Goudsche Courant, dinsdag 27 maart 1917

Mo 13355 Goederen welke men nog vóór PASCHEN gestoomd of geverfd verlangt worden aangenomen Wn Staomgoadaran wooHloopiB tel Maandagavond 2 April uHgazondard Tapijtan f Varfgoedapan tol Dondardagvódpniiddag 28 Maart uHgaxonderd da liohta ModaUauran an da floadaran la ervan naar aV al Ui d week van 2 tot 7 April vervallen de spocdbeiteilingen wegen de enorme drukte alleen rouwgocderen worden itecd In 2 i 3 dagen afgeleverd Ml Speciale QonliJnen StoomariJ Telefoniste Tun IS Ji 1 GEVRAAGD UK kMlor bekwame Telefoniste A ii lilia oordoi allaa KbtiftelUk in pwcU 1032 II SCHRIJFWERK Voor TERSTOND GEVRAAGD IEMAND eeo fiMdc hnd tóbri veade Ei eahandi feichrcvcn brieven onder No 1030 MO het bureau Goudecbe Coureni Markt 31 10 Nieuwe Abonnó s dia xich Ihaiw voor mlaiuu één kwar taal op dit blad abosDaaran oBtvancaa da tot I April a 1 varfchlJnaBda Duniitiar GRATIS Da aboananantaprlls badraagt blJ dda BMaDdalllka faa batallnr f IJ t caTlloitraard Zondagfblad f I TS an bl wakallfkacha betall ng 10 OEMT an mat Zondagsblad 14 cant Abonnamantan wordan aanganoraaa aan bat baraau iMARKT 3 QOUOA n door agentan an loopan hlar an aldan EFFECTENKANTOOR T r nlleik vu ItMd r pul tte door een erouUne rdMkcDni n vele jaren in het vek werkucm lewMU 1028 12 BfleY n onder No 4995 Cntr Ad Bur Mai R NUNES Auitodo y d eeii oud en effÊctSïzaak AvondtcekenKhooI te Haastrecht Tentoonstellmg der vervaardïlde teekenintfen W VRUDAO 30 kf AART avond van TS i uur in de O L School 1031 12 De tegenstand der Duitachers wottlt aan het Westfront steeds heftiger en als gevolg daanron komen de geallieerden slechts langzaam vooruit De Engelache cavalerie heaft de dorpen ViUera Faucon t Saulcourt genome Ze maakte veel gevungünen en nam vier ma chine weren De Doitsehers vielen de nieuwe stellingen van Bquacourt aan maar leden zwans ver hezen Verder Noordwaarts hebben de Engel hMï zich na een kort gevecht in Aeri nacht op twee punten van den weg vaw Doigniea naar Lagnicourt genesteld en bezuiden en beweaten Croiselles in weerwii van forschen tegenstand terrein gewon nen Het Duitflcne t encjif egt dat iu i bu Croiselles ten N O van Bapaume guni stig voor de Duitschers verliep Dat is miBMhien naderhand weer veranderd De FranHchen melden dat z bjj het bosch van Coucy oordel jk van de Ailette op meuw opgeschoten z n alsmede in het vak beoosten Leuilly en Namlle sur M gival waar zy verscheiden steunpunten van belang bemachtigden In de streek van Reims hebben de Fran schen beoovten NeuvlUe een overrompeling uitgevoerd en gevangenen mee terugge bracht Mogen wQ het Duitsche legerbancfat ge loeven dan worden de vorderingen wel duur gekocht op het gevechts terrein van 26 Maart tusachen JLagmeourt en Morchis zou den ongeveer 1000 lyken van Ëngelschen z n geteld Over de verwoesting seint Reuter s b Bondere correspondent by het Franiehe Ie gcr uit Beaurains Als men voor bet eerst de rockende bouwvallen der dorpen in het bevrijde land ziet is de eerste gedachte die b j yeel men schen opkomt dat de Duitschers alles be halve de dooden hebben uftgeplunderd en TOEGANG VRU HET BESTUUR Ond fielackende beveelt licb