Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1917

N 13340 PaülllM m nt OpeDbaiiVerkoopiiiii DranMiKUr A A VAN ARNHEM u RolUfduii d op WOENSDAG n MAART 1 17 dM T a 10 u in de besnleaKktettul aa d HARMONIE u de Oroou Miita u 0 sSa un niweke Tin dm WelEdelGnlranleii Heer Mi 1 VAN DUUVENDIJK AdTocut en Proouraur te Rotterdein kuiuor Uurekann 44 Curuor in k bUliMeaeat vu W C M SEPERS hudelende OpiSareVeÉopJiii te BOUD Cl Mü ailMhag op DONDERDAG IS MAAKT tM7 da Toomiddalt 11 ren In bet Hotel OK ZALM aan de Merkt ten onrMSsa kn d a Ie HMftrackt fereMlgdea Notaris J Koemaa Taa De oalm i nieii eboowde Landbouwerswoning met SCHUUR STALLING en eea percMl b sl W llaiid groot 1 67 30 Hectaren aan bet Ju p l E 116 bli te Weddlniveaa nabil Gouda Verhuurd voor f 375 per Jaar t 11 DneDbe 1920 Nadere inhchlin en eeft Nderh KOEMANvoornoemd 761 55e Jaargang k O UeeebtUn iaUli r een de Heefetraat 10 te QomU publiek en om coalul ield raikoopu den gehceUb aanwezigen voorraad Goederen waaronder groote partyen lederwaren als portemonnaies sigarenkokers portefeuilles damestasschen groote partyen parfumeriEn als Eau de Cologne haarwaters etc en zeep geneesmiddelen ceiluioTdartlkelen Jcammcn borstelwerk haarborstds scheerkwasten groote partyen messen scharen festons garens en and knoopen zakdoeken gesp9V zyde breikatoen erdal brons dwdlen sponzen zaksplegels hakéd en oogen etc etc Verder een Kasrsgister merk National en een zwart notenhouten ZHverkast In op UU lokul ie betlclul en op Olmd 20 Meati nn 10 S nor Infanl loowelGroot Markl li Nieuwe Markt onr debrui 72 58 lnlicblla ea ie bekomen len kantore tmi Ie noemden Oewwaerder Ketltfcede 9a OTer Plan Q Rottirdaa Telepboon 328 Bagdad m gUBtfurt ii gevallen Naar wij verledm w ek reedk Moogdon kon ïutïi elk oo ftmblik verwachten dai I ngeland do Mad zou bezetten btol i g iB de moreoio waarde van dit succes z r groot Vaa den BagdiedK poorweg ioi nu ook wol ndPte koeuieai Meu WPot dat do iJiiitsohörs fwi lijn wilden nauieggenvan Konia in Kleini Awë lafigs Hagdttd naar LI Koweil aan de Perzisohe golf ongwoer 00 K M waa m 1913 meda in gebruik Koma ia op haar beurt we r met KonatantiDopel vexil 0ud U4i J c Fngelaolion vertoUeai hoc BSgdad V ro erd werd Wij trokktn bit v rraesing do Dlala over op Uondcraegnaoht bij maanlicht i n vestigden n etorkeri post op den reob tiroeveur waarop wij den Tlgrifl overlinigdüu Iwnedtm haar Hainfnvloeiing met du Diala Ion terke afdeeling trok lan den rochkrover op en tirt op Ü miilen len mdui an Dagdiad op d n vijand hen wij 2 imJJ n atditemU wierpen üp ri dag forceerdien wij éeta overgang van dl Diala i=n riikten tot 4 oii Ien van Baghdad op OjKe troepen op den rechteroe or wiLTpeji ton vijand uit gu tweede atelliQg Zij Ijivouaikkeerden op het vero rd terrein m een zandiatorm on een lievigo orkaan en drongen op Zaterdag dü Turken nog 3 nwjleit vorder ten Westen en aa Zuid Wcwten van Bagdad terug Vroe in den morgen van Zondag werd Itagdad bezM iJe lUiisBen die op 7 Maart Öolthnok l zetten dringea ook steeds verder de i urken torugi Iti het Westen wijken dn Duitiioho troepen bij Irhfi naar die faoofdWelHng a lie MaLift vemeomt uit Isuw York dal do Amenkaan clie adlnnratitoit offideeil l vti heeft gegeven alle koopvaardijBchepi u o hewapenen dïo zich naar die i uropeesoht oorlogayflno bögeven Dit besluit heeft groote ge etdrift gewekt De organlaatdc van het Ittwd e Krui en van het nivdische korpH en de mobilisatie vnn de vrouwe en die fabneksarbeidiers hl oft r ed groot vorderingen goanaakt Hl oorrespondenlen der geallieerde bla hn mcgm vri telegraiwren De teleigrafl ehe tn draadlooze vcrbindiing met Diiitsohland tó