Goudsche Courant, maandag 12 maart 1917

Rd kkiff hoort mm ook wel onA r hi t volk iHi hf t lort mij 1 m t ht thk ook opklfnA t Ala dc Keg erlng allv ïurg hpfft ge vgen om allea wat t baar is aan h t voJk te geven dan past hier vi ander woord van dan baarhtiid lie oogat van do vteetóg zandoardapwl wafl hlenuede uitgeput zoodat de Ue eerlnc moert overgÊma tot i$en aankoop V an een niet vleedge aardappel die nog vvor Ab oonmunptle la aaonieriting kwam Inttiaaehen had de invenUrlaetic van alle aardaf pe4eii aangt oond Sat er van dexe soorton niet meer dao 1 5 milliopn H L voor het publiek bedc kbaar aou koment xoodat met do oonmmiptie daarvan koo laat niogeli zal nto tm wordm l egoonen Fn een voortgimct ondtTKOtidc heeft geleerd diat in den vorm van zandaanlaj elen eveno is nog een hoiiveelheid van onwrtreeécs millioen il L aanweclg is Ofschoon la Nederland totnogtoe d ooHMiinptle van zandaardappclrti het tegendeel van alg ne i was Koo hf h do ervaring dor utgeiOfmea maanden g l erdi dat de hoedianjgb d r geelvlfHizIge zandaardappelen algemeen heelt voldaan b wUvleealge soortect zijn ontog4 oKegg pliJk van n noére kwaiiUUt toch xijn Ke toer zofcer voor oouMuiptie gtNwhikt Bij bol gebruik vad stamppot vooral in het verttchil zeer weinig aivrkl aar en waar door de Kqseerlng zoowel versohe kool aUr zuurkool en ingt maakte Bleepboonen In rulroe mate on t4 gen lage prij ni beacdiikbaar worden geotnld ia een voedlsanic ItoofdHchotoI voor Itft dagelijks menu In iediers bereik Todi Ut li t liiett g4 n 4aandi alle ger noiuMi maatregelen oiiwaarMihijniliÜt dat In het norwaal verbruik van aardappelen tot Win de volgenden oogM voorzien zal kunnen wordenv Te minder is diat het het gwal nu het nog volstrekt ooaeker ia in hoever ite hevige vorM van je laatste weken m de hovigo vorHt van do laatste ffiagen de aa rdsppol n die op de ge bruikelijke wijze zijpi ii s kuild heeft doen liwriezen Het rairtfloen ia aanvankfjljk vrl hoog geatetd n l 400 gram ongemhildie aanïapp f len per diag en per üvwoner Zulks gusdhiiedde ovenwel op grond van de overweging diat de nog aan wesige zandtaardappeten dde het eerst In oon umpUo gebracht worden toch slechts ea beperkte bewaarduur hebben Wanneer de beter hoiidltaro soorten aan de bourt komra In Jiet intusNChen waarsohiJBli dat het noodzakelijk zal blijken het aarduppelverbruik belangrijk In te perken nil foeho t op zichz f ge i ongvruM hedd te baren e Uege ring toch heeft er voor gezorgd de beschikking te hebben over grootu voorrad rijst een artikel dat in de eerate plaats de aardappelen kan ver aiigen en in vooüngsw rde d ae ver overtreft Nu die vornt d r laatste wt ten onti onwillig heeft gedwongen de aardappelen te vervangen door njst zal het ook wanneer weder aardappelen besdiikbaar komvaijft gewensdit zijn beide voodingmartlkei afwlMK end te gebruiken Verdw kunnen ten noodSgen tijd zeer belangrijke partijen gedroogde groenten voor de volkBvoedJing worden afge4 verd Met toevoeging van rijst kan hiervan een ttoakelijbe voedeanie spijs worden bereid die al ttr bet gerecht tot nog toe bier te lande weinig bekend goed suaakt en tijdeH de aardiappetenvoeding vervangt Ubwale Unie tn hrt daKeiykflch bestaur der Oonoentrstie was een plaats opengekomen doordat de heer Fook wegens zgn aaDvaardiog van het voorzitteraohap der Tweede Kamer daarvoor had bedankt To de vergadering van het hoofdbeatuor der L U op 25 Fobr j 1 gebonden is in zgn plaats benoemd Frof Ur j E Heerea Daar de heer Heeres reeds deel van het Oonoentratiebeatnnr uitmaakte moest nog één lid uit het hoofdbeatanr der L U aangawwen worden om in het Conoentratie bestnur zitting te nemen en de kens viel daarvoor op Mr H Smeenge De Liberale Unie is dus thans in het Concentratieb stanr vertegenwoordigd door de beeren Prof Mr J E Heerei Mr P Rink A Roodhnizen en Mr H Smeenge Pe Vaderlander De Jaarbean gesloten Vandaag waa en morgen is de Jaarbeurs nog open voor het publiek maar de tijd van aken doen is nu toch wel voorb De N R Ct de balauB opmakeiul wlJst erop dat bQna aityd de deelnemers op de vraag of xe tevreden zyn antwoorden Wjj lijn zeer tevreden hebben uitst ende uücep gedaan mi komen op de volgende jaarbeun itellig terug Sr atjn firma s die orders van ƒ 50 000 i 60 000 hadden afgesloten Die hebben dus alvast wel reden om voldaan te wezen Intusschen schijnt er ook een groep van ontevredman te z n Zy schenen voomamel k bezwaar te hebben ti n ytrecht ali standplaats van de jaarbwrs en in de Amsterdamsche bladen stond reeda een advertentie waarbij nien wordt uitgenoodigd aijn sympathie te betuigen voor een te AmateiTiam te organlseeren jaarbeurs Het zou jammer s jn als er nu twee elkaar beconeurreerende Jaarbeurzen kwamen Vooral als sy bet volgoid Jaar internationaal wordt uü het voor onze nationale nUverheid en haiidd hard noodig zUn dat zlj zich aaneen sluit en gezamenlijk optrekt tegen de buitenlandsehe concurrentie die xeker het uiterste doen sal om de geleden schade in te halen Inmiddels ts men thans weer begonnen de tweede jaarbeurs voor te bereiden Met de ittsehryvingen er voor gaat het voor den wind De deelnemers van nu genieten voor het volgende jaar een reductie op den haarpr B waarschijniük zulten er velen meer in t groot voor den dag komen dan zU nu gedaan hebben Bjj de tegenwoordige deelnemers zullen zich oiigetwljfeld ook nieuwe aansluiten die door het succes van de anderen gelokt nu ook komen meedoen Men mag er dus wel op rekenen dat de Jaarbeurs het volgende jaar een grooteren omvang zal moeten hebben dan thans Op het Vreeburg en het Janskerkhof la er evenwel niet veel ruimte meer over Men zal dus zijn toevlucht wel moeten nemen tot da bizonder gunstig gelegen hoewel niet al te groote Neude die tuiachen deze beide terreinen tn ligt en zich dus voor het plaatsen van