Goudsche Courant, dinsdag 27 maart 1917

No i i i54 Muil loiUijte FaMen pesldleloierreer LIJNZAADROEKEIN merk STER en W L en 80VAB00HEMK0EKEN merii W L Ditmontende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Bsr M loMui Parii IfHM Sapm Ooudtin MtulmilU Dnitsche Taal en Conversatie Oandelscorrespon entie oil LAFEBER L pMr DisHssh M O C 0 Houtmansgracht 19 OOUDA Een vertrouwd adres E voor het maken en stoSceren g van MEUBELEN ii by N HESSING Gouda Billgke prgzen prima materia Reparatie aan alle mux beien Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stqiameublementen in leer en pduch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamcrmeubelen enz enz allea spotgoedkoop RugbeUeede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stgikast f20 StQItafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz UminmiTM ltmlllllilllUJlli ii kidl Rnttei dam Het Nest ¥ an den Sperwer l eo romaatiech verbaal uit deu UJd van de Puritf lneo der l7e eeuw door BAKONLS OKCZY Na uk verboden 28 Maart Nieuwe SdiMiwbtirg Neder Opera Fonat 39 Matti 8J UUT Blwive raim Hui bottdet v rg a d Gou y N C G O V 29 Maart 11 uur Soo Ons Q DOe0ea Verg Ned V r van KaaabaucEelaren j 31 Afaftrt 8 uur De Gomdtobloeia 31 Haart 7 uur Borvcnoaal HoUftodia Prop feeBtavoni Necï Ver totAfwh V ale drmk h Spr A H WiUeioae Qit den HaaJET 31 Haart Qebouw AmtiadihBoiMoL uur Algaii Vargfkd ciiig Vereaodéptog BetoeU Vfnoekm wij cere eia tijdig nMAednelfai te nwgaa ontvaagen van i gMlariii Ea oottoertea vwiDVkilijlcaieoen ena txa dwe dam in onse agenda te vermeldea verecbUHghekl als on bead vaa vorl lenhetd Wat baar vrolMft tol 4rilt scherpe woordoB goprU aM Im1 na OU ül m woairal atohaar ti ttw wachter ploiHdlat waa to moiMbUB aWn en nAanfaien wol wat baraeh 1 bruusk haar tegen dan vreemdeHng tot voonlAMflisM h gwaaad TwaaK weiun 0 aoren lou haar dit verbhtard hsbbait Hoe wan door haar g vo goifléd zij v randoi4t Wofdt vorvalfi Advertentiêii TB HUUR of TB KOOP eTraa d md pnd iraot 1 i l j Ara moet dleaca voor Werkplaats Brincfe HM ludera ODMcMJTitil wur ele ratn opiSTC Tin haarpriJN of luK tMOi oiuUrnotio WerkpUsta Bucmii Goudwha Couranl M kt 31 997 10 BOEKHOUDEN in drit nuAdan ohm TvMlDBoniuiii J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Profpcclua mti oVeruIrl ke p in u1 iiueiï q uinvrtie franco Ervaring intttdrladuizend Oufi L erlifig ni n voor oon porsoonlijk goloerd MONDELING EN SCHRIPTELUK Hm Boekbouden niet ieti geleerd weteo dwppelilka noch ieti nieuwi bet O aMaariilk eenvoudi vaaself prekendSTBLSEl eer cenakkelljk door teder l beir pcB aa aoo oud ala de warald 996 35 i Gravnkmgf 22 Jmmi 1903 H t is mH tetr ëamgtn am U ii kummt vtr tmktnn dat ik dMk ai mg geen twintig 0ien mH mm vUtgitn vtrtrtumd giwil mit kit ttaltësiuck Bê4th9udtm W r ik kam ik urne uitmtmtndt m§Mt van underricht ttn tttrti aanktvUn U nagméah dankend Uw dientütiUige Jhr Mr R VAN LENNEP FRANCO door I hmI Ned rl nd Mod ik 100 MONTBRETIAS D M kQBBeo direct op perken geplant worden bloeien den gebeeica aomer met dulienden bloc aen en komen ieder jaar van xelf terug Beuling 1 Juli 1917 opdat men zich eerst ▼ an het sulver groeien eo prachtig bloeien kan overtufgea dit pakket lechta t l M KWRIXBIIIJ 1024 12 FLORA SCHEEMDA Sa Ca van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco buis laogd Garantie biUiikeprljMO SpeeialUeil Stasunea ▼ rharaoiropafoerea 917 10 DKN HM0fW oMiatniatllB T l nt H H Tuin iers Chalotten poatm ptrtijcD t lea boog a priji AuibMlii eo oiuhr No lOaS uo t BurMUOouilKhi Cauranl Mvkl 11 1025 15 Dienstaanbiedingen hvbben in de 0oudsc ie Courant MT Dmc wiTertratMi kosten alMli kU TowaiiNtllig 1 B rageli f 0 26 voor elke regel moer 5 oente Opiieaf nitainitflnd un hetBareaa Singer Dit ééne voord zegt üUes wsnneer er spnke is van