Goudsche Courant, dinsdag 10 april 1917

Advertentiên Openbare Verkooping TE OOUDA op DINIDAO 24 AFRIL 1917 dei mor ene t uren in de teel Concordia een de Weit kiTen 28 ten oTerateen vao Notaris J KOEMAN VAN 1124 22 Een Inboedel wuronder een aotenlioaUa kabinet pUnlao beddea n beddengoed eni bcncveni een o d loopend biljart niet toebeboorcn Meubelen eoi kunnen worden bijlcbrichl weervoor men tich gcIleTe te vervoe en blj den Makelaar v d BOEK in de Keleeritraet 0 t te Toren eo 1 tot 5 uren te eleo DienstaanbiediD en hebben in dti Goudsche Counnt H D tr tdvertPDilto kostro lMti kIJ ruoruitkwalliiK 1 regeli O 26 voor elke rejrel moer 5 otmts Op raaf mtaiuitend aan h tBaieau Ja Ca ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Proipectu met over alri kc ptima gatuiCenliicn op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingen een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTEHJK Hei Boekhouden la mei lei geleerd welen cheppelijki noch lela nieuwi hrl ia eernsiuurlijk eenvoudig Tanzeif iprekendSTELSEL leer gemekkelijk door ieder te be grijpeD en loo oud ela de wereld 996 44 i Gravtnhaii 17 2 OS V AtTMstHtlraal Nt 7 Zur gtachti Httr Gaarne vtrilaar li Jat ti mtl xttr vetJ gtnoegtn uw aangtnaam en inttlhgtnt onderwas gevolgd heb Dt heldert mijie waarap U de kern der taak tloot legt ontdaan van ajie aanhangseU dtt haar loor den leek oniichtbaar maken ts mgn tnxttns de tentge mare manier waarop temand het begrip boekhouden moet bggtbrachl worden Ter wille lan een hithaam doordringen van dat luivere begrip in xoo ruim megelgken kring koop ik dal f nog meer dan tham het geval t succes met uw streven tuil hebben Met gevoelens van waardeering rn hoogachting Uw dttnaar G A H VAN DER STOK QêP luit ter ttt Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze Theegn worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en één Ned om met vermelding van Nommer en Pnja voorzien van volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe geëerde order eanbevelend J C BUL voorhaas J BREBBAART U S 7 20 Markt 5 ISilltnUI44k hmtiHiiiblIiltSdili l Mt RoHerdam Een vertrouwd adres Ë voor het maken en stoitceren S van MEUBELEN Is by N HESSING Peperstraat 24 Couda Adverteert in dit Blad YOST SCHRIJFMACHINE Model 1916 Deo 4en Apnl 1917 orerleed Zeitl mgn lelicfde B buwdtuiier is DE Maciiine voor vlug en fraai werk E de Man Geheel verbeterd vrerkt geruischloos lichte aanslag volkomen zichtbaar schrift etc Vraagt Prijscourant No 61 Weduwe M P L BEGRAMHOS 12 VAN EETEN J W R VAN EETEN DEPOTHOUDER8 Waacb en Striikinrichtin VRAAGT leien hooge provitie voor here fdeeling Fijne Goederen ACTIEVE DEPOTHOUUERtf Bncveo onder No 1122 Bureau Goud che Courant Maikl 31 1 22 12 Bond van Kaasproducenten Openbare Vergadering op DONDERDAG 12 APRIL a s v m 10 uur in Ons Genoegen Gouda ONDERWERP Oe bekende inkoopregeling van den kaashandel toegeliclit door het Bestuur en door denhandele m u HET BESTUUR Adr ROLLER van OS l HEER rMti 6 a m zit m Slupk I en 1 Mcl zooder peoeloo met ootbijl en vDtl bvdicn licht en vuur Br met opf Ten prl i onder No 1107 bureau Goudiche Courent Gevraagd gepeni oud militair een goede hand schrijvende voor 1126 12 kantoorwerkzaamheden voor direct in dienft te treden Brieven onder No 1126 