Goudsche Courant, woensdag 11 april 1917

Vo 13365 AOe Jaargaog Laat umf vooroordeel varen I E PELIKAAN DE PELIKAAN Stoomt en Verft m i nstens even goed als alle andere groote inrichtingen maar is beduidend goedkooper SPECIALE GORDÏJNEN STOOMERIJ 1127 210 londerdag If April 1017 fiOIIMHË COVMW oox Q o CLd SL © an OaarrLStrelcoanu BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS INORZONDEN MBDBOBEUNQRN t 1 4 ri at t li lk r al neer f O JA Up da Tourpagina dubbel lanat Gcwuitr adverieiiuén co Intcxondea medadcaJin ea b contrkci roi acer ar dura t4ta pri üruun lcii Ti en raniJen oaar plaauruunic KLEINE ADVERTENTlfiN aan r t i 0t lii ten b lr flepda dtanaiptrWMal koop co verkoop huui en varbout I S rv ab I 0 25 alk rr n i A r M bi belalin MaiiDium pWMm It re ala BewtjMUMUMn 5 mm ABO fNE IENT8PRU8 i par kwanwl f I 25 par watk tl ceni mat Zoftdatablad pa kwartaal f 1 75 par weck U ceot awtrêi waar da b zorgiii pet loopcr cichl dt Pnnco p r po i per kwartul l 50 mat Zoitda blad f1 Aboaaemcntea worden dageliiks aanienomeiv t n on bureau MarkT 31 Oulua bt onca a£enieit den boekhandel en de poMkanioreil ADVERTENTIEPRIJS I Uu Goud en oittHreken behoorende lot den bcxorKkring J S refcU t 0 55 elke re l meer f O ü Bij jfric achttrcenvoUeode plaattmicn worden dese lejen twee berekeod Van buiten Gouda ea dan bcsorcknol l S regel 7 O 80 clkt tel meer f O IS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON m Atelier Grootwerker GEVRAAGD bekend ntet Dames en Heereowerk Vaat salaris I 28 50 par waak 1130 20 Aanb Hoogstraat No 6 s Oravenhage WJSTOHVIS HQNINHLIJKErAIRIEK YAN METAALWERKEN ARNHEM Het Nest van den Sperwer E n romanÜMh vorhaal uU d a tlld vu 4e Purltedneii der 17e eeuw Misöohlwi had wel alleen hare ijdel held haar verleid ojn de opgwwonden plannen en daarop volgende betulgmgwi n Helde en do Bcbandelijkste leugent te f etooven Fen leuge uu I em opMohtor eeii Kfaoh maar ondai dit allea haar I Zy moest hem Uefd © betooneo ren en gehoorzaaneul Wat hij lou be velen mot t rij doen aié hij riep moeat iJJ kocnenl Oh ga e God du zij met htm hare JUoeaen te geven hare vrijheid had gekocht 8 wIo Schande dat hot met haar ver wa gehomenl dht ij hul elarlj voor Ue de bad geboudon efm l ucenA j bare Üppen had be I dat zll de vrouw wa vaax een HooFDerruï xax EbtTMnrri FILIALEN KEIZERSGRACHT Vo V2 BIJ DE LCIDSCHE STRAAT AMSTERDAM HEERENGRACHT 9 DEN HAAG J5ïï 1 i S ak in h N fminld uMfiM m Mr idf hMrbu ElaotriMlM DnAkerU A BBINKIIAM ZOON Ooote Q vpaaod door dt K Mi ftrn T QOEDEWAAQEN ZONEN re Qoud een bekwaam Eoekboudei steunt Gouda Industrie Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeta tels Buffetten Stijlameublamen ten In leer en peiuch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len enz enz AJiea ttpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7B0 Stijlkast f20 Stfjl tafel f 9 60 Spiegels f B 60 f 7 BC enz SI l0millT44b BllreDhuiiD9blJdtS lll hdi Rotterdam NATIONALE BJINXVEREENI6ING Kapitaal en Reserven f5 5ÜO OOO nici bcaedcn 25 jaar AinmeldiDi Ktriflelgk Kantoor OOUDA Firma Hoffman Co