KaaimacMnos uit SINGER NaaimachiBes zyn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeda meer dan n halve eeuw voor alle buisboudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIN6EB NAAOaCHINES kunt U kragen in al lonze winkeM SE 10 AM ÜITEAKGBOBD SINGER Maatschappij D pMa alom QOUDA EMweg 5 NIKUWK SCHOUWBURO OCItTB T OM BK aOMWW NKDBRLAIfDSCHK OPKIIA DIrMtb O B KOOrMAM WOENSDAO 28 MAART 1917 de vonds 7 uur = PAUST = r Op n ia 3 bedritvea van Ck OOUNOD MtT ttROOT BALLET PrijaeB der plaateen voor Tdmt Laén Stallea of Loge r3 BnlMaf3 aB VMr Ledon dw Boolelelt Stallaa ol Loge f 3 3S Balooa I I 7S Alle pr sch verhoogd met 10 pet voor aaleartrccfaien De Galerij pInataeB alfa geheel aitrarkoaht 11 Kaarten sUn van al beden verkrijgbaar llFbet SigereDmagazijn van den beer J OUDERKERK Korte Tiendeweg lO en voor toover nog voot radig op den avond van de voonlelling aan bet bureau 985 50 NATIONALE BANKVEREENIGiNG Kapitaal en Reserven f 5 500 000A Kantoor OOUDA Flmui Hotfman A Co Handeiaoradiatoa Rakaning oouranl an DapnaHa Effaotan en oaupena Inoaaaaaringen ap Binnen en Buitenland Vraemd Geld Admikllatpalia van Vepmagana K t r yr Zatertfaa wan I Abonneert U op Het Stenoorafiscb Yerslao oFSEaicHT irea Voedert nw Ff met de uivere murvr van het Varhandelde m den Qemaenlei aad wan Oeuda Bevat ALLE b den Haad inkotnende takken de besobikkinffen daarop en de stenognfisoh opgenomen diaoDuiei alIeB bgeen in boekfonnaai ABONNEMENTSPRIJS voor sbonni a op dit blad f U5 per kwartaal bij vooraitbetaling voor nietabonné 8 f 0 50 per kwartaal by vooraitbetaling BV Abonnementen yvorden aangenomen door de DUITSCH Druidcerij A BRINKMAN Zn Marlft 31 GOUDA SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende sehriflelijke cursussen georganiseerd HANDEL8WBTEN8CHAPPEN Handelacorrespondentie Ned Fr D K Sp en Mal Boekhonden eni Handelskennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedr ifsreolame do Techniek vitn In en Verkoop Bedrijfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzebenngswetenschap Statntiek en Handelsecooomie Soboonschryven Machineaohrijven Handolsstenografie en vele andere vakken TALEN Nederlandaoli Franioh Dnitsch Engelioh Italiaansob Bpaattsoh Deensch Noorsch Zweed8Ch Ras8 Boh Maleiscb Latijn Griekioh Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Nataorkande Weerknnde Kosdografie AVerktaigkunde Electro teohniek Teokenen Oraphostatioa Vak Dnitscb Vak Engelscb Bedrijfs en Arbeidswetgeving Pepentraat 24 Ugk ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psychologie Logica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit te drukken Studie tepfaniek Energetics Sooiologie Staatsinrichting Staathuiaboudkunde Geschiedenis Aardrijkskunde Aes etiM Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bijbelkennis Bibliopeekwesen Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportie leer eerste hufp by ongelukken Peispectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch sproken Verbetering van apiaakgebreken Schreven zonder l outen een Goede St l Handschriftverbetenng Vlug en goed rekenen Herhalingsonderwys TT L t F obelen Slöjd Spelteiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE vIrOUW De Techniek van het Huishouden Koolkunst en Voedingsl6er Linnennaaien Kinderkleeding O stunmknippen en Oostuumnaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle aoten L O voor alle acten M O en voor alle Frakt kdiploma s Notariaat Ml in de rechten Deurwaarder Gemeente Admiuistratie Onderwijzer Consul Postergen en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijfsleider Accountant BoekhouderCorrespondent Handetscorrespondent Administrateur Secretan8 Redacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservekader M D L O diploma einddiploma H B S 3 p einddiploma