Goudsche Courant, maandag 26 maart 1917

No 13353 55e laargang CORONA Schrijfmachine Prijs f 140 w Uitmuntende Machine TOor priyé gebruik en op reis BV REISKOFFER Vraagt Prijscourant Adr RO LLER van OS voorlooptge regMring bedankte d vwt grawoordigera der varbondca mogwMUMdm voor wie hiJ zUn vri ndachap betuigd m verklaarde dat de voorkwpig ngwurfav sieh vormde teng o ga van de ukvrhM welke bi de gehMÏe natie bMtond ontnat de onbdkwamhi d r vorig nqrMiag om dea ooriog tot M s gM ad tod t Zij heeft geen anderen wenKta daa d nationale kracht te organls am ahndt de overwinnbig te behalen Ook de Zwitsersche bondsraad heeft den Zwitserschei gezant te Petrograd wpgtdragett offieieale betrdikingén aan te knoopen met de nieuwe regMring Van Nederland Is nog nieti bekmd Al gaat de opmarwdi niet met sproncen toch ruldEen de gealliwrden vooruit De Esffelaehen veroTercten Lognlcourt de FnmBchen die réeda eui tweetal forten vttn La Fère in hun bezit hebben drongen tan Z vui de Oise naar Torcn Lagniceuit lifift in de IMn Veaucourt Ka menijk 80 gevangenen en Un machinegeweer vielen den Ibigelschen in honden De Duitaebers ondernamen van het Oosten en het Noowi WeHten uit vastberaden tegenaanvallen maar werden teruggedreviai Zy deden ook een nachtél ken aanval op een poat ten Koorden van Beaumete lei Cambrai doch werden afgeslagen Volgens het Franscbe communiqué hebben tawchm Somme en Oiae de Duitw ers herhaalde malen e n aanval gedaan op het front BsBigny BenoI Deze pogingm werden door het Pransche vuur verüdeid De FranBchen hebben hun veroverde stellingen gehandhaafd Ten Zuiden vak de Oise is de Franeehe oiHnarBch voortgezet niettegenstaande de slechte terreintoestanden en htt ongunstige weer Patrouilles zün voorbij Fólembray ten Zuiden van Basse Foret de Conay vooruit gebracht T i Noorderi van Reims deed het vuur der Fransche batterijen een Duitsch munitiedepot in de lucht vliegen In den nacht van 25 op 26 Maart heeft een Franscb vUegeskader 1000 K G bommen 9P d labHèke va ThifluyÜle m jn het bekken van Briey en op de stations van Conflans en Montenedy geworpen Het Dultsche bericht dat altüd een dag ouder is spreekt vui voorpostengevechten bij Lagnicourt en bü Rolsel Uit een onderstaand bericht biykt dat ook MühlhauBen door de Duitschers wordt ontruimd We zullen nadere berichten moeten afwachten Xn elk geval is de scherpe kodk tUBKhen La Fère en Berry aa Bac leer waanchijnlijk een product van Duitscii Initiatief Hij contrasteert met het begrip frontvericortjng en hoogstwaarschUnlijk zal hier de rechte liJn onder den druk der Franschen wel worden bereikt Het is zeer wel mogetijk dat Monaatir meer beteekenia gaat krijgen op de oorlogakaart Althans aan het Macedonische front zijn de gevechten ten Noord Westen van Monastir wéér in hevigheid toegenomen In PetsiS bezetten de Russen de versterkte stellingen der Turken bü Kataichohin in de richting van Chanykjh De Turken konden zich op de hoogten nabü Mlantaga echter handhaven la i eu DuMaoho t rugtooht KIsM r Men hritft uU Zurleh üit era brWf vaa imo aafceiMP bU MUlhaoiKn blijkt dM de DuitMib mdert Wige d en be atjb met l ontniUiiing van Ke atad De vwwMllende tiMunUen en u bi4dera ler plaatselijke bodrijmi syn raed naar Mers vertrokkm Uit de taibrieltea st B de oMohlnarieöp weggenomen De bevolMni trekt groepHgowijRe naar het Zwart Wood Behalve het gi iod vaa