an voor het Vervoer van VEE Vradkl o d r vaa en naar alle pl tKn 913 10 C L SCHOONDERWOERD C K HET ROOSJF HaaMrechtiche Dijk bij Stolwijkertlui IMMMMaUW U mede Wy hebben de oer te dealen det de nienwa modellen Eenlg Depot van Thee uit het iHagazQn van JM RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM t Deze Tbeeio worden a leverd In vertegelde I iJkjea van vi f twee en e n half en Ün Ned on met vermelding van Nommer en Pnji mrfzien van volgei de Wet gedeponeerd Merk Zich lol de uitvoering i an Uwe ge rde orden aanbevelend I J f BUL voorkeaa J PREEBAART Li 567 20 f Markt s voor het a a seizoen f ereed zgn U k l M 1 m 2e WD aoodUi beaoak alt L J MULLER Lange Tiendeweg 74 OOUDA L J i Lange Tic OOI wmin i DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Ch LAFEBER LMTur DuHTCh M O C HontmanigracM 19 OOUDA E voor het maken en stoVceren S van MEUBELEN is by a N HESSIMG S Peperstraat 24 Gouda S Billgke pr jzejb prima mate gS naai Reparatie aan alle mei 5 Msn Het Mest van tien Sperwer 1 B romaoitiecb verhaal uU den tijd van h Puriteiiien dw 17 eeiW door BAB0NI8 OBCZY Nadruk verboden 45 to lis winkel MARKT 41 DE PELIKAAN GOUDA Telefoon Nos 196 en 253 s avonds 476 953 20 IN VOOWAAD en nlme rteerlni NATIONALE B IIIKVEREENIGING Kapitaal en Beserven f5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman A Co Handelaoredielen Rekening óouranl en Depoaito Effecten en ooupona Inoasaeeringen op Binnen Mn BnHanland Vreemd Geld Administratie wan Vermogens KantooPivMi aan Zaterdag aaa a i Bargers E N B eb Rover Rijwielen Lichu tfot D elijke aArerkinl Fnma banden BoalUearan eo vlnftkelaa poeiU defellik WIHIk Aan Jei d P HULLEMAN Oouda L Tlandawa 16 aoadarilvielkinuUar Tolel MO taen s Mnklle FÉieten gmigiileforoimeiir OPGËBICHT iraa Voedert uw Vee met de miivere murtte LIJNZAADROEREN f merk STER en W L en 80YAB00NENK0EKEH merlc W L CTitnmntettde door hoog eiwit es retgehalte en groote roedingswaarde BereTHvloma Parii WOO Sagim GmuUm lHMln4UrH Adverleerl in dit Blad middel aURfiENS PLANTA éJURGENS EeflvertrouWadres om dca cetluit op te wekken de Saa tfininoM Zij bevordert een lerefelde pijivcrteriog zuivert uw bloed van elle onreine beeUnddeelen £ eeft een diepea gezonden verkwikkendeo lUap Ben frliicbe kleur een hel de re a oogopila krachtige ipieren uitmuntende zenuwen een vrooli k humeur vergezellen de goede gezondheid Honderden en duizenden m on vaderland hebben lulk een goede gezondheid aan de SaoguinoM indenken Gij kunt geen beter niddcl vinden zelft voor veel geld Eeo zei fl icona Bangui ooae doen wonderen aan uw geheele gestel Neemt er de proef van I SAI4GUINOSE koet f 1 50 deiacoo 6 fl 8 12 fl 15 WACHT U VQOR NAMAAK Verkrij Ü aar bii Apothekera en goede Drogivteo 1026 38 I VAN DAM Co I Da KI ïPB ra B = P De Riementraat 2c 4 Den Haag Te GouoA bi ANTON COOP8 Wijditraat SaHoaNHovBN A A N ZESSEN JT Abonneert U op dit Biad Ma HdMiDll Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stpelen Kasten Spiegels Scliilderyen ThceU lels Bulletten Stqiamcublemen ten lo leer en pelnch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamerroeube1 enz enz alles spotgoedkoop Rngbeklecde Leerstoelen