Goudsche Courant, zaterdag 24 maart 1917

ZulkB aanloer AifVltMB vaftieol de ewi zullen door h vrijUtsn van die de lederen s UiuwMii Mie raeanden bM g wpo ém it buB bedrijf I inmtHMmm erts merkte de bear ov i dM woniwar bet mogslljk H ffr toestoanli voor dt Invoer v Miv te Terkrijgen co wannear mtk 0 kaCdoor w AnHwlkaaneoh êTSlSka4 wotdw lagevoord in kwalUitt oUiut geliMuode aan het hiiJMiilrfli prt ddot en tot een pri i dis nrioMsna 10 van lager is doa hetgeen hier aon èt imAt gebracfat waankoor vanoeM Invloed ui werden geocfand op ds pi1 MB ran bel bier ts laa Te Raerenveea U sedert fn gecB wdt en ede gom Mjgea omdat de bakken OabewerMe erllf ke kaanaartiib tfiar wtj Temsmsn kaa dank sQ 4e fcamoeUngen van ds N O T de i den hervat van de dieriijke boorsoertcn en varkensborsteU QDBseatea veer den aaaveer vm ém geedaren gedateeid taiachea giytewkar lf l6 en 22 Maart 1117 s n fttnraa ik 0 Seheepvaart en de 0 ri OlH KkMtnut Dt N l rluilMht RmlmmnwitlX hitld iatNmidtt f D Haaf mi verfmderins mtt iê marti n ew lh e lj la nrtiud mat lut nuf itsk 4 r IMnaart TUI in Enoluid U S I NxUrlaadKha IuukMhcImiwu Ol Man Mlat oai H t NadertamlKl itotmieUp AmMBtroom eroot 1418 ton ▼ d HaUandaeba toombootmutaehapvU op wo naat Loadoi i giBtotnadit USO mUlaa t UmufatoR door n Duiuche oadorHtër fato r po du r A Era SduTonlnf ocho lontor koaft olf aua waanndor do kapitein la Mmoidn talaad Do tmodt lioac ia aac nlM I Pauaslan vaa do Madon oa da BaOaadU Hot Nodori Cormpoodaatlokunaa la D r Haag Aioldt Naar ono aan hot minlitorio vaa baltaat jKhe xakon li modotodoold i da aoadlge stappen ondemomon om hot aaa da pauafio vui hot Gibraltar ImhMICII itoomBchlp Slndoro tn hot to Ylg U gan4a toomochlp Hollaadla mo al i o makaa OTor laad naar h t vadortand toroff to koa Do fouretnomonto paaaarlofo hot marinO Porionool aaa boord aa oarotlonoomd vaaitaif lullon do roio y S laad koaton makon Voor do paaaaflooa dia oaar eixen rokenlnc reiion hooft hot Blldilolia voomoomd xleh boroid TorklaanI da Baodifa oldon onr to maken torwtll Hr Ha galant to Madrid I gemachtigd aaa haa dia nlot over Toldoondo middoloa kooahikkoa hot noodigo voor to Khlotoa Aaa ém tUk aan boord van hot aloomaekip llaian kavindondon majoor van kH Modori ladlwka leger Van Gigh la wiooht al golalda iw lie te lamott ropatriooroado relalgora Of to tndon Voor hot vorkrtigon na aoUilaUaa on door do oorlogvoarondo laadoa ta atiaaa i ii aan do botrokkoa goumtoa do Boodl a apdraehton vontnkt Hot ia ovaawal aiat ifgooloten dat do roillgora in ZwitMrlaad eenig oponthoud xuUen hobban koudo aa rniHa zorgd te wordw ilJn olmht Wanrieat aniaiaai rorkaudkold Men la bot M otoaAi aiM loaa Hg de boMuolMilkhaM vaa koinSel Daar v r ehUleado Asenkoaaaoka aniêTlaow iiliciArrld ondBiaook InaaibM aaar totkoufiheid ra kouvthMi in het alfanoat In hi l Journal ol Ike Aootloaa M aieioal AiMociatioa d alt kfcler Mali an dx In wanao vookUgo huM bol attgavliao vaa dffi ncui iele opavolt aar hel hlor a ekeeld dan bUM ket lach liezvollai maar bt bloedpMta kl voiliUndksrd Ml nrml btorakito kaaaaa coocludAtreo dM h l we ee oiiikiain a gn VOO hel Uoed legoa üiMuUmm verinlDderd t In AiDiirika U tm ra aat nch a p al l mall a a dh aiit belaal aMI bel uSBm vaa gebouwen la aamenwerklac loanaei orilen onder Icidiag rae a e aeiüt i o ot ia altgabnUo eiportoeaieo godaaa boin loa4o tochl aoHlo leaiporiluufaariioeHacoa caa IM Mannm