verbroteo aatswecretaris I malng werkt naar het blad iiM ldt aan oen diploroalleic book hUwtlk opzienibareudte onthuillin en 1 hrmigen over de Duitsche 9ain izweringen leg n de Vereenigde ötaten De iiagibladffli keuren de bewapening Ur Amorlkaaiisclie handelSBChepcn goed welko tot ten geiwapendii aoulraliteit moet inden Naai de meening van het departement van IJ lillen land cho Zateai zgn die giewapeinde AnKTikaaaische koopvaarders gercoiitigd oiiP zoodra zij eeu IhiitaOhe duUiboot of t n Dui tache periaeoop bespeuren aJie üiaatregelen ttj nrfcKai om zioh tigm ii mogoli e vijanidigo plannen an do luikbooteii to beschermen Vol WARME VOETM DOOR RBX INLEQZOLEN PRIM PER P R ia OEMT BIJ 774 10 ANTON COOPS DROOMT WUDSTRAAT 2 TEL 32L AMBACH TSSCHOO L GOUDA UjflDg rao LeeÉpn voor Tinneni Min ItDluioiaiieD Yinii II Eiken werkdag kunnen leerlingen voor den nietten euraUi die in April begint worden IngeKhraven Vereiaeht wordt dat overgelegd kan wordenda verklaring van het hoofd eener icbool datde lagere acliool 0 h l en mal vpiwMia doorloop 790 25 Verdere inUehtlngen worden mondaliDg en op aanvrage acbriftelijk ventrekl door den Otreciaur P A SCHROOT Aspirinetabletten BAYER M OMI par kulaj BIJ 772 13 Fa Weljer Hoefhamer GOUWE 135 TEL 37 Het Nest van den Sperwer 1 coi romanti h verhaal uit éea bid van de Punlamoa der 17 eeuw door BARONrS ORCZY Nadruk vwlodon 30 Vindt hy soma dat Ik te weinig voor zijn hulp betaal vroeg i dltha mot tmi nunacitteod ladijö Zt op wat is het t weiwg of te veel Te weinig én te ved l Voor zóó weinig wagen wij to ve I vooral an avOTid Hoeoioo van avond n dat na uw vertrek Midanks al onze nioeite om hel hui onJwuwoond te doen voorkomen het altijd door de politie m het oog ift gielwuden De agenten vait den Ijord Protector veifdenien on vao avond receptie ea ik geloof dat ZIJ dezer dagen weswe m te zien hoe de gasten zich beaig houden Wotnu wat 70ii dat zeldo fdïthft onverschillig Zooaht f i weet hebben wij de laatste lw e jare hier met laten spelen Endioott achtte het van a ond ook hooget gevaarli Ptotóeling zweeg zij wwit l dltha dw ich afgewend had keerde rich onverwacht om en keek haar v rQi6tig mid aan Wat l eti j£emt dJe bijzondere vree luiht voor van O VOD vroeg zif g i éenA ais rooli zIj verran Waar Hn xeft tPNS TWAALFUURTJE PLANTENBOTER TK KOOP ungeboden 600 Café n Zaalrtoeles 120 atalu hoaten Elapatoelen 200 ataka Tainatoelen Tnintafela Tninbanken een groots partg Caféeo Zaaltafela Leeatafela Tan 1 M tot 3 U groote Qaakronen voor Ctféulen verder Boekenkaateo Sohrgftafela L eaa é naara Eantooratoelen OUTKII ril n MAD DEN AREND koopt iflAANDAO 12 MAART van 11 tot 3 nar in de bovMnuU van de Lanchroom HOLLANDIA Markt Obuda oude Kunstgebittan of Bedeetten dMnran al cdn ce ook geheel beachadigd tegen I per tud H O 816 30 Aanbevelend Ingang bovencaal lIADvi DEN AR£ND Firma B W VAN DE PAVODIIDT BlMtrIicha MmtwlnakariJ Bmldaaaiakaril Bahaaiartl Stoffaardarll Lantfe rwadewe 10 12 iTelef 200 ONTVANOEN croote collectie KINDER PROMENADE EN VOUWWAGENS Tevens voorhanden r Jke keuze Koehaar Tapis beige Tapistry en Axminster lowal In KarjMtt aU voor vaata klaadto Zie de enorme keuze In VlTRABE ALLOVERNETS TULLEN GORDIJNEN APaBPAST BN STUKaOBD 9 Vraaft ds nlanwate SUImcoUactls BEHANaSELPAPIBREN tar luacs Zie étalagei Lift naar de bovenmagazqnen OPEN BEENEN Occa BxMna Open bc aflO meer Geen Uoge eottw lUi e diftn Tin voortdurende kwelling een lipeloote oaohten meer van nutelooi verdriet een paar druppela DD Oi de foote nieuwe huidooidekkiDC en all kwelling li v rdw n Bt Olrtete v rUcbtiB4 TOOT alia huidlijden probeert bel voor Uwself Da hmt D Haak van OitadeMr 474 Amtardam