Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1917

No i i350 Het Nest van den Sperwer i fi ronuuilseh verhaal uit dien tijd van de FttiitoiiUB der 17e eeuw door BARONES ORGZY Nadruk vothoden Do kapteiowaohtto gadlatdi zonder iets te zeggen toen hij aen het twaalftal gezichten za dat ii hun wonach van vtrz hadden ovarwonneiy Maar de vier en twinbg muflketten bleven gierlobt want de Komaioed g t alsnog geen befyel om af te zettem k kan ule meeeten uwer mijne heexen op uw woord van eer vrij laten weg gaan zeide hij indfen gij uw degen um luij overgeeft en belooft morgm vohr lem raohter te zuHen veraohijnen Draddlen woa ondaPwljl oau de tueKC tendeur geg aan en deze geslotMi vindende gaf hij b0vel cHe open to brdcen Ë a atmige scdMMider dnik wa voldoen de De Luitemuat ging In de kamer maar vond er nJemand Daarna verzamelde hij de pieces de conviction lUMdig tot bewije dat de heeren m kaarten ea dobbelstee nen hooff hadden g e8pe d Ër werdgecoi tegenstand meer geboden en na ea kort ovMleg der heeren ondarling kwaovLovd Walterton naar voren en zijn degen afgehaakg bebb nde wierp hl uien voor de voeten vmi den kaptiein ntaer Al zi vriendtoa dedm ale hij onderwijl Cuwk de nom avtr db WMt mh Advertentiên B glBBBI N 973 10 NELLY PLUUMERT di mad Qiineiu d ftinili dnkta voor d b tm M llii4 by hun huwtlijk ondervoadvo Rotu oi 22 Mun 1917 Heden ov rl ed te WlaKholen ucht D kalm on a $ a lMt Moeder en Bebuwdmoeder Mevrouw W D D H NIEMEUER in d a oudardom na 94 jaren NmJtntt Da M H NIEMEUER O G J NIEMEUER NiNNiKOA TM A O VAN EVERDINGBN NlBUBIJSR M O VAN EVERDINOEN Cndt Ou J H BAKKER NIBMEMBR E A D BAKKER NIEMBIJER DurpM Nlnmi PfInUi C 1 NANNINOA Rbijndbm NiauiijBR J NANNINQA WnuckattH C 1 NIEMEUER 9 9 39 H BAKKER NIEMEUER J BAKKER NIEMEUER KONiNO BtU H P GAAIKEMA NiBUBUBB H GAAIKBMA Winicliolen 20 Maart 1917 Btneètm kmnrltn Httt mtriln afltWKkt yoltlreil ttmiie kitimhttving T KOOP AANGEBODEN een Dobberman Pinoher leef pracluatamhooiD 902 6 Adiae L TIENDEWEG 10 Te koop aangeboden een Protestantsche Geit etimede een Chr Historische Bolt beUMi ree snlTvr Te bevreien bureeu Goudtche Courant onderlett P 974 15 Tandarts VAN ANDEL iaaliaraalXal 36 ÖOUDA 975 6 U lol WOENSDAG a i AFWEZIQa Niauwe Schouwburg Gouda VOOIORiTJlVOIID op VRIJDAG 23 MAART DOOR JEAN LOUIS PISUISSE Cliuieoaaior en GonMroaoJer met medewerking van den heer R 0 VAN GENNEP Aan de plano JAN HEMSiNO Aanvang HALF ACHT Toe ao l Leden Soc O G f 1 NielLeden t 1 2S Galerii f 0 7S 963 29 Kaartan varkrilf baar aan da Soclatelt tfln Oanoafan Plaatabaapraklnf vanaf Vrlldagmorgaa 9 uur Theater Bureau C FAVEUR üssssrs Rotterdam ss ss KUNSTMIN QOUDA ZONDAG 2S MAABT HET HOLLANDSCHE LIED door dea di fat r suiC r J H SPEENHOFF SPEENHOFF PRINZ Vele nieuwe en aciueete Ued ea voor Solo afnen en Beurfnng o a De Benreklob Ode a B des Winter Klaobt ven een RottM demaoh Foaklo Het Preeen tiegeld bet KaaaerUd Van Bonflielahiaisen Luie Adriaaa Ia t Gooi D O W era Miaaesaog taaaohea n Pabrlekameid ea a wljageer Daaalled Ondertrotaab Het laateto taadje Twee lalieven OomaJaeob p de Jaarboara eaa VEUDBE KEUZE UEDiKS UISIIT miEIII KIUIINI Door de Nieuwe Rolterdamacbe Courent Teielraaf Handeliblad De Ti d ena algemeen hoogrt gunili beoordeeld Au de piaao de Heer If BLAZII AANVANG 8 UUR Eairda 1 00 78 BO 3B piui SpCt auteurareclil Leden ToI eBi gawooBle 976 46 Plaalabeapreking k 10 caal Ikniieert U op dit Blad i III TB KOOPt 1 WINKKLFUI TMtkrMM McMf aeWm atuit MARKT