Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1917

Vo 13343 Nieuwe Abonné s dl xlch tluni voor mlnsUnt één kVartj l op dit blad aboBBMrant ontvangen da tot I April aJi vancbllnanda nunniar ORATia Dft boitarai llt prlj b druiat bU dri ii Uiid ll k ck bètalliw I IJUt nut K niuetr rd Zond c l l d f I Ti n bl w kelllIcKh bcUIInt 10 OEHT an mat Zondag bla 14 caat Abonnamantan worden aanganoman aan bat baraani MARKT ji QOUOA aa door gaatan an loopars hlar an aMa De wottderen der oblrursl De zoon van het hM imë porleBMObh lid O Orady voorolttar van bü ol un verbood van vokvereani tfBfOB w H tti ge nioaaden geleden erMtlg tvmmi Bet bleek Boodli een vm alti anaa ti u settan l e irug die de oparotle oimMr v de verwijderde dg bigkhoor Vereplhu tent been uit den algcaeCten orui r dM romp NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen DONDERDAG 19 MAART I9I7 DIE HAGHESPELERS E DU ARP W ERK APE NNY Vrede 12e of laetfte VoorfltelIin in bet Abonnement liidiiKR lic naar i dat de terugtocht vai d u Duitsohcfs eva rUwillig watf dan Is daarin nu toch veraDderluïg gekoiiitm ia de migwviug van Bapaume worlU II door dic var todigeiB verwoede egeuiiaiivalkn g edawi ea viirbitterd gtwtreden ih hii elHolun trekken blijkbaar loatpoO lüg Op ioch kan nu de val vau Bapautiif niet iang meer iiitbli veu nu Orevll Itta ea het iioenh vau Loupard in haodea der 1 n selttiben zl De Bpitsche Unde s mi vooruitg fcracht over een front van 1 imjl 2 4 KM tLMi Z W en W van ïtapaume Vau wooHte grondT waarop de Lngol oht gethvongen waren hun krljga operatief voort te zetten is nu geeüSpra ke uieer Wanoieer Batpauinie valt xal dat een giroot verlies voor de üuitscbers blij ken ook in moireel opzlohit oadaC juEst gisteren het berichte kwam éai Ohbia de be x klngeu heeft af febrokeA l e Chineezeii hebben bezit g ivonieu vaa die Duituohe koopv BArdeu b iA ini aautal met 35 000 loa Itkhoud te bjangliad en de beinannin gen zijn onder bewakinfi aaii wal gebracht Voeg daarbij het Eniga suoces in Per Hi h Wat hot Wastfront betreJt de tngelHchen luaakteii ook nieuwe vordering iop een front van ineea dan 2000 yards 1829 M ten Z van Aohiet Ie Petit en iHvHU n over lÜÜO yards 14 6 M de uitBOhc ioojpgravtn tm L W van Led 1 seart Ue 1 raneohen li ben na een hardoek kig gtnecht van tek geheelen nac i tussüluii heuvel 185 ea MauaoiUÊi de Ohoin pagne opmeuw giGdujellwi van loopfpraveni eroverdi In de atreek i ten Z van St Mibiel naiiien zij de hoeve van Kotuoirllle Het mysterie van den heuvel 185 rawi weH d at zoowel de Dultoobers aJe de 1 raiiHohen iiteldden dot zij den lop braet hielden wordt nu opgehelderd Er is ineer don één top en die heuvel ie wel boo goed aan beade partijen uen plaats te bie llaiiileTlieyafel Uog die voor broer door lijn grootaioedar gelaten voigcna h t legiMi van plei gnioeder vrouw Lombcrt wier 1 hij droeg Hedert dea laoMte hear erfdeel Ier hand had geeteid bad bB Mt toaobje altijd bij zlcb fg Hl Hel waren vtjt wichtige goudRtukkeo bancnreaa wttimvvrgtid dot Hlr Maruoduke baan IHJ wl alH Io m had gegeven Inrwendlg verweet bij tloh sljna iwbk hehl toeq hij li tranen voHde opkwaea bij de gèdotdite dat al wU bij op de wa reld beaat waorwohl ljk door W Mj het pel TwIoreQ ou wardno Met vasten tred gloff ¥ editar naar de speeitofel Von een bo rea jeBéiih was er eta mofE ooo haaa te slen iusg dtmi sljB gong 1 houdbt wono aoo opmeriMlt welgeoMoterd dM reie der oanweglge vrouwen loet walgevamna bitk hom volgdenr