Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1917

Oroent wMatra4a hebben tal overleg inet de veroeni ng van exporteurs omtrent den afzet van telmbouwprodiietan naar DuitHd land een regeUng getrcrffen met de D itBühe Linkat ZontraJe VoigenH d iBe regeling aai de inkeep en M vtTKeucliiig uit die verscfaüieode tulnbouwHtrekeo in handen worden gesteld van lüervoor aangerweeen pereonen terwijl de aaneoldoten exporteurs een bopaahl peroenMge van het eiport op hun deel toegeweMo kriJsm De Trftfflek in het T airanleveo Ho PeUirtknaggeb tdadeu wtottoD bei aciitaJ f KMleu en fvwowkn te fetflrabuiy op 20 X i J worden ai van venilag u liur genutafct waaruit blijkt boa blind I de Tsaar en de l mritaa v or dm werkalijken toefltand 21 geweest a hoe tragisoh huu gebrek aaa aaaraklnit niet alleen met bet land maar met bun etgon neef vaa den Tsaar die nu adknlraa Komanof heat en de eerste grootvoret ia g w a8t dSe de nieuwe reffeerlng erkende l de la een Interview nadruk op de eenheid van Ku andl Ht zeitde Mga l wornik on ik stawi nu aifl aelijk4 tegenorer i lkaar Onder do oude regeering sonden wij dieo oorlog v 3 loreo heWien Het gaf niete of men mei dtu Tsaar daarover prak Wij konden dien nwur niet omverhalen dteu Btuemver PitrUn Sinieglowitof en laatat ijk Proto popof tuMchm lieoi n het valk hadden opgerictit De grootvorsten onder wie Miohaea de broer van den I mar dprakcn eMmt a eondierlljk met dïm Keéa over de dgende revolutie ludSvidueete on geineen otiapp Jtjka waar u3uiwingen wairen vergeefook De grootvormen zonden toen de vrouw van ynilus gsrootvoratin Vi H M ia af om te traoliten de oogen van do Taaanitea te openen die dte wericflU hewacliere In Kusiand iMtH In het geapirak ga grootvorrtan Victoria de gewenCKlhte iMUowMeUlng van een kabüuH aan De Tmrlifia antwoordde Uaar dui zijn vijanden van de dynavUo I Wie iB tegen on f l eteraburg en een handh Ol anstocratrecb Ik he twintig jaar op den Troon geaeten Ik ken Ku land en we 4 dat bat v lk wmo binüie liefheeft Ten fldotte verscbeneu de girootvoirsteai alleen te Taarkoje Srio voor ofücleele fiinetie Middeilorwijl deed ItospoeU het zijn oin do schaai verdn ten nndeede van het keiïerLijke hnia te doen doox laafi Zooaiti uien weet lieittaat dit convoc uit de volgende gchepefk i Tfauban Alloth YüduDi Wieringen Turbinia Anic do MifZ r Dul e Batjan Mercunuct Poeddon Hoctor Jason Jaa van Na sM iooüand Parkhavï Qiülia Schiedi en IJmieUi papier oik peiüge kwitanties Het gnaJement dat door den kasai€ 4ooper werd opg ehTö zeer vaag Nekkmmp Te Breda is em geval van nekkramp geooQstatoerd blJ em twlatig rige dienst bode De paüènte i0 tsetaoieeié in het st elijk ziekeiOluiA Gehelmzinirige ndodaad To Gemevt 1 Dinedftg een vrouw dood ia baar woning gevixamK zittende op een atoel met een strop om den luOe De aa title t tt Boemtond heeft gisteren m o i d erzo ingestedd KKNmSSEVINO Hat parsoneel vd hoawel daae maatragel Mn groots itoring in het bodr tf geeft door getro fen regelingen niat tydalUk werkeloos wolden en evenmin ndadar behoeven te gaan werken ÜnffetwUMd oMkt hot ff dal de HeitasoUu it Htrads trachten dabzclf zooveel nx edljk te Itetpen dat ook het publiek ben gawne lielpt üuï een voort eekl te notpKu kumwn wjj wi Ben op geaoemdj ZelfverioochetUngaweefc Het U wel bekend dat de ïlellemldalm voor bet meorendeel voortkomen uit de arbeidersklaase en du weinig mMMtfk bsitl a om hun weit geldelijk te atouoeD Daarom Is er Mn week in t jaar vastgesteld vaairin sli tiohaeif bet een o ander eg gen om duor het aldus bespaard geld iels ie kunitt bijdragen voor de uitbreiding van hun werk De tteift van het aldus bijeengei racfate gekt won besteed voor dm arbeid tei igcn land de andere helft voor zendingBari eld in lndl Japan China Kt rea Afrika ew DU jaar beeft men nog een bi idoder doel om daarvoor een derf der opbrengst van do Z V wePk te be teden m wel de oprluhtmg van etoi teèui voor lM u e Uge ouden van dagen dat den naaut van YoadMoadtehuls zal drageO Men kan hiervoor bijdragen lendcuaan den hooSdofficier van het Lt r dea Halte in Nederiaod Konmiandant flUGH K WIUTMORl Prins Hendrikkade 49 51 AmsterdHu A aan het korps hier met bijvoeglogi van de woorden voOr de Zeifverloo mninga aanvrage INMCHTINOIW WELKE QBVAAB 80HA3 E OF HINDER KUNHEN VBEOOBZAKEN BUKGEMEE8TEB l WETHOÜDEBB m OODDA Cielet op de mlMiv via dea CoobbIb rto der Koniiwlii In dele prOTiod düd 12 15 Miuu 1917 A no 808 Ie AH i Doeo te weten dal bij SooinïUli Beduit vu 7 Hutit 1917 No 40 ons bestreden bwluit van 2 Mrf 1916 w 74 4 wMrbll au P D Moljlwljk nmohlnelabrlkant alhier eniljne rechtverltriJgendMi voorwaardetijk verguoniog werd verleend tot het oprichten van een fabrieip tot he verraardigen en hetotetlcn van iMDMnerMn en het daaitai plaaUJen vaa 4 eleOraiWlonn vaa 4 1 8 o 5 r K In het perceel gdeem aan de Ciabetbatraat No 44 alliter kadartiaal bekend gemeente Uoud Se lle H No 988 Is gehandhaatd mt wijil li der BM de vergunning verbonden voorwaar ÓouAi 4en 23 MaUt 1917 B nm n u Wathoiiam TooraMBd B L HASTENS Da Seeraürb J V EUSDE rlHaal de HaiuekadeDe JIaniabaiik welke tot nn toe ge veatigd waa in de R E Leaivareeniging aan de Wcathaveo gaat naar wij vernemen zich vcatlgan in het perceel Turfmarkt a laatat bewoond door den heer Dr M P H HoeeiBan AU directeur der Hanzebank ui dan optreden de heer A A Janasen lïoekhouder by de firma T Goedewaagea en Zonen kauiers alMor Het Belgbdi steemaehtp p arria geHHken Um uWdt ok VUeeingen oaa de K R Crt Bter U bOMobt ontvaogea dat het Bel gimhe sitootaschlp Nards ie getorpedoerd en gezonken De opvarende zijn gored tot hen behoort d hier weoeuite Belgische zee4oodis K Veretraten VolgiNW nadere faerichtm wwhetstoomsch NaroLi van Noord Amerika naar een Franse haven bedtemd Kekarantaoenaprieg Naar de Tel verneemt la binnen enkele dagen eeo regeting ter va waditen