movsterkamertjes uitstekend zou leenen Gn desnoods kan men wat trouwens het plan is voor den korten duur van de beurs ook beslag leggen op de Maliebaan die zeker plaats genoeg heeft voor een zeer groot aantal stands waarbU echter de kwestie hoe het terrein af te sluiten wellicht eenig bezwaar zou opleveren B den opzet van de tweede beurs zal men ook wel degelijk rekening moeten houden met de magen van bezoekers en deetQemers Het restaurant dat er nu staat is tn vele gevallen niet toereikend gebleken Men zat dus in de eerste plaats een grootere ruimte op de jaarbeurs moeten beschikbaar hebben en ten tweede ook de eetgetegenheden in de stad dienen te reorganlseeren opdat het niet meer zal kiaiiien voorkomen dat men hongerig in een restaurant komend er na verloop van een twee uur even hongerig vandaan gaat omdat er eenvoudig niets te kragen is Dat mag nu een kwestie van ondergeschikt belang lijken de weg naar het koopmaoshart voert echter ook in dit geval d r de maag Misschien is ook het spoorwegverkeer biU een volgende jaarbeurs beter geregeld dan thans Zoo druk als t dit jaar geweest is zal het trouwens in de toekomst wel niet licht meer worden Men was nu wel heel royaal geweest met legitimatiekaartm wat voor de reclame ongetwijfeld zijn nut heeft afgeworpen echter wel eens hinderlijk was bif t zaken doen Gedurende de veertien dagen van de beurs zifn per dag gemiddeld telkens 7000 nieuwe bezoekers geweest wat men door van de legitimatiekaarten bÜ het eerste bezoek een strookje achter te houden gemakkelijk kon controleeren Hoeveel bezoekers er echter voor de tweede keer er nog meer malen zijn verschenen hoe groot Jn één woord het totale bezoek is geweest laat zich niet gemakkelijk schatten Men kan echter veilig zeggen dat het de honderdduizend personen te boven gaat Ook ten aanzien van de catalogiseering zal men voor t volgende Jaar goed doen verandering te brengen zegt de N R Ct en dat bezwaar hebben wjj zelf ook en van anderen hoorden wij daar eveneens oyer klagen Kan het zijn dan make men tenslotte het uiterlijk van de tweede jaarbeurs wat aantrekkelijker dan dat va de tegenwoordige Hoewel wij vreezen dat daar men nu eenmaal de leeiyke witte gebouwtjes heeft daaraan wel niet veel te verbeteren zal wezen De Raad van Beheer is Zaterdag gehuldigd door een commissie uit de deelnemers Pe woordvoerder constateerde dat alle billijke verwachtingen verre overtroffen ziJn Hü kondigde aan dat later aan den burgemeester een zilveren plaquette zal worden aangeboden tot blijvende herinnering aan de jaarbeurs Tevens overhandigde hü uit naam van de deelnemers n couvert met inhoud ter verdeeling onder het politie en brandweerpersoneel Aan den voorzitter van den raad van beheer zal eveneens een zilveren plaquette worden aangeboden de andere leden van den raad ontvangen een bronzen afgietsel terwijl ook voor de adjunct secretarissen een herinnering zal worden bedacht Eén punt beval spr den raad van beheer in het bizonder ter overweging aan de deelnemers zouden het al buitengewoon op prijs stellen indien zij bÜ de organisatie van de tweede Jaarbeurs over hun wenschen en verlangens werden gehoord pn dat er daarmee zooveel medelijk rekening gehouden werd Eén vraag bracht spr nog naar voren n l Hoe zal men echter op de volgende Jaarbeurzen t zaken doen op den voorgrond brengen zonder het belangstellende publiek te weren het publiek bij welks aanwezigheid toch ook de fabrikanten wel degelijk belang hebben Déze vraag zal nog dienen te worden opgelostDe voorzitter van den raad van beheer zeide dat opbouwende critiek den raad van beheer welkom zal zijn een clrvulaire ligt klaar om den deelnemers hun op en aanmerkingen te vra n De raad van beheer zal er in overeenstemming daarmee naar streven een volgende jaarbeurs nd t beter aan de eischen te doen beantwoorden CBISIS MAAIHEGBLEIN Boter Ifel Tweede Kamerlid de heer Kiurfwl h rft de volgende schriftelijke vragen aan de Kegieering gesteld Ia het iiÜHt dflit door de Botervereenlging eerlang zal worden verboden de Verkoop van bot r lange nPchtstreekBOhen eg met de be wling dat boter voor binr nenlaudw verbruik zal worden vorstrekt alleen op aanvrt der burgemeeoters ten gevolge van w keik nvaatregel te vreezen wsre dat de hwnohen handel in boter prftotiwoh zou wordm opgeheven f Zoo ja wordt de bedoelde maatregel door den Minister van I andbouw Nijverheid en Hand goedgekeurd F Het antwoord van den heer Poethiima Minister van I andbotiw luidt als volgt De regellnig wedke do Boterverecni Dg zlob voorstelt ton aanelen van den blnnealandscben verkoop van l oter te treffen ifl door drae vereeniging ontworpeni ten edndo te verhinderen dat zooals door haar won vermoed aanzifioSJiJke partijen boter aan haar eigeDHjk be itenmt4i ff worden imttrokken ei7A n cMng loopt taralle mt iKobe aliiig ii die tn aaiiHluitlng op de algtv meene regelen door mij bij tHswliUdklng van 19 Jamiari 1917 Directie van den Landlxniw no CMl öe aifdeeding gesteld ten opz te an de distributie van regeerl lesgoederen getroffen zljb door het Ri a t entraal Adtmnlstratiekantoor voor de Distributie van ijovenwniddeloii ten aan ien an boter en waarbij bepaald in de winJnmers kuniien bun beBtellingen opgeven aan het bestuur der gpineenie waarin zij gevestigd zijn eventueed aan het leviiifflttkkleLenl fdFijf ajldttar ZIJ kunnt i hierbij dem erlangd aanivragen de boter te ontvangen door tumchenkoniBt en aan het adreo van een door hen ean te wijzen grager die niet in dezelfde gemeente gevestigd behoeft te zi i Verder m ten opziebte van de gcomiwB nog be paald dal he Rijk DlMributlefcanioor bevoegd 1 tol weigering van be ellingen van groBAiers an deze boMisiBlngen staat hooger beroep open bij den Minister van Landbouw Hieruit volgt weJ dat bij het treffen van dezen maatregel