Tc ea I Mci wordi GEVRAAGD een jengsle bflloorbeÉoile bckeod mei de ichrijfoiwhine Brieven onderNo 1133 bureau Goudiche Courant 8 Handeiscredieten Rekening courant en Deposito Effecten en coupons GEVRJIAGO oa tantoad Id dienil te treden in klem csin wi tna aiekce der tc enwoordi e een flinke DIENSTBODE U OODHULP Z lf ui di kunoeDda erk n I I V Adni Markt 31 1129 11 iiiir tm d w rk OARBNSPINNERIJ IllS 7 Incasseeringen op Binnen en Buitenland Vreemd Geld Administratie van Vermogens kiel Iw Ékwerk lljl KaBtaaruran van 9 5 Zaterdag van 8 t TE KOOP AANGEBODEN eeo In loedeo rul sliail 8 groote Handwagen Briavaa fr No 1134 bur Goudiche Courant DUITSCH Dnitsche Taal en CoiiversaUe Handulscorrpspondentie Ch LAFEBER Laaraar Duitaoh M O C 3 Houtmansgracht 19 GOUDA Bond van Kaasprodufenten Openbare Vergadering £ en gebruikte PIANINO op DONDERDAG 12 APRIL a s v m 10 uur in Ons Genoegen Gouda ONDERWERP I koop vru4d voor arudre k coguol 109 F S C V OUDHEUSDEN Co 115 Wlftiultikl DlN Haao TaJ 833 I billrikcn priii 19il2 De bekende inkoopregeling van den kaashandel toegelicht door het Bestuur en door denhandel HET BESTUUR ri liHH H HEER nu l 6 in t n Slupk KXA I ii 1 Mei fonder paailoB mtr oolbljr en voll b di n licht en vuur Br met opg ven piiji onder No 1107 bureeu Goudiclie Coutior HOOI te bespraken i is bü M ZUDERLAAN bij iedere hoeveelheid uiterlijk i mor eni 12 April te GOUDA BOELHUIS OM CONTANT GELD op WOENSDAG 2S APBIL 1017 mor lent 9Vi uur een de Bouwmeniwoninj bewoond door Me de Wed F KERSEBOOM te tielo bq Haastp cht Uo OTcritatn ran Notaris J KOEMAN VAN 20 Koeien TL k ONS TWAALFUURTJE PLANTENBOTER l WtQ DAT Jt T wet I T Is MET rUNSTt WAT BHTAtf 1 Pink 1 Marrla P ard 4 Zau as Taal w imm Kaaabrik Blokw D driawtvUga Kar Hondankar HooJaiaohlaa Handhool hark KrulwatfMB Straoaaüdar Bar h aft at boemao Tul aa urn PLANTENVET VOOITI Bouw en Melkgereedschappen eo hejiaeo meer tea verkoop tel worden een eboden 1121 35 T VMr de Terkooplni elfenutamerd te nes f Hal Enoadsch oH nsi l In I W stan gaslult 7 Dullsch succas bl St Quantin Da toaatand In Rualafid Onluafan In BulgarliaT ONS OVERZICHT Roeux overgeti okken werd Toen de opmarseh Ztch daarna in Zuidet ke nchting uitbreJtóde begon het garnizoen van Mon chy hardnekkig tegenstand te bieden doch het WMd tenslotte overwonnen Da Dultschera zyn nu genoodzaakt van hun oonpronkeiyk retireeringsplan af te n ken waardoor een vooruitsprmgende hoek 18 ontstaan die voor hen een groot gevaar oplevert zy zullen hun steunpunt aanmtrketijk meer in Noordelgke richting dienen te verleggen Een plaatseluk aucces wordt door de DuitBchers gemeld Ten Oosten van Bnlleacourt en by Hargi court ten Noordweaten van St Quentm erden dmzend Engelschen gevangengenomen en 25 machinegeweren buitgemaakt In het Oosten gevechten zonder noemenawaanjige resultaten de Russen meldden dat de v and hun loopgraven aan het Ooateiyk front ten Noorden van Rojiache bezette doch weer verdreven werd De vyand slaagde er in in de voorste loop graven te dringen in de treek van Teresjkovez in de buurt van Sokol doch ook