Ho Te bewpagew bij J OABOUT Klaiwaaelraat 4 Uaiion A Pitib v SiTBHHOTwt Uodea Feltergen 22 Lange Vlealraal 22 Ulrecbl Filialen 3KMleTlendewe 3 Goudan bdeMarU 26 Lange Etlubelbalraal 26 Ulrechl M M Hiermede heb ik de eer U uit te noodigen tot een bMoek aan myne Expoiitie van een eorate rangs Collectie gegarneerde boeden met de daarbg behoorende NooTeanté a voor het a a Saison Vertrouwende met uw bezoek te zollen worden vereerd 947 60 Ainbe eland A Patkb tak Sutbhhovbn BOEKHOUDEN Ondttr lefding van J HAGERS aooonntant en Hoofdredaotenr van HandalHtadie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Jb acqoontant en ondleeraar eener H B S worden door het ta lol Wfilliiil m MflüÉplijt Imi Keizera raebt 15 en Lelte racht 30 Amsterdam georganiseerd verMhillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor begiunera eenigszins gevorderden en meergevorderden Speiiiale oursnasen voor de praktijk diploma s en voor de acto M O Eveneens populaire onrsus voor zakenmensohen Normaal losgeld i 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende respltaten Zoo slaagde dezer daf en voor de Middelbaro acte de naawelijks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onaen cursus Is het wonder dat onze sohriftelijke leer f angen op dergeljjke wijs populair worden en dat steeds meerdere oanidaten voor de praotgk diploma s of voor de aote M O onze sohriftelijke cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen 1 Belangstellenden vragen ons gratiaprospectus aan Zjj verbinden zich hierdoor tot niets 99 Abonneert U op Het Steiiografiscli Verslag vui het Verhanilelde in den Gemeanleraad van Gouda Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bgeen in boekformoai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling aW Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA lOBO ZUHITIIMII III H VEHIE mucmmauuM lo iizuwun IWUESIVTI UUBHU n KUFT nniuiTi M EM RESCH VOOftR KOKO HAAR Ren anlvere Helflari Ntet vette vloelrtof hernrdnrt ilen ITiwrttrort Vontarkl dt lliireo en doel dleust ala eea Toul iii ooriin Iliuu on la Toorkbnit bet Uplrteu of Ulivallen Hoofdseer ea Rooa verdwynoii nartnt toen Kal a un xtnr L tr Vubmlkt hooft IMD preiikolt hel ooiiwoudlir op riet Hm r tUii wtjit neii het x oht In eene uaderwiutri cbc rlubiltiH en U rHtvll hu Itiiik UW APOTHEKER DROGIST OF UPPER HEEFT KOKO VOORRAniQ EN KY ai 9 OF lEVREDERKEIO V N ARDERE VERBRUIKERS MEOEOEEUN KOOP VARDAA6 EEK KLEINE FtESCH F S75 PRIM Fl I II 1 1 te IN par ftiaeii AB a VeilefwioaofiHt OW N Z Holland Ulmhi Ivelwul N r BlUUaaB AaiBtcr aaa VMf PllMlud Otwduan Dmittw Oniy tiMdm dk i tM dakMrk M Stwduan Dri C I lanil ft B aniaaaiiaMa i ANTON COOPS WQdstraat 2 Oouda A N VAN ZESSEN Scboonboven 122 VRUZ DEiH BOND Afd Oouda VERGADERING op 23 MAAKT 1917 nam 8 uur borenaaal Ca SCHAAKBORD SPREKER Mr L N ROODENBURO lid der Tweede Kamer ONDERWERP Politiek vooruitzicht Toeganlïelijk voor geeitverwantett 94S 15 HET VOORL BESTUUR Bioscoop OOUDA VOORUIT Oexe week bijzonder PRACHT PROGRAM met de lucceafilm Het huis met de duizend kandelaars Dramatitch filmapel in 5 aoten In de hoofdrol de bekoorlijke Marr ETana Een tweede attractie Holland in ijs Een zeer onderhoudende en aardige film welke odi Iaat zien 977 40 H M de Koaindin n Priaaea Juliana op de Uabaaa te Den Haaf De KIfatedeotoobt la Frïealaad Het e laad Marbaa omrlndd doof een Ijamaar Ben wedatrijd roor Troawen te iLeeuwarden ena en2 enz prijzen