Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1917

gaven voor de sulkerfcaarten kufinen nu voor de broodkaarten en alle andere kaarten gebruikt worden Het begin is gemaakt en het publiek heeft dat stapsgewiJB optreden ffuniftig ontvangen Niets kao minliter Herriot meer tegenhouden op den ingealagen weg om het kaartemtelsel xöö uit te breiden aii In DuitKhUnd geschied ia Volgeni de Partische Uladen ia de Engelfche minliter van artieid in gexelicbiq van hoog Engelsche ambtenaren te Partja aangdcomen tnn verschillende quaeatiea van eommereiwlen en induatrleelen aard te be LeTenamlddelcnnood Keeda giaterea gaven w ieta uit de redevoeringen die de Pmiaiache levensmiddelendictator Hichaeliii en de Pruisiaehe minliter van Landbouw Jhr von Schorlemer het b i gehouden in dén Fniiaisehen Landdag Een schril beeld van de eltotde werd daarna nog opgduuigen door den afgevaardigde der Arbeidsgemeenschap Höfer die o m beweerde dat er ouders zUn die hun klndera doeden omdat ze er geen eten voor hidiben En h gaf de schuld daarvan èn aan de jonkers èn a£a de regeering die de jonkers niet durft aanpakken Wanneer het volk honger l dt xeide hüi dan ii dat de Bchuld van de agrarische jonkera Men wil de schuld op Engeland werpen doch het egoïsme der jonkers is de ware schuldige Hoe langer de oorlog duurt hoe slechter het de arme bevolking gaat en hoe ter den agrariërs die den oorlog gaan beschouwen all een voordeeüg zaakje De toeetand is erger dan men het doet voorinnnen loo ging hij voort Reeds hebben duliaaden munitiearbeiders het werk gestaakt wegens gebrek aan voedsel de sterfte onder de ouden van dagen neemt schrikbarend toe en besmetteiyke ziekten richten steeds grooter verwoestingen aan Ifaar de rilken hebben geen nood Men kan cich vette ganzen eenden kippen enz zonder levensmiddelenkaart aanschaffen doch voor den arbeider is de aardappel tot kaviaar gewordm HU besloot met de regeering er aan te herinneren dat de vert ittering van het volk toeneemt Het volk Is lang genoeg met mooie woorden afgescheept het verlangt eindeiyk eens daadwerkelijk optreden Nadat nog eenige andere afgevaardiden t woord hadden gevoerd heeft minister von Schorlemer nogmaals een uitvoerige rede uitgesproken vooral naar aanleiding van de slechte peril die zj n eerste redevoe ring had gehad Hij herhaalde dat hy nimmer het algemeen belang uit het oog had verloren en als men op mijn aftreden aanstuurt zoo drukte hy zich uit dan gebeurt dat geenszins omdat men iemand wil verwijderen die bü de voedingskwestie de belangd der eonsument i verwaarloost doch omdat men iemand wil doen lieengaan die de ontwikkeling bevordert op een wilze welke de linkerx de niet bevalt En daarvoor acht mm thana de gelegenheid blikbaar gunstig Ik heb geen maatregelen genomen zoo ging hU voort die de volksvoeding benadeelen of bemoeiliüken integendeel ben ik meermalen uitgeschakeld zooala bU het dwangbevel voor aardappelverbouw in Trier waarvan ik thans nog niet weet wie het heeft uitgevaardigd Zoo kwam ook het adres der vakvereenigingen slechts toevallig onder mijn oogen En het gevolg van een en ander is dat ik m niet meer tot een beslissende medewerking in die zaken gero Mu acht HU besloot met de mededeling dat hU in de toekomst naar precies dezelfde grondbeginsolui zou handelen als die hem tot heden tot richtsnoer hadden gediend BINNBNLAND Notenhout en geweerladen He Kamerlid de heer Van Doom hoeft op 27 Februari de voJgcmde vraag ing zondieti Ifl voor den aanmaak van getweerkolven notenhout dat nlot iaaneienlllke voordrtlCTi oplevert velstrckl ooodzake11 en kunnan ieae aiet zonder bezwaar vervaanttgd worden uit and re hbutmor MODE EN HYGieNE Nieuwe Mantel japonnen De mantel japon belooft dit jaar zijn iKMgsten bloM Ie zullen bereiken zegt de Man Als ole wit ovargangukleed gï eft men daaribij de voorkeur aan eamenetelling van dkinkerbUuiwe d mkerbrulnn oï biaA pUJh fijn dievlot met dito kleur oharnwuso en eenvoudig gegarneerd mei tree soutaoho of in fijn kleurm uitgevoerd woIImi borduursel Do manlel japonnen hefcben Uiane alle een los maar niet wijd hal emplremodet zakken open laag ultgoHueden abawl of rever raag of roiui uitgeeneden breed omgeslagen kraa r ol wel een i asbatlotrn of tutl bavette met staenda kraag Ken enkele ma riei men een zakaohtlg model met laag afhangende taille ceintuur an geiplooSd auupevetten 4 ok eem japon om over t hoofd aan te trekken die wf voorradig sal worden gehouden maar niet in groote kfuze De mwtel ja n is een practlsoh kleeding tuk D moet een maot J of een jaquplleooetuuoi v rvangea daarom wordt er io den regel wollen to voor gebrutift ofschoon men die dan oomlilneert met lijdia wat volstrekt niet hi bet o loopend is Nu eens b v zijn do mouwen en het iHideriAA g deeJte van het lytjie van zlide geiiiaakt dan weder beiftaat de gmeele romp over de lengte verdeeld uit twee riei stof De faulting wonk van voren in het midden of links Kijwaartfi aangvtiracfat over de gebeele Imgte Nieuw Ik een van voren rwerachtig omgeslagen lijfje roet broeden kra van ajdileren over een lang inzet Wl bet lijfje kan ecbter ook tot aan den tin airi Iijjv ntubdoorn plataan etwchen of llndeuhout Indlm dit Inderdaad jutat Le zou dan df crvaardlgiDg uit notenhout lüet kun m ii wof dm geatasdct of beraerkt Ue Minister van Oorlog tieeft daarop den Heten dever gtiiantwoord Notnttioui loeitt zich VU alle houtsoorle i In elk opzicht het bent voor de vervaardiging van geweerladeo Mndat het voldontdo hardheid aan taaiheid i art zich gtmtakkedljk laat verweriten voorts weliiig v baar is voor worm m oen niet te hoog eoorteüjk gewit t heeft doch vooral omdU het weinig aan weerelnvloeden onderhevig is on boetaod tag warm worden bij het afgeven van melvaur I adit n liout toch mag vooral niet onderhtn ig zijn aan werkm waardoor het flchot onEuiver wordt Not iiltout wordt daarom ook alg ioeen oor de vervaardiging van geweerladen geb lgd Slechtfl nood edrongim d w z wanneer gom voor het doei gesohlkte not l oont cHk genoeg en vrij van gebreken nteer kuimm worden verkregen eou tot aiulere mindere gesdukte houtHoorleu uitHteii worden oveogegntui waarliij éi aan hel gebruik daarvan klevende gehr Jnn zullen moeten worden aanvaard Dp vervaardiging van laden uit nolenlidiit kan daarom niet