Tuaf f 17 50 StQlkast f20 Sftl tafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz smnniiTM bmMnmiauiii bk Rotterdam 9 Abonneert U op j OE g A 2H Maart 7 uur Kleuw tMiouiH ui Nateri Ooera Fauat Het Steflografiscb Verslag 39 MUM f i uur a e Kruis Hnbhoudel verg aid Oouda N C Q O V K Maan 11 uur Sqo 0 G noegnt Vorg Ned Ver van Kaaehsnlela van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Berat ALl £ bg den Rasd inkomende atakken de besohikkinKen daarop en de stenografiaoh opj noman dwcnssieB alles b een in bockfonnaaC ll Muirt 8 uur Da aeiidM l aB 31 Maart ly uur Bovansaal HoUao rop leealavond Ned Vor tot AlMh ♦ V aio diankea 8pr A H Willem tn uU ifn HaaC 91 Maart Qebniw AnrbadikaKliooI VA uur Alkem Vorgadorii Vororajglng inaJedoeliog Ie Sugaa oiilraii eo van vwgaderingat oonoirteii vemiakeUiUM den enx om dose dan In omse afeiidate AOtnwldell ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voormtbetfthng ▼ oer metabonnó s f 0 50 per kwartaal b Toomitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Druklferij A BRINKMAN Zn Markt 3Ï flOUDA Drogia terIJ MA RKT e Honingrozentablet Cacaoboter 8 H VAN LOON a v k wouv a c Hotfevakschöoi voor Oouda en omliggende plaatsen Aaaieslotaa Ui U veraaalila voor Mojewakackolaa te aravaakata Qoedgekeard bfl Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot Ceatiimière Ooia ieuse en Leerares M iilwiliU iw riia idnai h iMfH INKSh Willi u HmciüiL EhutrlRIie Dmkkerii A BBINKWAN k ZOON Ooad Plaatsing Tan lawlingen Dinsdag en Donderdag aan de Schopl Oonwe 109 DIr Dame v HEYZELENDOORN d5e Jaargang Donderdag 2d Maart J9I7 eoüDSGHE conaivTa e±a A d Trert©an ti©TolsL ttoox Q o utd SL © aa OaaaaStxolceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS AJa BEHALVE ON EN FEESTDAGEN ABONNEUENTSraUS per k naal f 1 25 er mk 10 Mni m Zond ibl d p r kwaii al r 1 75 per eek 14 ecnl overal waar d bcaor ins per looper leKhiedL Fr aco per pon per kwartaal I 1 50 mee ZondaHblad I 2 Abonnementen worden dagelilk an anonien aan on bureau Maskt 31 Gouoa bij onxe aj enien den boekhandel en de potlkaaiorea AOVERTENTlErauSi Uit Gouda en omüreken fbdioorande lol den be or ktin I 5 releli I 0 5 elke refel mnr 1010 Bli drie whiireuivoltende plaauin en worden deae le en two berakand Van bulten Oeuda en dan beaorlkrins 1 i re la OJO elke retel meer f O IS INGEZONDEN MBDEOULINOEN 1 4 rHaU t M atta H wv SllS Op de oorpafina dabkal larM Gewone ad nfeniiin n oad iMdnlaMalaa fcS nlia i l lae asw rid a li m sa pi Oruol iMl ri n r ndnn ii ar plaaearaiaue KLEINE AOVEETENTItN eaaera a n aaakladlaiaai kwai aila i S iaasi n aaal koop eaAoop ka aa eaAaai l S raf I 0 2S Iks al maa S eaai N I 10 ragda Eaa ai a mm i S aaaa JTelefoon Interc 82 Telefoon Interca 82 Uitgevers A BRIN MAN ZOON BUITENLANDflOH NlEUWa nieta op de Inrkhoven na hebben gespaard Dit bizicht IS eehter maar al te gunstig voor de Duitschers gebleken Hoe vreemd het ook klmke hst is een feit dat niet allee grafkelders m de landel ke kerkhoven hebben opengebroken om ze als dek king voor hun machinegeweren te bezigen mur op menige plaats stelselmatig de graven hebben geplunderd van menachen die al lang