geenezine de bedoeling hec t voorgezeten dfn tu0 chenl anilel in boter practi oh op te hc Ien t Doel it enkel en alleen geweeet in staat te Kijn ook den tusHchenhandcl te oontrojeeren of de aldliB geleverde boter ook inderdaad in bionenlandBche consumptles komt Ondergeleeki nde U evenwel voomemcna deze regeling waarvan de inwerkingtreding verdlaagd ie dOen intrekken en te vervangen door een distributieregeling volgen de Dl triliutiewet waaritij evenwel dezelfde begliaeolelf gcvolgïl zullen moetwi wordicn Zachte zeep Voortaan al de voor de troepen benoodigdezachte seep groene en gele worden verstrekt uit do militaire magazynen vau levensmiddelen Aanschaffing daarvan door de zorg der troepen moet derhalve niet meer geschieden behalve in de gevallen dat het benoodigde niet uit een der magazgnen kan worden ontvangen Naar de magazjjnen zijn bereids hoeveelheden voor de eerste behoefte gezonden Tevens is t r kennis gebracht dat de benoodigde zachte zeep voor particuliere wasBoherijen waarin de lijfen werkgoederen van de militairen worden gevasschen door de eigenaars dezer inrichtingen rechtstreeks dns 2onder eenige bemoeiing van de militaire autoriteiten moeten worden aangevraagd bg een der leden fabrikanten van de Vereeniging van fabrikanten van zachte zeep Eieren De Minister van Landbouw heeft bepaald dat voor de dagen 11 17 dezer voor iedere hoeveelheid van 100 Volversche k feieren waarvoor consent tot uitvBer wordt gegaven een hoeveelheid Van 30 volversche kip eiren beschikbaar moet worden gesteld dere aiersoorten behoeven niet voor bmaenlandscb verbruik beschikbaar te worden gesteld Beter De Minister vaa Landboaw heeft bepaald dat gedurende de week van 11 18 deaer voor 70 pCt der boterproduotie certificaten van uitvoer zullen worden verleend en 30 pCt voor het binnenlandach verbruik zal moeten worden beschikbaar gesteld alsmede dat de bewijzen van toelating tot uitvoer van boter afgegeven d or de Hijkscommissie van Toezicht op de Botervereeniging op grond van de certificaten zoUen gelden tot Dinsdag 27 dezer des Voormiddags 12 uur Stroiv en melasse Naar wy vernemen verleent de N O T voorloopig geen consenten voor den aanvoer van stroopen en melasse Hout voor haringpfikkers Door tuBschenkomst van de N O T heeft de Ëngelsche regeering eenige partyen hout bestemd voor bet haring pakkersbedrij f vrij gegeven De Saheepvaart en de Oorlog De visschersvlofrt gaat uit Gister in te IJmuldten een vergadering van Stoomtrawiorreedörs giehoudwi waar beRlolen werd ds in verband niet den ver scherpten d utkbooloorlog opgelegde visBCber vIoot na 15 Maart weer te dnen uitvaren oindat ika dieu datum oen ail 8olute veiligheid verzekerd wordt De krtgevallen van een Hollandsch t zeeman in den aeeoorlog Pe corres pMident te Oldeoaaal van het Hbl sohrijlt d d 9 Maart HodenavoDd kwam te Oldansaal aan een Hollandsf zeeman uU Ooet Souburg Zeeland een der IS overlevenden van bet getorpedeerde Kngelsehe atoome ip Mount Temple De inen vert de one In Montreal namen we ooae lading in befttaande uit 1300 cavaleriepaard en stukgoederen en lei Cmaimddelett allee Ijostcmd voor iieA Preuaotio gouvernement Het doe van oaac reie was tirest Op 6 Deo 1916 zagen we era sohlp naderen i terli een gewono vraohtsobult Keusklaps sloegen aan de voorzijde van bet Schip twee kle qien open en twee vuurmonden werden jatohtbaar Kn bijna op hetzelfde oogenblik werd uit beide kanoanen een sobot g6lo0t die echter geen doel troffen Daanui werd een torpedo gelanceerd welke ODB actüp trof In de maohi ekamor De Mount Temple wae bew rend mei een kunon van klein fcaiUwr itat echter niet gedaden wan OnuiiddV Hijk bugoa bet schip te xinluea Ik redde inlj op een stuk bout esi werd daarop roet nog 13 t uierri zeeiMï opg ikt door sftn der heide etooweloepen vau de t Mowe II 12 leden der l eniaiinijig vonden den dood in de golven terwijl fén der 14 geredden ook dm V g oden dttg overleed p den dag der torpedeeriog 6 Deo 1916 was ik julot 1 jDaand eii 10 tegen aan boord va de JkIouD t Teniple Het vergaan van ons sc p bood een vreeseiijk schouwapel ctroa 400 paarden d4e zich boven deks bevonden parteldeu in zee rond sommigen bleven zelfs drte uur zwemmen Kwanten ze nabij de stoouK loepen dan werdeti ze door de bemanning doudgeeoboteni om hen uit de ellendSgü marleUng te verlofliaaQ Na eenige uren werden we ovcrgdjrarfit p d Mowe II waar we 13 èa ea aan boord bleven lu tMft 18 dagen was ik er getuige Van dat de Mowe II 9 stotmtfwhepen en 1 zeilHohip la den grond boorde jVervolgen wt rden we aan boord gtfcrocht van de YarrowdaJa dje last had am met haar t lgCTi bemanning naar Swkiemtlnde op te lirengen Na eonJge dagen kwamen we te ywineiiillBde aan en werden allen overgebracht naar een nabij plegen gen angen kamp Na eonigen tijd daar onder stretv ge comtrftlo gtrenge beihandeling bij zeer slechte voeding vertoefd te hebben werden we getransporteerd maar een gövangenkamp bij Stettin waar op dit oogenr Üik tiiog 1 kapitein 4 dekofficderen en 6 ii aiübinil8tm allen Enge ehein en behoorendv tot de bemanning van genoeaide Hchepen wordien gevangen gehouden Daarna werden we overg raoht naar het gevangenkamp bij Dttlmén en eindelijk na r dat hij Brandenburg algemeen hel rtterfkamp genoemd omdat er op een verKchnkkelijke wij e honger wordt geleden in bet aaatal ffterfgevallen liifef volg bijzonder groot ia 1 onderdBgïHiddlftg om 5 uur word nio de heugJijfce boodschap gebracht dat ik tiSar Holland kon vertrekken Km zoo kwam ik don bedenaivoiid via Bi ntheim hier aan Tot laatstgenoemde plaatfi werd ik begeleid door een soldaat met een geweer waapoi een bajonet stak Te BentIteiw leerde ik al dadelijk weer de Hollandsehe oKecvaardigheid op prijs stellen een paar Nederlandsche poeeagiers daar vertoeivende voorzagen me vdxi reisgeld om in Oldenzaal