Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1917

I iluis te Panfael een pompBeniftal ontworpen i De spoehvegwi ea wtfca voor gewomi veriuer cu l i alle door hoofe vute bruggen over bet kan l wordoi geleid De onderkant der spoorbrug in de l n Weert Hoermond zal over de geheele breedte van het kanaal en die der overige brugga uil over ten minste 16 U op een hoogte van ten minste 6 21 M boven het kanaiUpeil gelegen zyn In verband nwt den aanleg van h t kanaal zal van de Maaa tuaaehen Maaata4cfat co Weasem door afgraving van den Tinker en ttitbmiwing van den rediteroever zal worden verflauwd Wesaem en beneden Pol de Ifnktroever zal wprden uitgebouwd terw l t uiover Weaneni en daar beneden de rechteroever op veracheiden plaatsen zal worden afgegraven De Aoodige onteigeningswetten zija ingediend Oeea ateuwc oorlegileening In verband m t een bericht volgens hetwelk binnenkort een wetsontwerp voor een nieuwe oorlogsleening b de Tweede Kamer zou wordan ingediend verneemt het Nederl Corr Bureau van de meest bevoegde zjjde dat v i Koodiuüge indioaiog in de eerste maanden geen prake zal z n De reagat der Ooriogswinstbriaetbig OmtrMit de vermoedelUke opbrengst van de Oorlogswinstbetosting wordt door het Nedert Corr Bureau van de meest bevoegde zyde medegedeeld dat deze zeer waarachtinl jk xal blijven beneden de laatste raming daarvan welke op 120 millioen was gesteld Hen zal al teer tevreden z n wanjpeer dit bedrag In de 3 Jaren gedurende welke deze belasting zal werken gezamenlUk zal worden berpikt De opbrengst uit Amsterdam zat zeer waarschgnl k niet meer dao 20 m die uit Rotterdam ten hoogste 24 milliom bedragen Veevoeder naar Nederland Een Reuter telegram uit Londen meldt In het Lagerhuis heeft Hunt gevraagd of nu een einde was gemaakt aan de hoeveelheid voeder waarvoor de Britsehe regeering invoer m Denemarken en Nederland had toegestaan en die diende voor het vee dat naar Duitschland wordt verkocht Cecil antwoordde dit punt gaarne met den heer Hunt te zullen bespreken maar h geloofde niet dat de door dezen aanbevolen gedragiltin het door hem beoogde resultaat zou doen bereiken Hunt vnwg verder of ƒ 12 000 paarden uit Nederland naar Duitschland waren verkocht en of daar deze alle door de DuibKhers als voedsel werden genuttigd de minister van buitenlandache zaken niets kon doen om Nederland te belett i Duitschland met dergeiyke levensmiddelen te voorzien door san de Britache marine grootere vr heid te geven lam de extra voorziening met voedermiddelen step te zetten Cecil antwoordde op de eerste vraag bevestigend Op de tweede zeide hij dat de algemeene ervaring niet leert dat gebrek aan veevoeder den verkoop van levend veemindert HU voegde er bij dat in Nederland oen groote hoeveelheid voeder wordt verbouwd Hunt vroeg daarop Waarom wordt er dan me Kr ingevoerd Cecil antwoóVdde De quaestie is dat wanneer de voeder voorziening vermindert de prezen omhoog gaan waardoor het voor de boeren voordeelig wordt hun vee te verkoopen Em crematerium Het Hbtd meldt dat h t bestuur van de afdeeUng Amsterdam der Vereeniging voor faeultetieve l kverbranding ernstige pogingen aanwendt om het daarheen te leiden dat Jn den gemeenteraad stemmen zulten opgaan voor den bouw van een crematorium op de Ooaterbegraafplaaits Kim Nat SteuneoiBUé Volgi ftn Jh jijpt van bijdragen van 25 Ffrfiruar tot en met 3 Maart 1917 ie bij hel Kon Nat HluunoomitA Ingekoiiim r m4Q U iikakctidii mei h t totaal der oHge lijiHen ad f 4 720 06fi i5 een totaalgeneraal van i 4 72ë 126 0 © CBISIS MAA7 EGBLE Vwkeerde kolenbeaiMriiig p Koleib ooiiHulefiie van de Vcreunlglng van laHfaJiTik anten in Nederland hoeft volgww de N II Vt a ö dm directeur vfti do Ki M K l4fi d iHlributlt geitfbreven lial hdi liasr voorkmiu dat do beperking van de voorziooing van garfabripkeo mol goskolpn iiiH Ui iu liM landflljelaiig Aan cSt solifriivim k hc volgencbe mtIventt De o MniailMlc u vni dat iiJet genoeg rekenauhoip wordt geliouden DH t hei foit Iat voor elku iiWÜ K O koleö die df gMlaimekeo minder verwfrkw pok miniw vörbreg o wordt 30ü MS gaa 5 0 K f cokw 4ö K CI teer en 10 K Q zwavölzure ammoniak Indien 35 pCt hmparkig aau gaskolt n IndtrAwd wordt bereikt worA op een totaal jaarvprhruik aan ga dco en au I BOOOOO toif een hoevMheld van 525 000 ton wtndieT verwerkt m oen hoeveelheid van 2t 2 d00 twi ookes per jaar niindw viTkregffn terwijl 157 5 millioen M3 iiiindt r gni beeohlkbaar kotut Daarnaaet is er een mindere oplirivgat oau leer van 23 000 ton per jaar waaruit 11 000 ton pek ware Ie trekken goweeet waarmi de nl ndndndan 110 000 ton brlkettm aouden kunoen worden ge ai rlceerd De landbouw zou va l H toch reeda niet voldoende quantiitu zwav zurc amuMniak door de l e arlng aan kolwi nog wti r 52Ö0 ton van die stof mevr moelw derven De coumilMie la vaa oorde dat t d iuiflt iDoicbt aiaatreg fi souden noeten worden getrotfm opazt in de vtrre jfltMtH uil alle kolen die econoiaiseh kun iH n word ii g di iUll wd ga worde gt woruKit waarna d vurkregiHi cotcee an andere itultwliieu ulectriHohe jucnirolete n particulieren zouden niofUm worden vtrwlrt ki Duidulljk Iriipct dM tban n de nCMt iH onomoHchti weg t Infle afeQ uit het tfogevDlge van de bëperkingaiuMtrflinlen oirtstaüie grooie etèn tj réi Kr herft eenvoudig ee irErwlwelIng an braadéutf plaats indiwi op gae kokende n met ges verwarmendivcrhniüter worden genoodzaakt tot het gebruikwi van andere brandeteKen over te gaagi Ook hier wordt hel landitbelanft aldbe altennlnM diend daar ceneezijcb irfaaaractite van die andere gloHm et volg rooei zl fn anderzijdit ook de veranoering verre van oeconomiach is Immers blJ verbranding van 100 m gm lo moderne ga kachelit of haardra wordt hetzelfde renr dauen Ijereikt als bij bet verstoken van 500 K l ko terwijl voor de productie van 100 MS gu maar 300 K G kolen noodig zUii Bovendien bllKw dan van de verwerkie 900 K G kolen 150 K Ü ookee 12 K G teer eo 8 K G zwavelzure unmoniak over Wat dl vCTJitrekklng