wordm gej4t akt of M perkt zoolang nog daarvoor gesigemle iHwmen in on land aanwezig aijii Volkabond tegen drankmisbruik De 43 Algemeene Vergadering van den Volksbond tegen drankmisbraik zal dit jaar door de afdeelingen Haarlem Bloemendaal en Heemstede ontvangen worden op Dinsdag 28 Ang 2e Kenrlngiraad Naar wg vernemen is eervol ontslag verleend aan den eepen sioneerden kolonel W S N van Bockom Haas als plaatsvervangend voorzitter van den tweeden kearingsraad in bet derde district van ZnidHolland terwijl hg benoemd is tot voorzitter van den tweeden keuringsraad in Overysel Tot plaats vMirangend vooncitter van den tweedair keariogsraad in het derde district van Zuid Holland is benoemd de gep majoor J van Vauren 1 CrUiamaatregeleii De kolenbesparing In de nijveriieid De directeur genier l van den Arbeid ile lif er Van IJaef lsteiyn deeJt naar aantei Ii i van een urindmr Juiste beschouwing In Het Volk aan genoemd blad medi dat de volgende regeling is gptroffen in zbM v de kolenbaaiparbig voor de indu Rlrle Wanneer een industrieel In hoogst ernstige ongelegenheid komt tengevolge van licl feit dat hem aJeohts 75 pCt van het Noveiiiberverbruik 1916 aan kolen ter beneltiklilng wordt gefftetd kan deze vooruit nirig vragen bij d n directeur der BijkskoIendiHlribuiie Voor zoover de bedoelde fabrikant niet voor de ensie elangen arbeidt zendt d e dire cieiir der Kijkskolendiatrlbutle dergelijke aanvragen aan den directeur generaal van Aek Arbeid om advies Lik geval dat aijl us te zijner kennis komt wordt onderzocht Daar echter in hoogst zcidïame gevaJlen uitzonderingen kunnen worden toegestaan op den regel dat 25 pCt moet worden iK zuinJgd en de induBtrit thans blijkbaar meer en meer van den emsl van dkm to tand overtuigd wordt Kiiu tot dufwer betrekkelijk weinig verzoekschriften als bovenbedoeld in mijn tianden gesteld Verder gaat de bemoeienis van de dl recteurgeniBraal in deze zaak ofaeblunt niet De werkgwvers zijn dus vrij om hun bedrijf zoodanig in te richten dat bij een rantsoem eiring van 75 pCt van ttet normale kolenverbruik toch zoo economisch mogelijk wordt doorgewerkt ook in het belang van de arbeid s De werkgevers zijn uit den aard der zaak bij veraodlering van de werktijden gehoudwu de vetk en rusttijdbepalingen der ArbeidWwet In acht te nemen Wenachlen zij hiervan tijdelijke opheging en hals toe worden gefloten Voor den zomer wordden mantelioponr nen van geverid linnen en waaotuUe of geborduurd noteldoet gei nu t Zulks een nmdv bewtaat b v uit een lavendelblauwe Rus sclie blouse uit één ïa stof geknipt van voren in de geheele lengte geopend over een inzetml dat een onderkleed moet vervongMi van Igwltsersolie g rduurd neteidoe Rond de tattle ongeveer 5 c M boven de nomaio tailleafsluiting een smalle wit ledereo oetotuur en van boven een groote witte maIrozedikraag Aan weer unten tamelijk ver naar voren aan eiken kaot een 20 o M lang met wit on aboord zaksr it Zeer eleganle mante ljaponn en voor de wedrennen of voor het totmeej zijn vervaar gd von zwari zaoht aati en sober gegarneerd met ivoorkleurig laicen Nieuwe mouweU Da voornaamste veranderinc ia éa mode hebben betrtickin op de mouw het moded der mcrnw inllu iDeeH gewoonlijk op den totaal indtuk voo oen of ander ki nvodevorm Voor het oogenbllk Btaan wij Wodler eens midden in een periode von mouwverandfwingen Do eleganlt gieg a n erde blouse voor liet voorjaar eitwiit de hsJflahge motiw evenals het avoDdkleod Bij het middafi oitet ie ie steeds gegarneerde of fantaFrieaiouw veeleer lang dan half lang bij blouses van wAMchvotle voor het ai a o n ia dit evMiieeDfl het geval Toch duidt zelfs de 80ort van lange mouw dUe geennsMtwe buis meer ie op een zelcere afeiuiÜng in de streek van den edteboog De voile dof wordt ter hoogte van de elleboogbulging waamgovat en d wijde knoda kaïi df se tprlcxuKf wonlt i Un dienen leze l U liut betrt itn dlMriftHhoofd ó t ArtjeidmnHpeotle te worden aangevraagd Handelt een wwritgever in strijd met deze bepalingan dan overtreedl hfj de Arbeiid wet m is dus veTvolgtiaar De Arbeidsinspectie zal tttelUg nie nalaten oiii tegen werkgevers op te treden die utis taadi0D in bet leven roepen Gebrdi aan spbiaziezaad Men schrjgft om Naar aanleiding van de circulaire van de Rykaconunissie van Toezicht op de vereeniging ZaadCentrate d d 17 Februari wmarbU werd medegedeeld dat van de atbrekende 50 pet van de bestelde hoeveelheid scherp spinaziezaad weiiicht nog een zeker deel rond spinaziezaad tegen den prijs van ƒ 100 per 100 K G k contant kan wordm beschikbaar gesteld onder beding geen versche spinazie middellijk of onmiddellijk aan drogerijen en zouterijen te leveren is onder de tuinbouwers de ontevredenheid over de werking van de Zaad Centrale zeer toegenomen De Loosduinsche Warmoeziers Fatroonsvereeniging gesteund door de vereeniging iJKtetland en den kring van veilihgsvereenijHlffen Loosduinen Berkel Delft enz neeft dan ook aan het centraalbestuur van den Nederi Tuinbouwraad venocht aan den minister van Landbouw haar grieven tegen de Zaad Centrale ter kennis te brengen In het najaar van 1916 was n l door den Tuinbouwraad aan de tuinbouwers geadviserd zich niet te voorzien van spinaziezaad tegen hooge prezen van den zaadhandelaar wUl door de oprichting van een Zasd Centrale voldoende spinaziezaad voor binnenlandsch gebruik tegen een niet te hoogen prUs zou beschikbaar komen Door de Zaad Centrale is dan ook in uitzich gesteld scherp spinaziezaad te kunnen betrekken tegen ƒ 56 contant of ƒ 60 op crediet per 100 K G Daarvan is slechts de helft geleverd waarvan een deel nog te laat kwam voor de glascultuur Men vertrouwde dat de ontbrekende helft zou worden aangevuld met rond zaad tegen denzelfden pr s Nu wordt evenwel de prUs van het rond zaad op b na het dubbele van het toegezegde scherp zaad gesteld met bovendien nog de bezwltrende twpalingen Indien er nu geen voldoende zaad was geweest zouden de tuinbouwers zich in den toestand beter kunnen schikken doch er is gebleken dat groote partijen rond spinaziezaad zUn uitgevoerd men spreekt zelfs van 750 000 K G Zoodoende heeft de Ryksc HnmiBsie op de Zaad Centrale de zaadexporteurs in de gelegenheid gesteld voor dit grooter qoantum hooger prijzen in het buitenland te bedingen en kunnen de tuinders