Biirean Oondscbe Courant Markt 31 Uit de hand te koop eenig Bouw en Helkgereedschap en handwerk een paardeniii 13 hooihark enz bfl A V WIJNEN Stolwyk Een gebruikte PIANINO Woensdagijiorgeii 11 April te 9 uyr kunnen wij zoolang de voorraad strekt Ie koop levreafd k conttat 109 rx 9 C V OUDHEUSDEN Co 115 Welenitrut Dsn Haao Tel 823 r Itudie in billijken priii 193 if Anfhraciet 50 x 80 AFGEVEN Er zal hoogstens 2 H L per gezin worden verstrekt Thuisbezorging kan niet geschieden Hsooaohiend N V Vereenigde Brandstoffenhandel vh S D Boon en firma P de Vroedt B oekt Café DE AMSTELSTROOM St AnUionlestpaat Prima AMSTELBIEREN AanbcYclend 443 20 J VALK boekhoudeIn in drie mflanden Onder leiding van J HAOERS acoounUnt on Hoofdredactenr van Handelsstudie J AMESZ loeraar MO en H J Bf KKFRING Jb accountant en oudleeraar eener HBS wordun door liet Eeizersfraoht 15 i en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijlte Cursussen in het Boekhouden Lcerf anj en voor bef inners eenif zins K fderden en izieerjj evorderden Spec lale oaraDBsen voor de praktik diplomats en voor de actu M O Eveneens populaire cnreas voor zakenmonBchen Normaal IuBf2 e1d f5 per kwartnal Hnelle opleidinp Uitstekende resoltaten Zoo Blaaedo dezer dai en voor de Middelbare acte de naoweliiks 17 jangoP SIFBESMA nit Ftopok die voor het eernt examen deed on die geen andure loidm had gehad dan onzen carsoB Ib het wondor dat onze sclinfteiiike leer gangen op dergelgke wijb populair worden en dat steeds meerdere can didaten voor de practqk diploma s of voor de act M O onze Bchuftehike cnmasien zelfs prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen om grat prospectas aan Zij vorbmden zioh hierdoor tot niets Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta fels Bulletten St jlameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekieede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 Styi Ufel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 g T Abonneert U op Het Steflografiscl Verslao van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij don Raad inkomende tokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discassies alles bijeen m boekformaai ADONNEMENTSPRIJS voor sbonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal btj voornitbetahng voor niet abonnó s f 0 50 per kwartaal by vooruitbetaling r Abonnementen worden aangenomen door de Drultkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Modevakscliool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaagaslotaa bl da vsreaalflac voor Moda vakscbalaa ta a Oravaahara Goedgekeurd by Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumiers Coupeuse en Leerares Billnke prgsen naai R panti m baUn pnma matea U maa M gilqiiliild m eign giliniik li Inm Mil ma u mmm Plaatung van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Damts v HEYZELENDOORN PUITSCH Dnitsche Taal en Conversalic Handelscorrespondentie Ch LAFEBER Laaraap DaiUoh M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Singer Dit ééiie woord egt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnGS want SIN ER faalraachlnes zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAIMACHI S DE MEN AAN DIT UITHANGBORD KAN KENNEN kunt U krijgen in al onze winkels SINGER Maatsrhappij Depots