MtUhaoam 1 be to BadiWiDhe Hl ioerver en 4 kraÉWtautvohurg tot owlogwions veriUaajrd Hen vorwKoiit b nM éU Utt ven U au de Smmw h Datwefae trontwl worden teruggenomen Dat sou du bet rcHuHaat aljB van het otkafeB rakea tmHH ren der zware FraoMhe anUlorKdte vooral iu éi laaiHie i fken de DiUtmli Unm dfff tra nac t M$a Mi ite wa akwtjls het vxmiTmSWliióKÓit W Ujk kwaitlcven vaa BaMt vwitera n deuren rammetdcn en de beT Hckag tAti kon séapeo Vmi de ZwlkwrMh gréiiMB komen WloiUen in de knvUen Hetal brieven vaa sot eo dié In geen jaar op greawrwaoht hi tm gentMUi en nu g hi l ODdbr dm indruk al a van ds uitbrelding die het arüUflrie vaur g n aa hi oft TegtdUk komt het hdriefat dafde b voertwte generaaie in hot laad vn B ieren sedert eenige dagtm alle brouen kwrkkiokken opgevorderd li 4 beo Het lavoor de katliolioku bevolking een raar offer ahi nwn bededtt dat b v de klei ne graoHMtaid UiMlafoat met iU U JO inwontTs niet minder dan 29 kerken n kapellen he eft di OU sAle mat ÊtMiAtM goslagen ziilli i worden Wfd heMh tlad viFuixkuiiig das k okk x van UMortoob betefkenie van de inlevering a JB vrtte steid doch daan h zullen t IbOOMil enkele middpiiettimMihe kloitkea vaalfoa cbni en van andere steden gaPpiMvé bli VMI Pri s Friodrleh K rl Naar nu blijkt borindt prlia YHtOtkk Kari aioh indendaad ia Eage ahe gevaii goDHohap au heelt la het mcfaiginreOfat wn eohot in bet oadsrllif b ta ew ana 44 aSdver Eenvertuouwdadres voor het maken en stotfceren van MEUBELEN Is by N HESSING Peperstraat 24 Gouda Biliyke prgzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen Zeer mooie soliede meubelen als tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllderqen Theetafels Buffetten StQlameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz ene allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 StjUkast f20 Stöltafel f 9 60 Splecels f6 60 f 7 60 enz SUIOISnUTMt laniInligailliliScUikik Rotterdam hiold Na baar had de Prln tttatkfuS wmrna hij haar op het vooroooU kosta Ds gMMciljke gal hun eea hand en ttaarmee wa alles algeioopen Zij boorde dat xij kraobten een spe jfclen veirlofbrtel gejiuwd was met AmAdA Henri Prin van OrleM vanBwrgogne n nog allerlef bult Maadliete namen Ook had Kij verstaan vat dofcaalhoofdige g0 a 4ljke gsaegd bad dat ay als zijD vrouw hem geSoofsaafohekt verHohuldigd was In allea want di4 sij geaworen had dat te ntUm sijn Zij taU uaar lichaam n baxt en vewtaad haar geid ea haar goed o ai haar bedltli eB war n voortaan hal eiggndan vm haar man Ja zij had dat atlaa sawano laet vrilen wil u daar aa aMs aaa I v randerm sot aog s j losUaa tot Oodtbor den dood hun huwelijk ontfKMMt Maar oht Wat sU weMoiMe dki belofia ii4et afgelegd tu hsfabea t Ijkter toen zij alleen ki hMr ae kantertje op Aooi t ourt nadaobt onrer l taiigrri oogeiukJug D dag vroM att elRh af wal het toch moeiii gmi tm ifib dat haar dien geheotaa du ae Mg had doen xUn m sQ mmtm gfo 43 Zdtw eIJ mw noff r jongi maar door zijn gpreken had tïi leeren begrijpen dat bet oooiogeliic waa een volk op te heCfen en tot vriioeid en eohteii god dU natain te hervormen teoey men ook ovw ZBW veoJ ge d kott beecfelkkeii Prins AmédË van Orleaoa wae tanHli £ vennog nd Dat hij op een ver afgelegea dorp in Engeland leelde in aJlea eenvoud inwonende bij den dorpshoefamid dat deed hij toi bevordering zitaer plaotteau Ook waren dioor de wraakxatdit