aehrijft Hiemede kan ik U berichten dat ik door bat gebruik van uw D D D middel totaal ben leaesen van een opcnbeenwond waarmede ik reedt een jaar oader bebandelini van een dokter ewceat ben Ik al dao ook nw middel eo lader aaabeveien Ooivang mijn barlalijkao dank D DaDa Reoept voor Open Beenttn wordt loowal lo Eo claod ali op het vaite land door doktoren aanbavotcn en la en abaoluut feneeimiddal voor alle huidalekteo Hetdria t door de huid terwijl salven alacbu de poriën doen veratoppcnen daarom heeft dit vloeiend Bxcenia Icneeamiddel het D D D recept aulk een enorm auccaa D D D drin t door de ponen heen en doodtde aieke kiemen terwijl het verder de huid versaebt en doet beelanAlle deze enexinlen tijn blijvend U kunt D D D k SS cenii enf 2 IS per a D D D leep k 55 cenli per ttuk bekomen bij ANTON COOPS te Gouda 000 72 Waar n t varkrijfbaar wende men lieb tot de p D D Company Amaterdam Flmna P J Revel en Zonen VEERSTAL 30 Telef Interc 494 OOÜDA RaoÉe olie Ue eiUr olle ÉÉel poelstaloeD Blliyke prezen tn 20 Prima kwaliteiten DADELUK als Eii lioest kuclit of verkouden z t verlies gein kostbaren tqd i R DITRTR OOP Mc dit gure weder kan Uw licht AUl WkJlllUl l kuchje plotseling verergeren tot influenza bronchitis of borstaandoening Voorkomt dat gevaar dus I Koopt direct 1 tiesch ABDUSIROOP geprezen bi Bronchitis Influenza Kinkhoest Heeschheid en Asthma Pet auom f 1 2S f 2 2S 3 75Eltckt luo llMk iiiii L I AKKER R I id Abonneert U op flet SteDografiscb Verslag van het Vaphandelde in den Qameantaraad wan Oouda Bevat vat ALLE bg den Raad inkomende atnkken de beaohikkingen daarop de atenografiacli opgenomen diaonaaiea alles byeen in boidifoniiaai ABONN£M£NTSFBIJS Voor abooni a op dit blad f 0 25 per kwartaal by vooruitbetaling voor nie abonné a f OM par kwartaal bg voomitbetaling wr Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 eOUDA Opeiibart Verkooping Notaris R W H PITLO TE OOUDA in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar op DONDERDAG 22 MAART I81T bU inzet en op DONDEBDAG29MAART d a T bij toeslag telkena des voormiddaga te elf uur van eenige perceelan goed wei en hooiland geschikt voor tuingrond onder Gouda en Waddinxnen waarvan lo S 22 7S H A gelegen onder Goada tuBHchan den Hoogen Schielandschen Zesdtjk en Moordachen Tiendeweg en het tand van de Heeren H C KOETENOEVEE J BULK en P VBEKEKK Verhuurd aan den Heer K OUOUK tot 31 October 191 voor ƒ 676 per Jaar 2o 2 73 40 H A gelegen nabU het Draafpad onder Gouda aan dan grens der gemeente Waddinxveen tusschen het land van den Staataapoor de Heeren J G W NABEB A M V d STEENHOVEN sn G BOUWMAN Het loedkooprte adre voor deaooep ufeli II bij JACOB KVlMim Korte Pannekoekstr 5 ROTTEÜAM DenlU om mfln reclame bhiidauikan Kwatta choeolaad De loog cbocolaad A Dricsien cbocolaad Toffee 1 cent per tuk Zonder naam 1 cent per ituk Witteanijibrokken Rote en bruine vaaZvoor 1 cent an alle aoorten Kuaaenljei enTrekwerk Alle loorten 7i ccnta artikelen 2ecr Goneurreereod 721 25 Let op adres Verhuurd met een gedeelte van het aub 3 omaehreven land groot 1 886 H A aan dat Heer W VEEWEU tot 31 October 1918 tegen ƒ 460 a Jaars en 8o S 4S 79 H A gelegen onder Waddinxveen polder Bloemendaal tusachen den Bloemendaiafkchen weg eo Winterdljk en de eigendommen van de Heeren M C MOONS Th V BHHN J VERKLEU en F VERGEER Waarvan 3 67 29 H A verhuurd aan den Heer K JONKHEID tol 31 Ootpber 1918 tegen ƒ 876 a Jaara Betaling en aanvaarding op S Mei 1917 Kadere tnhchtingen geeft genoemde notaria 819 62 Wat is Levetogen Lavctogen een hoog wetenachappetijk aangenaam imakend licbl vcrtaeriiaar phoaphorboudeod elwilpraeparaat dat door iwakken