alom GOUDA Klsiweg 5 KLEESE ADVERTENTIÊN 1 B eant p r r l bU Toora llbaHllaS 2 Vette Kalvefen te koop bil J BURGER Ti Koolirl k STOLWOIt EloctrlaDba DmUarlj BRINKMAN Z X N Ooo Ufo 13304a tsé V M trj mt 50e Jaargang Woensdag II AprH 1917 GOIMIHE OOllRMT i© u ws © ara A d v©xt©3a ti©TolsLd voor G o o d su © n Oa str©33c ©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS a lüké BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AiONNEMENTSPBUS i pa kw naal f 1 25 pt w k 10 cent oiai Zooda bla l pl kvattaal f I 75 per week 14 cent overal waa de beaording per looper ieachj dl Franco per poil per kwartaal I 1 50 met Zoodaüiblad I 2 Abonnemeotea worden dateli ka aan cnonien aan ona bureau MAKd 31 Gouda bi eate altenten den boekhandel en de poatkanloren ADVERTENTIEPRIJS i Uit Gouda en oniltrelen Irekoorende tot den beiortkrma 15 tegel I 0 55 elke retlH mee 010 Bi drie achrereenvoljende plaalnnaen worden dele lejen twee berekeni Van bulten Gouda en den bejorgkriog 1 5 releli f O 80 elke n el seei f O 15 INUEZONDKN MEDEDKELINGKN 1 4 r £ le f IJIS Ik regel aetr Op de Toorpajina dabbe lancf jewone advcrfeniifn en ingetonden medede tin ea b4 aacnd i mm g i n iiaiii t t ptijt Growte letter en renden nur plaauniimie KLEINE ADVhRTENTlfiN aovtagen en anbtoitogm bMretfe ie ilMMpwMMtL koop en verkoop kuur en verhuur l S regeli I O 25 elke n mm S m b MM Ibetaling Maxiaotn groente 10 regda BevffMUMiMn S mM Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON teruggedreven van die iW zat vrijwel geheel Frankryk aan dx xA fc n ontweldigd De FngelscUe bladen zijn natuurlijk enthousiast over deze overwüuünt Koning George heeft maarschalk Haig het volgend telegram gezonden Het ge heele ryk zal zich verheugen wer het be ncht van gisteren waarbij d v elgoslaagdc operaties werden gemeld Canada zal er trotach op zyn dat het zyn tro pen waren die den versterkten heuvelkam van Vlmj namen Ik wensch u van harte geluk even aU hen allen die bijgedragen hebben tot het Toibrengen van dit schitterend wapenfeit Wat zeggen de Duitsche bladen De militaiie medewerker van de Vossische Ztg schrift dat de thans begonnen slag b j Atrecht beschouwd mai worden als de beslissende slag van den geheelen veldtocht Het waa te voorzien dat de gealllterden met nogmaals een frontale doorbraak in den styl van het Soinioé offensief van verleden jaar zouden beproeven Na de ervaringen van 1916 was een dergelijk onAreden zoo goed als uitgesloten bovendien was door onze achterwaartsche beweging den v ond de basis daarvoor ontnomen Voorts moet men m het oog houden dat die basis steeds het overwicht aan oorlogstuig en aan menaehen matenaal is geweest De macht vaA het denkbeeld een zoo hoogst gewiahtige factor juist op strategisch gebied is itecds amn onze zyde gebleven De jongata gebeurtemssen hebben dit bewezen De uitweg dien onze tegenstanders gricozen hebbwk schijnt de aanval op de belde vleugell van on nieuwe stellingen te z n n l in mI noordM hét gebied om Atrecht en in het ruiden het gebied om Soissons Niet voor niets zijn Juist bij Atrecht de grootste slagen gele verd van den geheelen ooriog Atrecht kan worden beschouwd als een der punten van de geheele linie die strategisch van het grootste belang zyn De I orette hoogte die in het bezit