te komen zelfs nog van meer dan Ik noodlig had Ik aanvaardde het dankbaar otndiat Piet in een behoefte voorzag Tenslotte deelde de man nog medi dat in de gevangenkampen waar hij hadverlo lfd èn be andelliig èn voeding alles te wensoben overlieten UIT DE PEBS De Katholieken en de lykverbrandtng Het r k dagblad de T d heeft beschouwingen gehouden over de crematie van het stoffelijk overschot van Prof Hr G A van Hamel en wees er daarbü op dat onder de belangstellenden op Westerveld geen katholieken waren Onder de aanwezige notabelen zoo merkt de Tiijd op kwam geen enkel Katholiek voor en voor zoover wy kunnen nagaan ook geen enkel Protestant van geloovige richting Dit valt ons op omdat persoonl kheden als Van Hamel faij hun leven de belangstelling de beleefdheid de hoffelijkheid plegen te ondervinden van mannen uit allerlei richtingen en partijen Ook als z overleden zjjn eindigen deze in het burgerlijk leven zoo aantrekketüke verhoudingen niet Maar dit wordt noodzakelyk als hun laatste eerbewijs een demonstratie wordt gemaakt die den Christenmensch moet grieven Nu het iykTerbrand en schoon verboden big de wet toch ongestraft bltjft zal het ongetwigfeld meermalen voorkomen dat autoriteiten en hooggeplaatste personen b zulke gelegenheden zich moeten onttrekken aan den burgerleken plicht tot vertegenwoordiging van hun ambtakring of van hun omgeving by de l kbezorging van een hunner Het valt te betreuren maar het is niet te vermeden De r k Residentiebode concludeert daartuit Hier ziet men dus weer dat de ongeloovige richting daarmede wordt biykbaar bedoeld de niet r k en de nietconfessioneelen onder de protestanten Red G Crt zich afscheidt En let er op dat straks de christelijke partyen weer de schuld kragen van die scheiding Dan vallen er weer groote woorden over hokjessysteem en afscheidingsmanie die zelfs na den dood moeten voortbestaan Laten de heeren bedenken dat zy zelf t er ook naar maken Als zij de manieren der heidenen aannemen moeten z niet den christenen verw ten dat ze scheidingslünen hebben Die trekken ze zelf Eigenaardig is heti nu wel dat de r k hoogleeraar staatsraacHMr A Struycken in de T Ij d tegen de befthouwtngen van het blad het volgende inbrengt Vooreerst dat onder de aanwezigen by de crematie van prof C A v Hamel wel een Katholiek was namelijk één der curatoren van de Amsterdamschft Universiteit ten andere dat ik door geen andere dan persooniyke omstandigheden verhinderd was de laatste eer aan m n hooggeachten vritmd en vroegeren ambtgenoot te bewijzen eindelijk dat ik uw opvatting alsof een nietKatholiek by de lykverbranding van een niet Katholiek niet zou mogen of behooren tegenwoordig te xyn onjuist acht De conclusie van de Residentiebode komt hiermede wel in een eigenaardig licht te staan Uel ke cUfem Hr H P M ait hant vestigt in De VryzlnnigDemocraat de aandacht op eenige leeiyke cijfers betreffende de aanslagen in de vermogensbelasting in de juist verschenen Jaarcijfers over 1915 Het aantal aanslagen dat de laatste ja n vóór den oorlog gestadig groeide was lo 19H 16 103 672 in 1915 16 89 209 BÜ dezen aditeruitgang is rekening te houden met de verhooging van den minimum aanslag van ƒ 13 000 op ƒ 16 000 In 1914J16 waren er 11 050 aanslagen van f 15 000 tot f 20 000 is van 19 486 verminderd tot 16 789 Schreven wy deze vermindering geheel af voor de aanslagen beneden ƒ 16 000 dan kunnen wü aannemen dat het aantal aanslagen boven ƒ 10 000 gelyk gebleven is Het totaal bedrag van alle aanslagen is verminderd van 7 680 milioen op 7 311 millioen Een achteruitgang dus van 360 millioen Deze vermindering kan voor ten hoogste 208 millioen aan het vervallen van de laagste aanslagen worden toegeschreven Koodat een achteruitgang van het totaal vermogen biyft van 166 millioen Het aantal aanslagen is op alle trappen achteruitgegaan behalve die van twee tot drie ton die met 40 aanslagen en een bedrag van 13 millioen zün gestegen De aanslagen van 10 millioen en hooger z n op 7 gebleven doch met 2 millioen achteruitgegaan Het sterkst is de achteruitgang van de groep van drie tot vjjf ton met 10b aanslagen en 36 millioen Deze achteruitgang volgende op een regelmatigen oei heeft plaats gehad na f de eerste maanden van de oorlogswinst Dat geeft te denken en het leert ons dat wjj met de verwüzing naar de vermogenden tot dekking van nieuwe zWare lasten wat voorzichtig moeten z n De contrdle bij den aanslag in de oorlogswinstbelasting gevoerd moet wel belangrijke ontduikingen aan het licht hebben gebracht en er is na 1 Januari 1915 heel wat oorlogswinst gemaalct maar de hier vermelde cijfers blijven sprekend GEMENGDE BERICHTEN Uit het hol van den leeuw Insluipers hebben dezer dagen eenkinderwagen gestolun uit de gang van de woning van een der ambtenaren van het O M bij het Kantongerecht te s G ravenhage Avp Kazerne te Amersfoort Zooals is gemeld beeft een gedeelte der bevolking der infanteriekazerne te Amersfoort andere garnizoenen gekregen om genoemde kazerne aan een groote ontsmettingsknur te kannen onderwerpen Thans is ook over de 12 klasaige openbare school Beekstraat beschikt voor kazerneering De kinderen zullen voortaan in de namiddagaren onderwas ontvangen in een andere school Stakende Musici De kantonrechter te Haarlem wees de vordering toe van de Haarlemsche Orkest vereeniging tegen een 10 tal leden van bet Haarlemsche Muziekkorps tegen wie een actie tot schadevergoeding was ingesteld wegens contractbrenk De bedragen loopen van f 600 tot t gOO De musici hadden verstek laten gaan De betrokken musici staakten het werk tijdens de medewerking van het muziekkorps aan een operavoorstelling te Leiden om een geschil over de nitbetalii van 50 cent Door een erfenis De gebrs K te Jnbbenga haddeneen klein erfenisje gebeurd by dennotaris en toen werd er een