Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1917

1 Jh 1911 7 tm i9ia 130 m t aR9 1 U 27 439 1916 ÜH M4 1916 8 496 la 1916 la HET VAN ITERSON ZIEKENHUIS In de sittbig van den Uemeeoteraad vau tlouda vim 37 Ootobor 1916 zijadoor hel Ud vau den Raad Dr H J Broek huizLD bij de behandeling van deo be grooUDtfspost no 196 J ubsldleo aan Godsbuicen kiaolMen geuit over bet Van IteifloiviSk kunhuis klatshtm vau zeerernHligeu aard Dr broekhuizen xeide toob dat hij dea indruk had giekregen dat de zulKlgbeld in bet Van iter soa Ziekenhuis ovwdfaven werd o a by bet verstrokkea vau V ersterkwHle nUddakm en speciaal veuHgde hij du aaudaidlt op bet bruik van lUnooadeglaasJeH inplaats vau inelkglazm Dr iJroekhuisen B woorden waren een aanklaabt tegen het VVn Itóreou Jliekwi huis Want het spreekt vaozelf dat wanneer in een ziekeniorlohtintf b terkt wordt het verstrekken van vorsterkande middelen aan paüénten die deze bohow ditgaat ten koste vau de paUeuten Dankomt hot Ziekenhuis zijn verplichtingenmet tta en beantwoordt het met aan zi doel i ji ais gevolg daarvsai z van aoo n ziekenhuis door betsjnkde psileuteu alleen dan worden tt rulk gewaakt wanneer opname vau patiSotm dduis niet mogell is Hot was te verwaohlen dat tka desa publteke aauklaobt niettegenstaande ze niet gegrond was op fudteti en bewijzen de nowfige aaudaolu zou worden gecrohouken otudat de klacht zonder onderzoek reetts was mu veroordeel vau het Ziekenhui een smet die daamy werd geworpen burgemeester en Wethouders vau Gouda hebbeu in een van vWBc4iillËaKle bijlageu vooralen antwoord d d 4 Jan 1917 aan den Raad keuèaar gnaaakt de resultaten die eau door B ea W ingesteld onderzoetk te dwer zake hebben opgeleverd Het antwoord ua iande van Hegenten van bet Van Itersoa ZlekeeUuis hetwelk mede iiij dat s diri vai is o edlrukt Zie Verslag v d Baad 1917 pag 4 en de correspondentie lezende gevoerd tusechen dfl dok toreu van het Ziekeubuitf fo dr Broekhuizen is hot on Met mogen gelukken daarin iets te ontdekken wat ook maar eenlgermate grond zou geven aan de aanklaobt door Dr broekhuizen gwit Het door het genoemde Kaads bd aangevoerde van het verwisselen van melk UL limonadegilazeD wordt weerlegd m t de verklaring dat limonadeglaaarjee in het Zlekei uis alleen te vinden zgn in de Zusterskamer Tegenover de doktoren van het Zietenlwito die inUcbtlngen vroegen aan dr Broetiiuizeu maakt deze zich ai met hot antwoord dat adrftisen ter intormMïe in deze van geen beteekenis zijn iir moet een groot aan tal p tfsonen eoa verhoor over het Ziekenhuis worden afgenomen zoo aohreef Dr B i tU is todi uiet een serieua antwoord Dr Broekhuizen klaaf het Ziekenhuis aan het Is daar niet zooals bet bt trtrt Op grond waarvan ze gt Dr Broekbulzwi zulks Het ligt voor de hand dat van e odeigenoemde Hed klaobten over bet itieküdiuie hier wel wat aan owet zi i Wat kan Ik niet be oozxIieelen Daartoe zou ik gebed uidere g ig eveiis ten hebbm dan ik uu heb Maar iedere leek begrijpt dat er boch iets van aan moet aljtt Zoo sprak Dr Broekhuizeai op 27 Out 1916 in teu Oemeeuteraad van Gouda Het lomt ons voor dat dr B hl deze te ver is gegaan Wat men de niet te oontroleeren men omtrent het Ziekenhuis vertelt en oververtelt mag toc voor een medicus die toeveltig lid ia van den Baad niet de grond zijn voor een verdaohtmakiug als hierboven is aangehaald mt het Verslag 1916 pag 397 Stond dan voor Dr Broekbuizen niet beter dan voor een leek den weg open voor een onderzoek om daarna te kom i met klachten indien ze ge grond waren Afgieeoheiden van het rapport door B en W aan den Kaad uitgebracht zgn er toch waarlljlï wel teekenen die er op wilzen dat er behoudens men die vertelt nog velen zlju dSe yettrouwetn stellen in het Ziekenhuis in de verzorging en in de inedilsohe behandeling daar Wij hebben de verslagen van hcA Ziekenhui eens nagegaim vanaf de ohting April 1910 en dé gcgeveais daarvan vergeleken met die w e ons op ons verzoek omtrent d i dienst 1916 zi verstrekt en daaruit la ons gebleken dat het Ziekenhubi titM in stijgendie belangstelling mag verheugen dat bet aautal patièkiteu bl jrt toenemen en dat daaronder de betalend patiënten mede moet n worden gerekend De volgeode ers gieven daarvan een duidelijk beeld Het Van Iterscm Ziekenhuis nam ia April 1910 van bet Gasthuis over 27 patieutem In dien loop van het jaar kwamen er Ity 160 Het giemlddeld auital patiënten per dag was toen Sl Het bedrag aan verpleeggelden door particuliere betalende paüentenibetaaldwas f 1756 71 IM kostm per padfint waren per dagi Vanaf 1911 tot en met 1916 waren deze oijfers aldus iiwrr nu dme be w gedeeld wonbu door UBö eu daarna dow hol tfomidid t aantal patlftuien iu 