Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1917

Zaterdag 24 No 13351 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAARr Abonneert U op mmm KOKO t v Tio U ws eaa A d Tr©arteaa ti©TDla A rroox G o xd su © xl Qïaastr©lc©aau KGfko HAAR KOKO DOÏT BÏT HAA OIOHEN WAAT HET OITVALLEN TEOCN KÏIDM AM MISTAL E KT DE WOmU EVAT OEEN KLEraSTOr OUE Or VET VE r I cl END VOO DE HOOrOHDro rail n Mê a no a te wm l iT l VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS pei kwartaal f 1 2S per wack 10 cani met Zonda ibIad per kwanail f 1 7S per week 14 ceni overal anuir de baxorgïnl por lot Mr gcachiwdt franco per poM per kwsffaal f 1 S0 met Zond £iblad I 2 Abonnementen wordea dafelijki aanlenonien aan ona bureau MAaxT 31 Gouda bi onxa Aenien dan boekhandel en de poiikanioren ADVERTENTIEPRUS I Uu Gouda en omalreken baboorcnde o den be krini 1 5 re eU O SS elke refel meer f 0 10 Bij drie achtareenvol anda plaanin cn wOrdao dan legen nraa barakead Van baltan Gouda ca den baiorgkria 1 S rc ali t OJO elka tmgot utnr f 0 1S UitgeverA A BRIN Telefoon Interc 82 I OEPOTHOUOERS öo ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven f A N v ZESSEN Krimpen a d U88el A GROENEVELD Lnz Zegwaard j A OOSTERLING Ölt anmmer beataat alt twee bladen hoofde zullen d prijzen der é eenkolen hooger blijven dan vóór den tw log het gevalwas Eene zelfde redeneeringjeUlt voor schier alle producten die Doitiëputd voorbrengt Voor zoover het binnenlu die producten gebruikt betaalt de Duilfeier ook In Jen prijs dier producten mee an e rente okfloasing van de staatsschuld oor zokArer die producten naar het buitenland gaan taalt ook de buitenlander daanuni m Ook het omgekeerde geldt onze beïastlngm zullen stijgen directe va indlrectoL Het leven zal duurder Uüven dan het in 191S is geweest al blilv p natuurlijk niet de enorme hooge prijzen nqi thans en dit cal zich uiten in den pr a ran onse voortbrengselen boter en kaas zoowel ola schepen en katoentjes De gebruikers van deze producten van de gefopMteerde dua de buitenlanders betalen mee aan rente en aflossing van de Nedertandeche staatsschuld aangegaan in dezen mobiUaatietijd Zoo is het ten aanzien van schier alle artikelen en overat Ieder volk alleen betaalt niet wat zijne regeethig alleen heeft uitgegeven mar de gesuunt ljjke volkeren betalen de kosten van bet kr gsbedriJf in zijn geheel J De gebruiker dat is ied rean betaalt het op zoodanige wijze heeft overwonnen dat het z jn tegenstandera eene reusachtige oorlogsachatting zal kunnen ople ren Zij die zóó redeneeren meeméj blijkbaar dat elk der bij den oorlog betrokken volkeren en dat zijn ook de neutralen zijn eigen lasten zal dragen dat de burgers van Duitschland b v zooveel meer zullen hebben te betalen dan wij Nederlanders omdat de uitgaven voor den oorlog per hoofd in Duitschland zooveel hooger zijn geweest en zijn dan hier te lande Maar dit is lang niet in die maté het geval als velen xioh voorstellen Laten wij biJ Duitxehland als voorbeeld blifven Het Duitsche volk zal na den oorlog stellig zóér hoogo directe belasUngen te betalen krijgen en daar iUe zeker niet genoeg zullen kunnen opbrengep bovendien aan indirecte belastingen Of daaronder de invoerrechten eene belangrijke plaats zullen innemen diene afgewacht indien de vredesonderhandelingen in de richting gaan van het paciflstlsehe minlmum programma zoodat naar internationalen vrijen handel zal worden gestuurd zou dit met het geval zijn Mar in het complex belnatlngen zullen de indirecte wel een grooten rol moeten spelen Veel hooger toch dan 20 pet van het gemiddelde inkomen zal men wel nergens met de directe belastingen gaan en in Duitschland zal dit onvoldoende zijn om de retite en aflossing dev geleende milliarden te betalen Reeds nu i0 men daar begonnen