die de kol ndMributie definitief kegelt op de baelifl van raotaoeneeringi ook voor zoogenHcadeu buistoaod Te VygeiAove ia een Haliaansche nHjnwerker onder veri niiing van broedemjoopd gearreeteerdL Het lijk vonden Verslagene werd bij een nrijaachaoht gevonden Nuttige Handwerken Voor het examen nuttige handwerken Blaagden te Rotterdam de dames J JongenbargerenH W v d Heiden beiden alhier KOLONIKN Moard op e n as stcnt Den I5en Januari vroeg is de aaaisteat W G P öS odar vjao de ondaroemlng Pantei Boeftja boven Paagkalan Bramdan door een koeli aang valten en Ewaar gewond Deae nog pa kort geleden geopenden ko ondernanii behoort aan een Ameritaani Nttdar vwneniien wij datdelöewustoko i I He een Madoerees dlP zioh p s edert twee weken op de öndememlng bevond A ochtends te iaat óp de rol was versohMien De as istmt Schroder maakte hem deswege © en rtaodje en tOen de koelie daarop eien brutaal antwoord gaf diende hij deaie aenkla toe Daarop sloop de koeile van achteren tafleohen die becnen van den aanistent door trok e n mea en reet hem daarmede den buik open Daarna bracht bij zijn ataebtoffer nog verscheidene wonden toe dieöelk op aich zelf reed doodejijk waren De ongeiukkige leefde nog een paar uren en overleed daarop De heer Ööhroder stond op de midememing en ook da nbuiten goed aangeachre Dultseh schip binnengekemen Gisteren ia op de WesterSchelde het Dnitflche stoomschip Magdalena Fisoher verschenen dat eent van Bostock met lyokoek naar Antwerpen waa gegaan en na van daar naar Zeebrngge ging met grintzand Voor Temenaen lag een marine vaartuig en Nederlandsche atarinemannen gingen aan boord voor het assisteeren bg de vaart door de friet gebakende rivier Wüdgigg OemeeBtebegrooting 1 16 Deer B en W wordt aan den Raad voorgcfteld nu vrjjwel vast staat welke uitgaaflpoaten der gemeentebegrooting voor 1910 nog nadere tmmlng behoeven de vereiichte af en overschrijvingen te doen en de begrooting gewijzigd vast te stellen De begrooting wordt bierdoor aan inkomsten en aan uitgaven met ƒ 4700 veriioogd Raatxiaieeriagi boiu Ce BUBUEUEEBTER vu OOUDA Qelet op liet bepaalde lib de voor dece Oemeeote geldende boo regAlIng voor de distributie van RigMrtlicnMikelen Brengt ter algemeeae kennto dat bij de mei 4 dMrUmtle der gerantsoencferde Regeeiingaartlfcelea belaate whiI elierA op de volffêode bona de daaraohte iA rmelde hoeveedheden voor de Ingezeten zullen veriaijgbaar zi n tegen bijbetalvig van de daarbij genoemde bedragen a tn het tij ak van 26 Maart tot en met 8 April 1917 Bon D 6 K 0 zaehte zeep 7 eent In de week van 26 Maart tot en met 1 AprU 1917 Bon A 5 K a rljat 14 cent Bon C 5 3 B O aardappelen 19k cent Gouda den 33 Maart 1917 Da Kuvemeeater Tooraoemd B L HASTENS SPOBT Voetbal Wedstrljdprogrsmnia voor Zoodaff a s S Blauw Wlt D F C H F C Uparla Hereuiee Quldi 3c lel B Xeries Conoordlai V R A Ajai L ie kl B Oendtt A OX P C Breit chneideT U 8 C V F He kl L r C Sportmsjii Berkeuro d Togo Se kl H T O P D O O Vrlaidonmh Voorw V 8 Vdoi Ooiukohe Voetbal Bond lo kl A W ülyurpla 2 T O P 2 Goud 8 Zwatawim Woerdeni Al phen 2 Boakoep 2e kl CMympia 3 Woenln 3 Naar wij vornthlen ie de weihtrija V R A Olympia Uisw vaelgealeld op 1 AprU a op liat terrein vs V M A te Amsterdan Volgen de Ullio Meded van den N V B ia ongeklg verklaard de wedstrijd Vrieiiden ohaarD 0 8 He kl H en zal deze op neutraal ta redn wordeaovergeepeeW Worstelen Te VUsslngen heeft naar de N R Ct meldt gedurende 6 dagen een woTfltelwedstrijd plaats gehad waaraan werd deelgenomen door Placké Amsterdam Thompson WestIndii Carlos Portugal Reutter Luxemburg Van Riel Amsterdam Holtkamp den Haag en Starck Denemarlun De Nederlandsche kampioen van Riel bleef overwinnaar Hnlp aan Boakoopsche kweekers Het Boskoopsch Comité tot hulp aan kweekers waarvan de burgemeester van Boskoop mr V H Rutgers voorzitter Is had o a aan de Vereenigfng Gouda Vooruit alhier een circulaire gezonden waarin het doel van het comité uiteen wordt gezet n l hulp te verleenen aan de kweekers die door den verminderden afzet van ptoducten gevaar loepen hun bedrjjf te moeten verlaten Die hulp zal worden verleend door van hen die in het bovengenoemde geval verkeeren zooveel mogelijk die producten af te koopen welke tengevolge van het verkleinde afzetgebied niet op de gewone w jze in geld worden omgezet Het comité staat in nauwe verbinding met het Kon N t Steuncomité en heeft de beschikking gekregen over een belangrijk bedrag om planten aan te koopen echter onder voorwaarde dat deze planten zooveel mogelijk moeten verkocht worden aan instellingen die geen dergelijke planten op gewone handelsvoorwaarden zooden aankoopen Daardoor wortlt voorkomen dat de belangen van den bmnenlandschen handel worden geschaad De Vereeniging Gouda Vooruit heeft met één stem meerderheid besloten voor ƒ 160 planten aan te koopen en die het gemeente bestuur van Gouda aan te bieden Drinkwater en maageatarrfa Naar de Msb verneemt paoet te Kotterdam maagcatarrh epidemisch heerscheq wat wordt toegeschreven aan het gebruik van hetRotterdam Kihe drini water Ofneierspaard op hoL Gistermiddag omstreeks half drie iloeg bg de Hertenkamp in Den Haag een pa rd op hol bereden door den Initenant kolonel R der art Het paard liep tegen een handkar op en door den schojf sloeg de ruiter over den kop van het dier heen Zwaar gekwetst is h naar het hospitaal vervoerd Avp Inbrekers Gisternacht werd aan de woning van den landbouwer B van Nes te Hendrik IdoAmfbacht geklopt en geroepen dat het bij zifik ouders te Ridderkerk niet goed gnig waarop die persoon verdween Van Neri en zijn eohtgienoote gingen direct per rittuig naar Ridü rkerk Aldaar aankomend vernamen zij dat er nlonand ziek wad Bij hun terugkonwt bemerkten zij de hedoeding van het gebeulrde Het ot van ée deur waa verbroken Oa de kaetfsi geopend ja zeite erg be oh Bgd dte ihhoud was