wiodon bkHNgMUM aaa alle Invloeden die em vuikBiaMwiii sao den kuaae votoonaken araraMo ea voobUgiMM ovaaiMgen vaa dkofe kaa lot vookMao amo eaa Blaruli bloik dot te waiBM hg do gwakbkitili laiinkaa ioo olg borfl eia iillaiilkia ti kot noualuaaobaaaDfcol a wada wf it kiaktaagoa leb raaaaird ordH m wtt kd l lol srooMn ToohMHMdlw vw bol amnarlieo terwiS konda Mat ooa tanaovemauMo woriiteg koaC Bil iaia die Snor hun arbS bijv oüokan Att ra ttz aaa die temp gen DDC vlodt mea nM mMr Uea kaa alob dtaa Mol wel le tl i legen veikoi den door aloh to we ken aa K Btpeoatuunw ri aaét lnj e a Dameelinnengoed Daar voor het teg nwoordlge jdtomeslinneogoed soma anwre jtoffen gebruikt wtnéen dan vóór deit WF onxterschelden zloh de nieuwe mo4mii van die vro t re prodfucteik zonder merdoor evenwel M veelaSjifigbeicl en voornaamheid in te habben moeten verliezen In pitiats van het eertijda zoo veel verwer et wordende peroal en indiano gebruil t mep tbiuw dun Zwitse4 ch batlat notiildoek opaalbatifat en oi and e Voor zijden Unsmgoed hoofdzakelijk Cliina ore ie en repe Georgette Zijden llnnengood dat en belangrijk artikel beloofde te zullen worden heeït aan deso vorwacjhitlngenj ai t beantwoord NdeCtenUn beeft het aan fr i © goedialgewerkte modellen di van wem de op zich zelf reoda fraai Maande tof weinig of geen giameOTlng hoefden niet ontbrokeiu Het vooroaamsie gameerinamiate riaal ia voor dMne Unnongoed entrodeui an Va kiudHuiekant en appdioaiies van afzon rlyke moti v i die in de kleodii igstukk l door vlugstaande ontworpen borduttwel met de hand uitgevoerd Fdoor ahriMelinigrijk lanquottefcorduursej nijn in borduuAk Het aartUge dezer bord lurseiontwcu pen beataat in hot oon lnaeq en met dam lurfitigo kaotweefeelB Bohalvi aan tosta en rijk gèplooido volani van tMdituUe komt gaatjes en ptatdeateek Imdiitirwl in aanmerking alamedtf fyn qicnfewerkt borduursel Toch echter konen zij meeftt ijda voor In verbinding aet kant gelijk orer het ftlg nie de neiging valt i aar te ncuHNi het lion tagoed met velwlet ntMeriaaJ maar deMuiianks teoh boofat eeovoudig kt versierefi De Tooraadan van de vnwgw zoo bévoorm it Kb imilatte ValmlflmMs Tvoor elkon booNprodaotiCiplutSfla CatiiB m Mottüigbani in aMMnerkiaff kvUMtf n No waaruit noig niet zoo heel lan g den fUnke kwantuma weaken geleverd zijn lang amerband g beel opgeraatt In de plaata daarvan komen nu inritatfe Q Byltu n in aaiunerking zij komen of W KiCb aoU vwa aiê gladdlapaaen acèouH mm M mumMamè act StT Moet kQ Uw RQwIel vw binnen ol buitenbanden voorzien of hebt U andere onderdeelen noodlg bezoek dan alvoreni U crgeni gaat zien COHEN S mJWIELCOMPIIGIIIE Kleiweg 67 GOUDA U vindt daar alle benoodigdheden tegen sterk concurreeicnde prijzen lil IJZERWAREN en GEREEOSCHAPPEN hebben wy ook een ruime lorteerlng Een mooie Borteering Damaa an Haaran lUlwrlaian Zachte vloeistof geneest Ëxzema HiiidUjderst Geen Vette Zalven en leetijke geneesmiddelen t D ncbte vloeUlof h t D D D recept doet de jeuk bij de ecme druppelt reedi ophouden Dit m diei ii bekend om zijn geneeikrechl Probeer een fleich van 55 cu en U suit bemerken det de jeuk meteen verdwijn en dat U weer getond suit ilapen Wij versekeren U perioonl k dat het waarheid ia wat omtrent dit middel ece d wordt want vi weten het W ANTON COOPS te Gouda 62 hebl en wQ steeds voorradig 988 60 Waar niet verkrijgbMr wende men xich tot de D D D Company Amaierdan