H B B 5J o Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rgksverzekeringbank Postipaarbank Spoorwegen Depaitenenten toelatingsexamen T H S Militaire Academie enz METHODE I leslel Iv Étvert ijl Wekelgkv wordt den cursist een les toogezonden in het algemeen verachillendé opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is l de collectieve correctie niet mogelgk hetgeen b v het geval zal zgn bg het maken van opstellen vrae I vertalingen of feekedtngeo dan wordt de individuSele correctie toegepast de leerlingen jsenden kmn I werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvaldig gecorrigeerd en van op en aanmerlongen voorzien retonroeert Verder hebben de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoénUjk contact tucachen docent en curaiat en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van dmieeraar k Ër ign leergangen voor beginners voor eenigszint gevorderden en voor meergevorderden Voor de verscbillendo examens bestaan apeclale curauaaen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bg zondore leerlangen die men uit liefhebberg kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIENi A aE3ïT3D A Het normaal lesgeld is f 5 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 26 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiSn beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten scKriftelIjke cursussen organiseereo Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adret van onze leeraars hun kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis broohnre RESULTATEN I Een Dapwkenrige statistiek bewees dat gemiddeld 90 der cursisten die met sohriftelgke toestemming van de Directie van bet Bureau of van hnn leeraar examen deden welke toestemming frerd gegeven ala de oonisten werkelgk gewerkt hadden voor hnn examen slaagde Wü geven onderwgs per bnef inalle vakken en wg leiden op voor alle examens men Irlopt dos nimmer bg ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE I Wg hebben een speoiale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in bat algemeen mondeling op verzoek echter ok schriftelijk gegeven Wg staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en t n derhalve in ataal ieder met raad en daad bg te staan Weet een joogmensch niet wat ng worden moet dan wande hg zich zondag schroom tot ons bureau w zullen nem zeggen in welke richting hg zich verder moet bewegen ook in verband met de finanoiëele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onse afdeelingen Sohriftelgke Cursussen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepikenie vrage men akn onze interessante gratis brochure Ons adres is Keitersgraoht 163 Leliegracht HO Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den secretaris iederan ♦ erkdag 10 12 i 8 6 Zaterdag alleen lo ia 64 LEERAAI 3J9 CURSUSSEN RUIlïl 6o o LBERUNQEJS GlMtriKilM OnAkaiü A BKINEH AN ZCKiN Bnrean tot PnMieiteit raa Wetensclisppelijlc Nienws w f J j 5e Jaargang Woensdag 28 Maart 11117 GOIIDSOIE COMllVT iNTie wxTXTS © aa d vert©3n tieTols d v oor Q 0 u d su ean Ox stx©3s ©zau VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ƒ AIONNEIiENTSFRUI i per kwartaal f 1 2S per waak 10 caai d Zoodaliblad p r kwaiiul f 1 75 per weck 14 cent overal waar de tfesorgiBK per loopar cKhiedL Franco par poflt per kwana 1 SO met Zooda hlad I 2 Abonnemeaiea worden dagelijks aaa naaeD aan ona borean Mabst 3 GoUda b oase itffiMta den boekhaodel en de poatkanlorem ADVERTENTIEPRIJS Uu Gouda ea onnirekea bakoorcnde i deo beiorCknnt 1 5 retell f 0 55 elke regel neer f O 10 Bij dne aduerMBVolgeoda pUel ii eo mrdea d M legen iwee berekend Van buitao Ooiida en dea beaorfkriiii I S r la f O A elke regel meer f A 15 INllltZONDBN lUDBDKSUNOBN l Mfri f IJt atta M nmt f UI Up da voorpegina dubbel tmnad Gewone