Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1917

No VtSéZ TW££DE KAMfiB De agenda voor het Donderdag a s te halfeli te houden en zoo noodig Vr dag op hetzelfde uur voort te zetten afdeellngsonderzoek vermeldt de Totgende wUeontwerpen Naturalisatie van F Vaal en 12 anderen Ontginning van steensout bU Buunwe gemeente Haaksbergen Naturaliaatie van K K Borle en 8 anderen W aiging der w t van Vi Juli i$9 Stbl no 10 tot regeling van de bevordering en het ontslag vao de officieren der Kon Ned Manne reaerve en de pensionneering van officieren onderofficieren en minderen der Kon Ned Maïinereserva en van hun weduwen en kinderen Voorstel van wet van d4B heer Merchant c a tot wtjaigi g van art 26 der wet tot regeling van het lager osdotw s TUdeltJke afwijkiug van d wet van 2 Juli l Ott Stbl no 236 t4 t invoering van een wettel ken t d Onteigening voor het nnaken van een spoorbaanvafbindutg van de cmtworpen IHJifceeee t AiwJiwi me bet 4e sCiehten goederenemplacement der Mii tot Ëxpi Van Staatssp In het Arnhemscbe Broek enz Onteigening ten behoeve den aanleg van een kMtjial ter veHumunf van de Maas bU Wesson met de Zuid WiP lemavaart te Nederweott WÜzlgiag van het Ve Hoofdstuk Aer Staatsbegrootiag voor het dienstjaar 191Ö diverse onderw rpeQ en Verhoogiog en aanvulling van de begrooUag en aanvulling van de begrooUng van inkomstm en uitgaven van het Btaatsvisschersiutventtedr f te Umuiden voor het dienstjaar 1916 diverse onderwe mi Kanaal Maaa ZaM WtUemavafrt ingediend is een ont iganinffsontwerpvoor den aaol van oen kanaal t r verbinding van de Maas bjj Wessem met de ZuidWillemsvaart te Nederweert Het kanaal verkr gt sen normale bottombreedte van 16 M met een diepte tu 11 70 M benedoi kanaalpeit De breedte van t kanaal op kanaalpetl bedraagt 80 M De sluisen 14 en 16 In de ZuMWUIeme vaart zullen worden opgeruimd 1 De voeding van het kanaai zal voor soo veel Boodig door oppomping van water uit de Maas geschieden waartoe nab de schut ihtorwi koodlea wjj niïg in een telogfaoi het h ransohe coiimiimiqué gevai waarin m dlmg gt naakt werd van de heroviTing vaa houv J 185 door doFranaoheii iiett laatEftc Duitsche counnuniqui loochent dfit ♦ uccee Het zegt dat ten Z aü Hiponi di Franaofaieiii i een tromlueKuiir leigm èc Dmtsch MelUngen wedcr4 u aaovielcii maar dnt do Dmtscha Iroopeii itaaimi ttigeoMaivi biédond da lioogti 185 waarop heftig goeilred u werd tegen oiirniaciiliiiü strijdicraohten boBot hiddi u 1 n eer klcdne te n eiawinfit aan tlt Z W helling moeöteo dto Fran lieo met bloedigt oifera bekoopen Uu ervaring teiTt on dat de DuitsxA eti loeertiialeiL pt obe irËn ota ivauuoer zij een liet D£rijk punt vorlleaün dit door ti £en aajivatlein ong d BJD te maken en hH éohec ïwk niet itteJdon dian paa uAdot hH onhorroeïwUjk ie Daaroni gelooren WIJ bet ï ran liu uMotiuuniiciuë etrrder tte nlwiw berioJit lueldt trouwen SM de jongiste aoioival der Fransoban ben tot oj óe oord li u toppen vati Hooglte 185 bracht wolke Itroiduig d ifenj ie waren versterkt en ZIJ bcfeiruiigdfii aldufi de aJgehoele berovc rlug an iK t ms pjingtMid ïronJgodoelit waarvan dio £ ulttK h rs Mi op 1 l c l ruain hadden meester gemaakt Zeli o ol lohrt ïell tcij luin voormatige Imie nog Uour de ti krotMig gevoerde met g iiikigu L rUi zen jï paü giaande aotie be ZL tlcu de FranaclK n duaoen nieuwe hoogh tfUiilu die in hut NoordleiiiheL diaUvan La Doniioiiae lieJie rsoht en bun eon ze r mlgt strekt uitiioht veraoiiait over die ateJlinden viui d U vljBnd oli 4m eootor Dtt DuitqeberB hebhen tegenover het 1 ng I wherKMit dö voomaaniBte verdedi ingeiinie vo rlan de kam van den heutteuvulrug ten W van Uapaume over vm front