MJIATKNIPPE N DAMES en JONGE DAMES die ilcb in konen Ilijd weniclien t bebnmen in hel KNIPPEN mn MAKEN van japonnen Mantelcostumes en Onderkleeding inden durvooi de beüe ele enl id bij 991 20 MeJ M TIESEMA Flaw Singel 14 JURfiENS AXA PILAKI1i llC3VIIT JURfiENS PLANTA R G 971 174 oonspronHeliihhEid an i Errscher Enheid n modc La IToordemodernedöme de I f CO STunÊn iK te l l jvelKeKetmetriUUo Lume vervangt de kQUVEAuré GrooteKeu etnde TOPFEJYen JQH etfdeehnpea V SS HER5DM8a M i rfi 1002 273 Voeding lessaneD s loiUijte Fabrieken geveiili Ie Vomeer L T toS D voedt en venterkt liet or anieme in het elferaeen en hel nuw taUel in het bijsonder Ain enem meek In buieen vanef 90 et B4 Apoth en Dio l t Febrikent A MIJNHARDT Phuni Febrtek ZEIST Te Goadn A COOPS Wijd r 29i StAnnalioTeii A N ZESSEN Boekoop W D I SPRUIT J P VERKADE Waddiurena A V o HEIDE M oidr kl J V OENNEP 95118 OPGEHIOHÏ IVM Toedett nw Fte net de tuiver murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOVAJBOOIIEIIKOEKEII merk W L Uitmunteudu door lioog eiwit n vetgelialtu en groote voedingswaarde KWn rHti oma RariU JUOO Noaxn 0 mitj M dailInH HAARZIEKTEN Totale genezing zoo U lijdende is aan deze voorkomende Haarziekten Wacht niet doch wend U vol vertrouwen tot de EiectroVibro Massage Inrichting en U wordt herstel gegarandeerd Voor uitvallen der haren vrage men DANDERINE f 1 25 per flesch franco huis VOOR NA WMlarvarkDopen op ilte plutHn i vra l voor mlla DANDERINE nllMn bl ColHaun Apothakn Draglnen INRICHTING VOOR ONDERZOBK Gratis onderzoek geheimhouding verzekerd Schriftelijke aaavrafen orden direct beantwoord Ook aan huia te oalbiêden ATTENTIE SeVêP NIEUW Overtollig haar op het gezicht bij Dames wordt pijnloos weggenomen en is dan voorgoed verdwenen zonder de huid eeoignins te beschadigen J MANIFARGES VOOR HMRKIWDiaE NA LOPIKERSTRJIIIT 24 s i5 SCHOONHOVEN OOUDSCHE COURANT ZATERDAG 24 MAART 1017 Defde Blad Hat nl uw W slfpont fl vopmcl Wat Amerika dioat Da Russischa paaaarino arkand fiaar maatpaflalan ONS OVERZICHT De eanie periode van het lenigtrf kkeu aersolke PeraMo MfaccoUKiéiap vernofwtder DuJteoiio troepen rfcbljnt afgtwlotfin uit Kew York dat ent Ud Tan het Amede k ixer heeft aan krooopriiiB Huppri ht rikoAOflche kaiiliiet heedt verkjurd datvan BMerea en aaa Hladeaburg danjcbe in de 2 April a te bouden xjtHng vantuigin en 9eaoad D Pie hebben nauiuriijk hflt Amerikaansohe Coo ree waawenijn ook ten doet het l uit9Giio vo te overDe Rusam hebben la de buurt van U Verder verdreven zij d n vijand Van het station van Vedenl n een hftHa In de Areelc van Brailof @ raUa is dioer de geaiOeerdesi beochoten De FranMïhen erkennen dat het slagIon Ionen Appenzeller borduursel Ook njuMhjp Danton d n 19en Maart in de Middellandscho Zeedoor een duikboot is getorpedeerd het zonit in 30 minuten Van le bemanning zijn 806 gered 396 verdronken H vM spreekt echter tegen het WoÜftetegram tetegramvoJgene hetwelk een Frnnache torpedoboot in de baven van Haraeille fln i raneohe duikboot zou hebben in den grond geboord De oporatifin in Meeopatamifl en In het Westen van Perzié hebben een zeer bevrecfigend verloop volgwie een Ivngelsoh bocioht Generaail Maude gunt den Turken geen ruat maar vervolgt de uiteenjfeslagen kolonoes ten Noorden van Bagitad langa den TrigU en in NoordnOo Eetijke rlohling langs de Dla4a Iedere poginc van den vijand om atand ie houden werd terstond verijdeld