adeertaaiiia ea logeeoadea nBiiiitiiHa ia W aMMai aaw jmdwaaeéM pri i Grooie letlerB ea raadaa aaai pUatemunie KLEINB ADVKRTKNTIÉN aaamgap aa aaiibiadfajaa Uu h$U fliiiini j koop ea arkoof bWH aa nrbut I S n b f OJS alW Mgri wmm M b i wh I 10 nmét BewMaaawwiwi S eaw Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON D Dultoch l g n t ncl vopcN h ftla p Acfia op unci fronton Opmarach naar Patroaad ONS OVERZICHT Ver Staten en Duitschland teekent bet Radie offentsehap te Bern aan dat bedoel de staat Zwitserland Is inderdaad zutlea binnenkort voorstellen in die nchtlng voa den Bondsraad uitgaan Sen Havas telegrmm uit Washingtoa maakt melding van een nochtel ke verga denng van de Kamer van Koophandel te Buffalo waar onthullingen sijn besprokea over een complot om zich van de munitie fabriekon en het tuighuis aldaar moester te maken De gouvenwui van den staat heeft afdoende bescherming door mllttie troepen beloofd Hetzelfde bussau meldt uit New York dat en uit Mexico dagelijks verontrustende berichten komen over de vorming in Mexico van een groot legers van Duitscbors sterll 150 k 200 000 man gers van de deportsmonitsii tui v kow en iaOiBMuw De b iti e synode fai la basr fsiio slotrad B tfe nieuwe saj onverwi worden gcko en Haar r erote werk Mt zijn een kcffkorasid bijeen i roepen dto over de dUngswAï vrM pstukk a nopsno dt htrvonulag m lurk aai b rMHMag u Mlljonkof boeM tscanorsv esa rst f i sn woordker va h t Z wM o er set RadioogtH iwuIiap voUedigfl lurteauiing IMt de oo iogudocieinduii der uuteMe betuigd Hlcrker dan ooit wpnitübt ItualMd b t budt van KonMontlnDpul dat vooi Rn land s oeot MN U i vrijh vld noodzafceUJk bt Ook wil KuMland de lM vrijd1nc van de onderdrukte notional itedtm van Oostonrijk HMl tfijt De valk n die DulUKhknd tljdnus den oorky b eA geveJd De4gl S rvl en RoaneniD zullsn grooler dan ooU herr Hih Wij Mus de ii nkter van bnltenlaateAei aaken In éa oaT ooi e regwrlnff willen tva Htnrlg geopdendfu bond van Zidd aven vormen en onit Servië een oiwnlasilisre olwe r zetten tegen de Dulioahe eenudht op deih Balkon De oorrMpondent te Rqmb van de TtTOps beeA geitradit te wt4iin Is kanon wat f HeèHce 8to 4 dwkt owrdo oiifHte gWwnrlealiMeB in RtMtaod Van oaa hotiiir aaM pretaat heeft d oorroiq o Avtdd dme ultatoraok v niMam wU konlen ndete sKwhters hebben dan de tot tu4 er btwitaande ftaat van aoken aoo er vnronderlng is kon dtte stoohia verIng brtngjen Het pl gi rii tyrao beMtiau der thons ooivor geworrsgeering aoo aegt de oorrei ott nt der Tempo scheen wel BtetoeünaUg nio Ujklieden tuMiobcn Home en Ut Petersburg te wUlsn opwekken eo by eöo geh eidieM de genrooti ndvbeaonBl Md van dm HstUno INael te kwo H Paus Bmediotaa XV ftsolt zle daarover besdboaldnH ia laobte bewoordingen tegenover jounMillMen beklaagd in dm ti dht btj nog joumoUalen oot ving imrrocRLAKn Petroleamnood t I e vwkoop van potroteooio Is la pullsobland verboden aan weösrmlioe pcrs van I April af aan do verbntlfcoro van 1 Mté tot 81 AucuMm OodoMndo yen tijd laog door portloiktiersn goeo potrelfuiD voor vertiebtHif wonfcm gmifé zonken na een aanvarinJLBiet een stoomschip Eén man is omgelWwn De tegenaanvaüen die steeds op de aanvallen der gealberden volgwn bewyzen dat de Duitsche achterhoede nu toch te dicht op het gros van het leiser volgt Wa rsch nl k had men niet gedacht aan Duitsche zijde dat de Engelschen en Frsnschen zoo spoedig in staat zouden zyn het m de eerste periode snel wegtrekkende leger te volgen Onwillekeurig moeten de Duitschers nu wel stukken grond ontrttimen welke zu feitel k beter hadden kunnen behouden W j wezen daar gisteren reeds op Gisterochtend heeft Ëngelsche ruiter den vijand uit de dorpen Longavesnes Liéramont en Squancourt verdreven en een aantal gevangenen gemaakt In den nacht werd voor de derde