stevigeborrel op gekocht Onder dien indrukkwamen ze in de herberg van BI omnog meer te proeven Doch de herbergier weigerde hun te tappen Dekerels werden daardoor woe dend en wisten schynbaar niet meerwat ze deden Zg sloegen in de herberg en in de bakker van den heer St zoowat alle ruiten in De schadewordt geschat op pi m f 100 De hoofddader werd door de politie gevat bij moest mei touwen op een wagenvastgebonden worden om hem in het cachot te kriygen Tel Een geraamte opgegraven Op de Galgenkade te Woubrugge langs hflt Brasemermeer zijn de overblpselen geVonden van een lijk nl een volledig menschengeraamte dataldaar io een kist bleek begraven tez n welke kist nog niet geheel wasverteerd Volgens de overleveringmoeten dit de overblyfselen zgn vanden op deze kade pim 100 jaar geleden begraven zg langen Hein Tdiedoor het plaatselyk gerecht ter doodveroordeeld en in de nabijheid waarhet doodvonnis werd voltrokken isbegraven Rott Oe Doitsche torpedoboot te IJmutden In de gemeente Velsen is de volgende publicatie aangeplakt De Bugemeester van Velsen maakt bekend dat de Duitsche gezant in opdracht z n r regeerïng verzocht heeft de diepgevoelde dankbaarheid Tan de keisserlgke regeering over te brongen aan allen diu zich tijdens de aanwezigheid der V 69 te IJmniden met de zorg voor de gewonden de begrafenis der overledenen of het onderhoud der bemanning hebben belast voorts dat de keizerlijke marine in bet bgzonder getroffen is door de welwillende ontvangst die het boven genoemde vaartnig en zijn bemanning van de zgde der gemeentelyke autoriteiten en de inwoners van IJmaiden hebben ondervonden en een bedrag van f 10 000 te mijner beschikking hc ft gesteld ten behoeve van werken van liefdadigheid te IJmuiden Haxtmumpryzen Bokking De Burgemeester van Gouds Gelet op de circulaire dd 9 Maart 1917 no 21644 afdeeling Handel van den Minister van Landbouw Nyverheid en Handel Brengt ter algemeene kennis dat de in zyne bekendmaking van 3 Januari 1917 sub A genoemde maximumprijzen voor verkoop in het klein aan het publiek van Noordzee bokking zonder staart Ëngelsche bokking spekbokking tot nadere aankondigipg zullen gelden voor alle boltking al dan niet van bepaalde kenteekenen voorzien Gouda 12 Maart 1917 De Bui emeester voornoemd H L MARTENS IMstributie van Haring en Bokking Gelet op de circulaire dd 10 Maart 1917 no 201 van het Centraal Bureau voor deh afzet van Visscheryproducten Brengt ter algemeene kennis dat tot nadere aankondiging de distributie van versche haring en bokking door bemiddeling der Gemeente wordt gestaakt en derhalve voor genoemde artikelen ten Stadhuize geen bestellingen meer kunnen worden aangenomen Gouda 12 Maart 1917 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS STADSNIEUWS GOUDA 12 Maart 1917 Afd Gouda V D Bond jTaar de V r ij z 1 n n 1 g die ni o e r a a t nn l ll i na een op 25 Febr j l gehouden bijpfnkoimt welke geleld word door li n hoer Th U G Vajptte uit sOravendiag hier opgericht een aJdeeling tïou ia van den V D Bond waartoe aan vaiikohjk 15 ledlen toetradieiu Voorloopig werd hvA bestuur sis voigt Mlriiongesteld t van Öpengen voorzitii i li II l ruiranel afwretarl eu P t llOomK r woerd Ui i afdeelmg is voorintmeiis op 16 Maart a s een vergadering te iiouden waarin het Kamerlid Mr L Roodf nburg ftl spreker zal optreditsn Lezing M jljoumn over N d lndië Slot Do heer Jout tra l eaprak ZaterdagH oiid het i urom h onderwije en iiet loole belang dat de I uropeaoen bij goed oiidvrwijs hobbeo Vervolgens behandelde spr het loven an ie i uropeaaen in Indië Hij vroeger vcrgfleken zeijie spr ip het er Ihans beat iiiL It houden alleen op de buitenbezitliiigen of in oen klein plaatsje op Java ih liet nog niet alles In elk geval is het Kowt nscht dat liij dje naar Indie gaat zeil afleiding weet te vinden tegen het iitonigo Indische leven Om het leven ia httiié g 9ioegelijker Ie maken werkt ook iiivtstal zetr mede de leestroramei die in i pn TVgt l goed voiOrzieii is De EuropeaiH ii In Indie kennen in de i regel geen KtilJzorgtii behalvi niissohion de eerste jiaar jaren als er veel voor pensioen gewtoit moot worden De vcT hoogdngen In dl IractWuCTiiten volgen in don regel elIvauder zoo op dat waaneer dte kinderen V an tiuie iiioet n om te studeerco het traetemcnt liet hoogst w Men leeft zeer rfgebimtig trtaat met de zon op neemt i cii bad gaat een wandieling maken om vtTVolgi jns tol den middag te werken moi lioiidt eeii korte pou se on werkt dati nog lot hïilf zes Nadien werkt er niemand moer Braociien worden in den regel afgelegd van zeven tot H uur wei k uur vrot gor tïoor een kamoo uuhot werd aangükoiidigdi Tt gen negen uur gaat ieder naar Itwï I cn vervelend iets w in Indië lic verhuizen waartegeu men nogal op ziet maar waaraan men o rfc al weer poedig gewend raakt Oorzaak daarvan ik ook al weer dat men niet vaak intleiiK vriendschap aanknoopt maar èaarenIcgt n vtHl hartelijkheid ondervindt en liulpvaardigiieid omdat lUiCai met elkaar iiu eheft en voelt hulp noodttg lo hebben rn hulp tl moeten verlfeaen Dl V erhoudmg tegenover liet Indoale iiH nt besprak wpr daarfta olgeii8 hem nlaat ten onrechte de Indo in oen niet ail 11 goed blaadje mt eli komt ddt doortlat de Indo een raodeelaohtig karakter bi oft cemgSBinaB bonedeo de r uropeanen Hlaan en toch weer boven de Inlanders üij vormen een klasse apart Beter zou iet zijii ala ze er heeleroaal niet kwamen ifi daarom inoende spr dat iedier die naar Indlü gaat er getrouwd moet heen gaan Van de vreemde OMfterlingen i het meorrudet l Ghineezen Deze zijn een gevaar güweesl Ml kumien hpt nog worden doch hiertegenover staat dat zU veel K0 ds höbben gedaaa ze zijn kooplieden en voorzien als zoodanig de KiiPopeanea f terlijk van alles üf ze betrouwbaar zijn Zp gaan aln alle kooplieden op winst uit en een