op den vioer geworpen D Crt Gwieitfd Oorloffsnleam Ernstige brand in Bandler Masin Aan de N R Crt woidt uU Soerabaja gemeld dat een hevige brand isjiltitgebroken te Baodjermartn Er zijn vernield drie groote tokotpebouwen van de Sumatra Borneo Handeimaataohaj iJ ajs nude tfwee groote gouvemomentageJaouwen In het gebeei gingen er 75 huizen in vlamoiien op h r zijn In de tokoe feroote voomadwi riist bloem tabak en voed ingötiildtlelen verioresa gegaan De schod e wordt pf 600 000 geraamd De 1 oorzaak van dten brand ie niet boketid Prlne Frederlk Karl Het DuiWohe oomnmniqué meldt dat t door prino Friedr h Karl van Pruleeo beatuurde vliefpluig na een vliegtocht boven de linie der geaillieürden tusschen Atrecht en Péronne niet m teruggekeerd VeruMMsdolijk ia de prlnö óob geöneu veM Hij WW oen zoom au Priu j roderik Leoipold van Pruisen gieren in 1S93 Bij bet uitbreikeii van den oorlog WBH hij kapitein in het Ie regiment gardehuzaren Ook de bediende avilAteur Haun ohot is op bet WeWellJk front giasneuveld Proolamiatio van Finland s sojfatandiffheid Kcïi part tedf ram uit Zürioh uveldt Volgrema beriolilcn uit Karlakxooa heeft het l inaohe OQaiehank e j kh fl ll90oiiaté ta Wasa de zolktandigtiaid van t inlaad g proGlameenl Te Uewingiford zün bekend ioakingen te leeen van de Pet Taburg che Ke foermg volgen welk © de maauleeten van dien Tsaar betreffende l lnJand van den iWen JuÜ 18 8 en dw 15en tefcruan 1899 werden opgedietven De Mowe ter ug giek oe r d Volgen een telegram uit Berlijn bracht de Mowe de volgende sdw en op De Voitaiire een ifjigeleoh stoonasl p ntet een Vi O M kanion 6til7 ton groot in ballasti de JialthJ gl u Noorach scUp 25 ton met stukgoederen de Mount T sii l6 L nget oh atooniBotïlp met ly C M kanon 9792 ton met i veauflniiddelen stukgoederen on paarden de Dudiea of Cornwall ii ngelfioh sseiLBchip 152 ton met viaoh do King tieorge 3852 ton mitt oniptoffLngHAtoffen levensmiddelen en mukgoc rtfi de Cambrian Kanga Kngeitflch stoomMhjp 4256 ton met tarwe en stukgoederen de 0 gie Kngelacii stoooBMbip met 12 O M kanon 10U7 ton met tarwe vleectob en paarden de YarrowdaJe ngetóch oonvK ip 4662 I4Hl met munitie Ieveiwiniddelen en oorlogsroWerlaal de Öt Theodone Lngcdaob Moonwchip 4dö2 t met kolen de Dracnatist Vi ngelaoti stoomiBOhip 5400 ton mc munitie 1 vruchten de Nuueer Fraueoh zedlsobip 2600 100 met aalpeter de AanlèureA FraoMh zell abip 3100 ton met tarwe de Hudson Maru Japaosuh stoonwohip saOO ton met stukgoederen de Radnerffhiro i ngelelaji sto nsohip met 12 O M kanon 4300 ton met koffie en caoao de MInlohiaV ËogieiMh stoonwchip 3800 ton met kolen de Netherby Haif i n lEfdi MoonHObdp 4400 ton met rtjat en stukgoederen ée Jeea Cuiadeeaoh sdibBOhip 215 ton met tniUcer da dtaut Noonrofa seilachip 1200 toa met traan de BreohnecÈihire i n xii stoomaohip met 12 O M kanon 48Ü0 on met kolen de l rewdi Prlnoo £ ngeimh MoomBOhip 4800 ton m t haver mai en coin ned beef de Ëdd Ëng laoh stoomsoMp 2650 ten met kol ni de Katherlne jLOgelMoh atootosohip 2900 Ion met tarwe da AbbdWite en iingHflch stoonMïohlp van 3000 tim ia baUaet rmeraJdu LngeJdob 4680 ton in baltaat Oaki LAtggèMb s b gewapend met een 12 o M kaoon tn baiiaat Dameter Lngieiacfa a ei gewapend meteen 7 5 C M kanon 6000 ton gcdadeu met hout Govemor tJïgeiadi 9 8 meteen 12 C M kaoon aan boord 00 ton jn ballaet Van deee sofaiepen bereikte de Yarrowdale den SlMen Dec 1916 met 469 genrangen aan boord een Pukeotte haven en be4 Jaipanedbe etoonwoblp Hudson Maru den 16en Jan m met de bemanniiiBen van de DramWM de fiadwoMhire de Nantaa de Minioh d Netberby HaU on de Aentóree de haven va Pemiunbuoo Deoverige sol epen werden tot rilden gebracht Hofraai Pok Weet n wie Pok 1 aU wg a aeggen dftt het Pietje niet ii Opgaaf ongclootde huiden en vellen De BUEGEMEFffTFE van OOUDA Gelet op de oiroulaire dd 20 Maart 1917 no 21705 atdeeUnc Handel van df n Mlntater van LanAouw Nijverheid rn Itandlel Brengt ter kennie van belangM benden 1 dat de ingezetenen dSe alhier ongelookJe hulden en vellen onder zioh hebben onversohillig 4 zij daarvan al dan nie edgenaar zijn Ingevolge het bepaalde bij artikel 5 der DUtribuUewet 1916 aan hou uiterlijk op Zateidagl 24 Maairt 1917 iéa nüddage te 12 uur lirUtellik Kaaf moeten verKrekkeo van dd hoeveelMden aard dier huiden n vetiesk en snUTe afzonderlijk voor a kalllsveHen benedkn 9 K O i b kilfsvetlen van en bove 9 K G met Idiegrtp vu pUkevelle o aohapeblooten d iniandeche runderbuiden vaarae osee koe en etlerbuJdlBn e paardefauiden i IndlHC e bunej en runderhuldta en andere uitiieenwclie huiden en vellen XI dat het niet verstrekken der opgaaf of het verstrekken eener onjuiste opgaaf ingevolge het bepaaide bij artikel 14 der fMatrltiuHewet l9l6 wor gestraft met gevsngen SHtraf van ten hoogste één jaar of eeklboete van ten hoogiste f 10 600 Gouda den 22 Maart 1917 De BurgeAMeoter voornoem B L HARTENS Kunstmest De Kunstmest Commissie maakt bekend dat een aanvang zal worden gemaakt niet de derde distributie der bestelde superfosfaat ten behoeve van de bemesting voor den oogst 1916J17 en wel tot een hoeveelheid van 10 pCt van iedere door haar goedgekeurde aanvrage dat de prjjs door bestellers voor deze ter beschikking komende hoeveelheden te betalen biyft vastgesteld voor superfosfaat 14 pCt op ƒ 8 per 100 K G bruto voor netto in zakken of fabrieksterrein stuwloon voor rekening der ontvangers en vdot superfosfaat 17 pet op 9 70 per 100 K G zelfde conditiën In verband met de moeiUjkheden in de voorziening van voedsel voor mensch en dier zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met een distributie van 20 pCt der bestelde hoeveelheden superfosfaat aan bestellers wier aanvragen geheel of gedeeltelijk bleven afgewezen De commissie zal trachten het daarheen te leiden dat aan bestellers welke afgewezen bleven voor hun aanvraag