van industri li en oa I imnokolen urn parttoulieren aanr gaat de oonnidaeiv merkt op dat dit leidt tot brftiid6to vor piIling Stellig zou het iitiH aan stoken van HUtvukoieD gewend zijijdc pudWek niet evtm goed do rfi veel Ijcter gehoipe zijn luet hot kwantum cokwj dat uit de steenkool t verkrijg i ware gerweeet Kn het gae dat nu iu do atmoephew is terecht gekomen o komt zou en inittig gebruik hebl en gevoii indien de a huisbrand verstr te steenkool aan een garfatiriric ware g fserv a lie beperking van het gaeverbniik zal afKAieii an al hotgeeii vooraigaat met ien öiag luoeili iT vorkrt ieib kunnen worden en aieede meer aanleldling moeten geven tot e n verecherplng vaa het brandHtolgebrek Moor en meer longMi de dagen e n telken meer zal de bezuiniging wvlke door beperking van verlichting kan worden verkregeo nrinder wordiea Öteods meer zal dus de bezuiniging van boteekenis moeten worden gezocht in b erkiitg van het verbruik van kïrakgasi Het kwantum ga koleii dat vermoedelijk voor distributie in aanmerking kan komen is volgtne do commtaBie vafi advies indn rdaad niet meer dian 65 pCt van df böhoeltc en tot veratrakklng aan ite ga iiutuMtriu van kolen die hoewel geen gaidcolcn zijnde looh voor gaefabricoge te gebruiken zouden zijn kon df w iiMuiAbie van advle in vertiwid met du behoefte au andere industrieën niet nn lewerken i comiiÓHHU verklaarde d sterkere raiilsoeiwiTing van de ga8fal rickerf tot Ö 1 pet tegenovttf dt beperking tof 7r p t van andere industrieën door du opnwrklng dïrt isoiuler grooie bezwar vooral op lioIitgQ ruik kan wonk n bezuinigd zooiiat de iK porking van gafwerbrnik voor iiuin lrit e ar l ng en keuknn niet imiT dan 25 pCt Mioeit t zijn I e kolencoiniiii ie meent dbt de coiuiiiiKxie a advies hiert ij over het hoofd Kiet ïei vooral inde zomennaaiifl n nannoer iiet liuhtveflirulk minder wordt dit nog bevorderd door de vorvro gde iiivoerlng van diMi zomorlijd de f5 uCt liezil lodging voor verreweg hot griXïMte getleelh HlpchtB kaïi worden orkrrgen door op liet gebruik van gafl m de keuken Ie lieftparoR Eigen teelt De firma C J van Houten en Zoon te Weesp heeft voor haar personeel een honderd en veertigtal stukken grond van 250 M2 elk ter beschikking gesteld ter bebouwing met aardappelen en peulvruchten De directie der Chemische Fabriek Naarden te Naarden heeft aan elk lid van het vast personeel een perceel grond van 150 M2 in gebruik gegeven voor het verbouwen van aardappelen en groenten Naa r de Rott ftmeemt is de diractie der Rotterdamsche Electrische Tramweg Mij er toe overgegaan aan haar personeel stukken grond te verstrekken tot het verbouwen van aardappelen groenten enz De grond is gelegen aan den a Gravenweg en wordt voor ƒ 4 60 per perceel in huur gegeven Het reglement daarvoor is nagenoeg gelijkluidend aan dat van de Volkstuintjes echter met dien verstande dat ztj den grond weder kan opelschen zoo z dien voor eigen gebruik no xlig heeft doch dan met de teruggave van de nog niet verstreken termiJnan der pacht Er waren pt m 100 liefhebbers doch maar 44 perceelen welke bU loting toegewezen werden Zkln De Commisais tot stichting vaa een Bond van Nederlandsche Visdihandelaren w ke Maandag tot dat doel in den Haag vergaderde deelt het volgende mede De vischhandelaren hier te lande hebben vemcmien dat de zalm welke in het A s seizoen in onze Hollandsche rivieren gevangen wordt geheel voor den uitvoer naar Duitschland bestemd zal worden Nu zullen bovengenoemde handelaren zich wenden tet de Engelsche regeering met het verzoek den invoer van Sngelsche xalm oqder strmge N O T condities alhier toe te staan Zoodoende hopen z j met deze zalm hoewel zij van mindere qualiteit is dan onze Hollandsche zalm nog hun 4 edrljf te kunnen voortzetten Bevraivn aardappelen Toen de kooplieden gistermorgen op de aardappelmarkt te Amsterdam kwamen om regeeringsaardappelen te betrekken bevonden tij dat al deze aardappelen bevroren waren De heer Klaasen directeur viut het Marktwezen was spoedig aanwezig om zich er van te overtuigen Naar aanleiding hiervan heeft de Amsterdamsche aardappel winkel iersvereeniging te Amsterdam een telegram gestuurd aan de levensmiddelencommlssie welke gisteren ten atadhuize vergaderde en waarin verzocht wordt 900 spoedig mogelijk in den toestand In te gr pm Dft Beheepvaart 1 de Oorlitf B eeringaverzckeriag op it Gooihuut Het JPersbttreaa Vaa Diaa meldt Qiitereo werd te Berltjo Aoot verschillende by bet medeatnsico der seven ftetorpedeerde Kederlandtche sohppen geïnteresseerde verzekeringmaatBchai yen vergaderd terbeapreIdog vut de aan te nemen bonding De nelMtverzckering dar goCorpedeanle schepen Naar de Tel verneemt ü de Re geering er toe overgegaan berverzeIcering te aJaiten op het i b nO ooiland van den Koninklyken HoIIandache Lloyd w icbip vermoednlijk na 16 Maart via Halifax naar Amerika zal gaan om regeer n ïsgraaa te balen Deae bereidverklarin meent het blad kan op bet alniten van molest van goeden invloed zgn daar men er een of ueele aanmoediging in ziet de ch0epvaart SMoveel mogemk te berVï tten Opvordning van schepen Het Hhld verneemt uit Rotterdam dat verscheidene reeders tiians per aangeteekenden brief van den mimster van Landbouw kennis lebben gekregen dat bepaaldelijk met name genoemde schepen overeenicomstig de Scbepenvorderingawet door de Regeering worden gerequireerd om ten spoedigste te vertrekken naar Sand hook waar nader de haven zal worden aaijgegeven waar regeeringsgrsan voor Nederland moet worden ingenomen De schepen zuilen op 16 dezert Mle reis aanvaarden Inmiddels liggen nog talrijke schepen met graan geladen in de haven van FalnKmth zonder dat nog iete bekend is van een atum waarop ztj de reis zull kuttien voortzetten naar ons land Dit zal troiiw s ook wel afhangen van de vraag of zij in ingeland steenkolen krijgen Wel is hier vernomen dat aangezien de haven van Falmouth stempvoi met schepen ligt de Nederlandsche schepen order hebben gekregen o n te verhalen