1916 66 dan in bet preotes uit la rekenen hoeviwl er per dag Jemiddeld per patifint aan die versterkeita mlddblen wordt Vflrstrekt Dat doende komt tam tot bedrag i die naar iwi oim voorkomt geea r icht geven lot een klacht aJs Dr Broekhulzen beeft geuit Voor bet Zlekenbuls juichen wIJ dat ten zeerste toe omdat het van bet alb r grootste gewicht ki dat bet Va Itersou Ziekenliulsnlet In een kwade uaara komt te Btaau dat is iu het belang van de lijdenden ooder one Maar dat Dr Broekbuixen met de wetenschap van deae cijfers die hem beketid waren of konden zijn KOnder eenig febeomateriaal mu inrlcbtlng van groot belaag in deze gemeente in den Haad in era ongunstig dagllobt gaat steJlm dat komt ons van ecu medicus temeer onverantwoordelijk voor STA OSNIEUWS GOUDA 17 Maart 1917 Het garalsoen weg 7 Naar ods ter oore komt bestaan er bg de hooge militaire autoriteiten opnieuw plannen om hetgarnizoen nit Ghouda weg te nemen Welke de reden daarvan is is ons niet bekend Indien aan dit voornemen gevolg ion worden gegeven bou het Wiel rydera depfit das uit Goada naar elders worden overgeplaatst WjJ willen hopen dat zulks niet ge schieden eal dltt door alle invloedrijke personen en oorponties by de militaire autoriteiten pogingen zullen worden gedaan om het garnizoen hier te houden Afgesoheiden van het Ênanoieelevoordeel dat bet garnizoen voor eenaantal handeldry venden en neringdoenden heeft zou het zeker velen ditde burgerij leed doen als het korpftwxelrgders onder kapt Van Ttenbovei onze gemeente ging verlaten Ëris immers een aangename verhoudingontstaan tusseben het garnizoen en deburgerij die gaarne zal worden bestendigd Êr is in vele gevallen eeuiprettige samenwerking tnsscfaen militaire en bdrgeriyke autoriteiten entnsschen officieren en soldaten en debnrgerg die tot wederzijdsche welwiÜendheiil n vriendschap is gewor den I Het garnizoen moet bier bl ven Licht 1 kradit besparen I Ecu aantal iud ustrieelen In detse gemeente 42 in getal hebben gisteren van de Directie der GemeenteLlchtfabrie keii een waarschuwend schrijven ontvangen waarin zij er opmerkzaam op worden gemaakt dat bij over hrijding van het toegestanie maodmuni van 75 vau het verbruik over Noveanber 1916 afienijding van het kabelnet zal moeten volg n Die mededeeüng Is den IndtaMrieeten natuurlijk iilet aangenaoni gewoeet Op het verbruik van electrische kracht toch is in deu regel zoo goed als niets te be parea teuaij een bedrijf voor bepaalden tyd wordt stop gezet Maar dat is het uiterflte waartoe wordt overgegaan Tooh zal zulks wanneer niet op andiere wijse in besparing aan kracht kan word n voorzien nood Zakelijk worden omdat de kolenoaiwoer zeer beperkt is eu men ter Elaatse waar Dvm het weten kan niet oopvol voor een verbetering der aao voeren is gestemd Wij Vernamen reeds dat een groote indufltrieele ondernemdug ernstig overweegt om haar bedrijf van elkt vier weken er één Htop te zetten bt paren is n bli t voor ieder de boode chap I Atelier De Krurs Vanavond wordt het nieuwe atelier van den heer de Krays op de Westhaven 3 geopend Vanmiddag zgn we er even een k kje gaan nemen Het atelier waar het by n fotograaf tooh het eerst op aankomt is magnifiek ingericht Volop licht en allerlei doeken voor de meest f antastisofae achtergronden die men zich denken kan V er is er wat heel geriefel k is een up to date kapkamer voor dames De monsterkamer welke aan de straat ligt en die vanavond wel extra verlicht zal zyn geeft het bewijs dat de heer de Krays een kunstenaar van bet licht is h heeft daar bij die fraaie collectie juweeltjes van fotografiekunst Het is de moeite waard daar eens een kg je te nemen Stavaottniiti Goada Het Comité tot Stfun aan Noodlijdonden door de Mobijmtle verleent op 17 Maart steim aan 11 gezinnoD H 3801 50 1 30 41K 4086 30 1 3 U 1 3611 06 1 45 46 i 4019 75 1 38 54 4 8976 92 1 38 56 8 5876 90 1 53J het aantal gemiddeld verpleegden bet hoogst geweest en 0 4 bet bedrag der verpleegfalden van particulieren was hooger Aa eenig Jaar te voren In de verslagen van bet Ziekaibuls zijn de ultgaalpoBten ook gedetailleerd vermeld Wy vonden daarin over de jaren 1910 19J5 0leedl hoogtere bedraden voor beten Drinkwaren waarvamnog gedetalllwrd zijn opgegeven de bedragen besteed san melk vleeech en vet en ieren Deze bedragen zijn In 1916 natuurlijk mede in verband met de stljgiog der prijzen aaucienli hooger geweest Id totaal werd volgens de mal verstrakte cUr fers In 1916 aan eet en drii warm uitgegeven f 14SSa 6d en daarvan aan melk f980B 78 aan vkeeoh m vet J8617 Ö8K m aan eisrsn Ufl8e Wai Faust Het staat nu vast dat de Ked Opera hier op 28 Maart et Faust komen zal met Helene Homeman in de rol van Margaretha