met de heffing van indirecte betastingen ceo haft mtn 4r ett soort accijns op steeAkool Als alle indirecte belastingen zal dit soort accijnsen waarvan er wel eene menigte zullen volgen worden afgawenteld op de verbruikera De prijs van het artikel zal minstens met het bedrag van den accijns worden verhoogd A lë kolengebruikers betalen dus mee Niet alleen de Duitsche maar ook de Denen en de Nederlandera die Duitsche steenkolen gebruiken Dit zou alleen dan niet het geval zijn indien we onze steenkolen goedkooper en in voldoende hoeveelheden van eldera zouden kunnen betrekken Maar daar dit al zeer onwaarschijnlijk is zullen zij mee betalen aan Duitschland s rente en aflossing De prijs van de steenkolen zal echter niet alleen worden verhoogd met het bedrag van den accijns De arbeiders in de mijnen zullen belastingen betalen en al hunne uitgaven voor het levensonderhoud zullen hooger zijn hunne loonen zulten moeten worn den verhoogd Het hout zal duurder zijn en het j zer en de honderden andere dingen die de mijnen noodig hebben Ook uit dezen Eerste Blad Wie betaalt De oorlo haeft naar de niet zoover uiteenloopende achattingen van verwhillende xijden aan directe uitgaven nu al ongeveer 200 Milliard gulden gekost 200 milliard gulden het klink wel als een heel groot som Maar we kunnen niet hÜ benadériog begrepen wat dit bedrag wel beteekent Prof Treub heeft onlanga gepoo Kd daarvan een idee te geven Als geheel Duitachland het land zelf de fabrieken en woningoi de spoorwegen en andere kunstwerken met atte eigendom van al e thiitschers van den aardbodem werd weggevaagd dan zou óók ongeveer 200 milliard gulden verloren zijn Alle bezit van vele Nederlanders samen in lander en fahtjeken goud edelgesteenten en andere goederen is nauweiyks voldoende om gedurende anderhalf jaar da rente te betalen van een bedrag van 200 ntillard Zoolang er goud gedolven wordt is er voor een bedrag van ongeveer 100 milliard gulden verzameld de helft dus van de nu reeds door dm oorlog verslonden kosten En nog gaat het door allicht nog maanden Er zullen nog meo milliarden worden uitgegeven voor het onderhoud van legers en vlotok en na den vnde kMaan dè milliarden voor het herstel van wat de oorlog zal hebben verwoest daar nog bij Buropa zal verarmd zjjn De verschillende landen zullen de rente en aflossing van de aangegane schulden hebben te betalen want deze oorlog is in hoofdzaak gefinancierd door het aangaan van leeningen Als de regeeringen voor de taak zullen worden gesteld de millioenen byeen te brengen voor de betaling van rente en aflossing der enorme staatsschulden dan zullen zij wel Ift de eerste plaats denken aan eene zeer belangrijke bezuiniging op de uitgaven voor oorlog en marine Indien de vrede een nieuw Europa schept waarin het gevaar voor nieuwe oorlogen tot een minimum zal z n beperkt dan zal die beminiging mogel k ztfn en dat zou wellicht een van de weinige gelukkige gevolgen kunnen z jn van dezen wereldbrani Maar ook dan nog zullen de volkeren enorme bedragen per jaar aan belastingen helfben te betalen en tal van schr vcra in Duitschland betoogen dan ook dat Duitschland niet kan uitscheiden met vechten vóór Adverteert in dit Blad Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze Thee2n wordea afigeleverd in venejalde pakjei van vijf twee en een half en £ ia Ned om met vermeldiof van Nommer en Priii voorzien van vol eni de Wet edepooeerd MeiJE Zich tot de uiivoerinj van Uwe geScrde brd ra aanbevelend J C BUL voorteea J BRBBBAART L M 20 Markt s leo UleÉleolll Zeer mooie oliede meubelen als Tafela Stoelen Kasten Spiegels Schildergen Tbeetefels Butfetten StQlameublefflen fels Butfetten StQlameublefflenten In leer en pelucb Boekenkasten Tweepersoons onbealapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stylkast