maal d £ ngel8che post benoorden Beaumetz lez Cambrai aangevallaa T jdel k slaagden de Duitschers maar later hebben de Bntsche troepen den post hernomen De inneming van Folembry en la Femllei ten spijt van de verwoede tegenweer bracht den Franscben de laatste time Camzy tot Chauny in handen Z houden het gebied dat rechtstreeks tot Coucy toegang geeft bezet zoomede de Bpoorlyn Chauny Laon Tusschen Somme en Oise waar versche troepen der Duitschers daartoe met opxet aangevoerd onstuimige tegenaanvallen deden trachtten ze de lime Esstgny Benay die Zondag voor verloren ging te hernemen zonder succes De Pranaeh n hliUven ondanks de oppervlakkige innchting meester van de stelling die door geen andere in dit gebied wordt bestreken Het spervuur der Franschen maaide de versterkingstroepen weg In Argonne slaagden de Franschen met een overval m den sector Four de Paris en maakten daarbij gevangenen In L othannges mislukte een Duitsche on demeimng tegen kleine Fransche posten in de streek van Azicourt Het Duitsche bericht meldt dat in de streek tusschm Atrecht en de Aisne gevechten die op den bewegingsoorlog geleken tusschen kleine en groote afdeelingen voortduurden met en zonder steun van de artillerie en met wisselend succes voor beide partijen de v and slaagde erin na een nachteluk gaandeweg in kracht toenemend artillerie vuur zich om in het het bezit van een hoogte ten O van aulx Vraucourt te stellen Ten O vah Serancourt maakten de Franschen ook eenige vorderingen Onze veronderstelling dat troepen van het Westfront naar een ander front zouden worden gevoerd k m wel eens juist bljjken Hindenburg die toch altijd een voorliefd voor t Oosten behouden beeft schijnt plan te hebben naar Petrograd op te rukken D omstandigheden denk aan de gebrekkige munitie voorztening waaronder de Russen thans lijden schijnen gunstig E en Russische b cht meldde dat de Centralen op den Westelijken oever van de Stsjara aanviel en de Russen dwongen oostwaarts terug te tr tkm Wat de kans aangaat op een krachtig doortasten van Hindenburg op het Russische front huldigt men te Farqs vooral twee onderstellingen naar de c rr van de N R Ct opmerkt Ten eerste hÜ zal zyn voornaamste kracht inzetten in het noorden van Rusland naar den kant van St Petersburg Dit zou zelfs indien men slaagde ten gevolge hebben dat alle partijen m Rusland de handen ineenlegden Dus zelfs wanneer dit plan m mihtatr opzicht zou gelukken zou het m politiek opzicht een misslag zun Ten tweede de Duitschera keeren zich in de eerste plaats tegen het front m Zuid Ruland Dit zou zeker van politiek standpunt handiger zun want daarmee zou St Petersburg als haard van politieke geschillen ongemoeid bluven en zou nog duidelyker uitkomen dat Duitschlaud over Oostenrijk Hongarije de baas speelt Maar zelfs voor het geval van sucees zou dit In den oorlog niet den doorslag gegeven en ofschoon een militair succes miMMUeD leer tydelUk de schnkkelUke spanning in Duitschland zelf zou doen afnemen zou Duitschland tegen den herfst opmeuw de onmt elukheid inzienom een voordeeligen vrede te verkrijgen De vreeselijke tostand binnen de Duitsche grenzen zal zich dan weer ten scherpste laten Voeten De geallieerden winden zich dus niet op om het dreigement van eenkrachtsontplooling der Duitsche W j sullen afwachten De Oostenrijkers z jn ten Zuiden van Biglia de vyandel jke stellingen binnengedrongen 4iobben 9 officieren en 306 man gevangen genomen en 1 machinegeweer buit gemaakt Zij hebben zich tegen verscheidene tegenaanvallen staande gehouden In Perzie aehiinen de Turken zich thona sterker te kunnen weren Geiteraal Maude meldt geen nieuwe vorderingen evenmin als de Russen Ter zee hebben Duitsche torpedobooten Duinkerken vui korten afstand met ongeveer 200 schotin bestookt Naar de Engelache admmliteit