dood zUn voor zink en lood waarmee de kisten nJn bekleed Deze z jn opengebroken en meegnomen De overblijf selen der dooden z jn in het rond verspreid en allerlei vuiligheid is in de gapende gra ven gesmeten Het is duidelük dat ze enkel de graven van menschen van stand hebbeq beroofd Aan de kostbare gedenkteekenen herkent men die ganakkelijk Die z jn op deze manier onder handen genomen Hiervoor schijnt geen andere veS laring mogelijk dan dat die graven werden ge plunderd voor het metaal aan de kisten en nyaschien in de hoop edelsteenen en andere versierselen te vinden die soms met de doo den worden begraven Overat waar de gra ven aldus worden ontwijd heeft men met het stoffelijk overschot omgesprongen als ware het a val en het op de winden ver strooid In het Oosten schijnt hevig gevochten te worden De centralen hebben hier het initiatief en de Bussen wjjkeni Bepaalde berichten van betekenis i n en echter niet Het Engelache transpoHschip Tyndareua 11000 ton met een raiment Infanterie aan boord ia den 9deA Febr bÜ Kaap Agulhail de Zuidelijkste ttMip van Afrika op een mvjn geloopen Twee te hulp gezon den stoomscbepen hebben de jiy Mfêaigïfteaim sEa mlcngeloopen Toen het schip op een mijn hep stond er eeai zware storm Het begon dadelyk aan den boeg te zinken WBBrb j de schroeven nlt het water werden opgeheven Terstond werd het sein verzamelen geblazen en de mannen gelast in de reddingsbooten plaats te nemen hetgeen met de meeste orde geschiedde Nadat de namen van de mannen wiren ïiïgeroepen hief het heele bataljon een lied aan Twpe stoomschepen werden aanstonds ter redpng gezonden Ze bereik ten de plek een half uur daarna In dien tusschentijd toonden de troepen ofschoon ze den dood voor oo hadden zich stand vastlg dapper en gedisciplineerd Dank zl de toewijding en de vopiarding van den kapitein de scheepsofftcieren en de machinisten is het schip gered De troepe werden overgebracht op stoombooten en naari Simonstdd gebracht waar later ook de Tyndareus onder eigen stoom terugkeer de met twee ruimen vol watei en een derde lek De koning heeft zijn bewondering be tuigd voor bet gedrag van alle opvarenden die de roemrijke traditie van de Birkenhead hebben hoog gehoudffii De Birkenhead w as nl he t tr ansport schip dat den 2estan Fal IS£2 ongtovear ep desalfde plaats i gesonl B D troepen dia het vervoerde stonden in het gelid aan dek en daar in de boot i atlam voor de vroU wen piaats wa4 vonden alle 452 mannen soldaten en b manning bun dood m de golven Russische vliegtuigen bebben en aanval gedaan op Derkos 40 wtrst ten N W van Konstantinopel en 50 bommen geworpen op het aquaduct dat Si dstantinopel van water voorziet Uit Amerika venteend hat Zwitsarscha perstelegraafagentscbap dat volgens de New York Tribune de meerderheid van het kabinet en eenige senaataledm onder lei dmg van staatssecretnda Madoo waar schijnlijk een oortogspar j in den boezem van de Democratische partb zullen vormen ZU verlangen bewapening der koopvaardij schepen en onmiddellijka bijeenroeping van het Congres De soldaten van de nationale garde werden in steeds ater aantal on d de wapenen geroepen bet tydschrift Navy wordt