De Turkacho troepen die ia Westeliflt Perzlëvoor de Russen moeaten terugtrokken zijn geenezlnB builen gevaar Ken dtetacheniient dat zich bijtd lang den wog vaa Kermanejah wiet te ontkomen weid in het gebergte gedrm en De Ivoofmacht trekt in allerijl door den hooidpaa vrug die In de vlakte van MeeopotamiB leldt Mm maakt tat van veronderstellingen over wat Amerika zal doen Het Zwltlijk de volgende zaken worden geregeld Ie de samenworkjng met de Kntente mogendhaden 2e de vioten der ICnientemogendheden zullen uit de westelijke zeeën worden terugg u n en om tegen de dolkbooten te kunnen opereeren en zullen daajworden vervangen dow Aroerikaa v ohe ooirIogHlBdieï en 3e d L merlkAanr scfae liavens zullen geheel open staau voor alle schie wn dter geallieerden en 4o aande gealUeerdien zull ïi verdere kredieten word cn to igeataan De Morning Post zegt dat Ame rika zeer waars3iijnlijk zlob zal bejpalm tot een beperkten oorlog tegen Dultsflhland Engeland hooptv dot Amerika ai zijn krachten zal Inispannen om do dulkbooten te vernietigen Indien Amerika echter okdewerkt om deze uit te roeien don zal het daardoor alleen reeda een der grootste düenaten aan d meii M eid bewi en Het Petit Journal verneemt uit Kew York dat prwident Wilson de mobUlaatie van 500 000 man miliüatroepen ftn do uitgave van een half raiUiard dollar ter aanBcAiafnng van 2000 duikbootjagera had bevolen Vorder gelastte hij een aanvang te makeu met den aanbouw van 60 dulkbooten mi vereohèrpte hij de bewaking der geïnterneerde scheepsibemanningen Het st kingisreoht ward opgeheven We hebben nog een totaal onverdachte bron n l eenDultwAï blad deFronkf Ztg welke uit New York venxocmt dat Hoot Hugbes en Roosevelt in hun redevoerin en hebben geëlscbt dat Amerika aan Duitaohland den oorlog zal verkla tui n dM de Buitaohe terugtocht geheel Ja d e vorioran kwpgMwen weer terugg ïrliwlUlg wa ZoodM we nu ontf afvragen vat aal ar volgm Da b richt a van weers2ljden wijzM er op dat om eakeJe pumten hevig gevochten wordt vooral lange do ftlaememe lilde Etreilerw BcAumetz let Camhrai Beaurai i DuUikdie tegntaanvalien bij Aixeoourt Ie Bm Beatunetc en Vrancourt zijn teruggedreven De Fngetocbe troepen kvamfn verder vooruh by I court eo CroiacUee SL Queotln fK ijnt hoïtig verdedigd te worden De Fraoschm chring sledit langzaaan vooruit pairouillee kwamen tot 9 K M bij de stad De geweld 0 tegenaamvalkn jder Duit9chera om het vertorm terreifi ten O van het 8t Queatln kanaal te heroveren bewiJMn dat op dSt punt hun terugtocht verder ging d n zij wenaohten pn vruehtelooze pogin n dód igiden Eileohtjii ia bloe g verliezen Het schijnt diit de Dultsohera do linie DeaumetE Kametijk Cambrai jiu bezetten Daardoor Is er weer een loellljke deuk In het front gekomen De be8chri vingea tn de Frausobe bladen over het heroverde geA iMl zi vol aaniOhouwelijke voopetollingen der verwoeatiogen en veraohrikkingen waarlgenjoaien in d bevrijde stedien en dorpen dde voor het meereodec zijn vernield do r brand en waar alle geibouw6n zijn vcidhvenen MM attme in Chauny Heten de DuitAOhere slechts eenige huizon ong wrd waar zii de ongeluküge zieden on grijsaard bijeenbrachten Toen die Duitatohers veffttokfceti bomba rd e rden zij dioze huizefL 103 Slaohtolfere bezweken reede De Frajieche tapidaten Bohreïden vain woede i smart bij dit fliiAouwBipol De beroïkink bleef Irota hiet physirfte en moreele Hjd en overaj