Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1917

voerde coaeaiitni o het gtbltd van 1 vensmiddelenToorzieaing waarbH mao desnoods niet tal tsrufBchrikken voor ontaigetting op groote schaal Eertang heeft t Utrecht een vergadering plaats van landbouwdeskundigen waar da zaak ter sprake gebracht wordt Men spreekt reeds van een voorstel om alle granen en voedergewassen t ontaiganen en op te vorderen Minister Posthuma is echter vierkant tegen dit voorstel gestemd Blijft hij onwltlig dan Ugt een motie reeds soo goed als klaar en kr gt hy bet verroek om been te gaan Ab een dergelüke motie wordt aangenomen Want het parlement Is al eenigszins gewaarschuwd voor de staats sociaUstlschc neigingen van den hoer Treub Het Naderlandsch Tooneel De Rftad van Brth 4 r berloh aan de hiaden lu tv wijzt waarop de Kooiuiilijke VtTPwiiging Ui i NwlerlandBoh Toont eJ lot DU toe bPBtnuJrd wprd taI w ingrtjIHHuW vrrandoring ptaata hoiilH n Van 1 AiiguMtiw af wo r lit do gi h de Ifiding door den raad van Ijohei r aan een gtMliti pcrd Ud opg t a e De he T i dluanl Vtvkade de dircciSe van zijn geaeCaohap in dipi Maag iiii t 1 Mei zal n irlcvg i liti t d zt poHitio voor een aan a t jarm op zlcli Kriwumeii t htvr aii KoTlaar Sr blijft dttreoteur gwaii en al dim deii h w Verkmïf aU g uiiaobtlgkk van den raad van lirhi er anliiHnwtratiW vt r1fgn u oordlgfn z Die Haghespelers Naar het A ftd veriH iiii zullen di nptiHtfii au Die HaglK tt it ii rw voorloüplg voor eigeu rekening c rder wpe1 11 oiwl r loezlclrt van een Kaad a IWilieer ii Ht Dirk Verl 4c alx voorzit t r I en arlii44tieke oomaitiieHie ht tiaaiido ml or Kiiy ot n lliwHuik i u Doiiis an iarttiflen ral ilanrM van advlc dllen i iiii ivde zal tot l i April bn Dltf Ha hdupelt B hare niedeiwwking blljwn erkeeïion Kaasmarkt Orni WATI R Si April Aanvoer 29 partij ni 1305 Klukw wt ende pl m 1525 K tl l Pija Ooudsolie kaa 4 Ie ooort M fr 7 vl 2e oort 54 f5 AlW ikt M K ti iiaiLdel matiig met ooïwtiLle HOUUIUAVIN 3 April Aangflvo rd UK wagen 4 waaronnkr 46 Hljknoerk te miK u 7253 wtuk wi gtmdo l t öl K O l f ijs JoiKfeolie kaafl 1 57 1 59 mindere kwftl 1 53 f 5 i Hijk nepk f 57 G0 50 zonder oond tle Handel inarll De Vereeniirde Staten en DuIUchlaod De oorlogsboodscfaap aan het Congres WASHINGTON 2 April President Wilson heeft aan het Congres een overxicht gegeven van ds gebeurtenissen voor de tegenwoordigen toestand was ingetreden De President gaf daarop het Congres in overweging t verldaren dat de laatste daden van Dultachland slechts oorlogsdaden tegen de Vereenlgde Staten beteekcnden De President verklaarde dat de inleving van een legermacht van 500 000 man al noodzakeiyk zal moeten worden bescboawd en adviseerde het Congres den staat van oorlog goed te keuren De Vereenigde Staten Kullen moeten samenwerken met de naties die op het oogenblik Duitschland bevechten o s door financieeU credieten op bijzonder gunstige voorwaarden toe te ataan evenals het verstrekken van alle mogeiyke oorlogsmateriaal De vloot zal in het bijtonder tegen onderzeeërs moeten worden toegerust Wilson verklaarde dat de Vereenigde Staten geen enkele twlat hebben met het Duitsche volk maar dat de oorlog wordt veroorzaakt door dynastieke belangen De naties kunnen een veroverin gspoHtlek van een nainirigen staat niet dulden De gebeurtenissen in Rusland hebben er toe bü gedragen de Vereenigde Staten in de overtuiging te sterken dat de Pruisische autocratie niet onze vriend was nochdleuoit kan zi n De oorlogs resolutie in het Huls van Afgevaardigden WASHINGTON 2 AprÜ De tekst van de resolutie van Flood de voorzitter van het Clomité voor Buitenlandsche Zaken en het Huis van Afgevaardigden luidt Daar het optreden van de Duitsche Hegeering niets minder is dan den oorlog tegen onze Regeering en volk besluit het Huis van Afgevaardigden en den Senaat in vereenigde zitting dat de staat van oorlog tuBschen de Vereenigde Staten en Duitschland die de Vereenigde Staten is opgedrongen bierdoor formeel Is verklaard De President wordt gemachtigd mmiddelIJgk maatregelen te nemen om het land GOUDA 3 April 1917 ZoToii bodrÜTen tfieuedai tu EkctriKkm lioom Na opmakiog van de maandataten van h t troomverbrnik aan de Electnaohe Centrale ia gebleken dat eenige atroomverbrnikera ia de afgeloopen maand meer kraohtatroom hebben rerbraikt dan wasroTer eg volgena de vereto op dl d vwartdgdnj in bloedende MDBUuHÏgbedieii verkeert mdanks hot fedt fet tear vde moeUiJkhedni t overwijmeo ïijn giewea De strijd tegen de tubemikwe te ook dit iaar weer toegenomen De vereendginK teU 48 leden t w 16 veroevi og tot beulrljdin der tubardiJose 31 ftW vwi het Groene Krulri en I verfiemiiglng voor wijkvorplegij Van hot bowtuur moeatcn voigeiw de statuten aiftredwi d heeren II Ie ÜoiiUre dr G J Rinli en dr O O J Evers AUceo hoer Lc CouUre was bwkloabaar enweird ontnidkidlijk hetrkozen oot de vBücaAnren van de beède laotatc l e8tuiir adE i werdien giskozen de heeren dr C J A van Itoreon Lelden en lir Van Lennep io Haa Dr H H Vos genecotkeer recleur van tK t VoJksiBanatarium voor Ijorstlijdeo B Ie Hellendoorn liiedd daarna een voordracèt ovex de tul erouloBe € trfjd9ng in het ttcht van nieuwe oiiiierzopitingec Exameni Wiskunde Hij bci InkkiDg van divi nnniMer van binnCTiIand dM zaiten Is iK paaJd da de coiiapiWAie aan weJke wortk op edragt n het exain in rFn van hen die n akl van bekwaamheUJ verlangen tot he gevm van iniidde ar oniderwijB in wis en namurkiindige w etenechappeo voor het jaar 1917 zlüüig zal lioiiden te sGra veiihage en is aan d oononfei ie toven opK dxBgen het ratantbu vren van lien dUe in 1917 de akte van b t waamheW wcoBolwn te veritrijgen tot het gwcn van lager onderwijs in de wiekunde en z ijn benoeind tot lid en vooreitter dier cwumlaaie