IJ Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheetateIs Bunetten StQlamenbIemen teIs Bunetten StQlamenbIementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ene enz aÜes spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7 B0 Stqikast f20 StHltafel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 50 enz tlMlltnuiTM bmliiiiubijlitclüikHt Rotterdam Adverteert in dit Blad Openbare Verkooping Ie Haaslreoht op DINSDAG 27 MAART 1917 de voor middag 10 uren aan de Stalhouderij van Mej de Wed BLANKEN aan bet Marktveld ten overataao van Notaris J KOEMAN van 2 Paarden Omnibuabrik Barouchette Viotoria Tilbury Graskar Tuiden en Staljereedsobap Eenige Meubilaire goederen Vóór de verkooping van 8 tot 10 uren teaien 915 25 Eenvertrouwd adres voor het maken en stoSeeren van MEUBELEN is b Ê N HESSING S Peperstraat 24 Gouda S Billnke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle meu 23 beien A C3 E2ST3D A 22 Maart Stolwök Zaal Stoppelenburg 7 uur OQenbere Veirgadermg 22 Maart Het Blauwe Kruis 8 uur Bond V Plaatselijke Keuze afd Gouda Alg Verg 23 Maart 7 uur Nieuwe Schouwburg Voordrachtavond Pisuiase van Genneji 23 Maart Het Schaaitbordi Vergadering AM Gouda Vri D d Bond Spr Mr L RoodlMiburgi 2r Maart T t uur Bov i Mal HoilflïHË Joi ol Geh Oath Bondi Openbare t ursus orgftdOTing Sipr J P HonHipï van Rottfiffdteiu 28 Maart Nieuwe Schouwburg NeArl Opera Faust 1 Maart 1 uur Bonneoual HoUaadia Prop feestavOTict Nedl Ver totAlMh V alc ctrwiken Spr A H Willemst uit dien Haafe Beleefd verzoefceo wij geroeid Ü iiig nededeeling te mogen ontTuigeii vau rargaderingeo ooooerten rermakelljk b i a em om deaia m la mm agtuata 4 varmelden Eleotrlaobe Drukkwr 55e Jaargang Vrijdag 23 Haart Wil fiOMGHE lOOÜRMT aïTie vx nxrs eaa A d vexteap ti©Tola Gi voox G OMd a © an Oaaa stx©3 ©aa VERSCHUNT DAGELIJKS iAiA BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDBDEBUNOKN i 1 4 r ab f IJO aiba it$ri Op de vuorpafine dabbel lariaf GewoBC adverteauta an laleaoaden nadad aUi ia bf aaiHMI Ml i pni Groote laUera e raodea naat plaaOraiBil KUUNE AOVEETENTltN eanvra aa aanhtadiajaa bllia i ipdii m koop an arboop baar a arbaiir 1 S ratelt I 0 25 albe rairi mmn $ mm I 10 ra iln B awl j aa u liia H S eaal ASONNEMENTSPRUS t par kwartaal f IJS per Mfc 10 eaai fW Zoada blad per kwartaal f 1 75 per week 14 ccal overal aar da banrging par looper a pcfaiedL France per pon per kwartaal f 1 50 mei Zondagibtod I 2 Abonnementen worden dagali ka aangaaomea tma usa bdi au U itT 31 Gouu UJ onze aj enten den boeknandel en de piMkaatoran Telefoon loterc 82 AOVERTBNTIfinUJSi Uu Gouda e oeutrekao bebooraade ut den beaorgkrlnl 1 5 rcgcfa f 0 55 clk r e auar f 0 10 tt dne aebiareaovolcaadtf piaaMiB efl wwdeb dese tefen tw a barekaML Van baitan Ooada aa dan bam uiag 1 5 fagela OJflk Iha regel neer f 0 1 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINK lAN ZOON mia mmmÊÊammmmimmmÊmÊmmmmÊmmmmmm H MaMBMMMaHaaabHMBHMH D0 Dttitaohaiv WlJwttii nyijken Eon reden tot oorlogeverklaring voor ilmeriko De Ruseisohe revolutie in het Logerhule ONS OVEttZICHT paar minuten gekleed in het twart en verzocht alle aanwezigen plaats te nemen Haar eerste woorden waren Waaraan htb ik de eer van uw bezoek te danken Komilof stond op en sprak Ik kom volg u instructies van den ministerraad om u het besluit van de voorlooplge regeerhig mede te deelen Alexanflra verhief zich eveneens en zei Ik luister Na het besluit te hebben voorgelMTO deelde Komilof mede dat zU van dat