daar weid hy weer uitgeworpen Hy had de gewondf EuBsen imt de bajonet afgemaakt Russische berlcKlenluelden dat by Rasjta ten Z n OecHi ne een hardnekkig gsvecTit isfl de Turiwi wordt geleverd De resultaten kenden niet vermeld worden De Turken berichten uit Mesopotamie dat aan den rechteroever van den Tigria do Turksche achterhoede de vyandelyke voor hoede terugwierp en het mogelijk maakte dat de hoofdmacht overeenkomstig het vastgeatelde plan een nieuwe atelling betrok De Turksche troepen die aan den Noordelijken oever van de Diala opmar cheeren aioegen een vijandeiyke afdeeling cavalerie terug die trachtte opnieuw weer stand te bie len Meer naar het Noordoosten trok een regiment der vijandeiyke cavalerie de Diala over onder bescherming van ka non en mitrailleurvuur maar werd terug gedreven door de Turksche cavalerie dia hem geen tyd het de plaats te bereiken waarop te voren de overtocht was geschied Een groot deel van de v jandeiyke troepen verdronk In Rusland schynt de spiyttwam te tieren De Russische regeering heeft door prina Lwof a verklaring gezegd dat het vrye Rusland met tot doel heeft to heer Bchen over andere volken of hun hun na tionale bezittingen te ontnemen of vreemde gebieden met geweld te bezetten maar een Het ia den DmtwhfirB waarschynlük getukt b t krachtig offensief der Ëngelschen t tuiten Althana na de rerovering van Monchy Ie Preux hooren we niets meer van fini elBGhe zijde Volgena het Duit ch legerbencht zijn EitgelBche aanvallen ten O van Kamerijk afgMlageo en neemt de artillene slss van Vallly tot Reima dagel jkn In hevrjheid toe wat er op acbunt te wijsen dat de FranBchen den aanval gaan begmnen Het legev van den Kroonprins staat daar en heeft naar het Duitsche bericht meldt reeds offeneieve pogingen in het vuur gesmoord Haar we mogen toch in deze strvek een krachtige actie van de FranHchen verwach ten IntuBflchen i de elag bij Atrecbt met beilifiBcnd en ei zal nog hard gevochten wor den om at den grond die nu ib bezet De Dmtiichera w Ken erop dat de doorbraak peglng ia minlukt terwi d Ëngetnchen doen uitkomen dat een doorbraak niet In de bedoeling ligt en zelfa zeör gevaurlijk zou liin Monchy Ie Preux ia een der xoogenaamd sUutel stellingen by de Scarpe Het is legen op een plateau ongeveer SO M koo ger dan het aangrenzende terrein Om dit dorp te behouden hebben volgena Engelaehe berichten de Dulttichera uch tot het uiterste mgeapannen Hun stellingen m het dorp zelf en by het kasteel ten N W daarvan waren zeer veraterkt ook in het boach van Sart waren tal van machine geweren opgesteld De wegen naar Monchy zyn bezaaid met overbiyfselen van vernielde machinegeweren en het is duidelijk dat de tegenstand aan dit front gebo den den vijand duur is te staan gekomen Hi j besloot derhalve zijn positie te veranderen Het dorp tampouse dne myien in Noord Westelijke richting van bovenge noemd dorp gelegen en het hooger gelegen terrem in deze streek werden stormender hand genomen Hierdoor waa de Engelsche linkerflank t en een mogelyken tegen aanval gedekt terwyi Monchy omsingeld werd Eïen