die nog zaad wenschen te betrekken di alleen tegen een abnormaal hoogen prijs doen zoodat de handelaren dan dubbel ptofiteeren De Warmoezien Patroonsvereeniging verzoekt er hii dm minister op aan te dringen dat hU soomjltfoenlijk zorgt dat er voor het binnenland voldoende zaaizaad beschikbaar blijft en voor zoover het zaaizaden betreft welke in het buitenland worden geteeld den invoer daarvan zooveel mogel k te bevorderen Uitvoervcrbod Bij Kon Iiwriuiten van 8 Maart 1917 Li verijoden de uitvoer van houtleer en honlteerpek en de uitvoer van houtrftool in eiken vorm van den è g der afkondiging van d p be liiiten De Scheepvaart en de Ooriog De verzekering uer getorpedeerde chepen Naiar aanleading der versohil lende niel Itijd juiste beriohten welke inde pers over de ven zekering der in denloatsten tijd vernielde Nederlandeche schepen dfe ronde doen wijst de TeJ op hetvoigewte De molestverzekeringen welke hier ie lande hetzij door agenten van buitenlandsehe hetzij door de directies of agenten van Hollandieche aeemrantiemaotsohappijen wf pdï n gea 5cepteerd gewhieddiwi drablaatglen tijd op vrijwel uniforme voorwaar ü o e d e r e n verzekerlngen tegen mo mouw afgebeten door een lange muiohette de klokmouw die een dunne voertngi ouw krijgt volt beneden dien elleboog open en In avondtoiletten ziet men zeer korte mouwtj die men eohter v n onderen zoo wijd knipt dat zij als e n pagodeniouw afhangen Overal ie het aanpotten bowen den arm zóó geeohled dat een laag afhangende schouderlijn word t verkregen IJe paar keeren dat men getracht heeft fe nwuW zóó in te zetten dat dt inaetting feitelijk reoht overalnd staat liebben tot nieta geleid Integenr deel kleine ftaulettoni riiawikragen van zeer groote sOnouderbreedito rusten op ie aangezette moup J e volle potoouw met een rosette ol è P ermotief ter halve r lengte opgenomen is me gewllds vorm van japonneamiourf Do meest voorkomende Ijlóiiwmouw heefp van bov ieen nauw met kleine plooien ingezoi model in dun elleboog wijd en daarna nisunohêtvormig bijeeogevat ol door een kleine ondermouwdof waarvan het hoofdje naar den eile4 00g toe staat en met een lintje afge otenk Zenuwziek ten Van alle ziekelen die den m efiac4i hela r houden wij de zenuwzlekten voor meent voorkomende Wij hebbcmhier niet op het oog die waarbij aant oonbare veranderingen In de weasels van het zenuwstelsel oaaweaig zijn maar d zenuivïlekten waaraan het mensohdom vooral dat der laatste geslachten lijdende is het meneohdom dat nerveus zenuwachtig hH leven doorleegt en bij wien als de zenuwen an omiscii of microacopisch zou onderzoeiceni men hoegenaaóid geen afwijkingen vindt I nuwzwafcte Neu i t komiwi worden ge ekl me capture ttttSTouder in clausules ove rigcns beperkte neming eonftBt aÜe werd vm Htaan of en dan meestal tegen gereduceerde preme free from capture DM ree from capture Is een in assurantiek ringen g ruikelljke afkoriing dfr 1 ngeltwlie ohmaule Warranted free from any olaim arising from Ci ure Seixure Arreete Iteetraims or Detainraonts bij tbeBriti Government or their Alllee C a 0 0 o verz këringea due de vemekeringun op de schepen zelVe ewenals alle aiuliere nioiestverzekeringen op het btiang van de reederyeiL konden den laatöten tijd sieohls op bOvaageuoemde tree from capture clausule gMoten worden de versdiillende gietorpedeorde scheptn zelve zijn derhalve op dezelfde wijze gedekt Men hoort thans beweren dat de Duit clie opvatting zoude ztjn dot aa uradeur n nie4 tot schadevergDedlng verplicht zouden zi voorzooverre ree from captui c verzekerd is Waar geen legen nproak vau deze bewering tbt gevo zou hebijen dat vele Nedcrlandeche verzefier den in het bezit van polissen met bovengenoemde clausule free from capture Ijüvreesd zouden worden bij torpedeering door een I uit obe onderzee4 ool geien of oen Iwijfelaohtig reclit op aohadeivergoeding te hebbent dient uildrukkell er op te word m gewezen dot bovengenoemde clausule iechtd uitsluit de capture neming aanhouding te van de Engelsche en geallieerde regeerii pm doch geenszins an de centrale mOgendihedeiii Zelfs al zou liet standpunt juist zijn dat vernietiging k or een Duitechen onderzeeër tiigenlijk capture = zou wezen daar nelatiig aan de vernietiging voorafgaat doch de onderzeeër niet in staat is zijü hult op tt brtmgeu dan nog moeten aan asMuradeuren welke o de olaufiule free from capture ale boven verzekerden de geleden schade vergoedden omdat hier geen sprake is van capture bij the British Government or lihelr AlHee doch hoogetens van uit8che capture welke in geen geV al was uiigealoten De Nederlandsche verzekerden kunnen dus gerust zijn Wetl hefeben versoliillenide maatechappijen getracht allo c pt re uit te sluiten docti du kon men sJeohts doorvoeren bij waardezendingen effecten diamanten enz Pogingen oni doze laatste clausule free Bil capture ook bij goederenverzeiteringeii tlóor te voeren zijn destijds mÓAlukt De Verzekeringen door die N lerlandHche aangegaan loopen eohter i vrij van alle iiPDÜng Of bij deze verzekeringen aan verzekerden geen soliadevergoeding zou ntoeten worden uitgekeerd bij torpedeering door vca Duitschen onderzeeër ia een zaak dlu di Nederlandsohe rechter zal moeten uit iaken daar ze ons nog al voor verjichiilBn fe interpretatie vat iaar lijkt Ten Hlotte nog de opmerking dat alle asMuradeuren ook do buitenlandsoite zich in tien regei by de polis onderwerpen aan do Nedierlandsche wetten en gebruiken zoodat vrees voor weigering van de zijde der DuitsCdie maatsduppijen om de geleden schade te vergoeden ongeniotlveerd is waar de Nedierlandsche rechter deze ntaatm happijen daartoe op grond der crKi kering cooditles zaj veroo elwi De getorpedeerde schepoi Men meldt ons uit Amsterdam Van een zijd e die gioaoht kon worden uilHtekemt op de hoogte ze zijn vernoemt liet persbureau Vas Dlae dat de assurontiesch de bij het torpedeeren dor zeven Nfderlandsohe schepen hoogst waarschi li U 14 k 15 millio i gld zal bedragen Du cascoverzidterlng is bijzaak en niet itooger te Schatten dian lioogstens op 1 millioen per schip de hoofdzaak vormt dt Isdmg Van de zewen schepen warMi de Fenilandl ea dé Gaasteriand in Ifalls t zoodat daa rblj geen vraolitrlsico wtrd bc loorK n De stehade aan de Mena do zal UI veriiouding tot do verzekering