oogenblik af van haar vrijheid beroofd was Het paleis zou onder strenge bewaking worden gesteld en de wacht die er Voor stond zou vervangen worden Nadat Korailof s staf zich had teruggetrokken verzocht Alexandra Komilof de bedienden niet te ontslaan daar haar kinderen aan hen gewend waren Vooral vroeg zij ot aerveant Bergwenke de verpleger van Alexia mocht blijven Komilof antwoordde dat hij er geen bezwaar tegen had en verwijderde zich Hij ging naar de kazerne en gaf mders in veriNuid met de bewaking Er is volgens een telegrun uit Fetrograd een mamfest verschenen van de voorloopige regeering waarin de Grondwet van het Groothertogdom Finland wordt bevestigd an deze weer geregeld in werking wordt gesteld In het manifest wordt beloofd dat de Landdag van Finland weer zal worden bijeengeroepen en dat zün bevoegdhedan lullen worden uitgebreid Tevens zal een algemeene amnestie worden afgekondigd Een Dultsch blad komt met het nieuwtje dat een RuHaisab sociaal democraat aldaar een telegram uit Petrograd heeft ontvangen waarin hem wordt medegedeeld dat de nieuwe regeenng het plan heeft den vrouwen het kiesrecht te gtmn Het comité der Bavolutiooairen eischt onmidd lijk aanknooping van vredesonderhandelingen in de volgende bewoordingen Het Russische volk heeft geen belang bij den tegenwoordigen bloedigen wereldoorlog Het verlangt vrede en eischt onmiddellijk aanknoopmg der vredesonderhandelmgen De Amerikaansche president Wilson is volgens een bericht uit Waahmgton van meening dat de Russische omwenteling de mogelijkheid van een vredes bond naderbij brengt t zij over een Basische loopIng doordron oestten en te2 revolen 14 miJn D thtltschers berichten brMd Tan 4 K M itt tl irraven tot aan de twaad jgen terdedigïngswerittii inti M rden met aS6 verluuwiueii 9 mach 1 tingweUteode aneiheid mrm opgiKnlgè dM zlJ de aaa Miit van d abeate wereld In bealag haddsn genmMih laMa te nriddm van de iprootalaveMoMkhiBCi die ooit door den mensoh op a fe gebraelrt waa zich ten Zuidwesten van Atreeht litatrekt Volgens de laatste berichten is de Engetache eavaienepatrouille m contact met de l uitsGhe achtertioede viJf mijlen van 9t Questin zoodat de stad wanneer iQ niet duchtig versterkt is nu wel gevallan sid ön De Duitschers boden het krachtirit tegenstand in den sector tusschen Atreel t en Yperen Deze laatste plaatti ts 9 venn lllende punten zeer versterkt Tusschen Yperen en Croisilles over een afstand van ongeveer IQ mijlen houden de terugtrekkende Duitschan versterkte plaatsen besets waar maehingawertn aifn opgesteld De Duitachers ondervinden moeilijkheden met dan aanvoer van levensmiddden en gevangenen verklaarden dat zij in gemimen tijd niets te eten hadden gehad Het blijkt dus dat vooral Atreeht en dan St Quentin goed worden verdedig In Engeland werd verondersteld dat de nieuwe linie van Hindenburg zou loepen Over Atreeht Kamerijk St Queniin Laf ft Laon en Reims Hiertegenover stellen de bladen dat de snelle Britsche opmarsch eze positie reeds onho dbaiU heeft gehiarkt Zij zien vol hoop dezen terugtocht aan en vermoeden dat deze zich zal uitstrekken tot de noordgrens van Frankrijk ftoadat het e nige Franschè grondgebied dat in Duitsche handen zou blijven het zerdistrict van Fransch Lothanngen zou kijn Sxelcior meldt volgens Havas dat door de jongste Franseh Engelsche kfijgtverrichflngen in vier departem XS hoofdplaatsen met 362 gemeenten werden heroverd en iiet verblijf van 182 000 inwoners werd he d Meer dan