meedeelt 18 onlangs een Ëngelwhe torpedojager in het Kanaal op een miyn geloopen en gezonken Vier officieren en 17 man werden gered Vandaag ia nog een torpedojager ge Ook het Britscbe hflpitaalschip Astunas hetwelk alle voorgeschreven lichten op had en vaii alle Boode Kmisteekenen schitterend verlicht was voorzien is zonder waarschuwing in 4en nacht van 20 dezer getorpedeerd De militaire verliezen bedragen elf gedood drie Termist waarbij een verpleegster en zeventien gewond Van de bemanning z n er twintig omgekomen worden er negen vermist vaarbg een hofmeesteres en xi n er tw i en twintig ge and Een draadloos tel cfam mt Duitschland hMft de torpedeering Van dit schip gemeld a BUITKNLANDSCH NIBUWa De eerste gewapende AntMkaansche pakketboot St Louis 18 uit New York te Liverpool aangekomen met e i aantal passagiers i Op reis iB geen duikboat esieD RUSLAND Polen en de Ruoalooh i evo Utlfc I De Polen hehbeik soo meldt bet Pootscdte persbureau aedert aloude tij tien hun hoop op de Kusi che levolutto geizct Als nationale eenheid hoopten ilj uaanioor vóór allee het reobt van zelfbestuur te verkrijlgeok n woooeer d UudsuM revMutie werkedl d vri eideidea wil uitvoeren moet zij ook dB vrijbud en onaJhankoUikbeid voo Polen rkt iineu Polen is een blstorisQbe BOÜo üu geduttiude lueor dnn lü eeuwen eoa l lffatanldtg titaat was a de Poten hebItien godureude den teg fiwoordigen oorlog tit rhaaldehjk door woord en daad te keik neii fc g v n dat bun IwüffMe wsiMwili dez ztiiiHtanirligiieid te D rkaaniag viB Uv poUtritke redtiten der Poolsclie staat iDurgiem m Kuslaod zooals hun doof prluA L o f werd beloofd stt t heu geens zUie tevreden daar zdj weUawaar het ie vpn lvr Poicvi la liuiabuul d ragei er piaakt pcdittosan I oten ato natie een geringer yoorde i biedt omdat zij d bntwutkeling der aatiousje uuUuuV sleciiu lu gnringe mate waarborgen zOu l ok ïM poliü K4 autonoDikii In h HusetHob rijks wrtjimd zou niet geoolukt xljn oia het hi84ttsreubl lij k Btrewen der Poten t be Mt kgon dae natuurlijk een ttiau iUa daob karakter ziou dragen en dieutengevoms ten luternationalen wsarboirg voor baas lluurzaaiuhtiid niet zou bezltiecL Dit dtreven der l oi naar e n eigen umat en uoor onafhoak ei Ijkheid olüpU overlg as de goedkeuring ie hebben vott een gudeetltD Oer KoMiootie regeedng De toostaoid loeisjkoJ de RuSolMolte minkrtw voa oorkig hoeA eejL ontwerp tot bervonaiDg VHR Je K rKiduifi laten uitworkeu üp voorbeeld van it raukrijk bli t do be ltn i ng op strotegisoh gebied aon bi4 opperljevel doch de voorzionlng wi uJU niiiting van Av troepen za4 ontkr too iiv an een oonimttwile komen l ittaan de uit dm niinMters van oorlog marlaei uitenla ub ohe zak n u vtwlegrniwoordi Pacifisten zien in den foedan overtocht al het bewijs dat DuifciqUand h t schip heeft laten ontsnappen om een oorlogsverklaring door de V S te voorkomen De tekst van het Amenkaanschs antwoord op het door den Zwitserschel jcuant ingediende Duitsche voorstel om de draagkracht der Pruisisch Amcrikaansche verdragen vai 1799 en 1S28 te vergrooten is nu gepublicerd De regeering der Vereenigde Staten wi st op Duitscblands duidelijke schending van deze verdragen en Duitscblands onachtzaamheid voor canons van internationale gerechtshoven en In een andere passage zegt zij D regeenng heeft emsüg overwogen of deze ftrdragen inderdaad al of niet zj n opgdi i ib door Duitach lalïds flagrante schending van hun bepalingen Het is gebleken dat de wederkeerig beid der verpbchtmg is te niet gedaan door het gedrag der Duitsche autoriteiten Twee regimenten militie uit Massachusetts hebben opdracht de inrichtingen te bewaken van de Fo e River Shipbuilding Company waar vel oorlogsschepen In aanbouw z n Het ministerie van monne moet onlangs contracten hebben afgesloten voor den aanbouw