naar Truro een haventje in Comwallis Deze ruil ia n zeer slechte omdat dit haventje zoo vol alijk ligt dat aankomst en vertrek met springtij konden plaate hebben Hiermede zal b het voeren van onderhandelingen over het steomen der schepen door de gevaarlijke zdne wel degel k rekening moeten worden gehouden Het nftvaren der Viwchersvloot Maandag diw nog vóór don vaslgeateldfft dtttum van 15 Maart vertrokken vijf t tooinirellers uU IJiuiiiden ter vissoberij IOv tH f vertrokken eenige loggers Jtc in verband niet hot afkondlgoa van dni versiïherptfHi du ikliootoorlc waren opgelf d Ëm uitvinding 1 e lifLT Jj Biomsnia opziohti van gciueenlewerkett ia den Haag heeft ea Uitvludtng gedaan om lachepen weike getorpedeerd of op eeni luijni zijn goloop idrij endie Ie hoiidon De heer Blümsmaheeft den Minister vaai Marine van zijnuit inding op de hoc e gewteld ea verzocht hein in d geleigeiiheid te erteJIeii met een dtvor deal Minister aan te wijzen f cll ep honwkundSge dv uitvinding verder ttiK liaiidi leii TWËKDë KAIUEB Zlltuig van Dinad 13 Maart Vervolg ind iöcho Begroeting 1917 X c hwr Sohöuror a r Ijecritlseerde tiet beleid van jJen Minister inzake de 1 Jauïl iieoncesHiee 15pr ineetide dat de lioudiiifcva den ndalstiT niet al te krachtig genoemd kaji worde Spr bepldttO kraehligo opiuraliestrijtling De heer do M e e a t p r u i Ijehandolde vervolgoijfl het reven aaer luedezeggingsohap d er IndSsohe bevolking Spr vestigde de aandacht van de Kegeering daarop on meende dat een iiepaliug tot uftgi brelde invoering van verkiezingen oor de gewcHtelijke en loeaJe raden uitgevaardSgd moest wordöo voor liet ln werkljigiredwi van den VoUwraad Spr jiiiehte tote den tMiigkoop vaa particullHre land rije Wat de relletjee b tr ft de Regeeirtng moet zloh meer hiervan en van do stemming der l evo kiiig op de iiooglo houden Spr Iietrwirde het dat Ineakc Diauibl nog ge i liesiisBing 1 gcwomeui lie plan dor rpgeeniig jul ttt spr toe De fiiiamcietie toewtaiid van Indiè i n ar upr me mdng niet ongumtüg hew tekort van G milUoen i de bulteagietwone oimtaiidighi den in aaniiK rking genomen niet veronlruBletid De heer A 1 b a r d a 8 d woes op het rileedH krachtiger wordende strev ea van de iniwidöchö bevolking naar manoipatie Spr meende dal de Regeering zelve die ontwlkkelii moet ter hand nemen Door iit edls meer het oog te houden op de verdediging van laeUë verliest men t veel uit het oog de reditBtoeetand van de bevolking De vergadering werd k rop verdaagd tot Woensdag half 12 UIT Pë PEBS G een Grondwetsherziening tijdene den oorlog Mr 8 van Houten iKdiandelt in zijnjongaten iitaatkundige Brief de brochure van het Kfmerlid Nleratraea Niet geëindigd Id deze broohure w tr u een atrijd hervat waarvan bet naaete utaatktmdige doel deo heer v Houten niet zeer dutdeli U Bepaaldelijk tijkt niet of de heer Nierstrasz voortaan onder ie tegenrtandiTM der rondwetflherzioQ ng mag gerekend wo ck a Maar die bro re bevea Ugt natuurlijk teti olk deu lugtvi dunk hen mr v II vau IniUini den gang vau sujlveu vaigeudv vaa dn iK diaudnimg der Ofoadiwf eherzieiüng iu de Tweede Kamer hetdt gekregm 1 e f erste Kanter tra erveaisMJ de FrovifteiMe Hiaten en de kiezer voor dw Tm cedel Kam r hebben de m lil om ona land vQjor fa wrange vrucht van ifit onwaar dii4 potitiefc g iij8i er te behoeden en te latgen met Ot tegen hun permonlijken entteii dat tal an Ktmerledm nie4 m dn verleUfng komen g rulk te maken van du gelegenheid die zij zMi zelvon vf itchaft hebben om zich gelden uit de Hehatki te doen uitbetalen waarop zij Tdiit de mliwte of geringste aanspraak kujtneii maken Ik iioop voor den goeden loop van zakiiti dat de l erste Kuner van baad reoht gebruik make aan den Koning zoo la heti karabteriwtJek heet in het grondwettig I loramÜer van art IU üw eerbiedig te Verzoekeu het gjedaaie vooretel in nadere loverwegiiig te netiMi Hoc mm ook over elk dfeir ouderdoeJen duiken moge nadere overweging van h geèleel en ook van de weuacMi heAd van optiiemiog van nog enkele andere veranderiugen is dringend ooodig Volgffiij een couraotenbericlit ie in de ËeiLtc Kamer zelve bet beswaar gerezen dat dp lijctAMutWandtgii den ndet venwrloven het land tufinMcns eenige weken zond rj Kamer te laten gelijk bij Kanteröntbin ing het gevolg zou zi Nlaar aainJejding van dese opmerkmg zijn mij twee voorwlagen tot tegaipoetkoi un $ aan dit beswaar onder het oog gekomen Vooreerst den tijd zoo kort mogelijk te uemen Ten andere b et onibindingebesluit in weo king tt laten treden op een tateren termijtv b v den dag voor dien d r samenkomet der nieuwe Kamer Jn het laatMc geval kunn i de bij airt 78 Gw bepaalde termijn op normale wijze worden geregiekK H eerste middei is in ilagranten strijd met den geest der grondwet dde de beeliasing over grondwetsherzietijingen in handen der kiezers legt en d n tijd voor V oorl ereidingi van hun beöliesing zoo rniui moet doen ncmeni ais mogelijk is Het aatHte is inoedlijk overeen te br igien met den aard van het reoht van Kamerontblndiug d h deze bedenking kan worden licantwoord met de opmerking dat juist in het gevaJ van grondweteherziening de oiitbipdinig geen gevolg is va haar norjiiale beweegredwi coniliet tu ohen de i roon eii de Kamiera luaar inlegesideel van overeenetemiiilng owlreiit eCn gewichtige aangt leg niheid tuaeohen de e beide maehlen dje slecèts nog door eiai vorm der Ikiezerö moest wontwi bekrachtigd Dm pr verkiezingen plaats hebbeu oor Kaïuiir die nog licHtaani en kUnnem iiandHoQ is volgeiis ooz iuatelllngen voikoiiieji norjuoal en vindt bij elke periodiekai veimdeuwing plaats Moest e i der beóde expediënten gekozwi worden dan ware hot laiatsto het luet st hl o eroenMemiiring met het volksreoht Ma r waar er toch waartijk ge i haast in biji aann eniing van de aanhangige voorfltelleii Iwïzij voor hen die inzi ai dat ten aanzitin dier bevredigang hunner wenech aa het nunc aut nunguam nuol nooit geldt kan dunk mij voor Var dierlandlitfv ende ataatóHeden de noodzaite