dr G H Goop inspiwteur van het nridldeH a r onderwi CBISIS MAATBEGELËN Fetroleumnood en apoorwegrerkeer De invloed van de op het oogenldik hoarschende petroleuaiKKKxi op het ftpoorw ftgibedrijf zal naar de Tei erne i iiit minder groot zijn daai m aanvankoii heeft vaiTraoht Van regeerin wege zal zorg gedragen wopdm voor df noodige petrOJeum voor vurliohtin der widwelfl en der signalen Alleen de verWahtilnjf d er treinen oor zoover dat iiiiot elwtrLsoh gertchiailt en verliohting van oinnii e Btation t waar men nooTi gam noch elwdrioileit heeft liaart eemige zorg I e zöiiiertijd brengt eelïter ook op dttt punt eeiüg lülkoimHt en iiKn verwacht vokioende olie voor de hoogMt noodi verlichting ter be ohikkiLng te krijg n ZtUnigdiedd zal KilUer een rfrinigwidc eteoh zi n en vooral in de treinen zaJ nwn dil we heaiierktaii door dat de verlichting Uier zal wordeti aangestoken Het gaw waaniifde de Ireim n tcgenwoorrdig ten deole verliolilEi in wordt uil petroieiun getnBi t De Brood voorziening Aan den mdnlöter van I ndlMjuw ia door ïe Leidfeoiie Bakker patroon ereenjgiing medb maoiens de afdefllli g Leiden van de Voroeniging van Xed Werkgevers in het Bakkereibedrijï de Coöperatieve U rood bakkerijen en Verbniikavoreenitjjinigien Lhm I oel en Voomiit eii tabrikanteii en bakker die niet in wn Oi niaatie zi n opgencdni een teletgram gezonden waarin word Icpleat lui voorgesobreven gowjclri vnn l rood voorloopig in plaads van 1 oim H oina te doem bedragen iMaraan zou dan kunnen worden totTgeft oegd de bejjailnig ilal de periode vaa den gal dlgheidadiiiur dor l roodkaarten vtm SI daig en weer wordt teriijitgobraoht op 7 dat een Immi van 400 graini brood HleclirtiH reoht gMi op een 1kk eelheod an 300 gram en dat van de boiw di de bakkorw wi kx di lkfl moeien mlevfïren wleölvta deel oor de verkrijging van njeel óf bUxnii in aaninerkinig kosiit Dit heeft bovendim di t voor diat na verloop van die eenrtvotgen de periode vian 9 iia f i e n oitrabi aiKi nig ng zal zijn verkregen an ltK jjra n brood per Ifcoofd VoorlB wonll bezodit dt niaxljiuiinprijzen van het brood te viirhoogcn ojwlai de bakkers een vcrgoedfing krijgen wegan wegens een derving van inkoiimtni van 2 dag m in nlke 9 dagen en wegeiw hoogere kortten voor vtTljriiik van brandstoflw Üohl en ui ikeering vaai loon aan de gezoHon en h t aantal kHlograaiimen meel en blo dat thaaw kan wordt n verkregen voor 100 kilogram W l on s ol B l On een kieln weinigje te veniieurdc ren omdlat naamiMe het gewielH van eik broodtje gerii T wordü het alw dieeg Uiii zwaarder moet worden afgetwogi n FruUuitvoer ITel ren nrefln 7 I Üaw te Ainhterdani m ldt Men eirt tmw vau bevot gde zij lie mede dart versdiillendK alamieeri nde berichten betreffende de nog in voorlMireidinlg zijnde regeling van dra fniiluil vwr die sodwl nikele dagen in de pers de road doen gtihoel of gedeeltelijk nie de waarheid in trijd zijn f Iet ligt geenszins in de bedoeling van het bwtuur van d Vereieniging l ruU Centrale om een verlKid tot het houden van publieke verpaohrtingen van oou gnarden uit te loklUii en do pachters vaffi de veilingtm Ie werenZeer waairsdiijnli zullen bedoelde pachters wel aJs aftnvoerdcffis vftn de vedhngen worden toegolarten mits ziJ kiinoien aantnonen dat ziJ het fruit van de boomlgaarden en of fruiUulaen hebben gopaobt of getooht óp een ten overHtaan vmi een notaj ie of vellingmeeater g houden publieke verkoopdug verpaohttn of veiling Het l erioht dat CO pC t fruit voor het bkmeniland zal worden gerMerveenl is goiieol ui de luoirt gt repea Voordellen tot het bepallen van perccntagea voor het binnen en btiitenland kunn en iltt den aard der zaak sJediés d n worden gedaan wanneer met eenigen grond kut wordcai va8ltgeet ld hoc groot de ooest van eUce fruiWoort zal xiji H bericJit onitrewt met de Deutsobe EJnJcauh Zentirale door de Vereenlglingra Fruit Cenrtrale en GroentenrCentrale getroWen reigeUng oïntrent den afeei van tudnbou wprodiiclen la eveneens onjuist Wanneer daaxomtTent een regeilng ïb gi6 off 0 dtto ie zulke geaobied door tb Groep Vetthigwvereettigin D van den Nederlanidschm Tuinbouwraad Leder Naar het Nederl Correapondentiebareaa in Den Haag Terneemt ia er eerstdaags te wachten eea distribatieregeling van leder ten behoeve van de kleinere sohoenmakerB Benzine Het Nederl Correspondentiebarean in Den Haag meldt In verband met de stremming in den aanvoer van benzine als gevolg van den daikbootoorlog wordt dezer dagen een regeling van de distributie van de hier te lande nog voorhanden benzine verwacht Cacao fabricage De firma Bruyne en Heerd cacaofabri kanten te Weeep zal dezer dagen haar fabrieken moeten stopzetten wegens gebrek aan grondstoffen Het voornemen bestaat dan op groote schaal groenten te gaan drogen De Scheepvaart en de Oorlof De Schaldis getorpedeerd N olgens Ie VH iijig n oiitvangien beriolti i hel Helglsohe rtooniftohip Bcbal di g torpedeerd Alle opvarenden iiitge7 ond Td de sdyi epakok weirden gered Pasaagiera van het b 8 Pring der Nederlanden lHj kenrt door de dSreaCie van dfoi Koniiikhjken Wi tIn l i oben Maildien t onrtvangen lelegrafiöeh beriahi van hot s n rrinH deir Ntxlerlandlen tlian li gmde te I iHBail on efvinid m zioh de volg nde pai4Haig ierH aan l oord van gomx md ïcbip J Ar ijdlM Krater J 1 erd me r A Itueno mol 2 kinderen L V lUiurvoort V H J Giwla P Do Uter en M Maizur Mt t het oog op het g aar aan de voorto ltJng van de reis verl onden zijn i ze i a swag i rf te Ij iHaibon aan land gt gaan De scheepvaart HlijkenB aan bet departement van builemlaiidhclu zaken van Kr SU gezant te Madrid ontvangen telegram zijn de Mej Nie r traez Smith Uoyinans Meiyer en ecbtgenoote an den Abeelen met edilgt noole en kinderen Van Heiiven nii i e blgenoote en kind