De kaartenverkoop gaat zoo vlot dat de galerg reeds uitverkocht is Van de overige rangen zyn nog plaatsen disponibel maar indien men zeker wtl zgn van de bgwoning moet men tooh niet al te lang meer wachten met het nemen van een plaatsbewys Te Utreqht slaagde gisteren voor het examen nuttige handwerken metjuffrouw h J U Wlsfferama alhier BINNBNUkNa GoRMViNidMti row Nad OMt liidM IM dü cU r t o r aJ der Poattr ea T kcrjifie mukl met vlknig o lu eooverre vut bet medeeedeeléa in 6tt Btaat oouTAst van 7 Hurt J l btkimd dat nU t tJlééD briern va auceteekcntW teekeodld BtulUeo doch Ile uidereBtuiCr ken xoowH g woii at aaDgetedccnde voor Nwteriandsch üost IiuMe in afwachting van de hervatüog der vereeodiug InufïA dun reohtHtrec4tBcbaa zeeweg Mcedtf laoffH BiOiferu weffen zullen wonlca verzwMtem t nzij van ée aauwt lnf per iteepoat vooraieo In w lk goval iH zulten worden bewaard tot een gttegaubeié tot veneiKlIlnf ï r aepoM zloh voordoet Bij vetrzeodlnc nur NederlaiKtoOb OoatIwlie lu 9 andere wegen dan deo rechtBtrecJcfKdieu zeewflK is bet loternMioiuie port vednschuldicii VenulMi TM rttat De miaiatetr van laodlbouw nUverhelden handiel heeft bepaald dU met HttMê vaa bedan verbodea ia zonder zÜnaobrlT telilke maobtlfflaff rgat van wcdke aoor OOK te vermalen St xit TvMde NedwlMulacbe Jaarbtara Van de 670 doetoetoerB aan éb Ewgte NederlandKbe jMrbeure hebben in de af loopen wetk 46 fabrikanten zicli voorlooplf bereid verkluu tot dc daomtng aan de Tweede Nederlandbcbe JaarbeuTff wetke in be4 voorjaar 1918 te Utref t zal worden gvhoudén Deze 455 ixidkiMrleeilett bebbm iugmohreven voor 586 monaterkamers en 160 M ta elvlaktti De dee neaiiii aan de Eerste NederMUMlache Jaarbeuva bediroeg 432 mon lerkanwra a 384 M taftdvlaktei Ook hebbeo di nu reeds een aaataj nieuwe iirma fl voor deetncming OjMpeffoven Door de deelneoters aan de Karate NederJandBfibe Jaarbeurs ia voorts de eDomeoi in het WaarborgfMidB vaa de Vfflreenigjng lot het houdeu vaa Jaarbourz n iif NederlaiK LAJ BVf ZESlfAOHT De Minister van Oorlog heeft bepaald dat als regel de terogstelling van een sergeant majoor bg adminiBtratieven maatregel zal behoorvn te geschieden tot dien van Ageant In oiteonderingsgevalfei Tv indien de teragstelling om geaondfaeidsredenen op verzoek geschiedt kan een teragstelling tot den rang van sergeant Uasse plaaU hebben Teragstelling van een sergeant majoor administrateur tot den rang van sergeantnuj instraotear lean alleen plaats hebben als de betrokkene ten volle voldoet soowel aan de algemeene eisohen voor den sergeantmajoorsrang als aaa de bgxondere eischen voor de fnnotie vansergeantm joor instrootenr en er voorts tegen sqn werksaamstelling In JaaUtfoedoeide ftmctie gelet ook op de billigke aansj raken vau anderen geen bedenkingen bestaan Bit laatste kan dos niet indien ernog sergeanten klasse onder indien rang dan den terag te stellensergeantnutjoor admtnistratenr in aanmerking komen voor bevordering totden rang van lergeantmajoor insütoc tenr Avp GBMiCNQDE BEBIOHTBN Saula p e M spoortcrrcin De diebUDen vui koten koperen onderdeejea van spoorwegiwagens ea gedeedten van tadingen van de apoorierremea op Feyenoord zijn tegenwoordig aan de orde van den dag en vooral op de terreineo aan den ParallAlwcy ea Hoseatraat Zijn Jongeufl in boofdsaak de daden vau de dlti atattea der koleo van de kopere onderdeeten wordt naar de Msb verneemt In veet gevallen het paraoneel der Staatssp orwtgen zeil verdaobt met name de rangeerders welke diefstatten In verband moeten worden gebracht met la lag kwoen Om te traabten bah 4me veraehilleaide dtefstajleai een einde te aMJceo beeft men a middags ooverwachts een raazia gehouden i en twintigtal agenten onder leiding van een tweetal iln pe Meur0 drour gen van veracbtltende Ei len het epoorwegierrelu aan don Paratledweg ea aan d o UlltedBjk binnen n doorzochten t gdieele terrein De gebeeto rSDget wa eicliter ent tweetal mamwhai pen gMuuund R V en A ii die s oh daar blijkbaar ophdelden niet de bedoeUnc Ojm ta sta Bfdde personen Bijn aanfféhoodea labraaL Men meldt uU Amatentaw Doaderdigiarond la tusAifa s O n 8 uur bij de firma A J Fortuin Kelxonffracht aldaar tljdena de a w nJ iu4d van den eigenaar inbraak gepleent Toen om 8 uur de beer Foruüa op het kantoor terugkeerde bcfnerkte bU datoagenoode gtH en zloh tot sljne kantoren hadden iw an weten te rftmibêUm Boekeus papieren aUee lagala een ohaoadoor alkaar erwi l de 3 leewoaar alte geforceerd waren Vui een leasenaar waren de laden er leuerlijk uitgebroken TUINBOUW NadMciaadscba Tstebeavraad De ncsemdB algemeene vergadwinff van dea Kederlaodaobca Tutaubouwraad te giaietm te Utreofai gehouden De roortit Jhr mr