lijklieiid vaiQ een eocpiedient slechts een redfii lo uieer zijn om het devie te aanvaarden O e en U r o nd w e tsli e r zien ing tijdens den oorlog en aijnlabnoriBiaien invloed op uH nsohon en zaken In elk geival moet de dr ng dter mogielykheWl dat voor dte nieuwe vorkiezinr feeii aaa die kiezers de kortst mogelijke tijd zou kunnen wordien gelaten de togeiiftlandiers tot groote aetiviteit prikkelen Het vormen van o wnité s ter voorboreidiiig Van liet stallen vaa CMidddaten tegenover de aftredende leden dae hun wtemi en guiiwlu der voorstellen willen uifljrengtm IS om die reden dringend noodSg GKMENGiyBEHIOHTEN Kolendlstributie De Tyd schrijft Tijdens de barre kou zijn te Breda de kolen opgeraakt en tüdelijk is toen de maatregel genomen dat alleen aan in woners der gemeente Breda door het Distributiekantoor aldaar kolen zouden worden verstrekt Zoo geviel het dat de heer Van Lanschot oudburgemeester van Breda lid van het Rijksbureau op een goeden dag geen kolen koopen kon Dientengevolge heeft deze eenige agitotie gevoerd maar dat wa niets bijzonders Het buitengewone komt nu Op een goeden dag verscheen er te Breda een voile wagon anthraciet bestefed naar het heette voor een kolonie van pransche kinderen uit het bezette gebied Men moet weten dat er te Breda een paardozijn van die kinderen worden verzorgd zoodat de directeur der Fransche inrichtingmet den heelen wagon van 15 ton niet weinig verlegen zat HJi borg er 80 L van op een voorraad voor twee jaar nam ook em hectoliter of tien voor privaat gebruik in opslag enwist met de rest geen raad Dies bood hij due aan ziJn burgemeeater aan welke in overleg met het Bredasche Distributiekantoor het overschot poogde te koopen Maar dat ging niet De kolenhandelaar bü wien de kolen waren opgeslagen antwoordde den burgemeester dat hij deze 100 H L anthraciet moest reserveéren voor het lid van het Rijkskolendistributiekantoor den heer Van lAoschot t klOO H L annajBvee liefdadige Het geval is publiek geworden B en W van Breda hebben zich met de zaak bemoeid en naar in den Raad is meegedeeld heeft de heer Van Lanschot Üiraciet weggekregen n instellingen De kolen z n dus door een samenloop van omstandigheden ten slotte nog goed terecht gekomen maar het feit bl ft er niettemin om bestaan dat een lid van het Rgkskolendiatrilmtiekantoor op igtai bmtje een mt gon kolen heeft kunnen laten komen buitea de van Regeeringswege ingestelde distributie om Vreehtbaarlwld De Haarlemmermeerpolder 6taat bekend om zgD vrDchtbaarbeid Zoo deelde een landbouwer mede dat by tegelijkertgd werd verbied met de geboorte van een welgeschapeD zoon Uen flinke biggen en drie lammeren Ncjükramp Te Haarlem heeft zich liy een militair een geva vaa pMtranvp voorgedaan Niet te veel meenemen Nader is bepaald dat Nederlandsche arbeiden die eenmaal des weeks de grens passeerea voor dagel ksche behoefte voortaan 3H K G bmin of roggebrood en 1 K G vet of spek kunnen uitvoeren Maandag is te Tolkamer hij Lotdth op een schip afkomstig uit Rotterdam en varende naar Duitschland 1500 K G tin en 400 liter slaolie m beslag genomen Het tin was gemaskeerd als zwart gemaakte vlamp en De douane liet zich evenwel niet verschalken de schuldigen werden gearresteerd SporttMTdIacii veranderen in aardappel veUen De geH eente Hilversum beeft de terrdnon welke zij had afgestaan aan dto voet bal cfickei en bockey veTeenigingen opgeëi cht Zij zullen met sardeppeleaii bepoot en aan do ievonsïrtiddeJeaïvoorzieniBg oudere geschikt gemaakt worden Doodgeschoten Te Terapel is gisternacht vermoedeiyk door amokkalaarti een Nederlandeche soldaat doodigesbèoten Duikboot gestrand Op de Hinderribbeu bij bet Goereesche Gat is een Duitsofae duikboot gestrand By laag water zit bet vaartuig geheel droog Toen het bericht van de stranding zich te Hellevoetslais ver spreiddtf z n eenige marinevaartaigen nitgevalen Het is evenwel niet gelokt den onderzeeër vlot te krygen De bemanning bestaande uit ö koppen is van boord gebaald Oe mist is oorzaak van de stranding Be eerste chauffeuse Over eenige dagen zal men onder de stationneerende auto s te Amsterdam er een zien met een chauffeuse op de bok Het eenige onderscheid met haar mannelijke collega s is dat z j niet in dienst ia van de een of andere mdatschappij maar de zaken voor eigen rekening dr ft Overigens moet zij natuurlek voldoen aan deze lfde voorschriften die voor de bestourders der andere huurauto s gelden Ëen der eerste van die eischen was dat zij voor de politie een proefles in het rijden zou afleggen en dat examen heeft juffrouw Houffelaar gistermiddag glansrijk doorstean zegt het Nieuws W j vonden het wel aardig dien proefrit mee te maken niet bedenkende dat bij zoo iets in Amsterdam je gevoel van mannelijke waardigheid heel wat te verduren kan krygen Stel u voor midden door de Kalverstraat rü dt een keurige aute vorm landaulet met aan het steur een zwartoogige bestuurster in een bruine stofjas en een crême kleurig uniformpetje op waar de hoedenpen koket doorheen steekt t Is waarachtig geen pretje om de volle straat door te komen zonder een Amsterdammer over z teenen te rijden of erger nog En daar zit je dan blnnen in zoodat de heele gemeente je gewaar wordt en je ziet de mensch denken Wat n luie lummel Di i laat die vrouw maar ploeteren en hijzeU neemt er z n gemak vani Of je komt voorbij een rijtje andere stetionneerende auto s En dan steken al d chauffeurs de koppen bij elkaar en in Bun wantrouwende oogen kun je lezen Daar heb je al zoo n onderkruiper Ze gaan w vrorfWen in dienst nem en denken ons op die wijze te dupeerenl Maar aan dergelijke onbillijke blikken en vermoedens zal het mannelijke Amsterdam zich dienen aan te passen voortaan want zooals geze de eerste vrouwelijke chauffeur is er zij heeft haar rijbewijs in handen en spoedig zal mem haar keurigen wa gen te midden van de andere op het Damrak een plaats zien innemen Dwi kan iedereen de Femina zoo heet het karretje bewonderen en zich met