bewondtoeoiSwaardSg kalm Tot nu toe hebben de Duitse lera Uj bun terugtocÉit ongeveer lOJOOO Inwoners ohtwg laten meependeete oude ol heel jonge pereonien Jonge vrouwen tussdhcn 17 en de 35 zim otiar de vestdW Maubeuge gMtuurd De Dultschers te en als wij ze oohterUeteft zouden i e munitie voor de Frausohen maken Ofschoon zegt oen Franaoh bericht de X uit aheirA dien moisohm tal van leugens opi de mouw epeldeo om duideiiflt te nutkrti tfftt zij onoverwloneliik zijn bleken zij nog al heel good op de hoogte van den staat van zaken te zijn in die wereld aan den overkant van ée Duitsohe llnieB Ze teegm dat de Duitsohe eoldaten Vooral in den laiataten tl d erg sprwkiiaani waren en gegeven aile pogingen om d wurheid voor do bewoners te Htnanleleo staat men verstefld over wat ae bilden te weten De mensohen verte4d ti dien voortgang van den slag aan de Sonnne bijna te hebben algeledd uit de ijBiglng in de houding der Duibw era Zb staken bun vreea orader toelen noch banken Het vooruitz4cfat vm een tweede groot Brltacb offensief in dit jaar kan 6 n der drilfveerea zijn geweest voor dezfin terugtocht De onzekerheid van het uiteche opperbevel of het in ataat zou ijn de mannlen tegenover een ldW aogeli e voorzetting van den aanvai stAnd te laten houden kan daartoe hebben mec tewerkt HODEENHTOISNE maak lersohe gehaakte kanten vortieugen zich aid gameermiddel in groote gewildheid daar zU het karakter n bootren van oohte kant Doob ora hun eenlgwzin groveren stijl leenen zo zidi byna eokel voor dikkere stoften De manie van gekleurd doorgeregen lint is langSEAam aan het afnemen Niet alleen dat men geen stevig lint daarvoor gentakkeli meer krij n kan maar het inrijgen beigini de dames op den duur te vervelen en dawom vragmi zij arilkelen waarbij dit niet meer belio t te geachteden In plaats daarvan versiert men de kleedingstukken nu met kleine strikken van bij voorkeur rose Uut Het meest voorkomend nodemodel voor daghemden Is weJ htA ingerimpeW aangezette waarbij d i overvloedige stofrulmte door sm lle meestal met de hand g naai de zoomipjes tot beneden de buste op de vereischte wijdte wordK teruggebracht Tengevolge van bet te veirwerken luohUg weefsel wordt het moderne luxe ondergoed bijna altijd met de hand g aajCid ea dit naolsel is veel za er en soepeler ton het niacbina ai sel Voor ooriHilente dames worden ook veel gladde modellen gevraagd die don nog weer eeus gemakkelijker kunnen woi den gegarnend dan de ing rinipeld aangezette modellen In beide gevallen ecjiter ziet men smalle 3ohoi ders aan fcAiradit eeu nouveauté die ontstaan is vfinwege de zeer doorsciiijneado blouses die haar eWeot zouden verliezen aJs d beoMien breeds ntwuders hadden De pantalons zljo langer gewonlen dan do laatste jaren zijn ook betirekkelijk wijder en vallen als rokje omlaag Zij ziii niet meer culotleaoblig doo i meor klokvoradi en licht gerbnpekl aangezet De gameerisc ia slocbts kort dooh niet meer KK sMivoiuIg Ls gedurende dwlaatsteB tijd Men brengt hier ea daar wader dt vroegvr zoo giewUde voIaiH De naohthendeti welker goraearliiff gekozen wordt ia Dvereeostemming met dit der daKtHOtdaD zijn op velerlei wljzo ul esD doch zijn bijna alle h ltvtii terwl de OMMSto korte mouwtjes hebben Wij ooderscheidtm drie soorten denboby des kinwo m dm g i f v w m dis v w M r kifMl itoUNB DQM oil rm De fmr ai MWto m mêm da wopMM w rdw g wniy m voor M b wem vaa taiHaMi