voorgesteld fen ervaren vakman aan te stellen voor bet opstellen van advertenties en om het aaUiwerven ven vry willigers te organiseeren Te Washington verklaart men dat het reglstreeren vfcn alle Duitsche namen een noodzakelijkheid is maar eventueel zullen slechts die Duitsohen worden geïnterneerd die er van ver dacht worden ongeregeldheden te willen üitlokkey Het particulier eigendom moet steeds worden geéerbiedigjL Te Washington is fl en van plan een krachtige censuur in te peren De pers ia èfitiet oftriÜtgtttCk A t daardoor t k De reeds aangek mdig3FiTffirtiur 1fmrtiv r relen hebben vasten vorm aangekomen Deze maatregelen zijn të Oproep van elf legimenten nationale garde op volledige sterkte in de tien staten van de oostkust en het district Columbia voor pohlie dienst en bescherming van het land 2e de verdee ling van Amerika in zes militaire distric ten in plaats van de vier bestaande met be noeming van generaals tot bevelhebbers dier districten 3e machtiging tot aanwer ving van 18800 man om de sterkte van do vloot op 87000 man te brengen De maat regelen zijn genomen om elke vj andeluka handeling van Duitsche agenten tegen mu nitief brieken enz tegen te gaan De Kamer van Koophandel te Buffalo heeft een vergadering gehouden ten einde de feiten te onderzoeken die aan t licht zgn gekomen omtrent een uitgebreide antiAmenkawische saiflenzwering om de mu niti fabneken en het arsenaal te Buffalo m de lucht te laten vliegen Men verzekert dat 80 000 personen bij het complot zgn be trokken De gouverneur Whihman beloofde eeti völdoehde miiitalre mach welke de stad doelttvffend zou beseberroen DÜITSCBLANa DodIngHiiild toii f II kolen l e leveoMnlddilemooncleniQg van h 4 Hiitaoht voU Werd in de voigadering d i coimiii wi uit den tijksdag voor voei iM MWf tieH groiKÜg Iw urokiS Hatookl gat een latvoe te ovividcdit van den toe tftaud m n de aanwealge voorraden HU vtfrklaantn uitdrukkelijk dat Inbtwlag neming van aüe voorraden levaMmUdeItTt vaal dtii IwuHmiuw motvtt SMOhieden W v VL g ilieiiu e zitting van de Berliini MütJ stedHl i aigftvaartNwkn wfvd dt aankoop R aJ ovoten van bet stoenkolont 1 kkea Jtoobting bij Hanan i e l kal InbetHeerenhuls j Bij d bi pfpkit van de hegMOtli in het Heerenhuli aeldc Hertog t mst tiunthtr VOO kltvrwlg Hoiatein Men vo U thans dat bet einde van da l oote woratehng nadert Nooit ntond ji udt asiid er zoo groot voor dantbana i l uil ohlatid en zijn bo M eoootïa solirij I dtn van ovwwliming tot ovorwlnnlllg m hopen d i gtwildig t vijand l i eland op zijn van oudgher f4g ekment ti overwinnen T m itadbiiwUl ze4d hetrsKiiide de proclamatie van het koobytrljk Pot VVtj Ktoaii iiHt dan e waardoeiflnA iwiNfl m all wrlog u vu hel I iltBe it Iegi r met buD bloed rai rullen o dc in de lorkiatnHt hun H hl doeit H rtog Zu Traöhenlierg 4ÏIS I it naasu van l oUn legde prlmr Had ziwi 1 een troiiwge oft af i ol n daflkt hit KrootHle deed van zijn oulUiiir aan I l iitsolHT TuHwchen Rusland et DuMKoMand kan PcMm het wrljvlnginlak ill v iHidt gjoott mUltalro Btalen verHiimli reu 1 e I ol n potfliek moet zóó eewi igil worden dat zij rekening boudl im l den nieuwen buunnaik l e Vice prwrident