f20 Slflltafel f 9 50 Spiegels f5 50 f 7 50 enz IIHMSnUTMi ItmhiiisHlillliiclilKi klllll Rotterdam Eenvertroiiwdadres E voor het maken en stoflkemi van MEUBELEN i bQ i N HESSING S Pepentraat 24 Gouda S Billgke prijzen prima mate fS riaal Reparatie aan alle meE Sa beien Feuilleton en gc raiutmerkt word eo De hoogie heeren waren er gemakkelijk argËi onie4L geUSboete en enkele dagen govangntóohap De jonge Segrave was naar nifln meeode door zijn vader naar Nieuw I ngeland gestuurd maar het echtpaar Endloott was op ataatekoeteo naar over zee gefwnnen om daar voor altijd te blijvm Het bleet dat do waakawne pOlitlo dSt tweetal oberp m het oog had gfhoud n Op de meeet achaaonlelooce manier hadden zlj Sir Mannaduke van QibdepliohitigbeKl bësohuIdSgd Ook hadden ZIJ mevrouw do Chavaaee belasterd atiiurltjk ben ik nirt opgeroepen om hiimic be 5biildiging te weerfllpr JteTi zei SU Mairimiduke Uo Oppeareohter weet tt goed dat een Kenttüh t ietman ztch met zulk tuig nie t inJaatl Al deee geruohtm en proatjee waren vanzd ook lady Sue ter oore gekomen Ia de eerate dagen had zij hol voor haar vroegeren vriend harMociiteilfjk opgeno m n Allet n de onweerleigbare artikelen in tte Public Ad verti er van de maand Auguatiitj hadden haar doen gelooven dot Hioh ird 2ÓÓ elechi had geihaodeld ade Sir MarmodHike gezegd had Zij gelooide het met haar verstand maar de grondtoon van haar hart was een instinotmatige instenimdng met een bèdklende vraag die haar dlag en nadit volgdi Getoo toch niet dat ik dat doen kon III l n hoe iftkwilis zfj het Nieuwsiblad ook las en haar veretanoeli denken leidde haoT inntfoct herhaalde Hij kin het Diet hebben gedlaani hn had ziJ tot nu toe hem opgewonden en eeJierp vwdedigd gedreven door den wenaoh om zichself te overtuigen van nu al nam zij een meer paaaJevehondiofF aan Wat haar ook onophoudelijk onrustig maakte was zijne afwezlglieid nu haar aentimenteele rofliaa in eene aigedwmige Het Nest van den Spenver Ken TOOMuiitleoh verhaal uit dee tijd van de Furltdn ii d r 17 eeuw door BARONES ORCZY Nadruk mbodm Abonneert U op dit Blad A O EItTID A 23 Maart Het Schaakbord Ver i rliig Afd Uoudtt VrljK Dem Bwd r Mr L Roodlesifcurgi 24 Maaa t Bovenzaal Het adttaakhoiè 8 uiir Led eRTorKadiGiriiig KicAvereenlging Burgerplicht 1 S5 Maart T uur Bo i ee Taal Hollandia i FODgel Geil Oatb BomdC Openbare Cur8u v ngad riiig Spr J P Hottaet van Rotterdtan 28 Maart Nieuwe Schouwburg N dert Opera Faust 31 Maart 1 uur BomuMi UoüBttAé Prop feeetaVMMj NodB Vw tot Afwb V aio dranken Spe A H WÜI iïse uit dien Haag Beleeld rarsoekeii wij goreffe 4 t ittg nMedoellQf te nogVD ontT BC ii vau Torgwlfliingflai oooeertaa TflnoakemkiM i a etu on Abm tes la n 41 Be mededaejjn r dut de jon e man bij ztjn triobeeren op heeter daad was betrapt ontbrak eister nooit aau het verhaal der gf ohiedenle H was door den opperreohter Parry uitgwtaakt dat Lanvhert schuldig waa aan met voorbedaohten rad e liegem en bödrlogem ten nde geld machtig te worden werfialve hij veroordeeld wa tot boeteen getvangeaiis Daar hij die boete niet had willen betalen hardnedtkig volhtmd aïe dat hij oueohuldig waé mai g i tond met de bewaring dat dte Opperreobter een onrechtvaardig vonnis vedde werd bet vonnis tcMn gerwijeigd en In plaate van boe te mooM hl twee uren lang te pronk staan en werd daarna in een getraliede kar rondgeredv n rug aan rag met den beul in echandcostuiun gekleed ten spot van het publiek Hoe het hem verder gegaan waa na dUe eerste Uchte atroi ea in de gevaogonle waailn hij Üen weken moeet zitten wist Sir MairmiMhike met nog minder wat er daarna vihn h n wórden zou maar wel wiet hii dat zoo a lichte atraf een ieder vf rwomlerde want men had gedocht hi zou als valsche spaier mlasteiui geg Deeetd I Eleotrlaoiia I nifek iii A BRINKMAN