Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1917

SANDHAUS Tabl tl n voop 0 l lpuddlnaon nt l 0 conll l vpuchtan Slechts in heet water op te lossen Hink afkoelen waarna gereed OVERHEERLIJK DESSERT Bli de troote comnttbtefhandeUrvn en knildenicnukcii TtrkrijCbair 1 45 Gt 60 et f I IQ reip voor 4 6 12 pereoMcn 813 50 Engros Otbra SANDHAUS AMSTERDAM Oma OBLATINBÜMAAK VOEDZAAM LICHT VEBTEERBAAK Veikfijlbur Ie Gouda bij T CREBAS en Fa L P HOOOENDIJK ± iWocie en Confectie Hlannail b rlcht ii wIJ d ontvaagi t ncr sroot fortcerlng VOORJAARSHOEDEN n KiNdeiHMi alsntde alle vardars NOUVBAUTÉ S t ï ia Stotlan Zljda Vollai MotiMalIna te habb an wIJ xoowal 9 n ffrootan voorraad alsook da nlauwata atatan voorhanden Balaefd tot aan bazoak noodlgan 50 Geza VAM DANTZIG Naog trs 1 II QOUD Gezonde hoofdhuid vnj van haaraitral bevrijdt van rooa Watch U met Pnrolseep mmm Per atuk 60 et Wormen b i volwaiaenen en kinderen Neem Enfan bonboni MBMMB Per dooi 30 et Hoofdpijn MDnbnrdt a Hoo ijntabletten wmmmmm Per koker 45 et Gal en slijm Mljaifaardt a Lazeertabletlen BHHaaa Per dooi 35 ci HoesteOa N eem AToga bonbona WÊÊÊÊÊÊKmm Per dooi 30 en 60 et Overspanning Miinhardt a Zenuwtablelten wmmmm Per kok r 60 et Maagpijn Maagstiur opriii n Mfiahardf a Maagtabletten WÊÊmmtm Per koker 60 cl Bloedarmoede Wat onmisbaar In elk Gezin behoort Klooster balsem te zijn want voor al die kleine on elukken in de huivhoudlnC bij bet koken Mrljken weiwhen enx geeft de KLOOSTERBALSEM dtdclijk hulp en venichtin All de kinderen zich itooien tchaveD vallen tnijden of krabben dan tffcefl de Klooiterbaliem uilkomit Lijden volwaatenen en ouden van da n aan atram held ipU in den rug itijven nek of rhcumatiek de KLCX 8TERBAL8EM kan locb zoo vaak helpen Daarom moet de KL008TBRBALSBM Ueeda bij de hand zijn want de Kloosterbatsem ia een beproefd huitmiddel bij w ndeai braadblarani huiduitslag dau fMrormy aanibaiaai fintarhandWI en woataa o ia een heerlqk wnjf middel bij Üoht apM podagra phaumatiafc en rug apijnan Priji per pot van 20 gr 45 cent van 50 £ r 85 cent van 100 gr f 1 30 en van 250 gr f 2 50 Alom verkrijgbaar 1 EÏKht rooden band met onze handtcekeDlng L I AKKER Rotterdam 106 Lm M ka p op den naan vaa den tabnkant A MUNHASDT Pharmae Fabriek ZEI8T Bi Apotk e U DroiiatVD Te OOUDAt A COOPS Wijd rraal29 SCHOONHOVEN A N V ZESSEN BOSKOOP Wed I SPRUIT J F VERKADE WADDINXVEKNf A d HEIDE MOORDRECHT J v GENNEP I saaa i Electrotechniscli Installatie Bureau r S Adr de Groot I KraoM Tal soe Goudaa Adverteert io dit Blad Kleiweg 79 I Offffartan koatalooa OaaourpaaraHda prlja aiiiiBMiiininniiiMiiiiwtiiiiBiMiHiniiiiiiiiiiiiMjM n Plan t nbot i f lor i kiHiimaa HAARZIEKTEN Totale genezing zoo U lijdende i aan deze V4H rkomende Haarzlekten Wacht niet doch wend ITvol vertrouwen tot de ElectroVibro MusaKe Inrichtinf en U wordt herstel gegarandeerd Voor uitvallen der haren vrage man DANDERINE f t 25 per flesch franco huis VOOR Wadarverkobpari op allo plaatsan ravraagd voor nl n DANDERINB allaon bl Colffaun Apothakan a DroglaUn APARTE INRICHTING VCX R ONDKRZCHSK Oratis onderzoek gefadinbou ng verzekerd Schriftelijke aanvragen worden dlnect bauitwoord Ook aan boia te ontbieden ATTENTIE S V P NIEUW Overtollig haar op het gezicht bij Damea wordt pijnloo weggenomen en is dan voorgoed verdwenen zonder de huid eenigazina te beschadigen J MANIFARGES veCR HAARKUHDIQE NA LOPIKERSTRAAT 24 i5 SCHOONHOVEN Algemeen Nederlandsch Verbond Jongelieden Afdeelinf GOUDA Voordracht Lezing DOOR 844 40 Dr René de Clercq op WOENSDAG 14 MAART a a aTonda half hl io d TOEGANGSPRIJS 25 CT GERESERVEERD 40 CT Kaarten verkrijgbaar in den boekhandel en voor zoover nog voorhanden s avondi aan de zaal Fa W j V ZANEN 20 0 Havcn Atvll r voor It Moderne