Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1917

SCHOONMAAK TROUWEN VERHUIZEN DOE UW VOORDEEL on koop Uw Kapp ttttn TapIJtmiv Vlo Pxellen Llnolaums Oordl nstbffan Taitolkla Kien onz bIJ do van ouds bokonde goedkoopsto on moost gosortoorde Firma H H bË KLERK Z ONEN Hoofdmagazijn Goudsohe Wagensti aaty hoek Jlohtepkloostei Magazijnan i Aohlarkloostor 80 81 OS 100 lÜ 2e Magazijn Jonkopfranssipaaf 128 bQ de WekelQksclie Markt en Goudscliesingei I ROTTERDAM Telef Inierc 4341 en 8050 Ondank de gPOOl SChaaPSCht in Goederen kunneq vrij nog n d r cfO n prollt P n van onzen ruimen voorraad en bl jEOn l P VOOI d llg p rl Ml Wij ijn er in gealaagd door vroef djdi e reu aohtige inkoopen de nieuwste goederen V te kunnen aanbieden v P b n f n de thani geldende fabPl kSpWllaE n Hok ook onze gpoote nlou Mfo Meubel en Beddenmagazlfnen OpooI uk StoPk concuPi pend pplfzan 30 300 Het beste adres voor Wedenforkoopers ElectroteclinisGfi Installatie Bureau I KraoM t Tal MM Tal MM Adr de Groot Kleiweg 79 i i S i ï j Gouda MAARTSCHE BUIEN Het wUpclturl gure wed r d ser Mr cht levreeide in ad eÏKlU rU elk Jaiir weder Ullooze ilechtoffen In geen der vorige meiadeo kwimen w vele v llen vm borAsiekten meer voorel ven influenxa voor alfl juiit in dexe meend Het door den Ungen efmetienden winter vermoeide getteJ niet beitend legen de venijnige eanveilen van tiet gure weder Oe vroegere lijdere een influense worden opnieuw eaogeteu Nieuwe ilecbtt er worden gemukt door deie slekte die jaerl ki meer en meer ilecbtofferi maekl Niemand blijkt veilig Dearom neemt U thaaa nog meer dan anden in acht I Waaneer gij begint te hoctlen niesen kuchen of fluimen eli de iofiuenM U bedreigt griipt dan dadelijk near een krx btig geneeimiddel De terecht beroemde Abdqairoop bezit eigenacbappen de vaitziltende onliteking veroorxakende lijm pljnlooi ie kunnen doen loikomcn waardoor Uw borat keel en longen van ziektektemen geniiverd kunnen worden Deo zuilen Uw longen beter werken kunnen D$a zullen Uw boratpijnen en hoest kunnen verdwijnen zoodat weldra van Uw influeoz nietameeriebefpeurenzalzljn Oe Abdijiiroop ii een veelgeroemd middel bij aithma Influenxa broochitia ali men kinkhocat boett en verkoudheden Koop dui bedes nog een fleich Abdijiiroop Per flacon f 1 25 f 2 25 f 3 75 Alom verkrijgbaar Elichl onze bendieekening L I AKK R Rotlerdam 849 74 Moeders 926 13 WTOb hu hoofd Dwer kinderen I eramul per week mei rirnbeep I en u zult verwonderd Ei n over den ivervloedijen en pnchtifen hur I roei Per tuk M cl Bij Apolh en aUe Drogleten Een vertrouwd adres B yoor M maken en stoffeeren S van AffiUBEtEN Is bQ 1 Na HESSING S Peperétraat 24 Gouda Billnke prezen prima mate Jillöto il Ri S b I s Het goedkoopate adrei voor de tnoeptafelt bij JACOB KOLMim Korte Pannekoekstr 5 ROTTERDAM Denkt om mijn reclame bruidiuiker Kwaita chocolaad De Jong chocolaad A Drleaaen chocolaad Toffee 1 cent per tuk Zonder naam 1 cent per ituk Witte anijibrokken Roae en bruine van 2 voor I cent en alle toorten Kmientjei en Trekwerk Alle eoonen j cenU artikelen Zwer concurreerend 721 25 Let op adres en Zeer mooie sollede meubelen alt Tafela Stoelen Kasten Spieeeis Schilderijen Tbeetafels Buiretten Styianieublemen fels Buiretten Styianieublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen eoz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen ranaf f 17 50 StDIkast f20 StHltafel f 9 50 Spiegels 1 6 eo 1 7 60 eni SIWinniiiTW llnDlnllUli dlttlIt kadi Rottardam Wie 926 15 een koker hoofdpIjntableHen koopt wiarop de nMm A MUMHAKDT ZEIST ooibreekl koopt naouok Elich deerom In uw elfen belang uitdruk keiijk een koker MUobardfa Hoordpijaubletten