van clnp en ladanig geen hoog percentage vormen Van dal verzekerde i edrag van 14 k 15 millioen zal minstens één vierde ten laste komen von Dultaohe moleet verzekeringmaotschappijen Een aantal groote Zwibbersche enkele Nederiuldwhe benev iii Skandimavisohe maatsohappljent zi n er eveneens bij beirokken Van do sfehaideafwikkeling is n niets te zeggen omdat bij de moeilijke communicatie nog niet de noodSge stuJcken zijn verzameld die de be oopen sdiadie bewijst Dooh in soheopvoartkrin wotdt niet gedacht dat do als solide bedcend Btaamte maa t9chappijen zich door chica rasthonie is wej de nieest voorkomende zenuw ziek te Wij willen dus alleen spreken over die stoorndseen in de werking der zenuwen e voor gecnegdng vatbaar en niet over de gevallen waarvan het weefsel der zenuwen aangietast en ontaard aijn zegt Ue GeEondh Onder aerveue het woord dat in onze dagen op een ieders tippen ligt hebben we zwakte der zenuwen t verstaan en vraagt men nu naar liet wezen dier ailgen een verspreide ziekte dan moet men hierop het antwoord schuldig blijven daar dit nog voor de wetenHohap een raadsel is Dtilt zich niemtfmd vorbeeMie dat h ij niet in meerdere of mindere mate door die lastige kwaal is aangetast Wij zijn dan zoo vrij hem niet te gelooven Het Ir waar dat de eene menflioii voor het oog van den anderen zich beter kan lieheer chen en den uiterlijken 8ohi avan niet nerveus te zijn kam bewaren maar o indien wij een blik in het innerli werpe Indien we daartoe in staat waren wij zouden terstond l etnerken dat het innerli e lijnrecht tegtsiover het uiterh e stond en tot de ocmolueie kom i dat elke uonadi nerveus Is aan zwaklield der zenuwep Ujdmde is Wij weten dat het zenuwstelsel behooren de hersenen het ruggemerg en de zenuwen dat de zenuw moleculen uit ao nuwatomen bestaan maar wat er nu eigenlijk in die gezonde ot verzWaitte zenuw en gebeurt wanneer daarin of daarlangs uitwendige prikkels door hei ruggiesnerg de beramen bereiken hiervan wéét weet men nog weinig Nu kan men wel zeggen een zwakke zenuw kan minder arbeid verdk igen ceiTH aan haar veri ichtlnge n uilen IrachlMi te oottfcicken Siwloro en Beukdudijk Men nteidt uit Amsterdam De averij van de nchepen Bindoro en Heukelsdijk levert een groote schadepost voor verMiohiilend e verzekeringsnuaiflchoppijüS zulks minder teu opzi te van het catfoo don wel betredende de lading Is ifie van de Beukelsdijk voor onze levensmiddeiennroorziening van groot belang de aemtrantle van deee matwaile lading haait op geeai stukken bij die van df liriindoro waarvan de inhoud eeu ontzaggelijke waarde aan lodDsche pradncten vertegenwoordigt Zij bestaat n l voor een bWangrijk deel uit pakken tabak waarvan de waarde nu enkele ruimen onder water i taan ontzaggelijk zal verminderen zoodat verwacht wordt dat minslras 30 i 40 pCt van de aesuranti Boni zal rooöten worden veigoed De ondergang van de Ootmarram en de MTrompenberg Kenigo schipbreukelingen van de Ootmarsuni t n de Trompeniberg zijn er in geslaagd te Kotterdsin te konken Zij lieten zich monsteren voor bet tonkstoomsehip Heötia van de Ncdlerlandsoh IndUche Tandcstooiu MN ten Maat9cbappij Een correspondent van de Tol is in de gelegenheid gieweest nadere bi nderhedm te vernemen over den ondergang vau somudge schepen De Troiulpentfergi van de StooinivaartMaatschappij HÜlegersbergl en de Ootmarsum van de Stooo ootMaaitschap pij Ooetzea welke vaartuigen te AmBterdnni thuishooren waren geeamenli 15 Februari van Penairth veTtroldten met bestemndng Lad PaJmae en geladen mti kolen Op 17 Februari toen de vaartuigen zic op i k 10 mijl Westelijk van Oudssant bevmiiden vlogen plotseliiDg 4 schoten over en tuseohen de beide vaartuigen Het was toen 2 en 3 uur ïn den namiddag on groote duikboot zonder iierkeiiiningste en iiiet twee kanonnm aan boord werd zichtbaar en gaf bet sein A B VerlaM het schip Aan dit bevel werd door beldler beuienmng mmiddellijk gevolg gegeven De duikboot voer daarop om dleTr mipenberg heen nam de sloep waarin zich de gezagtvoerder be vond op sleeptouw eu bracht dezen naar het vaartuig terug De iieuranningen kregen verlof nog watkleeren en proviand van boord te lialen Tegelijk kwamen Duitsche metrozen aon boord van die schepen om bommen te plaatsen De Dultschers maakten gebruik van de werkboot van de Tromipenherg om naar de Ootmarsura te roeien Tegen 4 uur in den njam ddagi zonk de Tronnpeniberg en legen 5 üur deOotmarsum De bemanningen in dè booten wer kii aan hun lot overgelaten want d e ondierzeeër wtie direct nadht liet laatste vaaituig ge zonken was verdwenen Iedere sloep zette een zeil op mi men trachtte Biest te koersen Het weer was tamelijk f oed doch ej stond een hooge deining e Bloep waarin zich do geeagvoerder van de OotroeMum met vrouw en 2 jarig kind bevond dreef dan ook tamelijk af aii de andere ée ei reddingbooten dtoh toen het donker werd wiet men door signalen weer bij elkaar te komen Aanhoudend werden er nu lichtsignalen g Ëfven en fadckels onUtoken Dat trok de aandacht van het Noorflche stoouisclup SotAiner8tadt van Chistiania gezogvoerdter Hansen In dm Aanvang verirouwde men aan boord van du Hoxumerstadt du hchtsignalen niet en meeiide dat t een truc was van eeu Duitsche duikboot om zoodkiende slaclitoffers tot zich te lokken Toen echter een rood © toorts werd ontat Aen besloot men een onderzoek in te stellen Hoewel wetende dat men In h t algeeloten gebied voer waagde ka ütein Hanzen zijn schip om de schipbreukelingen te redden Te 10 uur s avondis kwam mem aan boord van de SiHUmierMadt waar m i allerharteiijket werd ontvangen Twoereddingibooten van de Trompeniberg werdtm ook aan boord genomen daar men voor de 45 man schiphreuldelingen en de 25 man equipage voor voldoendie redd ingma eriaal nweet zorgen dkA het oog op ventueele get eurteiUssen Behouden is men daarop 19 Februari te Brixham getand Met bijzondere waardeerlng wordt melding giemaakt van de voorkomendhfüd van dien geizagvoerder d er HoiRmerstadt Het Ii gt in het voornemen hem ba zi komst te Rotterdnuï namens de reederyen Hü in spoediger vermoeid laat zich gemakkelijker prlitkeJen ens ifen een gieiuHuie zenuw Maar wau om dit zoo ia is hleruïede niet verklaard Wij zoudien zoo gaarne het waaromi willen weten Daar wij mder Jiet nuorosvoop aan du zenuwcellen