Goudsche Courant, maandag 19 maart 1917

mie Jaargani Nieuwe AMié s de tot iA Hl s vftra l MèliaiUM GRATIi Dh Iwaaemaatsprtft bt4nu i kl tfrifi iaandtU kach betaUiw I IJH mét niustreerd TawUv XêA f l TI fa n w k llifesch bataUiMC 10 OCNT n mvt ZoiidanMatt 14 eeac AboaB N t n wortfea aaofa oméi in het baréia t MARKT 31 OOUDA én door afoiltoa en loopon lütr ii oldulL Singer Dit ééne woOrd zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliines want SINGER Naaimachines zijn een Eerste KIas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en ihdnstrieel werk met roem gehandhaafd heeft SMEB NAAIMACHINES kunt U kragen in aljonze winkels singer Maatschappij DepAts alom GOUDA Kleiweg 5 Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dece TheeSn worden utttlevaró in verxe elde p kj v n vijf twee en een helf en n Ned oDi met vermelding van Nommer en Priji voonien vm volgene de Wet ed pon enl Merk Zlcb tot de altVMri g wan Uwe geëerde orden Maberelend j c BUL voorkm J BRBBBAARt La SM MarM i Heden 16 Mriin vcrtwd te Lee JSov ii onxe cliefde Broeder en Be htnedbroeder de WelEdelGeitreale Heer Mr IiSac Molenawi oud Nourle in den ouderdom Ten65 jerefl H C A SPARNAAY MoilHAAlL J 9PARNAAY Dtm HMg WID D A 8 KBYSER MOLINAAII Ce de Wio E M V B BKEOGEN MOLENAAR A S MONTUN Moi n AA J J A MONTUN Dn HmmV C DUPPBR X oi pi eerder WlD Dit C A Molknaail Baetlttii hinturn mkt mrrfni sftimaclit GEVRAAGD door wee demet Ongemaubilearda Zit en Slaapkamar of ËTAQE telen Mei of leter Brieven met opjleef ren prlje onder ao 959 bureiu Goudiebe Courent Goude 10 Aangeboden 20 000 BOONSTAKEN la lenlfkn vto 3 tol 6 M ca liltt ondereind 13 k M M Dirwt leverbaar Brieven franco onder oo 537 en KONINGSAdvertentiebureau EladbovM 958 10 Uit de hand te koop Een PAKHUIS Mtt boT B roBlag twee arlNviderewoBJn eii n epen grond Geleaen aan de KEIZER STRAAT en RAAM Te bevragen onder no 921 Bureau QoudtcheCourant Markt 31 921 11 Te koop gevraagd Alle oorteo 956 9 kurkffl ssch n ook Vicbx en Pecbinler weterfleetchen M M BELONJE Jr Keiserelreel 83 Telp 148 Café Inventarisseo Allee op I lebled ven Cef en WinkelloTenleriHen Ü 934 6 A NOMAN Onmn l lOTTBROAM Tel 90 1 Op VRUDAIl 33 MAART 1917 dea orleae 9 uur cel door dcarwiarder B H van de Wcrve TE OOUDA vordea nrkoeU in de KUNSTMIN een de Boelekede te Gondel EEN INBOEDEL K kdal D aderdag 13 Maart van l S aar Goederen kunnen worden bi ebracfai waBfvoor iJch te vervoe cn bij den Veildutneciter I VAN DANTZIG 946 20 Falllli iTiant Openbare Yerkeoping DwrwMRler A A VAN ARNHEM ie RoMrdan aal op WOENSDAG 31 MAART 1917i dea v m 10 aar in de benedenachtersaai van de HARMONIE aan de Groote Markt ie Gouda ten veraoeke van den WelEdclGcitrengen Heer Mr J VAN DUIJVENDUK Advocaat en Procureur te Rotterdam kantoor t euvehaven 44 Curator io het fai linement van W G M BBPBR8 handelende onder den naam Goederen ea CoBUBiaaie handel v h G Uaaelama winkelier aan de HoodHraAt 10 t Gouda publiek en om contant eld verkoopen den getieelen Minwezigen voorrMd Goederen waaronder groote partyen Merwaren all portemonnaiet slcarcnkokeri portefenlllei damestassclien C te partyen parfumerlCn ali de Colofne haarwaten etc en Ecep geneesmiddelen elluloldartikelen kammen borstelwerk haarborstels scheerkwasten groote partyen messen scharen festons garens en band knoopen zakdoeken gespen zQde breikatoen erdal brons dweilen sponzen zakqHegels haken en oogen etc etc Verder een Kasregister merk National en een zwart noteOhoutea Zllvcrkast In opleneld lokeel te beeichl en op Dinide 20 Meen ven 10 S uur in en