W Tb C vaa Doom opcode haar met en rede waarfj9 iüj aJlereerst trtte op Iwt varadilt ia den toe and an Am IuIuIkmiw toeu hij iu 1914 do vergadering opende en nu Tooa kon allerwegen van kraobligen to d gewag gemaakt worden thans zijn gt iolitlge afzetgebieden voor het tulabouwvak oiMulabaar gcHioteu etraJu oubt relkbaar De voorlbr tigers van weel toartfkeien zicu dece thaua btjoa onverkoopbaar e de voortbreogera van voedlng arilkelen zuchten onder de regeerlaga tiiaatreg a n welke tüt den aant dar saak beu het eoret ea het hardat treffen Het kan ule worduu ontkend coo ging apr voort dat de gromtemteiera over het ajgenteen geen ouvoordeHig Jaar hebben gebad doou ook ZIJ zulten toegeven dat ce etaan voor een ontredderd bedrUf HunvoordeeUge ultkouMMen ziju ulet de vruchten van een geconde ootwikkellng van hun bedrijf niaar van bijkomatlge omtftaiufcgilteden Waanieen pr bet oog ook ook wendt hlJ ziet nieta éua belemmering van bet tuinbouwbedrijf Is dtt alJee fltecht UJdediJk Bpreker vreest bet tt gendoel HtJ weea verder op de ataatabemoeling in deize tijdtn owt bet bedirljf De vroegere booMellug van den Slaat was missohlra wel wat ai te veel gerioht op bevordering varmeerdering van den uitvoer In die dagoa terecht immers de uitvoer bracht bet g dd In het land en voor dat geld konden wlj daarbuiten koopen wat wij behoedden Nu biykt eetechter dat Nederland hoe vruchtbaar ook niet geèeel bi staat Is te voorzien uit eigen bronncti In eigen behoeften Vandaar dat de Staat thans Ingrijpt m dwingt om de voortbr ngnoten af te atsaa voor do voeding van edgco vxtlk straks om voort te breiigea wat voor die voeding uoodizakelijk is Z i die Staatsbenioeiing bitjvmd tipiY Ktaan wij aan den aanvang vui ée sootaMsatie la be4 bedrij of is dit verschijnsel slechts tjjdlriijk en zulten na dt n vredit de oude eoiHioiuiflohe wetten weer haar kracht in vollm om vang doen werken Spr weet dwe vraag niet te beantwoorden dooh zeker is hel zijn inziens dat de mog ljkbeid van blijvi nde groole Staatsinmeoglng bestaat Mocht inderdaad de Staatsinmenging in het tuinbouwbedrijf na den oorief voortduren dan Veranderen de voorwaarden waarooc r d t bedrijf uitgeoefend werd zoozeer dat een geheel nieuwe koer noodzakelijk xou worden Spr bracht vervolgens hulde aan den Keoretaris den beer v Lennep voor zi n groote werkzaamheid lo het belang van den Tuinbotiwraad Venolgeos wees hij erop dat sleohts zeer weinige vereenlgingen tengerrolge van de nieuwe contribuÜeaf ling in 1916 den Uond verlaten hebben haar aantal werd ver overtritffen door nieuwe aansluitingen Hij herinnerde er voorts aan dat h oeolraal bestuus zloh niet oi l etuigd heeft gelaten waar het gold de vraag van de heffing van rechtm op de openbare veilingen Vertrouwd wordt dat ais de nood der tijden minder dringMui woidt deze onbilhjke heffing zal verdwijn i iiipr bracht tem slotte duk aan de heeren Lodder en VeMers die bet centraal bestuur verlaten bebiMD en aaa da heeren Kruijff en P H fOoster die straks daaruit zullen vertrekken voor hetgeem zij voor den Tulnbouwraad hebben gedaan co begroette met iogeiKNDeabeld het intreden daarin van den U da L nge ter vervanging van den heer Lodder Hierna kwam aan de orde de verkiezing van een voonlUer Do heer Jhr mr W Th C v Doom die gedurende 5 Jaren het voorcittersohap bekleedde had te kennen geffeven voor een hn benoeffllng niet in aanmerking te willen komen Door het centraal bestuur weid voor dese vacature aanbevolen de beer mr H C DrosselhulJs lid van de Tweede Kamer De stemming bad tot uitslag dat de heer DrCMelihulJp met 4 16 van de 438 ulteebrachte stemmen werd geJcozen In het jaaTV fs4ag norét 1916 em xe beJangrlJk jaar voor iea Ned Tulnbouwraad genoeuMl De positie van den Baad werd aanmerketi verMeikt Vooral droeg daartoe bij de groep Wilingevereenlgingen met baar vooralUer deu heer C van Spronsen Aa Was tol9l5 bet aamal aangeoloten vereei4giingjen 186 met een wtaa ledearialvan 28 X 0 in dm loop van 1916 steeghet aairial aangesloten vereeuigingm tot i ® gieaameoiHJk ledental van 3 322 Deze cijfers zijn thans geklommenlot 161 ea 38 285 o Medegedeeld werd dat de door een vriend ven den tubibouw uitgeloofde som van 5000 voor bet vlndta van een afdoend middel tegen dea Anwikaansthen kruisb66senme lda w omgeeet werd in em gift met do bepaüug Bat hoofdsom en rente daarvan zoo bet middel niet gebonden wordt ook mag worden geboKigd voor uder belang op phtytopathologiBoh Herkozen werden als leden vaa liet centraal bcwtuur de heeren S Zeeman teZiiidScharwoude bedrij groententeelt enN Groot 8k te E fauizen bedrijf zaadteelt In de vacature ontstaan door het bedanken vaa den heer G Krulff te da seohelm