Van Dam PuisItT en ecbl g loote Nidiek met eolitgenoote en 2 kinderen teirhout mH eohlgonoote n kind l ra M en rahtgenoote Doiiglaw an DniCen Kort met echtgenoüte eu i kimderen Van den Brasi Kaggelhaud Van Wijk Zom Krasner De Pooj Kraak uHrt 3 kinderen Boe all d ii iloek Loeff i ge ier en eelilgwioole Bonneiir ötiiiveniberg Burrink Sebt iiMlit r Ike Komng Zwart Mathijzen mej Sii ok ijkej Hartog n evrouw Voröt man iifcH i kimierwi mevr De Vriefi mej de rie ii ck Vlsitvr lieyuen mi vr Korver en H kiiwlieren en bailjoe en voortH M noldai i Vird T de volgende paawagLers van liet stooiirfK hip Hollandlia Ronday Kruö maii en oobrgfnoote Van Leeuw wn en kind an d en Sleenho en met i litgeiiooie en kind an Hm 1 Van Biene en ttfrhtgi aïoole Hui kiw Bron anter remerri m r Sanchez wn gelH rein llollaiwlnelu en Fun e I Uid Hlijk de drie volgende paHBagifr an het stooniKcdup Anioni Ijopez dat a 4gelK iiden wa te adSx VVaolrter en eühtgenoote en Ritflema LAND EN ZEEMACHT Verloven gedurende de Paaachdagen De opperbevelhebber heeft de navolgende order aan de korpscommandanten gezonden In verband met de aanstaande Paaachdagen ïal aan ieder mditair voor wienvolgen de bestaande regeling voor het algemeen periodiek verlof de eerste volleverlofdag op een dag van de maand Aprilvalt éénmaal één dag langer verlof verleend worden in dier voege dat indien aanden eersten verlofdag een Zondag of erkende Christelijke feestdag vooraf gaat of zulkeen dag op den laatsten verlofdag volgt de Zondag of de Christelüke feestdag aanhet verlof worden toegevoegd mits het totaal van het aantal verlofdagen met inbegrip van de eventueele ingevolge de laatste alinea van punt 4 der verlofregeling van 10 Mei j I te verleenep verlofdag meer voor de militairen bedoeld ad a van punt 1 van die verlofregeling niet meer dan 6 envoor de overige militairen wet meer dan 5 dagen zal tellen Voor de militairen voor wie volgensden rooster het verlof op Zaterdag 7 Aprila s zal eindigen zal dit verlof met de beidefeestdagen worden verlengd doch een daglater aanvangen zoodat voor deze ploeg degezinshoofden of daarmede gel jkgesteldenover ten hoogate zes de overige militairenover ten hoogste vijf volle verlofdagen rullen kunnen beschikken Voor de mihtairen voor wie volgensden rooster het verlof op 8 April zal eindigen wordt de dag van terugkeer op 9 April Ze Paaachdag gesteld doch zal in verbandhiermede het vertrek 1 dag later geschieden zoodat deze militairen over ten hoogste vigf resp vier verlofdagen zullen kunnen beschikken Voor d militairen voor wie volgensden rooster het i rlof op Maandag 9 April xal eindigen wordt het verlof zoodanig jverschoren dat d tot deze ploeg behoorenden op Dinsdag 10 April van verlof zullm teruckeeren in verband hiermode wordt i voor hen de eerste voüe verlofdag op 6 rwp 7 April gwteld V Voor de militairen voor wie volgens den rooster de eerste volte veriofdaff op 10 April a s zal vallen wordt het verlof zoodanig verschoven dat voor hen Zondag 8 April de eerste volle verlofdag zal z n en in verband waarmede z op 12 reap 11 April d a v zullen terugkeeren Vi Voor de vrijwillig dienende miUtairen zal het Faaschverlof in overeenstemming met het ad I gestelde en in verband met de eischen van den dienst door de commandeerende officieren worden b aald Voor de militairen die bU de depotsof by de korpsen van het leger voor eersteoefening onder de wapenen z n alsmedevoor het bij hun opleiding werkzanïé kader zal vor zoover deze militairen gerekendworden tot de gezinshoofden of daarmedegelijk gesteld ilJn de Vrijdag vooraf gaande aan het verlof daaraan worden toegevoegd terwgl voor de overigen het verlofzich tot den avond van den volgenden Dinsdag zal uitstrekken Voor de Israëlietische militairen zyverwezen naar L O 1917 B No $ 9 Ten opzicht van hen aan wie op grondvan het gestelde ad II reap IV van mjjnorder van 22 Dec l l bij vergunde bewegingsvrijheid het reizen per apoor is toegestaan moet de 20 resp 10 voor deZondagen der maand April den GoedenVrydag en de a B Paaschdagen berekendworden naar de presente sterkte verminderd met het aantal der militairen met verlof afwezig De reis van de Sindoro 1 en der passagiers vftn de Sdndoro die hL ir te lande aankwaan vertelde aan de U t t het voligendo Te Port Said tiegon de iiiliöère MoeAlijkheden imt die koleii vioorzienang ga en bel f+clwp een dag vertraglinjg ai toen het de ankiers goticli liad en vertrekken 7 o kwam er een tros in de sohroef mei het g i oilg döt bet verljv 4 nog eens e n d R verlaat werd De hiud oro vervolgxle daarna de lei s door de Middfe lilandl olw zee en kwam t iit raliftr aan waar men vernain dat de onibeperkte biikbooloorlog was afgekoindigd en het hip door de gevaai i ke zone waH gegaan gelukkig zonder dal Hmand aan oord daa rvan had gew e in Te GibraiHar moent ong n eer vier wek n op kolen worden p wacÉit Het dicparteineiu van marine gaJ na twee wtik n dfli officieren en miaclwnasten van df Nedeirlaml tohe zoeoiiacht lelegratisüh order over laiid a repatrieeron tm Ingevolge deze oj dracbt btigiaven de betrokkenen aioh op 27 FeJlruari vau Üibrallar naar Mtwlnid Te vopen waren het comUé ImJliö Weerlinair een zee olficier en e nige particulieren op eigen rifrieo o er land verder gegaan en dewn hebben zooalfl men weet het vaderland w iten te bereiken Te Madrid verbb ef het gezeJeohap ert Tiige tag iT a dtoar vernam het diat de Sindöro kolen kon krijgen en via Bergen de relH zou vervolgien waar do gezagi Oenl ir de heer Van der I eau in b lruatie zou ontvangen hoe hij verder moe l Imitdüie Hli baar was deze omstandügbeid ook bij het departement hier te laiLde b 4teiïd want er kwam tdegrafiiHih berioht dat de officieren weermoeeten eiiBUirkeercn Zlj reisden diifc terug twiai