loowelGroote Merkt eU Nieuwe Merkt over debral S72 M Inliebllnlen te bekomen ten kentore ven enocmden Denrweerder lolkkade 9fl vef Plen Q tMttmUm Telepboon 32S bslel il Ékmrk lijiIriitiiiZooi SOENNECKEN s VERTIKAALKASTEN mr til iptep iir egrmpeiMi zUi neniii ni belangrijke verbetëbingën PrQscourant No S3 gratis op aanvraag by Adr ROLLER van OS IS KENNISGEVING DIJKORAAP en HOOaHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoeninK aan art 31 van het Reglement van Sohieland de verkiezinc van HOOFDINOELANDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATS VERVANuERS voor de distnoten ais iiieronder nader vermeld ai plaats bebben op Donderdag den 5 April 1917 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de lioofdplaatien der kiesdistricten als bij art 25 van genoemd Reglement zyn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschle in het Oemeentehuls voor het 2e kiesdistrict te BldswQk in het Oeffleentebuls voor het 3e kiesdistrict te Nleuwerkerk a d IJssel in het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Oemeentehuls en weh In het 1ste DIstricL volgens rooster Van aftreding Voor den Heer A O VERHEULEN Hobfdingeland O DE KROES Hoofdlngelaad volgens rooster van aftreding Plaatsvervanger In het 2de DistrictVoor den Heer C L J BOS Hoofdingeland volgens rooster van aftreding A G VERVEEN Hoofdingeland Plaatsvervanger In bet 3de District Voor den Heer Ub D A KLEIJ Hoofdingeland S RODENBURG Hoofdingelan l Plaatsvervanger In het 4de District Voor den Heer W HOOOENDIJK volgens rooster van aftreding VAN CAPPELLEN Hoofdingeland Voor een vacature van Hoofdingeland Plaatsvervanger En voorts in het derde district voor een Hoofdingeland en voor een HoofdingelandPlaatsvervanger ter voorziening in de vacaturen ontstaan door het overlijden van den Heer J G VAN MIEROP en door de benoeming van den Hoer M O A KLEIJ tot Hoofdingeland die respectievelijk ais zoodanig in 1921 en in 1919 aan de heart van aftreding zouden eyn geweest Voor de periodieke verkiezingen zullen witte en voor de vacature roode stembiljetten worden verstrekt Vastgesteld door DgkgraBf en Hoogheemraden van Sohieland in hunne vergadering van 13 Maart 1917 960 144 Dijkgraaf en Hoogheemraden vai Sohieland De SecretaritSentmeester Be Dvfftgraaf C J VAILLANT J H VAN DER TORREN Kzn En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 21 Maart 1917 II Bezoekt Café DE AMSTELSTROOM SI Anttionlesipaal Prima ÜMSTELBIEREN J VALK Adverteert in dit Blad BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOERS aooonntant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AMESZ loeraar MO en H J BEKKERING Jb accountant en oudleeraar eener H B S worden door het DIE MEN AAN DITt ÏÏITHAN EOBD ZANEENNEN loreao lol WéII vao leUpi inws keizers soht 15 en LeUe aoht 30 Amsterdam georganiseerd venohillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszina gevorderden en meergevorderden Speciale onrsnssen voor de praktijk diploma s en voor de acto M O Eveneens populaire onrans voor zaken men schen Kormaal losgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitsteketide resultaten Zoo slaagde d er daoen voor de Middelbare acte de nauwelgks 17 jange P SIËBËSMA iit Sne die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding bad gehad dan onzen oursas Is ïiet wonder dat onze scbriftetyke leergangen op dergelgke w s popnlair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de pract k diploma s of voor de aote M O onze schriftelijke connssen aelh preiereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen om gratis prospectus aan Zg verbinden zich hierdoor tot niets fessaflei sIoÉtlijte FaMen gemldlelonnerfeer oFOEBiCBT ire Voedert iw Fae met da tutvetv murwe LIJNZAADROEREN merk TERT en W L en SOyaBOONEMKOEKEII merk W L nitmnatende door hoog eiwit en vetgehslte en groote rosdiogiwaarde M nJHploma ParV 1 00 Sfn Ooudm MtdaiUtê DUITSCH Doitsclie Taal en Conrersaüo flandelscorrespondeiitie Oh LAFEBER LMTur DuHssli M O C Houtmansgracht It OOUOA Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tteeét tueeeê 0 DezeMlrerteDli6ii kosten slMkto UJ ToorsUbeliliof 1 5 regelt f 0 25 voor elke regel moer 5 cents Opgaaf nitsluitend aan hetBurean Een vertrouwd adres Ë voor het maken en stoSceren S van MEUBELEN is bg a N HESSING S Peperstraat 24 Gou4a K Billnke prezen prima mats gS riaal B iaratie aan alle mea S belea A O EOSTlD ifi Msart T uur Het Sohaakbord LedenvergMÏerliig Afd Gouda Hol Mü van Laadhouw Maait Hat Blauwe Kniis 8 aar Baad V Flaatsel Keuie afd Gouda Alf Verg 2 Maart He SohaalJjor Vergaderiiig AM Ooud Vrljz Deoi Bon Spr Mr L RoodMnirff 28 Maart Nieawe SehouwbUlB Netorl Opera Faast Beleeld nrtoekm wt eiegeld OtUê aededeeliug te mocan ontTlns u rergaderlngeo fioaeartaa Tarmakeli be dea ene am ilaia itm b aaM 16 varmslden £ leocriKta DrokkerQ A BRINKMAN ZOON Oouda Dinsdag 20 Maart lfll7 60ÜDSCHE COIM T n i iA ws ± x cLvexteaa ti©TolsucL v oor G o ctd a © xl OaöQ ©tr©3fi ©3a VERSCHUNT DAGELIJKS Ai BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN I IJl M rm V timi lisaiglai pet lwp leeeUedl Fres o HeaiT 31 Caua H ABONNcmNTtraUSi f k kwenul 1 1 $ fti rrn l eHH per po pef It J M sI w l I I S1 Wf Aboaaeoii onie enenl ADVEB 15 telel doe MM mmitt y mim re el meer f tt li INGEZONOSN UBOBDBKLINGKM f lB f 1 QS alka ragri m m t lUl Op d voorpsfiiw dsUial uêUA Gewone tdvenenuia a iagmoadM aridadadiatMi M pr s GnMM Uitm n raadM bmt plaaOnémie LlO Ki it MWereMt o l i sa rt i pUeciliiSCT ÜS tl i M heewitrias S eetsli OJO el KLEINE ADVKSTianttN n ng koop ca verkoop biwf 0 wfami 1 5 ragel f 0 2S Iha ngsl mmt 3 caM M CMfnJlbeuliag Ilaainwa 0valÊm 10 fagOa B w Htauai w S tam Uit evüra A BRINJLMAN ZOON ere $2 Telefogl Telefoon Interc 82 itutul dt gervaogene van de parlenuntalre r geering All a wat er slndlMiea uil naam van deu Tttoar is geaobied giesohleddw buiten weten VMi ém Tsaar e alleen op lOM van bei gaweam Mtnislerte met iiAmte ook de vcfdaglaf van do Utjk donua waartoe de Tsaar Maaudagii aart de bij beui vongadeirde Minister voor bet gival van nood xondeir opgave v dahun ptondeling de lievoegdlu rid gal AUUig de corruapondeait At Voa Ztf 4 d t geJieeto verhaal in al zjju bijzonderbeden Juist ts valt natuurlijk uog niet uil te luoken gewordai Fin tiewlp ni oivttiondeuis en de pa eflidt t vaitJleniLanddag sviiirbuivud niet tiit awpi jgraogeuitoiiap in Kilieriö is bövnjd zijn m ÏVoneii nog sceplisel gestemd 1 Volgens de Fineohe jpondwot moet de miniater vui Finland v w balve men de beno 0Bg an Uof t M voor een voortootp 9W beu deimtaitie van A 1 ok e edelenis door prins Lwo yn nieuwen presl dent van den ministerflftd In gehoor ont angen Frin Lwol giH aan de deputatiedo ventakcrkig vau fe sjnnpattue dernieuwe voorkwpige r ering en deeldeliaar nirale dat aan Ptoleii dezeUde v J belli m gelijkheid zott WOPdai t iagestaanda voortaan alU buT r van Ruslandzullen hebben rën ha t men kannen leeEcn dat de Fraiisoheti FrartlitüW d Main mot branAbonuuen bombwrdlütt terv geldb tvéo het ia brand sMun v ilt Baipatune dooréa nuitsohers VolfOOfl e t Düllsoh b M drt wierp het vttefftuift