IjlO van het veroverde gebied n l 2210 K M op 20880 K M werd teroverd In het Oosten blfiven de DaitMhers aanvallen Volgens het Russisch communiqué deden de Centrale troepen m de richting van Uda aan de Beresina bij de dorpen Zaberisina en Potasjnia mn aanvat op de Russische stelUi ien welke zij bezetten Een Russische tegenaanval verdreef de Centrale troepen uit Potasjhia De overige stellingen van den sector zijn in handen der aanvallers gebleven Ten N W van Brody deden de Cmtrale troepen na een artillerièvoori ereidingr een aanval op de Russische tellingen biJ Baldorra doch werden in hun loopgraven teruggeworpen Be vnlag komt bQ om op ot At frontverkoTtiBt die de Duitachers willen bereikea noodig was om het Westelijk front hechter te maken of dat misschien het Duitsche legerbestuur door dexen maatregel legerkorpsen wil vry maken ohi die te verplaatsen naar een ander fiont tnctien de laatste veronderstelling juist is zien W uit naar een ont dat itt versterking hard noodig heeft bf goede kansen biedt voor een offensief van centrale zijde De Turken hebben inderdaad versterking noodig in Mesopotamië waar de Ëngelschen Bagdad bezetten en de Russen de Turken nu zoo ver hebben achteruitgedrongen dat zii op hun grondgebied staan waardoor in de naaste toekomst een vereeniging van de Sngelsche en Russische legers voor de hand ligt die dan een ernstige bedreiging tegen Turkse vormen Een kaas voor een vruchtbaar offensief biedt het Italiaansche front Het is bekffiod dat de Oostenr kn s de Italianen zoowat aan den gang houden en men over en weer niet opschiet Nu werd den laatsten tj d evenwel groote bedrijvigheid zoowel bjj Oostenr kers ala Italianen gemeld ook al offensief voorbereidingen En wie de eerste klBp j eft is meestal voor n poosje aan de winnende hand Ben succes in die richting zou voor de Centralen een niet te duur gekochte moreale staun n Ook in Rusland staat op t oogenbltk de schaal in evenwicht Ëen krachtige druk daar uitgeoefend zou allicht de hulp van Russische legercorpsen die nu elders opereeren noodzakelük maken en b v de actie in Mesopotamië verewakken Het zÜn veronderstellingen misschien dat geen ei van in de jongste toekomst bewaarheid wordt Toch doen we goed bij de beoordeeling van den stand van zaken met de mogelijkheid van em werken in die richting door t Duitsche legerbestuur rekening te houden De terugtocht geeft niet den indruk dat men op het verkorte front zijn geheele troepenmacht noodig heeft om pen FranschËngelschen stoot te weren Intusschen duurt het vooruitdringen der geallieerden nog immer Uit het Britsche hoofdkwartier wordt d d gisteren gemeld ftat het slechte weer aan het Westfront blijft aanhouden de sneeuwbuien belemmeren de operaties Over het algemeen geschiedde de ojjhnarsch Woensdag en Donderdagnacht vrijwel op dezelfde wijze als den dag te voren d w z dat het snelst werd opgerukt op het Santerre plateau ten Westen van St Quentm en het langzaamst over het ongeveer 20 mylen breede front dat uerikaansche Philadelphia t eene lading i ure zonder V 26 mijlen afatsBd van T nchalÜng BÊk lehip is na Vlak bij onze kust ia hetstoomschip Healdton valnaar Boterdam bestemdjjwtroleum Dinsdagavond waanKhuwing dat twee torpedo s het ha getroffen 4n brand gevlogen en g ten 13 leden der bemanning waarondcv kapitein zfjn mangebraeht door den lAiwitreiler Java fVl 164 Etm tweed bofl jJ waarin zich eO man bevw dan emg ag i en alle inzittenden zijn verdronken De duikboot die na