lliliraJIar niaar vernamen te Algeeirairi dait die Sandore was loagoslagem en in de liaai van Gibraltar gviKtrand Hel mïhip bUt k op 6 Maart toen er een orkaan vioeddd zoo beivig al nin ii zich ter plaatse naot kon herinnenen ef enal s een aolittal andere groote schepen waaronder oen Nooreoh en on Ite n8 b sohiji I lügehdwi 9oheij en te zijn lo geslagun Kr wotii een wuul uiel een kraoht Vftn i 2 K l t ftille comiiDunüoaiie met don waji wa s vfirbrofaen en zoo he g was de stonii dat de sirene van de Öindoro vaiizolt wa gaan werken twhter zonder dat men er aan den wal ook maar iots an gegloord had Kapitean an d r Eean waw dtw morgein in verliand met h t vertrek dat dien dag zoii plaalfl hebben na r de atad gegaan ouii nog enkele zaken te rtsgeli i en er v m imnuand te vinden due liera aan boord terug wildie lireoigtMi zoodat in t be el over hei öohip in banden fts vau deiii i riAen stuunaan den heer enu De paaflagibexH t evoiwlen zjeh allen aan Ixwrd beihailvo dan de offiaieren llie wel nog ialijdls waren aangekomen 0111 i or hot vertreét aan boord te kun iien ziin maar dSe ir iaat kwamwi oni ook illil avouitiiur mee te bt iovon Hel Bclup geroalüle nadiat het waa lo8ge lA gien op drift kwam ui aanvaring met eon Kiig i eih wehip dot hot aan de Sindoro iiieeiil te moeten wiften dal het zeJf ook w gtMlrand eo daarom t ne sciiadw M i iïiiig eiBOht en lie in de n nacht it enovi r bet plai lwjp La Hogiie de Linea ai zeer ongelukkig vawt tiit Bcheii eien liiritital lage rotwetn waarom heen zich overal fltrand bevindt I e officieren vonden te HbraUar de liotetls vol niK pasöagierB van de g e slraiide ohoptm zooda don eersten dag verpohetdune van hen in derde range hoU lleI eH H n ondertïak moe ten zoeken en zieh met tn n oanaip als ölaapplaatt moesten belielptTi LangzaiiK rhand kwaan ieder echter beliooHijk onderdak de zenuwen van de pasaagiiers kwamen weer tot ruet en het was toen nirt onivennakelijk voor die Nedejlanders ie OiliraHar een honderdtal lamigenooten samen te vinden De 1 ngelwAen gedroegen zioh lege i 0ver lien geresiTVi erd niaar nietteniiin zeer hoffelijk in enkole gedeelten van de p aata waar nten gelijk beJtend eeai aantal forten en batterijen viisd waa het hun verl od n te kamen He oiidatü zeeofWcser telegrafeerde naar N 4erl nd da d SiMkwx zwaar boBchadigd wae en vroeg orders Kr kwam daarop het aotwofmil dat de officieren en de vijl JiepolingoB au todh maaaweer dia rei ovor land mloosten doea Na een verblijf van ongwvoer vier dagen begaven zM zioh in g zeleeha p van eemge andere paeeogiere en nadat ooze gezamt de heer v Hoyeos een en ander voor de reis had vwnteretó opwef Zij kT ege L een SpaaASohen nMukie eeo koerier van die regeering luiede die het gezetschap geleidde tot Cerbero aan de grens Tueaciien Madrid eo Barcelona kwam een Duitscher ben in den trran verrattsen met de aangenanw mededeeliag dat in Spanije een apoojwegstaldng zou uitbreken en het duo tfwijfeUohtlg wae ot zij de gpons zouden bereUuo Zij waren dan ook Hij liaar zonder verdere buitiengeiwone atoomiesen aaa te komen en men vernam later to Geneve dat die sutkkag iodeirdaad was uitgebroken maar niet veel te beteekeoim hod gehad De fftaker i luuüden getracht een brug op Ie bVazen maar de orde wae apoetEg herBteld Door Frankrijk tot aan Oenève werdeïi zij vergemeld door een Fransolien officier eo een geëtnployeerdc van do reigieering Giiditr ide reis door Franknjt werden zij niet iJrÈerp gecontroleerd en ten opac e ook n het tresnenvervoer waa men zeer Sjoffelijit tegenover hen botgt en ev eD wel niet kon voorkonnm dbt die toohl Vrij zwaar was en dat zij vijftig uren achferoen raiaden in een onaerwarmd ooupé zondwr behoorlijk be kunnen rufrtien zoodat de naoht ook n t bijzonder aaugenaani wfl BoVLiwtóen werdon de coupe s herhaaldelijk b toniid door verkn an ere Het ging er in Franikrijk op A tartions met de vele sotóïu en jolig lioe en de at n ning ricbeim er Ddtütfl Ie wanschen te laten De reii2 gier8 hebl an te Lyon overnacht zij nwohtien wel in liel aLattonerestaurani ielft gebruiken maar niet d i stad ingaan an Hem reisden de officdoren over Scliaffhausen waar zij overnaobt en naar het grensstation ottmairing en waar de paismen geviseerd en verdere formaliteiten verriolu werden Tot hun verbazing wist men dear niets van hun komfrt af NieiUeiuiiii wearden zij ook hi r voorkoHM nd Ijohandeld maar werd er nauwkeiirigxn op ht toegezien dan in Frankrijk liet geval was geweeel De parüculiore paHs erw waren d r eoliter ook eer nauwkesirig beband men had bij de ondurawJtingen zeilfa him Holuoeneolen niet vergeten an Gotttnaringen hadden de officieren een geiieelen dag noodiig om Otfenhnrg ie iRreikexi zij hebben ver o gen lo IiiiRweldorf ovenwieb en zijn ten slotte gisteren nadw zij op 2 Deo I91f uit iia a ia waren veirtrokken tot hun begOijpHijke itlijdflcbap in het vaderland aange4 ognen Zooweil i i Zwitserland bAb in Frankrijk en Duiibiohiand waren de levensmiddelen geranteoeneeird en oihze zeg inan meende óS i bet in Zwitserland sk aliter was dan hier te lande n Duitechknid was geen suiker te verkrijgvn in de plaarts daarvan weindien kleine accharlne pa lillee verstrekt de thee was er niet te dninkon Het oorLog s4 roodl waa wel te geibruilken maar slechter dan het NederLandsohe broodi zooalfi dat mi i De Htonmiiiing waa in Dui1 chiaiid overeeokoanötig di U volksaardi ernHllg er dan in Frankrijk GEMENGDE BERICHTEN Roodvonk in een kazerne Naar de Tel veroeemt neemt het aantal roodvonkgovallen bij militairen in de Kromhoutkazerne te Utrecht nog gestadig toe Daar het militaire hospitaal reeds overvol met aiekeo is wordt thans gebruik gemaakt van het stedelijk ziekenhuis De militairen mogen de kazerde niet verlaten Smokkelen Te Eijsden