handel zondw vertrouwen zou absoluut oiiniogalijk zi Dl Arabieren zijn minder pr tig Dit s MU pohie parsHiete Ze leven ov n s th Bengaleraen van woekerwinsten De laafircn worden door hun geetaite ge tiiikt geacht als opwisser op kantoren Ier Sun Oostkust Do Japennere zijjn geh gftHHd niet de Europeanen ïJpr ertrouwdiD de bineezen meer dau de Jspanms De Klingialoe 9i afkotiwtig van di kiiHt vau T oroniandel aijn veelioederrf tii landiliouwers aan tiumalrs s Oostkunst Va kloinie pauze werd daarna geboudeu waarvan door len heer B o e w I k Hchoolopzieuer in het district Gouda gebruik werd gMoaiakt om de afd Gouda van hel Nederl oudetwiizer genootaehap te daiiken voor het inlUatlef voor lw gouden van deze lezingen en don heer J o us i r a voor de duidell o i prettige wijze waarop bij zooveel over iodiö heelt ertoki Naar zijn meenbg is dit d Jul te maniier om bttere bek idlieid tu gin enaan Indië en het doel te bereiken om ooral de onderwijsere meer van lodtö tedoen begrijpen waardoor zij ook beteriu tutaat zi de uifAe indï ukkea oiverIndiö ie kunnen weergeveiD De beer J o u s t r a deelde daarn mee dat bimKukort een weekblad zal verschgnen dat op populaire wt z veel over Indië zal vertf leiu Tot slot werden nog eenige plaatjes vertoond waarna do heer fliop voorzitter van dt afd N O O den spr hartelijk dank bracht voor het vele dal door hem was gtviaan om de lezingtm zoo aaiigenaaai rti diiideli mogeii te maken Velen hadden bun kennis over lodlft zeer verrijkt eu het door den spr beliondelde heeft hen in ataat gesteld een juister beeld over Indië te krijgen Bpr briwht nog dank aan de Indische ommis ie voor dön immcleeJeBi steun aan écu sooretarls der e d die bi al zijn werk gteeds tot hulp bereid bevonden i tm aan den operateur die medegewerict heeii om in bc ldi datgene te vertoonen wat door d spr i iKsbandeld Namen de nietonderw ijzers bracht do hoer Martens burg tme 8ter van iouda die jaren in Ind ë heeft gewoond oen woord van dank aan de aid N O G voor hare welwillendheid om ook niet ondierwijzerH in de gelegenheid te stellen deze lezingen bij Ie Wonen NaineoH de onderwijzem uit de buitengemwaLten dankte de heer Hesseiinga de afd tïoiida N O d De aid heeft velen aan zich verplicht De lezingen van den Iuht Joustra zijn hiertm geëindigd STOLWUK Zaterdag is het 8 jarig zoontje van den daglooner W Dekker teStolwyk al Bpeleqde tegen den staart van een karnmolen geloopen die door een paard in beweging werd gebracht met het gevolg dat het bewusteloos ineenzakte en eenige uren later is overleden SPORT Voetbal Uitslagen van gisteren Ic kl Sparto H V V 2 1 U V V V O C 1 r l H B 8 Bla w Wit 4 1 H F C Herouie 3 1 2e kl A Ajaot AIcm Viet 9 0 K D O L V V 1 2 Z V V D K C 4 0 2 3 kl B D V V Olymtpift 2 1 Ajax L Xeixoe 2 1 2e kl C Henmee Neptuau 4 l Unl taa Feijenoord 1 2 D H C V U C 1 ö 2o kl D t Gooi V VA 0 1 A W Victoria 2 1 3e kl B Gouda C V V 0 4 3e kl C Berkenrode VolJcftW 0 1 L F C Togo S 3 3e kl H D 0 8 U F C ft 1 Goudbdio VoetliaJbond lo kl Alphen 2 Zwaluwen 2 l Oiym pia 3 Zwaluwon 2 11 0 Ovopzicht Olympia i i gialeireti weer niet öortuinlijk gewet Kt HoöwpI loel een zestal invallers d i Htrijd tegen e m volledig IJ V V a erd aangebonden bad het toch geMi nederloag behoeven e zlm Beidie doelpuntum bij Olyrapia ontstonden door fouten van den reohtsachtersipeler het doelpunt bi de Hagenaars kwam door een strafscjiop wegens ruwspel En vrye Bchoppeii voor ruwRpel zijn er bed wat geweest bij D V V Het was geen voetbal wat enkele spalers speelden het was een levensgevaarlijlt spel mH d ii bal en dat er geen oogelukken zijn voorgekomen vindt zijn oorzaak iu hel feit dat de mec te jonge Olympiauen verstandig deden en die woesteilngen ontwdten De leidiing paste wit niet bij het spel aan veel te laat werd de nuddenhalf uit het veld verwijderd on zeker haddeif rechtsen linfcsbinnen benevens rechtshalf moeten volgen ZuÖïe spelers behooren niet op eini voetbalvekt thuis en doen de sport veei kwaad I Ook Gouda had het er beter kunn i afljrengen daar mankeerden de schutters In de Voorhoede en i erden de jonge spelers van Gouda ovwrompeld dioor het zeer forsche spei van C V V Opnueffkelijk ie liet toenemen van het te forache pei legouwoord ig Het woi dt tijd dat de floheidsrecblcrs daar eens meer hun aandacht aan gaan besteden De Zwaluwen brachten het er niet onaardiig af tegen Alphen 2 door hechts 2 1 e verlieaen De rest ging voor den G V B nietdoor wegfens aweuring OIjmpia DtV V 1 2 D V V is volleddg Olympia telt slechts enkele eerste elftalleflrf en i vorder aangevuld met reserves Direct na dm aftrap een aanval van Olympia en het vurig spel van de lichte voorhoede moet geroemd al ontbre t er nog heet wat aan fc afwerking Toch wordt de doelmtm van D V V direct aan het werk gesteld en ii t is een keer op het JwUje af dat hij hem kan wegwerken Ivangaamerharaj komen de gaathêerea echter toe doch hun voorhoede wordt vrywel in bedwang f ehoudrai do6r de Olympiawuïhterhoede et Wl t e i apel van verdediging contra aanval de jonge blauwwitten houden zich heel goed i laten zloh niet afschrikken door het niwe en zeer gevaarlijke pel van ttfn rechte on niiddwihalf van D V V die het epH ratelen ie forcetveo D reohtithair krijgt dan oOk at ra eeu waarMhuwliig vtal we wst hh lp I ll ivn aanval van D V voigt een voorwet waarover de ri ehlsaoliterMpoitT heeotrapt en voor an Weel het kan verhinderen heeft D V V é lekHng l O her t geruimen tijd later krijgt D V V een tweede erbij als den rde wler in eigen doel tr t 2 0 Vot de Ie hm kr au bet pielt l esll 4t doordat de Olynif aHUtnval eoaige inoote kandeii mist Na niM beginnen cokcHe HsiSflBrnhn iipi Ut4 nog ruwer op ht trnl i waartegen de H0tH4d reehter beetist IHvrotioeiKle optrad Olyntpla is dan veel Mtrker dringt 4leedié Voor liet Olympia