bedrijr bloeuibolleivteelt werd gekozen als Ud van bet centraal bestuur de heer W Waraaar te SasHenbelm Vervolgens kwam aan de orde eaa voorstee van het bestuur tot wljalg der statuten strelckende om ook naan vennootsobappen met aünsteas f laOOO kapitaal als lid van den Tuiabouwraad toe te laten met dten verstande dat elke f 1000 kanifaMil voor één Ud wordt gerekeod Het voorstel werd Verworpmt £ eii voorstel van bet oentriMl b€ tuur tot oprichting van een groep boomkweekerij onder bepaling dat dese groep In het centraal bestuur zal vertegmiwoordlgd zijn door drie leden n 1 ds vooraittfir en de be e ondervoorzitters Na eenlM dlsiMuMe werd bet voorstel zJi st gOedCekeurd Alkwn de vereenlglng te Boskoop verklaarde zich er tegen Vervolgens Irwam in behandeliDg een voorstri vaa bet oeoiraal bestuur tot oprichting van een groef Verscoadrereealgbigea onder beuling dat deae froep tn het oenlraal beiMuur verte fenwowdïga zal zijn door ent lid a l deo vooraltter tHe het bedrij groenéeterit ultosleot ot uitgeoefend bitiu Na p ii lg bespreking werd hi t voorstul mot algomeooe HtenuHo aangt nnnen De ondervoorcUter deu heer K H Keelage werd hierop het woord vntfeeod oui uiting te goven aan de gevoefens der vergaderkig Jegens den altredtenden voorzitter Jbr Mr W 11 C van Doom a v r£Oc tt toe te willen taan dat door kunstenaar sijn portret wordt geaobUderd om t dan een waardlgt plaau te g ven Jhr van Doom sprak aijn erkenteiykbold u t voor het gosobenk en z dde de keuolsmaking toet vMe tuinbouwers op boegen prijs te Mellen Ttn slotte hiéM de beer S Cs Me t Der lid van de Eerste Kamer een voordracht over het onderwerp Welke na den oorlog de plaats zal itljn welke aan den landbouw door de eoonomtiMibe politiek der K geerlng in bet eoonomlsche leven van ons volk zal zijn a igewesen Gemetanteraad y ii Haaitrecht Gisteravond vergaderde da Raad dezer gemeante onder ToorzittanMAi p van den Burgameestar Ds hear SmlË was afwezig Da notulan werden flBlesan n gocdgekmird Ingekomen waren enkate misslns vaa Ged Statne houdende goedkeuring vaa genomen raadsbesluiten Aan de orde was Verbrdenbig inxake da heffing vaa schoolgeld Over dit poat hadden in de vorige vergadering de stammen gestaakt Gaan der heeren wenaehte meer het woord daarover te voeren In staanmmg gebracht staakten wederom de stsmman zoodat de regelbig blijft xooals ze ia Aan de vereenigfng VolksondarwUs atluer zal hiervan bericht geztmden worden Afen overschrijving begrooting Hat blijkt dat er op den dienst 1916 ƒ 1820 te kort is waarvan ƒ 326 gevonden kan worden door afscbr vlBg van verschillende posten soodat w apg een tdcort isvan ƒ 1600 B ea W stellen voor een suppletoirs aanslag vast te stellen op 1 6 zoodat iedere belastingbetaler nog een biljet thuis kr gt tsn bedrage van 1 5 van hetgsan over 1916 is betaald Dit voorstel wordt tonder stemming aangenomen Overeenkomstig hiermede zat de Komnkl bewilliging gevraagd worden om bet maximum van ƒ 8000 tot ƒ 10 000 te verhoogen Hoewel de agenda hiermede afgeloopen is heeft de voorzitter nog enkele punten die er niet meer op geplaatst kondtm worden aan de orde gesteld In de vorige vergadering beeft de voorzitter mededeeling gedaan van een rekmiag groot 18 76 van P de Wild directeur der begraafplaats voor bet snoeien van de heg Spr heeft ent ea ander onderzocht en is tot de conclusie gekomen daf bet snoeien extra werk ia geweest en stelt daarom voor aan de Wild het bedrag uit te betalen De heer Gravcland mericte op dat als weer zoo iaéa vootkiomt eerst aaa B en W gevraagd dient te worden of e n dergel k werk uitgevoerd mag werden De Voorzitter antwoordde dit hem te sullen mededeelsn Van den heer P H v d Broeke is een schrijven ingekomen dat bU genegen is de vuilnisbelt te pachten voor ƒ 20 doch gedurende 12 jaar thans 6 Jaar De heeren den Hartog n Graveland iljn bie rtegen de gemeuite bepale zelf den tennljn De Voorzitter stelde daarom voor aan den heer v d Broeke te schijven dat het contract voor 6 Jaar gesloten kan worden Dit voorstel wwd aangenomen Er is van het dectr net eenlge koperafsn dael over sfukjes draad enz ongeveer 16 K G hetwelk de aannemer v d Berg wil koopen tegen ƒ 1 60 per K G Aangezien de heeren er geen bezwaar tegen hadden worden B en W gemachtigd dit overschot te verkoopen Tevens stelde de Voorzitter voor de oude straatlantaarns waaronder gaheel koperen publiek te verkoopen De heer Blanken wenschte biermede nog wat te wachten Zooals de toestand nu is vindt spr h t voorzichtiger er in ieder geval enkele te houden De straatverlichting is tegebwoordlg zoo treurig ia verband met de bezuiniging dat spr in overweging geeft op de hoofdpunten petroleumlsmpen te hangen Het