é ZOON aooa Advertentiën Door het verbindend worden der lot uiideelin lijaten hebben de UUleMmenteii ven de bindelivennooiichflp onder de firm GBBRS FIJN irunhendeleen en moleneere te Gouda en na h re leden W J PIJN en P R H VAN GRIETHUIZEN era einde enomen Oe curitor Mb M M schim VAN DER LOEFP Goude 23 Uurt 1917 991 11 Iemand met duidelijlt net hudachrift loekl eene BKTREKKINO Ooit ene en in pakhuiiea weriucaam texifn Br onder No 978 Bureau Goudwrlic Courant Markt 31 978 7 Ambachtsavondichool TENTOONSTELLING VAN TEEieXIXeEl El illETSEESIElI door de leerlingen in den curaua 1 16 1917 vervaardigd 986 18 Toegang voor belangMellcodcn op DINSDAG 27 en WOENSDAG 28 MAART dei avondf van 7 9 uur llieater BurMu C FAVEUR i Rotterdam KUNSTMIN OOUDA ZONDAG 3 MAART HET HOLLANOSCHE LIED door da diahter aanger J l SPEENHOFF MavroBW Ciearine 1 SPEENHOFF PRINZ Vele nieuwe en aetueelejjedjei voor Solo Sameo en Beurtzang o a D Searaklok Oda aan dan Wiotar Klaebt ▼ aa aan Kottardaniasfa Puokia HatPraaantlagald as bat Eanarlid van BonDoialehuIaeD Luia Adriaaa In t Gooi De O W ere Mlaaeaang tuaaaban o Fabriaksmeid aa wQegaar DaaaUad Ondertroteob Hat laatate tandjia Twaa gaUavao Osmajaoob op da iaarbaari na VERDER KEUZE LIEDJES inuiT iFiiwiD PieeiMHJ Door de BNieuwe Rotlerdamicfae Courant Telegraaf Handel blad De Tiid enx algemeen boc it guoMlg beoordeeld Aan da ptaoo da Haar M BLAZER AANVANG 8 UUR Enirda 1 00 fS SO 38 plui SpCt auteurfrecht Leden volgeoa gewobnte 976 46 Plaatibeipreking k 10 cent Singer Dit iéne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliiiies want SINGER IfaaimacUnes zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEB NAAOaCHINES kunt U kresen In aljlonze winkels mms MS Dirs UITHANGBOED ZMiMSMS SINGER Maatschappij DapAla alom OOUJDA IHeiweg 5 Dienstaanbiedingen hebben in de oudscli0 Courant leMi êueeet Dne idTerleatiêi kostei sImIIs bij ToaraUkttaiiig 1 B regel f 0 25 voor ellce regel moer 6 cent Opgaai oituoitend aan het Boreas iet Steflodrafiscb Verslag van het Verhandelde in den Gemaenteraad wan Qouda Bevat ALLE by don Raad inkomende stnkkea de beKihikkingen daarop en de stenograBsch opgenomen disoossies alles b een in boekfermuit ABONNEMENTSPRIJS TOOT abonné i op dit blad I 0 25 per kwartaal bg Toornitbetalüg v niet abonné s t OM per kwartaal bj vooroitbotaling IV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA lessaneo sIoÉUijte FÉieteo gmfijileloiiemer jPoERicflT iraa Voedert aw Vee met de tntvere murwe LIJIVZAADROEREIV merk TER en W L en SOYJIBOOIIEIIKOEKEII mepk W L Oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte es groote voedingswaarde BanlHvloma ParUi WOO Seatm Ooudtn MsdaiUea SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leepaars bij het NI O worden o m de volgende sohHfteliJke cursussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Handelscorrespondentie Ned Fr D E Sp en Mal Boekhoadon enz Handelskennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfereolame de Techniek van In en Verkoop Bedrijfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzekeringsw tensohap Statistiek en Hfindelseoonomie Soboonschryven Maohinescbrijven Handelsstenografie en vele andere vakken TALEN Nederlandsoh Fransoh Dnïtsch Engelsoh Italiaansoh Spaansch Deensoh Noorsoh Zweedsoh Russisch Maleisch Latijn Grieksoh Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktuigkunde Eleotro teohniek Teekenen Graphostatica Vak Dnitsoh Vak Engelsoh Bedrps en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psycbologie Logica de kunst van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Studie techniek Energetica Sociologie Staatsinrichting Staathuishoudkunde Geschiedenis Aardrijkskunde Aesthetioa Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bgbelkennis