werden twee Nederlandsche soldaten gearresteerd op eenige meters van de Duitsche grens terwijl zij bezig waren smokkelwaren over te brengen Cokes in den Haag De dag volgende op dien waarop in Den Haag bekend was gemaakt dat aan de gasfabriek wederom bestellingen voor cokes zonden worden aangenomen werden aan die fabriek des morgens ongeveer 20 000 briefkaarten per wagen bezorgd I Eieren De Vereeniging van Eierhandelarente Barneveld en Omstreken heeft deafgeloopen woek niet minder dan l zmillioen regeeringseieren verzonden die alle in de groote eierhal alhierzijn geschoQwd gestempeld en verpakt Deze eieren zijn uitsloitend bestemdvoor de eierveiliogen te Amsterdam Rotterdam en Den Haag Om zicheenigszins een denkbeeld van dezegeweldige hoeveelheid eieren te kunnen vormen zij nog gemeld dat 0spoorwagons voor de verzending hiervan noodig zijn Hld f 3000 gerold Door oen ïtanloorbediende te Amsterdam la aangöfte gedaan dat hem Zaterdag in otm bankLnfitel ting aldaar uil zijn buiienzak ontvreemd zijn twee bankbiljetten van f 1000 Bremer kinderen In Groningen wordt plaatsing gezocht voor CO Brenter kinderen wier loven gevaar loopt wanneer bun nie eeolge weken melk en vethoudend voedseS wordt verstrek 1 r zijn er blj van wie dedbkter verkkiartKunnen ze niet eenigen tijd naar Nederland don zi ze varlorm De brandstichtingsswendel te Delft Naar men ons meldt zal de geruchtmakende zaak met betrekking tot een onlangs plaats gehad hebbenden brand te Delft waarbij betrokken zjjn de personen D S en S te s Gravenfaage n d beida Leidsche smradetirt en parts a ea De Cl Uaaiidag 23 dezer voor de HaaffKte reehtbauk worden behandeld Een groot antal getuigen ia gedagvaard Greuliicident Mw schrift aan de Tel d d 31 Maart uit Sittard Gistemamiddag ontmoetten twee Hollandsche ambtenaren nabij de Duitsche grens te Wehr eenige Duitsche smokkelaars die zy fiommeerdra te blyven staan Niet alleen voldeden zjj hieraan niet maar wilden de ambtenaren met messen te lyf Deze trokken uit zelfverdediging hun revolvers en gaven vuur waardoor twpe smokkelaars getroffen werden De Duitsche schildwacht aan de grens die een en ander gezien had kwam hierop een vyftig meter op Hollandsch grondgebied en legde zyn geweer op de HoUandsche ambtenaren aan waardoor deze genoodzaakt waren te retireeren en niet tot arrestatie of inbeslagneming konden overgaan De smokkelaars maakten van deze gelegenheid gebruik om met hun smokkelwaar en de gewonden over de grens te vluchten Moord Uit Weltevreden wordt aan deTeJ f eseind Een rijke oade dame miss oseph te Solo werd vermoord in haar bed gevonden Zij waa afsehawelijk verminkt Men vermoedt dat de daad gepleegd ia door Inlandaohe roevers Het geval heeft groote sensatie gewekt Van het een komt men in het ander Gisteravond laat loopt een meneer op weg naar hnia door de Kalver straat in Amsterdam Een hem passeerend landluopertje groot hem beleefd en de meneer die goed gelaimd is en de beteekenis van den beleefden groet begrijpt haalt zijn portemonnaïe voor deti dag en een dubbeltje er nit Hij geeft het mannetje het dnbfoeltje en voegt er goedhartig de vermaning aan toe Denk er om dat je daarvoor geen borrel gaat drinken maar er brood voor koopt Jawel meneer maar ik heb geen broodkaart De meneer haalt nu zijn portefeuille te voorachijn en scheurt van zyn broodkaart twee bonnetjes van 200 gram af En het landloopertje vraagt nu ookweer heel beleefd Zou u mij nu ook OW broodkaart willen geven meneer want op losse bonnetjes wordt geenbrood afgeleverd Historisch De veldprediker der 3e Divisie Men schrift aan het Hbtd Sinds enkele weken is de vryzinnige veldprediker by de Ille Divisie ds A L Th van de Ven met onbepaald verlof naar zQn gemeente Moordrecht bu Gouda teruggekeerd terwijl geen ander in zyn plaats ia benoemd en naar het gerucht gaat ook niet benoemd worden zal Is dit gerucht juiat dan zullen terwijl indertyd de benoeming van veldpredikers van verschillende richting een dringende eisch des tijds genoemd verd nu ofschoon het einde der mobilisatie nog met te zien is de vryzinnige militairen by de Ille divisie het verder zonder veldprediker van hun richting moeten stellen Geraffineerde speceryen vervalschingen Onder dit opschrift deelt dr Van Hamel Roos m het Mdbl t d Verv het volgende mede De sluwheid der bedriegers is tegenwoordig groot en de oorlog is hun profeet in wiens naam de onzuivere winsten binnengehaald worden Dit bleek ons weder uit een dezer dagen uitgevoerde expertise Het gold een partij piment zoogen Jamaïca peper van een waarde van niet minder dan 80 000 Mark welke van hieruit naar Duitschland geleverd was doch by onderzoek aldaar 1 nagenoeg geheel waardeloos verklaard werd Op het oog was de waar niet van de echte piment korrela te onderscheiden doch bij een ingesteld onderzoek bleek ons dat de vluchtige olie die de waarde der stof bepaalt en voor niet minder dan ca ƒ 42 per K G tegenwoordig verkocht wordt er nagenoeg geheel aan onttrokken was geworden W herinneren ofls een vroeger dergelyk geval waarby volgens ons onderzoek aan kruidnagelen de olie was onttrokken en deze daarna gemengd waren geworden met de echte waar zoodat een slechts ten deele vervalacht produkt in den handel was gebracht In het onderhavige geval had men zich evenwel deze moeite bespaard zeker wegens het loonende der knoeierij en het geheel ontoliede artikel verzonden Het geraffineerde bij deze vervalsching bestond hierin dat men teneinde zoo min mogelijk den uiterlyken vorm te beschadigen door middel van stoom de vluchtige olie uit de korrels verwijderd had waardoor de anidere stoffen niet in die mate veranderd worden om een argwaan van den kooper b een oppervlakkig onderzoek te wekken Er zyn blykbaar hier te lande fabrieken welke