van 24 snelvarende torpedobooten 486 knoopen OtHBoafd OarlsfMUnwt Ook het departement van oorlog koopt veel san om onmiddellijk 600 000 vri wiliigers voor het leger te kunnen uitrusten Oraaf Dohaa vor ée lobffevallen l r Mavo De te BM Ijn vertocnrcnde van d Mowe veriejde nog de V dg nde maoiMierheden over de i As vaa seJdp In diti Atlantlaobw Oeeaanataalte de Mowci het i UBknhe iii nttlelkMcbip aschadeli hetwelk kort e voren twee legen de Mowe opvarende I ngeleotie kruittere had vooralen vanko m uninule en vo 4cadoa OvorallLwaa den Hwniaadaiit een Intlteiigawoo draMui droodlooze lelenratle ém tagoMlMaÉHato ettsde dogelljk werden tot 6e Vereenigde Staten vroegen door middel van den S aonschen gezant te Berlyn of er zooals werd gemeld Amerikanen waren onder de matrozen door Duitschland gevangengenomen en san boord van de Müwe Men acht het feitelijk zoo goed als zeker dat zulks het geval is Is het zoo dan zal de r eering evenals bij het precedent van de Yorrowdale dadelgke invruheldsstelling eischen B het bericht dat een onzijdige staat bemiddelmgsvoorstellen doet tusschen de Feuilletoiiii H achten Aujpwtua wwk voor September de klun g eraDiunM verwelkten tnrwijl In iiet struikbout de Sint Miottioel s niodedi jeé door ha IIK0 opdoken uitziende naar dfu IwinitigHtai Seiptêmber w uineer het de jaardog w s van h ur patroon htndoli op eeu avond hoorde zij sija stem in liare onmSddéitijko nabijhetd On ilkk urig iH u zij een kreet b ben g alt dieiï zu bijüjün wist te onderdrukkei Het was d eerste sorabore dag na df beoflijke Auguetu iiaan de doiike luobt stortu een atofregen uit dje haar japon zooc nig had bfvooht dot deze haar slap oiu du £ nd 4 ki lobberdt Hij was alti gewoonlijk van uit de donkerheid der booumi bij baar di kou jiUat toen zij de i iislk o erbriigigiiijg van de greppel wilde overgaan Onder Mi van die oanatuurUjko hulVMrin en waaraan zij in den laatsten tl 4 leed wanneer zij aan ban daottt berinnerde zij zich piotMling iet waarop eij vrot er ge m acht had gegeven ikt hij altijd iieu donker n vond kooe voor hufl oiktiDoeUng avonden dot zij nioeili Ujn galaat kon ondwwgcUeB deve herintteriiig verhoogde de Z4W4Lwaotitig8 ontsleltmia die in de koAistorlcikaiaer haor overvallen was Haar zij deed haar bost om tuurli te zijn on zelfa vrooUjk oJboc l liij bij hare ewwte woordi o van zacht verwijt over zi D lange ohreaigheld uitbarstte ia een dier vlsgon vHi drift die vrocfcar haar venwhrikten tnoar nu kiMMl lieten on onbeantwoord bleven Had hc buwell hem even seharp vwaiHlerd abt hoarP Ij kon het niet levgm Maar zdcer is bet dat in ds dulsterniu m bet begin d oBtnHwttog z n bonden de hare oohten w stevig Ank lelijk tUr MannadkdM waa wswaal vsmlKik naar Lonèm o CMit rfcary dat kon sij tij niet ssgfen want ook maar le cn varsobeen litj aan lafe n nilodw dan o t sprak bij blj dat sonteaaijn met awvroaw de Cbswawie sedert dna dof éM kU uit tin maar dot hij geen pOging detKl ua Imar te kuMsen iets waarvoor zij hem mtooH dookbaar wof Blijkbaar wUde hfj aieb bedwingm ea dot wai ook met haar het geval en als zij bij zi n uitvallen pnversMorbaar kajui blee en oJet antwoordde verander de bij teretood en zonder eeoAge moett van tom en sprak kalm boewei brotv heboid o er het werk dnl hem nu In tvankrijk waohtle Ai ee waa daar gereed aoo zeédo bil voor de grooie politieke propaganda die hij outworptw had en woarnien terstond lum bef nnea Al wat nu nog noot was wa gekt Op wat wijze het doorvoor beoteed sou worden en waar dat loe leidMi sou bij vond het Iteneden zioh dat uit te leggen en heC ln er Meerd baar veto f aI leen zoidB z t op den tweedtn No t it er de iteg harer awesdM lj aU baar fortuin i èh ei te harer beüwiklag kwMI Daarna sprak blj niet nMwr over gaid maar bHooMe dat hU op gersceUe Ullsn haar zou opzoeken