Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1917

50e Jaargang No i i390 Dienstaanbiedingeo hebben m de Qoudsche Courant ëteedê mcee W Deze advertfotiéa kostea sleebte MJ vooroitbeialiBg 1 5 regel f O 25 voor elke regel moer 5 cents Opiiaaf uitsiaitend aan het Barean IU4 aanzliii Iniusdtlcda g iiml viraiidord 1 rw i l ik op dt betsirtiw nog o ig ve rr J i moou thci wi tag kon Ik er op de thuiMrais gt ii euki 1 mmu ontdekketL utr hi4 tre fm me4 h t s Oaakl £ 1 1 oluia De r hiaiii erwe4 l e üüi nu mijn aanrotp I r outtfpou zit li oea h vlg gtwedrt van on reVT r 20 uiiuutcn waarbij bvt mij gelukte yi treÖMS te k t m I diirr w rd tyok de Mowo door dra ftdtiUtn getroffin Ikitlo wdieptv gelauktiii m brand lie Mowe kre v oen uiibtlangrijkt lek Ilt aiui kremg bij tien lirand bti grootutu dt wl vua uiijn b tiiaaning brauilü ontLeji et n do l xeer eriwti zotHlat tMii uitfU ro fJCi T in b maa liiM leven verloren Up d C Hoki waarvan du bnuuioing ten Hlottc ijl d booUo ging en op de Mow e aaoiütuurd warew vWen zwaar gowojid 26 nion nonu u wij op de Mowe Iimiid l ivhj nadt rdi ik de I u tw4te kuM llil eerHto DuU p sdilp d t Ik oot moptt wan tMi trt Itr da deMowe rnt nitt bcrkiudt m uuj door tv n ignaal iOflt gal Ie toppen W Ij bobben Ik chhar na e Utt r W K e Hg op otu aix ord gtfcuoiti Muiterij op et a Dultscbea k r u tao r I eo Hav KA tt legrain mt Kopenhagen iiRildt dw op de paWBerkniiser Baden df luaiiw happtn ont rt dtii ovtir de oavüMotiuU voêfing ftan het muilen ztjn g ag iL Meur dan boaderd iiMtrouui wcrdt n ia dt luarlnN kaceerne opgesloten ProgiB terij MA HKT B Wilbspttablatten Eucalyptus Mentholbonbons S H VAN LOON 10 ylb WOLFP Co De Prins naar DuÜMhland Pt l iiiui iri voormiueiis 22 toziv oaar tra ui I Kiilifthlatul tv goaji ttr bljn o ning van het huwi4iik vsu zijo broeder piiiuH diol van M i Kbtiburg dat ajdaar lm Jltn ral votrokktin wordmi Z K li due verge iwM zal worden ioor aijn a tjudanU kaplleli luitenant tor iLi jbr von Müliien wortil dwi Aen da V lu de rtmtlienidtt terugve rwaoht American Relief comniMion lU t eiitrum m Jdit diat het lid v ui ie Twf de Kaant r jhr nir tb Huyn Il it niiliirouik iKiitjeuul Im op uitooo l King ui d N d irlH ut rhe en Spaaom lve regeering lol hootd van de American IteJitr fommli Lun voor Bflgltt en Bealrtjdlng der TuberculpM i ii rttuddag w ard iu ht4 Notarlshuiii Ie Hotierdum dt sJgttnt ene vergadering plioudtn van ie l rovSuoiale Zuk Hol lanKistlK wl gewerkt braoht in totaal ï iKXt iöS I p L êixn iiTiM w et er in zijn jaar OiiMlat hij iDijn ma i UI zeide ze M iii t exi Dtl VI K hij den gtmoileiilag had g kregvu ioo zonk hetii 1k4 hoofd op d botwi Ztj had ten mo l nb t naar i ui tt zien want ZIJ wi t dat ijn onrirumug luteu ser sou zijn dan dat zij kon aairzu ij had ginoeid dat hii haar bt Ltotenbt hij zijn hnjiil van du aar ttru truk k m liati luoar tr kwain gwa woord ovtr zi Upptn ti iU jntU bet odiuite gduid Zifió bleien zl iva oOgvnbtlk bij I kand r Miaaa 7ij Mue Iroo hooger daa hl met KtJrOgt I lioufd terwijl h te traDtn uit haar uf r tfiiagto oogea drupp t iein en haar Wit iuü Akrouvp biJ hét bewuitfzlni ibu liaaj rotbauUKht Ht hW voor tiaar n tttiu ceu oulhtrMtelbar ramp wae IN en w V aiUe b ij zi t h u tomU j e a zu t ol blik en i i hoor i ziju gnaii door lit kaiiitY daarna h egMtirv t e op d n dr niped van dt bmttnd iir OiuoiiLdi Uijk V ie4 de itevr toe mtl e ui tloffoii iijag lie ai een dood kik wtt rklonk iu haarhart er A toen lütl tij ht t booM op en e aarde In de rotvttt De kaoier wm leeg en dr sobt re mouliile iin w au ïa pijnlijke ovwe i itt m4ng met haar m9 V Ol 4 V an V M lftji n zijn tti v ertioreu Hm iifm H t