vaa Frankrij ZaeSmg ai aUn soederen verbeurd vflddaard ModM hij T or het opogenblüt inderdaad pover moest leven Dit begreep Sue die in hare kindsche jaren zoo menig odelUjkhuis had xlm iooeartwrten dioor de vervolging iwawego den Lordf ProtMtor n het wae haar een dubbele vreugde dat zij genoeg bezat om haar Prina tevens van dte omen te kunnen QotiaeHm Ën wat zou 1 bli zijp m£t dit verramend nieuws t Om deee gedachte moet L 4y Sae Aldntftnrtie niet gol oud a wordien voor dom en drtvaae Ollmhoca nagouMig een eo twintig jaar bad zij geen de ndnate oo4 rviadii df kennia kuacea opdoen vao Het goedkoopate adret voor deinoep tafelt ia bij JACOB KOlMim Korte Pannekoekstr 5 ROTTERDAM Denkt om mijn reclame bruidinikera Kwatta cbocolaad De Jong chocolaad A DrieMen chocolaad Toffee 1 cent per tuk Zonder nafim 1 cent per uk Witte anijibrokken Roae en bruine van 2 voor 1 cent en alle aoorten Kuawnljei en Trekwerk Alle aoorten centa artikelen Zeer concurreereod i 721 25 Let op adres vreemd 100 nvwaar 0ie had gevffalanr leu hMl baar aan betoovtirioc évm deafcea lal daar U eea raden ol aa leidende oorMafc vaar koa naéia Mr dat lil eenM vael later bagrMf af wist zeker dat dat Aa boMaMMna kUheid vaa ea fljendiig baar bM èw beven toen U da omAMMtehaMr m haar hand faadJaoMMa w bMr Wwdt fWToltd sAté mm s Ambacbtsavondsehoof TENTOONSTELLING I VAN nmmm u ihtieeiieii door da Iterliofaii In dm otimu 1916 1917 TCtTunlltd 9M la Toeaioa Toor lMl ii ll odM op DINSDAG 27 en WOENSDAG 2 MAART du arondi vu 7 9 uiir + VarM 4 l C BOUCHER D Drie Balansen w a dcf NadarUndKko Bank Ihaoratiicb loa aallcbt an voorzien van quiDlaiaena van he Boekbouden f 2 50 Schau v h boekhouden f IJO laide door I C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 Dienstaanbiedingen hebban in de Qoudsche Courant V Dnr dverlf diKd kotttt ImIii MJ mraitkeitllBg 1 5 regala f 0 26 voor elke rogel moer 6 oenta Opfraaf i itainitend aan hetBnrean Singer Dit ééne woord zegt allea wanneer er sprake Ts vso UaaimacMnes want SINOER Naaimachines zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reedt meer dan n halve eeuw voor alie buisboudelgk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEB NAAIMACniNES kunt U krUgen In alüonze wlnkeli DIEUENAM DIT W UmMGEOBS SINGER Maatschappij D p6ls alom aOtn A Eléiweg 5 Hoesten 2 2 Neem Aasn bonboni B Per dooa 30 jen 60 cL Wormen bu voiyaaaanen en kinderen nLb BaAuJionboni loof Mlj knr4fa Hoofdpi nlablenen wimmi Per koker 45 cl Gal en slijnif i i k r l e Uieilfibletten aa Per dooa 35 et J jk r l e L Gezonde hoofdhuid vrij van kaanMnl bevrijd van ro oi Waicb U met Pnrolieep im Per nuk 60 cl Overspanning MUnhaedf Zenumibiellen mm Per koker 60 et Maagpijn MaaKuur opriiplnl Minbuft a Maasublatlen Per koker 60 el Bloedarmoede OeSruik Baerau labletten Par koker f 1 Le Mi kMf op dea naam van dea bbrikaat A MUNHAHDT Phumac Fabriek ZEIST Bg Apolb en aU Droaietea Te OOUOAi A COOPS Wlid ittaal 29 SCHOONBOVBNi A N V ZESSEN BOIKOOPi Wed I SPRUIT J F VERKADEiWAI DINXVIBNi A V d HEIDE MOOKOUCHT J v GENNEP NIBUWK SCHOUWBURO OOWTH T Oas BI llOMtll NKDKRLANDSCHB OPERA DlrMtie G B KOOPHAN WOENSDAO 28 MAART 1917 des avonds 7 nur = FAUST s Opera in 3 bedrijven v o Ch GOUNOD MCT SROOT BALLET Pi ua der plutHn voor Nlot Lodea StalUi of Lo f3 Baleoa a 2B Voor Ladoa dor Boelotolt Stalloa of Vof 3 3S Baloon I 1 7S Alle prijaen verhoo