zich speciaal op dergelyke handelingen toeleggen en waar het niet mogeiyk is om langa gerechteljjken weg zulke praktijken te verbieden evenmin natuurlijk als het vervaardigen van inbrekerswerktuigen blyft niets anders over dat het geren van ruime bekendheid aan dexe feiten die belangrijk by kunnen dragen om het begrip te versterken dat ons land als zonder behoorlijke wetten tegen de vervalsdüngea de bakermat van knoeierjjen g noemd zal kunnen worden tsPT 4I4 STJUIT8 L0TERU 2e KI TrAllJi v n Dinatag 3 April ƒ MJM N 1M78 ƒ 1000 No 7800 ƒ 1500 N 4M4 Ml ƒ 1000 No 986 14761 20492 I4O0 Nos 8212 13163 200 N W2S 7796 9010 925910762 ISo Xm 4329 4S33 5137 0048 6288 6369 17004 20622 Prijien iiui 130 105 lU 192 225 228 254 286 290 322 328 351 362 410 467 478 584 621 629 639 658 666 745 782 797 836 Ml 923 966 1061 1040 1113 1131 1160 1185 H97 1206 1214 1259 1297 1314 1317 1350 1374 1392 1421 1463 1464 1173 1660 1583 1600 1616 1621 1631 llit 1666 1730 1705 1768 1796 1813 1 26 1833 1904 1908 1961 1992 2011 2013 aOtó 2068 2070 2114 2157 2169 2186 2212 2271 2314 2317 2378 2424 2474 2648 258 2623 2640 2681 2694 2696 2148 2781 2419 2B33 2880 2887 2890 2894 2906 2933 2939 2958 2966 2972 2993 3001 3020 3031 3038 308 3087 3106 3138 3188 3189 3191 3223 3269 3275 3296 8298 3340 3943 3417 8419 3422 3426 3433 3439 3466 3561 3592 3600 3668 3695 3698 3723 3731 3747 3796 3866 3872 3901 3911 3988 3990 4006 4021 4024 4125 4171 4177 4179 4962 4301 4361 4387 4436 4468 4499 4601 4512 4666 4571 4592 4669 4706 4812 4821 4868 4878 4923 5000 5006 5008 5013 5046 5059 6084 6118 5123 5188 5198 5908 5254 6263 5267 5335 5345 6349 5361 6373 6409 5410 5413 5428 5457 6474 5503 5520 5636 5635 5672 5682 5748 5744 6749 6752 5769 5767 6785 5793 5864 5865 6870 5880 5893 5959 6031 6051 6060 6064 6067 C094 6123 6186 6201 6210 6238 6281 6312 6343 6854 6357 6395 6404 0405 6429 6442 6458 6612 6579 6688 S664 6678 6680 6869 6872 6918 6924 r 960 7023 7110 7114 7125 7172 7196 7198 7909 7225 7267 7288 7448 7449 7522 7627 7529 7567 7610 7638 7646 7673 7677 7722 7743 7744 7767 7772 7838 7898 7899 7916 7949 7983 7987 7989 8012 8013 8052 8057 8081 8088 8103 8184 8157 8288 8349 8391 8420 8127 8688 8685 8620 8677 8764 8765 8790 8825 8827 8865 8884 8947 8961 8966 8967 8970 90 33 9057 9061 9064 9091 9106 9128 9129 9155 9162 9177 9191 9224 9274 9282 9324 9325 9334 9345 9349 9363 9435 9462 9469 9480 9486 9637 9651 9687 9743 9750 9766 9831 9834 9838 9877 9915 9948 lOOOO 100B9 10068 10066 10145 101 59 10175 10214 10218 10220 10265 10296 10313 10392 10414 10426 10431 10462 10497 10588 10601 10622 10662 10181 10830 10882 11016 11098 11107 11147 11189 11829 11281 U324 11370 11378 11410 11417 11460 11490 11518 11549 11564 11568 11604 11614 11636 11665 11673 11706 11714 11755 11756 11808 U824 11894 11941 12014 12024 12066 12106 12115 19117 12174 12188 12192 12208 12213 12248 12264 12268 12287 12314 12322 12362 12395 12405 12627 12667 12630 12633 12647 12667 12669 12691 12716 12718 12771 12776 12817 12863 12867 12661 12881 1S008 13068 13216 13229 18242 18306 13363 13369 13388 13453 13484 13605 13520 13696 13598 13600 13629 18669 1 3663 13678 13679 13766 13782 13785 13796 138 50 13902 13984 14026 110 30 14060 14065 14076 14127 14161 14190 14193 14223 11228 14284 14447 14445 14466 14491 14 192 14624 14661 14671 14663 14688 1409 14708 14722 14742 14776 11779 11810 14912 14926 14984 14991 16020 1 5029 15061 15074 15108 15145 15146 16182 15197 15219 15256 1 5273 15296 16362 15 396 15 106 1 5426 16431 15498 15612 15536 15557 16603 15605 15608 16649 15697 15717 15718 15719 15728 15741 15756 168 39 15872 15972 15980 15995 16015 16037 16077 16132 16146 16165 16186 16189 16200 16257 16264 16303 16125 16493 16519 16642 16563 16561 16564 16573 16580 16586 16601 16609 16631 16679 16760 16766 16794 1G802 16866 16867 16867 16868 16907 16911 16924 16975 16980 17065 17064 17089 17113 17158 17207 17251 17265 17263 17290 17331 17348 17860 17363 17377 17415 17429 17447 17468 17624 17567 17568 17602 17613 17644 17671 17712 17739 17806 17828 17838 17841 17898 17926 17965 17996 18000 18048 18067 18084 18126 18160 18193 18220 18226 18231 18252 18263 18292 18301 18346 18406 18427 18431 18434 18440 18450 18469 18471 18526 18632 18533 18661 18702 18709 18719 187 33 18753 18756 18797 18802 18867 18888 18890 18907 18925 18951 19066 190 19114 19134 19167 19219 19229 19252 19273 19290 19306 19321 19324 19362 19488 19496 19517 19556 19639 19664 19680 19726 19751 19756 19762 19782 19828 19888 19889 19926 19928 19939 19940 19964 19988 20007 20016 20018 20068 201OI 20173 20257 20285 20336 20339 20365 20390 20393 20304 20 398 30106 20187 20466 20497 20610 20525 205 4 20571 li g o iid ii MadMlMltagwi Koopt Uw Hoeden Petten II Baretten CAREL KROPMAN KLEIWEaa 1 aouDA STADSNIEU WS S0630 20720 20747 20749 20817 2083020881 20655 rantioeneeringabq aling konden b aehikken Dit heeft tot noodxakelgk Tolg gehad dat gedurende eenigen tod een eyental atroomverbrnikera van het kabelnet moeten worden afgean eden zalka met ingang van woenadag 4 April a a De af te angden bedryven zijn een Oonrantdrnkkeri een Papierfabriek een Meabelfabriek een Hontdraaierg een Kiatenmakerg en Kniperöi een Waaaoherij en een Zakkendrakkerij Uit bovenataande mededeeling blijkt wei dat de waaraohnwing door de Gemeente Lichtfabrieken aan een aantal bedrgven gezonden niet ia geweeat een vorm maar een wijzen op de gebiedende noodzakelijkheid van atroombeperking waarvan eenige bedryven thana door niet in tgda genomen voorzorgen tot beaparing de kwade gevolgen ondervinden Wg veatigen nn met nog te meer nadruk de aandacht op de ministerieele circulaire die een atroomverbrnik toeataat van ten hoogate 76 o van het verbruik over de maand November 1916 opdat ieder