Portret Fotografie li lessaDeo s MnUle hWm gevesliletarYeer oPGEBieHT iras Voedert nw Fee met de uuiwere tnurve Gebruik ubletten Per koker f 1 LIJNZAADROEREK mwk ST6R en W L en 80YAB00IIEIIK0EKEII mark W L Ditmiintende door tioug eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde JSereOivtoma Parü 1900 Vegen Oofidm MedMUe ilomo liQoas lil I ijiuuii ild Aanleg van Elëctrisch Licht en Kracht Aanbevelend VEST 109 111 j VAN DUIN 1 Eenig Depot van Thee uit het IHagazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deie Theeïn worden afigeleverd in veriegelde pakjei van vijf twee en een half en ééa Ncd om met vermelding van Nommer en Priji Toorsien van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe geScrde imien aanbevelend J C BUL voorllMil J BREBBAART L 567 20 Markt s Een vertrouwd adres E voor het maken en stotheren S van MEUBELEN Is bt s N HESëiNG B Pepentraat 24 Gouda S Billöke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle men Amjtei ol m I imwemMMiNiiiiinmHiiNiiiMiHiamiiiiiiiaaniii Eleoiritnbe Drulikerlj CBXNKMAN Wo N Good ZATERDAG 10 MAART 1917 Tweede Blad if otu arl m9ttt Ma on otideitrekinK ran byoa ma wede atOt dtt Kamer d diseuaaie orer de dütributle van laramniiddelai in rerband met het taehtit miliioen ontweip voort Nadat de haar Drion een filosofisehe beaehouwinï had gahotiden over da distributie hield dë heer tui Vuaren een rede die tot het itellea van eenlfe vragen leidde ter taEe van het eonftlet aan Fmanciën HU wilde n 1weten hoe de Rageering de post van tachtig milUoen gulden voor de distribute beschouwt Ziet ze daarin een begrensde poit dan wel een stef post Het is voorts de opvatting van Miftiater Treub ten aanzien van de kwestie van dan invloed dien de Minister van Financiën Icaa of mag hebben op de besteding der gelden In aansluiting met het betoog van den hear Drion drong ook de heer Nierstrass aan op een andere politiek bij onzen invoer en tdtvoer Het denkbeeld eener ruilpolltiek bewust toegepust vindt by hem steun Het Duitsche voorbeeld van een inkoop en een verkoopcentrale moge niet volmaakt aijn het was h l beter dan de Kederlandsche politiek die hem te veel een struiirogelpoHtlek leek Ten slotte vatte de heer Schaper het debat amen waarbij bU alle klachten nog eens hcriiaalda Het weid m i$t de Minister aan het woord kwam Deze wees allereerst het verwijt af dat hU achter de feiten aankomt HU gnf een relaas ovar de afiidappelen misire dat daarop neerkwam dat de voorraad niet voldoende is tot den nieuwen oogst Er zal dus nog au lange rustperiode komen Dq oogst is verleden jaar zeer slecht geweest en daarin Ugt de oorzaak De broodrantsoeneering is tQdig voorbereid voor het geval de aanvoer van graan te WMaehen overtiet De torpedeering der ehepen heeft de raotsoeneerlng in de war gestuurd Tot vermindering daarvan kon da Minister ni t overgaan vandaar dat hy de samenstelling van het brood heeft trachten te w algen Voor de kolen heeft da Ministar trachten te zergen De leverancier weigerde echter voor reserve te leverm omdat dese wellicht tegen z n land kon gebruikt worden De chjli salpeter wordt in Engeland vastgahoudan tot een hoeveelheid van 27 dulaond ttm Indien daardoor de oogst slecht wordt kaï men niet seggen dat de Minister achter da feiten aanloopt Zoo is het ook mat bat vaevo er gesteld Wj verdedigde voorts de minimumprig saa vaor dn Ludbouw De voomitziehten voor den graanoogst achtte faü verre van schittarand niet alleen in ons eigen land maar over de geheele wereld Dat belooft dus voor het volgend jaar een tekort gel k dit verteden Jaar het geval was De mmister is wet zeer sceptisch gestemd ten aanxien vul de vooruitzichten De koude van Februari n nu weer die van de laatste dagen heeft een xaer slechten