heftttllendeo en aelfa door kinderen uitMakend wordt verdrageo Ia eenverrierk nd geaeiaodvoedael dat de vooroaamate bouwatoffen bevat welke het organiima voor de menachelijke levenafunctiei Doodig heeft Zeer mooie soliede meubelen ala Tafeis Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Butfetten Styiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbcslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len enk enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f20 StyiUfel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ent SUOISnUlfUl loieilmiiiiliiltiSdfr kajl Rotterdam Anogename amaak 847 31 Ia buiaen vanaf 90 et Bq Apoth eo Drogiatan Fabrikant A MUNHARDT Pharmac Pabrlak ZBtST Telephoonnet Gouda Aangesloten i Tel no S22 W J OERCKSEN Ja Kerne melkiloot 136 Tel no 523 C M VAN WIJNGAARDEN Bier en WiJnbendeUar Korfe Tieadewe 12 Tel no 624 BUREAU COMMANDANT Ie Comp Depei Wlelrijden Tel no 525 J I IJ8SEL9TUN Bloemiit 10 Tel no 526 A NOBEL Handel in Lompen en Mel l n Ven 115 87 116 Adverteert in dit Blad AXA RWtn nATjfvwti T liHET ruNSTC WAT altTAAT PLANTENVET l l M k U maandag 12 Afaart 1017 9KP 3 Ti© u v s © aa cL v©xt©3n ti©TDlsua voor © o u d SL © rs Ortt stx©3st©2a VERSCHIJNT DAGELIJKS kié BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKOBDRSUNQBN 1 4 n a f 1 00 Ui ntal i Op de voorpatina dutHMl lanel Gewona advericoiiéfl an mgaaoaden moifedaaluiCaa U eoMMCt HM iMr fli priji Qroote lettcra en randen naar ptnataruimia KLEINS AOVKETBNTlftN aanvragen a aaabwdiageii btiraflafHta koop an verkoop hmt mm varhuw 1 S ngth t 0 25 Ika ra il mam mm betaling MaaiiwM r 10 ragak atm mtmmmn i cm ABONNEMCNTSrRUS i per kwmaal f I 25 par wMsk 10 c ot met Zondagsblad per kwattaal f I 75 per week 14 cent overal waar de basMging per kwper geachiedi Fraiwo p r pon per kwartaal f 1 50 met ZondagabUd i 2 Abonnementen worden dagelijka eangenomca aan ona bureau Mabkt 31 Gouda bq onxe agenten den boekhandel en de poalkantoren ADVERTENTIEPRIJS I Uu Gooda eo omaireken behoorcndc io den beaorgknng 1 S regels f 0 55 elke re el meer f O 10 Bi dna achiereravolgetidc plaautn en worden deze icgcn twee berekend Van builbn Gouda ea den beaoi nng 1 S regeli f 0 S0 Ifca regel moer f 0 15 Telef oon Interc 82 Telefoo n Interc 82 ONS OVïKZICHT genw dleze opvatting kunnen gewapende Amerikaanaohe koopvaarderfl op ecuDultr uohe dulikboot vuren zoodira zij dene ontdekken Deze opvatting Ih gebaseerd op hel door Duitaohland aajigekondigdi plan 0111 m zekere zftnea allo sohepen in den grond te Vioren Onverschillig of zl san ni utralm of oorlogvoerenden brfwwren of hi t pafl agiers A vrachtBohepen zijn of 7ij al of nie4 contrabande vervoeren De gelegenheM tot ewi cooihot ia n u Wil A eel grooter gmvordien want al i naar num meent to weten Wilawi voomen enfl e rfft tegen 16 April een buitengewoon OngTes bijeen te roepen hij zou tooh in een spoftieiflohend geval ndet aar ielen dftt oorder te toea kj hee t de goedkeuring van hot ctfngre n t noodig voor een oorlogi erklaring Naar d United Prem uit Waehington verneentt w men tot 6e ontdekking gekomen dat l uit8chers poging i ini lu t werk stelden om Villa over te halen zijn ritrooptochlen aan dö Amerikaansehe grens voort te eltt om in geval van oorlog de aatKjaicht van het AraerUcaanflohovolk af te leiden en een getleelte van iiet Amerjkaanaoho leger vaat te houden Zij zouden Villa 50 000 pond hebben belAald en h ni beloofd hebben onbeperkte fon mm tot fiijn beschikking te Fttelleiï Men herimierl zich dia op M Jaawiarl do Liebcmfelfl © en vraohtboot vaa d Hanealijn die sioKte het uitbreken van êcn oorlog In die haivra vaa Charlenton lag om erwaohffi begon