van den Engelschen is vormt een schitterend uitgangspunt voor de waar neming tot halverwege Douai Ons wordt de verdediging gemakkelijker gemaakt door de uitstekende verbmdlngs egen achter onze linies Aan do verdedi ging van het gebied van Atrecht is daarom door de Duitsche legeraanvoenng steeds byzondere zorg gewyd Wy kunnen de ge beurteniasen van de komende dagen en we ken met volkomen gerustheid tagemoet zien Wat mogelyk was om onzen tegen atand zoo krachtig en duurzaam mogelyk te maken ia gedaan Verraaaingen van da zyde der tegenstanders zyn uitgesloten en het initiatief is in onze handen gebleven Wat nu gebeurt heeft nooit In de bedoeling van de legeraanvoering onzer tegenstanders gelegen Ten aanzien van don tweeden slag bij Atrecht herinnert de Kölniuche Zeitung er aan dat de Franschen In 1915 reeds In Bchnkkelyke gevechten hebben willen door breken maar deze poging kwam hun op een verliea van 80 000 man te staan Nu zijn de Engelschen in hun plaats gekomen en met zeer bterke strtjdkrachten erop losf gaan In elk geval was de aanval als een onder deel van het nieuwe groote offensief ont worpen Niettemin ia de doorbraak ala zoo danig mislukt want de vorderingen the ie hebben gemaakt beslaan maar vijf K M in de diepte op zyn hoogst Zonder twijfel hebben de Engclachen erge verltexen ge leden en daarmee hun einddoel met bereikt Ons front heeft wel een deuk gekregen maar is niet doorbroken Men kan er van opaan dat het opperbevel voorzorgen getroffen tMieft om den stoot op te vangen die men opnieuw zal beproeven toe t brengen Per slot van rekening is dus de Engelfiche overwinning bij Atrecht niet eens Mn verdienste van Hoig maar lag deze in de bedoeling van het Duitsche legerbeatuurl Het wordt wel een beetje te mal zooieti in gemoede te beweren Van de andere fronten weinig nieuws Alleen vai Mesopotamië is een Engelsch bericht De Turken van wie op 6 April bericht werd dat zlj zich terugtrokken In de richting van Kifri vertoonen thans nel gmg tot het uitvoeren eener convergeerende beweging samen met de Furken op den lln ker Tigris oever tegen de Engelache stel IJngen tusschen de Diola en de SJat t Adhaln Op 8 Apnl waren de Engelschen in het bezit van den linker oever der Sjat al Ad haln Zil namen de posten van Belnd Harbe ten noordwesten van Ba dad Het aantal gtvaagcnm twdrotg Zond g 809 Brazilië heeft de diplomatieke betrekkmgen met Duitschland verbroken Expreüdent Roosevelt heeft Wilson bezocht met het doel te spreken over het zen den van soldaten naar Furopa Inderdaad zal er naar berichten melden een expeditiekorps naar Europa worden gezonden Volgens een telegram uit New York bedraagt het aantal ingeschrevenen voor den dienst tot heden 292 000 van wie ich 250 ÜOO eerst In de afgeloopen week hebben opgegeven Men gelooft dat het aantal 500 000 spoedig zal zijn bereikt lodlrtlltudi maalrt goUn beiJt Ij ver ArruiA go ratlit in oit ij ftnancufiu In l M h iiOorzUtdjig In lirt liü voorloopige regwring eininit r 1 Itvtiule kraoU van geheet het jk b al hiiar kradrtsn gew di aan It 1 11 r t I van de gevuL reQ von het jude rt+juuB Imu tlun dringt de tijJ Het bloed Tttri tal van zonm hiH A i tnloeid In dm IW p van Wo lan e oorlo piJaren en ond4 rwijI btljli een g ide lti van li 4 land nog omit r dt u zwaren