van V nrfjl 5 6 KM verloren In deu looip van den dag droven de vooruitlMKUïendib 1 ugolBohe troe a de Duittwhe miJUerhoedoa la dtt geèled tot dt dinpte van eoi nuil l f K U terug eu bozotion het dorp CrovUlora aan Jiet eiiuie van hVt Loupart boeoh I hngvla en maai ein ook ndeuwe vordenngou ten N O van Ooanmeoourt over en front van bqna eon mij Hst Nest van den Sperwer 1 en romaiitleiïh verhaal uU dea tiid vao de PurlteizMOi der l7e euv door BARONliS 0HC2T Nadrolc verboden Wat h hy op dat oogcublik dien elIfndigea dwang verwenscht Hij had alles wat bg beaat willen geven voor het reclit om Sir Jl armaduke te mogen waarwchuwea dat er een schurk op haar loerde in het boachl Hij had ven blijden giaas in hare o fen zien gloren bij het beveJ dat ij thuis zou moeten blijven luaar die glansing bad hem duhMIJker dian woorden het haiidea kunnea doen o epluigd dat zij latenfl blij wae met die dagen van vri tiid waann zi ongestoord met haren f rins zou kunnen samen zijn MW aJ die bange godaiditen verkeerden in dankbare beruating toen hij inBeleid wam m den kring dier Aewtdhen dia hij m Kijn HbBohutd tiicld voor aanamJi e daiikce en hoogadtedlijke heeren vrienden van 7 i hooggeacMen Eür Marmar d ike Flotaehng gevoeld hij dat er hier In deee kamer iata wan dat hij voor niets tw wertrid onder de oogca vwd Lady Sue zou wiUen breiis il liij was onbeholpen hnk in zijn bc wi ingen tocwi hij de hand aaunam die Madaniie i nfMcot hem reikte nmar hij trachtte het voorbeeld te vdgea vau aijft heer en meeater fSx MannMuke de Cta Zoo ipocdit mogelijk gevraagd mb DIENSTBODE Adrtt CRABETHSTRAAT 60 897 7 Bob ialb oud 24 jaar P O sag lidli iMrnc laplaatM alt huishoudster in kleta siii ene n al het werk I vernctuea BfievcB fraoeo agcol ile er couraot ZIJDEWEG 72 BoKoor 899 10 Ban goed ia voerd Vleaacbwareiifabriek vrm een vertegenwoorïiiger v r Oa 4 a Oaitrakaa Br coder no 900 Bunwu Ooudache Courant Uatki 31 900 10 TertUmd ia bvar gavr ccne bur erwonïntf o MM kanar mal ebr van keuken Brieven met oi aaf ran prija onder do 903 bureau Ooudacka Courant Mirkt 31 903 7 Tl haar gavraagd t gen half April of primo Hei EEN HUIS belalj geheel beneden of boveohuii In den prUt van f 2S0 A 300 i n Br fr lett H S H NtJOH VAN DiTHAI S Alg Adv Bur ROTTERDAM 901 9 Tc koop aanlebodcnt ruim 100 000 wilgen boonstaken Te bevragen bij Oem VAN T VERLAATAft Hardinxvbld 891 7 CoBp Brandstoffenaankoop Vareeniging te STOLWiJK II op Vrijdag 19 Maart 1917 avondi 7 uur bij de WiD J ZUIUERVLIET te Stolwijk PuiuaB van bebandaling Opening Notulen Venlag van da CommlMie voor bM natiënder bockeo Batiuuraverkieaing wagem bedanken van deHeeren M Verdoold Cxn L de Jong Sr H A Schipper H n Rondvraag De Vcreenlging vraagt een BODE Adree A ZIJDERLAAN te Stolwijk 819 34 HET BESTUUR NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen DONDEKDAO IS MAART 1917 DIE HAGHESPELERS DUARD y EHKADE Cnny 12e of luMc VoorMcltial in het Abonnement Vrede Aan de Theetafel Blijipel in 3 bedrijven van KARL SLOBOUA 8 Entree voor H H Leden en hunne huiagenooten ƒ 1 75 per peraoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen ƒ X tS per persoon Love Stalles Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de GalerU zoowel voor Leden aU NtotLeden 40 ttnt per persoon Kaarten zijn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken A 10 et extra Woensdag 14 Maart des morgen 9 uur aan de Sociëteit Alltf ntréttpryzen worden verhoogd mat B Aut urBrf htea Na afloop der voorstelling vertrekt een aitra hoof Mar Waddtnxveen en Boskoop Eenig Depot van Thee uit het M gaz n van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deie Theetn worden afgeleverd in