èoyr t i sohijiik huwijijk gtbonden meirijf dat t eo trouw tu vriend hadhervüntKn om hem teriUouil wv r to vvrliizen zocht itt de knïiHT de eikeawao Jen cto tAe u n zt lfs te vergt eiii naafeen teeken vaa io a P tUe Wonk rerrolcd Het Nest van den Sperwer teo romaattech verbaal uit deoi tijd van de PoriteiiMD der 17 eeuw lioor BARONFS ORCZY Nadruk rerbodco 49 HM kwam dlriW bil de frsp waar zij stonrï de sAniminTiiiKe Wwat voor Ter ipefco n In ziine rlohtinc ene hooMlfnipte hoo wT dnn hi i Had hij ziin hand ïii rren yt h tpn zou Ai op de hart ht bMi gerust up mlhi walHeve bowr fjverdp I tri klonk het roerontT aanAwjiJl ik bid u zie mij In de ooiffen loeot rIi iMrln de moeHifcheJd dat Ik zou heb b i kunofn doen wat iwen van nïil ftp Tep4fpiipfi ze den leugenaar pm val echen BpHeT Bii CrfHte rechtvaarditrheW fn bSmrfinrtiftheftd bij onae oude vriwid schaip beKWMT ik u mi niet onge hoord te oord i Hff boog h t hoofd eo WH zi n bi ina beMtettd Yoorhoofd rusten op haar koele hiankq hand Zij trok dj ndet terug want van groote bl eid getaigAe haar hart zoo vol no f van koowier een gp voet van v iligiie4d eo weJ pijnli ke maar tooh werkftliike niet sterkte haar te en de moelllike dagen die haar wachtten en gfnroej van blljbeid dat tij niet kon nJet wltde tmtled o maar dai haar naar hem toe dted gaan en een kua ifeed niUfO ep t beoM Advertentiën Het Bestuur an het ISRAKUETISCH OUDi MANNEN EN VROUWKNHUIS alhiei betuigt door deze zijii hartelijken dank aan allen die in de gevaarlijke uienvan Zaterdagavond met zooveelliefde hun hulp hebbeu verleend MI HET BESIL UR Een Meisje gevraagd voor winkel en huilwerk Adici V r tBl 4 Brood u Kockbikkenj 105S 8 HEEK vi ifi Gemeubileerde Kamers met of zonder pension Br ff oader No 1083 Bureau OouJachcCourant Marki 31 9 BOELHUI8 DeMrisiPJlHlSIEDEIeBerpMI sal op WOENSDAG i8 APRIL 917 morgen en 10 urc prccict san de Bouwmanawoning fel B 36 bewoond door Mej de Wed P VAN DER GRAAF ongeveer halverwege Qouderak Gouda onder Gouderaki om cdÉitant K ld in het opciibaftr vurkf op n 22 Kalf koeien 4 Pinken Eenige Fokkalveren Tooru hoolftcbudder en hark boerenwagcn brik drltwMlg kar eemgc Bouwery en Melkgereedschappen aoo takk nboil0n en hetgeen verd r ten verkoop wordt aangeboden MoTgeoi vóór den verkoop fgenomnierdl bezichtigen 1082 33 Sa Ca van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco hun langd Garantie billijkeprijxen Specialiteit Summao verhurcD r par r D 917 10 DEN HAAO WaoflnBtr a1IISpTel 823 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is an ITaaimachines want SINGER Naaiinachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds mtei dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met loem gehundliaald heeft SINGEE NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels DIE MEN AAN DIT UITHANGBORD KAN KENNEN SINGER Maatschappij Depot alom Adverteert in dit Blad GOUDA Kleiweg 5 Oe BESTE REKENMACHINE voor het moeilijkste werk Is de TRINKS BRUNSVIGJI Vrugt Prijscourant S7 ROTTERDA M AMSTERDAM Adr ROLLER van OS tafleii s Uflkijke FÉrleleo geYesliidlelorinerveer OPGERICHT iraa Voedert uw Vee met de lutvere murwe LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L en 8OYAB00IIENK0EKEN merk W L nitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Bert fHoimnn Pariti 2 00 ytmemt Oo flt n IHetlailttMt Modevakschool Gouda voor Uouda en omliggende plaatsen AaoKMloten bl de varteal lng voor Mod vakicholea t f Oravenhago Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ooi gelsgsilieiil voor elgsD gebroll Ie leertD IBCEI iSDlG ei 1V0IIDCIIB8DS PlaaUmg van leerlingen Diuadag en I looderdag aan de School Oouwe 109 Dlr Dames v HEYZELENDOORN SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende schriftelijke cursussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Haodelscorrospondeatio Ned Fr D E Sp n Mal Boekhouden enz Handelskenuis de Techniek der Admimatratie de Techniek der Bed ri fared am e de Techniek van In en Verkoop Bedrijfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Ktalage Verr ekeringswetenschap Statiatiek en Handelseoonomie Bchoonschrijveo Machineschrijven HandelsBtenogrtUie en vele andere vakken TALEN Nederlandsch Fransch Duitsch Lngelsoh ItahaanBch Spaansch Deensch Kooiéch Zweedsoh Ruflsiach Maloisch Latijn Qrieksch Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmograöe Werktuigkuade Klectro techniek Teekenen GraphoBtatica Vak Duitsch Vak Engelflch Bedrijfs en Arbeidswetgevmg ONTWIKKELING EN BESCHAMING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psychologie Logica de kunst van het denken Rhetonca de kunst om zioh uit te drukken Studie techniek Energetica Sociologie Staatsinrichting Staathuishoudkunde Geachiedebis Aardrijkskunde Aesthetica Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Piano spelen Orgelspelen Biibelkeonis Bibliotheekweden Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ongelukken Peispectief Opv oedkunde Methodisch en hygiënisch sproken Verbetering van spiaakgebieken Schrijven zonder Fouten een Goede StijI Hand schrift verbetering Vlug en goed rekenen Herbulmgsonderwus IT L O Fröbelen Slojd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE VROUW De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kmderkleeding Coatuumknippen en Oostuumiiaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle acton L O voor alle acten M O en vooi alle Praktijkdiploma s Notanaat Mr in de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijfsleider Accountant BopkhoudeiCoriespondent Handelscorrespondent Administrateui Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Keservekadei MULO diploma einddiploma II B S 3 c einddiploma H B S 5j c Staats examen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rijksverzekenngbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H 3 Militaire Aoademie enz METHODEi Wekelijks wordt den cursist een les toegezonden in het algemeen verschiUeade opgaven nVoor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie met mogelijk hetgeen b v het geval zal zijn by het maken van opstellen vrije vertalingen of teekeningen dan wordt de mdividuëele correctie toegepast de leerlingen zenden bun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig geoorngeeid oo van op en aanmerkingen voorzien retourneeit Verder bobben de cursiften het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar Er zijn leergangen voor beginnei voor eenigszins gevorderden en voor moergevoiderden Voor de verschillende examens bestaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leertangen die men uit liefhebberij kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIEN I Het normaal lesgeld is f 5 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte LO f 6 25 vooi een acte MO f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiën beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zel lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die met den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men tn onze gratia broohure RESULTATEN Een nauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der cunisten die met schriftelijke toestemDiing van de Directie van het Bureau of vaa hnn leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als de cursisten workeli k gewerkt hadden voor huo examen slaagde Wij geven onderwijs per