den bverhoedsehen aanval boven kwam do Sadeli k weer onder De Healdton mat 448 aan de Standard Gil Cy te De torpedeering van dit atreeping van wat de Diüt onlangs schreven dat lUa schepen behouden door de waren gekomen dat loyter tütrral was De vraag is nu maar of Amerika In het torpedeeren van dit schip een i den zal zien om Duitschland den oorlog verklaren immers onder de schepelingeiv die den dood vonden zullen wel Amerikanes xijn De Conriere della Sera vengwmt uit Milaam dat in Amenka tegenwéoidig conferenties plaats hebben qver e reussdChtige leening aan de Entente opdat de Vereenigde Staten met alleen hun moreele maar ook hun financieele hulp verleenen Omtrent de revolutie in Rusland niet veel nieuw De tsaar is op TM koje Selo gearriveerd Hij werd ontvangen door generaal Komllof den commandant van het district Petrograd met wien hij xteh per auto naar het paleis begaf geëscorteerd door cavalerie Komilof heeft toen de tsaar er nog niet was de tsaritza Alexandra in kennis gesteld van haar arrestatie Na zich met ziJn staf naar Tsarkoje Selo te hebben begeven telefoneerde Komilof van het station aan den kamerheer graaf Benckendorff en vroeg hem wanneer het de tsarin gelegen kwam hem te ontvangen Komilof weigerde per telefoon over het doel van zijn bezoek te spreken Benckendorff vroeg Komilof aan de telefoon te wachten en keerde na enkele ninuten terug met de mededeeling dat Alxandra hem binnen een half uur kon ontvangen Komilof en zijn staf reden daarop naar het kleine Tsarkoje Selo paleis Komilof Werd in de particuhere vertrekken van Alexandra toegelaten Z verscheen na een Wat In Rusland gebsnrd la vervtrtfde Bonar Law heriaswvt ons aan de eerMa dagai van de Franaohe renrolitlie He ki jnoff voorbarig te zeegen dat alle ttrrmr In liuwland gewektm i oAar nlel voorbtrlg i het voor de ntoeder dM parlemAlten Gen groet te zenden aan het parle ment tan een gflaiUoerd land en aan da regeling fie genromid Is met bet uttgesproken doel den oorlog tot een rooessvol t lnde te voeren een regeering dlo i en taak op zicdi heeft genomen moeilijker dan ooU aan wig berfrlnd la toegewt zi n de taak den bultenlaodbohen vij and tt verdrijven en vi ijbeid en orde i het laud te herrteüwi Het etaat niet MV ons vervolgde Bonar I AW een oordeel te veilen of eoa verootdw big uit te spreken ever ben dto ai n de regeertng van een gealiteerd land lipbben deedgcmanen maar men aal oHJ vfToorloveqQ uiting te g v n aan nKJtn fbvoelenR van dMnendng maf den Tsaar die drie Jaar lang onsie trouwe Ixmdgeuoot Ih geweest en door zijn geboorte een lant inOifii dragen dlf te zwaar voor htm ibleek De vonn van de nieuwe RuaalBohe re geering ntoeet volgen AsqttUii aan het vrije aorde f van een bewrijd volk wor ovevge aten Hot zIjn deffmHeC besluit ook mog uitvaHeit door de fekcn aUeen heeft Rutlaud zkh een plaats vtwoverd aaoiaij ii et de groote deanodratlee der weoretd WiJ zijn hier ging Aetiuith voort In de bak nuat van parleuwaiMire tnatellkargen en v ttEaverkkslng Wij aahten h t iüit aümn aas voorreèfat maar maken er iu UfeondvT aaiurtpraak op onder d iatMea Ui zgii dio xldi in Rusland vooT uitgang verheugen e het verweikanwn in d brood ntohap van vrije volkerea tlr U ge it k H gewt e0t wc4ke de geaoMedenis met moer nadruk geloerd heeft dan dai vrijheid gereduigbakl wae Maelit en verantwoortMiJkheld gingen In andere luiiKten Hoe breeder de grwndislag vu de inachi wprd hoe meer het verantwoorde li hegdNgen ot4 vorbrold n