vereegelde pakje van vijf twee ca een half en ééa Nod on met vermelding van Nommer en Prije voonien van volgcne de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uilvoeriog van Uwe geSAde Orden aantnvelaad J c BUL rhna J BREE8AART Lt 567 M Msrkt s Vaori Adverteert in dit Blad Algemeen Nederlandsch Verbond Jootelieden AfdeeUof GOUDA Voordracht Lezing DOOK 84 Dr René de Clercq pp WOBNIDAO 14 MAAKT m mudi feair ukl ia U 8o l t lt im TOEGANGSPRUS 25 CT GERESERVEERD 40 CT Mrlm aar m alarli 10 omt Kaarten verkrij baar iq den boekhandel en voor toover oo voorhanden avond aan de eaal Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in den Oemeantaraad van Couda Bevat ALLE bg deo Raad iokomande atakken de beaohikkingen daarop en de stenografiich ap enameQ diicossiea allei bgeeo in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooraitbetaling voor niet abonné a f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling aV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGKKS accoantant en Hoofdredacteur van Handelaatndie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Ja acdbnntant en ondleeraar eener H B S warden door het liireaii lol Poicli m f eleiiiiGliippelijt iuws KeÏKerij aoIit 153 en Lellei aoht 30 Amiterdamr georganiBeerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden I ergsDgen voor beginners eenigazins gevord den en meergevorderden Speciale oursasflen vopr de praktijk diploma s en voor de acte M O Eveiieena populaii carsna voor zakonmonschen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Hnelle opleidin Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 jange F SIËBËSMA nit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andere leiding bad gehad dan onzen cursas Is het wonder dat onze sobriftelyke leergangen op dergelyke wijs popalair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practijk diploma s of voor de act M O onze schriftelijke cursussen zelfs prefereeron boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zg verbinden zich hierdoor tot niets Wessaüeo s toDliijte hMu iefesldlellfmeer OPÖERIOHT ir Voedert nw Ve met de tuivere murwt LIJINZAADROEREIV merk STER en W L en 80YAB00MEIIK0EKEII merk W L Uitmontende door boog eiwit en vetgehalte en groote voedingewaarde BmreIHtAoma Par 1900 llegtin Gouden MedaiUes A 5 4l Vkï të PHillPS lAIÜiÉll Ik 11111 t Opeobara MoopiDi to OOUDA O M lttiiio3t op DONDERDAG IS MAART 1917 dei voormiddi 11 nraa in hel Hotel DB ZAi M un de Markt ten overttun van den te Haaitreebl ve li dea Notaris J Koeman vm De oalutt nieuw eboiiwde Landbouwerswoning met SCHUUR STALLING en een perceel b st Walland groot 1 67 30 HecUren aan het Jaagpad Ë 116Abii te Waddiazveen nabij Gouda Verhuurd voor f 375 per jaar tot 31 December 1920 J Nadere inlicfalinien ecft Notaria KOEiRNvooriaoenid 768 32 Dienstaanbiedingen heblwn in de ïoudsche Courant êteeOê meeeê Deie tdrerleoiiCo kosten sleehk kij rMraltbelaliog 1 B regela £ 0 25 voor elke regel meer 5 oents Opgaaf nitslnitend aan hetBorean Pi Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetatels Buffetten StQlanieublenien tels Buffetten StQlanieublenienten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUei Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 StyiUfel f 9 50 Spiegels f5 60 f 7 50 enz SIHTIUir4tt BsfinMiiialilliliSdilikade Rotferdama Singer Dit ééne woord zegAatles wanneer er sprake is van ITaaimachiiies want SINOEU Naaimacliines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reipda meer dan n halve eeuw voor alle ImiBhoudelijk en indjistrieel werk met roem gehandhaafd hfecft sht eb naaimachines kunt U krijgen in al onze winkels DIE MEN