Pnja PW koker 4S ia SANDHAUS Tablaltan voop OaMpuddIngen mmt 0 confl to vpuchtmi Slechts iir heet water op te lossen flink afkoelen waarna gereed Bij i 45 n de groote eomeatiblealuadelaren en kruidemeraxaken verkrijgbaar 60 et f MO reap voor 4 6 12 peraDnen 813 50 Engros Oebrs SANDHAUS AMSTERDAM Gaan GELATINB8MAAK VOEDZAAM UCBT VBKTEEKBAAK Verkrijgbaar te Gouda bij T CREBAS en Fa L P HOOGENOIJK OVERHEERLIJK DESSERT Jf De Kleine Winst Telephoon lntercommiin a 384 941 4 wasch echt ijn on e BLAUW KEPER MACHINISTENPAKKEN J r r x I v k opui i d uo LIJDERS AAN HUIDZIEKTEN Baardzeer Puistjes Huidwornien kunnen genexen worden door het Recept een vhttbaar watchmiddel eeo wetenicfaappelijk bereid mcngiel van het krachtig werkende en koitbare eiemenl Chlorbulol D D D bevat tevens de geneeeode oliën getrokken uit wintergroen en thymol Ëcieem jeukzïekteil m geringen of hevigcn graad verdwijnen door de krachtige uitwerking van D D D Dit middel doodt en drijft de ziektekiemen uit die diep in de huid gedrongen zijn Hat geneeit incl en volkomen Het geneest op een wijze die bij een zalf oamogelijk ia Zalven veratoppen de poriën zij kunnen niet doordringen tot de diep in de huid verborgen Jtiemcn De Heer Henry Piennk te Rotterdam icbrljfit Ik bad abcciaen In t gezicht en zelfs de militaire dokter was aiet IS staat mit e genezen Bui kennis ried mij aan bet wonderiijln D D D Ie gebruiken waar ifc gehoor aan gaf Reeds bij de eerste proefflacon gevoelde ik mij oneindig veel beter Met den dag werd ik beter en nu is t geheel genezen Onzichtbaar Mijn vrienden en kenniuen hebben er verbluft over gaalaan evenals ik zelf M n oprechten dank voor uw heilzeam O D D middel hetwelk ik iedereen zal aaobevelen Alle drogisteo verkoi icn D D D o a bij ANTON COOM te Gouda Waar niet verkrijgbatr wende auta skh tot de D D D Company Amsterdam Een flescb duurt langer dan 6 doozea zelf of smeersel Vraag er nog heden naar bijUwen drogist Vraag ook D D D ZEEP die zal Uw huid in een staat van volmaakte gezoodbeid bewaren 932 102 ZATERDAG 17 MAART 1917 Tweede Bladi Nieuwe Abonnó s dl xlcli lliaaB voor mlMtaoi één kwartaal op dit blad abonaaaraa ontvangan da tot I April a ao varscbljaaiida numnari QRATIS Do abaiiiiomoiiuprlli bodruft bl ilrltniandelllkicho boUUsx I tJt mot niuitroord ZondagabUd f I TB on bl kolllkicho botaUng iO OEMT an mot ZondataUail 14 cont Abonnomontoii wortlon aanionomon aan bat buroan MARKT 31 QOUDA on door aganton on loopora hlor on oldora it om i arhmênt TWEED £ KAMER Iiidiöolie hfgrooting Militair iaoldieiLt 1 duscusHio over de Indiwhe öegrootiiitt E U vnst ttlapieui la Mvi lijkt mo lal or zeiT weindg uiouwa valt ttj vortelien TrouwBUS tkese b ffrootlüg komlvier mundoja later dian gewoonlijk aan de ordo m hei zal im wel eenl roaaüdeDi duren eer ia do praktgk d t egrooilng ksa ftttSii workon Hwt OBderwerp vau gowiUit IS natuurlijk te defwieie van ludiiS iJaBrü iT praatte n ied r en eensgezlntf w a juni Mil aanzit ii van de vraag ol allt diL u mot t wordiBn om onze liolonièu i crdwiigiJii Me acht dit voor het oogt ubilii du braiulieaile kwestit voor Iiuitie k heel l vr ten over het beleid van Minister PIe yte wa laen niet Zoowei i aa links alfi van recht kwam het zachte wrwijt dat zi n houdSng met krachtig niet positiel wae d ooh to waiteleud en te aarzelend hen vlootplaa is er nog eteedö niet Hi4 e begrooting voor Marine ïa wel wa soort sofaeina gegiervem hoe da vloot er iiïoeE uitBitii maar een sohen i ijAoii Blan Ook Üet Ae Minister na oai lirachilg te fitreiveu naftr een exploitatie an du groolo acbBttfsi die ia loBuUnde a bmleiii mhüilen Zijn houdtug btJdeDjom bieottoessies