invloed op de voorbereiding aM den oogst Herhaaldelijk heeft de Minister daarop gewezen en met nadruk heeft bQ de Kamer toegeroepen dat h j dit thans op 7 Maart reeds b voorbaat meedeelde opdat later niet tot hem het verwet lean gericht worden dat hU achter de feiten aanloopt en dat hti alles half doet Wederom bleek de Minister sterk te staan in zijn bewijsmateriaal Het is alleen niet duidelijk waarom de Minister met zjjn mededeelingen dan steeds zoo achteraan komt Over de broodkaarteo is uit eu de na geklaagd Thans licht de minister toe dat de inrichting zóó is geschied omdat er plotseling vermindering van het rantsoen mogelijk zal sijn Had de Minister dat even gezégd dan was vaal gemopper achterwege gableren De Uiniatar gaf voorts een lang relaas van da moaüijkhadan die Nederland heeft mat dan aanvoer van graan Het vasthou rEUILLETOM Stilla kraoht door J S TURNEK CosAk Haiusw rth draaide lich iftsljn bureaustoel woei om en keek den bezoeker vide In het gdaat Wa4 zei je nu man riop hij uit Zeg het nof eens ovor De aaneesprokeae een InttMr vouwde de armen over de borat neeg mderdssig en herhaalde HcduNrouw Vn a laat zicb veronlsebuldtmn voor hedonavond Zij ziek gevoelt Tocan mijnheer Coaano l te niet op de eigenaardig gebrokaa taal van den mso die op alle Woorden een verkeerden klemtoon legde Hij wM gewend aan deze uitspraak van den lodischen bediende van zi asootaande schoonvader Wat is er met mejuffrouw Vara V roeg bij Zij niet itfettig gerrwAt ZU zwak W Coamo begre teredM dat hij niet meer uit den m a balea kon en aiAreef eenige woorden op een stukje papier hetwelk Mj in een omrtag dmt en den bediende ter baad stelde Qeef dit aan den SokMiel aside hij De bediende boog eerbiedig en verwijderde zieh door de deur Cosmo bracht haastig zlhi zaken la or de gat ai a baAende ta kamen dat hij aen middle n torag i f n Uw dan van da schepaa in Rngaland iudX h C maken van resarran totaal oamog k gemaakt Eageluid zette Nedeiland op een raataoaa waarbij alleen zooveel mocht worden iagaroerd ids in normalen ti d d w z 200 D00 ton per drie maanden Dat dit niet voldoende ia begrUpt een iader Hat ophoudm der scheten kostte dadriijk een ver mindering van aanvoer van 60 duizend ton waartiij de staking onder de machinisten nog 26 duizend voegde Bovendien sturen de rsisduur en de tegenslagen met de scheepsruimte alia barekaning in de war Rijst haaft de Ministar genoeg maar fingaland laat weer geen Indische achapan met rijst door zoolang de rijstrea re hier niet is opgegeten Men vraagt ó a Minister zijn levansmid delanreserve op te staan Diezelfde eisch wordt in Duitscbiand aan deo levensmid delenMinister gesteld Blijft minister Pos uma op zijn leveAsmiddelen reserve zitten en de Duitsche Ministar op zijn ko lenreserve dan gebeurt er precies niets Vermindering van export betaekent onmiddellilk vermindering Van import Een men wil juist uit den export meer geld trekken voor de bestrijding van de kosten der distributie De turfproductie verhoogmg stuit op vele moeilijkheden omdat de aanvoer van werkkrachten lastig zal zijn en licht tot conflicten zal leiden Bovendien beteekent de verhooging niet veel aangezien een mijnwerker per jaar vijf maal zooveel brandstoffen produceert als een turfarbeider De geheele turfproductie in ons tand bedraagt slechts een maandproductie van oiue Umburgscha mijnea Over de torpedeering van da schepen wll da de Minister alleen maar zwijgen De zaak is moeilijk zei hiJ en nog zeer weinig opgehelderd In zake bet graanbureau liad de Minister menige rake opmerking voor dan beer Duijs Reeds vroeger heeft hij zich Iwreid verklaard een commissie van onderzoek in te stelloi en het was niet naar aanleiding van een verzoek m de Eerste Kamer gedaan Geriuird Polak