om Chilisalpeter en of zwavelsure ammoniak een hoeveelheid Chilisiklpeter ter beschikking kan worden gesteld hetwelk slechts mogelijk zal ziJn indien tydig voldowide hoeveelheden Chilisalpeter In Nederland binnenkomen GEMENGDE BERICHTEN Aardappelen in een UJkwagen Een inwoner van Vianen wa dezer dagen te Utretcht o erl den zijn stoffriijk o ereohot werd per lijkwagen nanr de plaats zijner inrwoning vervoord Men achtte het echter zonde dat de wagen weer leeg naar Utrecbt zwi moeten vertrdtken en daarom werd gepoogd hier nog goedeniunt uit te slaaoit Jn Vianen n4 Elften pog aardappelen in vervloed en in UUceeht heeft men ze ndet Dlee werd do wagien VDlgeladen Alles ging goed tot halverwege daar ontdekte een voorbi o mend n arechau eee ongewoon gerommel in hel zwarie voertuig Even stoppen iuspectooren en Jawel bar kwamen de piepers voOr den dag Iplbe lagneming vokde plus een proce verdiaaj Hhld Verkooping Wel en HoeiUnd door Notaris Pitlo Bij de gisteren door Notaris Pitlo gehouden verkooping van Wai en Hooiland werden de perceeien als volgt ingezet Pere I 8 01 66 H A C A A van Rijn voor ƒ 3900 Perc Il 2 21 20 H A C A A van Rijn voor ƒ 6400 Percni 1 21 20 H A Adr Hoons met verhooging voor ƒ 2260 1 62 20 H A Andr Hoons met verhooging voor f 2750 Perc V 1 88 60 H A Theod van B in voor ƒ 3800 3 67 29 H A Adr Jonkheid voor ƒ 10 400 Do perceeien I tot en met IV zün gelegen onder Gouda de overige perceeien onder Waddinxveen Taltak van de Sindoro V eos door de dirèètle vatt den Roté Lloyd uit Gibraltar ontvaogien tejegrani Ih do beschadigde tabak aan boord van het stoomschttp Siodoro ateekeurd De reederij heeft volgen De Maasbode hleroni ent aan haar agenten order gegeven te handelen votgene instruotleS van ectpertff Het gemeentebestuur van Geldermalaee In het Voorlowpig Verslag van de I erste Kanwr over de begjxwting van BlnneulandBche Zaken waarin het gemeentetiofïtuur van Geddermals i wordt besproken komt o m voor Nu geibleken is dat de gemeenteraadsledira vani genoemde gemieefiito ontslag baddien aangevraagd dodi later daarop op aanraden van den dkiminissarl der KMvingan zijn ruggekonwn wees men er op dat de raad van GoldeirnialBen thans onwettig ia aantengesteid aangezlMi de wet bepeaïdi dat er na ontsiagpeming een vacature mtstaat waarin door oen verkiezing moet worden vq rziem en de wet de mogelijkheid van terugkomen op een ontslagnomlng niet openstelt Wat is hert geval De gemeentezaken marcheenknniet zooole bet behoorde Er werd veel naJa igheid geoowtateord fn zaken van het grootete belang voor de gemeente en tien van de df raadsleden meenden niet beter te kunne doen dan van den buiigpemeeefter te edscèen dat hij ten spoedigste zijn ontslag zou aanvraaen Deze wedgërde echter beslist het bijltje er bij neer te leggen Hierop besloten de tien hun ontslag als raadslid to to dienen hetgeen dan ook geschiedde Dooh ziet na herhaalde bezoeken aan Arnhem en wie weet hoeveel oorreepondentio werd het ocrilaetief ontstog Ingetrokken waarbij de burgenjeeater zioh neerlegde De raadOTergaderingeo werden wede r als van oude gehoudwi alleen ondersoheidden ze zich van vorige door dikwijls heftige tooneelen Van het uitschrijven van verkleaingenwse dus geen sprake Inmiddels vormdezi een vereen ing die zioh ten doelstelde het genieentebdang voor te staan en die van dte afgetreden en ononiAlelli daarop weer opgetreden raadsledDn rekening en verantwoording eiatdïte Hettiental beantwoordde dien elötito niet m de met veel enthueiaskne opgwiciite v reeniglng deed er verder het zwijgen aan too ULATSTB BEBIOHTEN De onttroonde tsaar ST PETERSBURG 22 Maart Reuter seint aan eenige bladen De regeering had vier gevolmachtigden naar Hohilaf gezonden om er den tsaar gevangen te nemen ZiJ werden door Alexejef ontvangen wien lü hun mandaat toonden De aankomst der gevolmachtigden heeft geen opwinding in het hoofdkwartier veroorzaakt iDe taaar was in den keizerlijken trein waar de tsa ritaaweduwe afscheid van hem nam Met het vervullen van verschillende formaliteiten ging een uur voorbU vervolgens werd de wagon van de gevolmachtigden aan den trein vastgemaakt Admiraal Nilof wilde met den tsaar reizen maar de gevolmachtigden weigerden dit Gedurende de reis zagen zii den tsaar niet die zijn wagoir niet verliet Een groote zwijgende menigte was van het vertrek van den trein uit Mohilef getuige Een groep officieren nam in het station afscheid v n den tsaar Volgens een andere lezing zou Alexejef den tsaar d komst der gevolmaehtigden medegedeeld hebben De taaar antwoordde bereid te zijn waar dan ook heen te gaan en zich aan elke beslissing te ontbrwerpen De gevolmachtigden hadden geen onderhoud met den tsaar Hij ontwaakte om n ren uur s ochtends toen de trein het station Soesasino binnenkwam Omatreeka tien uur kwam de tsaar in de eet wagen en nodigde zijn gevolg uitde ochtendkoffie met hem te gebruiken HU ondertiield xich ongeveer een uur met de leden van z n gevolg en nam toen afscheid ook van de bedienden HU kustte allen De bedienden kusten den schouder van den taaar Zich tot allen richtend zeide de tsaar Dank voor uw diensten au revoir vaarwel De trein had inmiddels zjjn vaart vemündert en was het keizerlijke paviljoen genaderd Kalm stapte de taaar uit den trein Hü zag er nog al bleek uit en droeg da uniform van een kazaUtan batalJon met da orde van St George Door prina Dotgoro kof vergezeld ging de tsaar naar de gereedstaande auto In het sUtion waa geen pubUek i Inatraeties aan de Uadea LONDEN 28 Maart E t Duitach officieel bericht is in Landen gspublicMird Het ia een geheime i vertroawwliJke circulaire uitgevaardigd door den bevelvoerende generaal in het militaire district Munster en gericht tot de redacties der bladen in Febroari U kort nadat de ongebreidelde ihiikbootoorlog was afgdcondigd De circulaire schrijft faitslUk aan alle