aangewakkenl werdi Wij oragtn met vertrouwwi voorHjH lltin dat dit ki Rusland erven waar zou l ltjki n ab het in leder duel van de wereld waar watf gablekeo BUITËNLANDSCU NIEUWa ENGBLANa De Ruasilaiche omweateUngj in het Kngelache Lagerhuis In hei Lagerhuis Htedde Bonar Law voor het RiiaalaiBbtt volk een broederlijkeu groet en hartelijke gelukwesiechen te sturen in verband met de invoering van liberale InEHolllngen Hij verklaarde dat d gal e urtciila8en in Kualand elkaar inde afgeloopen d irtlen dagen met zoo dttlze ndor usB 4ira en tot het oogenUUc kwam óH het groote Ruastodbie volk In eon oooBtitutioneel verband kon worden geiU aohl alaan wij bier de werksaanih lien en pogingen van de voorloepiga re geerin ï met dé dU te sympailile pida Wij heèben heden met gtaoegm keet niiH genomen van de verklaring ïw DienV e HusaiHhe regeering dat alj alle verdragm waardoor ztj aan ander inogendhtxfcvi gelxuK i zal nakomen en det ij alle ovcrt enkouieten ten uitvoer aal leggen die met de gealUecrdea wloteo zijn Feuilleton Het besluit werd onder seeatArlttlge toeJiiiuhing n aangenomen ölaigem de ontwapenittfr zwijgeiM $ gadesloeg Alleen toea Lndioott voorkwam zeid hij kiortaf Dat kan ik u odet vergunnea I Mij dunkt ik ken u te gloed 0 uwe nrijoheer om u op ttw woord vrij te laten BradÖBn wa r ihuwde hij Uaat defen man Bcherp bewakea en morgetii voor het Hooge Qereoht brengen Kn toen 1 ndIcMt dsar ienei tegen in trachtte te brengen bengal Cunning met nadmk heui terettmd wog te brengen Nu kwaan Segrave vooruit HIJ droeg geen degen 1 ven ais ïjambert stood hij een w 4niig ter zijde ateesoheiden vau alle anderm dieip eïleawng zwijgvind en dorstende naar wraak op den man die zijn venno had verbroken en betn had terii edrongen naar den afgrwod waaraan hg ntt niet inoer kon dUkoroeu Kaïptein zride hO nadruk leggende op zijne woordi t olaebooa Ik geen degen draag behoor ik Utct tot deee ede en en neem ik uw aairi od vuk vri aüng op oo woord van eer aaa Horgen gsai tk komen aantwoorden op de be ohuldlglng kaart gemeeéd te bcèbm wat een ongeoorloofd ti dhrerdnj lijkt te zyn Ik iKn een van de dUtven die hier geqfdukt werden Door dat heer vroeg Cunning grlmlaohewdi en over zi sohtMider nakr X ndicott wijzende dte door twee mittalren weggebracht werd Neenl Niet door h nl antwoordde Segrave zonder aerzden iin met een bijna tlieatrale handbewe ng weeë hij op LamMrt die meer als toeflohouwer dan aU betrokkene in d B a gemeene overtreding zonder inoiengtoig buiten den kr4ng der eJelen was UÜna Btadtn OefaeeJ verdiept in de gedbeb cjj nnr ellende zociit Uj esn uutwooré tjep de vraag wat getiveaJbeM de lavaj dar po itie h ni zou meehreD en out zich vriJ te pleiten vah do besdHiIdlging van to hebben getriohaerd Ia den loop zijner gedaehteo zag hij rond naar Sir Mann dake en Mevrouw db Chava se en bemerkte niet Hider ver v diering dat mJ niet oodter de gevangenen wsreo De overluid i prokene woorden van Segrave maakten hetn plotseling weer tot den nwgineet die aJlerled vtjiandlge blikken op hcB vctreeodgde Daar staat de maa dio ous a Lcn heeft gepluaderdr zeide Segrave woeat en wIW In bet verderf heeft bij mij gemort ndj en d mijaen met wbandk baladen VorvloeJtt klj hij I Spuw op henil gting hij dioor na de dolle woede door de verschijning der politie bedwongen weer mtbarfrten kon zoo ala bij zich uitte in de gi ffite verwijten n in bijoa kranktzinnige raaemij Leugenaar kind van den aats Vaj sobe KpaIer Pas op hesn kaptdnt