en de zijnen maken nu reeds veal herrie terwijl het onderzoek nog bangenda is Dat deze bun verhoor vóór de Commissie nu reeds aan den heer Duijs hebban meegedeeld achtte de Minister niet heel fair Hangende dat onderzoek vond hü het beter de gestie van het graanbureau niet verder te bespreken Hij kwam er tegen op dat er fra6de was gepleegd met de vrachten op Amerika De HoUandAm rika lijn haaft uitdrukkelijk verklaard dat gaan enkele commissie is verieand In de broodrantsoeneering brengt de Minister geen wijziging HU kan niet toestaan dat overgebleven bon aan anderen worden gegeven Wanneer blijkt dat er veel bons overblijven kan de Minister misschien overwegen om voor sommige categorieën een grooter rantsoen te verstrekken Het is dus voor allen zaak overblijvende bons te vernietigen Op die wijxe alleen kan de Ministar aen goed overzicht krijgen ovar da noodige hoerveelheden In het leger wordt thans ook zooveel mogelijk bezuinigd Overigens zaide de Minister zich er bij te moeten neerleggen als de leger autoriteiten het noodig achten In het stelsel der bijdragen van de gameenten en de wederopzaggenschap van deze wilde de Minister geen wijziging brengen De Kamer bracht indertijd de bijdrage van 26 op 10 Thans ziet men daarvan de gevolgen dat z I de gemeenten zelf da maximumprijzen gaan verlagen Het dreigement dat dergelijke gemeenten kans liepen uitgesloten te worden van een uitkeering uit de oortogsvrinstbelasting bedoelde allaan aen verwijiing te sijn naar de overweging of dargalijka gemeenten wel zuinig zijn te noemen Uitbreidhjg van de artikelen die onder de distributie vallen kon de Minister kwalijk overwegen Hij becijferde dat alleen Khoeiset daaronder gebracht 40 millioen zat kosten In totaal is sedert de distributie werkt 14 H millioen gulden toegelegd op de regeeringsartikelen Daaruit blijkt dus meende de Minister dat er nog wel iets Is gebeurd Op da schapen dia in Engeland liggen terugkomend zaide de Ministor dat ni taads getraeht ward daze tanig te lo gan Het varan door do gevaarlijke zóna is on Onderweg hielden zijn godktchMi zich steeds met Vera bezig Wat zou haar totib scheleoi Het was dnse wedk reeds de tweede maal dat zlja verloofde aioh te zl gevoelde om uit te gaan iels waarop ze anders erg gesteld was Hei was een sknoorheete dsf en de zon stond als een gloeAeaée bol aan den wolketoozen hemel Het Is vandaag bijzon der heet bromde 1 Geen wondor dat Vera daar onwel vsn wordt ofeehoon het mij tooh verwondiert daar zij iiuners zoo lang In de tropische tanden gawoond beeft dat ii er nu wd aan gewend kon zijn Aobter hem aan cdeoterde eon witte figuur Die van AU den ludlschen bedlenae van en Kolonel Vera metej ef wat sobedt er aan vroeg Coemo uit toen hij bij haar kwam op de veranda waar zij met een kuaeen onder het hoofd sacbtjes zat te dtxamelen O öoa ben lij het Ik weet bet niet llefete maar ik gév oel me zoo swak en duizeUg dst ik idet la staat hen on Uen tappen te loopeo faar Iienredin9 t zeide Cosiw dat ia de warmte Dsar moet jij Je e eih verzetten Het meioje was zeer bleek en opende de oogen maar hait terwijl ze n et hem sprdt Ze bad het vooikomen vui iemand die vele naohfen doorwaakt had Ik kan niet vent zei ze Ik heb het al geprobeerd maar Ati moest me vaa mijn ksmer naar benedeo drafen toen ik ma vsomlddag vericlead hsd omdat Ik me te ellen Sg gevoelde om ta loopen Ja beigrilpt dat Ik sooleta niet laat iotu a tMt mm 4 iwodtrt riijk 4 iwi lDk omdat da Tradupryaan mat de vettekarint made veal te Juxw worden Ten slotte deed de Mliüsler een krachtig bero op de Kamer om bem te steunrai en vooral tegenover bat volk adiaarsch te zijn met kritiafc die door bet volk niet wordt hepen Hij tead ean beroep op de pers om zijn imatige mee hooff ta