volkomen veiligheid aan hdar leiding toevertrouwen Mej Houffelaar is een geboren Nederlandsche Voor den oorlog heeft zij al eenige jaren het vak van chauffeuse in Antwerpen uitgeoefend en daar gingen de zaakjes boit Zij is em flinke vrouw die niet z m we ten zoo vertelde zij ons waarom zy dit vak niet zou kiezen om op een eerlijke wijze haar brood te verdienen en wü twyfelen er niet aan of dat zal haar hier even zo gelukken als voorheen in België Oplichting Men Mirijft uit Ëde Bij herhaling worden de ncringdtoeude ingezeteopn dezer gemeente en in de omgeving opgoli dit door alhier in garnizoen liggende militairen Men w i opgenieo kt dat dia oplichtingen het drukst worden gepleegd in de we k waarin eeo gedeeJte van het garnizoen naar eiders wordt verpUiatsi en vervuigen door andapeteoepen De opcfporlng der dadem wordt dan zooveel moeilijker Zoo zijn de afgeloo peii we k vtv ttobillcade faorlaK Biakeraopg Iirla zoowtd hlor altf te Bnntekoin n WageobigHk Overal werd decelfde truc toegepast l e soidaat komt in den winkel en viMgt damestiorlogeB op zicht Hij wit er meisiie un cadMu g vect maar ZIJ ksa dien v md toevallig zeJ niet uit Twee horlogeotakers hier één te Benoekom die zee horlogea meegaf n eeik te Wag alngeii z de dupen dar hiMorie geworden Ent Btettwc iadoatric in Noord érabaat Over een iu Noord Brabaut te vesügoi nieuwe industrie verneemt De Tijd dat zitrii een combinatie bee t gevoimdl die een gla tabriek te Dongen zal eotploitee j ren Uoofddeelnenten in desse combinatlee zljQ o a de bekend hoeren Poels uit Vetti ay cu Horst de heeren Kelleoaera uit beidtm t Horst L de heeren Terwisdt indu rieolea te Arnhem en Doomenburg eo de heer Aarts te Dongen De laibric zal worden opgericht te 1 longen aan het Wilhein iakanaal in e Yt door naiuur en ligging zeer bevoorruehte omgeving terwijfl het tevens In de plannen der ontwerpers ligt een aantal riante arbeddernwonisgen aan de fabriek a verbiudou De onderneming aal be neu ixwi een IcapitsaI vaa eeu hadl milr lioen en zoodra de vorst uit den girond iH zal met den bouw beg uien worden Mititaire Huiivlut De hoer C Princo te Driebergen is te Tilburg lH kroond met een speciaien beMtuureprija zUverMi med ille voor ari litaire huisvlijt toegepast op waaordelooe nititeriaad Iets bijzMLders is wel dat de beleende d nonstratienr gelmuden zijn en alles ald ar geregeld is zonder aanwezig lieid de heereu V maar door eeaidge zijner helpers militairen hem enkele dagen te voren op een soortgelijke jLposltie te Breda l oeg iweeen Leider ndlitairw die in eigen oingeiving dei eilijke demourHlruües willen houden kunnen ten huize vau den liem P lohtingen bekomeu Po lUie en rijksambtenaren hebben op de Wealter Scheide onder KillandhBatlt een roeiboot met twee beruchte fflookketaars uiL ÜHeendrecèt aangediouden Zich ntd kt zionde wierpm do amokkedaaira him gotdtercn over boord In verband met deze aanhouding is een bende van een zevental wnokkelaars gearresteerd Allen zijii naar Middelburg overgiebracht iwaar een 3 tal der hoolddBdem achter alot en grendel is gezet Een dag geen huur auto s De Taxi s de A O s en Entams te Amsterdam zullen morgen niet rijden £ r wordt dan een groote vergadering van chauffeurs van die maatschappijen gehouden De aanleiding daarvan is het volgende Wegens banden gebrek en benzine nood zijn de chauffeurs door die maatschapp en op daggeld gezet Wordt bü A O en Entem 7 dagen gereden dan wordt 9 gulden uitbetaald Echter wanneer niet alle dagen van de week gereden ia dan ontvangen de chauffeurs ƒ 1 28 per dag De Taxi chauffeurs ontvangen ƒ 0 98 per dag benevens 2 pet van de verraden geidea Door het uitbetalen per dag is ook het ziekengeld bij deze maatschapp en vervailen De Chauffeurs Vereeniging heeft voor eenigen t jd geleden een schrijven gericht aan de directie om het leloofde daggeld 1 enkele andere wyzlgingen Op dat verzoek is geen antwoord ingekomen Daar alle chauffeurs in daggeld rijden en de directie dagelijks beslist wie er zullen r yden en wie niet hebben de chauffeui van hun kant besloten zich morgm niet te meldoL Bosefabrand Gisteren heeft te Meppet t x g Staphorsterveld een reusachtige veld en boschbrand gewoed die wanneer de windricfatioganders ware geweest stellig zeer noodlottige gevolgen zou hebben gehad voor hetdorp Staphorst dat r s enkele malen eerder het tooneel geweest is van groote branden Over groote uitgestrektheden is de grond diepyngebrand zoodat er doen zomer zeer zeker niete op kan groeien De brand is te wijten aan kwaadwillii beid Door de langdurige droogte had t vuur overal voedsel Ook door t onvoorzichtig uitwerpen van gloeiende sintels door de stakers op de locomotieven hadden de vorige week herhaaldelijk branden op de aan de spoorlijnen gelegen gronden ia den omgeving plaats De JEaarheun De publieke dagen hedibem niet dat aanlal menschcji óp het terrein vani de JaarlK ur gidjradit als wei verwaobt werd Mr dr van Zijst voorzitter heeft aan een uor fen de Tfll zijn loeendng omtrent t RMIgen ge eg d Hij vertelde dal het nut van de jaarIMiTs thans ook toegegeven wordt door litai dï © het vroeger lüet ilzagen Daaron ter behoorden m mlnbrter en het departement van Ij ndbouw De minister die eerst meende dat de Jaarbeur alleen raden van l 6taan zou iie ben voor deiclelue eii een deel van de gciaiddeldie in dustr e n is daar uu gi eel vaa teruggekomen De vertegenwoordiger van dn Dieael iiiotorenf Miek welke faier een inacbtne heeft gt ploatst zei dU hfj hed dankbaar er Voor wa aan de Jaarbeurs to aebben dueigenomen Hij verzekerde dat hij in veertien dagen heeft bereilU waar hu anders meer dSa een jaar voor zoy turi ben noodlg gehad Het aantal deelacniers voor betvo gend jaar sohatte de voorzitter zedcer op duizend Het r eat al aaisvragen Maar dm suU n de mdeeten rulnver gehuisvest willen zijn De praotijk heeft iïowezen dat het met het oog op net tèlri e bezoek hei meest geweoMht zal wezen anderhalve monetedüuner te nemen een om met koopers t