d met 10 pel voor uteurtrecfaten Da Oalorff plaatiaa atjo ah l aitrorkoobt B Kaarten zi i van af heden verkrijgbaar in het Sifarenina azijn vanden heer J OUDERKERK Korie Tiendeweg 10 en voor aoover nog voorradi op den avond van de voonielling aan het bureau 985 50 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAÖEKS aooonntant en Hoofdredacteur van Handelsatodie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Je aooonntant en oodleefaar eener H B S worden door het iiH vaii leUappelijt Imi Keixerttfraoht 15 en Lelietfraobt 30 Amsterdam georgftniseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in liet Boekhouden Leergangen voor beginners eeni azina gevorderden en neergevorderden 8pe iial6 onrsnaaen voorl de prakt jk dipIoma en voor de aeto M O Eveneen popolaiio cnrana voor zakenmenaohen Normaal lusgeld f S per kwartaal Snelle opleiding uitstekende rasnltateo Zoo slangdo dezer dafen voor de Middelbare acte de nanweljjka 17 jarigo P SIEBESMA nit Sneok die voor het eerat examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen curaas la het wonder dat onze spbriftelijke leer gangen op dergelgke wijs populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de praotijk diploma 8 of voor de aof M O onze schriftelijke oursnsaen zelfs prefereeren boven mondelinge leasen Belangstellenden vragen ona gratia proapectna aan Zy verbinden zich hierdoor tot niets Abonneert U op Het Stenografiscli Verslag vp bet Verhandelde in den Qemaenteraad van Gouda Bevat ALLE by den Raad inkomend stukken de beschikkingen daarop en de stenograflach opgenomen diaouasiea allea bgeen in boekfomiaai ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné a op dit blad f 0 2 per kwartaal by vooruitbetaling Toor nietabonné s I OUSO per kwartaal bg vooruitbetaling 90 Abonnementen worden aancenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KÖKÖ S HAAR KOKO DOET HET HAAI OIOIIEN GAAT HET uiTVALLEN TEOIN VCISTimcT DB WOITILS HEIPER ALS UISTAL UVAT OEEN KLBDISTOr OLII OT VIT VEirRISSCHEND VOOR Dl H0OrDHI KW mr VAMDAAO yAM OW MOOIST or ooirrcuit miSi n ars A i o a 1 00 iu DEPOTHOUDERSi GoiMa ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A N v ZESSEN Krimpen a d IJ sel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING Modevakschool TOor Oonda en omliggende plaatsen AaagMtotan bIJ d v rMnlcli voor Modo vakscliotan t aKIravanfaas Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Aug 11 No 46 Oplalding tot OoBtumlère Coupeuae en Leerares M mnHM mr 1 utoitt II Ihth NltM illll u ITOMM Plaataing van leerlingen Dinadag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Da M v HEYZELENOOORN Eenlg Depot van Thee uit het Magazyn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze TheeSn worden afigetevérdio verxc efde pahjea van vijf twee en een half en één Ned OOI met vermelding van Nommer ea Pri i voonien van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe gdlerde ordera aanbevelend J C BUL voarhMB i BRBEBAART Lx UI 20 Markt s U Dtf iruM bijl Mill Uooo W STIJIMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Hijwielen en onderdeden Landltonwgereedschappen en Werktuigen A Ca E2 TID a 28 Maart Nieuwe Schouwburg Neilerl Opera Fausl SI Maart 1 uur Bovonswil HoUandla Prop leeetKronii Nai Ver loiAlaok V ala dranJieD Spr A H Willemmi uit dw Haag 31 Maart G bouw AnAaohtoBChool V iir Atcfan