druk van den viland dii geb M e rtr ken van oo laad iMzrt houdt en uu iltaui In de dagen waarin de vrijheid van Ru aml gvboreo la bedreagt mrt een aieuwm bflÜÜaaeod o BWot De turdt iglog hei koM wM het w I van ona nationale erfdtoe4 en de bevrljdUiK van het land uit de uiAcht vin d n vijand die onze groikzen verwee terd Is do voornaaaosto tarok fan onae krij li ïe dJe de vrijheid m volk V erdedl en Aan dm wil de volkrf overiateode 0411 In nauwe aainenwerking mr t oue bondig en oottv de finiüe4 tt bodUuen om irnt dl kvmÜM b rH Iond bet voerm van di n oorLoff m ent de voorloopige rfgeenng dat het haar reobt en haar plicht ts nu rcvda to verkktfen dM hrt vrij Rusland niet ten doel h e t de overliceraohing van ondwe volken nooh lal lul die wU hcrooven van hoarviutilonaie goederen noch ook maar een deuoljret vreeit leB gfoo wil mmm ntaar dat b t zijn dorj Id rnn duuna nxii vr h te vu Ug a op d n grond t lag van de reoliten der ro4km dflomeor lun edgcii lot belKWren te b AUi a Hit HuMttMclie volk hegenrt ndi zijn iiBclit naar buiim te veraterken H n ko I aii Bwlure volken en hei l lüet Mo lo i wat o wio dan ook ie overhwr stchin of te ondftrdrukkfti In naaiu van de hooife bogln tan van gtlljkhrid zal het de kertMi n varbrekwo til Ko zwaar driiklin op h 4 1 oobw ihe olk Maar It t Ui 4oU ve zat alat iflttfLtn dftt il n xaijtrtaiwi uit dt igroo tl ttrljd w voornClujn trw h varloagt n g hükt In zipi lervwMratht Zlfli I ojttiiseJi u zullen dt n gJotMMag vormen Mn Ie bkütonlaiuhiolie poUtJri dtsr vxwr tüopge regwrlniK di den vwJijrwil uit voirt n d r tlitn van iw laiu zal hawUiavtn daarbij de verMoKMuwwn m on bomig nooiMi In ht ix r lioudonde Do voorloopigM regowlng an Rua and hecJt nlit vK r pht In aarhwid voor let vulk vwlwrgtn IM laul la in Ke aar Wil luoebn alje kj ite In 8pBjin u om ht w ritlden HK vadtffland heantwoorkle W me Iwleellng dtr waafhHd nW door vt r Happintt of onlmoentigliig maar door cta e fi ezlnde inapaimlng bij de vonning vSü ecu t eiihvid van Iwn volk vrli Dat zal onn nii iwtf kra l g vtTi voor jtn Hirijd lu dat aal oort zwgfn bvmiee Enoelsch succes blJ Alrecht paxllltt dost ook mss Amsrlka zsndi soldatsn naar Europa ONS OVERZICHT In de war gestuurd en de linie loopt gevaar t breken Even vóér den aanval was het kartets vuur van den vyand geweldig maar het oogenblik voor den aanval gekozen ver raste zoowel ziin Infanterie ala zijn kanon niers wier afsluitingsvuur zwak en on nauwkeurig was Behalve b j de buitenwlj ken van Atreeht werden de Duitsche posi ties door ons vuur vermorzeld de diaad versperringen werden vermetigd de loop graven vernield maar de derde lime was minder volledig vernield en op aommige plaatsen baande de infantene zich een weg door draadversperringen die nog ovcremd stonden waarmede de vermetelheid en moed vftn den aanval werden bekroond Op vele plaatsen behoefde de infanterie geen be roep te doen op de pantser auto s die voor uit kwamen om steun te verieenen De meeste gevangenen zyn Beieren of Hamburgers en ook enkele Saksers Z j wa ren teruggenomen véér het gevecht De Daily News schryft De Duitsche linie ia een sterke defensieve positie maar het vasthouden ervan door de Duitsches hangt af van den weerttand op bepaalde kwets bare punten Onder die kwetsbare punten