i afweerg Achut bciaohoten 3 bommen van klein kftllber waa or er één op iiet van een huis ontploft terwijl de o erig i bet bouwland aan de Main vieie B Ai ve d niet moenienffwaardlg basohadieiite van het daiv en het breken van e niffe vensterruiten werd geen schade aan rioht De Rtuwen blüven in Perzlö voortgaan en hebben nii Harunaibad pi m bO K M ten Z W van KennanüiaJi bezet waacdooff het k eir nn nog maai ewi 60 tal K M van de grens van MeMfpotunifi staat In Amerika ia d spoorweigittakinff afgewimpeld De overeeniioiuöt waardoor de spoorwegstaking is afgoweod en die glsterniorgjcn vroeg ih wderteekeiul door de cürecteurwi en de ledders der vakvereemglngen waarborgt h t persomeel d ti aobt urigien werkdag en voor overwerk een betaUng van niet minder dan het aciitsle deel van hot dagloon per uur Zevenhonderd Duitsobe nMtrocKDi geinterneenl in het ar i al te Philadelphia zullen wórden overg èr cht naar twee forten m Cieorgla waar zij door troepai der Vereenigde Staten zullen worden bewaakt Gemeasd Oorlocanleuwa gram van ik voorloopige regetTing ijii upt iiljoar g uia kt en naar het bulti n land gezoiwlen Do regeering die de inaioitt in banden iuK iut op het ooge blik ven éo umstige bulten en Uiuienlandsohe crlsia die Rusland In den locrp V an tija gesohiedeni heeft belit Is zicli de ontteettendo voraatwoordelijkhi ld die op haar ru rt ten voile bewust Zij aj er 4oh ajtoreerst op toejeggen de ovwrstï pwisde fouten die het verleden haar heeft nagelaten te herateilen fai dt II lande orde en rust te ven ek i ii m eiiideli de ooodlge mAAtregeJen te nemen opdat de soevereine wil van liet volk zich vrii Ujk sunffaande xijn lot kan uiten Met naderend einde Het te Htookiiobu versohijnendie blad Aftionbladot gesft in tiet uuuuner van Maart eim bowbonwiiig over dolkomende gebeiirtenimea aan bet Westelijke front een bMciKmwlnV die nieuwe waarde krijgt door de fsbeurtenlsaw ésr laatste ilagen Het blad verwaobtte spoadlg aan t front de beslissing la den oorlog en gronddic die vwwAohiing op den al uneeuen militairen en politlektai tOi istaiMi De verwaahtingea van ó 001 logvmrendo volken zijn zoo ge Annen zegt h 4 blad dat beide partijen om een zware cri te voorkotnen naar eeu s oedlg beaiult van den bloodigen strijd moeten aoiiÉituraw Ih t argument van de Entente dat dotijd haar beste bondgenoot is gotdt o de alkondiglBg van den onbeperkten dulkbootoorlog ni4 t meer Op h oogeu lik moet de entente nOg in boogej v mate dan h cuntrt en een snel alute van den oor log wenoc en Maar steabta in het WestpTT kan t worden bereikt Alleen daar kttu Ie eevie partij door een welgealaa den stoot den tHgeurtandUr In het hart treffen daar alle audn oorkigaterreinen door de ihiltsohe dulkbootveroperrlng op een andere planeet zijn wegg izonkrau Het iel er weinig naar uTt dat he nieuwe fensief der eoiente den vnonu van een i euwe goumiv laofatlDg zal aannemen De boog aan het Duliaohe front is te onbeduidntd om g leg ikhfid te gmeui voor een ofdoenilen flaukstoot De lange rust bei ft den verdedigeir lijd gegeven zl hnJus te verande ren en tu versterken Aan het boetbetwltite tjoniuïe front zullen de i uitscliers wel zi r op hun hoede zjjo 1IV de aaiwailer ontmoet bifv op ziju wi g fware iuoeiHjkb den Het volslagen omploegde en luodikaiilg irreiu uiaaJU bet de 1 ngelsclien haast onnK eJijk om vooruit te drijigeu De gedaóbte ligt daarom voor do band dat liot oude plan van lUlA woüv tot euro Is gekouiim dat de En ebiohen l lj Atreoht t n de Friui0chen in Chanq afpDit zullen aanvallen I e aonvaUen dl du FogeU