Bibliotheekwezen Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ongelnkken Perspectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch spreken Verbetering van spraakgebreken Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl Handeohriftverbetering Vlug en goed rekenen Herbalingsonderwijs IT L O Próbelen Slöjd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE VROUW De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costunmknippen en Costuumnaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle aoten L O voor alle acten M O en voor alle Praktykdiploma s Notariaat Mr in de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijtfleider Accountant BoekhouderOorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservekader M D L O diploma einddiploma H B S 3 o einddiploma H B S 6 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rgksverzekeringbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H S Militaire Academie enz METHODE I Wekelgks wordt den cursist een les toegezonden in het algemeen verachillende opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogelijk hetgeen b v iet geval zal zijn bij het maken van opstellen vrije vertalingen of teekeningen dan wordt de individuKele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen tellen Er bestaat persoonlijk contact tuaschen docent en curalst en de leerling werkt onder de peraoonlijke leiding van den leeraar Er zjn leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschillende examens bestaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leerlangen die men uit liefhebber kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIËNi Het normaal lesgeld is f 5 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 25 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiën beduidend lager zijn dan die van alle andere Inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursusfen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te niaken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit an hun bevoegdheid vindt men ia onze gratis brochure RESULTATEN I Een nauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der cursisten die met schriftelijke toestemming van de Directie van het Bureau of van hun leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als de cursisten werkelijk gewerkt hadden voor bun examen slaagde Wij geven ondèrwjjs per brief in alle vakken en wg leiden op voor alle examens men klopt dus nimmer bg ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE Wg hebben een speciale afdaeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deee adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek echter ook schriftelyk gegeven Wij staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zijn derhalve in staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een jongmecsidi niet wat hg worden moet dan wende hg zich zonder schroom tot ons bureau w zullen hem zeggen in welke riohting hg zich verder moet bewegen ook in verband met de finanoiSele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze afdeelingen Schrütelgke Cursussen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze interessaote gratis brochure Ons adres is Keuersgracht 153 Leliegracht 80 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den secretaris iederen werkdag 10 12 i 2 5Vj Zaterdags alleen lo ia 4 LEERAARS 3 9 CURSUSSEN RUIM 6000 LEERLINGEN Bnrean tot Pnbiidteit van Wetenschappeliyk Nieaws i hf W mie Jaargang T MIVT BEHALVE ZON Ei FEESTDAGEN tNQBZONDKN MXDKOBKUNOBN I 1 4 lagaU f I OS alha i C l M i 9M Op tc owpafioa diU bal larlaf Gawone dvanaaiMn aa ia aoadaii iadad lia§aa Uf eowraa ua têm nradBca tdt pri Grooia letiarv aa lanéaa mm ptiawwiita KLEINE ADVKRTENntN mtn ga m iiEbU MH belrdb da Jt i ill l I koop