tot de groole doff aanbrak waarop h zi D huwelijk pubtieJc koa Diaken en zij a et haar lortuin zooder reserve in s besit sou ko mm HOOFDSTUK XXIU Ds of radifo vHsnd De Prins hield sIJb woord Zy wu ten minste vrij met een wAetl uohe flotmoeting ollfjd onder het voUe goÜ derte van het park ol In de bosochon on volgens fte oude § m u es i op h t nor dal de dinDeriiiK oveitfag tn hst aaeh boodsn wéo tarugnki ehoAl Lambert had aoli i i s l at la BI zelf niet Zij was nog te jong otn te vtalten welke mengelitig van gevoefens de vrouw in haar had doen ontwaketL maar het was een vreugidelooKe lielde en bo ven tklle Meld ééne gedachte haar bezi de hoop dat zij he i nooit meer in de oogen zou moetmi zien en hij om Godswill haar ook nimnei meer zou tra iten te kussen gevaatfaolo m aóm den baavMi der ewlooslMW Aoh wat flüalo alj don biièoMiatraawen vriend aan wlon idj iMi had g ergerd toon IMJ la At iffin raw Araapende Uidd oa bUlheM haar dtwlievav itobuwm tegen den Prlaa dMt laiaor hem uk dea weg had gmlrriiiawt I Zij voeUe ak waa bltta altND te ven edeneode vertaaniAeld Wlwiari admn zich OU baar te betelGraawnn vt ilj ullgtng don wel eerst lat tiwMtwsa £ sn nüt keer i prak Mevrouw 4o dwroaaw over haar onzinnige txaohenii van ten vreemden avooturior naar altijdalo o dat nu voorby irto a Soo rwrNaiwll ger wao ga n wda B r r was aljHM nUaofiad dio or aMtiMWbarooeéde wonneor ail ni uitging n ook wel laat i u vrmwl genoeg dol gevnol van rrtt beU drukte baar abt een halo na vaaio 44 Zij had hem bij dio gede wiheid diep in de oofm gekeken otechoon bet vertrek zeer alecht belioht wi rd door © en klein oi beelafpen veaister maar toen zij het daaof deed oad dai vreemde voorgevoel van leU veractinlkkedijks ea van leugen baar bevuiigen ca doen riUen alsof f on doodskleed baar dekte Zij had er onner zitten denJcen op den wnKhnkkedijkCTi tangen tocht van Dover terug nAar Aool Haar taan had er xelts met van geaprokco met haar mee naar Aco4 te gOAn en Zij had het ïma ook niet kunnen vragra Ook bad bet Iitftar nJet verwwideird dat hu baar geea reden Voor zijn achterbhjveu noemde Zij was in haar gtwod een stMnaabule zloh ah rafiKidde o ze spoedig weer m baar kaanertje op Aool Court w u kumwo zUo Den volgend en dag wss zij nog onder den ituSruk dat ze in een veefeel van onwaarheid stil een vUe m een nneweb Kteh bevacdt pq bekleéide haaa een gtdiebnziniïig natuurlhk t voe Dit nchtor stond bij boor vast dat a41e levenirvreugd van haar wM geweJien Hoge wa de liefde waarmee z J had Heïiwaé oog wel aanwesig slj wMhet Geéioorzaam bmi zijn beval dat hij bij bet instappen van het rijtuig waarin ziJ naar Aool Court terug moeat gaan tot efUiisltard haid wae zi € tk n avond gaan wandedi in het park achter de smalle rustieke brug met de kans hem daar e zudlen zind Na den regen warwi de avonden nu heerlijk en geurig de zaohite luchtatrobm voosde haar aildoor den geur toe van dahlia s cci klim geranéunid wat haar hielp dat ellendige gevot l van pttnaaui inoe beiid ai te schudden dat ht sedert den helUoozen Doverdag kwelde Zi wandelde langeaam rood over h onge zïuAte moe de oogien vol verlangcti gericht op de schaapjee an de luobt als ze over de hoo e olmen drevai laag en vlug naar de zee weg naar de vo4 1e vrijheid van bel heuielruim Maar avond na arond ging voorbij eo Zij zag n9 t het mmate beiwl zi er tegeakwoordJglhcad ZtJ voelde de fiaUilrit de verneikaenid imtteJoostield van deze avondwaodeJingeo om te wa ten op een man dle een hockderd meer begeerli e uilfSMen si een te w ten dan het samenip mM ztjne vroaw Haar zij had de omhM niet om al de wolkjes aan den hemel de vrijheid te zoeken Zij deed werktulgelijk wat hij had bevotcn Zij bad gesworen hem te zulle gehoorza men en MJ liad verlangd dai z ter be stander phuitse sou ijn en op ham sou