wae niet vaat ml aijn op In Sen gieeM Hpraken acbtereeiiivoigens do heercïi IJzenanan Schwirer de Meester en Knobel Van sociaal deniocratlsche zijdo wordt de drfoitóie voorgBBletó aki oen uiang van d viewH éi v ftroot kapitalisteiK döt IndSö voot hen llitvoeirig wfittdde hij v rts uit over lie iiiogelijtheid va ötpatseotploitatle van Iti Djamlbl veidian t en heel oud giaaohjedcniö dïe altijd weer niieuw is zoolang er nietii V erdorB geschiedt De meetungen taan ton opzichte vaa die mogedljkheid van atatttseixpioitatie der pctroleunfrbronn n iwg BteedB tegjenover elkaar De heer de Meester acht het oumogiehjk in do praktijk die heer IJzerniaa lueent dat niet eer tot Btaatshemoellng iw dezm aaneien mag worden ovorgegBan dan nadat do partiouliere energie te kort schiet öl het algeinwn belang het dringend vordort De wciaal deraoarat ge ooven onvoorwaardelijk in do mogieli hieid eoi in die wenKohehjkhedd De Minister ia nog zoekende De reOT ganjöftlie van het WnnenlandiBch lioetuur staat vri wel stil se yt het plande Giaoif vermoord iB ücik in dit opzicht werd don Minister gemis aan aergie verweten Kven werd ïtog een een oude kweetio opgehaald ra 1 de in temeetting van de l ekende heereai Douwoe Dekker co Tjlpto Soewardi ée Mderit van het beteamde ImHsche Coiriité Naar verluidt heeft de Minister aan de In aohe regewintf verzooht am mterneeiring op te heficm Men wilde weU n wait lïaarvan aan waa Over die vele oproertios ia IndiÖ heeft men zicli njet dik gemaakt AJle sprekers vroeg dön minister inlichtingen over de directe oorzaken De relle ie worden als aanknoopBngHpunt getrulkt voor olwofte rodlevoeringein over de zeltstandiglieid vm ie medicizöS ingBohap van de Inl dbrs V aarover woer veel geïoerdheocB is ttm besIe gegeven mettegenataande omlange bij df lnst llJl t van don Volksraad daarover hel onderwearp is uitgeput V r hing em naaie atmosfeer in de btjbans g ehf el li ege Kamer op dea ear eu da dat de Ka ier haar aandacht wijdde aan de Inxtiache hegrooting en die siecbts éön niet gewomi oogenhltk c leiverdé de lioöediging van liet nieuwe lid voor Kmn en dwi heer i ebin ga Mulder Zoo mogelijk nog aüapper was de tweede fejg De ondwwopeii waren at g elieel t n al uitgeput ea hetgeen hijv de heer Uogaerdt betoogde was lUet meer danoeu lu rhallng van het reeds ge rokene Hij beree l daarbij weer zt i geUeikooet stokpaardje van de opieitHng der Indiflofae bevolking opdat dtoruH geschikte perwhnen gerekruteerd kunoan worden voor de vervulling van beUngrijke functies De ambtenaar is z i dto sohake tuseobea d bevolkJiig m dte Regeering en daarom zal de hand beter en heohler worden wattneer deae gevormd wordt door menflofaen uit de beivolking zeü voortgekomen Door ansociMle van de roawe eeo Cultuur a sociatic door oodierwij eu opvoeding witwtbt bij wa wiUttHd t i H ki i B dk uoi de tiuwnnwerkiim viui tiio d riaml ii kolonie van het gruotute gewicht im t U wu n euoardig ttuort kritiek die up het beleid an dtqt Miiiittter MerdullgtHWletkt Het gast met tigtm lietgtMm liij d ed d tefen htHgeen liij naliet maar wel tttgeu de wijze waarop liij liet IxntUul vo I r zit gwiii vante iiji lu het beleid g en riohtUig m Bi n poiUi k gem stuur IQ Eijo daden Hij heeit te veel advlwntri PU wordt üieot gwolge de klut kwijt hiJ woittflt ea det to maar rechts én naar linka Wil de Minister meer Hamwwerking mot de Kamer dan dieiu dU uit s u tokt te blijken Vetón die zijn opvatting d olon zijn geooodeoakL hem in utni NietdL te laieu omdat zij met goed weten wat hij wil Alduü luidde liet ruquiititolr vau dia heer Ueoras De Mli Mur kan het daarmede doen aj lijkt het erger daa tiel is De Kamer heetl