van geeumde en zieice mensehen geen vereohlllen zinden kunnen wij dus ovftr het wezen der zenuwziekten niuts positiefs meded e en Wij zijn daarom verplicht om de verschijnselen goed waar te nemen te beatudeeren te rangschikken en daarnaar een beeld te vormen van de zenuwziekte waarmede we te makeui hebben Dat er in de znuiwen e zekere mo mentale verandering jdaats hecA die zii later en spoedig weer herstelt moet wel worden aangenomen indien men de verschillende feiten nagaat waardoor dei nervositeit wordt opgewekt Wanneer i nand b v een onaangename tijding ontvangt op het oogenbllk dat hij met miwak wil gaan eten dan kan plotseling de eetlust verdwijnen ja die prikkel kan tot miseelljkh d en brajien aanleiding geven Waar hebben nu de veranderingen ploatfli De tijding komt het eerst aan in de hersenen daarin zal waar chijnli k een verandertog plaat vinden Maar die verandering moet zich voortplaiten lange de zenuwen die door het ruggemerg naar de maag gaan Ër zip nu wel heel mooie theoriSn te maken hoe dit alles in zijn werk zou kunnen gaan maar brengt ons dit practisch zooveel verd f Men kan bijvoorbeeld aannemen dat de molemlen en ds atomen van de zenuwen steeds hun vorm blijv behouden maai van ligtftiW kunnn veranderen diat die verande de ligging der atomen steed ge U et Hirg on Ootitj tio U btiitMgien voor ib moedige redding P zegfMiiau van th Tol il Mtit nog uicic dat de ÜrlobeirgoiL dcsueifdm dag In 12 uur al do Ootmarmim door do zflfrfc AiiktKwt tot zink n wa gtitirachi Naar bij later te IjMX m vornaro haddun doze mannen 45 uur In de boMcu doorgobra At aivorw zij tp Breai kond i lanileo Bij liet waar vhuwmc 98Chot hadd i de DuiigchorH dte ÜriebergCü in de hoofdstoomleiding gerankt waairttoor het te water lalrn dor reddtngbooten zoor moeilijk en gevaarlijk waa Bij de terugreie met de Heötia was dit vaartuig mocgovaren met lat KngeJacb com ooi waarvan ook de Copenbageu deel uitmaakta Daar ó Hofumr hageu 21 metl kon loopen werd verondersteld lat drae aan hrt hooüd had gevaien lies middag te ééa uur voer meo dn Copenhagen voorbij Door den dichten fn euwatonu eu de hooge zee zag men bet vaartuig eerst torn mm or vlak bij waa 4 n wouiig aoheelde het of tk iloetia Mt er bovenop Nog iuist hadi nieit dm Ujil gehad om of te houden Het vaartuig i i eï voor deo wind en had slagzij aan stuurboord tiffwijl een groot gat mid sdieeps aan bakboordzij zich 4pivon i dat g leeltelijk boven de waterlijn uitkwam fin waa niet mogelijk na te gaan U een torpedo of ecu mijn dSt gat gemaakt had f e fopciihagen yram toera re da verlaten De eruchteDi dat de C U peniiagen naar Zeebiugge gesleept in dOorde Duitaohera zijn ii i 4 bevetlltigd Ht meest waarachijnlljlfe is dat het vaartuig door t ngelsche orppdojagers later naar Harwich ii tern ggewleept Be acheapvaart Iet Haagflohn Corr bureau m dt laar wij van betrouwbare zijd kunpr i uiodedieeden is thane van anthtedijke l t it Mihe zijde aan onze autoriteiten kenrtl graven dat te rdteoiMi van 15 draer f absolute veillgihoid versekerd kan worden voor het bevaren van de vrijgelaten strook door de Noordzee van Nei rland naar Noorwegen LAND EN ZEEMACHT Mobilisatie toelage Volgiina dé Avp sal de nwbilisatieiotiiage voor de gehuwde 9ergt inaioorH 11 Horgt antMi worden verlioogd van 2 ci nt op 10 cent per dag voor zoover zij I uiten iiiuii standptauta verblijf lioudltnu Zij die in hitn BtandpJaatH verblijven lillen vena ls thans geen mobilisatieMüeloge Mitvangen GEMENGDE BERICHTEÏN Van een tamme haas De heer J J v B schrift aan de N Ct Er zjjn dikwijls volstrekt geen h zondere temmers of africhtcrsgaven vereischt om ook tuaschen verschillende niet huiadieren en den mensch een vriendschappeltlke toenadering in het leven te roepen Als wjj slechts door vriendelijke verzorging en wat geduld hen ïn het begin eanigszins tegemoet weten te komen is het soma opmerkelijk hoe spoedig w j hun vertrouwen verkregen hebben eji hoe aanhankelük zU zich daarna toonen Zelfs sterk ouverdraagzamen of buitengewoon vreeaachtigen ziet men soms zoo volgzaam en gedwee als t makste schoothondje worden Wie zou b v gedacht hebhen dat een haas zoo mak kan zgn dat hü met de kinderen gaarne meespeelt En toch is dit het geval By een buitenman is althans was voor kort nog zulk een tamme haas Hü is nu welhaast geheel volwnsaeiir maar toen de kinderen hem voor dood uit een sloot ophaalden was t nog maar een zeer jong beestje Natuurlyk wilden de kinderen er zoo maar geen aifstand van doen en moest t meer dood dan levende diertje mee naar huis Tegen all e waarsch jnlUkheid in bracht hü het er evenwel levend af en groeide toen verder als kool By het binnenkomen bevindt zich sinjeur boven op een tafel behageljjk uitges kt op een zacht en warm kussen met tusBchcn zün voorpooten een Buikerbiscuit t welk hij rustig opknabbelt Wel kijkt h j nu wat angstig en schichtig doch dit is alleen maar omdat er een vreemde binnengekomen ia Nu roept de vader zün dochtertje binnen Zoodra dit verschijnt en de haaa nadert springt deze verheugt van het kus leUtelijk en iangizoani zonder glchokken ploatn heeft dat hij hevige ploteelloge prlkk die verandering niet gpléldelijfc en langhaam raiaar met ëchi ken geschiedt In het laali te geval zou men dbn van abnormale ongeiaonde zwakke zenuwen kiiniM n spreken en koen zou zenuwzwakitc neiirasthemie als eene ziekte kunnen beeohouwen waarbij de gflfrlngato prikkels die in normale gevallen do zeniiwatomen g i eideiijk en iangzaain ronder schokken doen bowegen de zcnuwatonien met rukken en aprongen van IaiatH doen veranderen Men wil als bewijs voor de beweging lier atomen en moleculen atuivoeren de verapreiding der geuren Hoe tooh kan niet een kleine druppel van een geuratol in een oogenWik een groot vertrek door h ingea l r nkoeten dn moleculen van dien druppel uitgaan waacmede men wil bewezen aciiten d beweging der atomen On moleculen Leven is beweging elk orgaan leeft dus ook dé wet aeils de moleculen eo atomen waaruit zij zijn samengesteld bewegen zich Nieta runt op de aarde alles bewe zoowel de doodb ala lerveiule stof Nu nefttnt men liftmHmiBchc en niet harmoni ehe bewpgii en aan fax wil hioruit bewijzmn waarom b v een ïlof lekker ruikt of Rtittl t KomoH n l de moleculen der reukat nnwen die volgens