brief in alle vakken en wi leiden op voor alle examens maa klopt daa nuumer bij om tevergeefs aan BEROEPSKEUZE Wij hebben een speciale afdeeling voor adviezen jnzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek echter ook schriftelijk gegeven Wy staan m verbinding met deskundigen op allerlei gebied on zijn derhalve m staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een jongmensch met wat bij worden moet dan wende hij zich zonder ichroom tot oas horean vy znllen hem zeggen in welke richting hg zich verder moet bewegen ook lo verband met de finanoiöele onutandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze afdeehngen Sohnftelyke Ganassea aU onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze Interessante £ rAtis brochure Ons adres u Keizersgracht 153 Leliegracht HO Apisterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekaor van den Becretani lederen werkdag 10 12Vj 2 ö j Zaterdags alleen 10 ia 64 LEERAARS 3 9 CURSUSSEN RUIM 6000 LEERLINQEN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Openbare Iferkooping t aOUDA op MAANDAQ 16 APRIL 1917 dei oiuh 7 uren lo bei Cati Retiiurinl VREDB BE8T an do Wi ditrcat l D oventaan vga den te HtMtrechl veiti den Notaris J KOEMAN van No 1 Eea oed osdcrhoudea Huls en Erf aao de Gouwe No 4 te Qouda Iroot 60 ccDtiaren Te aanvaarden 1 Mei 1917 No 2 Een Huls en Erf aao de Boelekade No 118 te Oouda r o 44 centiaren Verhuurd bij de week voor f 2 10 No 3 Een Huls en Erf aan de Lanfe Dwarutraat No 49 Ie Gouda root 30 cciMiarea Verhuurd bi de week voor f 1 60 En No 4 Een Huls en Erf aan het Weeaerf No 28 Ic Gouda rool 38 centiaren Verhuurtl btj de weak voor f 1 20 Te baaicbtlgen 13 14 en 16 April ran 10 tot 12 en 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen ecft Notarii Kocmaa voornoemd 1069 45 Zeer mooie solledc meubelen als Tafels Stoelen Katten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten StUlamet blemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbnlapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamenncubelen enz enz atles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Styikast f20 StQltafel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz SIIMSTIUT44b ImihiiiuUlllicUi kadi ottepdania DUITSCH Dnitsche Taal en Coorersalie flaodelscorrespondentle Oh LAFEBER LMraar Duitaeh M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze Theeën worden afgeleverd in verae etde pakjei van vi f twee en een half en tén Ncd om met vermcldinl van Nommcr ca Prqi voorzien ven voljeni de Wet Icdepoocerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe lcrde orden aanbevelend J C BUL voorh cn J BRBBBAART Li 567 20 Markt Eenvertrouwdadres voor het maken en stoSccrcn van MEUBELEN is bQ N HESSING Peperstraat 24 t Gouda BtUyke prgzen prima matenaal Reparabe aan sUe metabeien Hel joedkoopete adrei voor df noep tafel II bi JACOB KOLMAN Korte Pannekoekstra 5 ROTTERDAM Oenkt om aii n reclame bruldfuikere Kwatta chocolaad De JonC cbocolaad A Dneuen chocolaad Tttfee 1 cent per tuk Zopder naam 1 ceal per ituk Witteanijibrokken Roie en bruine van 2 voor 1 cent en alle aoorteo RiuHntJea enTrekwerk Alle eoortea ccoti artikelenZeer coocurrecread 721 25 Let op adresa KLEINE ADVERTENTIËN i S aal par r l Ui Tcratood vraa aan SMlDSLEERLINa Aaobtedin en ooder Na 1072 BuMW Oond che Couraat Markt 31 1072 5 Dinsdag 3 April 1017 2 Ti© CL Txrs © ari d v©rt©3 i ti©Tola d voor O ovLd a © 3 Oa=CLStr©lc©3 a VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MÏDEDBEUNOKN i 1 Op de voorpafina dubbel tariet Oewanc advencailên en in exonden mededeeliBgso bl eoaifMt im war feredurterdM pnji Groote Icilcri en tandeR