couranten in h t distriet van dien generaal voor welks gedr gsU B babben te volgen bü hun be ehottwiBgea anr ém duikbootoortog Zii Inidt lo Het uitspreken van etn af Pert W Een aanvaring Gintermididag onwtreeks één uur heeft te Rotterdiojn een aanvaring plaats gebad ter hoogte van de werf van Bietschoten op de rivier de Maas tueschen t aakwiheepje Goede VerwacêiUogl schipper Arie de Jong gedaden met steenen ep de sleepboot Ariaa kapt C P de Viseer met het gevolg dat t ocftieepje is gezctoken De aohipper werd onmiddeU lijk gedood getroffen door den vallenden mast Zi vrouw is gek welst naar bet Ziekenhuis gebracht Perc VI STADSNIGUWS GODDA 28 Maart 1917 Kiesvereenigiig Burgerplicht De Kiasvoreeiillglng BurgorpIlclU zal ZaterdagaJvond a s in de bovmaaai vao Het Schaakbord een algeoieene Verga dering houden Aan de orde komen o a de verkieffling van twee bestuursleden ter voorziening in d vacatures ontataan dutrr de periodieke altreding van de heeren Mr M M Sehim van der Loedt en F Bokhoven Wz die herkiesliaar zijn en de verkleding van een bestunralid ter voorziening in de vaoature ontstaan door het vertM van don heer H J Nederhorst Voorte konieo in behandeling conceptreglementen voor de verkiezbigen voor de Tweede TCamer voor de Provinciale Staten voor de Centraie I Mvereeniging voor de Tweede Kamer en voor die voor de ProviodAle Staten benevens een oon ceptetatulen vsu de liberale Unie welke ontwerpen zijn gebsseeid op de gewijzigde tof tanden welke ontstaan door de in oeriiig van liet stelsel van evenredige vertegenwoonSgdsgu De Uer geooeoMe regiementen en statuten zullen na behanJMiig tn Ie bij de Liberale Unie aangnlolm Kieavereeniglogen al ot niet gewl lgld worden vaetgeeteld in de op 81 Maart te Amsterdam te houden buüengewone vergadering van de Uber e Unie Aaagetden door liet Meieel van evenredige vertegenwoordSglng een gebee4e reorganisatie noodlg ia van de Liberale Unie en de taak der klesvereenlgio en daardooi een gelieel andere wordt vsotlgen wij In het bijeonder de aandacèt op deze vergadering waarvan het gewenseht ie dat ze door een groot aantal leden zal worden bessooht Hodlfjkliedea bU d meeldhrtribntlt Van bevoegde zUde wordt aan het Corr Bnr medegedeeld Zooals bekend mag worden verondersteld wordt sedert 12 dezer bloem en meel gemengd met andere gronstoffen waardoor eehe besparing van meer dan 60 pCt op het tarweverbruik wordt verkregen Echter dedm zich in de eerste week ernstige bezwaren voor ten aanzien van den aanvoer van aardappelmeel uit Groningen en Drentsche veenkoloniën Dit vervoer is thans geregeld Echter z n nog niet alle fabrieken in staat om t dig aan hire gewone bestellingen te voldoen Aan deze bezwaren zoude kunnen wor den tegemoet gekomen door aan de meelfabrieken alsnog toe te staan ongemengde bloem en meel af te leveren doch zoodoende zon de aanwezige voorraad tarwe te veet worden aangesproken en waar de aanvoer voor dit graan nog steeds geenszins ia gewaarborgd kan van een dergelijken maat regel geen sprake z n Wanneer dus in de eeratvolgender dagen voor het publiek zich nog moeiltfkheden voordoen bü het verkrijgen yan brood mogen deze niet aan de bakken worden geweten doch moeten siij uitsluitend als het gev rfg worden beschouwd vw de bezwaren vertmideB aan den ovenaeachen aanroer in den tegenwoordigwB t d Oe AKbachtawliool vaor Gouda m OmiMrekea Zaterdag 31 Uaart sal de VereenigiDg Da Ambftohtssohool voor Goada en Omitreken een vergadering houden ter behandeling van het versoek der Vereeniging tot behartiging van benrtschippersbelangen tot inrichting van een cursna voor sohipperB eif dekkoeohts De Twentsche Katoen induatrie Men wihrijft uit Enaohedé De Twontsohe katoenindustrie beleeft moailijko tijdee Tot heden heeft zij zioh trots de vete IfOBlooaneringeUi verbonden aan don aanvo4T van de noodfigo grondI etoflon tame liik wèl ataandie kunnen houdon 1 Wan di geringe aanvoer van steenkolen tot ntog toe oorzaak dat minder gewerkt roOeet worden thanti ataat evenwel algeibeeie stopzetting van de texüelinduMrle voor do dc ur daar de aanvoer van ruwe kato en gfinvDH W a tot nu ia gierodüoeerd TeAgevoJge van d vers ïherpte duikbootenooriog zijn heel wat mlóider Kaderlandeohe eobepen hi de vaart op Engelend en werd in den aanvoer bij na uitsluitend door Ëng Jek aohepen voorzien Thans i dte toestand verergerd en worden er bijna geen gareuA meer aangeroerd VennoödlBli ie het gevai met de Mellta hieraan niet vreemd doch hoe dan ook er is t legrafiai bericht j gdcoisen van iingelsoho t iinnerljen dat hot War Trade Departement wel nieuwe vergunnJn tn voor uitvoer heeft verstr t doch ondar vvorwaardt dat de garens miE4 Naderiandbche whepon worden vervoerd Gabmrt zulks niet dan moeien dsaplnnerilen den aanmaak voor Nederland atop2e t j omdat dw ruimte in do opalaigplaats n te klein wordt 1 r Uglgen ana reeds iniUioenen K G garen in l ngeaaad voor Twente gereed eioeht wachtend op verscheping Fn hier f De nood laat voor de detir I Van de Nederlandache reederijen siohjjnt gewï hulp U wachten nlettegm aande de vraohtpn H Ix rhaaldielijk onifaoog zijn gegaaiii waartei tii de fabrikanten zioh niet verteiien omdat hooMteaak iH daC ze grondstoffen krijgen Wi elnd e de arbeiderH aan het werk te kunnen houden V rwacÉit wordt echter diat deKegeering in dezen zal kunoen ingrijpen Komt er niet spoedig heel spoedig hulp dan zullen een SO OOO arbeiders tot werkJoosfaeld gedoemd z Export van vmebten en groenten Begraven met hindernissen Op het korklïof te Lunteren zou een Jongmenneh worden begrawen d at dezer dsgen in de buurtschap Walderveen wae overledleft Toen de stoet echter op den doodenakker was aangekomen deelde de doodgraiver aan de fandtie mede dat de begrafenis niet kon plaats hebb wiji hij de hiervoor noodig vergunning nog ni t van het genie entd estuur te Ede had ontvangen G ureocto den