die kraohtatroom verbruikt thana bg het begin der maand zijn maatregelen kan treffen teneinde zgn verbruik te beperken tot de maximaal toegeatane hoeveelheid Waar hierboven onder de af te anijden bedrijven genoemd wordt een Courantdrukkerg daar deelen wij mede dat dit niet is de drukkerij van dit blad Ccatrale Keaken te Gonda In oeue vereeciigdfe vtjrgadering van de BeHturem van de Aldeelbiff iouda van den UrgmHoread en hot Comité tot Steun wulko gj iteren lieeft plaotn gevonden ir boHloten tot liet vormen eeneff Coinini ale voor dit docj InmiddelB Iiöbben heden de doinca Prince Schim van der Ix eff an llijn van AÖteunade Dijxhoom IJoftel A Schepper de RMdler en do heer ü van Tienhoven kapitoinrOommandaiBt v n het Wie ri dor depöt aDiier zioh naar Kotterdein begeven om dajar de inrichting van de Centmie Keulteii en de daarl ij l eiw orende IXstributte in oogenschouw te neinen Hedenndddag had opnieuw eene vergadering plaata waarin de d Wij hopen in ons voegend nummer uit o Tlge mededeeldiïg i o i tre it de eameiwtelling en de werk wijze te kunnen doen doch kunnen reed thans berichten dat de ptannen bij veracliiliende hoofden van intïutArieele on handeletKdTijven zooveel bijva4 hebben gevonden dat our gevraagd ree Vrij belangrijke bedragen zijn topg B d om oene krachtige proefnonflog te vorzokeren Wellicht zal dit voorb eld ook voor anderen diO met het iloei ajinpaniaoeren aanieèffing zijn van iliiinne waarduering op deze wijze te doen ibli iken Naaa wij vernemen ligt het in de be loeiing itet Kere Voor lttetraehap der Comlnu rie aan onzfn Burgenk ester den heor R L Martend aan te bieden I c Brand op de Ooathaven en de Brandweer Het blijkt dat hetgeen wy gisteren schreven over den brand aan de Ooathaven op Zaterdagavond j I aanleiding heeft gegeven tot verkeerde gevolgtrekkingen Het is allerminst onze bedoeling geweest om de gemeentelijke brandweer in n kwaad daglicht t stellen integendeel Wij rectificeeren daarom ook gaame dat niet de militaire spuit het eerst water gaf doch dat een slangenwagen het eerst by den brand verschen en het eerst het vuur kon aantasten Het doet van onze opmerking is geweest te wijzen op het feit dat de organisatie van de Goudsche brandweer niet Is zooals ze in een gemeente als Gouda behoort te zyn Daarmede wordt volstrekt geen blaam geworpen op hen die hun tijd geven en zich moeite en opoffering getroosten om bü brand zooveel in hun vermogen is te trachten het onheil te beperken Wat door hen bü de verschillende branden in dit jaar is gedaan verdient wel degelijk alle waardeering Maar dat neemt niet weg dat het telkens weer blijkt dat de brandweer in zyn tegenwDordigen toestand niet berekend is voor haar taak te behouden wat te behouden is door snel en ingrijpend optreden met voldoend toegerust materiaal En dit is werkelijk een factor van zeer groote beteekenis Dat wy in onze opvatting in deze niet alleen ataan moge liieniit blijken dat een aantal hoofden van bedryven en andere ondernemingen het voornemen hebben zich gecombineerd te wenden tot den Raad dezer gemeente om te wijzen op de noodzakelijkheid van algeheele reorganisatie van de Goudsche brandweer Roei en Zeilvereen Gouda Zondag word blijkend achterataande adverteniie het clubgebouw der Roei en Zeiivereoniging weer heropende Ais hel goi weer tó Vrijdag a s ai maar daair zal bet gure weer in aanmorking genomen wel niet boel veed kans voor zijn AmbachtaachooL Het beatnnr der Ambaohtaachool alhier heeft beBlot n tot regtemeotawijziging waarbij het leerplan wordt uitgebreid en het inrichten van een ourans voor achippera en dekknechta wordt mogelijk gemaakt Afkvering van benaliM vcrbodaa Naar wg vernemen il de aflevering van benzine tot nader order g he l verboden Tubercaloae beatrljdhig Ter verbetering van ona bericht van Zaterdag j I betreffende de openatelling van het conanltatiebnreau van de Vereeniging ter beatrgding der Tuberculoae meiden wg thana dat genoemd bureau vanaf 13 April a a inplaata van Dinadag des Vrgdagam i d d a g a zal zgn geopend Kaaa i iMwtnur der NoderlanAche Vereimiging van Kaaaliandeiareo ht eft een adree aan den Minister van Landl ouw gezonden waarin het meedeelt hit In de gemet e vergadering rersoliiilenrie exportetire zich er over beklaagden dat hun de ge egenJiöid werd ondioiiit gi reed f taande hoeveelheden kae gedeeitelijk verpakt in blaa of blik naar oiik Koloniën dan wi i naat een der neutrale landen te verzenden waardoor aan de betrokken lumdelaren groote Kchade wivd toege radit Ken niet te berekenen Hohiule is te vinwaoliten hij bestendiging van den tegenwoordigen torwtanti door het feit dat daardoor Ai luarkt In iwlralc landenvoor de Nwj rlamiBohe kaas na dezi nOOI log waarRobijniijk totaal zal 71 verlor g gaan z liet iH tiuir verzoiitt daaroïn hel daarli en te willen leiden dat er maatrt eIni fdionien wordtm tot het behoud van den afzti van de Noderiandwolie kam op 1e nwrkt der neutr le landen BOSKOOP Gedurende de maand Maart hebbon zich in deze gemeente voorgedaan 2 gevallen van diphtheritia en een geval van roodvonk Maandagmorgen werd de dertienjarige H Boer werkzaam bij Gebr Guldemond boornkweflkers alhier per fiets uitgestuurd om een boodschap te doen Toen hg echter na verloop van tgd niet terugkwam en ook bleek dat hij zijn boodschap niet had uitgevoerd werd aan een ongeluk gedacht en werden de slooten gelegen langs de wegen waarvan vermoed werd dat bij was langs gereden afgedregd Het vermoeden van verongelukt te zijn werd bewaarheid uit de wetering langa de Biezenweg werd de knaap levenloos opgehaald REEUWIJK Hij Kon Be I van 22 Maart U goedgekeurd dat aan H F Bulga itó Brack buBTgeineeate r der gemeente Roeuwijk op zijn verzoek met ingang van 1 de er een ol on lng is verleend ais