lainttteaa evenveel ohuld ómdHl zij zooal bij de Djamhiconceséiow blijk geeft er ee ndt re meoning op na te houden De Hwlaltteitca In do Kamer lolm niet n over allwlel oiMlertleelen hun licht te oalMt en un zijn er daa Ncliuldlg aan dat hij lu veel adviHours hoeft Het is dan ook ongetSveaOATd dat de heer BotB vaIn durft boweroa dat het bloed dat bij do Djaiubi oalutftm lu gevloeid nevrgukonMin op het iMxrfd van dwem Minister Mndat hij den HU bouw daar niet bevordw lo terwijl Ihh de Kajner wa die het hem onmwgeiijk heeift gemaakt ot alttiasR een uitstel heeft oood g gemaakt De Kamer roept den Minister toe haast nipt overwogen haast mot beslitMCSL d woorden zijn vaa den iteer Marokaut en onderwijl Ï9 or geen trager liuhaam dan de Kaui r die juwt d n Mlmstor HteedH in den weg Hop t Ib wel mdwiing dat men hei zoo druk lieeft over die D ainbi o Hioea e0 dat nwn bier den MinMer h t hardst valt terwijl er allang olie hadi gevloeid in de DjaunbifVeldem indllen de Kamer niet iets anders liad gewild dan de Mini jter De aJg va rdSgde van Diwenler heeft de vrij lilwraJea afgeblnit ouidat zij xoo n oogek idea ijver he l en voor de defensie vau Indiöi die schrik i iii zekere kringtin hige lagen en nu il uku plotseling in Indte een legw uit dien grond stampen iets dot men ia Nedwtaiid zelfs luet kan Van vrlj liberaiü iijde wil men betoogen dat reed voor 1914 m l nadruk w gewBKen op de uoodzakelljkbetid doch ook dit is niet juisi Pas sedert Van Heutsz heeft ontdekt dat oen vioot uoodig zou zijn om IndiÖ te verdedigen en d Vtüreenïging Onze Vloot propaganda daarvoor maakt ia de schrik gtkomen Zoo was dan feiteli de heer Mar chant de eenige die den Minister eenigiermate verdedigde Hlj wa van oordeel dot die Minister niet meer had kunnen doen daa den eerMen tap zetten die leiden kon tot een zelfstanddge verdexXging van Indië Het haasten tot meer doea komt z 1 niet te pa vooral niet waar swoveel andere uiiltige vOTbeteringai in do Indische toestaDd ai heel wat meer haast hebban Het gaat waaa Ujk ndet oon deoen Minister op een derg l e wijze aan te vollen Als het warq op de wewken bedleod ia het groepje dat ro ea vloot en oen leger vflw IndW roejK Men zou Wn willen dat de MiDistf r niet anders deed dan dat ééna Üp de verdediging Sian miaiater Fleyte komen wij in een volgend nummör terug De heer Kloerakoper had verlof gevraagd om den Minister van Oorlog eenige vragen te mogen stellen over he optredien vaa een hbpfdtoffieiei die j f Woensdag ui den Haag straat oen soldaat een klap gaf juist op een moment dal d j lieer Kleerekoper daar passeerde Wat wil men nu P De betridtken overste lio t aan wie t maar hooren wilde verklaard dat bij t zelf het nteest lueeflt betreurt dat hij in drift een hand heoft uitgesioken om den hem niet salueerendeca soldaat een sigaret uit den mond te adaan Natuurlijk verdieait M optreden aikewring ook al g droeg de soldaat zicii onbefilchoftj en mea kun er zeker van zijn dat dn overste die adjudant is van den opperben eihobber al lang een onaangename opioerking boet tteeft ep dat de straf die hetai toekomt hrau niet zal ontg aan Een Kamerlid koa o X hier gevoegelijk afwachten on later eventueel intcrpeilloeren Neeq dacht dfe heetr Kleerekoper heet van d naald een mterpellatio aamvragenl Daarover docht men van reohts aüdera daar vond men o i terecht aog geen reden voor een interpellatlu i ertH staaktan c sl nmuen 27 27 Den volgendm dag ging het verdoek om te mogen interpeileerea er door Links tegdi Rechts hi t niet belachebik niet éAn afw ing aan beide kanten Over eenigen tijd krijgen wo dus h H geheele geval In kleuren m geuren in de Kan er De revolutie in Rusland