het hierboven veriiioKle pede in beweging zijn in aanraking inet de molooulen vMi een reukstof die zioh op deze wijze dus harmonisch bewegen dsn xal de gewaarwording de reuk eem aangename zi o het tegenover gestelde geval zal de of dp reuk 4 oen op en laat zich kalm omarmen en van de tafel tillen TerwiJPziJn achterlijf en poëten daarbtj vrg rondslingeren laat hü rustig m aieh Bchomraelen en vooral het haan en weer awaaien vindt bij blljkbMr verrukkelijk Vervolgens wordt hü weer ter tafel gedeponeerd en t poppenwagentje gehaald Nauwelijks is dit naderbij gereden of hoepla de haas springt er uit zichzelf in laat zich netjes toedekken en zoo terwVl alleen x n kop met de twee lange lepelooren uit het dek steken in heerlijk genieten de kamer rondrijden En al deze dingen waren zonder stelselmatige afriehting zoo maar met de kmderen spelende door zoo n schuw dier als een haaa Is als het ware vanzelf aangeleerd Geheimilnnige dlefataL Omtrent den diefstal vap een trommel waarin eenige dnizenden galdens waarde aan effecten genden tientjes en Bieraden ten nadeele van den vee houder Hettinga te Langn eer Fr tast de justitie nog steeds in het dnister Sporen van inbraak in de boerderij zijn er niet terwijl de denren gesloten blaken te zijn Alleen de kast waarin de trommel stond was opengebroken De jqstitie te Heerenveen heeft opoieaw een onderzoek in loco ingesteld na vergezeld van den heer Van Ledden Hnlzenbos te Amsterdam Van het resnitaat ib nog niets bekend In elk geval is nog geen verdachte aangehouden Nekkramp Te Maastricht heeft zioh by een jon £ vronw een geval van nekkramp voorgedaan Donderdagmorgen is z j overïedea In de Mariastiohting te Haarlem is een 6jarig jongetje nit Schoten opgenomen lijdende aan nekkramp Een 20jarig meisje uit Haarlem is eveneens opgenomen vermoedelijk lijdende aan nekkramp Bm tige ontsporing Te Maastricht ontspoorde bij het induwen van ledige wagens naar de aansluiting van de m jn Laara en Vereeniging de voorste wagen van het tieindeel met het gevolg dat het steenen wacbtgebouwtje voor mgnwerkers instortte In het lokaal waren 9 mgnwerkers aanwezig Door het afvallen van het dak en puin werden ailoh gekwetst enkelen zolf vrij ernstig LAND EN TUINBOUW Landbouwverlof aan Dagloctnera e d Van veraohilleode zijden wordt er met klem op oaugedlrongen dat landbouwverlof noodlig lot bewerking van den grond in de komeaide wekfSL Koo ruim mogelijk wordt toogeetaan en billens offioieele nteded eellng ie ook cfln bijzomiere verlofreg iing Ketrolfen om aan de behoefte aan weaJücraditon ten plattenlande tegemoet te kwnen Bat is niet alleen een lovenekweslie voor den aanvrager of diena familie maar ook vooral nu d nood mjpender wordt door giaringer toevoer vau over zee oen land9l elang tl daarbij zaak teïdege toe te zien dat geen verlof worde verleend aan militairen die dit niet belioeveo aan personen e ook wi l fcna een poosje naar huis willen gaan al is hun hulp diaar heel niet noodtg en a Bijn r faoeil geen Jandbouwwerkzaamheden van beieekenifl te verrichten t Ie niet zeldzaam dat aanvragen van ni t rechtheJ bend n wordten ingediend tievattendo geheel onijuisle leee onware iiiedtedeeilingen Daar zouden we prekende taaltjes van kunnen vertellen Dezer tagen kregen we nog een aanvrage onder de oogen waarin verlof g tvraagd werd voor de bewerking van 30 Hectaren grwid terwijl het deebetreffende nog geen 3 Hectaren groot is Zulke aanvragers maken ala hun b slrog ontdekt wordt dat de aanvragen van hun kameraden met argwaan en niinder toeHChietyiijkheid vaiak worden behandeid Ze zijn in ieder geval oorzaak dot andoren organen onaangenaam aantreffen zij zal de gewaarwording geven an te stinken VolgenH bovengenoemde theoriën zou ïfCTiuwzwakte nouraBthenie dufl te beHChouwen zijn als een storing oen wanorde in de beweging der zonuwmoleculen en wei van de eiwitmoleoulen Hierdoor ntoet meec weej tand overwoimen en meer kracht verbruikt worden waardbor men vermoeid en prlkkeibaar geraakt Kn Inderdaad üijn vermoeidheid en prikkelbaarheid de ei rste vorflchijneelen van zenuwzwaktï Later komen wij hier nog eens op terug De oorzaak van bijziendheid Oe ijijziendheid zou reeds lang met ueces bestreden zijn wanneer men maar voldoende op do hoog geweest was van d ooi aken van bet göbrok Ëm verklaring van het uitAaan van bijziendh d is thans gevonden door den Berlijnsohen oogarts prof Levineohn die zich recdp jarenlang met onderzoekingen daarovw fiezig houdt Hij in op het juiste epoor gebraielit doordat hij opmerkte dat meascheh die niet met gebogon hoofd werken zooals juweliers en goudwerkers elechts uiterst ztHden bijziende wordwi terwijl onder de scdioolkiradbrCTi die veel met gotjogen hoofd en romp erken het aantal Mlaoht rffera zeer talri i Prof Letvinoobn oonohldeert hieruit dat het jonge oog dat tomeiijk rekbaar is bij het buigen van het hbo d em weinig naar voren valt eo onderworpen wor aan d werkhig van de zwaartekracht N aa r den vorm verandert het ewenaU oen iiKt iMater gsvuide aan eene draad opgehangen gunxnfbal zich uitzet waarbij dan de gezicht emiw 4 rol v n de draad speelt Ui H rli liji ilül beiiowtai h t wellicht uiei kumu u krijgeo Naa n den landbouwer of vt thouder die zijn he taan vindt in zl boerenbodrijf zijn er nog veten die maar een lapje grond van een Inlven of driekwart bunder ot wat grooter beakt i waarvan de bewe rking voor hen veneene enakwewtie lü We hebben hier vp IrH oog de arbeiders m uwiustrleele oadomeruin gen dogtoonerM en anderen die in de opbretigNt van dat siuk grond een belangrij deel huuner inkomatm vlnd Uok aan de belangen van deae inensohcib moet door d Jouiiuandaiden en de adviseurs worden gnlaoht met emat Maar er ia lelM dat V oor souauigen dier perAoaen het aann aarden van het verlof zeer bexwaariijk maakt l aar la al meermalen op gewezen en een advlaeur voor latulbouwvertoveu doet het nu in het Hbid weer Naaieiijk het feit t bij verlolverieening de Uitkeering aiut de vrouw wordt ingetrokken 1 ü uwn gaat naar hniü betaalt zelf xiju rewkoAteiL de vergoedjng wordt niet uitbetaald l ai ia e vertifs hetwelk voor menigeen te zwaar is en ttoor eeu wiM k luidurbedd dlkwljla in de vonte verte niet kan worden goedgenuiakt I e Hbld sohrijver vertelt van oeu arbeider die aldua voor één week