gemaakt Met de suikerkaart werd begonnen Men noodigde leder in de verklesmgalokalm waar een biljet moest worden ingevuld met bUzonderheden over huishouding woonpUats plaats der hoofdmaaltyden ens Op grond van dei4 formulieren wordt nu de suiker verdeeld Ieder ontvangt 760 gram in 30 dagen dus 25 gram of 6 gemiddeld groote stukken per dag De op Het zij duft zoo IM verlteugt on dal jkm lEoag voortgaat de tookonitrt voor te zijn eit ziobeelf nog grootere lütgaiven te be 4 areu Het aou iwbter sttriltg op den weg kunnen ligigtm oui blJ de Kt orliig aaii te dringen op hel nonie van luaatrt fi leo die dfe gemeente ia bloeé zekerheid geven niet lu haar bloei te word i bMemuierd door do fouten in vroogw tijd b aank Al genoeg boeten de groote geiiieeirten voor de domheden van het voorgetdacbt en dMroin zijn wij altijd huiverig ibtt het legenwoordlge di t aan het IxMtuiir zit niet idftnunteiul In groot talent eveiKien grove fouten begaat 1 r Is nog veei heet vaeil meer tedtoen waar poed mee betracht moet worden en het gaat alles ia npo dM nitt uvenrcdlg IS aan dien tiaoat 1 llacy t Zondag heeJl i tea merk waardige gi beurlenls ploaie gehad die Indenaiad veruH lileiitfwaurd 9 Het gMieurt zöó vaak dal hoogfe egaalste personen den diemel veilaten en daarbij het heilige krulu na krijgen dat wl efti gev U dal duar zeer zeer gjiiuflig bij s stM4Lt iiiot R vkraH mogen loten Do dlrecteiur von Iwt Telegruafkanioor heeft den ditsist verlaten eu Zondag was het gie ieek persoue l voor zoover het niet door den dlen t verhinderd wau lil een zaal bijeen t oiiKn om den soheidendlen chef te huidigeu Wellicht een twoe bonded vijftig man wae aanwezig van den odjunrtnllirevteur tot den jDiigelhig toe was alle present Het fiMt alleen reeds dal in deze tijden door dil perMoneel een iHsdrag Van meer dan dnettonderd gulden was b txnigieibracht voer eenigt geHchenken bewijst wel dat de verlriJutemJo dlrectenr een algieiuoen zeer bentlnde Iguur wao I e he r Zeilmaker watt eai man die voor liet personeel oen Üj iur is gwweent die ïij niet llolit zullen vergeten Ontzaggelijk viifl heeft hij voor zi n kaauera len gedaan an huis uit democratisch aangelegd hij was oen enkele maal vanden rooden kant Kamor oanididaat tond liij Hteeds op dn bres om de belaugmi van liet personetil te bi hartlgen Met zijn iioaslen coIlfTga hm dlreoteur vaa hel l oatkantoor ew aristocraat in hart tik nieren stoiKÏ hij steedn op vptH voa oorlog Feuilleton sprekeiwle GwWank gored I Drio duizend gulden nog aoht honderd ontbr K i en dan raak ik nooit ai€ r eene kaart aaa f Hij had do hamfcm voor zijn gezicht geslagen ht t klammo zwoet parelde op zijn voorhooïdi Akioor keek hij met klbuiniend ongeduld om zlcè hoen öoedö God I Waarom komen zij ict tfTug I Nog achthonderd gulden en ik kan het gold lerug breng n voor het gemist wordt t Oh I Waarom komen zij niet terug I Ken verft rikkfJijk tragisohv toestand op dien avond achter die klemmende klanune hsndien doordajcht en doorleefd I HIj had geld weKgenomeni fettell gefttolen van eon neni vertrouwenden vader of voogd of patroon natuurlijk qm zich tijdelijk te kuiuien redidca a Maar waartoe den verderen loop besohro vvn van iotrt dat ook in onaen tfljdi goachledt nu de ongeli heid van bezit als doemwaar g kapitalifme van de daken wonk verkondigd en de zudit naar ge not I ll genotmniddpleQ wordt g rlkk Oudertuasohen wa Lord Walterton die na zijn derdien beker van den koppigen wijn niet steevast eo Momvaat moer was ezlg met Sir Michae4 laherwood uit te leggen wat zijn ay wRS en hoe het Aeh speller pnfellbsar deed winnen Ik lien er z ker van dat ik op een goeien dag de bank Iaat springen kc4 hf vertrouweUjk fluiMerend ik denk naar Parij te gaan waar hoog wordt gewpeeld i in i zi nie behoert te verHebuilen in hoitken ala dit Hij had zijn zoog naamd sj ateem slechts in tioofdtrekken aangegeven wat Sir Hloha wien tanderij in graaffiohap dat hij zou erven reedii hoog