houden Het moet eens gedaan sSn mat da eeuwige klacht dat alles wat Tarktanl is in de distributie da rechtstreakadie schuld Is van minister Foathmna tarwtft Uijkana stfa rede tal van omstaadlgbadan onafhaaketiJk van xijn wU da distributie bemeeOÜkan De tQdetiJke Voorzitter van dan Ministarraad beeft eenige inllehflii en g evan die verband hielden met de wiaaaling van minister van financiën Duidelijk ware die inlichtingen niet Eén ding is wet gebleken er zal voor gezorgd worden dat men steeds van week tot week Weet hoeveel er uitgegeven is en dat hxA bedrag van tachtig millioen niet aal worden overschreden tonder dat de Kamer daarin wordt gekend Wat dan precies bat beswaar van den beer van Gijn is geweest werd njet helder Öe Minister van Landbouw zoowel als de nieuwe Minister van FinSAciën gaan geheel aoGoord met de zienswijze van den Ministerraad De Kamer kan gerust zijn Da post van 80 millioen die de Kamer ten slotte zonder stemming toestond is geen fantastische stet post De rede van den Mlnlrter van Landbouw was ditmaal bijzonder hfaefatig en forsch Dit is wel weer duidelijfc gebleken dat hiJ tegen de kritiek wel opg wassen is en dat bij met volta kracht ijvert in het belang van het volk Ernstige kritiek heeft hij te dragen en toch gaat hU lederen dag weer welgemoed aan sjjn taak Hij moge niet de titanen figuur zijn die de iware taak ten volle kan dragen in elk vat Is hij een emstig willonde man met onmiskenbare tfüenten Ean Job s geduld an een Salomon s wijsheid zijn ar voor noodig om tosschen de klippen door te zeilen fn het moet wet zeer ontmoedigend werken wanneer de man die at zijn energie geeft aan de moeilijke taak ten slotte van alle kanten wordt aangevallen en gehoond Dat moge geheel Nedarlaad wal eens badenken alvorens bet moppart en klaagt ONS OVERZICHT Do Fransühen hebben mi dan toch den grond die zij In Champagne verloren voor t grootate gedeelte heroverd Uit Berlijn werd het aucoee van den sanval toegegeven maar beweerd Do Fransohen vleten tan Z van Mpont do dioor miS op t5 Fc4 ruari genomi a stellingen na Mn foKelvuur aan ZIJ slaagdüm mixt In vaiaabttlende lowgrav n op hoogito 186 en te ds hoeve Champagne binnen te driii ak Op alle andere p aala a worden zij attHlageD Eon tegenaanval brachten stuUun toopgrasf do het terrein beheerselMnde boogie 185 weer In ons bezit De Isag getegen lenderij boudt do vijand kaïet Hat bericht uU Parpt Mg eeoter dat de Fransohe troepen de Dultsobe utrtltingen 0veT een front van lÖOO M ongovuer en oen die o van 100 tot 800 M veroverden terwl een Dultstdiie tegenaanval mot zware verliezen terug werd geworpen Zouden de Fransohe troepen bet daaraMi danken dat ze opaiag krijgen Minister Thomas heeft m de Kamer een aanvullend credlet van 600 mAlUoen francs aangevra d voor verhooglng van d soldij der troepen D OoiAenriJkerB haddisn In RoeoHnife een klein plaatselijk suooes Zij bestormden tusücben het Trotus en Uz dal den hoogitekam van MsAyaros en de naburige sterk vorschanste RuBaiache stellingen 4 offioiaren m 600 man wnden gevangen gamnuen versoheiden machinegeweren en mijnwerpor zijn bultgsinwdtt Verdar oorlogfsniouva la er niet Alleen word i er weer door da Oeallioerden beraadslagingen gehouds Ale zij het niet winnen Ugt dat tUet aan Ie wt ntg overkg Thana is naar Pari solw bladen melden de Engatochv mlniater van Arbeid beigeleid ooor booge Engvlsohe ambtenaren te Parijs aangekomen om met de Fraojche regeerlng v rartieidca vraagstukken te bcspreicen op gieMed van baadt en industrie Misschien krijg n de Foteoito legers nog hulp Roosevelt wil volgend HvrH een legioen vormen om In £ un te vechten Vernweld loot Vera de oogen sjs bad hH Isnge spreken bsar uitgeput Ka eenigen tijd kwam de kolonel met nea doktor die bij