an rtrluoop hmu a arbanr 1 S ragala f OJft Nm f Bl aaar Jl caai U fwtnltbalnliai Mcxtnuai CTDOtto 10 rafllt Sawl aanÉUMn $ am Zoon Telefoon Interc 82 drglt de huUtmoeder rdibandel Aan het eind van de weük k r van ito dletrtbutic ut a imw ovcirgBblevvp Met de nloenkoltsi dMMhutV Is hot bijlu vemMkedijk gosteU De Mu wac t A Meken efl krggt uaete en van den ander hoor JU dat iiij al Wennaal het t gvkxeden zoödor dat liij vt om l ul gevraagd hen fcroot dt van de bt votkii t koopt liramlwMflen bij den groonteuboor ille ge regeld een paar UMid anfJuaoiel meebrengt i toiH iug ijn d jsie dMftUlwndelaren zontter toovow gelaten en nu moettm dt Mruot iau U tar n het werk doen Het Uu iH te Itegnjpen hoe die do klanten van kU Uf bunamMt n i r is efu gi sneentelijk atittributiol ttreau i ecda l voor kolen Maar wat dat niivoert um de drommel wetwB Het atuurt guen k i on het aai woordt niet mmx kiul een brie je daarheen eveu goed in de groiiMit alN in do ilirteven ie werptvu Hut di tH gwtHfd u kracht i opgeired ii tegen tien ttte ai t ziuntg t etio Y waren met gas of t ctri ch lioht iiijna drilt diUzend knoneu vau den Haag Xiju tot AAn pilier geutaAKt Alle verdere ioo oer dan naar owk iMinp In do hulakanior 1 algewDi den Hiuseu waarin vroeg T htMtiig tal vau Uohitm brantblen zij ttianK door den sterken ann tol é lidit gi 4 racht SononigQ groote gebouwen xoowUi bel IloofdpostKioUoor dë Wllte hocdeteit ztjn ook te pakafMi genomen IJ tiutlen zlvlt thaoa ook boet wat inoeleu KooiL beperkan lei BUover do velen éHm Kloh In de maand Fobruari hebben uitgetilootd om de iiltertiie zutn botd te betraohtm bi dnse maatrf i aileaxlnii bjlli IncKen alle uoodtge iua aj eg ele zoo dooitttftend wurdtm gononien zouden wij beet wat vorder i jn t la zomterlwc dat do dletrlbotle naar nlM ikkeui iff i lwii wD i t groote voorrecht van dtib vredtutijd toen nielH outi boleiuuiepde ou atk liep loialer dat men ecnig hulp noodig hao Nederland la geen land van orgatueatorim dait Uf on wol geJ lt ken lobben on toblim blijft het tot eindelijk de vrede weer ruat en g mok lal govea UelaMt Avann er zal het i t HAO NAMt kapte slavernij waartoe het mltitadre gedoe de jongo iiiOinoen voert dat het niet nalaiat at bet ware zijn woede to koelen op deu enkeling die het mtllitadro geso v rt vonwoordSgl Lte Umt Merentt staat ftlir Huperieur zeer goed iHikeod en ai die iuta van naliij leerden kennen wanti allen vai lof over de lioudlng tt enovpr zijn minderen Maar de grotKe masHa rekent diat niet Het typeort drai goeat bij het volk en in iM leger Herhaaldelijk zijn in do Tweede Kamer en lu dl per waattjeM aangetioajd van minder goede beiiandeHng vaii uiilltairvn Ieder k ïU ze uit zijn eig n omgLiviiig ook al Is hij ndttt In iirilUairen diMuït Maar al Ie vaak werden de aangevoerde gevallen door den Mlndoter verzaeht en vergoedijkl men kent de flauwe geeagtnanio die völo u B rfithci bere in het lager bedelt n dat alles U zoo moeill te oohlerhaien Welnu er wordt eeu iets aoKtcrhawtó op herterdoad b rapt en het ligl dim vocyr do han dat ipva nu eem zijm woede wil koelen 1 r zijn mlasehien honderden gevallen jledaar den iiudruk dleu wij heel ateik h l i m gfJiregen uit tal van gmprekken gevoerd naar aaalekïing van het gebeurde dat den hoor Kleerèikoorper aanleiding gaf tot een intei eliatJe Het is olie op het vuur dat van aonimigo aljde wordt getracht het geval t vergoelijken Daarin elet men hei l rwi 8 da t neo allee zoo graag in den doofpot altopt BBIBVEN UIT Dfi OFSTAa Om df i gee t van tw vik W loeren kaïiiPn in het Inter datf l Br Ha te gkan weike uitwerking een bepaald feit in het algemeen heeft De reactie is meeetal heel zuiver en spiegelt zonder overdrijving de stctimung al Zoo Is het dan even vermakelijk als leerzaam waar te nemen hoe die aJgeioeetbe