vallen Laon m het zuiden en Kamerijk en Douai in het noorden In Iwt oog Laon iTordt bedreigd door de Franschm Kamer jk en Doual zyn blijkens de oorlogskaart belde aangewezen als hoofddoel van den nieuwen aan val der Britten Indien een van de dne valt wordt d zg Hindenbuig linie onmiddel bjk onhoudbaar Valt Douai het eerst dan zal de greep waarmee de vijand Rüsael houdt ematig worden veralapt lang vóór dat geschied zal zyn communicatielijn em süg worden geteisterd want de groote spoorverbinding dis ten zuiden van Rijsael door Douai naar Kameryk loopt zai spoedig onder het vuur van onze kanonnen hggen Het vooruitkomen zal met gemakkelyk zijn en kan beit vele verliezen kosten want zooala de heuvelrug van Vimy er een was moeten velen worden overwonnen De aanval komt op een oogenblik dat de vijand zich bevindt temidden van de moei lijkheden van hetgeen zich in de huidige faze openbaart als een grootelyka onsuccesvol len terugtocht naar een anderen sector en da aanval komt nog voor de nieuwe posi ties daar veilig kunnen worden geacht Indien het nieuwe offensief slaagt en daar heeft het den schijn van ia het geen overdreven vertrouwen Indien wij de oogen wenden niet naar de stelling Kameryk La Fire Lflon maar naar de linie Ryssel Mau beuge Verdun Wanneer de v and zal zyn De Bngelschen hebben naar nu achteraf bitjkt bti Atrecbt een ffoeden slag gesla gen Naar de laatste tellmg hebben zU meer dan 11 000 gevanarenen gemaakt en im kanonnen en 163 machinegeweren ver otlnJ Het BntBche offensief klimt geleidelijk aoordwaarti op zoodat er zelfs gevochten wordt in de richting La Baaaée Zij beheerBchen thans den heuvelkam van Vimy waarvan de verovering op één dag Twr eenige maanden geleden onmogeiyk lou wJn geoordeeld De Tunra egt in een hoofdajUkel over dcQ Btag by Atrecht Het hart van den nieuwen aanval ligt rondom en ten N van Atrecht en de aanval nchtte zich in het bij ïonder tegen den rug van Vimy waarvan twee uitloopers zich ton Westen en ten Zuidwesten van het dorp Vimy in een reeks 1 hoogten uitstrekten die de vlakten ir het Westen toe beheerachen De T and heeft die hoogten sedert de derde msand van den oorlog bezet gehouden Z wraiden naar erkend wordt het groote bution en de sterkte van zijn lime in het Westen Wat hjj ook anders prjjs gaf hü hield zich met grimmige vastberadenheid uu dra rug van Vimy vast Op dien rug heeft h met kwistige hand a jl i jDiddelen van versterkingskunst waip Jfamf en verdedigingskunst in toepassing gibracht die de ervanng van den oorlog hm leerde Hl heeft nooit geaarzeld wan neer de bondgenooten zijn bezit van dien rog aan het wankelen dreigden te bren gen de levens van zijn manschappen in den eenen tegenaanval na den anderen op te offeren om hem te behouden De rug van Vimy 18 met alleen een ontzaglijk sterke lutuurluke stelling die door d rhjitschers 100 onneembaar mogelijk is gemaakt maar noK veel meer dan dat namelyk het heng waarom de geheele strategie van den teruKtocht van den vijand in het Westen draait BLITENLANDSCH NIEUWS en p r o c 1 a 11 ft t i I a ii i o r K ring Ifl oor oo lg rAgH nng h v ft e eu pro ioi n it iltg nnn l Als de vi and Vimy stevig in handen houdt kan h j ziJn linie die naar het zul deo loopt langzaam achterwaarts laten rwenken tot alle doelen