gehaald had Deze laatste maakte zich oomiddellljk goroed om Vera san een grondig onderzoek te onderwerpen Cosmo Verwijderde zloh Wat sefft de dokter vroc bijang stig toen de kolonel erven la r met een bedrukt gezicht de kamer blnnealrad waarin Oosmo zat te wacbteo Het U wn vreemd geval was bet antwoord De dokter is van de week reeds eenige majen hier geweeet doch het wordt steenle ergnr en erg r Ze lijdt aan slaip ooBlieLd en tegen am morgen govoelt ze zich overspMiaen en zenuwaohtig De dokter vindt het geval onverklaarbaar Ni€i zeer gerustgaateld ging Cosmo dlou avond naar htüa Een mveriflaarbaar gevoel had zich van bem meest gemaakt Hoe kwsm het tooh dat Vere dto altfjd geeond wsa geweett zoo plotsding lijdende was goworden Wat moest net verder betedie nen dat veracbUlende dokters die haar achtereenivtHgens bekauield hadden geen verklaring van bai liekle kunnen vinden Hoe kwam bet dstaa ateeds zMEerwerd en dat ze voor zijn oogen wegkwihide zonder dat hij een hand kern ultstiiien om haar te helpen Cosmo herinnerde slcb dat vertedsn jaar toen hij reeds veet met Vera omgti zij altijd vrooUJk en levenaltiiadg K weest was en iolst ia do laatata BWaQ ward zit iWc Wij loopen trouwsiH ek maar AU thana zoo beweert lultaoMri nenA Puaui vroeger schrijver vwa artikelen over bul tt nla uk che zaken Ln oe Tmpa en nu vtflrbonidcn aan den sta geDwaal Fooh voor dl xohange Telegrapb Conifieno Hij segt dat Duilmhland aaanraakeUk vaa pNtn was om niet allen io Bel naar ook in Nederland ta vallen O bel dat plan nog ntei beeft opgegena We willen in gcniMde alwaobtea De mooscben zeggen aoo vaet e In verband met de Dultsob AoMrikauisohe kweatio Is mericwaardig dat d Ara rikaanscho rogeerlng i en oRicteus berioht bralt oatvaa ea voigeas hotweUi do stad Mfxloo In diroot draacBoos verkeer staat Rwt l uMi oNaod iLsa nauwkeurig oadsrzovk is bovoifft Pe Now York HoraJd meUt dat nog twofi AmerUiAaofltjbe aohepen van deQlol o Lijn van Amerika naer Kuropa sijn vertrokken Zij moeten daar deaer dagen aaiikomon maar bet wordt gebobn feboudoa naar welke havona alj paa De beananning van da Yarrowdala ts nu eindelijk vrijgekomen BUITENLANDSCH NIEUWS DUlTSCHUNa Koper voor o orlog sdoelelndon Zaterdag J l sijn ül den Ëlzaa alle distil leonoe tall n en andere koperen ertlkelen als pijpen van kerkoi la geroqutroerd voor dm aanmaak van oorTogatueterlaal Voorts k bertsg gelegd op aUe ftl of niet gebruikte linnen we s 4s voor da chlrurfl e Knoeier IJon In Klocf zUn kuoeicrijm door de bakkers en do burgers aan bet tiotrt gekomen Voor meer dan 1000 personen te vi el werden broodkaarten gmrorderd daarentegen lK4 beu tal van bakkers de broQ A m 120 gram te licht gebakken Tegen verschillende bakkers en verbruikers Ja een rechtsvervolgiog Ingestoid BUSLANa Met verwijslng met wat we interen schreven over Russiacttf Doema kunnen we nu wijzen op wat het Journal verneemt uit Kopenhagen volgens de Utro Uossvl is de Kuasïohe regeering van plan de Doen te ontbinden Nieuwe verklvzlD gen zouden dan eerst in den Iwrtst van 1918 plaats hebben De Doona waa la 1917 reoda bljeengekomsn en de wet bepaalt dat slechts een zitUng in het jaar Doodig la BNOXLANa Del ersohe k weaUa Engeland beleeft gem prettige tijden De lersobe partij beeft Idoyd Georges houding gekensobetat als een trouwbreuk aan de partij o bet leraeho volk en verklaard dat zij sioh verplicht govoside om mot alle mtddeleD oppoaiüe tegen d rugeerlog te voeren DU Is s a veraaharptng vaa de boiidinc die do Ieren reeds ondtr Aequéth lanamcu Toen oolscffden zij den presoier hun onvoorwaardelijkw steun Uians Mollen zij zich op ili ten doei de regeering met alle middolen t bostrl deo De lersohe ap tie kon Enfalaod nog bilitere ervaringen gofien Het Dardanellan