toeo bU wa ét groene tofai itettn Wil een van de baeren aUj a gg hoe mm PrlBnrV coiljk epeelir vroeg NJ met ipnoten eenvoud OpmeriteiUk waa bet dat Maaand deroaawealgeo alaaebtMid fit Ïmu aesrcaai to mMv oaidM la ditf lavalatlaMtiw 1H dm de Ir i H i HiM eaia d i aM a naafc arang m 4aa4 aeeraoy op i l i ag w i i Ha Uja B idBfibaéd venied dew Het Nest van den Sperwei I eo romaatisoh verhaal uU den tijd vaa de Purltcdmai der 17e eeuw 33 Het Is een zeer eenvoudig S pedt zei Sir MarmaAike luolitig ÜiJ kmt het ter stondi En setde Lambert die er olie van wiide ire4 iL voor hij zlc er aan waagde en het vele gioud en sfcjv r dat op taled ta mln vertrouwde It moei geid op pe et vrbrdlefi niet waar f u a1 Len kleinigheid naar verkie 7ii g Voor ée aardigheid vau het el zei iDovrouw twioott Hoe weinig hét ook zij Sir Marmoduki zedde Laoriiert met beeüatbeld ik veraoek u jny bij de heerea te mronlsohukligeo lie drie spelers eo de l juHoott s haddtii t et unaerHcheitlen gewaarwordingm lat gesprek aangWioordt V ave trap voette van ongeduld A Lonl W lterton vloekte Ml Sir MichaeFAeek hem met da iterste minachting oanW B de laatMe woorden van Lunbert uitten al deze heeren kreten van minat tlng wat dreigend rimpels vaa n noe gm ovw Rldiard s weigering bij Sir Mormsduke verwekte ea den jongen mui het blOMk naaf het bootf iacf DUITSCH DDiteche Taal en GenTersaiie HandèlBeorreyspondentie Oh LAFEBER LMraar Quilaob M O C Houtmansgracht 19 GOUDA bWt I m eebier Laarfiert aa p4 ijWimrwi vaa aaneilaft aet am txliiil iM tmSé Miei vrouw tuÊMVk had liieg ip iii eadeapins ptoaio aaa de i i afi i fcl bad l agaii BMHi voMda eea Mor M hae a goiufc m behvQMda Mmntii ri taebt AP voel vaa feUJIMd mgm Vwé WaHv lan e Se kfièbaal lAeneoaé k iynAwi Wai4l iifffi Advertentiên JOHANNES CORNELIS 1 C 8IBBES Ji H IIBBESSliot 9ll 9 GixKla 13 Mun 1917 Heden overleed a een korttton dlge oD e eIdheid onxe leliefde Bcfal fenoot en Veder de heer JOHANNES ANTONIE BLOM la den oudcrdora vui 66 jueo Wed G W BLOM KoHLBKuaoE J H J BLX MGoudi 13 MMn 1917 905 16 BeKwkea kuooen aici worden gflcwBcbl GevrM d aoo BpoMfai mo lijk een flinke Dagdienstbode niel beneden 18 jear Zoiid e vnj 898 8 Adree Mevrouv JONKERS Crebellutreel 71 Te koop aangeboden Tnini 100 000 wilgen boonstaken Te bevrejen bil Gl VAN T VERLAATAs Haroinxveld 891 7 TE KOOP AANGEBODEN een Dobberman Pinoher teef preehleleniboom 902 6 Adrei L TIENDEWEG 10 Ondergeleekeade beveelt sich eMi voor het Vervoer van VEE ea Vraefatfoederea ven en neer elle picctien 913 10 C L SCHOONDERWOERD € ET ROOSJE Huitrechtfche Dijk bi Stolwiikenluia JACHT TB HUUR GEVRAAGD le en boogen pri e een Wnk wUdrIlh JACHTTERREIN onvenchillil wetr jeletfeo 910 12 f Br fr onder moua Jecbtterrein AIjf Adv r G it Gevkm Wijnluven 42 RottekdAU FalllliB 4mi nt Openbare VeÉoping Deurwurder A A VA ARNHEM teRotlerdam zal p WOENSDAG 21 MAAKT1M7 dcAi V m 10 uur m de benedenichterMei ven de HARMONIE lan de GrooteMerkl ie GoHde ten veraoeke ven den WelEdelCcMren R Heer Mr J VAN UUUVENDUK Advoeaet en Procureur te Kotterdiim kenfoor Leuveheven 44 Curator in bet fail liifBïncnt van W C M SEPBR8 handelendeonder den naam Goederen co Commlailehandel r h G UHelatUn winkeliwr aan deHoogatraMt 10 Ie Goude publiek T n ontcoauat fcld verkoopeo 3 den geheelen aanwezigen voorraad Goederen waaronder groote partyen lederwaren als portemonnales sigarenkokers portefeuilles damestassclien froote partfen parftimerien als au de Cologne haarwaters