aanzieniykfl macht drong vervolgens door het linker deel van de Unie die met een gennge bocht langs het dal tusachen den weg van Cambrai en de Scarpe lag Zware sneeuwstormen waardoor men niet ver koD uitzien maakten dat de beweging kon worden uitgevoerd zonder dat de vijand de omvang of de nchting er van kon na gaan De aanval werd voortgezet langs den Noordeiyken oever van de Scarpe dia bij Feuilleton Ugcn gaog 7 Ha ilnL Jit I ij bef niH ti ko brup bldndeliu ö tn a t4 4 n ra zpnii KikKipen h jbeod gojaa l dooi den instiiiuuiiatgen dirang naax bet ve lige dek BAEONEB OHCZY Nadruk varbodeo Tewrtiond had zo de tera hitfkoiid ta stond 70 bij haren vrlciid Htwir opgc wondenlieid week voor kahn e en hljna een viredie g Aroel Toch kleurde de BChaamte nog haar gelaat maar het was dookcr en bij m het niet zien in de zekerheid van 7ljne nabii beid was alle vree geweken U at hem hipr had doe n komec wist zij ni t Stellig bad hlJ wrmoed dat zij uit waa gegaan om haar inau te ontmoettn Opgewondeo uitroepen en ultleigigiiigtin wordeu niet Rewlsaeld ZIJ zölde aJteen kalm eenvoudig Ik leu blij dat go uvl a rwel komt zp geii mi u beate vrlondl Zij waren op e m open plek In hel park Ongevicpr vitftig paestn an hen af waren di diehtBt Hj zijnde boomem In die ftpooknchtige dookerbMd kmiden zij nog e eü htt soluid iwbertld van een aiïdwen man zien De miet bod hen als in een lijkwaa gehuld De voobtiK koude atmosfeer deed hou rille ais bij een toegrijpen aa den dood Ik kom u vaarwel ze enl antwoordde hij kalm MlsBchlen ga ook ik v oeA van bier zeide zij Met dien man Die vr a kwam vooK uit uit de in teurn bliterhtid van zijn hart maar en koude kleine band v tt de zijne eu bedwong hetD Wanneer Ik g als Ik g flolaterde zij dan ga Ik met mijo mao Qlj det EBiJB vrieuS niet waar gl riet dat wH ittMT nMi iad re dlu vwr hechten vrede te vestigen p de basis van de rechten er volken om over hun lot te beslissen Maar deze verklaring Ii q stryd met die van MilJo M welke jêL Konatantlnopel tot Ruasidch Utft WMSchti Doch ook werd In dt ran rlngaverklaringgezegd Maar het RuniBche TONc zal niet toestaan dat zun vaderland uit den groeten stryd zal treden vemede vi en geknot in zyn levenukrachtm Deze ÜKginuelen zullen de baat8 vormen VUi de buitenlandse he po litiek der voorlooplge regev ng die den wil des volks ten uitvoer brea en de rechter van ons land behoedt m4 inachtneming der verbint l Bsen aan gegaan metontebonBde II ooten De F ngelsche pern Ptaat 1 i verbaasd over het tweeelachtige van de 1 rklanng en da Daily Mail wyst er op i it de Btaatslieden der geallieenitn beter deden zich thana goed op de hoogte te stellen of Rusland Konstantinopel noodig heeft of met Daarbij komt nog dat de irbeiHers of de Hotiaal demotraten onder lien direct het openen der viedesonderhani lingen eiscben of anders de regeering ten val dreigen te brengtn Of ze daartoe in naat zyn of dat dit grootspraak is valt navog niet uit te maken Men zie voorts ond r Rusland Reuters corieapondent in Macedomü bericht dat volgens betrouwbare berichten in verscheidene steden van