doel ia D V V vrij ODgevaarlUk door de beohtn verdedlgiug met van Weel In dbel Zoo vwioopt langzoiinerhajid de tijd waarin nog de Haag9cho spil uit het veld gezonden wordt en alfi de se eddsreohter einde aankondigt beeft Olympia met verdien verloren Zooai gezegd er werd door D V V onoiuioodig ruw gespeeM wat die ploegtoch lieimoh niet nooiiKg heeft goede voetlialler H waren reohtsbulten on rechts enkinJwacihter Bij Olympia ok ohterspcler niidliairen reohtsihalf de besten Gouda C V V 0 4 Reeds dinct l kt het Gouda elftat goed op dreef Is dan ook beslist de meerdere doch Toor doel ontbreekt den aanvallers het noodige schot om die meerdeHieid in doelptinten om te zetten C V V evenwel weet beter gebruik te maken van de gelegenheid en is zelfs met rust 1 O voor Na rust overbluft C V V de lichte Goudaspelers door forsch dikwijls te forsch spel waartegen de scheidsrechter echter goed optrad en nu ztjn de gasten de meerderen ZU weten die meerderheid ook in punten om te zetten en als het einde komt heeft C V V met 4 O gewonnen wat echter de verhouding lang niet weergeeft Het liubte Gouda elftal kftn zoo wel hei ft echter nog enkele zwakke plekken terwijl er heel wat schot ia i voorhoede iiKK t komen ft Wielrtiden 4 o LeidsOhe Sportvereenigiing heeft tegen 15 April a s een wlelertMht over I2f K M uitgeiHibreven van L 4dBD over Waddinatveons Gouda Haaatrecht So io iImven Amroerstol Krimpen llottiTdam en Den Haag naar Ledden terug Kr wordt gerede zonder voorrijder de 125 K M binoen 7 4 uut KUNST F a u s t De vertooning van de Fu zooals wy die Zaterdag In den f terdamschen schouwburg zagen is er een van z er bizondere schoonheid Met het libretto van Barbier en Carré moeten we natuUrJ genoegen nemen al heeft deze Fau t net tgrootsché werk va Goethe niets dan êeh titef de intrige de namen der handelende personen gemeen Maar de muziek van Gounod wat is ze tot in de kleinste trekjes werkeiyk muziek riJke zoetvloeiemk muziek en wat roept Heuckeroth haar kleurig karakter sterk naar voren met gebaren aanwakkerend dempend opzweepend ook als t noodig is Deze dirigent beheerscht niet alleen het orkest Hij l oudt ook de artiesten en het koor door de wondere macht van zijn oogen en handen gevangen de menschen op t tooneel zien allen naar hem en gehoorzamen zIJn wenken Dat is dunkt ons het geheim van deze geslaagde opvoering Weet dus Heuckeroth de partituur zoo te vertolken In parelende muziek waaraan de fagotten en de hobo s een prachtig relief geven waarm de violen angen zuiver zingen wat werd o a de viool partU In de tuinscène geweldig mooi gespeeld op t tooneel was eveneens een voortreffelijke organisatie merkbaar een streven om het beste te geven wat te geven Is De toone len waren prachtig In één woord Alleen in de tuinscine trof ons een klein vemiim n l het niet maakeeren van de roode bloempotten nat eeniggzins detoneerde Overigens waren de decors prachtig Wat een verschil met wat we indertijd van da Pransche opera zagen In de kerkscine was de illusie volkomen lag er ook gewijde stemming in den koorzang Wat dit laatste betreft de koren waren voortdurende goed en zeer schilderachtig gekleed atlas vol kleur en leven Een apart woord nog over het ballet dat uit esthetisch oogpunt iets bizondere was Elza Dankme er heeft met de andere dames in t bizonder Valesco en Brouwer em ballet gegeven dat vooral m den Walpurgisnacht sprookJes mool was De sluierdana met den faun gaven prachtige momenten De solo zangeressen en zangen gaven wat muziek betreft een vertolking die moeÜIÜk beter verlangd kan worden Daar komen we bjj de uitvoering welke hier zat gegeven worden nog wel op terug Maar we durven nu wel zeggen dat wie de FauBtopToering van de Ned Opera mist letft verzuimt waaraan hU nog tang een dankbare herinnering als aan iets zeer subtiels zou behouden hebben TaanUiitser De Directie van de Nederlandsche Opera Dir G H Koopman verzoekt ons mede te deeleo dat hare opvoering van Tannhüaser wordt gegeven in de zoogenaamde Oode Drwdener bewerking das piet in de destijds veel opgovoorde B g r arijache bewerking De nteawe directeur vaa liet Utrechtsche Orktet Naar bet R Kbld verneemt is benoemd tot direotear van het Utreohtsoh Stedelijk Orkest in opvolging vbd den heer Wonter Hataohenraytor da heer Jan Van GUie te Amsterdam Jan Van Qilw Rotterdammer van S eboorte wordt 11 Mei a s 36 jaar evrouw Kindter pieno en Fr BInmentritt theorie waren in sya gebooitestad egn eente muzikale opvoeden Later werd hn leerling van het Oonnrvatorium te Kenlen en studeerde er b Max Van de Sftndt piano en Frans Wujlner oompositie ea directie Van Gilse is reeds bekend geworden als componist door 3 symfonietin zgn eerste symfonie werd bekroond als insending op de door de vereeniging Beethovenhana te Bonn uitgeschreven tweejaariyksche prijsvraag die hier te lande a n uitgevoerd evenals Ëine X bensmease voor soli koor en orkest een cantate Sulamith en t n Variaties op een Su Nicolaailiedje AU orkestdirigent is hy werkzaam geweest un opera s te Bremen 1ÏK 5 en te Amsterdam de KoordNeder landkohe Opera van 1908 In een Vrydagmiddag te honden vergadering van de Vereeniging tot Instandhouding van een Rotterdamsch Tooneelgezelsohap komt volgens het R Kbld in behandeling een voorstel van het bestuur tot ontbinding der vereeuiging RECHTSZAKEN Poging tot dood üag Voor het gerechtshof te Arnhem heeft terechtgestaan W B arbeider te Horst gemeente Ermrio die door de rechtbank te Zwolle by vonnis d d 6 Februari ter zake dat hlJ in het jachtveld had geschoten op den Jachtopziener K Bosch te Ermelo Deze voor het Hof als getuige gehoord verklaarde dat hij den 29sten October 1916 den bekl te Ermelo in het veld betrapte op jachtovertreding Toen de bekl zich ontdekt zag bracht hU zijn geweer in de richting van getuige en loste daarop