Is bepaald gevaarlek voomameiyk ter hoogte van de Wed de Lange waar de paal ven de electrische geleiding midden op het trottoir staat De heer den Hartog gaf in overweging dergelijke gevaarlek staande palen wit te vervoi De Voorzitter wil nu tot verkoop oveiraan omdat het koper thans waarde heeft Men zal toch niet meer tot petroleumverUcbÜng terug willen En la er petroleum te kragen D hoer Blanken houdt vol dat bet thans gevaariljk is Op het Oostelnde van bet dorp brandt in bet geheel geea lantaarn De Voorzitter zegt dat de bMloeUng Is ter hoogte vaa Gebr Bakker eén nachtlantaarn aan te brengen Door gebrek aaa koperdraad ia dit achterwege gelaten evcaiala blJ de 3ofkamp De heer Blanken stelde voor in ieder geval enkele lantaarns te reaerveeran Dit voorstel werd aangenomen met 4 tegen 2 stemmen die van de heeren Hoogeveen en den Hartog Aan B en W ward overgelaten wslke lant liams en palca veriioeht kunnen wordsn Vet hst oog op aze beperkte ruimte hst slot la het volgend nummer Bed ïTsasMa c si AfdeeliitR Gouda Holl MU v Landbouw De afdeelin Gouda vau de Hollandsobe Maatsohappy van I andbouw zal op Woensdag 21 Maart des avonds T i aur ip lie oafó bet Schaakbord een leden vergat rin houden De ïtgenda vermeldt o a jaarveislag van den seoretaris verslag der commissie belast met het nazien der Itekening en verantwoording mededeeliugen van het besttiur veikieztng van een beit nrslid in de plaats van den heer F van Vliet die niet meer voor een benoeming ia aanmerking wenscht te komen ponten van beschrijving voor de miE Na geh jilgemeene vergadering en benoevan 2 afgevaardigden daarvoor iQop ia de gewone verloting iden worden Af Gouda Tftiit Dem Bon f V or de afdMing Qondè v sn den Vr ll bemooratischen B Vi lag 93 Maart in be Sc aakbord als spreker hee Mr L Bdo nbarg Tw e Kamer ttveryranten hebben Lderinf a ttMgang Evang nth kerken Th Schaften Predikant by de Ëvilig Lqth G emeent0 albiör komt JI opi bet Jlrietal ter voorziening in de yfacature iwijjlen Ds Plaat b j de I Fvug Luth Gemeei e te Rotterdam IrijiuWendab O A P 0 A Zondag 25 Maart zal de Vrouwen clubifvanj m 8 D A P n openbarevCT gadorin houden waar als spreeksterzal optred on de propagwwhstp iiïevrj v Ketsen Mfiijiilijk ï egjer en Vl4ot ep de füfn Jf Natuurlek vi ft aardig dat heele bonte bewegen van o leger en onze vloot zoo eeqs aali je voOrb te laten trekken magr dat t zoo intetessant zoo boeiend In beeld zou zjjn gebracht dat badden we niet durven denkeA Het J udt je zoo vast dat wanneer je eenmaal iet begin hebt gezien je pl jft tot bet zïi è ook al lag dat mlstehlen niet in de bei oeling De fierheid en vlugheid van de soldaten de versorging van al die meilschen en dieren 1 het geeft een aangenamen indruk van panastheld De jopgens rollen Van de duinen klein zjjn ze als looden sol aatjes maar t ieens konden er lettervormen in hun rlJen en er staat tegen het hooge duin als met reuzenhand geschreven Holland Neutraal Dal Llon c de Epoit sv obimcn an re 6BK Al hMi Ipmt kffmn de CkmdMOie WleL rijders aaa de beurt deze opname ia gemaakt aan het jaagpad langs de Gouwe waar zjj de spoorbrug bezetten en bet water overstek i met behulp van een staaldraad een drijfzak of een opvouwbaar bootje Dan komen de mitrailleurs de verzorging van zieke of gewonde menschen en dieren Even later de wasscher en bü Woerden met n allerleukst lachend boerenvrouwke De cavalerie volgt en daarna de postduiven handgranaten zoo zouden we kunnen doorgaan met opnoemen achiftmi gaat o6k niet want alle opnamen zjjn even interessant soms prachtig gekleurd als b v die van de kustwacht De vlootfilm is ook een prachtopiliame wy zullen er niet meer van vertellen alleen moeten we nog even zeggen hoe prettig het aandoet H M de Komngin fiere verschoning te paard daar steeds bu de troepen te zien Iedereen die wat voelt voor ons leger en voor onze vloot moet deze film gaan Iqjken ZlJ is het waard in alle opzichten De pianiste draagt door haar spel veel bü tot het succes inm de vertooning OUDEWATEB De verordening betreffende beperking van gasverbroik werkt in deze gemeente goed Berekend tegen bet verbruik in Februari 1916 beliep het verbraik van kookgas in Februari 1917 39 6 o minder dat van lichtgas 49 9 minder De gemiddelde besparing moest minstens 30 o bedragen bërkenwoudë By de deze week gehouden veetelling bleek dat alhier zyn Springstieren 23 Melk en Kalfkoeien 1291 Mestkoeien en Ossen 8 Kalveren geboren in 1917 877 Jong vee geb in 1916 261 Schapen 4 FokBeugenenBeeren t Biggen beneden 6 weken 67 Varkens beneden 60 K G 1078 boven 60 K G 960 STOLWIJK In de gisteren gehoud i vergaderini van de Coop SteenJkolen Aaakoopverecjugiug werden tot bestuursle