AAN DIT PT A ACW € UITEANGBOED SAN KENNEN SINQER Maatschappij D4ÉAts alom GOUDA KlGiwag 5 Eenvertrouwdadres E voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN is by 1 N HE8SIIIG Peperstraat 24 Couda B Biliyke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle meu S beien DUITSCH Dnitsche Taal en GoiiTersalie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMTaap Dultaoh M O a Houtmansgracht 19 GOUDA Abonneert U op dit blad Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Eere Voorzitater H H ds Koningin DERDE OPROEP Het KoninkUik Nationaal Steuncomité meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk Behoorde in h t afgeloopen jaar dank zy den verbeterden ecoAoniischen toestai de werkloosh9id hier te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de geldmiddelen van het comiti belangrijk minder aangesproken thans xijn er omatandighedoi ingetreden waardoor opnieuw aan de financiën dezer instelling zware eischen gesteld worden Door de strenge vorst zijn tal van b drijven tot stilstand gebracht De stdus on staande werkloosheid zou ook in non tijden z n voorgekomen de kostbaarh der éérste levensbehoeftni en de betrf lyk korte duur der economische oplei veroorzaken echter dat het voor tal m gezinnen niet mogelyk is geweest doende over te leggen om gedurende winterwerkloosheid in het allemoodigste voorzien Bovendien is er menige industrie ijie door gebrek aan grondstoffen ot kolen thans stil staat of binnenkort waarsch n Igk zal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hoogt Eere voorzitater heeft naast de grootft giften die reeds vroeger door Hare Jfê jesteit ter beschikking van het Komnklfjlf Nationaal Steuncomité gesteld wareiV thans o nieuw een bedrag van ƒ 60 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze sehitterende b j drage meeden oifdergeteekenden tot het Nederlandsche volk de uitnoodiging te nioe ten richten het voetspoor zl ner Landt vrouwe te willen volgen en hun door ruimiT gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen Het Koninkl k NationaalSteunbonuté 1914 Mr M W F TREUB r Ie Algemeene Voorzitter P E POSTHUMA 2e Algemeene Voorzitter De Commiaie van Uitvoering Prof Is P DB VOOUS Voorzitter Mevr H v BIEMA HUMANS Jhr Mr W Th C v DOORN 3 R SNOECK HENKEMAN8 Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSBLSTEYN Algemeen Secrstaris Giften worden ingewacht bjj de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Pennrngmeester Koninginnegracht 36 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat 8 Ook kan storting vian büdrsgen geschieden bi de Directie der Nederlandsche Bank hare B bank te Rottra am en hare Agentschappen sGravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche HandelMaat schappÜ of hare Agentschappen te Botterdam en s Gravenhoge en de Administraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangst nemen van bijdragen beschikhaar hebben gesteld en de door himne Administratie ontvangen bijdragen telkena zullen bekend ma s Gravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitleg 12 A C3 E3 T3Dufi 13 Maart Soc Ons Genoegen 8 uur Bil jart Club Ter Gouw Alg Verg 14 Maart 7 u Sociëteit deRéunif Jon galiodCTi AW A Ntsd VtTh Leauig i Rctné de Clercq h Maart 11 uur Soc de Réunie Ned Ver van Kaashandelaren 15 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg De Haghespelers 17 Maart 1 imr Zaal Kunstiirin soc Ons Umoögcn jaorll 8 e fi eeta ond a ypr Utile Duloi 19 Maart 2 uur Onderatandscommissie Armenzorg Gebouw Bouw en Woningtoezicht 22 Maart Het Blauwe Kruis 6 uur Bond V Plaatsel Keuze afd Gouda Alg Vel 2 Maai t Nieuwe Schtmwhurg Nwtt rl Opera Fwisi Beleeld versoekeo