verhypothdC0r4 war4ia dsed zq vm onderling watf dat de afgetretlune nletlegieiMaaiult zijn slerk gopronouoeerde social iHtuMIie neiging ridder in de orde van den Nfxferlani iclKtn Leeuw wa i y is zeker niet zijn aoDiuld dat do len en te verlleqith dan te ftpi lon zonder atoem Ken riddierlijk figuur die oud Swarth more I altemde Sir Miobaol to een antlthese bcdotriendie Zeker een van uwe trouwe vrienden I Willen WO de kaarten weer opnemen t TOlicott vroeg Segrave die al een kwartiei laag tevergeefs getracht twd de attentie te trekken van den bankhouder l rd V Uerton witd ook van de rartij zijn Hoe meer de wijn hem naar et hoofit steeg en hoe onvaMer zijn hand den Ie steiger word zijn verlangen om zijn hof te mokm aan de Jodln zonder neus en vingM Vrouwe Fortuna Ge hebt gvdl Segrwe zelde hU dlktongilg we verdoen d n konteli eo tijd M aanhien loert do polltitvnatrouille van den oudm Cicoiweli op oBze keel olfBujdtortf atees Eiidioott open de bank ik doe er een eed op dal tk je Iaat ifpringeit vMr de maan die ik nerguiT zie aan de horlzmi verdwi L Sir Michael beqiroof roijn ysten l Ovcrbiiry wat troazt je Laat ow laülieii en vroolijk zijn I Morgen S het de sab a h van d i Joden ovennorgon tie Zondag der PurltAioen l arna vortn wit tieisHelden al naar dn herf door Mylord Prot ct wr geewoorteerd M 4d ehenk in Madera of Musoadel e slappe Rijnwijn lust ik niet 1 Heeren aeew nu plaat Kndioott kan niet een van de iiHiiaje wat rtaizlek maken ODderw wy Fortuna irai ten to lokken Aan tSh fel aan ti el HeerODl De getond held van Koninff Karet dien God ViioMd ten Btpljt van den oudm ProtoO tor I l eg het imj oog eens goad uit hoe Ik dan moet apeSent ï Wel het is doodeenvoudig zelde Lord WaHerton StoI ge zet eeux goud stuk op uw kaart m ge verliest Dan iet gij er twee op n verlioi weer Ilat ia zeer eenvoudig I stemde 81r Michael acbertseod toe Twefl verloren zet g er vier op I ie ik weer veriiee Nu oQin Bli k 1 het niet t Maar dan zut go er aotu op eo wint 1 Dan hebt ge een goudeituk moor dan bij uw begin I Mei een onivante hand ncun de jonge Lond zijn beker cïi hrscht dien aan zijn lippen naar Hnr Mlohael geurende met den ongostad lgon vrageaulen bUk dde den dronken man noteert Mij dunkt aU men in het g eel niet spoej ze Sir Michael dat het re ultsat altijd iii n gi udstuk na betzelfde zou zijnh Maar vefrtmderstel dat men die aolit verldor wat dan We dat lf dultfoU genoeg Dm zet ge er zestien op 1 Maar a ü die óók gaan Hon twee en dwüg Maar ajs mrm zoo veel olot meer hei lt hloW ir Mlohaei vol Neen maar I zHde Lord Walterton met een lach die al spoedig overging hi een bedenkifli c gohlk In dat geval moet gij met speten rt gens om syRteem Cioed gezegd Mylord 1 viel Endleott nu in die maar een e kel gjas b poeraa had geèruikt en daarbij voUDomen onbevangen was gebleven Goed geraden nardl Ook mijn oude vriend de Markier vaiT Swarthmioro bewwr dat bft beter was volgeofl e i i v feem te sp HOOFDfll UK XVI Een coefliet OmI r M ruffloor dat oeadddetiUk voltidp op do HonioKHle van Lord Walterton OOI te drinken op het heil van Xoning Karol n het ape te harvaOea wenkte 1 didta de Chttvame den Hoepelruk ifie iUemand afidersi waa dan de vrouw van don bankboudor Endioott i die haar recfaterhaiiid aobeon Ie liJiL Zij trok haar mee oaar een boek van de kaïtter waar nlM ran beur eameospraak door andenm kon worden ver irtaan vauwege het runKMnr n Im4 der utu xlek Is allee tn orde j dllha fluJatereaa Alk fl Mervrouw dere Alles dus gioed bcvrlj Jawitl zei de vrouw niaar Ho heib Mc hot net u vroeg F liiba trotaob da aeranüng nx rkcndo en er door imtatemid Mjjn men aoflt do laek te gwewlijk Ik wbtt nM was het Mgr weerHoord dal Ik het oordeet van mUahe i ndteotl had gcnrraacd Aerc dat niet aotwoordèB nu ook driftig jnaar u hed liidB o de hui van mijn man gevnumpd en btj w nt nlM van pl i te al n die te verleeoflik Waarom r Zooala ik reeibi asièa vfadt de zaak in gevanriyk Wortt Tcrv l