etc en teep geneesmiddelen celluloldartlkele kammen borstelwerk haarborstels scheerkwasten groote partyen messen scharen festons garens en band knoopen zakdoeken gespen zyde breikatoen erdal brons dweilen sponzen zakspie Is haken en oogen etc etc Vèrdtor een Kasregister merk National en een zwart notenhouten Zllverkast lit oplemeld lo4eel te bezichtigen op Din de lO iH Jn ven 10 5 uur Ingeng zoowelGroote Mdrkt Ie Nieuwe Markt over debnijll 872 58 lalic Ilngen te bekomen ten kentore ven e noemden Deurwaarder Kolkkade 9e over Plan C Retterdaa Telepbooa 328 Zeer mooie sollede meubelen sli TUels Stoelen Kasten Spleicls Schilderden Theetafels BHlletten Styiameublemen fels BHlletten Styiameublementeh Id leer en peluch Boekenkaiten Tweepersoons onbeste pen Veerenbedstdlen Kap matraasen Slaapkamermeubelen ens enz allei spotgoedkoop Rugbekleede teernoelen vanaf 17 60 Stqikast f20 styitatd f 9 60 Spiegelt 5 60 f 7 60 ens iipnilTM tanMiidillikUt ïtb RoHerdlanie GORDUNIEN Om een mooie aflevering van gorilgnen zooveel mogel k m de hand te werken vetzoeken wg bj toezending van gord nen op te geven Kwar wit ivoorklenr crème éom touwkleur geel ni ApprCt styf aoepel of ilap Wordt nieta opgegeven dan worden de gordnaeB m da oonpronkeiyke klear aoepel en op de onde maat dni aL nienw afgeleverd Rolgordynen kan men oui met rollen en latten toecenden Alle gordgnen worden voor de behandeling gemeten en op die maat geipannen 902 116 WIJ STOOMEN en VERVEN als nieuw Overgordijnen Tapijten Karpetten Téfelkleeden Loopers Kleedjes Handwerken Kussens Spreien Dekens Gordijnen Damesen Htterenkleeding enz enz Vakkundige adviezen en bespreking kosteloos en zonder verbinding Afhalen en thuisbezorging op eiken verlangden tQd ROUWOOEDEREN BINNEN 24 ÜUROEREEP DE PELIKAAN Sleon teierij ïmiiij ei Ebiisclie WimbirJj kit KANTOOR TELEFOON No 196 NA 8 nnr s avonds No 476 Winkel I MARKT 41 Tel no 253 t JIUROIIB nANTA iIt G3 i lSG3V7 ö v Electrotecbflisch Installatie Bureau r h Adr de Groot x Kleiweg 79 ij u rr i Êoudf NATIOHALE BÜNKVEREENIiliNe Kapitaal cb Beserven f5 500 000 Kantoor OO UPA Firma Ho ffman A Co Handelsoredietone Refcening couranI en DepoeilOp Effeoten en ceupon Incasseepingen ap Binnen en Buitenland Vreemd Qelde Adminisfratie van Veraiogenae KaMta riirwi vaa a Zaterdag vaa I sang uinose Vlnuni Sangulnosuni n vacuo De Satt uinoie ii een luiver pUnteardi £ middel dat in htM c mate het bloed ver rijkt doordat bet de roode bloedlichaampje vermeerdert Gesond en kracbtif bloed li eene levenavoorwaarde voor on en oud en wanneer het bloed gesond en krachtig dan verdwijnen de kwalen de zwakte en de luitelooihetd die bet leven dikwijla maken tot eao taal Honderden in ona eijen land hebben reed de goede werking der Saoguinote leerenkennen Neemt er ook de proef ten mede wanneer £ ij geen baat vindt bij Uwe telenwoordige behaAdeltagl Gij behoeft van de San uinose geen K ikeurglaaajea te gebruiken Tweemaal per dag een eadepel ii genoeg Daar i gein middel venta het goed geen enkel middel dit zoo inel helpt m alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping SanguincMe wordt verkocht m alle apotheken en blj alle voorname drogitten SANGUINOSE kout per flacon f 1 50 ff fl f 8 12 fl f 15 907 50 Waoht U Toor namaak VAN DAM A Co De Riementraat 2c 4 Den H g Te Gouda bij ANTON COOPS Wijditr Schoonhoven A N v ZESSEN X Singer Ditiééne woord egt alles wanneer er sprake is vaii ITaaimachines want SINGER Naaimaclunes zijn een