sühen He ii r4 Januari aan de Anoredbea moeten aangimlen wordun oor loanoeu vres ter verborging of ook ala voorbereiding voor e a opdringen van den reohtervleugel In de buurt van la Baaaée Tegelijkertijd zullen de Fraaiohen bet doel hebben aan weerskanten van Rolmu op te drilden Hel van loed gedrenkte Hoe dio Tsaar tot afstand =± BUITKNlANDSCn NIEUWS ONS OVERZICHT BUSLANSk Do revolutie In Ruslund Dü Russwcho regeert heeft asu de RuHsiaoho veirtP aiwoordlgeTs in Ijet bidtenJand het volgende teiegram gencht De berichten öVergcfcracbt door hel Peterffburgsciie Trfegrïolagentsühap lifibt on u reeds op de hoOgte gobrocfat van de gebourteniSHen dier laatste dagen on den V al van het ouide poiitleke Btelsei van Ra Jlajidl dat jainnwrUjc la Ineengostort voor du v rontwa rdlguig van het volk veroorzaakt door zijn werkelooabeid li uïisbruiken m zijp misdadige zorgelooaheld De alKemeene ontstonaaiiig die Óm nu vervallen orde van zakon onder alledt r gelijke eleoienten van bet volk had ve wukt beeft de woziging in den toestand aamuerkalidc verUoht iwidat die elfmenien alcOi mét be i d ireo waardlgB gLostdrift om de vaan van do onïwenteliiig schaarden en het leger snel en afdoende er ZIJD steun aan gai behaalde de nationale bew i g na aiöiit diagen een beehffte overwinning Daak zij deaen wielleu gang van zaken is hot aantal slad offers g kkig zoo kieiu ais dO gefMihiedx iiis van omfwenteling en van zoo n omvang en zoo n ernst onbekend is In tKMi akt0 gedagteekend l ol lü Ma rt heeft keizer Nicolaao 11 voor hem en dun groal orstMlroom pfVoiger Alexis Mkolajewitsj slstand van den troon gedaan ten bate van groMvorst Michael AU xandrowfej Up dt kenaiggeving dkj hem van dié hsodi lmg gewerd iiocft grootvorst Michael Alexaudrowits bij oen akte gedïigteeitwid tut Peteraburg 1 Maa t op zijfi l urt geweigerd met opperge zag te aanvaarden voor een oonstttueerende vcirgadetrlng op don grondslag van bet algemetic steutrecht tot Mand geikOUien den regtwiringsvonn en do nieuwe grondwet vau Riutland beeft vastg Bteld In dezelfde akte noodigdo grootvoret Michael AlexandrowiliS de Hu0Si8cbe burgers uit zich in aiwai ting van de beetissing van het volk te onderwerpen aan bet gezag vau de voorloopige regpering die door toedoen van de Rijksdoema gevormd js en de volledige maöht heelt De ameOBtelliing en het poliUeko pro wt r gedwoniyen Hot stuk waarin de Tsaar aManddoot van den troon Ie godagtefkeud P k 15 Maart Lr id één puot Vur da Duitscfaora niét fi tetrug etrokkeni n 1 tn cle stredi van Venkin Zij giUtffm zedls bit het bosdt van MaUncourt en op de O heUlng va den MorËHoaisne vooruit en boetten g dteHten van Fra isohv loopsraven Initu è i etten de Franwhai hun ojh mar voori Ten O van Neele bebb zij op vflTsdMlletuie puoi vaa de epoonweg van Ham nwur Neade bereikt ten N van Moyoo Guichaid b E t ea hun p trouUl 8 voorwaarts feastuwd lange den rljkirw K van t Qu otin Ten 0 van de Oiae muklon zt sUw meesteir van de tweaiie Duitec e tellW Het aantal dorpen en vlekken door d Fraoaohm in oe laatste drie dagen bm vrijd Stijgt tbanie tot ea biooderdtai ele plaatsen zijn vernileiU en gtfitui wd docv d DuiiaolUHnh Jfal k inijimmwiiiwmriii lat dfl RiwMn bi hun tarufftot t Ja F len ook alles Tenuelfteo wat maar enig4zins den vijand dletafitig koa stijn Toed riepen die DwitsCbers daar aohande ovef Nu zijn rollen om ediraaid Duióenden inwoners dSe de DuiUciieitB niet hebben kutmecu verdlniv n komen dte Fransohe soldaten te enioet In ArgoMM hebben de FraoBohen iii Zara iée een Aamval gedaan die hun g vangenw beaor