van de linie de stel tuig bereikt hebben waar hy verder stand wil houden AU hlj Vimy stevig in bezit houdt zal die lime steunen op de Fransche labnekgBteden en districten waarvan hy Toor ïün voorraden zoozeer afhangt Maar is Vimy vermeesterd dan is de verdediging van die steden en distnctea aan het wan kelen gebracht en kan h j nauwel jks stand honden De spil van zijn geheelen terug tocht verplaatst zich dan en wykt achteruit De tijdsbepahng voor den terugtocht wordt Feuilleton toegev Ja AmM zeld zi na wq oog n i lik ik ben ii gohooariajiilHUi oittza eu iWde BchuUbg po ge behoed niet t Treteen dat ik mtjn wd niet zal hou d u Maar gil vprrolgde aij m t l nl gen angttt Ik ben u iiamtrö ui t on AersohilJii V la h t w I Cl zifD ni in t g heol ni l on erechlli r Ik acht u hoog Daarl L tfee nu tevreden ii nu brsoht De korte op fwond nh id waa vooi hij Toeval Ir had bij Je t öt h opgu m+ rkl en alle g d cht aan hfire pch oonheld eo zijne maciu waren ver V Of en Ja Kilde zii op vrleodeliikon toon Allee la hier Ui mijn tascii Z t lp de hd op de taft nooh angst noch epjt voedende Hij was immer I RJLT mfin in kon zijn rodt latfn gtt dm op haar ptraoon haar fortuin la re gedichten naar hIj wUii Om li i g ld gaf zii nltl De waapd van geld kende 7lj niet Haar weeWe wa lof nog toe d me niag geweest dat zij iMrokkea waa In dl nobwle plannen van den Prin Nu tohter hoopte zij to n zij hil taachjc naar h m toeschoof d amMde haar p r Boenlijke vrljd d verkregen te hetiben Dat zi n vwlangen m hssr zoo piola naar het ge ld overgf gaan AM had tl Ifrdege opgeftierkt Het spoUende lacli je waa op iijn Upppn bedorven n ner vanigen door epn zuohl vun tnt ïwe voi doening Gij hebt wctr veffStaiuUg odaan laijn weaTde gusacna dft gede U van uw vermogen in mijne handen te sttllen zcide hij de beiaag rt e papieren In den lorstzak van zp ksonlzool stekande Nnduurlijk S btt heoUrniaal van u en ik uw man beu ioa ar de bewaarder ei b heerdor smx uw fortuin n nu gajoof ik dat het voorzdchug zo zljü ai g naar h lis jfjn gt sir Marma kuko z i uwc afwezig eid l ieikfn Ik t scheen haar net naar VL r tiir kkt 1 tke aan 1 tering do jn vau V rlattónhainl n hii p lootrfiwld had al haar optewoa Wu ge iacbien en zinnen vervrtren en voor iKt oog i blik ge oelk xlj inifcHclUeD el khj t u kalme ver enoegdhtld m ha weg z ad ng en als laar iroiiwen in dt oii v lukkige kerk hair ia e ivjarighwid h n overha digto un laar fori iin aan baur man t t De annzftUgheid die tot hertoe allt 4 had gekeomeirkt wee haar hoe lunger loe n er oi g alUn tn hal zij tot hieitoe Ifrurf als in een no dzaktiijk heil dezin a ond Ugon zij voor fVTTsi te twijfeloQ tan ivaarbeJd van vi t hii haar voorgeproat had Onder het ovtTg fii Vn baar vnrmogen rer loor zij ook ddll ajjie sprarkjea van hnar geloof In lijne of iaMzu lRlM Dat kou niet vftroorzoAkt z jn door k uibtlrukkiin n w oogen toen htj Ie ta aanntun en bij zloh stak want die kon 4 slet zien omdat hij altijd In Ie süliaduw stond He was baar inrtlnel tnink zijn en Ik moet owk l M i n nJen aobiiT tIol fu gtuudet brengtn Ik zal laarvo r etnl dagen afwtf lg si a u ur Ixjml U ï oiÈfl H g b igri pi timide hij aNuOg loMvvog Totii zy daarop uJ 1 atUwoorild her V tU 1 ij Ik zal atUv re flfn voor onan vol goide fjaiiwnkoufsl o