oonfereeren een halve om er dtt moneters in ter beziobtigiag te isteUw Ook de ooileotiore noaatoiiBiawif mo ö ruTui abi de niTui gebotiwde poraeleluldeeling hel ben liaar nut bewezen Het Is niet on waarschip lijk dat bij de volgendie getegeoheid me r dan ent vaa derfftli e gebouwtjes zullen worden ingnrkmt Behahe het Vredebburg zal het volgend jaar ook de Maliebaan wonfen ingericht AUe vaate gebouwen op iM Vredenburg blijven daar tot het volgend Jaar staan Mr vui Zijst is van meenli dat de Beurs het volgencle Jaair wellicht de twe eerstvolgende jaren nog het zuiver nationaal karakter moet behoudm Onze loduetrle moet de gelegeiriiedd hebben tegen de vreeoide ai vn hcm te ooooorreeren Gaat het na een paar jaar og niet dan Hgt b t aan onze industrie Het ie niet de Ifedoellng Hoëandw e nijverheid die geen levensvatbaarheid fadelt kunatmatig in hH l ven te houden Wat vooral het volgend laar verbetering behoeft vervolgde d heer van Zijst dat is de kwestie v a het ov rgroote bezoek dat aan da jaarbeurs wordt gebracht en dfie van de gelegenlieid tot eten 1 r zal beter op won n gelet dat aUeen aan bandddrijvenden toegaogfikaarten worden verstrekt Bestaat er het volgende jaar ai een bandelnegteter dan ziU de conlrAle niet moeUi zijn Maar ook als we dan m niet zoo rijk tiijn zal er in dien geest een maatregel worden otrotfM fir moet worden uitgemaakt wie handelaar is Op bepaalde dagen in de week zal dan aan het publiek gelegenheid diemin te worden gageven om tegen betaling de Jaarbeurs te beBOelien uitbreiding der restauratie is noodukell gebleken wellicht dst roen voor dit doei ook geniee teli e geixMiwen zou kunnen Inriciiten Het logies is in Utrecht vokSoende gebleken Van de 400 kamers waarwp het gemrentebeutuur de hand had getegn z n vele oiïverhuurd gebleven Het tdfort van de Jaarbeurs bexfc aagt meer dan een ton doch het wordt ruim gedekt door de subsidie van het rij en geuieente mitsgaders het waarborgfonds dat nog met den Idag giroelt Het bestuur van de Jaarbeurs Ls voornemen de omzetcijfers van de deeineuiers te verzamelen pa de som van die Opgavm het oijfer vau dbn gezamenll en omzet du te publioeeren MILITIE VrijstelUng van dut dienst Volgens de wet van 22 Feb Kuu4 Vl Staateblad no 224 wordt awi ingeschrevenen voor de lichting 1918 niet vvtleend vrifstelling wegens eigen vr lwilligen dienst vrijstelling wegms broederdienst vrijstelling wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders vrijstelling wegens kostwinnerschap vrijstelling wegens toekomstige woonplaate in de koloniën of bezittingw des Ryks in andere werelddeelen Misschien wordt ter zake van deze vrijstellingen nog een nadere regeling getroffen In dat geval zal nadere bekendmaking geschieden Voor de lichting 1918 worcH w è l vrijst ling verleend A aan personen die et n geestelijk of een godsdienstigmenschlieyend afnbt bekleeden of daartoe worden opgeleid b aan hen die zoodanig persoonlijk onmisbaar zijn voor de instaiulhoudlng der middelen van bestaan van hun gezin dat hun aanwezigheid daarvoor dringend noodzakelijk is Ten aanzien van het onder a vermelde wordt verwezen naar de afzonderlijke bekendmaking betreffende vrijstelling van geestelijken enz Waar onder b gesproken wordt vaa hun gezin vallen daaronder ook te verstaan het gezin waartoe de militiepllchtige behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen zoomede personen die hem in den eerst i of den tweeden graad van bloed of aanverwansehap bestaan Vrijstelling om deze den moet werden aangevraagd tusschen 21 en 31 Maart 1917 indien de grond tot vrijstelling aanwezig is op 21 Maart 1917 Ontetaat die grond eerst later dan is het gewenscht de aanvraag zoo q oedig mogelijk te doen Tot het aanvragen van de vrijstelling beiioeft geen verzoekschrift te worden ingediend maar moet ter secretarie der gemeente worden gevraagd Ven staat van inlichtingen te de r zake A te maken Gouda 18 Maart 1917 De Burgemaeiar van Gouda R L MARTENS STAJDSNIEUW8 OOÜDA 14 Maart 1917 Dr M P M Maesnan Wegens zgp benoeming tot ge meentegeneeïbeer te Oosterhesselen Dr met ingang v o 15 dezer gaat Dr M P H Moesman arts alUet geneeeheer van de Gondiohe Ooöp Vereeniging v or Qenees Heel en Verloflknndige Hulp dese gemeente verlaten Afpersfaginet badrtiglag De Mraatmaker D uU Kotlerdam modepliohtige aan de poidog tet i eridng onder be jng Maandagavond tn het caf Het Baan m Bloemendaal gepleegd die aanvankelijk voortvhli g waa Is op tc egra tsoh verzoek van den commissaris van politie ail er te Hott Tdojn aangehouden naar hier overgebracht en vervolgens na r WaddinxTeen getranaportee d Bij zijn arrestatie werd op D geen revolver gevondm Met gdld er vaa doer Vanmorgm werd b0 turn lorrsakoo aa U r ter lAede door md JoagnMBaeh en mmmmm i ji ii iiniiiiiiii miBiWHi baahUMet van ƒ W gnsiwMU m ala rkeBtelQkh d gK bet JongmMnseh dm koopman ƒ 17 D e vond dat wel verdacht en achtte het geraden een op het Bolwerk survMlleerenden politieagent daamwde ia kennis te stellMi die daarin aanl lti nod den IB Jarige van minder goede handetiogni te verdenken Toen de agent het JongameDsoh wilde aanhouden zette deze het op een loopon waardoor de agent in xijn vermoeden werd verstrekt dat het met dien jmigeo niet in den haak was Hij zette hé na en daagde er in hem op de Vest aan te houden waarna hij muu het politiebureau werd overgebracht Daar bekende hii gisteren van zijn vader te Leiden woonachtig e n bedrag aan geld te hebben ontvreemd 1 toen te i vertndiken In Alphen a d R n had hij ovemacht De aangehoudene is naar Leitbn overgebnuht n ter besehifcing van de politie aldaar gesteld Rttwiellantaan atmeeuL Van een rijwiel staande voor een peroe l Unvocmd door W K aan dp Gouwe is Zondagavond de tantaarn ontvroemd Na aa fte bij de potitie la deze op onderzoek uitgegaan en i bot liaar n ofeen gHliUck dem dader van desGen dief rttal K genaamd pïi hier lor stede wD m aehtig op te sporen en de lantaarn in bewlag ie nemen Promotlaw Aan de Rijks UniTeniteit