ONS OVERZICHT De berichten uit St Petersburg stelden vast dat de Tsaar afstand van den troon had gedaan Bonar Law heeft echter in het lAgerhuis verklaard dat een telegram was ontvangen van het Engalsche gezantschap te Petrograd meldende dat het eerste bericht betreffende het aftreden van deuf Tsaar en de beAoeming van grootvorst Michael tot regent niet volknnen nauwkeurig bleek te zijn Het aftreden van den Tsaar en de benoeming van den Regent waren nog niet werkelijk ten uitvoer gebracht ofschoon ertoe besloten was door het Uitvoerend Comité De Engelsche regeering ontring later een telegram waann wordt gemeld dat het niet bekend s waar de Taaar Tertoeft De Taaar wordt te Tjorakoje Selo waarheen vmax men meldt Tcrschillende regimenten artillerie morcheeren verwacht Het antwoord van den Tsaar aan de Doema wordt met ongeduld verwacht Voor Men lie hleryoor tetegramnwii zoover tot dok toe iK kcnd ik Is er nog geen bericht van THarkóJe Selo ontvangen Een onmiddellijk gevolg van de Revolutie zal zUn de invoering van algemaan Uaarecht De arbeiders afgevaardigden van de Doema en het uitvoerend comité kwamen tot een overeenkomst betreffende de vorming van een wetgevend liduuun gegrond op algemeen kiesrecm Het vermoord van de minlitera wordt niet bevestigd Nu wordt weer uit Stockholm aan de Tel Union geaaiod dat votgeni telegrafische beri hteD uit Haporonda de Engelache getant Sir Buchanan te Petrograd vermoord ia Zekerheid daaromtrent la er nog niet Het bericht van de Russische revolutie is volgens eep mededeellng in de Weenache pers aan het Russische front met gejuich ontvai gen Aan het Duitiehe front hoorde men deze toejuichingen maat men wiat ntet de reden daarvan Het Bcïttint vaat te ataon dat de voornaamste Russische legeroventen die op de troepen een onmetelljken moreelen in oed uitoefenen op de hand der omwenteling zUn Het was sinds lang bekend dat de generaals Cyrillua en Broewiilof teer ontevreden waren over de gezaghet ende kringen te Petrograd welker politiek een ernstige belemmering vormde voor het knwhtig uitvoeren van het groote veldtoohtsplon Dit klopt met wat Bonar Uw io het mgerhuia zei Het 1b een ware vertroosting voor ons dat de beweging er niet op gericht Is den vrede te verzekeren maar dat integendeel de ontevredenheid niet tegen de regeering is gekeerd om het voortzetten van den oorlog maar om het voorzetten van den ooroorlog door de regeering met die beslistheid en energie welke het volk verwachtte De Engelsche bladen schrijnn in gelUken geest De plotselinge en geheel onverwachte aankondiging betreffende de omwenteling in Rusland heeft ontzaglijk opzien gebaard in het geheéle land dat algemeen deze gebeurtenis als de meest belangrijke m de geschiedenis van dezen oorlog en van deze eeuw beschouwt De bladen betuigen eenstemmig hun instemming dat de bureaucratie thans overboord is geworpen en beschouvren den postend als e t belangrijke overwinning voor de geallieerden en ala een nekslag voor Duitschland In t Westen hebben de Engelechen de Duitsche loopgraven ten Z van het bosch van St Pierre Vaaat tot ten N van het dorp Sailllael over een front van 4 K M beeet wat een bedreiging beteekent voor Peronne De DuitBchers behaalden daarentegoi ten Z O van Atreeht een klein voordeel TuBsehen de Avre en de Olse melden de Franachen een hevige artillerie voorbereiding Frrfnsche verkenningaafdeelingen deden invallen op verscheiden punten van het vernietigde Duitsche front bereikten op een punt de derde IhH bezetWhet bosch ten O van Canny sur Matz tot een diepte van 800 M en namen gevangenen Bij een granaatgevecht bij Maison de Champagne slaagden de Franschen er