M4KK n wij ooa hu wiltjk nWt me r g iliiflni beJiotwen t hou len maar zoolaug U m uiet zog o het teUr zin d i er ook vott uw k ii niel van gtwpiroken wenk Ij trachtte te RtameJen Zooalt gtj Witt tn toen hij g vi bewtif ag om h I haar te koiaea uW si Ilif iiad ook H geaa ku tol al cneid verlsn d 1 iug V rdwaen zij itH bf f Hebt Zij lltp ïüo laa tlg aU ilj In dt voUrto eu l aktsrhi id juvar diirtde Zij zou mij k v r ur n lajLg heblnvi willen looien ig weg van Jwef mluhulil dcoe K l Izuohi 1 e bflriBgvnJ en oomiwdk gend eld W tg t eg vao htW I Wat dankte zij de duitMttfoli w nt qti ikiiaanidö zij il h ov r WT t zij gudala lad Het IneUnrl t bij wl lea ook wrted I Pol in hi l had zlob Mt Mar t e nii t Xt Ti g hm mow uu ij da httife gevolg o harttf dwaai lM4d laoeot Iragen nu rfacfete hot zijn ruiiu op f hoor u zij ichsauiOo zloh wr rikketlik t Zlj echainide zich otm hfcro d XOiflU ea verbliBdtivI Wordt TATvoUrd Het Nest van den Sperwer f romantisch verhaal uit den tijd van 4e Puriteiuen der 176 eeuw door BAAONPS ORCZY TNadruk rwboden dat én de blijkl r oniopre dith W varf lijn pogf n om haar 7 jn vrouw te doen i m Had M baar ooit uurkdiik tl f Kthftd dan hal hl laarin f nW kun n n épottn i i bij w l I dat 7ii liuip luUH wnd Ml ihed aan zijuc geJiad oierg J verd 4 r e t dnohie aan daï g iukki ver d n sterkte haaj ploteeling ïn haar ï r ipi Hejü ottverwaobla o ervaUend9 ruk li zich loB uit zijn girexsp J 1 bUl re spot Primï zeido J 1101 zijn hailf fpotteaden blik m 4 vol toorn beantwoordend e Denkt 1 soms dnl Ik de laatste weJton bllml g wetwt Uwe U le voor mij is ij ïk i s ze ooit heeft beataan ter il gi asQ imjn veirlan ii voldoen tt in mooie Su anaa hij bedaar j oor l dt mijne zijn onherrooS ♦ 1 onherstelbaar de mijne om BMh ïfevoed en omdat rij vrouw ziH en mij de g hoor d echmdtg itjt d e pj Tod g wn hfbt mij to zuUftQ betoonen 7 s immers zoo I het ni t waar 4 f fwbchie eea oogwuUik etiite in iu Ü dOT diorpe woning ttr W hij hft volle g Twi t voelde van woontei bij ln tinot beseffende Hn A ® r 1 aangeroerd 1 dat jongfr meUqeshart en op haar f V6ran terin gadeeloeg van bra en toom tot ondlerworpenhedd en Ware 1 efdf hoiUg voor Ixm dli 1 fhocft SjKit 1h t U op d piklnhoo ptn hr II flo f n oniiiu oerban onlh i llgirg lus waart g +n man In taai n alfl hli baar n t Hef had gt had waarom had hj h t dau o diln Rmd ew rd aarom baar bwiroRtn lüet t n hi nl l 11 n de Ithkoude loglka nujwterd haar n het oor ÜeW Uil d ed de d ur of en t xotKiTlrta te zesfgMi gtng rij d n hnitijTi weg op erst toui i bij m hok e wareu aan lm i 1nd van li t st t n pad bemerku zij dat I j haar olg t Ik kar l n wi g door hfl bo t h wel all u vliilrti 7 de zil kod badaard Ik bi5n ook a Iwi gtkuui n Maar u wa i nofc niet t o laat itlde hij goed3g en Ui wit u b ei lideen tel w aan hrt Park z jp n zij lUpen zi aan zif z tthlvr s rek II Iln etiidge giliiid dat ziJ b orkii aas h t e uionig g drujipel op blad na Ihd vi dan op den gron d Bu h ii rd mdir baar Iooruatit uMwul maar lifii zoo v zi koB van hem Hij 1 tn In etgtm gv isphtcn verd i ft aaihj m rkt t k oj dat zij I Ij e parkd r dïe hIj oor baar opeivle bl H f hij ata n zsf gendn riur moet Ik afw eU vwn u m taea ïot anna zeWf hij zoo natuurlijk mogelyk er kouden kwao iwUligm lu il a