Vapgwlerin VeraendgUig BaieeH veroxien wij geregold tUdig in le ieeliii te vlo ea onlvangen van v Tgadflriiigt i oóncerten vennaltcflijldte tien BiM om doüe dan in oivze agoiiia iF venocMen GlNtrlMiie OnAkarii A BBINKHAN h ZOON Qoada Dinsdag 87 Maart JttlT aOlDSCHE COlfRANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON lEN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwarUal f 1 2S p WMk 10 cMt met Zofldagtblad per kwartaal f 1 75 per weck 14 cenl overal waar de bMorgiilg pér lOoper geacbiadt Franco per potk per kwartaal f 1 S0 raat Zond jgablad I 2 A bonncmen en worden dageli ka aanigenomen aal oaa boieau Maikt 31 Gouda 6 oaae agenian den boekbandeT en de pcstfcanioren ADVERTBNTIEPRUS I Uit Gouda en omsirekea behoorcnde toi den bcaorgkring l 5 regela f 0 S5 eUu regel meer f 0 10 Bii dria acbtereeovolgende pUaliingen worden dM lagen tw a benknd Van bailMi Qoudo en d be ofgkrlng 1 S regela i OJU elke regel meer f ft l ïpaBZONDEN AgSDBOBBLINaSN 1 4 regata I IJ Iho regal mm 03 Op de voorpegiha dubbel eriat Gewone advertaaiiia ea is Mad mi laJaa l ii ig aw M hmtm wi m ginÉliiiiign pnja Grooie letleri es raodaa nwr ptaattni RUe U EI fS ADVKRTEimÊN anmgffa m larihiaaagM hmtiÈmU lil HHillllili koop en Torkoopw huw e vwhwb I S M ria f 0 25 olha nid mmm i mr h wnilf betaling MtsiaiaRi obm 10 raiala Rnr aRUwan S mm Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINIOVIAN ZOON kusten Ook zouden de Ves Staten aanbieden een onbeperkte hoeveelheid munitie enz naar Rusland te zenden en het vervoer tot Wladiwoatok te beveiligen Volgens hetzelfde blad ïwstudeert maneen plan om alle Duitsehe gdntemeerde Bchep n te requirmren b evens een plan voor dienstplicht Het ontbreekt zooals m n ziet niet aan actie in Amerika Inmidde k mogen we niet vergeten dat de bron nibt volkomen betrouwbaar is Heel dikwiJUpliJkt naderhand dat de wensch de vader d r gedachte was aangekomen De troepen hebben dm ead van getrouwheid aan de nieqwe ragMring afgelegd De afgevaardigden der regMO g die van het front bij Higa zijn terugg k erd hebben uitstekende rapporten ütgebracht over den geest die onder de soldat n in de loopgraven heerscht Op een bUeeakomst op h t stadhuls te Riga waarop generaal Radko Dimltrieff tegenwoordig was brachten de afgevaardigden hulde aan de belangrijke dienstm der UtUscba rtgiment u J Berichtm uit Tasjkent melden dat de taran en Kirgiezon ich bij de Russische revolutionnaire beweging hebben aangesloten Kr hebben groote feestelijkheden plaats gehad om het nieuwe tijdperk van vrijheid te vieren In steden en dorpen werden de vlaggen uitgestoken In alle moskeeën had j den dankdiensten plaats Een groote me nigte van naar schatting 200 000 persenvi in allerlei kleederdracht nam aan de d monstratie deel Er heerschte groote gtwatdrift toen generaal Koeropatldn de veteraan uit den Russisch Japanschen oorlog d menigte toesprak Dergelijke tooneelen haddwi t Omakplaats biJ d aankomst van mevrouw Bresjofskaya de Mgrootmoedn der revotatie di door den commandant van het district ontvangen ien door de bevolking verwelkomd werd Door een heele menigte werd sil naar de stadsschouwburg geleid waar haar een ongekend geestdriftige b tooging ten deel viel Vervolgens bracht si een bezoek aan de kazemea waar de soldaten haar met gejuich begroette Zij ver toeft in het palels van dSK roegeren gou verneurgeneraal ÜoM Jhtis