Eerste Klas Fabrikaat datnch reeds meer dan ii halve eeuw voor alle huishoudelijk en industne werk mét roem gehandhaafd heef Bnjipel In 3 bedrijven vao KARL SLOBODA SINGEE NAAIMACHINES kunt V krygen in al onze winkels Aanvang DIE 2 EN AAIT mm ÏÏITHANGBOED KAF KEMEN Entree voor H H Leden en hunne huiagenooten ƒ 1 75 per persoon Kntrée voor Niet Leden en Vreemdelmgren ƒ 2 25 per persoon Loge Stalles Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woenkdagitond 8 uur SIPEB Maatschappij Depöta alom eOUDA Kleiweg 5 Entree voor Je Gaiervj zoowel voor Leden als Niet Ledlsn 40 cev per persoon Kaarten ztin daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken k 10 et extra Woensdag 14 Maart des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entréepr zen worden verhoogd met 5 Auteursrechten KLEINE advertent j£n i 5 eaat oer regel bU voorultbetattag SCHILDERSKNECHT gevraagd bij L VEENENDAAL Mr SeUlder Voorschoten lie i bekehd met behangermrk Na gebleken bekwaamheid vait werk 9i2 t Na afloop der voorstelling vertrekt een extra boot naar Waddlnxreen en Boskoop j a MZisriD U Vaart V t u Sociëteit do Réunie Jon geliedm Af I A Ntd Vwt Lezing Dr Ileffé de Olercq 16 Maart 11 uur Soc de Réunie Ked Ver van Kaashandelaren 16 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg De Hagfae pelers 17 Maart 7 i uur Zaal Kunstrain soo Ons Gcaioe en jaairlUksche feeaUfrond G G Ver ÏJtile Bulci 19 Maart 2 uur Onderstftndscommissie Ar men rg Gebouw Bouw en Wiyung toezicht 22 Maart Het Blauwe Kruis 8 uur Bond v Plaatsel Keuze afd Gouda Alg Verg 28 Maart Nieuwe Schouwburg NedtrlOpera Pauat BeleaM rtnotkm wlJ geregeld t oededMliiic te niogeii oatrsngon vh vorgadniBgen obDOfUleD vermakel b nr im est m deafe tea mm giw m te variueMc Adverteert i i dit Blad ELeotriwtae Drukktiii a5e laargang Donderdag 19 Alaart 1917 GOÜMHË COIIAIVT 3 i© u w s © aa A d Tr©xt©an ti©lDlald voor 0 o cLd fflL © aa Oaaft stxelceaa VERSCHUNT DAGELIJKS lAla BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOBZONDBN MKDKDSKUliiaBN t Op de voorpagiaa dubbel larM AKONNEMENTiraUfl i per kwartMl f IJS pw wa k ID mi M ZoadagsMwl par kwartaal f 1 75 per week M ceoU overal waa d beMrgli per toofMf gaacklwll PrancD per pOBi per kwartaal f 1 50 mei Zonda btad I 2 Abonneraenien worden dagalijka aaagcCMMnea aan ona burMB MriHT 31 Gouda bit onze agenten den t oekhaadel en da poalkanioren KLKINS AOVUTVNTtti koap ea varkaap knw i arfcaw I S laiala f OJS alka Mgri i 10 rfili BaaiiiaaMwaw S i AOVERTRNTlSrKUBi UU Oowla en oaMrekeit bekoorende loi de beaorgkring I S regela f 035 elke i l mmr f O 10 Bq dne adHarawivolgewle ptaaUlagBn worden dexe legen iwn berekend Vaa bolum Osada a Aua beaorgkring l S lagela f OM elke regel meer f 0 1S Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON I e voorst I ng eche Iroeptn aédeellngen bereikten efln pont 30 ritljten 40 K M stroomopwaarts Vfn tiagifod MaatrBgflen xijn genomen om te voorkomen dM de stad wordt yvoratroofnil gedurende de aOnetaande was vaa de rivier 1 en wapmfabriric te Bagdad mi de goeden dernouden f orwefftwerkplaataeni zijn goed bruikbaar gi4 l vwi de mochlmTie n slja oabeHchadtgd v l locomoüt ven t i roll materiaal olwoede een viêmti munitie werdeiv aangetroffen 1 1 ngelfllohe ka nonnen in 191b te koet verloren zijn te Bagdad weer heroverd VU Amerika wt ig belangrijk nieuws Vol ii H dl avondl adeai Is het Amerlkaanmhe ntowntichip Aleonquin varen lU vaai Ntiw ork naar loonden ii et een