Dat ia de mao dSe die volle edlende der stralwct tnoet dragen Mant hij de ellenÏMittg fiij is dn dief Naar het Bchaivot met den S hurii nAar het havot geeeetiog lyiramlmerk Vloek oveir hwn V rvloekJc dief f Velen oonringden hem en dhrongm hem te zwijgen Het achufm stond hem op de Hppen macfatek oze woede en Eojterende Wanhoop overmanden hem tot oogenblikkelijke bewutitËJoosheid Ijunbert wUde Ppreken maar de kapHein die zk niet wilde mengen in een twist waarm de rechtbank nweat bealiaKn wedite Brad den en de beide Jonge mannen werden chler Endlcott weu raelit D ontwafienden Ae hun woord badden gegeven dat zij den voigtBéea mwgen ala whuJdU aan haetarni voor dm retditer zoudion verabbi Hn val dt r politie In et i geéietlme apeeitrïub te Londen zo H udiit van bet daarbij bohoorendc kaïhaait was natuurlijk overgewaaid naar Tlianot Squb e Boatflebl was de eei m dl er van wist Hij had het ttTMtooJi rondverteld want lieCat geurde hU lak di Htad tnhandaaltjee en movrouw Harriwn die op Lawrenoeburg logeei had het hem aan hare gewaarde Fde Imlp idet laten on ridt eiiu Maait Sir Marnieduke was hel beat op de hot wuri naar hti allermlmt geh m hiM hi e was dieo avond in de cttib fp eeM die door de poiiUe was o ervajlen Telkenw e i It ena M hÜ uitkoiiHtn dat hij oogetuige was OMenend dat hiJ daardoor to aandien won bij zijne Éeburen die zeer goed wlstan dal In de c4ubs aUeen hoogst asuuleoitjfcen werden toeigelaten met Me onder hu ver antwooédelijkheid werden getetroduceerd Uij leende echter dzt hij zioh sciwmende over het gediMg van Richard Lambm vroeg wae weggegaan Jtrist bij lijito om nlef lu handen te vallen van de pöutie van Zijne Hoogheid dvn lAtrd Protector Van LtiBcland Wm mevrouw da Chavaeiie l etror zIJ ww in I ondeu geweeM bjij eene vrbüdUv voor eennagaarscoatuuml en had van de heefealMrenleu geweteni voor MJ et haar van v fft M Zii kwam B et haar swaMr tarw o Aoot CW blljkbaer even OMtmv m de aoh4nde dat tlla saoretarta oo lela had kttnnan daoD ate Blr Hamadoke daarove4 rcroBnratrdkBd waa wonk vanvlfd uu uciiter i itkasr aan door e i dubliale rij imi ketietw bet huls varlatcn Zoo liewoakt ck or kracht en kruit en lood spugen zij de kamer tiii bet portaal over do trap aif BIJ de voordeur gekomen zagien zij dat deze ala ook de steeg en de hinkende poort aan do straaiaijde door tiea geduchte maoht Mse beaat Buiten de poort mochten zij Ie amea of alletn htin weg gaan 40 De aanwezige vrouwen waren niet begrepen in het varkif van naar Ind te mog n gaan De meeaten waren san tunning liekend zij verdienden naeh oonslderatle iiooh reepect gehuurde flgupen tot arouttanent van de olleotél van atewrouw De uoldaten eerren ze allen in een hoek hij e aar Toen werd hut commando gegeven De wildateu etoudeo In de poflillie van s aoht zij wendden n laarobeerd n de kamer uit running v rliei die het laatflt Hij eloot de deur en ginfi aohltr zijne manechappen de bochtige trap af We r klonk die trenHremp pM door hel buis Attentiel Voorwaarvil Oeswind I vol n elkaar op en wefalra waa dat onh Hl peitlefH gehiid wi pgwtorven in de verte langs de Theemn t II op m vliering van hot nu verlaten huw ia de Batbstreet nog zoo kort tevoren bet tooneel van vroottjkh en apel van rumoerige pwiBdli en angatige wanhoop zaten twee figuren een man en eene vrouw veracJialen In een hoek te luwteren naar het w gflierven van bet gebuid der afinarefaeerende patrouille HOOg DerrUK XXL Tw f lM avant H 4 mlMkwa vaa dm wetgeelaa Aeo J