dl w z publieke oi nie Ib over een geval zooale zloh verleden week lieeft vooiigediaan toen tn de Korte Poten de lirftenantikolonel Morene ad judant van den opperlwvelhefebeir de onhandigihtod beging van zijn handen niet te kunnen thuis houden Mleeohien Is het gevai allefl te samen niet heel belangrijk maar een typeerend versöhijnael ie het dat ho4 volk gemelgd is het zeer op te blasen Dit op ziohadl reeds is een bowijs voor de gezindhedd van de nHuiaa Men veHineukeat slob in het gebeulde men gnuift en giuffdt er over dat deze hooge o mie zoo leelijk tegen de lamp ie geiloopen Wie er nog aan mooht twijfelen of de groote meeisa van het volk tn mci en been auita miiUtarietUtch ie zou wel genezen wordeii wanneer hij hot oor eens te liiistereo legde Geen woord ter vergoelijking of ter vKtrzaobtiag werd gehoord mtegend ei er wa maar één roep dat deae lïArdlianidige mUÜair mi eens goed te grazon moest worden ge norneni One volk ia zoo gtwteld op ijn vrijheild en U zoo gekant tegen de ver Wij critleeereu hier niet èotAi wij wij zon op de viTMohiJnaeien die de gemoedagettteldheld van hef volk duidelijk do u ziien i dftt gtnral OU eena een hocdo lea vopr de mtÜtaire cwtAcUitftea iMMs 4iheenigo otmoiuste die wij er utt trekken wiillen LANDBOUW Da prodaetaa i en medewerker van de L o on oiniKch tatiatlaohe Berlehten chrijft ih dat blad i e uimungiug der overheid In de vrljhi od van d eu verbouw van gewa en leldi er noodwendig loo dat ook regeleiKl wordt opgetreden bij het vast tell n tan prijzMi voor die artikeltsi tot wier tiwlt de landbouw Indirect gedwongen wordt Zou dat niet gvbeurou dOn zou de landt ouwer wel la waar du prodttctle aiot Hiakcn maar zou bij uit eiaoh vou zoltlwiüoiid overgaan tot éa teelt van ultsluileud dio gewassen winT verbouw bot retatiel veallgM kan worden gmoht en die bij muiiukking de kaoN geven op het De diatribtiilo van tenreoatnlddelen ia in de reetdentifl niet van de ajlar ii t6 soort Het steUte ie ii ogftl DinHlaohtiig en ongolukikig Ieder burger boven den leeHijd van één jaar he een bonboekie met DdetB d n numniortjee 104 In het geheel Wekelijks wordt medodeedjng gedaan van hetgxH n op een bc paald nummer Ie te krijgen Het gevotg ie dot s Maandaga allo wink ele lieetormd worden omdat het at herliaaldelijk in gdbeurd dat i alle In voldb o hopveeUteld aanwezig WB Nn doet zic i cbter het gevaJ voor voor dal ofumigo inenwolien bepaalde artikelen niet wlUen h 4 bem l r zijn in IkM Haag duizenden lodisonen die den aardappel ove hard verguizen U de oer Hollander dhe verheoriijkt Tooh worden zij met aanbppeibons gezegt nd Ge olg er heeft een geweidago ruilhandel plaats van arrdappelen legen rijM van gort t en bak en braadh et van zeep tegen havermout t r wordt hi deze distiibutio een politiek gevolgd waarvoor de domste striiifivogul zich n zou genoeren De bons mogen niet verruild wordeu miaar logon em ruUfaaodedi in deoe artikelen bestaat natuurlijk geen bepaling ledier besit dus op ïiin ham te balen wat hij httlcn kan en de gehede week nvakkeli efl en rmrtiger had kunnen 7iin lleAondaikH was zij zich berwuRt dat zij Jtilst 4u oen onverklaarbaar gevoel van verluchting had en iederen avond sl8 zij klokke acèt hul waarl i ging nf te vergeeJtf op den prins to hebbeo gewooht was er In ham hart niet van die droevige neerBlachtif eM HAo ieder meiaje moot gevoelen wasineer zij den web btititinden maiv niet ziei waar zij bemhad nwgcn ViTwachteo io haar liad gezegd dat ij minder van lioni hield dan vroeger u u zij ekronkl teruggeweaen heJjbén O ztti r hirckl IJ nog evenveel van hem altt vroeger dat wist zij zekeri Zij geraakte uog aHi l in vervoering als zij lu gedadite of lil werkell heid d m beldhafligen IaIUng zag die leed en streed voor de vrilheid vau zijn vaderlaiMt en tegesk de