aecrctarie dwr gwiKWiie BEBKENWOUDB Zatei lag viel de 7 jarige T Molenaar in de voorwetering en veitfiween in de diepte Zijn moeder die het onheil ben erkte slaagde er üi ham nog behouden op hit droge te brengen OUDEWATKR Voor fle Mrekiking van onderwijzer aan de Up iiib U L U School hel bfn alch Kleobts 1 olh i tantt n aanf aneld en liCThaailide oproeiping zal wonlwi g pte at t ThoïiB voor wn teftiutlei m lhi lijdelijk oo iprwijz r De verkcK p van vuilnis bradrt In di ze gcïni rte f b8 op Slwhtu 3 van W 9 perceelen werdon gogund o Van tit 29 poiTKOtfwin d r iiolïting lOia w Td ii i ongim hiitt viTkhaaxd BERGAMBACHT I e aanlipveliiig ler ljcno mng van t ii gt iH ent m rt larlB lje tö t uit de hpercri W Suhippere gi neL mw crelari tu Hitwijiteu tin M Verkaik aiubtenaar ter secretarie oilhier LAND EN TUINBOUW Nitional BloemententoonBtellinff oür iü Na ionflle Bloaawatentoocifltfilling lil iroole Keuring dtiir Nod Mij soor Tiiinh en IMan lk in mamsniWürking HHt t biMtiiur der Itosurd Diergaarde die t p 21 April a H en volgende da m in do I i n gBardv zul wonlen gehoimie konu ti s tx JH tiMv r nimvnig n om piaatsriiiiijl4 in ZoowW lilt AaJ ntw alë lüt llowkoop zijn rtM H w rr i Ha igTijkt ina tullugen tui gf zegd AA nwr ail fn vrofg niet niindfrr dan 2M M2 piealHnimiIo X k tal van bektiide imia s laten zi nvrt ooMuigd zoodai d groote ruinit die het Boole ileit e Ouw Im dt op 27 Apnl een wldiü van l lo n n i ptamen te aanarhouwi n M gevfo zooaie nog maar 7 1d i wprdi l ijeuiige ra U UIT DE PEBS MiniBterieeie eriaii op til De Töd verneemt dat binnenkort een ministerieele criflis zou te wachten tiin Toen de heer Treub het kabinet weer binnenstapte wist de minuter van landbouw dat zijn tijd gekomen wu De heer Pofthuma heeft bl kbur eerst den loop van taken eens willen afwachten en het Jongste levensmiddelen debat in de Tweede Kamer heeft hem in de meening kunnen brengen dat de Kamer lijn hmR gaan niet wenichte Maar er komt binnenkort wat anders Orerwogen wordt e n zeer sterk doorge niet aÜMtt la Totnukten staat ran Twrdtdlglng te steUm maar ook om al atfn aaackt aU te oefenea n van alle hutpbronnai gebnUk te mëkm om dea oark f lat Dnitsche Regeeriag te voeren en den atr d tot en oveprlantnd etode te brengan Obttraetle la hel Congrw WASHINGTON 3 April Na de verkieÜDg vao den vooreitter werd den ledea de eed afgenomen en begon de verkiesing voor de minder belangrüke Coogres amt ten Aanvankelgk dacht men dat men hiermee spoedig gereed soa wesen maar de Kepublikeinen maaltfte opeens beswaren en vroegen voor i ambt hoofdetnke stemming KUNST Wilson die er zeer i p gesteld was nog denzelfden dag zgn boodsonap voor te lezen zat in het Witte Hais te wflohten en ontving daar berfaaaldelijk verslag omtrent de voortgang die met de stemmingen in bet Huis werd gemaakt Alleen tegen Duitschland WASHINGTON 3 April Wilson zette duideiyk uiteen dat de Vereenigde Staten niet tegen Oostenrük en de andere bondgenooten van Duitschland zouden optreden Onder het groot aantfl ingediende ontwerpen WB8 een de eerste dat van het lid van het Huis van Afgevaardigden Kahn strekkende tot invoering van algemewie militaire oefening voor mannen tuaachen de 18 en de 22 jaar Een ander Ud van het Huis Howard heeft een wetsontwerp ingediend waarbij poBt spaarbankbiljetten in stukken van 9 tot $ 100 zullen wonien uitgegeven als maatregel van paraatheid Voorsteller meende dat op die manier binnen een maand tan minste 750 000 000 zou binnenkomen De boodschap Marktberiohten WASHINGTON 3 April Wilson zei Ik heb het Congres in buitengewone zlttiag by eengeroepen omdat er onverwijld een ernstige keuze van politiek moet wonlen gedaan waaromtrent ilc noch het recht noch de grwndwotteiyke bevoegdheid had zelf de verantwoordelijkheid te nemen Den Sden Februari 11 heb ik de verrassende aankondiging van de Duitsche regeering te uwer kennis gebracht dat zij van plan was om te beginnen met 7 Februari alle beperkmgen van wet en menschelijk eid op zyde te schuiven en hare duikbootcn op te dragen alle schepen in den grond te boren die mochten trachten de vijandelijke havens te naderen LAATSTE BERICHTEN Dat scheen reeds vroeger het doel van den duikbootoortog der Duitschers te zijn geweest maar sinds April 1916 had de Duitsche regering haar duikbootcommandanten een weinig ingetoomd in ov reenstemming met de belofte dte zij ona had fegeven Het Ud van het Huis van Afgevaardigden Goodwin heaft een resolutie Ingtdland trekkende om het Russische volk geluk te wenschen met de invoering van een volkaregeering Het Ud Webb heeft een algameenen bestuursmaatregel voorgesteld betreffende schending van de neutraliteit spionage beschadiging vao schepen inmenging met den buitenlandflchen handel en vervalschlng van paspoorten Daarin aijn alle regeeringtmaatMgelen over die onderwerpen opgenomen die gedurende de vorige Congres zitting door den Senaat waren aangenomen Telegr ifl8ch Weerberifht Hoogste barometersUnd 761 6 te HapH randa Laaf Bte barometenitand 744 0 t VUe Ingen Verwachting tot den voljfendcn gvoné KrachUge later tUdelük afnemande ZuidWeitelüke tot Zuideluke wind tijdelUk opklarend later wellicht wer regen df iiweuw aanvankelijk aaehter BUROERLUKE 8TAKD iiiliii iKlliiR s lil Mnari I iüiarlna Marun 1 V J 1 Iiiklioofl n I lx ji Jan Jo T li t n ivf liua JoriAphl ii z m d V 11 J Ilóafkca im M Ulokliornt 11 Maart l raliam n r J fe Vimii 1 f II dl Kok iVKKl Il N 11 STOLWUK GEBOREN Jan t t Inge de Jong n Maigje Hogendoom GEHUWD Bertliui Natiijl en KUiabctk Dima Koot Advert entiën HET BESTUUR der ROEI EN ZEILVEREENIGING GOUDA berioht bij deze dat het Qub eboaw ZONDAG e k heropend zal wordeoe 107 M Mooht de weengetteldheid het toelaten dan aal de heropening reeds Vrijdajf leiohieden f