lading leveiuainkldeilen xoBder vooro aande waariKhuwing gtebomtwrdwrd door een DuiWciie duikboot en ten slotte vemleUgd met behulp van aan boord geplaatste bommen De bemanning i gea ed gen een herkinzliix van St me tot votwtltler van de liewuiHi oourmiasie Tot du ver ia dol votMraittn aahifi aMUd en kwe lle van amlorll A g ewo e ot ten sndd te BUoxi In ém toot Ifierfaaippl hwft aicb de atoefte Msve am ei der aenatoren die bU de éwOTMlrtjtpolitiek op d n voorgrond waren ffetredvo it 1 VordMiMWk omi verrosiÉDg te bereiden door een ijavren krula v or haai Ie raiedra m hem dot toe te sendMO Hot krula wewt 40 poad en droogt bel op leat the Kalaer torguH den Alleen vergoten die I uits dier0 het verlie te hielden van het N O deel van den top De Fraowbra vint nu dot ziJ met dU N U dp van den top d u hwvc4 beheertfvhen terwUl de DuikMmera vangt veulen zi dat Imiu deel dot doet De Matin geeft hoog y n Hen lluitwheo terugtooht Hel kan zijn dot da Duitüchu geoeralt Mof aanvaiikoli liet plan had door em handige terug trekking het fjigeieohe oHeoute waar voor hij benrreettd waif eenigeolna in de wai te brengok Hel opgeven van enkele atellingeu kon dit geallieerdeu iiullerdoad tot nieuwe oorbereidingen noodteaken en liuo opmarech vertrageik leaiwaol Oough beeft het plan op gtiukkige wij e verijdvkL Hij heelt It gtn den terugtre end u vijaiul geen gebruik gemaoki van maoBaTs oavalorie tHe londer eetug nut op de voorii gereedgemaakte at Jing tu geetuit zouden zijpi riij heeit door eeu vernietigende a uiethodi eohe actie van de airtillerie het oof aec Iwwaard met het giervolg dat de vijand in Zijn eigen val liep en den terugtooht die eerst vrljwilUg wa in een ware ééUncje in ontaard door het onafgebroken werken van een tegenstander die over iiieer middeJ n eu luoteriaai maar ook over meer v rijheld au beweging be schikte Men kan zeggen dat aan het Ancre front de bewegingsoorlog In swkeretL zin Itervat 1 i r la jpeen löopgroolliuledoor gebroketi maar de Britadie troopea strijden thaiw over een uU ieHtrekt gebieden achtervolgen den gedeinoraiiBeerdien vijand zomier c Miudeu Hit schijnt wel alsof dte Duitscbera het bezit van bapaume eu ook dot van Përenne oi erAelbaar bedreigd uieeueu en dat zlj zich voorbereiden beidi etedca te mitruinteik Verkpnmdnigen via vliegiers hetoben uitgemaakt dat zij achter hun geheele linie eiit zonderlingtn arbeid verrichten Zij laten bru ien eui verdedngnngewerken tfpringeii eken muiutif en levenMuld dikudtp ts in brand outruimeDiinderhaast melliitgen vau zwaar g sohut en moakoe ren Imn terugtocht dioor een kraohtige actie vau het veUlgeBohut Zij hebben de hoddkw rlleren aan uabunge fronten vijftien kilometer naar achteren verplaatst De dag waarop Bi u me en l éronne ontnimid worden en die dag kau zeer nabij z zal een onmiddellijke twugeiag op het gehec lo Westelijk front hebben Zoo I voigene ide laatste gobeurtemeseo de Mrategit e toeKond aan die Ancreen de aoiiiiiie De dapperheid der ingel Hohen heeft dcu w gebaand Nlefuandvermag alsnog te zcg 0en wat het gevolgzal Zijn van deze feitelijke breü in d tlauk van den vijand Kortelings meldöeu w i reeds t de Kuasen volgens een Keuter bericbt uit JjOOden Kermanejali ongeveer halverwege Kamadani Ba ad beeet liadden l en gedeelte van den iHurkschen reohtervleugel uf oaor het 2 ge aafpd en zal door den vrij snellen qpiuuiach 175 K M eedert Maart nu wet algt zelf aangewezen zijn aijn en worden er niet gervetd 010 de duizetideu