te zlnte De gezag oerdcr weigerde toenmaals hulp van slecpbOöten Aoht offioieiren van de LiobenlelB zijp nu veroordieeid tot gevangeniswtraf van era jaar en oa boete vaji 500 dollar elk De Storstad oen schip van de Beigisohe oi d orHteuQingB mftutiaaie la door otm mhittöobe duikiboot sondw vaMfcbuwing tot yüiken gebracht Hot was een Noorseh vaartuig Dertien leden van de beroonojng zijn aan land gezet maar twee booten met me r dan dO man woiden veniiiBt ïlet rtchip moot op klaarlichten dag tot zinken zijn gebracht De kapitein verklaart dat deDuitsohcrs de keiUeekenen an de ondersleunlngscomuiiftsie op beide zijden van het ohip zeer dwidiilijk konden zien Op vtETzoek om tie booUn op sleeptouw te nemien gaf de DuiUohe rommond ant goen antwoord De duikboot voer weg en begon granaten af te vuren van welko swkele gevaarlijk daOht bij do booten vielen algemeen was Hü gispt cherp het g bruik van g eime ngwotiA De procureur generaal t fnk b na 2 uur H zeide dat het in deze feraarltjke dagen noodig waa geheime agen te gebruiken vooral m gevallen ala van de familie Wheeldon dte moet worden Verhinderd haar onwettige prakt ken voort te zetten De jury beraadslaagde 125 minuten tÜ beval de twee Maaws vMgma hun jeugdaan voor gratie De rechter deelde daanqpf dm beklaagden mede dat zij waren schuldlf bevonden aan zwanre misdaad van pogmg tot moord door vergif en samenzwering j Mevr Wheeldon werd TeMordefltd tot 10 Jaar tuchthuis Alfred Htton tot 7 jaar Winnie Mason tot G Jaar Harriet Wheeldon is vrUgtaprokeo Toen mevr Wheldon l l Tonnis hoorde zei xe dank ui IHJXTSCHLAlÉa De Elzas In verbind met de rede vaa Viviani in de Sorbonne verklaart d fftcieuse Norddeutsche AUgemeine Ztg 4at van terug gave van Elzas Lothanngmi aan Frankrijk nooit sprake kan z n en dat de Franschen goed zullen doen zich dt ¥ lUiuie uit bet hoofd te zetten Sefaoeninduatrie De Lok Anz schiüft Br z n onderhandelingen gaande betreffende da inperking der schoenmdustne welke dese week ten einde zullen worden gevoerd Op het oogenblik werken m het geheele tsche rijk ongeveer 14003ch nfabriek MnMrvam lOTO him bedr f zullen moeten staken Van de 330 overige fabneken moeten 100 voor het leger en de overige voor particulieren werken Indien de voorziening van het leger dan nog te wenschen overlaat zullen meer fabneken worden aangewezen die voor militaire doeleinden moeten werken De 280 fabneken die voor particulieren werken stellen hun geheele productie ter beschikking opdat deze gel jkïnatig in het geheele r jk worde verdeeld Voorloopig Is men reeds begonnen met het opnemen der voorraden schoenen in het Duitsehe r k Uitgevers A BRINl AN ZOON Ibrahim Paija In 1628 vlél lU weder in handen der Farcen Vruchtelooa poogden de Turken de stad te herweren Gerst sultan Moerad IV bemachtigde in 1688 weder de heerschappO ever Bagdad Sedert maakt het deel uit van het Turksche rUk De stad Bagdad heeft een omvang van twee uren gaans en is omgeven door een atevigen muur van gebakken steen met 130 1 torens De palelzen der khallfen z n b na geheel en al verdwenen en alleen sommige moakeebn torens en poorten herinneren aan de voormalige grootheid der stad De gebouwen xijn opgetrokken van geelachtig roode tiehelsteenen de straten z n ongeplaveid nauw krom en doorgaans tusschen blinde muren gelegen waarin men slechts lage smalle deuren en enkele tralievensters aantreft Bai ad beaat eertUda en groote menigte moskeeën minarets bedehuizen derwiBJklooaters en koranscholen die b jna alleverdwenen zijn De stad bezit SO karav sera s of openbare herbergen De beroent buars van Bagdad lUn breede lange gangen met gewelven of met hout bedekt enmet een schat