op korten afstand een schot waardoor getuige zeer ernstig in de bulk werd getroffen Bebl ontkende pertinent op den veldwachter te hebben willen schieten De haan van het geweer sloeg gcmakkel lk over als men hem maar even aanraakte De deskuiulige g eermaker Hes van Zweeden bevestigde dit HQ had nu in het licht van z n lantaarn TlllfA M wie hem umriep Daax de lantaarn een carbid lantaam die hU als lichtbak gebruikte op het geweer bevestigd as moest h j het geweer met den lantaarn btrengen in de richting van den veldwachter Blijkbaar heeft h toen tegen den haan gestooten althans tegen zUn wit ging het geweer af Aangelegd heeft hy niet De advocaat generaal eischte bevestiging van het vonnis a quo en veroordeeling tot 4 jaar gevangenisstraf De verdediger mr GJHte van Delden advocaat te Arnhem pleitte vrijspraak Mapklberiohten Rotterdamsche Veemarltt van Maandag 12 Maarl Aanroer 4ir vette runderen 117 vette 1 graskalveren 252 varkerw 278 Hchapen en lanHDorm l rljzen Vrtle koe Ie kw t 3 i 2e kw f 1 10 V kw fOdfi Oww Ie kw 1 1 24 2e kw f liS Se kw f 0 90 Kalveren Ie kw n fiO 2o fl ap 3e f 0 95 Kcliapen Ir f 0 72 2e I0 r 6 3eI0 tiüi Ijimmeren Ie f 0 82 2e f 0 80 vark vH Ie f 1 08 ae f 1 02 Ao fO UO lioht ifoort Ie 10 66 2e Ï0 54 LAATSTE BERICHTEN Opstootjes in Petrograd PETROGRAD 11 Maart Generaal Chawalof de bevelhebber van de troepen te Fetrograd heeft in een proclamatie bekend gemaakt dat ten f evolge van de wanordelHk heden van e laatste d en de gewelcidadigheden de aanvallen op soldaten en politieagenten en de verboden samenscholingen op straat de bevolking wordt gewaarschuwd dat de troepen bevel hebben gebruik te maken van de wapenen en voor geen enkelen maatregel terug te deinzen om de orde ia de hoofdstad te handhaven De bladen hebben opgehouden te verschenen de trams loopen niet meer In Mmlea PARUS 12 Maart De toestand tn Mexico wordt tameiyk verontrustend Naar luidt van in Washington en New York ontvangim telegrammen zijn er in grooten getale Duit schers uit de V St m Mexico aangekomen waar lU hoe langer hoe roeriger worden In Vera Crus en Monterey worden bijna dagelijks belangrijke geheime vcrgaf ringen gehouden Een Installatie voor ladiotelegrafie van krachtige werking is onlangs door Mexico gebouwd en brengt Mexico en Duitschland mfi elkaar in rechtatreekache verbinding hetgeen maakt dat telegrammen tussehen Duitschland en Hexwo ontsnappen aan alle censuur die door de geallieerden eo de Ver enlgde Staten wordt aftgmefeiMf MP i aspM pSMMMSHHMnpMSMMS De berii hten whijne te beve Ugon dut dv Duitscherti in de iio f van Mexico een aanlegstation voor hon duikbooten betittm waar zij de gebeurtenissen kunnen afwachten ZU zouden In opdracht hebben om evHitoMl den uitvoer van petroleum naar Engeland st te zetten VrUtelatea De Eckb van het Z meldt dat thans sijn vrijgelaten de huiden die in de havenptaatB n lagen alsi uit de Delfland SOOO stuks uft d Amsteldilk 10 000 stuks n h t resUnt uit de Rijndam n l 2000 huiden Omtrent het vrijlaten van de looistoffen in t bijzonder extracten waaraan d allergrootste behoefte bestaat is nog niets bekend Niet gelakt Zaterdag ia de Wiener Kapel ruim 60 personen sterk op haar terugreis vwi Amsterdam naar Weenen door dê douane te Oldenzaal aangehouden wül verschillende instrumenten trom violen enz een buitengewone zwaarte hadden B ondenosïc bleken deze gevuld met kaas cacao rijat meel koffie enz ja zelfs met stukken leer totaal ongeveer 70 k g Het geselschap had en speciale verdunning van den minister om levensmiddelen benoodigd voor de reis naar Weenen mee te nemen maar genoemde waren die naast den gewonen mondvoorraad louften meegenomen worden zijn nntuuri k in bealag genomen Met een volg iden train kon het gexelsohap d nis vattiV setten Monummt bescbMÜgd Het monument voor Willem Schilffflannt in de Parklaan te Rotterdam is omfeworpen De stangen waarmee het granieten voetstuk aan de zandsteenen fontein was verbonden zijn gebroken De fontein ia op twee teere ptaatsen beschadigd LcvcDSffilddelen Naar do N R Ct verneemt varen a a Donderdag een aantal vi aohtschepen uit van Rotterdam naar Amerika om levensmiddelen te hnlen voor de regeer ing Telegrafiseh WeerberifW I looi Ml Itaromelersland 7ttti 8 te Ibff iioi niul l uagHti baromeierMland 747 8 te VttSHingen Verwaehiing Zwakke tot matige wind uity Ziikkilljike riehllitgon Awaar bmralkt iiii t il di lijke opklariug waariKtoljnl ewiJgf regfiK Zt ildt It oiwraJuHr Advertendën Hoden overleed rol ome diepe droefheid D een kommndlge slettte doch ebeel onverwechl onse inni liefde Bchigenoot Veder Behuwd n GroQtvedcr Êmu nm mn In den ouderdom n niim 72 iier Zméntiihirjt W D A P HENDRIKSKN injAaia A HENDRIKSEN M H HeNDRIKSBN KAl R HENDRIKSEN M HENDRIKSEN v n Ln UUtn B W VAN KEMPKNHtNDllllBiF VAN KEMPEN E KARSTENS HOIDMUUI W P KARSTENS Xtlil H 1 HENDRIKSEN W HBNDRIKSEN Ovil E L Tm HOOQENSTRAATEN Weduwr n C A Hbnouiiim tf riiurvtfr Th I STAM H nd i mn A M STAM Zwaninhtrg O J HENDRIKSEN A HENDRIKSEN HooivlLOA M HENDRIKSEN 192 M en Klelnklndcrea Zwanenburi bij HaU e 10 Mean 1917 D mlor in de failliiaenien en QEBR8 PIJN fraenhendelears ea moleneen Ie doudaèn van W J FIJN lid dier firma heeft opbeden de lot uildeelln Blijiten Ier Griffie vande ArrondieaementiRechtbenk te Rolterdan enven bel Kantonferecbl te Uouda nederCele ten einde eldaar gedurende tien de cn Ie lilfenter koetelooie inse der acbukfelecbera De curatorMn M M SCHIM VAN DER LOEPF Oonde 12 Maan 1917 SM 1 GEVRAAGD door fonl eebl aar iwm ongsflieuUlssnle kamers met keskeatje of tookgelegeohcld of bovea of beaedeiürali bianendoor komt ook Ie aannerkina Br fr aen Chb SCHOUTEN Kon WtUi HrsM oo 31 OoRDaacHT UK 8 T Koopi u ka mrlIlM kolenasch n fabrieksaffval imtvaaaat b4 d Keareenfabriek alhier Arabledlnfen worden acbrilteiqk InfewacU