tijd nu dat een d dfrtvg re deze onmiebare vergunning in het Op 6 KM atetand gelegen dorp ging halen moest de familie dfi niet vertrekken wiSde alvorens de laatste eer aan dten overledene te hebben bewezen maar gedu dlg op het kerkhof slechts door een beukhaag tegen winden weer beschut wachten In betrekkelijk korten Ujd beeft zioh op dezöi doodenakker reeds driemaal een dergelijk pijndijk incid it voorgedaan en opmerkelijk genoeg gold het dan steeds een l egra enis van een bewoner der verafg€degen buurtBchap Walderveen Het droge bnwd Nu de Üjd nie4 ver nwcr is dat acebt brood gebaJdten van tarwe vanoengdmet Surrofralen verkrijgbaar zal zijD ie het niet onaardig te vemenwn dat tijdeaia den tevenMüWdelennood v n 1846 47 een Delveirtar volgene een bertdit in den Tel ni fix stadgenooten op grond van g monien proevm aaobevaJ brood te bak j ken voor de eene helft bestaande uit geraspten beetworfet en voor de waüerhejft btiHtaande uit ongeimlld tarwe ol roggemeel Het aidurt gebakken brood waa aangenaaau van nuaak en niet zoo spoedig droog als griwo m brood Het brood scheen voei anier en was oag iveer Soent pond goedkooper dan bet gewone Kaeaicrslaopcr bestolen Een kasHier ooper van ée firma Kleman aan het Spui te Amsterdam heeft hij de politie aangifte gedaan dat hij in de VezelMraatdoor eentge persMien werd opg edrong e waams MJ tot de xridekkiiK kwam dat hem zijn portefeuille was imt Nieuwe Abonnó s U Ich Huns voor mlutu M ir d rlo A ÏÏ ilo tot AprU j T recWiaomi aBjmort CRATie 10 OEMT Eiiiisur 14 et loopw Mor oMmi Siapsetting door bepwkt stroomverbmUL Kaar aanleiding van de voorgeschreven beperking van het verbruik van electriachen stroom zal het machinale gedekte van h t bedrtjf van de N V tot Aanneming vaa Werken voorheen H J Nederhorat in hare werkplaatsep aan de Knip en aan de Turfmarkt alhier van 26 tot 31 Uaart worden stop gaxat Zo riang de thans gddende beperking bU ft lal het bedrijf op dezelfde wiïze maudeMfka Mne week wonla gestopt per PlaateeUJke Gisteravond heeft de afd Gouda van den Bond van Plaataaltjke Keuze vergaderd m 3 t Btauwe Kniir f i oo ü KadHi l van den heer LaMu boord rold Hierin warwT f 1300 BB P5k il de directeur van het Woener Corretpondentiebareaa en de keiser heeft hem tot Hofra d benoemd Alsoo Hofraad Pak BINNBÏILANa Omb duertean meer in Vbumdarcn Beubie Bood De opperb vdJieM er hoeft ter kauüfl van het It er ipeibraoht dat bet verfanxlk van Jipnzine in den laatsten Jd erk is toogenomon tOTwJjl h aanvullen van diea Voorraad t eeds oazi k ndi r wordt en reeds B et bdangri o vertragiw gepaard gaat In verbale hicnnede h ar bepaald dat do meest SMïgi jke zuimgbeid moet worden betracht Mitedfen zijn er maatregelen gmanm f xlai het verbruik van benzin tot bet strikt noodtigle worde beperkt I Comité lodië weerbaar De leden van het Comité Indië Weerbaar bezochten Woensdag t vUegkamp te Soesterberg Een aantal toeateUen gingen de lucht in Van de gelegenheid om tochten mee te makmi werd door de heeroi Hiatoopen Labberton kap Rhenzer abdoel Moeis I aok en mr F M Pleyte gebruik gemaakt Gisteren woonden z een demonstratie by Tan d brandweer te s Gravenhage en bezochten tevens de gasfabriek Vandaag sal de deputatie n excüiyilaar van de bekende motie overhandigen aan de voorzitters van de beide Kamers der StatenGenemal n zal de Kon Moeder het comité in audiëntie ontvangen De ooomnndant van de Stelling van do Monden der Maan ea dtv 9Cibeldie comraando Zecdand heeft een verordening va ge6ltetd waarbij h et aan deserteurs dde over de gjrenBen kome n hof afkondigen der verordening v iri odien lü ziob in Zeeuwach Vlaanderen op te honden Aan een iedep in e stre wordt verboden deigetljko perwmen faul veMlng of werk te verwèoffen torwi men verplicht ifl aan den militairw cwnroandant in wientr gessa qgcMod men woont opga ve te doen van de dasevteiirs die men than roeda bulfnrestlnc d werk versctiall De SebeepTMtrt en de Oorlog Uet Amerik anscbe stoomschip Uaeldton Het Aroeu ikawMOhe stMmmiüp Hael4ton root 3722 ton kvmnf van Philadelphia via Halifax Bergen mei beeteuuiiog Kotterdam Alg Staatspartij De Algemeene Staatipartg heeft be loten dat de partg niet als zoodanig aan een actie tegen de Grondwetshenuening zal deelnemen de leden werden echter individaeel vr gelaten tegen de Grondwetsherziening op te treden £ r werd roorts besloten deel te nemen aan de Kamerverkiezingen in 1917 voor zoover de partg daartoe in de mogeiykheid verkeert j Het f c ip werd Ap 25 mijleo van TorsohelHng getorpedeerd Twee torpedo s werden op M V ed seecboten waardoor het in brand vloogi Eewrt toen kwam de duikboot boven De opvareodieB bdbben in drie s oe pen het ohip vM latgi li en boot daarvan i oitigeBlagen waaroioor 21 meuAohen zijn verdrongen De twee andere sloepen zijn naar dm wal geroeid waarvan een opge pikt werd door Jte VD 164 de andere zer vfii pwfloneö zijn op VHeland g aud De bemnnniing telc in het geheel 28 Amerikanen van welke sleohl 6 isijn gered Ook verdronken nog twee Nederlanders genaamd I enavelt en van der Does beiden uit KoüexdMn CBISIS MAAlSËOfiLEN Als treffeade bijeondierheid wordt nog gemeld dat die geredde ch kok onlange ook de torpedeering vMi de Carpathia medeuMakte en toen met oohte drie anderen het lewen er af bracht Nader wordt nog getneld Het tankstoon chip Haeldtonj beËooede te New York thui rtond onder oomniaodo van kapitieda Chriatopbersen en wa met eef iadtog van 7000 ton petrol um onderwtfg van PhnladenXphia naar Kottordam Ter bevordering van de veiligheid was de NoordeU e route gevolgd Vanaf fiergen van waar het schip het laatst vertrok g eurdö niet biJBonder totdat Woeaedagorvoud ongeveer kwart 01 er acht deer een d uikboot een aanvad o het stoi tji p werd gedaan ZcHvSerr jieheei boven te komen en zonder eepigo waarsoiMiwing vuunie de duikboot twee torped o af op het stoonwohip