wlJ geregeld tOdlg iaod deellng te nuigea ontvaoffeu ve ver aderlngeo enneerteo Tertiiakn iii U i a eaa om d M itm b wum a tuioa te vareieldeB A BRINKMAN ft ZOON Qoodik 5e Jaargang Woensdag 14 Maiirt 1017 mirnm mmm IïTie u ws © aa A d ©xt©33 txeTDl© ca voox Q o u d su © aa Oaaastxelcéaa INOEZONDIH likoCOUdLINQKM Op de eotii p n ff iw diiMet i i l Ge ro dMneauin eo ta eieetk w ede dul iage H priteGraoe le m ca randen aur pUanraime KUEUW ADVIKTINTIlN eaanafn ea nl iw ia eti Mnt Hla dl i i r i M ii l kosp artoap kimr aa m t l S te aU I 025 elke ratal anae 3 eaal kl beuliaf MaHaaai nma 10 rafel BavlHaalsaMn S I r J VERSCHIJNT DAGELIJKS tA P BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 4 nf I tM ell ri ABONNEMENTSPRUS pw kirulul I 2 r k 10 eau g kw iluil r I 75 per weck M ceal over J wr 4 bne la pw looper e h i ll Pranoo per pott per kw rtul f 1 50 met Zond eMMl I Z Abonnementen worden decelllk njenomen nm o bMf a M nlT 31 Gcwda bij onK jtenlen tien btMkhandel en de poMkenlor ADVERTENTIIPBUSi Uit Gond M ontbreken knkootaul lot den bnoffkrinf 1 S regeU t O SS elke refei nie I 0 10 Bt dnc êcbtmnaavoi mó plHIMn M wnnka deze le en twee bctffcetld Vkp btiitMi Oond c den bewKflkriaf I 5 regel f 6J0 dke refel meer f 0 1 Telefoon Interc 82 Telefoon Interca 82 Uitgevers A BRINEMAN ZOON Kahdlmaln waarbij lj honderd klealngieD voortvlw lemle lii UM t buuiii Ih teekenls stro4 en k vertegetiwoordigiiiK m het Heerenhu worde gegund Hongeroproer l grensoorr van de Tel uwtiltdaiw een paar dagen giöledeu te Bannen een waar hongeroproer heeft plaats gehad 1 en sttvds aangrot4ende menif e niamii i en vrouwen vei drwig zlt h oor de uptQ bare gobouweu hre uwtu t t i joebiid om aardappelen en ander etiW Kreten van Weg wet de BteokrütH n wij motten aardappelen hebben Megen op e knolrapcn daden enet als projectielen Ik liooldicotiunissaris van poLHie kreeg oo n raap teg n het bbml en liep erasüx blertmiren op Honderdon ètaUgerutteii werden ingeworpw n t lertriecbi geleidingen venueid MiUtairtti nioewhii aaorukkeu dot toen werd de menigte nog razeuder Ten sjotte nwjMit de branthvf er gealarmeerd worden en werden de menscben met water uitemge eviw Daarlilj dRl d zich nog ent etgenaantlg ioddent voor fi n matrooe n 1 gehikte het uMt een soherp mes de spultslang door te snijden waardoor loen dnrhalve het doel miste Dooh deese vermetete dató moest de utan duur boetra Hij werd geerreeteenl en oniniddeUtjk gpvonntst e straf luidde tien jaar opeluitinf Slechts mei groote HKMlte w nl het ofroer gesmoord Oaen potrtaardappeten n o o d 1 g Nu het stekken van aardi peien word toiigepast wordt van vakkuncHge zijde Dultschland nog een aitder urifidel aan de hand gedaan om planten te vurkrijgt iif zonder dat uien daarvoor aardappelen Iweft t mieatiit Meu vmtmueit k M ziekenhiiLeen voiksgaarkeulwenM tMtx de aardapp leii hillen welke dnii 1 stuk jeK gesneden ntoetea word n dU elk een oog of i iAi kieiii bevattm Dt i tukjfB in t zorg geplant brengen flinke krauhtige ptanteu voorL Het verzaiw letu bewerken eu ptant zoti van gemeivttewego gt rganlseerd uioeten worden evenals tat iwt dt leivensmiddt lenverzürging gcwehiedl Mt rktiiJfïkiiiid ht ingtliieuf dit U i ikmjiI lisd bi zijj Hi hoii b ii Hiel de vervaardiglliit V ati wapens maar die beii ool di gou dru9ti van nieuwe kanouiai te bwitudeorm toen ew officier die van het from icTu wam hetn van het plan overtuigde om stet ts uK orddadig r wapens tot ti ht M ikkmg It hebben 1 e uUvimler brengt hulde aau Uoyd ieorge die zijn nieuwe wapu bij hrK l ger h eft ingwoerd Het keunjerkl door ei nvoud van inridhidng hohlbt id fn vuursiitllield Nieuwe Abonné s dic Klch