e Op den linkeroeiver der Uaas heiiben dl Dnitsehera op het troiU van Avooourt Mort HwiQte een kracbti cn aaiuvaj godttsn xondcr auooeia Ue Dultsohe koiselschie en Ooeleniijkeche legerbenM t n meldien niel naeuws Over den Duiteohen aanval oip Ramsg ate hebben we nu b ngielBche leeing waarin wordt geze dtaii na hat besohi toa van de onveTdinKgde badplaats Kamsgatc de Dulitenhers haastig terugtrokkfe voor do plBAleelIjkie strijdkrachten Ken der Lu l9c torpedojageirs werdgetorpedeerd em zonJc aen andere werdgetorpedeerd maar nJet enwtig beecba digd aa en n ac koopvaardÜ EKdiipzcHiik Het was den V itgelflohea ndet tnogeii de 8 Aiade aan die Buitsche schepentoegebracht vaat te stellen wat avereenrkomt met de Dultscfae lesiing dat er geeftHchade IS Uit de teleigraiiiDien van gïsteI II I I II Fauilleton De revolutte in Kuailand is m t name in Moflkou niet zoo uxwi gegaan als da eerode berichten wel wlklJen beweren So daldenwiu aten te Kopenihagen vemeftmt van en ooggemige dU de ge reo iten dfe zich in Moskou hebben a pespeeld nog grooter stofmaohtiger en bioedigor dan in Fomgsad wartn In de geheete stad staakten d arbeiderfl itet weik Bij h t begin der oag reg dheden zond de gouverneur ecu kozaicken regunent mu tegen de betoogende meioilgte tup te treiten dooh de kozaidïeii schaafden zich aap de zijde van het volk Hierop werd een regtoeat Öiberischo troepen opgeroepen en nu ontwikkeddle ztcb een g egielde slag tuAscheèk biberisdie soldaten eenerzljds en het voUc am de Koizaitken andarxijtte Deee gevechtfru duuK em den ge eel a Zondag Maaiv dag Dinsdag en giedeelteigk ook nog Woensdag voori De Finnen waohten nog af wat de nieuwe regeerang hen ibrengien zal Toch heerschte er te Helemgslors Hier subiint ook v eas berlohteu aw de Voflo Zig naar da N R Crt uit Berlijn verneemt do goweaeu Tsaar zloh te bevinden Volgomt don btooklioliiischen corrwtpondlent van dit blad die beweert dit nieuwH uit goe n bron te vtu ncwen viTlU p di voorgüBcbiwtenl vaa deu staatsgreep als volgt Hetids Zondag 5 Maaft ntoet Kodsianko oen vergadering hebbtm eiegd waar bij o nu luit gen Daiiilof kwartiermewrter van dien generalen staf t velde aanwezig wa Uaaa ixi besloot iiKn ill bcgiwiel reeds tot invoering van tien pariwiemtalren ro ering onatm moet iiliti rei ds de tekst van bet atdauklng manitest van den Tsaar zijn opgosteld In dieoeeifden nacht moet ook reeds de Taaar Van een ea ander kennis hebben gonomrai wotOit den volgenden niorgett wedden UwlBchaa Protop wff d Miuia ers vau Oorlog cai Binniailaudlsche Za ken en de Voorvitttr vim d i Kuksraad bij hem omtbodea Wat daar is afgespeeid weet men niet doch weldra twgon er umi soort vau vluobt der tiofklit k naar de lanitlgoedereu en de afgt legen provinoieo Dinsdag 7 Maart ontbood de Tsaar wodiroiii eiTiige getrouwen maar do meeste het reu hotnio rsclialken en andere waardigthetdubt kletiders zi eu iiuui den daenat op Toen hij dan ook den dag daarop iittttr bel hooldkwairiier wiUlc vertrekken waren sledit liofnioarscUalk 1 rederjcho en ei ele Hrit he stalofficlecen atuimeitim om hem uitgdtude te doen Zelfs zl n lijt oris gaf er den voorkt ur a u achter t blijv en Jiier bij dlit vertrek aan het MaUon van i ajarkoje Öek woohtto don Tsaali m vturrttHsing Hij venlangdo met dt i boflrem naar geaeraat Roesskl dtas naar het hoofdkwartier te vertrekken Men weigerde zulks en det do hcq mede dat h uaur dvn legertproep van genuraal hvect zou reizen Dn boftrein bereikte m den naobt ojp l ouderdag het aitation RJesiit Hier wacb£tt u een groot aantal offiUeran dt Tsaar