Bj Ügarye ongeregeldheden zgn uitgebroken ooral te Sofia De Duitsche cavalerie he R n charge gedaan op de menigte te ShifijpJËf vielen een aantal elschtoffera Do ÊXj rsche troepen weigerden in sommige gevallen de betoogers aan te vallen en maakten zelfs gemeene zaak met hen In hoeverre of dit bencht juist is valt gezien de bron ook nog niet uit te maken oo werd zelfs hier ter stede door iemand die zoo juiat uit Duitschland arriveerde veiteld dat te Keulen een opstand was uitgebroken welke waa bedwongen door Turksche soldaten It Dat zyn van die geruchten die misschien een kern van waarheid hebben maar overigens toch onjuist zyn Men verwart zoo licht een opstootje met een opstand BUJTONLANDSCH NIEtWS RUSLAND De exliaaar Do oominl6 ariH van dw Il een voorloopi scbotting d r par ticuliert vtmogeiit d r leden an de vroegere ludzerlijke fair lie bll t dat d wxTaaar slet hw 100 000 p rt de ex wel hebben te 7Pg geti In zuit gij gohikkig zi ii bu l vroeg bil aU lot zijn gora fUrtelian Ik wU het hopuil zueliUe zij Wilt gij nooit vorg m mijn Uevo I adv dat waar gij ook moogt ziju tr iemand in bot afgeJegen fhanet ii al tijd böToid zlju lo eii voor het uwe t gevi nl Jat Daar zal Ik aliifd aandenken ziiide zij in alien eenvoud Maar gij mo mIj b oven drong hij b Joo bet mij au Sue dat indl i wol God vtrhoedi I gij odl of te iiu mer in moeite of verdriet laioobt iijn en ik Iets oor u 20u kunaon doen dat gij het mij zult berlohten en om unj zuh zenden dan kooi U Ja Richard dat beloof Ik u Vaar wel Ln zij ging Dfl Dildt de duldternla maakio haar onzienlijk Hij bleef bil btt brugje wachien want er hferwohto nach lelijke stilte en aJ i om hulp riep zoifv l i bet Iworeu tli hoorde haar vluggen tred op het grind daarna op htt geplaveide pad Itn oogeoblik lounwsfc er de Richard Lambert g4og terug naar h t dorp Sue gehuwd met eon oiieT WM voor hem vwloreo HOOFDaOXK XIX AUea d or d tondeUoiM Ho meitigiouJ g b ut b niet InbM lerea dot btt Fatum aa en ombseh l ftrit a 110 0 10 p Je ti TVarowH ij Ü 000 p hl en ii M r oz prliuieti n d tOIXKt itlÜ XlO 3UUIX en tW UOÜ pst beslltfn s dl rt 1 00 t ulrotig do a rUj cli d Oelo lijst 1 GOU 000 pat per jaar waar lil uog de iBorme opbren Uin au de KroonduioHiwn hl zg K lz rlijLe KftI nel kwanim lUl geh le Ijcdrog w itfd lIk mdoop d zftor liiro hoflioiidliiff r l jiden ïoüdat de wlRhar A tiibw inkkiJijk ani wan L Soniinigv gnjo üi it II b ziiku een giuut pi reouulijk viriiiiug rn I ot rlooi lg rtgcertnK zal U hun n n bHM ve een hijzond re r Hlin mowtl u troïlen olgtu i d IljPteh ZOT dn oiuw ii Ui g ttti zvn ongunflUg a la lupd op din gwoiidlielUUjtMond an m ex T Aar WW n lil koint aldui het I erl 11 dagf i lang nlei uit zi ii vtrtreéikeQta 7t urm arjittrwm zwijkumI mi in gtIblIiUu vri ztiiik n a u liot 7i klM d van 1 zoon Un g ni ewl w rt u vri e7wn dat Ie to and an den Tnaaj iiiog i rorge ru zul Il o red H atitl Rp edirt gJmert n meddden we It o vr dt WvK comild aD airbüklt i aigevaardlg d u piibllci crdo in zi i ofttdeei oipgaaa i rn ri ek rotolulit W waaxuU tlju oor K n fo biljkt oiiii