van Oostersche waren gevuld Ryk is de stad aan graven van heiligen waarom z vanouds onder de beroemde bedevaartplaatsen gerekend werd jHet aantal inwtmera wordt thans op 200 000 geschat e De staatsbearabten en militairen van hoogen rang zijn meest Turken de kooplieden en mdustrieelen doorgaans Arabieren terwlÜI de lagere volksklassen uit een mengsel van verschillende stammen bestaan Het drievierde deel der bevolking bestaat uit Muzetmannen t aantal Christenen bedraagt 8000 dat der Israfilleten 40 000 De stad levert vooral kostbare tapijtali epsjaals benevens wollen en zjjden stoffen leder eep goud i zilverwerk De Invoer voornamelijk uit Engeland die hoofdzakelijk bestaat uit katoenen stoffen In de stad zgn verschillende buitenlandBohe consulaten gevestigd Zu is het hoofdstation van de Bntsch Indischcn telegraaf kabel Van Bagdag naar Bassoru Varew1 ooten di daar aansluiting hebban op de verkeersroute naar Bombay Marseille en Londen daaromtrent aangtsKipl doob voor eene jult U beoordeeling van s Ithibiters uardappelpolitit lijkt ons bet velgeB b Kt d0e t uil de rode dM Ministers blj oikWt gr igi nd In heW W Mt Kurop ts bet taaiata uogHtjaar ln deorsatw gonomait bmedm iioriiraal gtnvoeat terwijl voor Homutlge vot dtng artik 4en daarbij iH ioorl de ttftrdappt l in de eerste plaats de opbrengttt bepaald gno lng moet worden ge u siju aardftppeien een hoolduoa tel op hu volkwm mi zoodal di tdeiiile oogwi van dat jaar dw ii oi il jklM dwi voor de volksvtM ng belangrijk moesten v rgroor ti t Wi tuu riixl voordat de oogst van de winterprodMotio wb aangü aQgen intitiide de KQgfwrliig geiUK gxame aanwijzing te h i M n onitrrait de Oïivo doend opbr in at tm toen Uadt zij utunUleHUk iiaar volle aandoolti aan dit vraag mikgewijd Ik druk w op dat da Itegewlng ohtuliblellijk baar volle aandaoht aan I et vrangtitui heeft genrljd omdat Ik nteni dat iiiuu van dw Keg iring ndet meer knu vordiTWi Men ntag iiaderliand orlllek op dte sandaobi uitoefenen maar Ik taffen dat slH de Ufg e n iB kan verklaren haar volle aandacht aan le a te hebbm newiid zij g daan lieoft wat xlj ken 7 00 werden ln AuguMu lt lb do eerste Maatregelen gunouKv door de Ixtknulna kiivg dat op ge n uitvoer van cooaumpti aardappelen kon worden gerekend Ter zelfilerlijd dat wa Auguwtii 1916 werd aan de aard ppolme t faJjrlkant jn te k n en gegeven dat slooliw op perkte achaal vonuating kon worden u egoMtaan daai vomnilge soorten aardappcK lm die onder normale oraffttuMUiliMN ala fabriekiiaartlapp l worde ht Hchouwd Jn gmti van raHxi oo voor de oonsumptie lil aanmerking zou kmuw Ongeveer half Septiiutier went ail verwerking van i iwzige KSïMianrdappelen vóAr t Motwr verbodfw terwijl na dien detimt itm n verwerking werd toegwaaan van dte aardappeien t olke voor du oonsumfrtlo ongif schikt warvo Gemengd Oorlofuiieiiwi BUITENLANDSCH NIEU WS Bagdad Invogelvlufht Bagdad de KhaUfenstad ligt aan de Tigris De s d werd in 764 gesticht Het geslacht der khabfen werd in 1268 door HoeiagoeKhan vorst der Mongolen en kleinzoon van Dsjengts Khan verdreven en de prachtige stad verwoest Wel begon zy weder te bloeien maar twee eeuwen later 1401 werd zg opnieuw vernield Later kwam de stad onder heerschappij der Perzen en in 1634 werd zü door de Osmanen veroverd onder den grootvizier Soelelman ENGELAND De samenzwering tegen Lloyd George Zaterdagavond heeft het Hooggerechtshof vonnis gewezen in het geding tegen de Tier personen beklaagd van samenzwering om Lloyd George en Henderson te vermoorden De verdediger sprak vier uur en verklaarde dat de vervolging schandelidlC gemeen wraakgierig en gevaarlijk voor het BINNENLAND Wat Minister Poathuma setde