f Hij moofit het pefron niet ai ZQnder opgaaf van roden werd dti tneiu naar ptttof teruggestuurd De Tsaar was du loen reeds mptter kole wtlKg iSbofte kaarten bod gevonden Wed longo maa mij dunkt dat gij zelf het steirkste bewijB 4ieibt geleverd I zelbij met een boosaard gen g mlaoii naar de kaarten wijzende die bij had laten xallen Hier he4 b0a wiJ een aardige ooUectie azen en heeren fie goed dienst konden doen bij een spefletje on der vrienden Lambert had e n oogenblik voJkomen Mprakeltiae geataau want hij had mets gevoeld van de verraderlijke handeling door hndRoott gepleegd on hij begreep er ni van van waar die boKhultUgonde kaarten konden gekomen zijn t n zoodanig was bij zich van zijn oo chul4 bewust dat bij niet twijfelde of hij zou zouder eenlge moedte do verklaring van zijn onscihild kunnen vonloren Hier I8 met soban ijk overtcs gohandold z i hij kahn maar met groots besUsÜieid 3lr Marmaduke de Chavasso Uet hij er op volgen zijn paHoon Hink m de oog n zien bij al wat ons hedlig Is vraag de u aan deoe beeren te willw zeggen dat giJ miJ vanaf mijne kiodsbeid gekend hebt Öpreek wat ik u bidden mag I vervolgde hij aamtringeod zijn hartzcuuwen pijQli voelende trekken toen de man t wien hlj vertrouwde geen hst minste medelijden toonde noch eenige beweging mcMkle om hem ter hulp te komen Ik tdd u Sir ieg hun hoe giJ mij kent als een man va eer niet In staat om z6ó iste veMOhteiljks ais nu van mil De door u betootule tegenzin Lambert heeft v ei vaa eene voorbedachte vettooning nnar ik moet geilooven antwoordde Sir Marmaduke ouneedoogoid want toen gSj aan bet spelen waart bleek van Aen tsgecoia niets Meng me niet in uw twist Lk kan oiuuogeUj voor u instaai Lam ueTt werd doodbbloeii De verpletterende woorden van ijir Mao maduke der den h a beseffen dat erger dan die dood hem dreigde Van zooveeil verroderij mdest naar zijn gedachttt sdfis de aard beven in ataobuw I Du tqan dien hg liefhad met al de inmgiieidl zi er dankbare toewijding de man die hen kende in ztja fiarlgrondige oerlljkJiead die ujsu toonde eeaie valsohheid ea vijandseiiap die allté te boven giing I Na dt aiwijztstade verklaring van Sir Mariiiadiike upi patroon besefte luj dat er voor liiaii geen kans lueer wat om zich te kuniwn verdedigen bij at die verachtend grimlachende Heeren Het w wreed en sWiandeli protesteerde hij in de zelfbewustheid zijner oDAohuUt befltoten den waobopigoi strijd op te nemen tegen de onrwmaobt Mijne Hoereu I Zoo waarlijk ik eea man van eer bon zweer ik niet te begrijpen wat dit atl zou bowljzen Hot bewijst jonge man dat glJ een vervloekte valsche speler ztjl een dief eisi ieugenbtest I bruldto Seigrave dl alle zelfbehearsobing had verloren en ten prooi van krankzinnige woede was Bij od dat zi ik Je betaaht zetten Met de woeste kracht van een bloede gierigpii waanzinnige wierp bij zlGd op Lanrbert die onverboedB aangevalieai door den schok wankelend week Maar hier was het e i strijd tuwiobeu landknan ea stedeling van gtmoni Icvea te en verbraste krochten van de wouden eu krljtt bergen leggen de verstappende atmosfeerl van de Londenaohe binnenstad a den eersten stoot bad Lamfbart mat bewonderettswaardige behendigheid en danid ziUi onttrokken an den greep dor hth vend handen van ijn tegeopart ea dien bij d on strot gevat Otsdioon ontroerd door al wat r voorv gevallen wa bad Lambert zijne kabnta met verloren en allerutlnst zl gezon4 vi rst nd het waren alleen xlpus spie len en ztjn vorweerkraobt tegen een ev ivoiiKcn als onverdienden aanval dte h V rijeli Het werken Meni ch I man I