naar plaaliruimlc KLEINE ADVERTENTIAN aanvragen eo aai ibi lm an bctreffapde dteoHptraoMei koop en verkoop hum ea rbuur l S re U t 0 25 elke regel aeer 5 CMl b4 vttanill belalioi Mailnom frooile 10 refele Bewi 8nWBiB n 5 ceaL re ab f IJO elke refel meer f OJS ABONNEMENTSrailS i per kwtrtaal f 1 25 per week 10 cent mei Zondafiblad p kwatiaa f 1 75 per weck 14 cent overal waar de bezor in per looper chiedi Frenco per pow per kwcrtaal f 1 SO m Zondafiblad I 2 Abonnementen worden dcfehjki aenleoomen aan om bureau Markt 3I Gouda bi onte afienieo den boekhandel en de poiikentofen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omiireken behoorende tot den be ortknnt 1 5 re eU I 0 5 elke reCel meer f O 10 Bij drie achteTcenvolfende plaatiin en worden dexc le en twee berekend Van buiten Gouda en den bezornknnf I S refeii f 0 80 elke fefel meer f O 15 Telefoon Interc 82 Telefoon Interce 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOONe Wilson sprsski xich uit voor oorlog met Dultschland Actio om 8t Quentln ONS OVERZICHT De Vereenlsde Staten zullen moeten saffl Qwerken met de KeaUieerden o a door floancleele crvdieten op bijzonder gunatlfce Zy hebben ook t bosch van St Quentin Templeux Ie Grand en de hoeve van Au tlette twee mylen van Heudlcourt genomen en over n front van 10 mijlen een reeks loopgraven die een gedtelte vormden van de vooruitgeschoven verdedigingslinie van den vijand tusschen den weg Bapaume K merrijk en Atrecht veroverd DaarbU wer den de dorpen Doignies Louverval Noreuil I ongatte Ecoust St Main en Crolsilles bezet In de streek van St Quentin ztjn Fransche piitrouilles ten N O van Allon en ten N van Castree tot do Puitsche Uniea doorgedrongen die zy sterk bezet vonden Ten Z van het Ailette kanaal hebben d Fransche troepen de Duitschers lot vooi by In den Flzas deden de Franschen met goed gevolg een aanval op het bosch van Carspach Eigenaardig is dat w in een Fransch communujué vermeld vinden dat de Fransche artillerie de Duitsche verdedigmgswer ken o heuvel 304 beschoot een bewys dus dat de Duitschers die stelling nog bezet houden In Mesopotamiè hebben de Engelschen op 31 Maait Dell Abbas bezet 13 mglen ten W van Ivizil Robat de laatste plaats ligt 100 K M ten N van Bagdad Ei gullen weer besprekingen worden ge houden tusschen de Centralen De keizer en de Keizerin van Oostenrijk zouden zich gisteravond paar het Duitache hoofdkw artier begeven téC 4en Vort bezoek by het Duitsche keizerlyk echtpaar Het spreekt vanzelf dat by deze bijeen komst de beide Keizers de gelegenheid zul en hebben om over de politiek van gedachten te wisselen waarom de minister van Bultenlandsche Zaken Czemin den Keizer naar het Duitsche hoofdkwartier begeleidt war zich thans ook de Rykskanselier be vindt De besprekingen tusschen Czemin en Bethmann Hollweg zullen wel verreweg de belangrykste zyn In verband met de uitlatingen van Czemin verklaren nu Fran sche bladen nadrukkelyk dat het onmoge lyk 18 met een HohenzoHem te onderhan delen Vllert ild Il l niiune liig tark aii litt M giMih Ittgif bwrochi al 7ijii r lm gill Ie kviitifu e eai ludtuig r offt tltr naariiumr u olbr i ftii Do Koiung bi vtivg n IWLHHiWvk r uorafgegaan ihxji wn viikttdt gtHw lu t Uegtulgen loi g hij o m lil treilt rii d ht eo w c Ft te tang ii tijnl lxJ e l iju kunlnk rijJi op V nrsthiUdulii hoog1 Mi lu wi tw n j4hI m C t Hi rlmoidt iiialt u ouiiijaitu A l uLt 4 hp afwi erljautrlj u 7ijd Ikigi iilg iii l vuur maar liet wfurd ni i itooi i t a Duitriih lli gtulg iiaugnatkii OOSTENRIJK HONGARUE l u iitluii ier van Juslitit treedt af Hij de bplian f ing van hi W eeuipchf pro t legon dr Krants h Wt btt hoorea R I geiui e