du vuorloopJgv regtv rln ttn vül te bre i peni Het kondigt de vonién aan van Mfl DoaianlBSie vo f buMtfnlanBobö belrrfckin SLii l Hi eliuio direile ouderhaiideriliu en int t 1 u 1 jand te opent n 1 ot dat Jot gaal fen litputaüp uaar tAockbolm en 7ai ir öLQ pwli U koeriA r liüii H lu4 b n rtitlftnl on Zvitdeii worden i t mv nl r oj cl l htt i mllé dat zijn ver g nwoontigtra wu eiwu mot eu mbbtn In Je v llug van de operaljeii aan btH fi oat IM volledige tekst van do re ioiu lo luidt al j volgt I Hw dipttrieiiieat voor iotcmationaie Ittrkkngtn locgevwgd aan 1 oouri vau nrlnl rs en oklateiii afg vaar 11 Ifii iiott door n ivioiiiilrSiai iH op lil 1 1 gria Bg ntsdiap i Irtrogtudvtr l enwoordjRd yijn i jeiiwHiide eoiiBniSïiaxto woult medt d elmgeu aam do I ulttnjand ihe pers en cofttroltHrl alk t nohlei Wfikw h a entupjiap afzwidl 4 C tt hillün tuM beu het agt UiLMiliap on dvn eoniuiieeariM iiiUtii it boroad slaving worden voorgWng i aan Mri g Hi woordigcru van d voorloojiit reateflog eu vsii hf f itïlt In vier and r anjk i n z uft hM to mllé W Ij Waehen hrt oninidib thrk o xwm van v rndA onid rhanidelJingen tuitHehen alle oorlogvoerende tn propagamda on d r o naMta tot beMudlgliig van den oorlog die ♦ lethw de bötirgioirit It n goedt komt langH gladde w tn lot eei e aan7knll ke Ivoogte te hoilben gpbrooht jJotm llng van hvinwiir vopandert wi ln p vl i zin lei vroege reu guiwteling hh kWii 1 n dirpaal ln den weg wrt ewii bindirpaal hOiikH 700 onbeNchrIrfeiIjfc klein en nauw aichlbaar maar loch groot genoeg om den geJultfvogel ten vai te breng a Mt4 Sir 4armadtdte wm tM nu tot alloa oor den wind gegaan Hgj had de njke erfgenorae verleid tot en huwHtyk dat haar votgen de Ingw ch wat vol komen aan zijn wil onii rwi rp m Itoar foriuln eilolijk tot het zijne maakte naar h ttii xilf alle moge lijk vrljluHd U Ook had zij voor zoover bij wUt geen lauw V riaoeden dot haar eigen vooffd de tr nioindo Prins van Orleans was In l r daad widt van dat iaaO le nitanaud i h af Al bij nu iKen luj erlwiztHi Prlu liH ventwljnen kon hij na I ad aual tor tuin gerealiseerd Ie he btti weer lift oud I ven IMden van onofbaidct lijk tdel man mst dit onATik ieid dat hij vjor laan gtdutbt n z u fijn t bi maai zoooJit zijn wliÜbcIi wan Ctguur te ma kon ln di IxMuIenwjIie weriild 0 M hij aJti verafgood had lag DU In sLaptMn aau ziju voeten Hij had hij beyai li 4 V 4llg gid orgen log het in den zak vnn zlju kamizool Sue wa van brtu gi rsaa blijkbaar weoMtbende hem nooit we r ie üuUtvi zien Hij wbéi rijk rij HeH pftl wad gewaagd mew don ovwmowHg ein deli k bad hy bi4 gowonoeo Hij kou nu veilig spoüen nM t al de gervtren de scbuilhoekm de argMige vertoooinceo noodIg geweest voor de lra wtie waar bU hij 4 hoofdrol bod varvuk Da Wftkrte aote wia meeaterUfc gespeeld Hat adHnB wfw f tmm on H t loimté giell vwr dut dU dw b fci tlvtrkl tniig Is van do okUi on af g v aoixligdeu zuoals d e door de 109a tlivjrtf tn undtre at k r4ln f n aan bt front U asagenocnen tn Ztgt diat xij actiiive dcJeiade niet v rw rpt nuof bat nUU tiKbl wn afceul i iiap Ie Slwck