van Vhet staalMninlJiurit Von Brt enfcach betroct d Juiste Wftiwx eerlng ven Int mai der v r it ouden vorsten door prinn ttadtelwill Nam w d rogeering dwldie hij mede dal ZIJ opheffing van d ontetgenJnt wet In overweging heeft geiMWien Door lïct tot staan van vergtHiiakka ijfcliigeo ki hrt gt Iruik van du Medertaal door haovdba Vlug van de veut lnginvet uu door hek loei an van ttlaal ssiutMrtdie wordt bet den lolen Ukogttijk gfniAakt zioh in hun a dwlaid te vcWlgen De ov rwHgingen zul 1 11 M oed tot een bmttsiting gerakeu Daardoor zal een nifntwe tijd voor den geineeivwhaifipeiliien arbekt an de Prul yt c u t n t oolsotn Iandll d v aanbreaktü Von MorawA betuégjdp nantipM do Pool w he vrttswhn den dank aan A re fi ring voor dt u gnimetkOfnevide ver klarli KUUaANO Da Tsaar Volgens Ml Roaskoje Wolja ui da Tsaar met sijn gezin naar Ëngaland overgebracht worden zoodra de zieke binderen hersteld zijn en w l onder persooniyk toezicht van dwi minister van Justitie Kerenaki De fa mille zal met den Moerman spoorweg naar de havenptaata Romanof worden gebracht an onder gelelde van Russische oorlogsscbapan worden otarg nwht H a r V o r m 1 n g a n ON OVERZICHT Ban corraspoadant van Central Nawt haan Dbisdag aan ondarhood mat Karviaki gehad Deze Is overtuigd dat de groote meerderheid van het Russische volk lieh t i gunste van ean republiek zal uitspreken Elkan dag ontvangt Kenndti stapala tiagnmmen en briavan uit éit lw W fk Aatrioten waarin de nlauwa ragasril staua wordt beloofd en bat varlaagan naar volta vrijheid wordt betuigd Kerenaki is vast overtuigd dat da demokratische republiek zal komen en dat de kansen voor het herstal van e n monarchis tlaehe regeenng uiterst gering siJn Do boeren zijn in hun dorpen altUd bestuurd volgens het communale stelsel toodat een rqiublikelnsche regeerlngsvorm voor ben gaan volstrekte nieuwigheid behoeft te zUn Over Finland zelde Kerenaki Wat Rusland IZ Jaar geladen Finland had gegwen waa het jïftïlett tJIÏMesmawai dajrjjgi nomie In da Doema Uthauan en de inwoners van da iilat Slavische streken zijn over het algemaan ataeds onversehlUig gaweast somtijds vöandig gezind wegens de daden der ouda regeering tan aanslan van d Russische poUtisk maar au staan de zakan gabael anders Mijn persoonlijke meening is dat de toekomstige regeer ing vorm m Finland zal galÜben op dien van de Britsche kolonies Karanski gelooft dat het beginsel vwi TPonwMl Mrerbt zonder bezwaar zal wwdan aanvaard In sik ga al sullen de Rns slsdïe vrouwen er nooit zoon strijd voor hebben te voeren als de Engelschen Vrou welUke advocaten zulten biiinn ankrie da gen voor de rechtbank mogan plaltM n da tijd zal komen dat sa aatfs als raehtaia soï Isn worden bsnoamd Kan RussiKh blad matdt dat het niet aan twijfel owUrbavlg is dat Rusland besloten basft da monarchie voorgoed af ta sahaf fan i F xsrvc ftNw s Uit Geneva wordt aan da Kiriagaialtinit gaaaind dat da antanta dlp ontat i ta 81 l Petersburg net erg vraemd vinden dat hun voornaamste Ntegenstander de telder der socialistan Tsjaidia benoemd ts tot bobfd Feuilleton nar J M4 ail vwtel in düwlleMn van gne voor haar anaailaa aen Prina lieel wal a e oold