verlof eeu cbado leed van meer dan 13 gulden In ZU Ike guvallen moeten beiaughe tbenden lau noodu boafuilen om het toch zOó dringend mooddge verlet maar niet aan te vragtNi Maar zij kunnen vrije rda aanvrag n wordt geaegd Dodi bt oorlijA op de voorgeHchrevMl wijze aangevraogue vrije reia op koeten vui net Hi wordt door ROoanlge of alle Kijkgoiut angers geweigerd al Itt strijd met het bepaailde in L O 1916 U iM onder 30 woaj wordt vennetó dot ijoofden van ondemtmilngen ot afdeetinif ïL daarvan bedrijven of onderdOelen zaken o neringen voor KijksrcdEcniing uH gen worden vervoerd van hun etandiploats naai liun woooplaatfl en omgekewtrd ingeval zij van bijKOiMlore vorlovon g ruik maIvWi Orao bepaling wordt niet van toepaduiog geacht op bedoelde iloorl aanvragers 1 n wat zien we derhalve f Dat een tinimemianiaKOoni werkzaam in het bedr f vau zijn vader bijBondor verlol met vrij vervloei krijgt een winkellorazoop dito dito en tH n bakkerszooui bediulpzooim in do bakkerij van zijn vader ev ei uj I chter niet bedoeldo arbeiders voor wie het bewerken hunner akkeirs teu duele een leveoakwealie ie Js dM billijk üuzer iualeaiA niet O B Het Salaris van den Kaaoler iillet iwiaria van den kaaaler der boelenleenbank m in vele gevallen bespottelijk laag zoo werd onilanga goaclirevvü in Ou Kaïlffeisenbode het door oiw meermalen begpr en Maandblad der Coop CöBtrale Kai lpi t ni auk 1 Utreobt it was het oordi el von een der IjJctpwïtourP der entralü Hierop komt iMflénd e zlvtt te kent Obsorver iii het jongste nummer van het blad terug Voor het vrij algeniwn verschijnBel dat de kafwler te laag wordt beeokhgc oiMM men drie oorzaken te kunnen aauwi sSu Wij willen ze hier even eu wo doon dil met inateiiuulng vermelden om daardoor deze zeer zeker betangrijkit zaak toffvvii mogelijk onder de aandaolit to jwauen van du iKetuurderH der locale banken niet alleen uioar ook van de lodm der looale bankm waarvan itr izenden one Iliad lezfiMi e luftar weinigen t gonoemd imtand hrlft Het zijn de b tiiurdco die met voorstellen tot öalarisvorhooging moeten koniein en t aijn de li den dio de bezoldiging vaetertellefl Daarom ie het goed dat zij het volgende lezen i Al eopBte oonsaak noemt Observer de pemfonien zeff aan wie het koeislerschaip dikwijls wordt opgedragen Dat zijn nieerendeelB onderwijzers Deae wordi i inzonderheid op het platteland veelal lichl beizoldlgd Op de meeting oftlongs door hel Jaraengd SalarlaComl té In Den Hang gelioudeu ie het zoo juiet gemigd De onderwijzers vokral ten piattelonde zipi overgegeven aan fatfloenlijke annoede Dat die heereu Unw n de perken der w alles aanpakkeu wat luoor eeiugMain hun p itlekan ver beteren ia dluideli h n zoo zullen zij het baantje van kasmcr al wordt dit vee ts HchHel betoond niet licht weigeren Ën het Bestuur dti wetende komt er zoo liclit toe om waar andetra 600 tot 800 gulden diende gegeven te worden I f II Met j onge liondeu konljneai n katten zijn ver hillende pi oeÈUHuuigen gedaan waarbij nï i ze dageiljluj eenige uren met den kop naar beneden hkjd Blnneu drie maanden worden al die dieren l ziend Prof Lea ineohn heeft ook proefnomiogen gedaan met apeo wier oogen veel ovoreetükomet hedjben niet die der iiR iirfChen Deze apeai werden na een jaar bijziend ïegelijL met een hooge graad van bljzleindheid treden verandering n op aan dii ronden van den gofiohtwenuw cUe karaécterietlek zijn voor bijaleodheid Rij het hietologiaoh onderzoek von de kunstmatig biJaiendl gemMétto apenoogea vond uifu alle kemle enen terug die 04 het bijziende mefiaohenoog typeoren De gezG lHiohapi 3tiok t In overvollü vertreldten met lechte ventilatie voolerv de meeete moiwolten lich spoecBg onw Ze krijgen eeu drukkend gtfvoel van bdtleinming getpaard met ho rfdpijn en dikwijls etodigend met onpaiist ljkheid en flauw vallen De voUcamond chrijft die veiwchijneelan toe aan de iiodorven lucht waaiMj raen dan hoofdzaken denkt aan de door het getiruik veranderde ohcraiaohe eamenételting daarvan Tw H iJuUadie gdk rden Paul en I rcklenz hebben enkele jaren gleden aangetoond dat deze opvrattlng niet juiat U en de onawtgenanie ver ohijnetdon absoluut onafhanke lijk zijn van de in d ning von die lucht Cberoiw veronlretn tng van d lucbt hefcbem I hot ajg me geen Invloed nodi Uj geaonden noch bij menHche ns die bijzonder godleponeeH zijn voor d gezeiadt iSBiekte Daarentfgm bleefc uit de oadarxoeklqgca der belde geleerdm dw wH de natnurkua dieimaugsand v oorHtelleu aau de algemt enfl ven Mlering te doen welke er in de verste verte niet op gelijiken Wat voor tnuiand met f aüOO f 00 een ffovde fooi lou heeten en men dtflc dus niet zoti thirveu aanbu kdi ts voor een tilecht bezoldigd onderwijzer Inderdaad een po Utt verli t rliig Zijn slechte aoJarieerlng ia dus mi lvj oorzaak dat men hem ooJc alH kaHMier durft aJec iepcn niet mn bespottelijk laag H htria 2 De iweode oorsaak i te zoeken In geukl0 aan aduiinIMratiove ktmnu l ij hen die beJooneo Hij de Dtee 9te boeren en kl ino bouweffg wa tul vóór korten tijd boekhuudiiig in Am cngeuli ttn zin dea woords K ta onit t4teudi W y k uuiumi g iru t zeggen dat dit lltau algemeeai nog zoo ia Hl Heul velmi voltttaau nog tiuH het oanUHtlieami vui liet vooruaanuile wat in het iHdrijf voorvalt Wordt er lioekgehouden dan geaobiedt dit op zt er eenvoudige wijze Zulke m Q0o4itm fporoupm om te ocurdivlMi over de vele werkzoamtiedcu en de dikwijls zem omvangrijke boekhoudiing van den katwier om van zijn veraatMoordelijkheid nu niet te spreken zullen uit oi e endtleld niet in trtaat ijo die naar behoor te oohatten eu te waardveren Met een bctrekkeii g ring malaria zullen zij een en ander roede voldoende beloond at vqi Du ïMoht om do Imlen op alkvled wijze te liovoordeelen kan ala derde oorzaak vuil liet verfMihijnael geooerad worden Men il óf rente voor Mpaargeldtm zoo hoog iuc elijl opvoeren be ttl die voor voormhotten daarontegeii zoo hoog luogelijk druiikeu uiiBtukendl S HianierK en voorachotneanun biiide grw pen van nKnactien dte tuj de llank gotiUtu eHtfeerd zijn wil men eome zoovm I doctUijk tegemoet komen Veiligheédelialve moet er nog een re rve worden g iMt kl Allee op zlcIraoK te lovenl Maar werketT de ziet der Bank wordt bij dit ailtw nJut zelden vergeten Zijn bolongon geraken daardoor te