over de cbaarschte aan aardappelen Waaraan het ligt dat we tegenwoordig schaars in de aardappelen zitten en deae boveikÜen vaak van zeer middeimallge hoedanigheid zUn liecfl Ml Poathuma bij de venledii ng van zijn cr lielaanvrage van 80 mUHoon uitvoerig uiteengezet Wij hvhhm rwda korteïijk iet Het kosUo den iModIgcn U d om een ivenkelijk lHH4d van dw toixrtand te krtjgiMi en dit Jïmhsr onderzoek bevestigde Dili aüe i de oiigunatigt verwaobtlng n maar brsoiit du elterheid dnt de oogstopbrengw der ginvon conmuupt n aar appelui on Votóo ntle was om l j nom al vnbruik k vo gcnd oogst f hahm Lr nwest in de eerste plaats worden gezorgd dat die soort aardappelen walke hl t minst houdbaar waren het eerst wwden opgt gvten opdu gwn voor do oonJiiiiiplie gehiehikle aanlappelfai door bcvterf verloren zoiKlen gaa Dit dmj wttfd i ereikt Joof een ullvoerverliod van de meer dunrvame soorten met nam de kleiaard appclen en aan den and rwi kant h de d Kegoerii toor aankoop èv hand op dui nd wagons gf vlp lge aandaardappelen om in dn behoefie tv voitfzlen Tot het begin van Januari werd op deze wijze im r dan 1 ö mlHio n H L L istribueeid Daarmede la de oogMvan de nletvleezige zaïtdaardappol vrijwel uitg put Feuilleton Ik hoor daar zeggen gv ukklg Dit wmnon i n u weet dat John Howthill twei uren lang te pronk he H gestaan en zijn handen met een gloeiend ijzer zijn doorboord omdat bij In zijn horbotg heeft lalen dttbl e4 m U ziet s mevrouw t ik m uw Plgen belang zM sprak Fyditha die mét keoneli en weerzien naar de lange tirade had gehoord viel do praatzieke vrouw kortaf in óe reda Jawel madam zei ze kort en bondig mijn belang ie Au Ik gehoorzaamd word door die Ik betaal voor het doaa van wat dt beveel Gij en uw ma heblj ii hier vrije woning éa honderd twintig gulden voor lederen avond dat ik reoeiHfe houdt Welnu daarvoor nmak Ik gebruik van uwe dienaten tn naoui voor 1 hl t gnval dat een al Ie nieuwsgierig patrouille hier mooht komen kijken of eeiiig schandaal ter oore van den Ivord Protector nmcht komen Tot nog toe heet ge et ongestoord rentemierBleven geliad De niind er aangename gevolgen van bet laatsie standje zijn op mij neergekomen terwiji gSj er zonder kleeraoheuron ai zljt gekonWH u st n Ik to dat er van avond wrf iets zou kuonfn gebeuren maar daar betaal tk voor eo niet wel nig Die niet waagt die niet winti Ln als WIJ nu eene we gerdm den waag op Ons te neroert Als gij dat met doet Madam dan gaat gij ntrt uw man terug naar het hoJ waar ik u uit opgepikt h ib en binoMi een maand of dne zal Ik dan zeker de sati facüe hebben u bedde onder beham ling to zien van ém beul met ijD kat Ik wU niet ontkenneo dat wo daar kans op hebben maar Mn woaré van mij en g gaat h laddertje opP Baht Geen mensch zou u geloonreik moer wat aeu het u milter indien ik met t ten gronde ging Daar we den dans tooh niet meer kunnen ontaprinigfm na hot weric van avond jucbtle de vrouw Maar waarom mi zoo xwaartlllendf Ih Lord Protector denkt nu wel nietmeer aan ons geloof dat geruatl fn de patrouille heeft limnera nog nooit wew aan onze deur geklopt Mij dunkt Madaitr liet fditha er beteedceniwol op volgen Mij dunkt dat uw belang meeln agt te doen wat ik u zeg k wil niet u geen ruzie maken zei nnttam lmlloott die blljkbaw haar laatste krult luid verwaten m roedb bing had begrepen dat heur betder belang vr © dig samengaan Alles Is dus goed afgHmtroken zekle Edllba met geveinsde tevredenheid Ik rekan dus o uw man en u Zi handighrtd verzekert nHl het welgelukk on vaa hetgeen hij vanavond doen moei DeiA er aan Madam Ik vwlaat imj op u MiiMohien had madam 1 ndioott nog wtM wat ln het mlddten willen brengvn maar Ij gaf het op