kilometers loopgrovim en de onder aardecht holeu te buvloerra eu 10 beeohletett voor spoorwefflt ers barakk t en zoo voort Miller het tronti tohrift ONS OVERZICHT im orm weer aan romp nk n oot d e a ettoor nians de jonge maai hem Gemencd Oorlofiairawg pieren oon ettoor nians goed dot Uit de rede die Lloyd leorge deo 2Sen ubruari lu iwt Lagerbuin heeft g houd 4D we wij dot de booooheo dl 1 u gelood zoo eoliooa maken ernstig bedreigd worden doordat de duU booteu den aauvo4 r van bet hout voor mtjngan gvn toowei ola voor het frou goeddeels alaneden en ook omdat het wenMebelijk was de sotieepsruJniie die nog voor den houtoouvoer werdgebruUd voor aiidtfre tiug t uit te ayoruik In mib voerde tJigeiond nog b 4UO 0ÜU ton hout lu wooriu niet begrepen was het tiout diU voor gebruik van het LngelsOhe leger In trankrljk reohUMreeka daarheen wevdver Hctu vpl OU die hoeveeih 4d waren ou guv eer i ton mijastutteo an hel overlga ituut werd het ovwgiraete deel gehrulkt voor het £ 4ig lsche leger In ft ogelaixL en troukrljk lu dm ana aoo goed dkan gabruHcen en in thee lODgooam naar fijn oad toe te breagtti Allew l ét fsopereerde an oaf veer 7 eJtf ko h p t onnen Na de ontdekking van verm tildeoe binchtiugen voor draodloou lel Krarjé aan lioord van di AppaoM 1 heeft men ï ewlj ei govoiyi ca dat liiltMiant ter seo Herg de Ihtllscbe commandant im op 8 Deu mber draadlooH aan een Dultscn schip geeeind heeit Het blijkt dat Berg eenigtt zins op de hooglle wosl van den h ngel sclieii code Men gelooft dat bij belangrijke berichten naar DuUtnUand heeft kunnen krljgea zoo selot Reuter aan eenlge bla lcn V erder meJdt hfl Reutcr bureou lal do correspondient vaq de New York Herrtd te Havana bewflOrt geheime Duititfolie agefUepi Cierordu den voet ge votgd hetibéa voA het MüMMk of dat hij te Havana voet ooo wal zette tot hij vertrok tan boord van het stoomsohip naar Key West Len spion had een luxe hut btj die voft Gerard beeqprokvn een Bnd re volgde hem aan bomd van het stoDUHfohlp Votgcna mededeettogen van Gerard s omgeving zijn er voortdurend pogingen gedaim om h ni ta beletten Woshington te bereikeni derord heeft Inliehtittgen bij zich d e DuilHohland in een nog oiiguuMigi r poettie pjaotscn Nadol iilj een saiuenepreklng met Witson sahouden xal ht beo verwacht mtm balaogrü ke gebeurlMiJaeeti Volgemi een uUIotintf van en vwte gflDwoordiger van het rtement van JuHtitle te Waohmgtoii die een onderxofdc instelt naar hei svKtkkalplan woaritlj do de opvareïuio vaii twt IJgltsoho sohöpe4u die in l iiitadelphla zijn g iinK rneerd tcijii lielrokken cou kapitein Boy 1 niet langir dan vvd wedt geleden zich in Philadelplili heliben apg boud ii Uoy ÏA wordt er van verdoulil de aanstiohter te ZIJD van het smokkeloomplot waarvoor vijf iawtmerü van Philadelphia o w driu DuitsdiAmerUuuien in hechteuls 21 geeteld De boomen in den oorlog Hoeveel bosecbwi ijn door het gesdiut vuur vermietlgd Iioeveel meeo boeeafaen ten toespraak van doft Pau Itallaansobe bladen vemeuNn uttKone dat katholieke krlBgen groot beieekMbi blijven hechten oon de toeaprook wettte de l aus zal houden Ui het eeretvolfeade Kmadatorie Volgena de gvraelilMaal do Pau Klnapelen op ileo tocatoad vaa H iS en h 4 wwrk voort te aettaa door deu HciUgen Stoel len uaeto van de gedeporteerden Hij loj de hvi reubt CA de i u uot niettegeuetaaode de k ransche rt eriug reed twee sohoone bosaohen ter betHihikkmg vau de l iigeUcbe regeering bad gesteld Llo d t eorgt vreeède dot 1 ugWaud