in vooruit te komen en veroverden verscheiden loopgrraven In Perzië drongen de Russen de terugtrekkende Turken op fn de richting van Sakkats en naderden Wan De Russen bezetten Kermonsjah na een hardnekkigen veldslag van twee dageh Een Duitsch vliegtuig wierp bommen op Westgate Kent Er wordt echter gemeld dat niemand werd gewond De mateneele schade is uiterst gering De Engelsche Admiraliteit meldt dat een torpedojager van oud type op 16 Maart in het Kanaal op een miJn liep en aonk Alle officieren werden gered Een man is gedood en 28 worden en vermist Vermoedelijk zijn zi verdronken Ook Is er een rellefschip getorpedeerd n l het groote Noorsche schip Lars Sastenas op reis van New York naar Rotterdam met een lading graan voor het Amerikaansche relief committee Bovendien schijnt het Spaansche gezantschap te Bertifn welks tasschenkomst het Amerikaanache steuncomité heeft gevraagd teneinde vrygeleiden te krijgen voor de voorziening der schepen op volstrelcten onwil stuiten bü Duitschland daar de laatste 11 dagen dé Duitschers in gebreke bleven te antwoorden op het verzoek op het vrügeleide dat Spanje deed Tsaar Nioolaas II I than afgetrodon Tsaar allt r Ruarten iSiPolaas II Alexwidrowitsg la bijna 49 jaar oud Hij werd den J8 n Mei 1868 te petrograd geboren al oudste zoon van Tsaar Alexander UI i Keizerin Maria Feodorofna v66r haar huwelijk de Dc ensche prinirfes Dogmar Zijn opleiding ontving hij onder loeaicht van generaal DaniiowHsj Als troonopvolgOT meakla hij in 1891 een rew door Ooat Aziö en door Neder landftohIndiö waarliij hij ook Batavia liezoohl waar tor zijner eer verach dene feesten en bale g geven werdeit Aan die reis waaibfj hij vorgeaeld was door de tiigcnwoordlgen Kontng van ürlekenland toen nog krooaprlna Konstanlijd kwam een eenigazinfl ontijdig einde lo ri na aaiAonist ia Japan ïe Otaoe een fanatiek Jaipaoner den tsorcwitsj dMr eea HAbelbouw aan het hoofd wondde Zijne reisgezel kroonprins KoDBtontlja redd heni bij d£e gcdegenbedd het leven door dea aanvaller te oniwapenicn Do gewoado troonopvolger keerde daarop door 81heriö naar Petrograd torug Drie jaren later in 1 besteeg hij na den dood van zijn vader den troon en ia Mei 1896 werd hij als Ntcoloaa II te Moskou gcknocndl In November 1894 wae hij in het huwelijk getreden met de 22 iar ce prlnoes Allee van HeHHen DamiBtadt n haar huwelijk Tsariimi Alexandra Feodorofoa mmgmmmmmmmmmgÊmmmmmmÊmmmimÊ die liKih v ijf liimbriHl M boak vierdnth ei oiga Ttttjoaa Maria ii AnwtaHla Ht een zoon Alntja Nioolojowitui het jDngMte kiwt dal den ISm Augustus 1904 geborfci werd Hot hivwi van deie Keizerin b dikwijl aangehaald alu a voorbeiHd van het vaak welaig beii deiuiwaardig lot van wie op dm Iroon g zoton zijiL vi nuimal vrooUikn Men verhooll van Nioolaoe U dot hij evMiBcns omÈer i en druk vaa vreM voor persoOTlijke veiUglieW omler dou invloed kwam van gehelunsin jge moohten ia zijn omgeving en dat liii toegat aaa i k draag van mastiek bIJgeUMi waardoor peri4onen als d zlen r HoapoeMo grooten Invloed op hem kregMtt Do indruk dien men van Nloolaaa II krijgt Is die van een nam Ho het goede wil een Ideatiut maar e n awok man die niet krachtig genoeg Is om zija omgev Ing te MuH TSonun l a bb al In de eerat jaren van ziju regeering toen hij aamoakelljk do staatkunde vau Ki a vader voort e t maar in 1898 in en edrio opwdllng tot alle iiiogmdhedeu der aarde een voorstel riidilite lot bijeenroeping van een vredesoonferentie t i tot vemrtnderlog vaa de steeds zwaarder drukk nde bewapening Die eerste vredesOfHiferentie op uitnoodiglng van den vrednv Tsoar kwam bijeen op 18 Met 1899 te ♦ liravenhage en te zijner eer haagt op