bulxu op lu rlcliti n unceoeiuAiretvdo brif vih in t IfgromiBtu rsenden en UKtu koiri Mnaar h buiteniajid to iren in het lullMJn van Iwt cwutt tttoat vtnltr Wij oiM hea ooalrAl van hf uit vuertud coiull d p olda en op d wvrk zuanibwli vau du dtpartfuiiiuten enden Kaf Het r vutihkflnw h orgaan lloiskaja Wolja le fi ht eomit van arb tdor alg4A aardlgden ht rboaldii tl k uLtgntoagd 7ijn niAiiker te laien vallen H Toogt om ptihbüodö en d uatnen d r poraonui dit eioh ht ge ag aanmMlffen den cbaoe domi voortduron Ue tot een l urg roorlog en een sthandt ijkc neder laag zou kuniitu Indm Het 0011M16 bowaarl mhur XïkA m 11zw ijg u De leider br iHii Joodrioh d tftaat U klof geiianni l m he ft evowntn ol i zijn ooil ga Mjeidte het rcoht ilouk iM Riuvtaud te rprt eu V iiavp n t ru il erf tww gtctene JoodHcht atlvoeatiii btjUn itn oogo fuiwtie weik hun w rd aaikgvbodii gt w rd Do Tittn is corrtwpondwit die dit bc ncht aan ziju blad itvlni vtKvt ttf ooa toe dat het boog tijd wordt dut de HutiMscho JodPD zich opeoJlik van d d ifagogeo afeeli tóen Tofoninaatragelen der regeering Hi éa oen btvldll uit StoeJthohir oQ dn voorloopJgH RufMiit ho regeAiinig 4e V rcdtw propaganda oiwler d aciaUmen lilt koip ludxukkai Zu wordv uu Kxoon urtad g ii Jd dat htt ooisoan der Ri e l 4 The iMKiali Uu al Uar door du trof teO in beklag werd gonomeu 7 ij dron njEd nvlactlMkajiHr en do drukkerij binnen wHlke zij met geweld b zetten Om pro pogonda tt maken voor hM voortXiOleo vau den oorlog I t a nieuw aoldateu blad gwHlicbt Len a aide ni w 6 r kng RuHTtyefte bladen geven mo ultvoitig reiaiOH uvt r een tt poc iuir Ü ontiMMe poging van aajiJutmh r van Int Oiid UuKM ohe rfgirrUifC MUitKl oiu aen teien re oiluÜe b igiiaun Sir Maniiaduke Atii r e n eed op dat geen natiitikje bf Muoiew nou b dervni roen waa het dat btt totuar bq on ze overburen ooic do nukkige knot gienoecnd uU di i soeit ontwooii waann het oo lang naast den KentiMhen Hk ulrt bod geioopen Het werd meer don boon Nt sti bij Bicltzeif dot nu lan g iot dlf B man voortir holpen wa i en brt aardig zou ilJn enw t m sondyuilar van htm te aiaken l n allev wat fatum doarvxKtf te dkien bail worf tu xorgf u dot Sir Manuaduk vergat zijn toiwleklooe meo ie neuie uil d voorkanuT van Vrouwllartba t eu toDdt loos la etm b3 r 4kt liik klcdn voorwerp t In de hXfuuaBgt dogen d t do ludfera nog niet wartw uttge vonden n de vuiiruiokevs t venadn won ook bij dag zoo D doos vol uttgnbraod linnen uMt vuurstein n olag boOifMt nuUlg oor buhelijk tso porfMMotlJk geiMTuik iivaar begint onontbferli k 8ir Manoaduke wo m t ujii vrouw naar dtn toegang van het Park R aau niet lut 70rg vx or hnre v l li nioar hootdsakeJiik omdat hIJ in hi4 pavUjom sk h wiMe Nt rfatrgen en weed ziju dM kt rkltnirlg wanimi en kni roek van dtw M ileti Purltfin oantrf tken wn varkteeiÜDg bij d UoiMe moatiilen aitijd In bet paviljotm volUMid had Zoodra bij du ceker waa dot Sne w ff waft uff bij derwaarts Het woa die anond bijziender donker vooral on der de booge olmen ea Sir Uomaduke UMle in ztjD zak naar de tondeblDoa Wordt TWTolcd