MnniwIawfciAa on H t UMrt In itiMltMl w Mliij op Amsriko ta él tA Frankrijk KMI es £ tt l od bébbw 4 nieuwe ngeering erkend In s i teiepMi kont Ae baioi voor van dan EBgvtoohan geaaat sir Bur tenin As venBOord lieette maar nu blijkt bestjs Mwt raaklhuMktAM ben w t a fcwaAe n la E t tatsgran u PawtM Ml De RuMMbe HeUlfe node heelt aan de geloovlfMi V de ortbodoxe Rtwiiscèt kerk e aa J sAseM n c g ond n waarin wordt gecegd dat 4 oDvwentellng een Qode w cevaWc waarbij de orthodoxflB word ope w kt te gehoorzatavi aan de iil uw regeerlng n bun pUoiiten aU obriitsaflB M burgwra te rervuUen Deze boodsobop zal Zondag w rèen voorgalazen in lie kericen en kloeatsra van RuelaiuL Volgens de laatste berieliten heeft heel Rusland met inbegrip van Finland Kaukasië Turike tan en SfcerUl het niniwe regime len volle erkend dot de Doema kroobdg gesteund door de vaderlandslievende troewni h A Infcnteld In eens i beei betRlJk den Tsaar onlvaÜMk Nooit w 8 een revolutie zoo kori als deze die als en vuurstroai uk Petrograd ultflohoot a in enkels dagen bet heele land doorgfnff om te eladi en met e a geheele herQieuwiof Men nMMt de broa van dit eolatanto suocee z eken in de logische noodzakeIllkbeW die sedert jar i vooral in den laaiisten lijd het geji ele Riwrslsohe volk genocide dat zicli volkomen rekensohap gaf dat de Staat zttdi wierp In oen vloed van onteJbare ondu en en dat do oorlog snwdolijk verloren zou zijn als de ouderegecring onder de aegide van een verweekelijkit en hevig xelfzu ge dynsMtle die een polWek van volksonderdrukking volgde en de soheppende krochten van het volk veriamdo De leuze weg mot het oude regtlnw en leve de vrije demoorallsohe BtaatI die te PetrOfErfld weerkkmk wa d eenstennslg door heel Kinland vergwom i d t met één stag en bijna zonder verzet de boeien der absolute monoxcfele wierp Het kon bwcbeidoner Iniusflchen erkent de nieuwe regeering dal de troepen nog no t zoo kraq in de munitie zaten als nu en dat in de fabrieken zeer ongeregeld wordt gewerkt Wal op den gang van xaken wet eens een minder goedel innriood zou kunnen hebben De regeering heeft dadelijk voor bescherming der kuMtsciiatten een oommlssie boaoenvd waarvan Maxim Qoriti en de zanger Cheliaptoi deed uitmaken Men denkt dot de re feeriog spo de instelHng van een mlnijKarie vooi Sioboone Kunsten zal aankonAfm Kerenski de minister van Justitie heeft bij den miaiatmst A ffi voomt InsedSend om de doodstraf af ts sohaffeo on hij heeft moatre ideii sacomen om de vrouwen toe te latm lot de verkieoLingen vsor ds coosUtueerende vargoderiiv De regeering htett bwdoten de terugkeer nsar Rustend van polklelce vtuc£telingen en bannsUogm ntet alle mlddetsn te bevorderen In de meeste steden te de oude orakoopbare poiiüe vervangen door miKüe door de Iniwtmers gevormd die overat de orde uitstekend handhaaft Zulk een militie l9 bok te Patrogirs bit er bl a weer gewoon uitziet De dagbladen thans niet maar door de oon iur verminkt ver schijnen er weer i edeH een week Vredesvoorwaarden van den Tsttiar De Gaze de usanne verneemt uit Kopenhagen dat Do ma gevaardlgden In bet bezit van stukken ilja getutmen waardoor bewezen zou kunnen worden dat de Tsaar gensiigd was op de vol sluitend in aenmerkfing komen Ce loetgenoemde stijl levert de fraaiste modellen op en met het oog op de snit staan Zf bepaald zeer gekleed Daar er echter jerbawnd veel stof voor nooddg is U het met