km gokozea m de plaats van de heeren M Verdoold hde Jong en H A Sohtppers de heeren H Bwigers P C Boemerg eu A de Bruijii OUDEWATER l en der onderwi zer e8en van do Openb school was deaer dagen In baar kosthuis bijna door gasverst king om het leven gekomen Üfaohoon meat reeds et ele dagen de lueht van gas ini huis bad bespeurd bad men er geen acht op 8e lagea modat er geen geslicht gebruikt werd De gaelu t bl ef eohter aanhouöw en in den nacht van foandiig op liiiiMilM I t liad ztch iu Ji Hlaaitkani4 r il T rtidiTWljeicras zooviwf gas ü Hioopt iHt r door Ix diwelnid werd ea krmiiiiiulic d aaiidaobt trok hartu ootlega eu medeoommensaal Dexe luj baar konumde vond haar revd bewusteloos In ajlwljl werd nu de dokIer oiiitbod4 n wlon het uiiot groote moeltf gchikiti haar weer bh n KrlJgHa In de laat fteu tijd hebben zich hier rtieer etvvalltm van gatibedwelmlug voorgedsan doordat het gas uit de latdUng die door de strenge vorst waa gtfsprongeu iu dp liuizm drmgt Postkantoor Gouda Lyst Tan de in de Ie helft der maandMaJEut verzonden onbestelbare brieved en briefkaarten waarvan de afzesÉers onbekend zyn D dw FlaatJaa vso gaa esee Tdett j btstsmqlng HlnoenlaBd Brieven BoiWroeeeter L AmjSterdani Dtstli tiekaiUc r Haag rugerlaan Ki comutlsftle van Toezicht don Uitvoer van Kaas Haaf Bohuitcma Heldler SiilkefdlHtrilmtiekantOor Amstierdam Wallwiburg J Utrecht Wetering M E v d j ütottiordam Za c fi OIkt IZ Wier ökprftolians BrioOtawli Urbere Ci0e9b ege Lohmaot C f Bineets Tllly Mej MJA I obdeniOlei fli I lürttardau W fAmsterdani Inl verband i het n de maand Iw a fl ap 1 Öpomerrtsin ti iioiiab te bpudi aepoiMüest heelt M oenli ingA ond U IjK ra venliage liak r lting plaats AgtrbadtiiSüuien de JafgtWaardigdtMi vau lu Ntj k rJnddohe i klhliai k Ijniei het i orl i viiniastiL k iiycrbfud deu i lederlin ocllfallionid Hi 4 i Nwlerlandschtbalbgvid Hfijj proskiuiuua va diaudag W Mei tt s Pi houdi u Athli waaraan gm iii t IhuuU h hun oi S kmg L fleea en wjerd al olfftsteld St fifi a OWXHubinfterde verfeaiigs en porilljkf wedstrijd in tieb drlokain bus ndouit ItX M hardloopefl veiFspiHpwryverpeo l b ersoonlgke wedetrijd in lUO M hardloopen 400 M Iharfloopeu 1500 M Imrdioopea o I ejseoulljke wedstrgd in Kogiedstooten Dl90Uj wt rpen Öpeerwerpen i olsstokhuogstlnngen Dultsctie driesprong d VeTf iuglngsrwedstri int hHtafutti loop van 4 IU 100 M LAAI TE BËBICHTEN Prpclamatha van den Tsaar ST p£TEBSBURO 17 Maart Een manifest van den Keizer luidt aldus wy Nfkolaas II blJ de genade Gods Keizer van alle Ruslanden Tsaar van Polen Grootvorst van Finland enz doen te weten al onze getrouwe onderdanen In de dagen van den gnmtai strijd tegen den bultoibindschen vijand die zich drie jaren lang inspant om ons vaderland te knechten heeft God Rusland een nieuwe zware beproeving willen zenden BinneaUndsche troebele dreigen een noodlottigen terugslag op den verderen loop van den hardnekkigen oorlog te hebben Bet lol van Rusland de eer van ons heldhaftig leger het geluk van ons volk heel het verleden van ons dierbaar vaderland eischen dat de oorlog tot eiken prija tot een zegevierend einde wordt gebracht De wreede vijand spant lUn uiterste krachten in en het oogenblik Is nabij dat ons dappere leger samen met onze roemrijke bondgenooten den vijand voargoed zal veralaan In deze beslissende dagen Is het leven van Rusland achten wjj het onzen plicht dat ons volk innig veresnlgd blijft en al z jn krachten inspant om een snelle oTerwinnlng te behalen Daarom Is het dat wil in overeenstemming met de R ksdöema het goed hebben geacht de kroon van den Russischen staat en het opperste gezag neer te leggen Ons niet willende scheiden van onzen beminden zoon dragen wlj onze erfenis over op onzen broeder grootvorst Hlehad Alezandrowltsi en zegenen hem bU xljn komst op den troon van den Russischen staat WU dragen imxen broeder op te regeeTen in volledige eendracht met de vertegenwoordigers van het volk die zetel i in de wetSvmde iastelUngen en hun een mtsehendren eed te snreren uit naam van ms welbeminde vaderland WÜ doen een beroep op alle trouwen zonen in het vaderlantt om hnn heiligen vaderlandschen plicht te doen in deze hacheUjke ure van nationale beproeving gehoorzamende aan den Tsaar en hem tt helpen samen met de vertegoiwoordigers van Het volk den Bussischen staat te geleiden op den weg van vowrspoed en roem God behoede Rnslaad Otdi afstand gedaan ST PBTBRSBURG 16 Maart Grootvorst Michael heeft op zyn beurt van z n recht op den troon afstand gedaan De Tsaar heeft hst opperbevel over de Russische legers aan grootvorst Nicolaas overgedragen De gnrt van Valkenburg De grot van Valkenburg Is op last van den commissaris der