tirannie waaronder zijn volk zuchtte Zij gevoelde zi oog altijd de gelukkige uitverkorene out met hem ditm strijd te mogen Htnjden en inet iiare miliioeuen hem te kunuuQ helpen I Oe danbare vreugde harer opht ing tot ztjne grooiheid maakte baar lot zij zelverloochenendt slavin watioeer lilj aan luuw voeUm lag o aij de Watuiii ge HefdeMverklaringeo boorde gemengd ain zij waren mot uitii K va tnt nao jalouzie on van kroobtvol dte nooefi4 diplomaliMh verzet tc en éiv wlld Q H leitun met htm e lowen ol te aterven voor bHder Mmti Zij luMkte naar zijn konwt wanneer zij beni niet zegi maar levenH wa zij in zipie asnwe i eid bang voor zijn driftige hvim waarmede hij liaar l ewoog tol wm hij maar weninhte Zij had haar woimi gegeven tijne vrouw te zullen worden aMta in het geMm DK t lietu Ie xuUen trouwen want had er om eed op gedma dot atj nem ttietUefhad indien zij hem kon veroofdeelen tot drie volle uaMKten vod boven numicliulijko martelloff van jklontie en rtvglioudlng Dié trouw beJofin had zij laar xlj meende gtdiet l VEljwillig en in oprwhle 1 etdl ritini twee wekwi geleden gt cvvn u dim gewiohtigan avond toen zij vol vertrouwen zloh aan hem had oveigegeveo loor verpanding van haar e frea oord had zij hem niet weer g z en Sir Marmadiike wa naar Umden gegaan ook Mevrouw de Cba iie en IJ had zHÏ do irabaduw van haar i rlurfnlet gezien I Jok Lainbert was w voor den Ijtl 4jner gevangeahoudiiig mlsaohten wal voor altijd door den onultwUohbarm v oek van wrIoo b id I ZÜ had otemuid meer die haar gangen nagiing met htmdf iUrouw haar setoor voMe i over haar waakte Toen haar voo d au iimden terngkwam iKhiMn het oi eval met Lambert hem zoo zw r bealg te houden dat hl Ïaiwcheii niet aan zijne pupil kon enken I ren aatetereen wa Kü met tij whooncutMer in g tobnalnnlgo aiu ea Mr ak aehie Ie o gealotea deur van het kl ne kaniertjM waar alj xe4E r waren niet b llioonl te kuwien wordetk 1 indielijk op en avond het wa t eeu dei laatiïtdogen van Augu tu b on de wanhoop haar I overmeeetereQ en had aUerlei vreeze haar iMSvaogen Zou hij soiBM ziek saJ Y U hy mlMahleD vermoord qver welke nrngalljltbeid Wj bloot Ktaande aaa wraakMteht va dm iranwi en KonJog mrenualeD had g Bi roken huihlhartig over het groene moe loo ndo W cat nmtcd ne zeltopofferdng zou overgaan Gedurende de tijdelijke afwezigheid van haar loogd had zij ometigo en aanhoudende pogmgen gedaan Hn hoor Prine te ontmoeten Zij begreep dot h die altijd allo wlHt nu ook moeet wetrai dat Sir Marmoduke en mevrouw alwealg waren en zlj oaüiowaakt mrt hem amen kon zijn Gedreven door haar dweepzieke neiging naar d en myMerieueen bevrüdörvaB Vaderland en Volk awlerf ij onophoudelijk door het park on de velden van Acol Court maar wat zfj ook zag niet den breedgerowdeo hoed met de zwioremde vc Afr van haar Prinfi Alsof do aarde Itecn had MtfltrooMtlg t ongeruM had zij den drai g der oorrichtigheid laten vacm en wa naar de oude PurltelnBche vrouw en den bij haar woiK nden Adotn I Ainljert gegaan Maar d oude QuakeroH woh rtokooof tm een onderhoud met haar leidde tot nietó terwijl Adani onverbolwi toonde dat hij den zoog oaiuden Prinfl ver afscltuwde Al wat ZIJ van deese twi te weten kwam was dat zijn lange afwezigheid met buitenfiewo m wa Op do B eeet on eregelde tl eii kwogu en ging hij sliep iOQg8ttm een paar urra atond altijd voor bot awibrelten van den dag wOer op en slenterde dan naar buiten het Avrp Meoigmaat deed bij het al wannedr fatsoenlijke men ohen eerst gingen alanen zonder gezien d gelioord te worden waa zijn komen en gatwt Hij betaodde zijn huur graegetd op tijd en lit kwam hun goed I pati vooral In dfze dure dogen Maar Sue vond bet meer dan vreemd dat haar Priiwt wegl ef mi l r Mar Ojiaidiüie en me ouw de Obaviwe jM t fwoElg waren en elke anamlHMDet ge 1 3