d r rapubU genoemd Aan hrt ministerie Vlu BultmlMtdach Zaken ontvüig Miljoekof fe JournaliatM te Petrograd en Moskop en vVklaard dat ta het vervolg alle geruchten over een afzonderlijken viede onherroepelijk moestra verdwijnen daar het onnatiooaal sou zijn voor hM vriJe Rusland een verbond te sluiten met het rMCtionaire Duitschland Den 24 n Maart hebben de gezanten d r verbondan mogendheden zich naar de voorloopige regeering begeven teneinde haar I officieel In naam hunner regeeringen te erI kannen D deken van het diplomatieke corps de Engelsche gezant Sir Gmuga Bu chanan sprak het eerat HU noodigd o a de regeering uit meer dan ooit haar aan dacht te wijden aan den oorlog HiJ drukte de hoop uit dat het herboren Rusland voor g en enkele opoffering zal terugschrikken om in overeenstemming met de bondgenoo ten door beslissende overwinningm op Duitschland de groote beginselen van recht vrijheid en rechtvaaidighéid te bevMtigra waarvan de geallieerden d vwd ltgiiiff aanvaard heUten De vertegenwoordlgera van ItaliS en Frankrijk spraken in denzelfden gMst De minister van Buitenlandsohe Zaken MiUoekof antwoordend in naam van de Urn Bn0 ilscli n b aE tton Lagnlcourt Amerika tratt ina lra09 mi i Rualand aan rapubllak ONS OVBBMCHT BUITENLA NPSCH NIEUWa OUITSCHLAsil U9 3 in OAai aqorfisn qq DuitBclila d De Vorwarts bevat vola na dwi Bertijnschen correspondent van de New Yo k Worid een artikel waarin het blad erop wijst hoe de Duitsche wapehan aan Frankrijk in 1S70 de Republiek hebben gebracht en thans aan Rusland bevrijding van h t Tswisme Maar door den val van het Tsarisme is de toestand wel wat veranderd De Duitsche sociaal democraleo koesteren geen haat t gen het Russische volk dat zich heeft vrijgemaakt én Duitschland strijd thans niet langer toren het Tsarisme en zijn bondgem oten aar tegen een verhond van democratiach ger eerde volkeren over de wereld die verzekert dat hij het laatste bolwerk van reactie in Duitschland wil wegrukken Het is overbodig te zeggen dat niemand van lÉt Duitsche publiek bevrijding wenscht uit de handen van d it verbondf maax geen ntn imum mag üch bedriegen over het feit dat een krachtige suggestie ligt in deze veranderde houdingHet is een beslissend uur voor Duitschlands binnenlandsche politiek Er is geen bedenktijd tijdWil moeten óf voon aarts öf teruggaan De wereld gaat vooruit en Duitschland moet die lijn volgen Wonder dat de censuur deie uitlatingen toeUet Wchaarachto in D u i ts oh l a ad i fu vermogende dame dio fcetr kiLlogcu in ons land heeft wa e ni gans ntachtig kannen wordtn mi had die thuis vpt nhest en geslacht Dat itiAg ak mm van dtbt Riaohten maar kmiËi goeft aan de aatorit iteu IJikrwijte gebeurt dat niet I ll vt rawi ffli Óv nifnechen uiaar lifver dat m ZKw n e xtra hultenkamsje hebben inaar in dit geval wan heed con olentioua aangifte gedlaan van het lachten van de iiiaiiflehu gan 4 loot Dit gevolg dat het getrfn vm gcéiw é mttwid verwioken bloei van vet m vleoeciikaaxteii RUSLAND Een Republiek Volgens telegrafisch bericht uit Riga is Gutsjkof de minister vaan Oorlog aldaar Door g eel Amerika wekte de veroieiing van het ss Healdton waarbij zeven Amerikarjische levens verloren gingen een storm van verontwaardiging tegen Duitschtand In alle staten van de oostkust werden bijeenkomsten gehouden tot het nemen van krachtige militaire maatregelen door de overheid