nog uiigebrt der b Oep op het t raiuH he hout zou moeten doeiu Niette n in goJ Ulj de luaatregeleu oon die noo dig zouden zijn ouk i ogetooda geboomte aan l tpreken en niet alleen div deunra bosscha voor de mijnen en ht t oorlogHtirriiu moor ook bet looUmut Arm iiKKu boHchrtjk I ugeland t V on alle aawlagm a hnka do oo ff bel voorwtèdael la caweeet Maa a eMi dat de Paus eergistwen Mi peraoMB fat atKMDtle ontvUnt nl dOB têrMiauekap van Bagdad den abt vaa bit k BMlir dn roott ornielleten to B M en deapro uureur generaal van bet AmakMi Pa trlarcdiaat wat redao geeft te deakeadol de Paua Is if toaHpnak ta èm Xtad der Kordlnoiea eveoeeaa aal sprekeaover dra toestond dar Armeattni J apoaaobe batpf De eoiTsi tieutrabt te Hteddietaa aatat Vol Ijeriefeten utt Petrocrad Ie te MoAoa em JopoiMohe militaire miosfe oongekoaMa die via Kld naar het hooMkwortler vaa den l Noor vertrekt Tegelijkertiitf lijn 966 Jopanatohe ortUIerle raolenia aai men vuurwetkera en lofle coamioudo op itoh xuUen hl KuslMd trijdeode MongDohwbe t p D tabofl D aelnl ferdtnond Loborl de baroenèa adtocoot la overledaa Hij wai een j raa t e en ocliooae flipiur de beUotaaadBS tob FrOBOcbe re P hlec t iapeafcetd en aoAaoka Maar uu legde den 7ea dnoer Lord Derbj ih minieter vaa oorlog in het HoogerhuiH i en voor ngdUuul geruatateileoue verklaring ai De rironaoha regeevüig £ ei hg heelt eoMTBie ultgeetraUbedeu tiorieb ter ooKor beoohikklag gesteld Als ém de oeodlge w c r bbr ael aaa ar aan gt zet kunnen worden heb Ik niet den minftltm iwglel oi we zullrat vee van bet hout dot we ooodig hebben In j raokrtjk krijgen en daardoor veel besparen van wal we nu uit tikauttnavtfi u ten dwie iu I ngeland betrekken Door het wwk Ja tTtfuiir ra Logelond onder Aeu leuüutf UI britigeii zullen we oaaea toevoer aau Itmlijk verhoogeu De Ssnatoran fimrooe Vdgna In Amerika wordt g werkt aan de ofi miotting vau du Meaatoren die door hua uwodwiiijfverij hodtlen belet dot de Ueuool zich UtLHpraa vóór bet wetsontwerp op de gtmapefidt ikeutrotlieit Aan enkele AioerjkaaiiBohe hoogeaohmen hebben b v de MtudtiQiea de leaders dier dwamdrljvende 12 swatoren in efllgie verbrand aoBdalw ir ril Wt 1 hoos heeft de National Delenoe society het volgcude geaelnd oou den be naoi e T vaa de K R Ck PaMje De eer vaa de notie en ook noe ma terieele redding eisohen de veTwljdermf vau i Utm lUi het voov ltieraohap van da couuulsete voor de buittfDlandeohe oong legenheden Hij uioet wordw vervootpMl door een man die voorttonder l van de meestagressteve aoori van jUoerikaoaaoli patnotiiaiue l e W OMlilngtou wordt vertold dot een aantal aeuoloren aleh zullen weflHHitenti FeMJIIetyia gij u beilacheli aaofilelt en nUj die van vond de beschermende hand over u uitstrekte ia eau hielgk parket brangt Had ik geweien dot koo u domoor waart ik zou u sttÜetjes naar bed hebben laten gjftoa Neen ujaar Sir Maimoduke kwam nu de waardige Mevrouw hndlcsott tusHchenbeide niij dunkt dat u dnt heer l auiiiert ook niet beffri pt Hij i bulten kgf een te nobele pwwen om m ij la willen MecxUgen of een mijner giaBten door een eenvoudig spuiletjqte welg oroal Met hoOr nt ij stelde zij zich op den V oorgrotwi mi deed dhonnee reobtatreaJia e n beroep op zijn b eeUheld en bar hooge jiositie 9iM vneo der gewifcene KonJDgin Dat beroepl op rlddorlljkefi plicht deed een irtulméreDd huAinet bij hem mtwakan Mevrouw Lndloott waa hem voorgesteld olif een hoog oobelft m vohnaakt dimgdzame vrouw Zetfs H t Manooduke