waar mout aai boord geót flauw venrioedoa hflid van de aanw igilieid d izer duikboot De i ahotPn raakten midsoheepo zoodat het schip 4ln miiddelli k door de genraarh e lading ed de plaate gabad hebbende oniplofting Jn heit machiueruini in brand geraakte In drie bodten wJlden de opvarraden ziöii redden Aan twee booten reapeetievelijk met 1 en 7 inedttoDdeii gelukte hot om van hf nohlp vrij te komen doch eet derde dotrip met 21 inalttwidm kenterde dtadeli k len do inzittende personen zijn aonder tw fel allen verdroniten De opvarenden vaft d en treiller hadden het vuur van het brandende schip heel in de verte opgemerkt dodi dit voor het Noorderlicht gebonden al leek hun dït zeer i sterk toe Giistennorgen 1 venmni ïoen eerst dat het iets heej andw was geweest Mfti was nanielijk bij bed vuurHolLip TeraoheUingerbank vls oliiendfe toen men een sobe Mboot waomami Wetice onder xeil was Het e8luit lot staking van de vlsaclierij werd dadelijk genoraeb en men stoomde in de riöhling van d boot weüke naar de Nederlandsche kuet koerete Do krachtigie noor dloofltenwind dreef deee boot echter zoo bard voort dat ae moe i wae In te halen De InzitteDdcc van we e sorandgeu sjeclite in hun onderjt leedlng en door dip vomioeieniaB zeor uitgeput waren haddten geen krlaoht meer om zöU langezljdo van den ir il r te komen Het koBtte Hchipper Bruin aeer veel zeemansfchap om de boot zoo te badleren dat deze niet overstroomd werd Toen de treller de boot langszijdc wi gekomen sprongön eenége Nedeijandflohfl visachoTH over n braohten de boot daarna biJ don treller Zoodra de kwittenden met v el moeite op het viBaohersvaartuig overgflbracbt waren vielen ze op het d flauw van uUputting Men deed hen te goed met spijt en drank en hieip hen aan droge kleereo Of0Cho i de treiler eerst Dinüdag uit den Nieuwen Waterweg ter viaaoherij vertnokken was gaf hipper Bruin bevel do terugreltj to aanvsanlen De bemanning bestond uit zeelieden van veraobillende nationaliteit zoo waren onI der de geredden o n Span4aairden Noren een Fin i ook de Nederlander Arte Slikker uit Kotterdam De aanvat gesrfiiedöe juist na het aflossen van de wacht toen venwMlIende stokers en uuUrozra zich stonden tewaa8cl Ptt 8cl PttZoodoende waren veien stecdita zeer dun gekleed m laat hot zich booj ren dat de meesten in hun onderiUeedlng I waren en dfentengerrolge vwbazend van j de koude hadden te lljdea Alle bearitttngen gangen vevloren De duikboot was na den aanvai weer ondergedoken en verdwenen zomler naar de sohipbreukeUngen om te ziRtk Onze aehepM naar Amerika VoIgc ifl draadloos bericht van net e b TurWttla pa eee rde he ooiu OOi Ned n landHcbe sdiepen op reis naar Amerika 30 Maart IJdoiro Alkn wel 1 Bet reglement w steld Wy stippen er uit aan di t de minimom contributie per jaar 26 cent bedraagt dat het bestuur echter de vrijheid heeft in speciale gevallen gokeoie of gedeeltelüke dispensatie te verleensn Het bestuur zal bestaan uit vjjf personen die onderling de functies veitleelen De vergadering koos ais bestuurders de heeren J v d Berge T Biewenga L C Lafeber en J PunseUe allen alhier en Holenaar Stolwijkerstuia Binnenkort zal weer een vergadering worden gehouden Zalg ea muMeoacears Aan het op initiatief van de gemengde Zangvereeniging Gkradii alhier te honden zang en maziekoonconra zal door 36 muziek en cangvereenigingen worden deelgenomen Het oonoonrs wordt gebonden op de beide Pinksterdagen p het Sportterrein aan den Qraaf Floriaweg Waarschuwing De Commissaris van politie te ïoiids wasrsohnwt nogmaals tegen de handelingen van personen die nn eens lioh bedienen van den naam Haagsch Prgskampkantoor dan weder achter dien van Versandhans Morouriu door middel van advertenties in de gemeestel ke bUden opwekken tot deelneming aan een pr akamp om nit a opgegeven woord het grootste aantal andere woorden samen te stellen i aanbieden koekoekklokken en andere artikelen tegen matige prjjzen bfl voornit betaling te zullen leveren Het is gebleken dat relaties met deze instellingen steeds leiden tot ohade van het publiek het vooruit zenden van gelden wordt ten sterkste ontraden STOLWUK Gisteraviond trad in de aaal van den heer 8t0 peienburg alhier Op ds F A trance met het onderwerp Eenlge to HohUng inzake het aoti n t ielaych mamfeat Spreker stelde bljbet begin van zijn rede voorop dat deee vergadering niet uitglt E van een t ond of een bestöur tna r dat spreker zelf zivh gedrongen gtwoelde als onderteetenaar van het manifest zijn gedachten uitaen te zetten De oorzaak hiervan ia dat zeer kort na het verachijnen van het manifest een inwoner aan spreker vroeg boe het mogeiijk was geweest dat spr tot de mede onderte kenaren van het manifest behoorde AÜerlei nMandiftheden hebben dit tot nog t e verfaindM thans wikte spr zijn meenüig uifteeb cet ten Spr verdeelde zijn oaÓerwttp ia drie gedeelten waamom ana nitfMIairiet waarom dlenMweigeraar waaiB4 bk Mdc teek taaar Spr zette uiteen hep de vottea het n ntafri ne hebben aawvaaitf boe zU hebben goedgeft onden dat hunne vader zonen m broeders uit hun gemn werden gebaald zonder dat rekening werd gehonden met hunne belangen en boe dan onder al die inlllaoenen een klein gedaelte in sewoeeit dat niets met al het mUitalre gedoe te maken wiUe hébitm en dat bleef vasthouden aan de hoogiN wetten der nienscheiijkheid Met enkeie voorbeelden uit het oude teetaouent Uchtte spr dit nader toe Het op den voorgrond stellen dal bet l ger er moet zi om vaderland haiB en haard te verdedSgen besohouwde i r als een niid del om het volk gewillig te maken daar naar spr meening de oorlog er alleen is voor enkele ka taaifcrachUge personen en aJletn om geldbelangeo v a en kelen Waarom dlenstweigeiraair Omdat de ttg enwoordige maatschappij de verdediging ndet waard ia Spr herinnerde aan den tijd toen het vreife was n het Intwuationaiisme bloeide en het leger alleen