Koningin in Limburg geslotea uit vrees voor instorting De Ned tjalk AngeUaa getorpedeerd Men seint ons ait Breskens In den nacht van 15 op 16 Maart is de Ned tjalk Angelina by Duins door een ondereeeör getorpedeerd De bemanning kreeg drie minuten om tn de booten te gaan bommen werden aangebraobt bet sohip zonk eohter niet Daarna werd het sohip getorpedeerd De lading bestond mtiemge ssoban De Kapitein De Vries is afkjakustiguit Amsterdam 4 leden vian w bemanning werden door de ondemeeöropgenomen Zy ayn te Slnis aangakomen en waren over de behandelingop de onderzeeër tevreden UltgcTarm naar Aaierika OHedenoobtend vroeg zyn nit den Nieuwen Waterweg naar Amerika vertrokken de Nederlandsobokstoomsohepen Thuban AlÏKtb Yildam Wieringen Turbine Arando en Mizar Buitengaats zyn de scbepen aangehouden door een Dui tscbe duikboot Nadat de scfaeepspapieren waren ingezien konden de stoomschepeu hiliireis voorzetten BlancafebrMht Do Duitsche tfeilkbooti dJo In t begla dewr w H op de HUfterrlböpo is gestraatf hedenochtend Moor de NlenWe B rgingt Maataohappt vn t gebracht en naar HelU roet hii geel pt iLAlAiBOÜW l I bniaB i De Rilltstoomq ipsie vaa Toezichtde rereehi ing ypi Stémselfabrikitefi tbrepM ter kwnis n belangb benden at dooi haarj lBnog dete noemeh porsopiéi fi ma en coö ratievé vereanigin k aaugewezeil te wier bescbikliijpg dp onbewerkt I lebmagen afkom van binnenland sobe nuchtere en vettowalveren moeiden worden gestel te weten J A van Walsnm Lw Frankenstraat 32 te Kottèrdamil M Sak firma H Sak k Zoon Buyschstraat 5 te Amfitordam M H Verdöin mstel 44 te Amsterdam t i firma G H Ei fti Zonen Lauriersgraoht 124 te Amsterdam Codperatieve VMearfi ing Rotterdamsone DarmtVa hery ej Af albaödel Diergaardman 1 j JÏpiWdam I tat Telegrtósct WeiftïrMt Hoogste baromaterstuid 7Mt te tddDuitschland n jv Laai te barometerstand 760 6 M Wisby Verwachting tot den volgendend avond MatitfË tot krachtige Zuidwestelijke tot westelUke wind zwaar bewolkt met ttidelUke opklaring waarschijnlijk eenige regen aelfde temperatuur BURGERLIJKE STAND GOUDA Ol flOR EN XA Maart öwarda d v G Wieiitjt s en H van KUilj ei ONDKKTROUWD C e Ruiter en J M V an Waas tlVl KlJ DI N 1 1 Maart WUlem Verkaalk m j REEUWIJK GEBOREN Marinus ouders J J firauus en A C M Hoogendoorn Cornelia ouders M Mulder en F M Janmaat OVEELEEEN A M van Zuglen 39 j P Verbree 39 j A Verstoep wed A Schouten 61 j Advertentiën Te koop gevraagd A oorten 956 9 kupkllasseheul ook Vichy n Fachiogcr witcrflnKbcn M M BELONJE Jr K i nl fUt83 T lp 148 Café Inventarikaen Aliei op I Icbied van C M n Wiok InrentariaMn bij 934 8 A NOMAN Oplnrl 46 ROTTEKDAM T l 90 WaRME VOETEN Doen REX INLBOZOLKN PRIJS KR nWR t$L OUT U 774 10 ANTON COOfS DROGIST WUDSTRAAT J TBJ 321 Baxoakt BILK9ALON RQNA ZEUGSTRAAT 106 boak Nieuw Mwkl kM4 oai Cl 4 l d AiOlnidt AANBEVELEND snio J Bl Oai Levetogen omll a eni rkt het or ni iiM ta hst l m n n lirt iuwat i l in b t bijtoadvr Ain enanic iinaak ïa buuen v n f 90 et 0 Apolk sn Dr Iu F brikani A MIJNHARDT Ph ro c F bri k ZEIST T Oo d A COOPS Wndwr V i t b lu n A N V ZMSBN kMp WiD I SPRUIT J F VBRKADE WM41a TMS A v o MEIDEl U NrMM J V OBNNEP Ulb Vlchywatap Vletorlawaiaf HiarwsMH Lavloe I I zwakke en sterke brol I 1 fs Waljsr Hosfhamsr OOUWéIsS TEL 37 Uainon i A Sta t tait SiTma Ta I Modu Palter en i i I 23 Ua VInirul 22 UlncM FJliAa 3 Kort 1jiMll w f3 Goud b d Kir 26 Lu e Ellubclbilrut 26 Ülnchl Ah U U itiareieds heb ik de eer V oU te noodigen tot eenbeltbek tftï mjjne Eipoiiti tu eeti eente ranga olleotiegMfcrbeird hoeden metded Mrby Whoonnde NosVaanté avofti ho e i Seleoa j i Vertroowendo met nw bezoek te ni len worden Teroerd 947 60 A nNlv i nd A Pairw Srvkhhovkn S Rijwiel ei M otorenhande Stniisvogel Telefoon Int No 32 $ Berijdt Struisvogelrij wielen Ezceliior ReadiaC Standard en DaytodmotorrÜTrielen uit voorraad leverbaar Vernikkelen en Em illeeren Ie Klai repamtieinriohtittg J T W Turion Bonds Motorheratdier vr f L Tiendeweg 24 la Vanaf ZONDAG Ml MAART het modehuis Jaco van dam Wa t WaB nstr at 17 ho k HdMuaMrui ROTTK DAM T kr lOTU lur ad hM SEIZOEN 9SI 50 ELKEN ZONDAB GEOPEND VAN 10 4 UUR 2 a Vooijaar8 sn Zomsrhosdsn il COMPI KVT i Oat lv aasrd k ATELIER DE KRUIJS IS VERPLAATST van Westhaven 10 naar Westhaven 3 HEDENAVOND OPENING van het aan de hoogste eischen voldoend Atelier TELEF 390 s 62 2 0 Jf IN V OORRAAD wa nim mt Ami Burgers B N R én Bóvér Rijwielea LicbM iaa D rii k afontial Prima I BaanlurMi ra T nilU lra 8ro di d d U b UIHik tMm Mai P HULLCMAN Oouda L tUmimwH M oadariiwi lk nl Hn T SSa Q SB CLBRCX Hans 30 RoMardam Berichten de ontvangit der NIEUWSTE MODELU N in DAMES EH KINDBRHOKDKN ZKM oomwcuaB püuzul 9so so