thans voor minstens één kw i taal op dit blad aboooMrcnt ontvaogsa d tot I April a s v rschljnande nnmmart GRATIS Da aboBnamaiitairrlJs badraaft bl drla naandalllkicl baUliiii I I U matgallliutreerd Zondagablad f I TB an bl wekalijkfcba bataUng 10 CENT n m t Zondagsblad 14 c nt Abonnamanten wordan aaagaaomaa aan hat bur aa MARKT 31 QOUDA door agenten en loopers hier en elders vangen De kaonyieeifeooteo Mihm ainda Aeb 2d Februari Mffi de aobtervolgteg deelgenomen De TuTkeo liebben In Bagdad allea wat waarde had veo nield of meegenomen NlettouiQ is do bult OMutlenlljk De vijand liet vijfhonderd gewooden en 200 k 800 doodefl achter Voorteekenen wijzen éop dat eengroot oltemiel teg n ItaUK o handkn ia Zoo koineu er veel oork gi o 9Te ndenlea vao naam aan de zijde van de oeotralen naar d4 n kant van de AdriaUanhe Zee CoBrad vou Hoetztudorff tot nog toe ohof van éen O H Ktaf en naaM Hindmhurg du bekwaanuAe militair dte h centralen tot hun baochikking bebhen ia beiioenid tot teüer van de operaties op bet itallaansche front In het vervoer van de dagbladen is aamneikeUjIte vertraging gekomen In Aniwlka ijoi ds arreotatie niet van de lucht Lr zijn ih cr Dultsette sêmeiutweringein ontdekt ett een der allerlaatste plannen zöu zljqi een breuk uit te lokicen luaschen Colmnblav Nicaragua m Aiuerika waardoor het ranamakanaal zou bedreigd worden l cn reoberohe kapkatavrKritzen waarin men een Dultsch a i4i 9ffl der meeiU te zien is gearresteeMJI al roedej lotitlge in het oompJot tegen Set WnUand muM De kapKein zoji een Aar vijl laidl414oen zijn die op aonfllporliig vaa tan Papen dyna uüet b hen gebracht iMar deoa Niagara waterval oMt de bcdoeUoy het kaoaal op te blazen In de nabijheid van PhJIadetphta zijn op den groeten spoonw van de Pnl ladetphia Radkoad vrmm op verscheiden plaat en onibruikbaM gmiaakt i r w rd e i aniooa op h ereaad betrapt dit bezig wa wissêlstangen door tu snijdcoi Hij Uil een gewezen matroos van Hn der Duitsohe sehépui die lu AmerÜca zijn geïnterneerd Deze misdaden verwekl en in Philadedphia groote verontwaardiging eib in PhjiadMpbia niet alleen zooals te begrijpen is De DuilMiher maken zioh niet beoiinid door dergeli e dadea Daaraan zal Jiet dUi ook wel te wijten zijn dht de PaoamarstootnvaartïitaatMchappij bestoteii heeft alle biJ haar in dienst zijnde Duitscbers te ontsUÜuk In k Verband is het wel lotereeeant te JeüBo boe bw terugtreddun waaj d oor het froni korter wordt gemaakt in de Dulbtche bladen basprc tng vindt BlNNËNI Na ONS OVEBZICHT Volgend BWibor Morath ts het Berl Tagebtatt ia de terugtocht die volgena een Morath besluit met te zag ten Door een frootverkorttng op groote sohaaj zullen wiJ in de orlUeke phase van den wereldoorlog gemakkelijke alle kraobtea kunnen vereeaigvn voor d dleAnttictVe b sUaalng Voor de definitive beHliaeing Laten WIJ dat hopen Wij vindsn dit woord terug In de Vo 4 ohe Zeitung die den val van Bagdad beepreekt De weretdoorloig nadert oljn e nde De val an Bagdad is binnen het raam van dezen oorlog sleohtit een ep dde die het l ngeliHBhe g ivoel weÜAwaar zal atreeten maar toch altijd slechts een episode zai blijviw Door de Jentralen werd Meaopotaoiig reedfi langen tijd al eea neveofront brachouwd Het is ongetwijfeld te bejammeren dat mi ook de Merke poeiUe In Ferzie verloren fs gegaan naar ook Aat vcrand t ndeta aan de sigjenieene tuatie De ICogelrtohen zullen In Bagdad of dicht vdör Bagdad tot staking der operatiën gedwongen worden De Loknl An eiger zegt Cïeineii i Oorlof Boleuwg Wij mogeh geenmiina verhrten dat debezetting aa Bagdad op de Mahoonnedanejt in Azië njlet zondto invloed zalblijven Wat de Turken bewoog de versterkte atelHng