laf drons I dllba aan uut ofnTolleiKkii anfat Mierr tDlwOanklt bIJ rlinlnlc da MnUmniloele UeMr ran 8u v lr dn romaitllNotmt bnllkic ia den wkc SMMn tan al nulke ovtymitmmii rarlMSF luiden maar liJ waa K mr Hm on terua ta trakkm as torog BMi s M aai hlJ ndnikkalUl J aa op Mtnaadlikarf a la kanpl Cdaa taakt Oaan ttow tt i I brekeoi Ilahl lekk kU ir bread atlioudna o trtk £ le glJ ll dl aan overapkanlng ni4M waard t iHth imdora aóuitt na nIM Eoo banc Ua dal Ik myn sliuiani ikivt xDU weten door U nMeii O weet luoh lal vandaas Sun b w varBasoi k hanrfm krUftf Nee n naar ol Ik se waal t AUa rkilirelal Uan Vah Ik ranavoad af c i in niilii bewitt t a r kont k een e l op doeal rii kg opfnra£ii idl la danr Vmt Ja i n r AlB 8 tol da oatdak Uns M i halroteii tt Zijl KH alM hmrv ait roor wat ilj jan aal doeaF ril al krijKl m H im feu i snad In uw nadu w al ha H gil liaar owr tol ata faMai lnwall l la hHm da dDCtMr VHa lM £ wlvu I l nr m i MDutodk 1 gt lageii en Blr Marmaduke ziende kromp zij loeen maar lerstood opspringende gre 9 zij baar hoed en gkojgnaar de deur Wel mijn waarde t flUiat zei baar wager ven buigende tegelijk met de leeuw£kkeu op naaf Ik zie Oaat ge lutf vroeg hl toen zo een vlugge b w g ng maakte om hem voorUJ te kon e naar de deur Jal aittwoordds zij gesmoord tks moet ka de luobt aen Hlok eind loomn al i ik kao Ik vturgsk van an jst Wfrkeiljkr Waarom zoo ao sOgf Al Km ga t uitanroteod n van avond op zijfi laatst wordt mij een lortuln van uiinMlms xv milUoen tfaiits gebraotit door een dwaaw verüeMe vrouw Illj merkt de floakMM op fci baar oogen dit uiting van zolfbewuMe aobt en omhtge roken bedratgingen zM zich aaiigvwend had sedert de gabeurtenls in baar kute te I ondra Voor een on mldik maakte een gefrons de aoherpe tiktdwkkhig van sijn geaMtt nog aAstootender maar de ploolsn la zijü voor hoold gingen ovej In een goedig Jn lachje hIT vatte baar band en gaTdle d n C4 remoniselen kna Kn dan mijn waarde LdMto aalda hij aal ik In staal zQitfkflai de v v T $ Zij Ktbe n met d s varaSksriaMt den A zijn watt ifj UM bars dretgüula houtttag vaten en vroefi ZiJt ge soo aekcr van hst meiijar Voaumsal ttwoordds by den dit gedenkcuiK ongevear dria saaanden gsle d n te Dover doorgsbraobt m waarvan ditba aieu asochi weten maar die Sir zt op dtti IweediH Novetnliei liaai jaar dag terntond ua de afr enlng met t yf fington naaiT hem We aou könien in de mvAAa woning In het dorp Acol waar hij haar verwachtlf en U zo alle bewijzen van eigeotkNU iDOe t meebrengen en hun haar man overfaaoibgcsi l n m haar eenvoud en onervaroubtridzo zij gaarne Ieder stukje papier nunog inbewaring Hj Mr Hkyffinglon gtgtven htil btn indien zij daarmee deillusies had kunntn herwinnen van hare tt it li met dien rMnantiefdieD tintZj zou gaarne den uiyateriou en Prinsnu haar tnan al haar geld voor bttgroote werk gegeven hebben als ttij baar ieta had kunnen teru pgoven van het irtroui en in Iwnfc dat zij vtrloreu had in de honMlstoric te ï otk f j K HDOFT STUK XXIV Ds twaade NevaiKlar y Het wa een sombere di een swa re tUobt hovtn de l ooÈden eeotoolg geUk van den regl tegen de niilm Sir Mamiaduko kwam naar beneden ongvgrinie