de pereplaau ia het Vredenpalois zij hwenegroot portret Hoe weiiüg de diBokbeeiden van olgemeuw ontwapening tot liet ideèeie doel hebben gwlekt helibea de latere ge KWrienisetm maar al te zeer aangetpoadl De opvolger van Nloolaas II lijae eenige zoon Alexhi Nioolajewltel In 1904 te Peterhof geboren lo thesis dertien jaar oud In zijn prille jaigdi wa hij eea zwak kindije dot met do grootste zorg door zija nweder werd bewaakt va dikwijls zivk was le4 gefuchtwü dat de jongen luberouloee In het heupgewrloht hi elt en eenigtralns mank Ioo t Vroegmc zag nten huu meer dui eenH algebeeld ïlttenOw op den ana van een reu clitigen paielsiMxttende een breedgf Mhoudt rde Kus met een groeten bereomuts op waarbij het tengere vtetje nog veel kleiner le iitoar latere portretten en zelfs In sirfdotenkloeren doen den nieuwen Tsaar keiKien als een dank opgroeiendea jongkit recht van lijf en leden en ntet een allervriendelljkttt meli jeHgealOht Wat xal zlja weinig beiKiJdMwwaardlg lot zl De nieuw opgetreden regent die v den minderjarigen TsoM ojptreedt grootvorst Miohael AiexanftdfrltBi ïb in 1878 Ie IVrograd geboren en Is de tien jaar jongere broeder van Tsaar Nicolooe II In 1911 skwt Mj te Weenenie n huwelijk met een gescholden vrouw Nathalie Sergenova geboren Hjerf meierskl die na haar huwelijk ia den adelstand werd verhevea en Ihana gravin Braseol Ls WegeiM dit huwedijk beoeden zijn stknd U hij een tijdlang In ongenade gcweeet en vut hei hof verwijderd tlij h Ei tneu m Itolie vorblljf g houdea De toestand in Rusland Reuter eeint aan enkele bladen uit Petersbuiv Nog steeds wordt er in de straten gevuurd daar de politie door van de daken der huizen te schieten hare achaitploataen bekend maakt Vele lieden worden nauwkeurig onderzocht en wanneer onder hen politiebeambten ontdekt worden dan maakt men met dezen korte metten Overal ziet men roode linten dragen 0 0 ook aan de lansen geweren en petten der soldateua Voortdurend hebben er optochten van allerlei aard zoowel van troepen der landen zeemacht ais van burgers plaats Veelal dragen dezen vlaggm met het opschrift vrijhejd gelijkheid en broederschap mede Dagelijks verzamelen zich massa s burgers en militairen om het Doema gebouw Alleen een Carlyle zou het woelige g doe in de wandelgangen de dringeode menBchenmenigte de ernstige gesprekken de toespraken tot het volk de opwekking tot deelneming aan het patriottii he werk en tot zelfopoffering en ook de beschuldigingen aan het adres der dynastie en alles wat met het oude regime samenhangt kunnen beschrijven Hier liggen stapels zakken meel ginds staan massa s kisten met patronen ep liggen een half doz n soldaten te slap t Bi den ingang staat een tafel met geneesmiddelen en benoodigheden voor eerste hutp Aan een andere tafel zijn een aantal studenten en soldaten bezig teekenlngen te maken Onder de bezoekers aan de gemeenschappelijke kamer der journalisten was ook de grijze politidte gevangene Lopatibe lid van de oude Vereeniging van den Volkswil die twintig jaren in de Schlüssel burggevangenis heeft gezeten en die au naar Petrograd heeft kunnen terugkeeren BU1TENLAND8CH NIKUW DUITSCBLAMa Het DenfcBchtum aan de Oostelijke grens Ongeveer dertig provinciale afgevaardigden van den Landdag aoo wordt uit Dantxiff aan de iJokal Anzeiger berioht hebben onder leiding van den eersten burgemeester van Graodens Knehaast een voorstel ingediend om door den vertegenwoordiger van Pruisen in den Bondsraad het versoek te richten tot de Rijksregeering ten einde het daarheen te willen leiden dat by de aanstaande afbakening van det binneDlandtohe iarlehting van Polen de economisofae ontwikkeling van de provincie