te Utrecht it gisteren bevorderd tot doctor in de reohtBweteniobapi en op Stellingen de heer C C J D Kropman alhier StitTMikeeriag Hedenmorgen had op de Markt alhier een rtierenkeuring plaats door de Prov BegfiingHcommlflsie voW de VeelokkM iJ in Zuidll rfland voorzitter de heer J C van dw Torren alhi Mr waren aaikgeboden 30 stieren waarvan 1 vijtjarlge Ü dk leiarigen 4 tweejarigen en 13 éénjarigen Uitgeloofd wannt voor t eron vMkSi jaar en ouder één prij vaa f l O vaa Wi 3H J P van f 100 en éto van 7Ö van X m Jaar één prijs van f 76 en één van f 0 eu voor beneden XYi jaar één prijs van 40 en twee prijzen van f 2Ö Door de Jury bestaande uit de hoeren D K O Hartog in p cteur van het Kundveeetaoitoek te VOravenhage en M C van Buuren veearts te Zuicttand w aaraan ala erWters w aren tg tgev oegd de beeren Dr Overbet dlsiriots vefarts te Rotterdam en C den HsirtOg te Noordelooe werden de volfende bwroulngen loegdtend No 1 JaotA IV 5 Jaar Fok en fontr61 v©roeirigji de Tljdgeeet teStolwijk ffiU P No 2 Dirii XJ£X1I 8jaar eig C BreedJJk Jr te Waddlnx veeu 70 p No 19 Jao 3 jaar edg K Baaj te Utolwljk 76 4 10 p No 6 Dirk LUI 1 jaar eig r Breedi 8rte Wadffinaveen 7 0 p ea No 14 Daan 1 jaar eig H Aaker te Ondeniva ler 75 5 10 p De punten hier toefrekend voqr de ex terleuTkvuring wordwi nader verhoogd voor hooge productieei era van de moeders en voor geregistreerde afetammtag in bet Nederl Kundveeetaiuboek ol ineen erkejide Fok vereeniging Aan de eigenaars van de bekroonde stiea en worden dbs 1 prenden toegekend gert end naar dw ouderdom huur ner Htierea Ambachtsaehool Gisteravond Is in de ragf ie Réunlti een vergadering gehouden van de Vereeniging de Aiuhaobtssdiool voor Soiida an Omatre ea Naar men m meedeelt werd daar de rukf ng vastg te4d a besloten op SI Maart weer te vergaderm om versohillende onderwerpen te beffprekea o a koiiMm dan aan de orde e n verzoek van dl vereen4ging tot behsrti ng van beurt chipper be4ang4 jt tot Inrichting van een ouDitis voor sohippors m dekknechls en het Jaarverslag tesyan S prop clHbs In de op J ondu 11 Maart jl in het gebo nw der R K Leeivereeniging ehonden vergadering van het bestaar Federatie van R K Prop olabs it Kamer en Statendistrict Goada werd volgens de N 2 Holl besloten dat Vle balfjaarlgJMche alg ledenver g adem zal pjaMs hebben te Qonda e seomariy der Federatie de heer A C vNöérkel sgl l spreker optreden met het onderwerp De reorganiiatie der Federatie en der Propaganda iu verband met on nieuwekiestelsel HAASTREiOHT De Raad dezer gemeente it büeengeroepen tegen Donderdag 15 Haart des avonda te 7 a nor ter behandeling van Verordening heffing Bohoolgeld Afen Ovencnrgvinf Begrooting 1916 W siging verordening n ng Hoofdelijke Omslag Suppletoir Kohier Hoofdelgke Omslag OUDEWATEK In aanmerking nemende de koode der laatste dagen keerde de ooievaar die zyn nest op het stadhuis heeft dit jaar bgaonder vro temg Dins dag vertoonden h aiob voor het eerst Dmb verrassend vroege komst is oor Baak dat zün nest dat anders éwst een der ambaohtiliedeo wordt nageBien thans niet is gereed gemaakt Dit Jaar Al bet ooievaarspaar n f WÊfm BO t vocv BiOA t orgen Misschien is hot daartoeWf nog b er in staat BODBSRAVEN Tot predikant b de OereformMTde Kerk hier is beroepen Ds Joh Dam ie Baarland SCHOONHOVEN Te Rotterdam staagden gisteren voor het examen akte nuttige handwerken de dames W de Ruiter M Gelderblom en M H Hitleniai alliiar en H Schouten te Pulsbroek BECHTSZAKEN D Ueohtbauk te Hotterdoui btthaudetdf gisteren de zMk t eB d v iD arige bankwerker J C v d Ö te Ouderkerk a IJmI I eae bad op IH Januari twee fClasruitflu vaa dS wooutg van d n klouvpeuuiefccr W Dookw akhuu opzvUellik siui iegoold nw vu steen Uonaer dleudto een vordBrlug tot ncIwdvAergoedtug in H berstelleu vau do ruiten had I l 4t gekost Uekl vergoeddo dit koÉiten oniniddi lijk Ter zake van vt rmoimg isohl het O M h iowtt ubrf 5 dagen betduenis 4 Qiet versutienen i4 arlge 1 B en te njarige noblppcirtduuieht J K tut uderkerk a d ii A iiaddeu op Januari te zaïoen eu Iu vuroenigi met en tweeden iidnderjarigen whippiMmufOln u 4 bttbulp van een stok 6 schoor ttt ea vau mvi huisjH te Ouderkerk Vd Used Iwsubadlgd door zuttelijk steenm vau dieu sidioorsteen te stoobm De fiechtl a k vwoopdeeldo I J v d 8 20 J r winkelbediende te Waddinzveen ter zake van gt ljke oVertre Hi t H f20 lK 4e mibs 10 dagen heohtenis Hoerdaaaslag I Waalwi k Het gereohtMhof te VHertogonboach heeft gisteren den Bflgtoolien viuchteliug 1j mi Verhelet Sd jaar v rooi dt ld tot iJ Jaar gevangeulsMtraf wegene moordaanslag op ziju kostvrouw H ervoort tu Waalwi Beklaagde die te WaaÉwljkts werk was gestold had bij vrouw Vervoor e i goed ttu goedkoop koetbuis g l ud iJe vrouw was bijzonder zorgoaaiu é gsed vourhen ouidat hij op zoo n treurige wijzezijn vaderland had moeten vaarwel zeggi n eo de kostganger zijnerzi ds wasaanvankelijk het iiH rioeb daar zeer dankbaar voor Maar daar kwaui de JakHizie iu het spt l In Ootofwr i l kwauï er wn tweede Belg naar Waalwijk n ook dwo betrok het koedmis biJ juffrouw Vwvoort De koMvruuW maakte geen aadorHoheid in de biihandfüng en toonde zk4i voor dozen kostganger i ven zorgzaam als voor dm eerHten Hierover was de eerste laloersch en ho4 laoger hoe erger voelde hij de naijiver oplaaien Op iti October nu was de koetjufirouw met haar nwi en den kostganger XH Wolf naar een café In Waalwijk gegaan om eim uurtje outi nuing te zoi4Ceu jilj oittawettett daar beklaagde il zijn mi QO gen over do goede behandeling jegeui den nieuwen koelgaogier uitte t u oogeniillk tater verliet tdj opgewonden de Tierlierg Bulten gekfnwm vatte hij hut plau op de kostvrouw van het leven t tierooven nog deuBelfden avond HIJ begaf zich terwijl do andere hutsgeoooten i£og iu de hert erg vevtoeftten naar huls haalde van de slaapkaiwiT vau zijn niodiikoelganger diens soheenuea ver liet de woningi eo stolde zich bij den mdlen waar t drietal IdJ het naar hui terugkeeren voorbij moee