die den neud optrok voor alje vrouwen had bij uitzondering haar nobolen oord haar onJMatziiohilge toewijding aan Ae Kouingto hoor r ohlflDbi c hedd en vlek keiood leveui tot in bet oneindlffB gnpit zen OhobooR hlj bU hare kawnismolrlpg e43D minder aangeuaaDeo indruk gekregen had don hij van de Ideale vrouw bad ver wacht en ook in hare omgtrvlng iflte gof voeW had dot heni onbewust had verontrust wae hij leir te vefadg Purfteia on alle an u i m Dtm ola weduilf te Vereer deelen Hij had te weinig geiden oCk het s p I e n met kaarten jpevoarluk eo oondlg t kuniteu aohtea ta de Dame van soo iakk looza rwmtoile zou btvi odier fttet oongerodai h 4 b a mee te daea met bet koartspH indien zij xelf dlw letakvooAi m zog ÏM ais eene aoo vrome en ontwikkelde Vrouw het l rhaero spel onder vrienden met ttikeurde wat recht had hij dan om zijn keoiiia von goed n kwaad begienover tiare inieiohten Ie ateUwt 1 Wel kwam een vage Instlnfianatlgn weerzin tegen hem op moor de logiek stjnir redwueering gebaseerd op den drang vau Iemand oht mevrouw t udlcott én de elsoheo dn bdeefdbetd Saven tkn doorslag bij dra strijd 100 begrijpelijk in ecu kind van bet lood dU oagewoarsobuwd in ea dergelijk stodageoelsebop wordt overgeplooiet Ik heb gelijk is bet olet h o waardetieer Lombertf oei de hooggepreaeue metzoet vleiende tem dot hel u geen ernstwas niet niet m vrienden te willenspelen op mljn verzoek en op ml Onreceptie w Lo Lan NTt antwoordde koim met vaa HolKNiderboweging van ovexgove IJ heeft voor mij gekoaMï h angeocliie uKtvrouwt HOOJDBfTUK XVm De volicitti Richard LomiMwt bod dooJi lij aBoe hooghordgbeld de bood vOl goudstukken fgeweaen bem door Sir Monaaduke oon geboden Ik dook u 8tr MidB hM In oU i eenvoud Ifc bcolt oog genoeg om esif de koeten te kuown dngMi vaa n jB oa venni MlJke toegeelH hrtd Ik beb ge Doeg geld dot ortjo etgaadoa la ifit e sok TOS kaofaMOt hteam m een leerea toaobje dot e e ga i tokken berotte WaÜ bedoelt ge vroeg bir Mannaduke met hel heesche slemKeluid dat Kichard kende H BARONES ORCZY Nadruk verbodeii i r zyn nog oudere beeireo htor zeide I antbOft met meer vastheid en beslistheid nu hij heiu vijandige woordeu hadgatiDord en voelde dat hij zich verwerenmoeêt ea Ik ben lu rijk genoeg omm de weelde vao het ckt beleu Ie kunnenveroorloven A e diu uw beBwoor ie mijn waarde aoAwoordde r Marmoduke beetdilk dan vrij over nnjn beurs gij oijt van avond nwt mij uit en ik betaal met aUe liefde wat mogelijk verllbst Dank u voor uwe vriendelijkhetd bIr Mormoduke zeide de jonge man kalm en woarfHg ik verzoek u nogaMUklü mij bij de h ea i te willw verwitsohuktigeii Ik heb no rit op koorleu gezet noch elgeo geiA ivMib dot van anderen eo dU doe Ik ook OU lienrw niet MIJ dufikL hik de Chovooae dat deze jonge vriend van u eea ventoemde Puritein is I ataaxdde Loid Wolterton met akkwr zwaarder aooaoUuUie Ik wil bopeni Sir Harmaduke de Chovaiwe viel de heer LndicoU in dot uw b fu jcrngte vriend geen buleedi gii bedoelt die ik mij voor de eer van mijn huls zoti moeten aantreickeiol Neen oeenl mUn waarde heer bndicolt zelde Sir Mormaduke zóó vergoeli end xóA strijdig met zijn opvUc iMiden aard dat het Lambert s verwondering wekte en hy er nktfg vaa begreep Op mipi woord Ik MO voor ia dat MijOx heca Lon MTt niets daotrvaa bedioejde Hij is nog 200 JOQB n en bij begrijpt niet Graiet jnibi waarde Lambert vnvolgde hij sloh wedtor tot den Jt peen mOB wendende en met oogewMia nMwMtjkbclil m kaknte spniiewlp dat