het oog op de a aeen beerschende stolschoarschte niet wensohelljk dat dit Okodei een groot navraag zmi krijgen NaoblihcnKlen met gesloten hals en lange mouwwi worden en en is gobracht Dezo zl uit wat grovere stoffen vervaardigd en om bet stijve aan het model eenlgeolns te ontnemen zijn zij vensiopd met een rljk geploolden omllggenden kraag en jabot van tlle kant dTe m breede plooien is Ingelegd De ondertalllea zijn omH bet oog op de doop ohljnend blouses en doordat ze dus een belangrijke rol beWaen te vervullen uiter fijn eo oWo gegarneord H ee of ivoorkleurige zijde effen g wefkte of geborAmrde tulle seompiew tulle en Zwitsorache borduursels komen ate materiaal hieonroor In aanmerking m de vi ag er nuit Is buitengewooD groot Zij zijn meestal Ingerimpsld aangezet hebben smaite sohouoera en een aangezet soboot een model dat verre te verkiezen la boven het tot aan de talUo ofslulUng MkooA model daar dit laatste lang zoo goed ntet blijft zltUtiL Voor corpulente dames U het gladde ADksrikaansohe mode aan te bevel n dat meesui uit dlohtere ato vervaaidlffd veel tevigor alt en daarom don ook liever gedregen woedt Leder Handash oenen De lederbandaoboenen IndusMe woidt doo het gebrek oon groodatolfen t n zetïete bemeelliikt Door de Ooetenrijk sobeDuitsohe uitvoer over ons tand en Denemarken niet meer mogelijk i heeft de export dïe landen vanal i Uel 1916 zoo goed als stitgelfKcn De vroeger ingevoerde tot zoolang de voorraad sUiAte nog aanwetdge lamsvellsn zijn verbruikt en wat er nog bianen komt wordt door den Blaat opgMfeeht Slobkous zijn nog alleen maar tegen fabolaohtims prUzen verkrijgbaar maar w s uUatu nri vsrwsrkt tot h i nrt a nh oeoaa voor rttegei en en voor tSmM UMre dosUfate U gsnds ToerwMrtsn vrede Ie atullMi ea vlarA lerufiaivs vas liiiH liattariiatin oao FrMkripT AEmttaOeo van Ruetea Polen OB hst RuMÉsolie rijk onaie ven eea eotoaoooMMset PotsL bH rteff TOB OestMriJksah Oallols H RwtoMd V r BObe vetksB Unasa ÖeslsBrükeali HeK gaareall g M deer OeMewUk aoeger had dat d Tuw tot afstwl wsrd gedw gen 0 niMisd OorlofHÜMWs Wat leert ds verovertag van Bafftadr Asn de Mattn flaaeMMB wIJ De verovering voa Bagdad Is een gebeurtsnis die behalve mlHialre ook bw reels materleele govoigen zal Miban In wezen beteekcvt z een nauwer samentr 4king der feaUtMwi legere roodom de oentrale rUken ea hunne boodgeaoowt De nijptang sluil tiob l i ng iia ip maar zalEer om ze heen Turkije zal loeren Inolen welke ge oariijke rol bel DuilSËhe egoïsme 1 In e i van zijn le venssderen getroffen n moet ontzaglijk veet van zl i prestige in de Mohwiauedaaneohe laoden er bij iniHMMi Het bi da beurt n Bulgarije otn over de oontwqnentles van zijn boodgenooestdiap mei Duitaohland na Ie deokea Voor dn Keizer betet ent dk echec do IneeMtortlng van bet rijk van zltae droomsn en van ol de verwaohHng n der ÜDOnolën van de cenirale rljkm Het Is een der resultaten van de nauwe ssmenworklng van alle fronten die Briand bepleit beeft Hadden de Frawwhen en FaHMscben zioh ndst te Salooikl gmeeteld het zou niet mogelijk geweest zijn de Franwhi ngeUtita troepen uit UaJUpoli terug te trekken De Turken zouden anders troepen b ri ben kunnen afzooitercn om hot kanaal van Sues kraobtdadlg aan te vallen en om den legers la ArmcnlB sn Meeoóatomit verstetklngan toe te voeren Nu sUa ae geihroogea bnn hootkuaeiit in den Balkon te oooosolreeren De Ruibeu zoq hun overwinning