Vlsrelag Zeker komt het DardaneUenverelag ds toch al onrustig g xooeAerm nog meer verstoren De pers oefont in bittero bowoordlngion oritiek uit op do leden van de vroegere regeeriug over wie in bet rapport omtrent de Dardsnellen expedltie de staf wordt gebroken Zij branAuerkt de geheele ondomcnidng sis ecsi reusachtig gedobbei met bet leven van 40 000 ngelaobe onderdanen Men beMbouvt de openbaarmaking van het verslag als ontijdig De Time noemt het versaag om meer dan een reden botangwekkond hoewel In weomoedigen zin Hot verslag la bet laatöte werk van Lord Cromer De leesen van deo oorl w zijn in het blhionder lessen van oen bittere ervaring Tooh gelooft de Timee dat d ope aarmaklng van het verslag thans het vertrouwen ln het tegenwoordige bfdeld zal sterken Het blad is ook van meenln dal door het verlag vele veranderingen welke tot nu toe meer bij Inadoot dan door keoMs van zaken wera goed eurd gereobtvaardigd worden en dal het eene heilzame waaraobuwkic z zijn teg m aUe Coemo ovn acht dit allea terwijl hij thuis was en voor het open raam een pijp rookte Welke ziekte was bet die naar reads vier maandm lai onderml de en die hand over band loenam zonder dat eenige dokter nog had kunnen vinden wat die ziekte wa Kon bier Iets anders in het el zijn Vera s buiedokier waa een bekwaam man dio baar al riods haar jeugd kendo en die anders alti d op een prUtje wist Is zegden wat haar odMwkfe Sa tbana stond hij ooraacfatig Het werd Coamo zoBdartlng la moede en bij bleef disp ln geda dKan zlUsn patn Den volgenden moffcn begaf bij sleh onmiddcaiijk naar Vera toe en voxd haar nog slechter dan bij haar gelaten hadHet was dutdfdiüt dat ze lijdende waa aan een ziekte die baar btonra een week tra grave zou slopen Coamo gevoelde bet meer ten dat hij het befree Dooh ook Vera zelf sehecn gemerkt te b bm dat ze stervende waa Ze riep Coamo bij zich en solde LieveHoc ik vreas dat we heel gauw zuUen moeten aoheiden Vera gpreét aoo alat Tooh wei Coe tk moet bat ja eggeu omdat Ik bet veel sMkomen Als je er op voorbereid bent kan de stag je Doolt zoo zwaar vallen ala hij je anisra getroffen zoo bMubcsi Waaroai moei Ja aoa vroeg reeda stwven riep bU waoboplg uit Vera riohtte atth op en Êpnk mat a B ernstig geaicÉiije Ds sondstt der ooden aal da klada iagca on UA oude t esg tenrfiw terug fes De dnlkbootaqioaf lof De riaaootal Tknea la naar Reoter ons meld van oordeel dat de huidige dulkbootooriog voigejefien bij mi in wotkeUjkbsld veel ndwkr effootlef ia en dat dit waarsolidji Is ie dasAan Ma ds Engelsche maatretelaa In ds week la 3 Haart eiaiMffda ia dubbd zooveel vtssaiA liMavowii ui la di gulijke week van UnQ Ow t a f moi n wordt moer vera dMe t en roonl is veel uMtor geooaüeetJe èe melk bsl voerd De natie zal iki waArKsl4 amk nit t heel grooto ontberingen lijden ea t zat oog beter gaan daar do onal Dg meer vertrouwen krijgen om ar ia toe ta aterameo dat hun aohapen door de Eagelschi regaering wordn yeehartard Dit laatste la wat Nederland aapaaat een heel kieia beetje ovardreven neer vertrouwen Baitealeadealia balp Ve lie tedea van da Vereenlging vaa de Bultenlandeeèe Para Ie Londlii 1 rattfchen ItaUanen Amerikanm een Mcdiorlander do oorroepondcnt van de Telegraaf em snderfgu do n la 4a ngelaohe pers een beroep op vreemdelingen ln ingeland onderdanen van veriiondon oowei als van onsljdig B laedea om zieh aan aso to bledan voor dea Kagelachen burgerlijken dittM UIT HKT liEVEN VAN SBN VELDPREDUUBB BU HET U n TE VELDa CXXIV D ploohtige oatvan Bt ta Bradi taa het daar in gamiaoea ttuü baboore d regiment voetvoik bedt de aandadH ge trokken van de Maasbode aód aeUa dat zij er opselleltjk iwirtag van gaf n ooh als men van leta meldtnc maakt daa luoet het inunera ds meedte waard aUn Hierom Ig