bij Cte Uon op te geven i nog niét bAend Na de ontruimh vanOte ifon was 09k de ontruiming vanBagdad te verwaciiten Nieuwe manechappen Men meMt aan te N R Ort Blnmeiikort zuilen in Ditilec4ilaud de jongeutaonen In 1H09 giebon n als soUlaAt in dienM movteii treden Het Stokes kaikon Volgieu de Times t wtt li ngelaud Ihaus een nieuw geduobt wapen In bui kuiMMi v an Stokefll Het draoffl wel niet ver iiïaar de uitwerking van zijn scboteu Ih buitengewoon groot H t schiet verscheidene projputieteii lege jk al die nisl groote nauwkuungjbeld het doel trefft en een geweldige exploedeve uitwerking hebl eu De soldateu aai bet Irout zi geeetdrUtlg over de uitkouMteu dte umA het nieuwe w ürn bereikt worden De uitvinder Wilfred htokes i t eu BVVmHLANHSCU NIBUWa ok ée Frankfurter Üeltung mtkent bet gt wioht van dit verlies niet DUITSi LANa lïew zi gde AamenHColHag van het Heerenbul s Du natiMiAal Uberale aitgievaardlgde Frledlierg heeft bg de Kamer van Afgevaardigden een voorstH ingedliend strekkende tot wijziging au de sajiH stolling der uerste Kamw Heereohui en waarin verlangd wordl del met haudbfvin van Lett koninklijk voto re t maar met verwerping an aJle geboorte n standwecbten aan alle groote gwpoeateli e Udiamen beneyene aan alle voor het eoonomiscJlË en cyltureele leven van het volk belangrijke beroepw eren een uit do ver De bezetting van Bagdad door die Knge sohe troepen voert in het Oosten naar een toeMtana die do ematlgute opmerkzaauihedd Imniddelw gaan de Kngelachea verder De éavalerie blee dm vijand achlcrvolgefi en bezette na geringcsi tegenstand Feuilleton I 11 J i i grsv e wiens oogtm een onnatuur lijk en gloed hadden on wlws wangen koorti achtïg gjoeiden ie kunt ons all n xoo maar lUot in den ateek laten Oho i lia jonW vriend gu zoudt wel den ganischen uatmi door willen feteu antwoordde h ndlcott norech Olj hebt mij al imjo getd a wounsn en éu van l ord Waltertou er bij Kn he t ineorendeel van het m ine kbia pie S r MiclMiet Ishurwood aar waarom zou iinjuheer de Bv grave de bank Oiet ovemeuien riep de schrille stem van MadÏHue i jidlcott die onder het gotvprek uwt Laiulieri toch al door opgel tiad wai er aan de i eeltafel van haar man voorviel Hij ii t w l de eenige kapltalhA onder de beeJ ca Ie zijn zelde zij luet ent lach die allerooaangfnaaniet klonk in lUehard s oor Met alle genoegen wil ik de bank houden antwoordde Mjgravt terstond Pardll M j Is het onverschillig wie de bank houd bracht l rd Walt non uit met dlè uiterlijke hoo rtiglieid waarmee de veigevorderde JMMuhonkeiUHud iich verraadt iUiju systeem heeft tijd aoodig om winM te halen Kn Uc al beH wat vertiecMi lapaij Ik ala Ut nlsl eiwl tijk win UU s er aiet op voorullgeRaap net uw ate nl zei Hir Mkhael B Ood nea bik maar i doet er niet toe Wacht maar Ik mesndtt S r llannad s de Chavask ae te haUHtt zlaa ldanenkoineii aside tadkwtt roMMttide oDmAwoq hU zeer oed wiMi waar dete atoed Ahl Daar OBH oaxe BariHiet al ssids hij vroolljk toen hij ihw kortbarigiii en ultaono rhif tui jurulken ohmIp waren oH het gro js roadoB nadsMa ËadllHm ie voersobi H komeu Ksert u een kaartje Geen moeite gelud met dun hoepel Iets maar overwonnen Wat in algefiprokvuf Haal heni over om een ocgenhlik nièe te spelen dan itatorgi JKlloott do r Btt Wie is lugelioht vroeg hij na oven gedacht te hebben terwijl hij zijn niets vermoedende prooi vol ongeduld eu iuteui ea haat gadesdoeg Alleen da iuidioott s verzekerde al Maar dcoikt ge dat h zal willen spelen vroeg zij alsnog een van angst getuigenden blik op haar schoonhroeoer ütaaoide Jaf zeldo hij kortaf Ik kan er b ni toe brengen zoodra gij klaar zijt gil a die tweet Zij ging van hem weg naar