klonk het óvpr zlja lippen giij moet die woorden terugn nien of bij God ik kni u den keel dicht t Door het tumuH dat nu ontstond was verder mets te booron niets zelfs niet hot gi uid der tiuigizanM regelmadgu voet stappen die n du steeg weerklonken D vrouwen glkïen de mannen vloekten 1 e lïigen vluciHteu naar de verste boeken dt r kamer bevreesd gtmengd te worden in de minder aMtganame ruzie andere Terdrongen zich rondom begrave on Lambert trachtende vrede te sücbtea ea den sterken Jongen man te sohelden vaa KijL zwakkfrou tegeiipartlj die t uu wer nood adon kon halen I okelen wUdra met geweld eeu etud maken ajui den strgd maar daartegenover waren er Wfleu van oordeel dat d Jongt mannen het maar uit moesten veobT ten Het gevolg van deze ooeenlfbeid was dat het een algeineene veoh MUIij w4rd tafels en stoelen ooiver viogen glasen togen den grond klettordeo dn kandeiaam uitgingen en de vrouwen te lukler giU den Maar ook de regelmatige taoguuBO pa i uva dor naderenden klonken luider Voor het buis werd Ualt gecoaaanadeecd da geweren stootten tegen den grond en de enge vuUosteeg werd aan b e sindea afgezet t en wacht stood voor liet berocdite huis Hét Nest van dan Sperwer hm roDMutfooli verbaaj de Purit lB i de koor BARONES ORCZY Nadruk verboden uU den tiid vaa 17 eeuw IIUt FD6TUK XX De patrMlU van dm Lord Pntactar AUmn Sir Mannadidce do CbanraBSohad zivb niet gemengd ondor da rood Scfra ve en Laiubert aldoor kampende ga ten 37 ïLami Lndioott aobeen de Oogen niet van Mtrt s borst te kunnen afwendan Toen hiJ geihoood had dai ook hij ge roepen werd tot bewijs sprong bg voor uit en aoheeu met zijn hand die nage noeg verdwe a ondor de luhbea Inden borstscok van Lambert s kamizool tdzoeken j Zgu bewegingien waren zóó vlug lod weii wË4feleind en ouverwaoht dat nlej mand en wllenmnst Lambert de bedoel iiiig kon gissen Het volgend oogenbUk mioachien twe secondeu later trok hiJ zijn hand teruden kon jadereen alen i t hij enkele speet kaarten vasthaeld j Onder betoon van waJging enveraciitindliet hij ze op tafel vallen terwi alldaanwezigeti onwillekeurig een paar passenterugweken als huiverden zij tegen hetin aanraJElsg komen met iets dat zódgttoeen zóó bedorven was f Ëndhjott s bewegingen Kija vlugge han4 d Ung gedekt dioor zipie overbangendei otanohetkanten z n minéohteude vertooolng alles te sameo dieed de toescbou w ra meauen d L htj weritelijk In W biottenzak van Luubert s kamizool it Terstond na zijn grlovcud meedoogwiloos antwoord aan Lttobert bad bij zijn protégé en rug tOflt erd en zioh verwijderd uit diens HUgcA ng Hij voonag ten voikotiien suocos vaa bet luet iljn noboooBUhter beraamde plan om éóa jOfgen man die hem m den weg stond oIk er oos onflObwMiJk h maken to meer omdat HlzHfde jougLwe u ch heui In anderi plannen nog gevaarUJk kon zijn roden waarotu hij hem als seoretaite nog aan zich bad verbonden S a hetgeen hen maad g b ird waa kon I amnert binnen twra hondard arisen van UHvden niet meer voor deo dag komen Het leeU e gerucht dat bij een tricheur was en door een dub gebrandmorkt aU Ijedrlemr en dIK zou lelto ov r de gretietin der Prorineie Tbanet bekend wordCTi 1 ot zoo vw was alles goed gefMu maar bet kon waarsdiljnli uog beter uUkMOon want kat ken aijn dat 8 crave woedend en wraaitzuclrtlg door sijn belangrijke vertlesun er In aiaagde Lam bert tf doen vonoismn als vaJadtuai apokr en ai dief ai was het dat bij zelf de boete moest betalfin op éobbeim gost id De iKHobtt s badAen ultmuntotul gwhian wat kun opgedlraM was met s a behrad Mld en wijde mouwlubben Wonlt wTClfd