van riiim tHtr on I uutig I i ixiii iniiticli a ijii iajit v un dt n minis r iui l iwiog woa toiu Kraiilz tcn 01 iratt voor ÏU levering van bitr nloot grotKi I t liuig 4tWling gaault gcronakt Uur IJ kwnni ook de lUMe van tLun mt j UJ an Oorlog 1 r pi ake ovtir lu t i rhour au KraiRz door di orKauLii V an lii t luluibti n i w am bij di ntmi H tf t laardK dat in du nota a4 h rufver I it iiii ii warui uunK bracht t p tC OU l vau tilt gtnuigtiiis wtiiaolit J er U l jgii g k dagvanrdiing van demuijMt r V au orlog v an J ut Ude envdn 1 itmniii n mn de zaak op te hc dt rtii t nd r algivoetiM npanntug verklaarde de voouzilU r dat ht4 gereciHAhoE bwloten liai aajii óH verzoeik gevolg te gev n Na 1 rhand vierd de m iuMcr vaai Jua Uit dr i reiberr bvlieoi Utderdaad ë liiige gedioiord bclietiii v rklaerdK dat bij v 6i hij all g 1 u c werd gnhoont zJi ii genoopt Hg lol ds iui iK iei liii dait liij zijii aiiiilit vt i I lil haiklvi vau d cui ktMzer stt ldt H I d ti iullis 0111 ook maar dun wjhijn k n i Jtn dut bij oL oppe mto Kider V lü il t jiiJvLiiKMj bfJiter op hot giTiHjhlB Ik f Invioid zou kunnen oilni n L t erkiarmg w eiile m du ihai groo It Ir rot ring voorwaarden toe te staan evenals het ver strekken van alle nogetlijke oorlogsmateriaal De vloot zal in het bijzonder tegen onderzeeërs moeten worden toegerust Dit duidt slechte op een indirect ingrtj pen Intusscheii zal Amerika el bases openstellen voor Êngelsche torpedojagers om de duikbootenplaag zooveel mogelijk t bestrijden De goedkeuring van het Congres heeft ons nog nlet bereikt Zondag gaf de Amerikaansche Aero club haar jaarlijksch feestbanket dat de afmeting aannam van een grootsche betooging ten gunste van de deelneming aan den oor log aan de zyde der geallieerden De gezant Gerard beval den algemeenen dienstplicht aan en deelde de volgende b zonderheid mede van een gesprek dat hij eens te Berlyn voerde met ven Jagow J enk eraan zei deze dat v y 500 000 Duit iche reservisten hebben m Amerika in geval van oorlog zouden zIj het u erg lastig kunnen maken Denk er aan antwoonide Gerard dat Amenka 600 000 straatlantaarns heeft Kaaraan het uw reservisten als zy ona hinderen gemakkelgk zal kunnen ophangen Sprekende uit naam van het nationale Fransche Comité voor de krachtsinspanning van Frankrijk en zyn bondgenooten ver klaarde Stephane Lauzanne aan dit feestmaal Frankrijk zal strijden tot Duitsch land op de kmeen vergiffenis vraagt aan God en de menschen voor de misdaad door hem bedreven door den oorlog te ontke tenen Irankryk voegde hy er aan toe zal hen met vreugde ontvangen die zelfs t € elfder ure zich voegen aan zyn zyde omdat zy zullen helpen aan de overwinning van het lecht en de beschaving Ten slotte vermeiden wij de arrestatie van generaai Julian Inas Hy ia uit Nicara gua afkomstig en te New OrleaJia gearres teerd Hy wordt beschuldigd voor de Duit achers werkzaam te zyn geweest De Duitschers vermelden om te bewij zen dat ze met zoo harteloos zyn als de Franschen wel willen doen gelooven dat de burgemeester van St Quentin tot tra nen geroerd de Duitschers bedankt voor de maatregelen die zy voor de bevolking hadden genomen Daaruit zou men kunnen afleiden dat de Duitschers dus ook deze plaats willen ontruimen Wat men veilig kan aannemen trou wens De Engelschen hebben de dorpen Fran cilly Selency en Holnon veroverd en staan nu op twee mijlen afstand van St Quentin Vandaaff houden wU neutralen onze pariacoop gericht naar den ooten bro r die op t punt staat ons zetachap t gaan verlaten AmeHka Maandagavond 8 uur zou de president Senaat en HuIb van Afgevaardigden in geineenaehappelljke xitting toespreken Wat hij gezegd heeft weten wy