de middenste talei Zij volgde het spel een OOgenbtlk opmerkeode dat Begrave nog al tijd won m dat Lord W lterimi een hoog roode kleur bad en xeer opgewonden waa Toen vln ze een bilk op van Endlcott en sloeg tot twee malen toe hare oogleden neer Venire saint grist vloekte Lndicott met en echt Lngedaoh aooent Ik ie l niet meer De bank is geepMngen m ik heb te veid geld wloren Mijnheer Segrave heeft mij bijna alles afgevdanen zonder dat ik zijn veine kon br a Hij Ntond plotseling op juist t mevrouw de baivaAie bedaartf zli h ma de spee lta el verwüdfende Maar I ard WaM rton greep IhU met een bevende hand bij xija kuneelkleurlge mouw om bun t en te hottdKa Neen Parhleul ZM keo je niet weggaan Aft beste aaik z de hij n e4 een dUtke tong Nog MS paar rondjen Ik wU nog wat aan a rarüewa 0e kunt het epel oMMr aM 100 fiIoV seHng epfetfst waardh heer zeide Se mtH n Hiry Mank u aittwoordde Hlr Maruuubik zijn Ht ilovudt Om zijn gmoiw g iiii HJkhei It undtvdrukkm m erg vrienfhtijk sirh voor ts dunu Hei gi iuk heeft iiHj sede it laag m den steek g tlalen als het ooit bij luij stand hield wat ik steed mew betwljlel Maar Vetr sahit ffriel vfoekte Watlertou die iwlHt ii k be t word i door d n zwareii wijn w moeten locb een pBiaUiVfrv MiMieblm wil uw jonfe vriend wel iosprlnguii Hlr Mai niaduk s f wkwp madame op met een gsbordtiurdim ksursdoek naar Klchard wuivende Wel zeker Waarow nirtt antwoordde Hlr Marutadkike détt xich lerstcmd lot anjii MtHretarls wendde mee Vieoil I ambt rl deüe iM nni luoetMa het p 4 opgfvnt MwU gM iavaül Doe me h t enoegtv jte e helpen Ik xou het met alle itefde doMH r ü lde de nog aJtdd iiit tt vermoedunde joukiaau luaaf van kaarten weet tk ulei a Wat epej de heeren © igw Hij was wniffszlM bang voor kaarten want hU had dtkwijls boorttt zeggmi doordn luuiHiobeii waaronder hij waa voed dat het epeltm nH t kaarl vt nddelouB was maar dat dit het gevat zouzUo met wa Mr M nuadiike de havasse sen edbttf Puriteia hem voorstede kon hu oiri guloavfn 1 u iW itJ kwam dat de xt0T vrome l ady de vriendin dergewsMüM KoQiaffbi Henriette Maria nogwel bet eeret op de edatffale was gvko 1 va e die de dikke idet ai te zindelijke vingertoppen der datno had gekus Zij waa uitarmate vrie Niol$E tegen hem got g en lalnzaaio met iet weevwedlgs lu haar bUk httu locsprekeoda O ik zie liet Gij t een oiwerdorven kind van het laadt Dat heerlijke landleveot Vcraoha melk voor ontbijt I Hit de veeren bij het krieken van den dag en ter ruste bij het vallen van den nacht O dat lieflijke leven op het landl Ik keu het bJJ 0DdeTViadin Helaas de 32 Sliciit riep nuj naar de stadt Ge iii won L r dat gtij er zoo jeugdig uitzleti Hij trachtte met baar over het lamdleven te tiprekea want mef haar inleiding ftad zij eva snaar aangeroerd die altijd weerklonk Hlj wist allee van de vogels en de eren op het veld vwi de bos Bchen en dfe weiden en ongewend aan geveuuide beUngiBiteJling liield Mj voor warme yn MUhie de opamvolgeode enthouitiaisie uitroeien waarmede z lalk den atrotmi zijner wedsprekewHicdd enderbrak Bir Marnnduke de havaaBe die met koort fWDherpzinnJgheid den jmigmi taan gadege agen had nM rkte tot zijne genoegdoendt twee dingen fff vrat oM dat de jonge roen zijn boeren sdirocnii al heel spoeittg had overwonnen wi ten tweede dat h een 009 ahtimereivden maar toch ketuudl w ik bad van he moreele gehaJte dergen n dde het gezelBchap uÜnmaJcten Met fie opnieEklngea moeet hij rekenta liouden bij wat er mi gebeuren lou Hij zocht zijn schooosuatn en vestigde haar attentie op Lambert itte itt een levendige cmnrtosatle was owt mevrouw Li cott Is aUw in ordaf fluialerAe Wi Wnntt vwvoltd Alleel was bet ntwoard