kouien verdekt op iiiet liet vlijmscherpe sobeemiee in de hand Na eon pooMje te hcÈbeu slaau waebten boorde hl het drietal gezellig pratend auvkouKU De vrouw Itep iu bet uitddeii iih4 aau dl eene zijde haar bwu en aau de andere de koinganger De Woll Toen zij ter tioogto van den molen waren ge komen spreng te beklaagde plottH Img van aditeren op dn vrouw to grwp baai hij dm bal trok lia r attlUerover t braichl haar met het Mchetunuee een snede toe over de keet i e be de manueu dje de vrouw vergezeldnt nprongen iiMUuiddotiiik toen zij zagen we4k drama zich daar afspelen ging op den kVert at toe He zij op het eerefo oogendiUk nog nie hadden lierkonden trokken h ii vau zijn slacètrflcr af Toen zagen JÜj dat ht4 Vcd heJut waal Terwijl de manneo de vrouw Kpoedlg Kingou verzorgen sloeg de onvellaat op devlucht met aoliterlating vaft het iK eermes dat later ter plaatoe rd teruggevonden 1 De man vui het loohto ftV IimmI van deven aobandelijcen moordaaiièilBg aanglflv bij de JuMitif w iu e n st6 instantie wxrd liekl tot twet Jaar gevongenisMtraf V eroordcekt we4k vounis dow bet Bofr sebe hof word bevetttlgd KEBKNIEUWa A S Onderwater opptmM In de fcerkeraaihizaal der Ni fftr inne nte l Autttcrdam ha i Zondag e n vergadering plaats waar tot oppurrabijn werd gekossn do hevr A S ODd rwl zer De beer A B Onderwijzer w h Juli 1H63 te Molden geboren en Im thau M jaar In 1 xlasgdu hij aan dt uiiiversileii te A dam voor lii t üaiwttdaatHnnaoK n in de klaiwieko letteren IV graad mn Mor4 bebaAd bij VA Sent IKHti ffp 26 Juli laSH wenl hij b nownd tot rabbijn der Ned lm tieweente aktaar Hij was de wmte e een uitgave van de 5 boeken Mozett mgi Vftrklaring t van Hsroemdeo ItaidU in de Nnd taal bewQI vKw aritetd waaratnle hij een f root uccrti verwiwl e Ue door d undigra zeer gtinstig iKOordeMid werd Iu d kringen van t AniMterdainw l e Jodi ndoni gsuMt de henr Ooderwikter aller aehilng door liki strikt erl karakter en opreefalsB fadKÜMMaatn Het is zsnr sMrkvaardtg dat enureat de riohtlBg vaa den te benociaeii opperrsb in I geèeel ge n tueenin erfldiil bmtond Hst orkbodoxe JodmdMD bli i aiet aller lnstMMibn aHeceAeenidwncl in het rabbiBnat MarktlMrioliteii KaaHRarfcL iUiDI UHAl N 13 Maart Aanvoer 85 parttjea liSA tuka wegend pl qt 34t 10 K ti w o KI BMksinei Prijs tioudarhe kaas Ie aoort fTfi fW ld ih soort MiMi met KOkssnork l76 f Alle p r 50 K O HawM maUg ntel conditi f WO KDKN H Uourt Aanvoer 4U partijeit Pr s fïoudbche kaas Ie soort f3t f U0 ki aoost fMi iweudere fM Kijk tUM rk i i7 Iland l matig LAATSTE BËBIÜHTEN Duitschland en Vloaadariw DUS KLDOKF 14 Maart Öiitaravond heelt hier een vergadering plaats gehad waarin beoioteu wwd tot riuhting van een vwe ugtng tot b vurdarinj van de Diutaon VUuuawbe betrekkingen pa KttoohMUw ragewlog BËRUJK 14 Maart Duitsohe bladen vernemen uit Stookholm de bron is niei onverdacht dat Donderdag te Petroffrsd groote arbeidersoninsten hebben plaats gehad de mensohen bestormden dewinkahi Den personen werden gedood hondefd gewond De president van de Uoema verklaarde in de Doema dat de ruvolutionnaire beweging een aoo grooien omvang heeft genomen dat sy een nationaal gevaar beteekent Üy sond buiten medeweten vaa den mmisterprestdent een koerier naar hetho rfdawartiar om d a Taaar te bewegen het ministerie te ontslaan en eeo nieuw te benoemen dat bet vertrouwen der Doema beait Haiaeiikeauit Uit I trograd wordt aan de JEtirctor JPost geseind dat op uUnoodIging van don tauir een samenkomat van alle staatshoofdee von de Entmta londan sal pUata hebbon TWEIDB KAJttft Vi rgad rii vou bwkn Awt d orde i i dn Imtiwbe ilevreotliig 1 e liiHu Bogaardt r k mbt in di bi ttruoting lH t per p oü f van stm kokH ulaaJ Mi d Z 1 xv hWl de wt irtuacht II laug ViVwaarlooMi pr schrijft het zwak t vi A van den luinlstur toe aau de veruKVguig vau du loilMeiie OM dv Npdfrtattdwlie poBÜik i e Ue r lleeros u l mewt wene iut doi door het ontlirvken van eeu vmte liju bel Iwteid van dMt UhUW knWlit en uiooruiLttt uHiMd mist i r iwiJteHniei awi df goedi ImtoHlng vi i den uttalsicr ni liouju d ji ook op vcvbMerlug It Kiuuier t txapasouum wordt gvnield dat i n iniiitair ttkmv De B is doodgfwfbuti it op e plaoiM in de om bvlng sji tcietueii wordt hiermee dmu fde Hian bt Ooeid a4s in het bericht utt Ter Apel dot de lecer aad r gwamgd MmHauaod vlodsn Oe heer SehrVder vvroerdeekL Het Haagsche Hof beeft bedm d a hasr J C 8 vroeger hoo dradact ur van De Telegraaf die to e i onderachrift onder een mgezonden stuk in dat blad imdarmeer schreef 4u bet ciwtruin van Europa bavindt zich eon trttep gawetenlooze schurkan die dezen ooglog veroorzaakt hebbm schuldig verklaard aan het opzettel k verrichten van era hahdeUng waardoer da onzijdigheid van den staat in gevaar wordt gebracht tijdens een oorlog woaHn Nedoriand niet betroklun is eg hem veroordeeld tot drie moandsn gevangenisatraf Toon dit vooni was uUgMprokan risq volgen de N R Ct een frouw vaa da publiek tribunsi Nooitl Troep gawotoaloMw schorkan I D Juffrouw werd door Ma vsldwaehtai uit de saai verw dard Naar wijj vamcroeo is de vardodigwr van den h i C S womamww la eassatle t gaan ieri Kaeoieri Kmi lid van het lvr natni kM oeoniiU te Gladbeek heeft aan den conunandesnadsa genenuU van het 7e legerkorps bai hoa sebandelük door levenufcciars gti eeid wordt met de tsvensmiddelen die zij aan gemeentebesturen en ander lichanien leveren De klager was er getuige vaa dat m vat ingemaakte spioozte in do gaarkeulun werd geopend sn daaruit behalve splnoslo te voorachün kwamen eofi aantal staaoen stukken hout kolen touw ijzerdraad ledar papier sintels klompen aarde n lotfs poardev jgen verder aatdappe lo stsagels van wilde piaatm stroe u Dit aUw was met de zpinasie iagnnaakt m als iMh danig gelaverd Telegraflseh Weerbericht l a l i bsronKlvratonit 748 8 r WUiy Vprwa£hllii tot dnt vo ndt Kvoad Ui 1 niU wiwt n inkrtlik uU Witatnlijk rlcktingM wmM M iviar iNtvollil tillictal nifi Kim Ma km kr iu M Noordni 7 iSS SJ as O