nu nog met Wel licht dat men onder de laatste berichten daarover ieta vinden zal Maar natuurlek z n er allerlei gissingen Men gelooft aan Êngelsche e fl t de vreemde regeenngen de toespraak kunnen beschouwen als tennaastenbij een verklaring van het bestaan van den oorlogstoestand zoodat ze zicb genoodzaakt zullen achten verklanngen van onxfjdlgheid af te leggen Flood de leider van het coinité voor buitenlandsche zaken in het Huil van Afgevaardigden heeft een motia opgesteld aarb l verklaard Wordt dat tusschen Duitschland en de Ver Staten de oorlogstoestand bestaat en waarbij de president gemachtigd wordt oorlog tegen Duitschland t voeren BINNfiNLAND De Umted Press verneemt zelfs uit Waahington dat de geheele natie vast overtuigd is dat Wilson gisteren aan het Con gres meedeelde dat de oorlogstoestand be staat Het ia zoo goed als zeker dat de zaken geen anderen leop nemen De Senaat en bet Huis van Afgevaardig den zijn buna eenstemmig m hun steun voor een dergel ke verklaring hoewe men ver wacht dat de vroedere filibusters ook nu bg de geweren zullen staan om in de laatste loopgraaf t vechten in de hoop den oorlog te kunnen afwenden OemeniCd Oorluffanleuwaa Nogmaals de Ik had er eagmlijk lie voorkiur aui g g t en iHt fttooniBotiip lo ontwijktu len oiitf 18 H ij 1 t ook dtoor c n torn I gt lukt tooida en lïgeiiB koopvaardij Hchip in htH zicht kwam ea voor do Mow t werd gthoudJt n In leder al t i dt ng Jat he knii r ttn aan al o lit ko 1p aar lJbol ip Ik zag Ui de iw liheid van het laatute de granaw n in hlnei I e aolUervolgamg werd v oort ze iiï baide fioliepen v tr5 t nen len slotte uit Ulijn gtaicht Wegen liet umnaWtis verg vord rde seiioen vtranderde ik van koer naar hei N In de At aniti ht n Ott aan waa Het land wenscht algemeen de deelne ming van Amerika in de verwachting dat dit ook in zich sluit de uitzending eener overzeesche expeditie een uitgebreide ma ntieme actie en daarnaast vaarschijnlyk een reusachtige leening of een gift aan de geallieerden BUITENLANDSCH NIEUWS EKGEIAND Dp regeering ï ieigt In to g r ij p e n rv pefleftnng hot ft te Barrow kpnTil iiiig Ti dCTin Fvaiiplnkkdi ni s dendi ia nil liiH werk hlnnin 24 ii ir ni 1 a hoTAnt H re eerlng zal ingnippn iiIUh c ic lionifsilg h wft op de verdedi Ein van hrt Konlnkri Koning De Meiropole ewi Hc ttl h Mcrl te Tonidffli vertül A 18 Maart Konln De atgemeene opvatting is dat als de pre aident eenmaal het juk van het pacifisme afwerpt ht veel actiever krachtiger en agressiever den oorlog zal voeren dan de TToager aangenomen houding schynt aan te dttiden Engeland verwacht dat Amerika a B Woensdag zich in oorlog lal bevinden Een zoo juist uit Washington ontvangen telegram meldt dat president Wilson een overzicht gaf van de laatste gebeurtenissen en zei dat Duitschlands daden oorlogsdaden waren tegen de Vereen Staten H i be schouwde een legermacht van 600 000 man noodzakelijk en vroeg de toestemming van het congres voor het verklaren van den Staat van Oorlog Hw fe tranen dïe hij tetvcrgeefs tracht Ie tp bwiw in fn u t ai op haar hand De f ij e geil r har r poi ffoonlijklieid epnu n pd mrt rlf i no f fitnrtn n taot van hH r eero h rftt efl mnelcte hpiit onuitsprp k liik gelukkig Nooit had hi haar zM M rrhad a 1b bii hare wiktSng d e hpm Vfrrird dat hij de oude plaats m haa r hnd behouden ofschoon zij onh rrocjw li k wwpti g rheid i Zeker wÜ ik naar u hooren ti r wil Ie onzer oudo vnondBobAp en oradat ik getrfpn heli dat j onscSiuldlig mo zMn God zppene u voor d ize woorden mime wrtljpvc hoog ereerdc I adV Dr hnnel Ie mijn gctulg e dflt Ik oii chul Me hwn fln dp mlwrfwden niii ttn ln t ge 4¥rf Sdr Marmadiike nam imi mwïo nuar