West PrttiMB b vord rd aa de overmaabdgtt positie vao het Doatiohbiua un de ooiteiyke greni van hei Rük iterker gemMÜct ea beveatigd wordt By het varsoek aaa de Ryksregeenag wordt door de persoaen die het voorstel ingediend üebheu vooropgeateld dat de westf rei vau Kuatond in ooetelyke hohting verlengd wo dt en daftrdoor de vedigheid van Uuat Marken tegen jrooftooütan versteikc wordt Voorta ontveinsen de voorstellen uoh niet dat het ootatua van het Pool ohe Ii ik aan de giona tien gebeurtenii u waarvan de politieke en eoonomuohe gevolgen wegena de aaogrenxeude ligging van Weit J rueen en dient Poeioohe bevolking noodsakel k op haar moeten terugslaan Deie peutie oaderteekend door vertegenwoordigen van steden grootgrondbeaitters en indiulrteelen werd giiteren in behandeling genomen 0a eente preiulent von Jagow verklaarde dat alleen de Kykir eering een bindend antwoord kan geven op do petitie Hy koeiuut echter het rotsvaace vertrouwen dal gasorgd aal worden vooi een dauraame beveiliging der provinoie Wat de eoonomuohe zyde van de peUtie betreft kon hy verklaren dat de eoonomioohe ontwikkeling en het prodaouevermogen van de prorinoie door hem in overeenstemming met de Ryksregeering blyvend en met ernst werd voorgestaan OjE dan nog byeondere maatregelen van de Hykiregeering uoodig stillen ayn moet worden oveigeiateu aan de detiniueve bealissuig van de gesaghebbende centrale mstanUea van de Kyksregeering Het voorstel van Kaohnast werd daarop met algemeei e stemmen aangenomen Qenengd Oorlognleowe Prelaat en spion ma elirijft uit Zurich d d 12 Maart Voor eeiiigen tijd werd hot veniiotHlw ktuftboar gwuai t voode venMking gevoiiea op moiuksigne ir Von Oerloöh Dulisuh prelaat aan hut Vatiuoon vsa een Hptoiuiagtydleiiel tegen ItoiUt gevtgaititMivd te betiben waarvan o o de rtlag8chcH Pn Benedetto Ürin en l eoaardo da liHii het offer werden A$r on tterlaoh werd m zijn funotie aan het Amerika en di gewapende schepen Volgens een draadloos bericht van Wolff verneemt de Associated Press dat de domhet ministerie van Buiteoiloadaehe Zaken aan de vreemde regeeringen gezonden mededeellng aldus luidt Het het oog op de bekendmaking der Duitsche regeenng von 31 Januari dat olie schepen met Inbegrip die tUr onzijdigen welke in bepaalde z nea vaA de open see aangetroffen werden zouden worden vernietigd zonder voorzorgen te nemen vOor de veiligheid van de zich aan boord bevindende personen en zonder e Q onderzoek in te Btellen besloot de regeering der Verenigde Staten op alle AmerikaaniKhe koopvaardijschepen welke door de afgesloten gebieden varen een gewapende wacht te plaatsen ter bescherming van bei schip ea de zich aan boord bevindende penenen Voorta meldt de Asa Press Of andere onzijdige regeeringoi gewapende Amerikaanache schepen in hun havens willen toelaten 18 en quaestie die zij moeten oplossen In Washington wordt echter ntet verwacht dat protesten zullen worden gedaan Nederland was de aentge eniydlge die sijn havens voor gewapende koapvaardy sehepen had gesloten De ambtenaren aan het ministerie van ButtuilandBcfae Zaken hadden g m oidielderiBg kunnen geven of alle Amerikaanscha schepen wapens moesten hebben of dat lÜ zonder wapens konden varm als ay dit wenschten Vroeger had het ministerie vao Marine feneeus geweigerd hiertec een rtehtaaoer aan te gevut Dreigende spoorwegstaking in Amerika De vart ienwoordigers van de vkkveraemging van wegwerker habtaea oangekonding dat een algtmeene staking op de spoorwegen zal beginnen op Zaterdag 17 Maart des miditaga n oaa In Eegeeriagakringeii meeat imb te weten dat WUaea aea da belde botaagbeMendepHrtijM aal vncen vaa weevaatkiM MD Udoen