in bedoeld veriAac waaraekga lijk veanwid dat hot raiteew er t a r a keerde na eene alwealgibeid vaa ï jaar Ik kan begrijpen dat de Inwoners vanBrede hot feil nivt onopgemerkt wildmlUen nu de ktatutitv zoud a worden betrokken door dn iroepto w lke daar lavrodostijd Uggen want de bi volklng bowltvan een veneiio dua grl pt zij gretigevnc geschikte aandoidlug aan voor vjag gcnwftppcr en inuzlek In do stralen Dewlnler Is In dit opzicht een lijd van Ottttieriog temeer omdat men dc zoraera ergverwond wtmk dan kan geen aangvereonlglng met een prUi vau een wedstrijdterugkomtv of hti ttotlons lein ia versiord met hoi gcèoede gewichtige hanaft op zim minst een barmo le baniermsav l belangstel lenden na aasiJrnroat vanden trein trt4ct i en door de feeat IJk uitxlendo strMen waar dïnikta ea vroaltjk hold hoer H i n Houdt een zsmgveranii ging toevaitig geen lotoobt na bekam overwinning en ook geen wedstrijd kar voor ttltgimootKgdo zuetorfeaetoabi pmovorkoincn die op hun beuri Qtttvaaceaworden met het eerbetoon ea de leeat hjkheid waarop sii reoht hebben ts T wel oen voetbal ln zulke gunstlve keMi of oen vergadering weUe buitengew u belangfiteUlitg wil toonen Maar In den winter en tu difzu iMoarde tijdW I Het viel wtd gelukkig dK 6 daaar bij de algemeevH verplaatsing van troepen brt eigen re lmont te Breda zou komen i voor anderen kan men geen pleiAttiffa ontvangst benamen of mm ztMt voor de te komst naijver opweltken Het spreekt vanaolf dat dft leset aoo maar niet znid r htHien en atooiea ai voorbereid kr g D onsaMiani oneenigihedd was spöttlig uliigebroken en waarborgde dus zijn welstagvu toen s migon nog wat twijfel opperden of bet gaan zou Natuurlijk lag de oorzaak w T gaan van bei gcaehU heel dlêp en wae se teer gewtditlg Maar dit ga Ik atllawljgewl voorbij elk welwillend lezer ea de meea ten ml er vriendelijke lee a rsses n bebbsa met drae moeilUkbedlBn doe krvaas wel kennis gemaakt in soortgetl a gewlolttlge aaugeteigeidudra t a iedwr bef rih t o aonder dat ik h t nadrukkelijk vermeld e srüjeo hebben niet tDeg ev en tooh Iff et plan doorgegaan Bc£alve dan da lust naar een vorzetjo moedigde ook de blljdschaip van oenlg n het voorgenomen eeetbetoon aan Want de gahuwden vaa het rogiment haddim iunwrevoor oen deel hun gealniua te Breda wonen t a het is al gezelliger dat du ma en de va der In eigm gezin verkeert wanneer da lUenst het toelaat dan dat hij twee keer ren treffen t n eik onrecht wordt gewroken Wat bedoel je daamee vroe kQ veraobrikt Luister lldMe N aar aUe waaracbtjn lljkhdld aal Ik rven op den 35aten Au gustiui Dat zal pre HeB de v rjaarda zijn van van soa ln drift door mi vader begaan onrecht Je spreekt Ux raadMa Vertel toch duidelijker riep Coamo uit terwijl en doodoli L bleek zijn galaat ovartrds Ik zal verder gaan dooh zwaar w dat hetgoen Ik ie nu ga vertalen vaar eeuwig een gWieka zal blijven Ja Ik zweer het je Welnu dan Verleden laar wwd er des naohbs blJ mijn vader Ingebroken Hij hoorde iets verdw ta stond op en Uep met een geladen reviver naar de voorgalerlj waarvradaaa het geluid kwam De inbrekera sloafsn op Tt hoaren vaa zijn n tering op de vlucht Mijn vader zette te evenwel na en sfefaoot in het di feor op hen Hot eohljnt dat bij niemand geraakt heeft doch even later troC een zweren aen zijn hottfd terwijl een tweede hem rakelln voorfoU vloog InlsAr deri éte de aoboten g ooidl haddan g ooiden ntet ateeoco naar hs om te benm M hij hun tamdgeoooten vervotg de Daar Mj inzag dat verder atena maken gevaarlijk wao ging hij blakend van drift terug teacdode te zien wie het waren die bem de vervoiging belettna In zi wonlag waa lutuaëehen Uctit QMatokea en brt gebeele darp waa ia opraar p hal baoren van de aoboten en bat ftUm Da aeratoi dia al a ndw aN