ffat huw At zonde waar he gniwelifke ftfl beraamd mii te doen uUkomm als lem penaar i vaJ aohe speler et tft brand merkm als een wrloozc voor iue cl de woield fn u Dal do bfloeliDg wa mij 1 n u onimogeJttk te mairen wt ik ze kfrl zHde Rldhard I aiobeT bedaard maar heell Aau huhne erder reiken de motamrti durf ik niet denken Maar beken was lie d U ik u lieftit Sue dat Ik u al koelte b m m le ven wilde befioeden oox oliënde dat ik aln een M al als txsi waakhond altijd en o M aI u nabij was DawroïB moest ik van a word i verwijderd mim naam g tfchaa £vle4it mijn kracèt gedjrokcu Maar Dïij veoTiietig en kondii n zij nlK inijn leven bdioorde aan miin I dy tn aan haar alleen De hemel wikle niet dat Ik zou t eewijken onder hun moorddadl ge pluioea Ik strei te ren zieJcte en food mei al de kracht van dM wanhoop Het wts een worsteling op leven en ctood waarbl uUjmttliig en mioedelooB Feuilleton trouwe waarde vrleaidl Citxl zegene u voor deon woordt al Ik woa otttwAiend bedrot d toen Ik liet hooixlt wat uien van u vtrteldft ofwhoon ik htt uioor liaJf kon goloovtui ztiide zij op 9ohtrt end ii loon en nu Zool En mi n nu helt gij mljti volle VBrtrou w n wewr zfude ztj in allen eenvoud Ik weeit dal gij sn nvii houdt tn d Ik m u ettfi waren vritnul heb n andennaal boog hlj vootfoveir maar valtü nu haar hand pn kiwie die waar toe liij ajfl erkende vrietul hrt recht lind II ij w M langham t rlinnd zijn fligen vepdrl t Ie bov n gtkcmtii t mt t de eihlt ztlfverloocbpfiiog als alleen de wa re lteM in een men t eiihart kan wtk ken woa hij erin geelaajfd plgien leed eii kr nking ttr zijde te ztrtteti tm dacht liy alleen aan wat bij ha l opgtroerkt lian b © ekheid liate droelgee tgMd liaar g voel va u vorlateulie die zijn hulp beh eWe n rui wei ievtil tvidio hij terug 4ringv de wat de wtmSvb zijaa harlt iv van jaren her wa hebt ge mij ook lets te vert Ien vaa hemy Van luvn ao de Prln zeMe hij MC t NeiMi üövu Kiohard xeode zij zacht Miot lig ik flpretk liever ikUH over dm Priiin want ik oet boe gij over betu d inkt Ik wU u altijd HA vTiend hou rltn maar dat zou niet kunniti al gtj u ongutt tlg over hem ultll omdat Ztj w ife4de wam at zij h n au moest zfgjgen zou zij wM bet en voelde het aan het Uoppeo van Iimt eigen hart zou voor h D verachrUt kèli zijn Nu ja oukIu fr lunuuD hi liM 1 aan d 7iM mimpr viiandftn Wrwyl hii nJii p i dfe rMh van rihi v i rkrachi r wuat is Mlaoi+len geknakt maar ovi reinxi nog altiWi t en de stormen Iift ajiHL t n m t d oAn hulp zal Ik ze s taen dÜe ii wI Iho depren n die longe man nrhtte zirh op mowflig en fier em uit wend klofvk rltn JtPni tot achtor 1 eiken oa m elen Wat eerde het hem of zlroe vitnn en loer rfen oni h i te bdulfltereii 7i Ime I ad had n el haar kiw betii lot riilder es agÉ nl n In dien trot z g hlj rond nanr dtn niau dïe lela zou darv i zeg Dio ni 4inio r lge wonr ttn waard Ri ohard doeii mij fhrikken zelde ue n eenage aarzel jig Ik ben bilt blij dial gi lenig 7i t gtkoiïien De laatnie neon maand ti ho b ik e n voorgeivoeJ gnhad van een ns ierend onheil Ik hel Ik heb mij verl alen gevoeid en Tooh nie ongelukkig A nl antwoordde zij t rwi l zij zloh rekensLhap trachtt te geven van wat er in hear hart omging Ik voel rai met ongelukkig sJIeen angBtlg en wat ve aten D t ts allee I Sir Marimuduke Is veel op rfétt wanncier hij IhuLs W zit ik hom bijna nooit en ntaaj ze4den zt bij Ieta tegen mij en veel twmpathie Is er std lig niet tuH schen mevrouw de Chava en mij of fcboom zij op haar manier BOtne wel vriendeiyk doet Toen zag ze met opwelleDde traoeii hem aan Maar allee Ie nti weer Id ordct zei zf met aen vriendelijk maar goedig tcbje u fij weer Hm zljt oxljn