een waartwrg was voor den vrede Dat alles was echter een valMtie rust In Augustus kwaim de fllag Keizer hadden de oorl 8verklaHng getekend en voÖMVortesjanwoordigere hadden oredleten toegestaan De volkeren waren verrasten gingen heen met het doei hunne medemenBoheo te dooden Eeo klein gedeelte deed het echter niet omidat zij meeneo dat de iie er van Christus eep wereldvrede bedoelt Spr heeft zioh vanaf zijn jeugd anUmiiltairist gevoeld later shikoerde dat fai maar toen do oorlog kwam en spr door de buurts chappefl van Stotwijk gfaig en de rust 1 vrede zag die ovwal was en boorde van bet bloedveigletm in de oorlogvoerende landm toeo voeWe hij zioh meer antl Utairist dan oU In bet Miderteekeneii ziet pr een be wi om de stem der menaBbelijidkcad te laten spreken en om te toonen dat door dit openlijk te getuigen zij de kraoht bezitten liever alles te lijden dan te getuigen tegen hun gewetni D n deTieeke naars gwen door hun naa n tenreiw zedelijken steun aan hen die dlfuitweigeren De h Joh ZilAeriaaft maakte ge braik van de gelegeofeeid let debat Nadat de spreker den debater bad beantwoord werd de veqffadering gegoten OUPEWAtBB Naar ve vernemen ontving de Bnrgemeeater deser gemeente een deser dagen van een onbekende een bedrag ad f 7 60 wegens vroeger te weinig betaalden Hoofdel Omslag Kaar we vernemen komt dit feit bg dese gemeente Beer zelden voor IN6BE0NDEN De ZdfverloodMMlagnrcek vaa het Leger dea Heila XMttdag SM Uaari bcffail de Zelfver ilDttWweeic van bet Lcgar deaHelh kenrend oordeet over het nut van den maatregel ea daarvoor gekosea t dat woa den vtJand aanmoedigen en m iia ohl ea de nog weifelende neutralen er toa brwfffi aan den oorlog mee te doen 20 Voor het beginnwi en tot een dnd brengen van den strtfd ia volkomen biniMiilandaeba aeuMraiindhaid noodlg D pwn moet lulde waeridank er i aaa da iaitw ming van hst geheela iroik 8 Het verdient aanbeveUng om in do btschouwlngen over de Ver SUten uitariyk vriendelijk te zUn Een onvriendelüks tooa zou het gevaar verhoogen dat de Ver Staten mee gaaa do n Hat afbreken van do diplomatiek bctrriikingan en letfa aan actief nweveehten door de Ver Staten Is In overwaging De houding der Duitaolie pen moet dat gevaar nirt verhoogen 4 De uitlatingen van Engeland over da volmaking van zijn verdedigingtmiddalaD die er op bedoeld zijn hat ËtfalBeha nik gerust te stellen werdaa door ds goada resultaten dar laatste maandea weerlegd De paycholögfteba ultwertdag raoat niet worden onderschat Vrees jder de bemanningen van vijandelijke en neutrale schepen kaa er toe lalden dat de Mbepon niet mtvaran Ia M Weatea PARIJS 93 Maart Tussehea SonKW en Oim heelt de vijand in den loop veo den dig benige t genaaovaUiA beyroeM uket hH doel ons vab den Ooatetijkei oever van St Queotlnkana te veidrlive Op het lroi toasetiea Cl Mres n Motïtenoourt zijn ac lereenv eiwle aaovsilen des vljaiUts door oeoEinegfnr vuur gefnuikt l en even hwmdig geveioht ten VfmUn van la V n Is gp indigd met era voUe dig nederlaag voor den vijandL Ten 2td d i van de Oise zi onae t M éeo op e uige ptiirten de Atlette overgetrokkea Onze artiUerie beeft in de buurt van St Luth viiaadelUke troepen onder flankvuur genomen en hun aeer zware verlieian barokkend In Woevre nog hevig arttUerl vuur Aan den voet van de Maaahenvala heaft de vijand eoi vergoefsehm aanval gedaan tegen de RomainTlllehoaf In het vak van St Mlhicl Da bmiehtea bcvaiUgeB dat de vijand de ontruimde zone atelaelmatlg heeft uitgeplunderd en verwoest Generaal von Fleck de bevelhebber van het 17e Duitsche leger heeft bi siJn nrtrek nit Ham de meubelen me g nom i vaa het huia waarin hij woonde TWEEDE KAMBB Vergadering van heden Indische begrootlnf Mbslster Rambonnet bcMrijat de nïeming dat hij niet allea int bebbea gedaan oni den bouw van onderaeebotteo ta ijespoedigen Het aniendemflUt Bicdioii om met over te gaan tot den boow vaa de depotsc epen voor onda mlre woedt door d n minister afgeraden en varworpan met M tegen 19 irteniinBa on motie van den heer Qerihard om de noedaakelijkhdd uit te wprfkm van een algeheel aloohohrertod voor de lalaodeobe bevolking en daannede gelijkgeateldeu wordt verworpen met 48 legen 12 stemmen Voor de Htetumhig over bet hooUMuk Mkkdetki hi Nederland verklaren de heeren Heeres m Bodasevain geaoht te willen worden te hei bea tsgeogavteiDd I e heer D u y s ajï vraagt steminifc waarop het hooldstak wordt aangsnemwt met fiO tegen 8 stcnrasn Df Geldertaad Het pantierdekichip Qaldarland wordt m verband met het voorgevallen ketelongeluk baiten dienst gestel De Zeeland wordt weder in dienst geeteld met bestemming binnenkort naar Indië te vertrekken D Joao Het Uarinesohip Jnno met een lading Regeeringsmaïs is hedenochtend uit Amerika te Amsterdam aangekomen Het schip maakte de reis door de gevaariyke aöne op eigen riaioo Schoawburg te Bnaanm afgebraad Men teint ou Hedennacht te kwart ov twee werd door een politieagent te osmm brand ontdekt in den Sohouwbnrg Novum aan de Vlietlaan aldaar De brandweer wwd onmiddellgk gealarmeerd doch kon bet gebouw niet redden Te 5 nor hadeiunorgaa kon met zekerheid worden gMegd dat de belendende geboawes waartoe ook behoort het calé KarMboom gespaard Boaden worden De Schouw borg waa toen ingeatorr alteen de naakte muren agn blgven staan De ooraaak van den braad is oabeIcend Verankering dekt de ichada De gritateraMf awdet iesl r Te Hoek van Holland paaaevrde hadea de op de Hindekrïbben ga Btrande Doitsohé onderwMboot U fi 6 gesleept door de sleepboot Newa en geconvoyeerd door een torpedoboot ea een epantaerdeboot op weg naar IJmtuden Telegrafisch Weerbericht Ioogt4te pMitsgeo l aag te baronMersUDA TiM Ie rande Verwachdng tot Matige tot iwakke OoalaMke pende wind llolK Mt baU bewolkt waarscUjnlilk droog weer Udue m aatu vorst anMbta vmiat itU seckter ms te Ko elcnaen dag banwieunland XlA SlAl