m particuliere organisaties zoo wordt aan de Petit Parisien uit Washington gemeld Owmsd Oorlovuüemwi New Engeland ber idt de mobilisatie voor van alle openbare en particuliere krachten in den staat New Hampahire Maine en Vermont bloemden comité a voor de opKtbare veiligheid New Hampshire bestemde 500 mlllioen dollar voor nationale verdediging Het Huis van Afgevaardigden iii Rhode Island nam een motie aan waarvan de strekking is nationale dienstplicht De jeugdige telefonisten in Massachusetts boden de regeering haar diensten aan zonder bezoldiging Meer dan de helft der fabrieken uit Pennsylvanië verklaarde zich bereid de bevelen der regeering uit te voeren een uur na de kennisgeving Zes miltioen vrouwen behoorende tot verschillende clubs boden de r reering haar diensten aan door tusachenkomat van den nationalen vrouwenraad De recniteering van leger en vlootreservea maakt overal vorderingen 5CSÖï itj Vïfea W iraenten ïijn toegevoegd aoti de opgeroepen troepen en vijf bataljons vui de nationale garde zijn aangewezen voor den federalm dienst ter beacherming van eigendommen in het geVal van mogelijke binnenlandsche onlusten Deze troepen zijn samengesteld uit 18 Wêatelijke en Mid denStaten De Amcrikaansche regeering toont zich Fransche bladen zijn hier aan het woord steeds meer geneigd om aoo ipnig mogelijk met de geallieerden samen te werken ten eerste voor de finaocieele maritiemaen militaire samenwerking 4io noodlg zal zijn voor de verplettering van het Germa nisme De openbare meening is geprikkeld door de vandalistische daden der Duitschers bü hun terugtocht De regeering wenscht wetsontwerpen beseffende spionnage aangenomen te zien Naar aanleiding van een eventueele med weridng der Ver Staten aan den oorlog op het gebied van marine en nijverheid verneemt de Matin uit New York dat de Ver Staten onmiddellijk bon havens voor oorlogsschepen der geallieenlen zouden openstellen dat de Ver Staten aan de geallieerden verlof zouden vragen om marine basiasen te vestigen op de Engelsche en Frani che Feuilleton tiiterUjke indruk d r onl kklng dat hij door zijn huwciijk miUioenBu in zijn bazit krc was karaktt riatiek Hij eoheen verrflM maar toleurgc ald Zijn idfjaal zoo zeMie hij wad geweeM haar tot vrouw to krijgen zoo als hij haar kende onvergotaiijk ijwoi maar arm m wier hruidHohat ail en in hare Uehailighewl bestond O wat ttlijdï ohap to n hij bij haar dwïHtpende voortHediing van wat ze met baar fM uin zmAm kunnan dotai tan laal kiuikto en vriendeli glimlachende haar aan zijn hart drukte m op het voorhoohl kuate en opgemimd met hAWr iastegude dat het groote wevk daarmoe doorgezet zou worden I Het was mimohien w haar zaligste avond uit dien tijd Van baar huwelijk herinnerde zij nich allem oen vluditeod ijkn naar den poetweg onder een frtortrtgen de lange rH in een Moffig rijtuigje haar komst voor de kerk te Pover nog maar juiat bij tijde de geestelijke in een wijde zwarte tWutane onveretaafltoare woorden mompelend de vetdwaohter en da koster als getuigen Haar huwelijk I Hoe aoderJt luuj zy zloh é ea groeten wo fer odiefi deg voorgedteid I Mui ek blocbum toilet eo t en geur in de atmoaft er 1 De zon stralen van purper ud of hemeiblauw dbor de hooge vensters van een kaï etfaraad over haac uitstortend De brukïegom in wH atijn vroolijk en trotsph en zij de bniW onder een kanten Hluior tot verberi ng va