bij KTzeroem tn Treblzondb en de Kngetschen hun venfferlnf van Bagdad niet htAAtm kmuun votbreogen zonder bet vaBtboudm der Turiien In den Balkon Ook het ingrijpen van Roemenie woordoor vensofalllendD Turksche divieles oon de Ssrciih wordon voetgehondeo t it mede aJs factor bij ds vvro rsring van Bagdad Deze versflMUends wtesetwerken bewiJHni hoe vooriiarig bet ilja kam een oordeel uit te spreken over de fluotuaüee en de Hchlli iartt misrelMniogen van et n vaal front Er komt een tlld dat de reeuHaten van de eeoheld van Iront aan den dag komen De alUés MUbm Juist giezien door terwijl Ze den nadruk le eu op het westoli front het oostelijk front nirt to vorwoarloozen Hadden zij het gedaan de Grieksolie legers eoudrn de boodgenootcn zijn gewordlon van de Duitsdwre Turken en Bulgareni de Grieksche eilanden ZOUdfu de sohnllnesten geworden zlja van Duitocbe onitftrzeeboolcn en dewegeaover I gypt zouden o e D de zijn voor de trooaporten der Fntente Ni f geirVruveld He blijkt nu dat teavlotair prineFrieilrioh Karl van Pruisen niet gesneuveld dsoh gevangen genomen s door de Fngelsoben CBISIS MAATEBGBLEÏf Hakleiit leer ea Mkeeaen Naar aasletdSng van de op 90 deaer ocder vootrzktereohaf vau den minister van land bouw handel en nijverbeiid te sOrarvenbage bouden verndtorlng van betoiwfaebbaoden bij het buk n leder en soboenenvraagstuk verxoekt m i on nader ie meMen dot de beer H F Rosenl erg voorzitter van die vereenlgfag van l erimiporteurs b j den n BMer er op aanidTOD de vrijlating van de bier vai tgehouden partüBn looistoffen en lfd v te bervorderen en wel om de volgeode rede voomaamsto veBen waanover de handwboeirfabrikonlett te beocfelkken hebben ziki Iniandaciw ge tervcilen die ereBeens zeer in rljs geetegm zijn Veilen die lu het begin van 1916 met f aSO betaald werden moeeten reeds In het beigtn vu 1916 ongeveer t 2 opbrengen De ver en andere IngruBCntt n waren hoogst moelMjk te verkrijgMi Men moeet bijv voor lijn geel dat vroeger f 3ft tot 1 40 kootte ruim f 500 per 100 K Gbetalen Houten vormen zl n minsteu 100 gestegen De duurletoeaiog voor be omelders gerekend cp lO deden de fabrioaüe ookosten weder stijgen Toch is de omaet van hawiUeboeneQ tamelijk groot ffenroBSt Warm èa verkoopi rijzen in den begfnne ook st niet mot de hooge faliricatlckoBttflL in ovt romstiwnnlng te brengen toofa kwun hierin spoedig verbeteruig aoodst ti stand an het verdere varieop als winMgevend bcMoliouwd kan worden Aan lage d w z oormate prijzen behocA vooreerat niet gedadu te wordsa ook zelte wanoeet er hloaea korten tijd vrede zou komen ant dan zal de vraag en de export soo enonu zijn dat men ook waar bet geraie aan groudetoffeo niet Jodedljk zal verholpen weaeo nletbehoalt ca er ook niet aan denken zal logere prijzen te noteeren Maatf n darm aandoealng Feu tau en danDOatarrb kan door kouvaiten oiMataan De ween e leldke d kon op dece aandoening zeer eker van invloed zijn Dulcellfheid swoerekoedb heid en lueteleoeiMid zouden een g nro kunnen zijn vmi tigelt i optredende bloedr armoede 1 en leek k niet waonMKnen of de darmaandoening van luberouleuzen aard Is Dit kan n nLi door uw hulearta wordvn geoonstolewd die dat evra sm goed kan beoordeelen als de sfieeialist Voor eiks i aag darm tarrii mest een dieet wordsB voorgtawlireven dot deobla door den buisarW die u heeft owktfzMhl kan fesobleden InapawiMute gee l41 e arbeid kan van invloed zUn op w I