nt en zondev pruik o oog verband en de dour op ifQde die uM I tt voorportaal naar de kMne zijliamer aan den r hterkafit toegang gaf zag hij Mevrouw di hava w achtarover geleund in een breeden ntglttoc4 dien zij dicbt bij het haiwd imr getrobkAi bad I r brandUt üien lekker vuurtje en de kaina zdt hoewel klein was de gezqtltgiste van allen op Aool Court Maar Edlifaa zag er bleek n vertrok ken uit en zij staafde in de vlananen met oogen die aivak stonden van angat en vretÊÊ Zij bad hajur mantel jeaoin ImJ w Hij von i het brtorjjle adaninletra tie zeif op zloli te miaea want hlf ver lroiwd de tot lui tOü beheeremdtn niet dl te b l Hoe kon Suf ook Hrt n dat dt Hi tiortnep daartoe Vernoemd h m Mr Skyffjngitoa I resident vaa dï rtM ihtbank en Sir Maniwduke de Chavassp onder eon trölo van s Riiics kanBalarij J in naar deu vrdend van vele larw verlangcindie vrenaohte zij Ie weten wat Pr van h ra geworden waB Öet laatst had zij van hem gehoorct ongeveer hall October torn Sir Marmadiike thuis ko mende verteMe dai Lamtoert na tLm weken uit de gevangenis ontolagen was maar d JM niet l a zeggen watv hlJ hoen ge W wis AUe veidvr vra eo van Bae naar den ongelukitigefli jonkrowi wwd door Sir UarmadJiiko eantw4 ord met de leedi ln ifMnuatieH nu en dap a tewuMekl door een hooghartige koude iwoordeeling van Mevrouw de Charva reden waarom Sue wef Richards verdediiging opgaf maar te nnedelljdender d Q jongettng gedacht die em zoo trouwe vri iiid voor Kaar was geweest Zil zag meer UJckaani dan In vrees epontroeriaig Am dag MHSereo van begin oveodoer waufiieer zij verpUcIri zousy Aool Court te verlMw en baar man 1 volgen dm nood tot aan de doden fcr aardte J De eid laatote k srea At stj samen waren tccfweeet waa er drak fo a t troken over haar lortufai en hei ventore S Zij wist h ni tp vieirteUen dat heigraot Bte deei van haar vermogen belegd waa In oUigatlea en aaodieciaQ van Levaniijn adtie en Ruasiacdie C nif aign een doord haar ntoeder de eenige trfgenwne waa IpïweoBt van den oVPriffeniB klnderloozen P ter Ford den grooi n kooimian van KlMnAzlë en de omiiggenrio landen Haar huwelijk met den hoogadelliiken Graaf van Dover waa destijds veel beaproken 1 r waren ook bewijzen van e eadom In Holland ook moiu xdiee 3oor Iwan dtn Weoite aan haar grootvader ynr I Mld ook depofvito bij d htxk te Am Htardam m te Weefien De rechter Bkyf flngtoh hfl l ai a papier in bowaringi ze vortogenwoonfigden © en waarde van Ae niHllocn baar en dal aiica zou haar Ier hand gesteld worden op dag ha rer ineerdeTjarlgbeid Hij deed adHoT hij aandacfatig naar haar hoorde te r ijl ziJ hen dait uitleg op den flofarooinvaHigpn toon waarop zij In den laaMMen tijd gewoon wsa tempen bem te spreken nutar op ewt toen zij het had ov r mi aandeel dat zij beeat in een RusBÜtcne oompagnlt en verzeker ratallaal I al iinMa Ml Mn MaM k £ de dat het ïl JQOOOO waanl wa viel b Bl Dank hij haar m de rede Hij benvees dat dp stijgende winsten nu oneln meer op Waiil mnifS braduen en hij legde haao met aooveei J jzaken wife haar ftnuwieelen toentand uU tL tys dat Sne zloh erwonéerd sivroeg hoe hij zoo goed ing Uch kon zijn Ten iatto nioeM zij hnn beloven dat