haar gelukkige blosje Dit had zij gerfroonid m de werkelijkbokl waa zoo ontsettei anders geweest 1 i n donkere aohtorhuuri keiit met de Madideni van het witlltt 19 de marmt Het opdrtMiuen van het loirmu U r door een ottflttUkke UJke kaaütooMlge poraoon tot eenige imiziek De regen kletterend tegen de gebroken ol gebarsten ruiten waardoor en ijzige ndM ova haar axdiouders Uep die haar deed rUlen Zij had hMr mooie dtUvenblaawe japon aan die niet uiemw nieer watt en een sluier dekte haar niet alleen i en roede hood zooals de buitpmiiMiAcben drot en ofschoon zIJ een rijke erfgvoame was haar voogd sforgde whx hts voor ea haar paseend toilet la de bruJjnB Hij had in de kerk op ha staan wachten eo gaf leekenen van ongeduld toen zü kwam Niemand hielp haar uU het nnerige HJtntg en in den regen moest zij ovBf het kerkhof gUta t r lag een nonmbe uildnikking op jdjn g ziotU toen sij ten lente naast hem Mond voor den in t tvr rt gekleedan nwn dfe hen door den ImukI dee huwelijks onlosmakelijk met f4knar zou verUÓden Zyn hand had merkbaar gebec d loen hij den trouwdng aan haar vkiger Mak en de hare was vterAtijld en i ifcoaiL Zij had het bestiiftMide jawoord trv en uit te spreken flink en vairtbOTadea maar boe het kwaer miOTebktt door de kou bleven dto twee mtordeii in haar keel steken Aohl Hoe was aUw nmehtlkkslijk prozaiecJh en dtwiHg faMgegwui I t pb hügheid He bft ei sette op Ue woord m van ll de m trouw en waarbij Uod zelf als getuige werd higttwyea was a g ramBKkl hi mtoder dan 10 rntnnten De hmigom had g n woord tmmi SamMi gingen lij n MorMuiDw om faun naaa fn het dikke bodct oMlven tet de kaadhooMIge voor Im I sociale toeatanden of menat en iedere voorateUlng die zij zloh daarvan vormde I wae aan haar vertoaeWSmg en romantische Hat Nest van den Sperwer l eo romanüsoh verhaal uU deo t l vaa d Potlteiiwii dar 17 eeuw I nauur ontleeoiL BAEONES OKCZY Na uk verbodeo Haar kkujerjaren haar jeogd haar meieüeatijd waim in een fiuitaeti oh ikoomen voorbij gegaan terwiii door en dar grootste eonfUcten in Ma stAAoA a gwohied enis meiMalien door heteeltde blofd aan elkaar verbooKfen t goi elkaac in een bitteren bioodiigen rijd waran gewikkeld I Do opvoeding der vrpuwen zeib aanzieali en en rijkon bestond meer uit I voeding dan uit wal opvoeding heet De meeste tkdo41ijke Dames van diaa m konden leaen noch wbirijven eü leeMen ais de koetjea in de wei smvdor zloh om letA te betonaoeren Slechte enkelen hadden mftnnemiiOÉd i wondieren van dapperheid getoond en verricht en waren broeders 6o itg no H of vector gaan bl Ptaon in den gruw ijken bungor oorJogl Ma daarvoor waa Sue toenmaale nog te jong en haar vadei was gesneuveld voor zij een werkzaam deel had kiMmen nemen aan da queaüea va den fl g Een moeder had ïi nooit gekend broeders of zuflters btó zij niet Een tijdelijk ver I blljï bij een oude tante waar een even I betjaarde burger vnouw haar oppassen nwest en wat zij voorts op Aool Court zag v BS alle wat ot haar vorming had moeten dienen Prin AmMé van Orlean wttB de personificatie van ai haar idealen méaacltlea o en enkeje ultzon I dering na De echte head barer droomen was nKnoier en zaditaanllger meBt een man om op te bouwen eo vertrouwen maar allermiuet nög romaoAisciber in I voordoen en to oaBi aiiiU Het was i nder daad en praoht hel dore avond ea cüa tooneebnatlg géblattkette gelaat Imt aii aa ieÜfL aieu De