Wei liepan vij gevaar maar wat haiAdtm zij nog meer te verliezen F en twijfelaohtig beMaan afbaokeliik van a lt riel hoogst atrafbare daden had ben vrijwel onversdiilllg en roek ioos ge maakt Al wat zij verlangden wa $ fif betaald te woraen voor het gavaar vwrhondcn aan wat zij zouden ondtmieaian Met den acbaiM aal hadden eij gmtM gfuua kennis gttMêkt om daar niet bang om voor te zt tn er warm in die dag i zoovee verliodene atmiaementen die vttkleetfing mevtbraoblen dat vtrik als h ndlcott en lijn vrouw er g nn kfcf4ijit door alinte Hel faaanila bIj nwrroQw de M ntm die ex actrice zijndr enkele Jaren gt edea ln baar IhiIs een sptwlittank bad gM pi td uldi gitMKgza ni aan d i bobouften der LwUcolt n die iKwi ndim geooie van alb rlel eiiioliiimmttn Uaar de Hoepdrok bf gceni Hxtra hHoonlog voor bet niet ongevaarlijke vterk dat ditsi aVood mciea t gedaan worden i h peet baar dat s j t dltha niet had kunnen bang maken net de gevaarlijke poUMe ag ikt D eo bet schavot Urvrouw df tttarvsMKi wist aeer goed dat di t ndicatt a geeitxlni met baar vilden twisten tot dieiMtverlalvn loe Daarom hsd ïlj hen voor de keuzö g ateld gehoorzamen ol scheiden I ongenegen om langer er 0y r te haud it Daarbij kwam dial alj op dat oogenhlik het gehtid hoofdi vao eeo weiitekfnd k veetiwggend gakli op de trur Onder het praten utt4 Madame llot tlrok had i dltha aldoor op dat gtklop ziiicnwaobten en hrt goitoord trftwdioon er door de kwter etm gehild van vi ie sli niiD n gwu de Met wa nauwlijks ziclttitaro hsnclb wiJfIng had wj haar h Ipirter verzooht haar Uvolwn welk verzoek zlj met een scherpen blOt bavaMlgdp aar het aloh ll 4 aanslen had Ma une giAoaoQ OM wagigaan maar gehooraaiiH n I Want 4J trok de auhouders op eti volgde tot uiiddtm in d kuswr f i er om dat gU nu voor giaaivrouw tipf ltr tlulstvrde t dltha lk ar 1i m terwijl il xalf n r dp deur m dsaa opende Met em kreet van gtfvefaurie vorwonderlag en blijhekl verwelkoiule zij Sir Marmadiaks do C1wva e e Uwm kwaiu i si 4d door lijA jeugdigen awr larK inljnbeer EMiard Laa eri Wof ferv l l gij van avond Ik geJastte u van uit Thaaiet hel hula in ordie te brengen oor de roeoplie van hedOk h n Lord Waltorton Sir Jaimes Overbury ea al onZij gewone bezookerö voor zoover ze in de stad zijn flteldttt liet op hoogen prijs dat het Ueve le V itje weer begon Maar ué zij die kanier rondzlendo mij dunkt dat wlj van avmid echte spelers hebbew Het ging inoenlifk ze ovn te halen antwooidtte zij met meer bangheid In haar stemgeluid dan zij tot nu toe had laten hooreti Zooals u vfwl en u zuJtherimiereiii dip jong bquiro Delamere pleegde zelfmoord en Lord Jooke doodde hu Humirfirej in een duel iia de ruzie i ilie we hier hadden toen de politie u gevangen naa Over dwi zelfmoord van Squire Delaiuere en dfki dood van Sir Humphrj he ben leeJijjke praatjes geloopen De oittte loevrotiw Delainere de moeder houdt u naair ik VOTirraedi aldoor In t oog om zich op ona tie wreken Het WEK boter geweert ala we nog wat ge wacht haddion Geen maanden maar jaren ftioeten er vorloopen zal men oim en wat wij deden ve rgvtm Zóó denit raijn man er over en ik ben het met hem eens I era sobAndaaJ zooal gij van avwKl wilt uitlokken maakt de pionnen wakker miseohien komt ook wel de pomie er b j te pas en dao sta die boim l ons bij ook u mevrouw I Gij die ver van hier op het platteland loeft g kunt 11 niet voorstellen hoe streng de wettnt thans gehatsdiiaafd wor n tegwi dobbeIfn wediden vloeken en allerlei oiwehuldlge vcinoakui Verleden week nog zipi twee mei je aan de hamapaai door den li ul gegeftseld omdMze kijkeninaar jongmui die verflt pertnio apeeVkn Wider elkaar haddtm gewed wie M aea