veol op den owltergrond Hij wordt van die bankpolitiak de lijdende imitij Wij wenaohPu met den Sohrijver dat dit Hpoedig andero zal wofden U B Opgave van Personen die zioh gedurenda de week van 2 tot 9 Maart in de Gemeente gevestigd of dM verlaten habben OSVÜSnODKNi T P Tlioiiiafl en uit Nijmtgin in Kaam 32 Ë Kaikman uit Goude rak in van Bevernli lBn 7 Cl Scihe i uU Moordreoht in Uouw IVd A ten Brinka 1 Bodegraven in Markt 2 C Koos uit Waddinxveen in üouwe 127 H van Aalei uit é ii Haag in Kaam 3öH K de Orauw tut den Haag in Gouwe 2 0 A Stlgti i uit deu Haag in Kleiweg 9 F ivickeitlioom uit Boun Dultsebland in li pleriugstraat UI C Hofman uit Waddlnxvi eu in van Uevendngblaan H V XJansen uit rulenii org in K IN oodttodtttceg 7 A M C Luttormau uit Wadinnxveun iu Htootsteeg 2A 1 VMi Ae uit den Haag tn Prin Heudrlkritraat A tUb liing irit Vretwwijk in WUleo 1 U A Otiwerkerk uit Ixiddon in Gouwe 69 P J den Hertog uit Kotterdoia In Jaagrpad il C Liesauer uit Harneveld hi V thaven 54 C H A d Weerd uit lleouwljk In t Ketaitrtraat IS P J van Ham uit Middelburg in Markt titi J P I Bs lilt Itoltcrtkjn In Gouwf 152 O Merkeeteijn uit WillM oop in Goej dijk P BcholtecL uit Kesteren in Uaiun 21 2 M A Meouwie uit Berohem in Drapi ratecg 40 K B J Helling utt AmKlerdaiu In Uouwe 153 A M van Heinert uit Annuerzouden in Kaooi S38 J H Lhtthorat uit den Haag In Htootsteeg 17 P W de Be n uit WaddlttjtvoBn in L TleiKluwt 84 H A Klaarenbeek uit lUreoht in L Tiendeweg 76 J v Straaten uit Kotbe r him tn Raam 17 11 Haverkamp uit Haarlem in BlauwtHraOt lü 1 Vu de Bode uit Gbuderek la Wlflene 2H 3 C de KIrooD uit AtuHberdam ia Parkstraat 27 D Voe uit Zwolle In K san t atftweg 16U A J Th Hohrave uit ZwamiiHTdam In Bo 4ekaclo 175 F M Natffebout uit Dbrdroelit in L Tlwideweg ÜÖ W A PhlUppo uU HUlegom in llcerenslraat 9 A Frugte uit Amftterdani in Veergtraat 1 J KoidJtx uit Ueeuwiik in W Tooa eigatraat 62 P A den 1 M uit Uotterdam in Haam 58 M l V Houtman utt AriulHin in Turfiuarkt O M M C Krijgsiiian utt den Haag tn Knigerlaan 1 H B tomon uit den dige HOnM nHteitiing van de lucht een groote rol xpeell Ouf wijfeld uieeneo zij ijn het iiootdzakeli de tn de vratrekkeu lieerMCbende temperatuur de vochtigheid en h luchtbeiweging de overwegimde oorzaken die tot de vertK ljoMtfU ledden Zij verhindenn voldoende wannteafvour van de zijde van het mauiohetljk liohaiun Gemalen beenderen ale voedlngRoildldel I eo Duttech tngendmr W LacJimann ileed onlang het voornt fijn gemalen Ijeenderen van elachtvw te goljrulken voor niewacheli o voeding Van versohilIraide zijden heeft uten daartegen beden kingen geopperd Lai unaiui e e werlog dat ik iieróderra voor een derde dei l van buu gewicht uit eiwitauhlige mthwtantle zoudm lietttaan ie onjulel De e niet eiwltaditige maar het eiwit in zijn ehi4 lHche Manieturtelllng nahljkotnende euhHiatrtie U n I rieht on wtiLetutchsippeli niw g ilieel juiwt uitg ukt mijn gelatuw Li i kan echter maar een derde van het benoodjgde eiwit vervongeni men zou AüH b v In plaatD von drie eieren dfe oiigi veea grom eiwit bevatten 125 gram gelatine en iflenitengevoige drie vierde pond heenderenmeel Men Nog afgezien daarvan dat men niet weet o de tui vo r van zulke luiltengttwoon groote mattea gelatine voor het meniwhelilc org nimH niet nadeelig zou kunnen ziju iH de vraag wat moet htH lichaam doen met tie geweldige ballaitt aan kalkzoutcu een half pond bij vervanging van cÜe 0lerm Em zoo noote kadttoevoer ksa niet aiidera dan aèhfdi werken as i nnn in OOHilmvfii i t van Daut ig ml Hoit rd Un In Ooelhaven SS A Schrljver uit Khede in 4e Kade 116 N P P Doni hnana uil Moordrecht in Kaain 3i D Sdiouten uit Reeuwijk In Karnoc ineUcHloot 199 D Tohen uit Kotterdam in Waleüteeg M U W d HrnbandetT lilt Monster m l emdulMeeg 17 IT C C Meakor uit den Haag In i pleringutraat 2 en M van Otjk uit Sehiedaui In HeereuMiraat 7 VEBTBOKKJËNfiNi A J Uiwel ülijn uit tiraal Ftoriaweg tl lutar BruSHui 1 Kraan uit Clouwe t 2 naar AoMterdam J Kontrop uit Boek tni bergrtraal 71 naar Hesoij n P 3 Siolk uit I rljirt llondrtkKtraat 106 naar Katwijk houwcnfliraat 9 A ri J fU den lio uit Markt flia naar Boara l anstraat 112 M L J van dm Hoseh uit Markt 1U itaar i treoht Steenweg 51 W de Haan iiü HMttmanMTraeht 6 naar Katwijk A P Hetel nit h Tlendewog 89 naar dm Haag Hehevmtng ohuwi a M A Wrtjors uit R van I tttswf 17Ü uoar Voorburg HulgenHtraat tl i A Hoogcndijk van Cappellfn uit t osthavM 50 naar Sdiagon W A Iraafnianri uit Kaam It naar VilaHingen Dijkatraat l8l A Ba iinck uit Je Kad ÜH naar AKen en J I eljer weert uit Z ug traat 5 uaar HUlwdanf Vrouw iannentrsat 17 l HEDIKIUaiRTF jSr ZONDAG U MAABT OOUDA wiMiwlpairtsalM Kwrti 107 u v m Mevr A MANKE8 ZiKlriKit Em Dpopig Predikante Den Haag Door ongesteldheid van Di U van Asiendelft deze week geen cateohiMtTe t luakark 10 u v m D O A V D BUDGHEN uit Brnuel voor D Berkelbaoh v d Sprenkel 2 n n ro D J W BERKELBACH ï u SPRENKEL 6 u n nj D RONNEB I r i te Waddinxveen voor Dj J Q Dear rk P Mratr al a u n m D J E BIJL LuMnrMlM Rarii 10 u v m D DE HOOQH Lnth Prei te Amiterdam MOORDRECHT Itotfa HaiPVa Karib 10 tl v m üs H HOEKSTRA ond Ned Herv Pred Don Haag QOUDERAK ë Narv Kwk 9V3 u v m D IMMÏNK van Berk nwoud BOSKOOP llaNMnMi MilMrtM Karlu 10 u v m Ds R MIEDEMA van SoboonhOTon N d N rv Kark 10 q v m D ROSBERGEN vaa Terwüpel 2 a d o m Df VELDHOEN oit Alfen STOLWyK HmI H rv Karlu 10 u v m Ds F A FRANCE E an llaati feoa ih Gotiwweg 9Va n vni en 6 u n m Da J H GUNNING te Hoogevwn HAASTRECHT tf Harv Kark 10 u v m Ds E v u BROEK SaraformawNla Kark Qeun opgaaf out van gen OOUDA Woensdag 14 Maart Ml ianakark 12 u m D J W BKRKELBAOH V SPRENKEL Ha welgkaintegttiiag 8V4U n m Dg 4 W BERKELBACH V D SPRENKEL BybellMüng Advertentiên KOSTELOOS Bil lancUUl tu EdalAchlbarts Hnr RecbIv CoiDmiHwJi ia het ftlIiiH ramil n A A STRAVER raiiiKr i ScHooNiia i U a Uttn 1917 I b puld Ie dM de tlidieDiii4 dn echuldvorderiolea ean don curuof moet pltct iMbbcii rMi 15 April 1917 2e d t d crifieMte vergederiBl mI worde elunidei op MAANOAQ den 7 MEI im dce ii m Ie 2 uur ia bel Oerechll elMuw een den Noordaia ei ie RoHerdaa De cureMff Mi M M schim VAN OER LOKFF Haematogan Hasfflofenln WIncamis Kinadnippels Dr ds VrQ 36 16 Fa Weljer A Hosfhamor OOUWE 135 TEL tl