Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1917

c m mmf00 l ii mA figitiiém i f Singer Dit ééne woord legt alles wtnnee er sprake is van ITaaimac ines want SINGER Naaimachine een Eerste Klas Fabrikaat dat och reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGEE NAAIMACHÜTES leunt U Icrügen □ al onze wlnkcli SmOËR Maatschappij Depots alom GOUDA Kkiweg 5 Adverteert in dit Blad g Abonneert U op Het Stenografiscl Verslag van het Verhandelde in drn Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bg den Raad iDkoinendo stukken de beschikkingen daarop en de stenografiac h op£ unomen diacuflsies alles bijeen in boekformaai ABONKEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voornltbetaling voor niet abonné f f O 50 per kwartaal bg voornilbetahog iV Abonnementen worden aangenomen door de Dmickerij A BRINKMAN Zn Markt 31 fiOUDA Wat doei vr dat Utv Ik bi o aoo Hk w i s op w eg blJ avospd ra Ui nacht en mlJ dunkt dot gijM bmoa lleht ook wel zult kennen Wanneer en waar zutWn we elkaar vindraf eide hij vastberaden nlH toe Ie gi t u Ik kan nitt gaan alajM n voor Ik die pa plerra g ien heb Ik vtrga tan onge hiM WannrKr zal h t tijnf 1e iiii t demachtf Of voor irH opkomen van de zon1 Hij sprak tMOMWt de woordra van tuMchra lijn tandra uilMootradi de oor gm in koortaglowl de vulatra lelkeoa ballende en ocrtwluitinde ceider de beding van zijn vlng t De liavaaee ibiarenteigen wae won derbaar kalm geworden Ilrt zwarte ver band van zijn oog gaf aan de uitdruk king ven zijn gnsioht K e on uldeiljka do vaiaohe atw r A le Ao itpp n iHe liet mwwi verradtn wiM er in ona om gaat n hoe a beruer de oogen ui zijn tewenpariij uitkdKu naar dta van d n choft diw Ie mlcw ir was daarin mt te lezen Mpu mitjn woardel sMde aata J ik moet u eerlijk hfki iMi n a de geda ile a n mm noshtwaudeitBf met u niet ovvre nkonit turl bd htgrip van Biijo vetUghtid k Maar mM een eoherpra kM k waa Vdooi op 4p rongen m had xlju nMH ai t zooviW kracht ooIiti DUI dot deze door de katner vlo 4f een lulden ilag op deu groikt tei 01 moet van nadH koraenl wMi UJ heeooh ta gtèledeiut Wa ft vemifd 16 April C 1xu B m Wmlat toezlohi 2 uur Boizorg Balaild Teraxktn w gatM ttjdlf madedeeliiiff tt tnofeo otttTU ff a ViB vercdarlncm montes ï l iiÜMU l4 den cna om d daa In ons a ia ta Tanoaidaa ElMtrlaoh Dmkkartl i BBINEMAN k ZOON Qovla Advertentiën Heden ovaHccd onu lieve Zatter Behuwdtiuicr en Teore Mejnffrouw IliLETTiFOIITilJOROIIIiLEEIEE Nljmeiea 11 April 1917 1139 21 NuDena de familie J a C FORTUUN DROOGLEEVER W J FORTUUN DROOGLEEVER Ex Cr TwTr Vobirekl eeaE e kensifjeving Üc b rafenia sel pleeti hebbca op Ruitoord Zeterdef 14 April van af hel aicrHiuU W j uur Geen bloemen GEVRAAGD OD tcrMond In dientt ie ireden m klem gesin we cni ziekte der tegenwoordi een flinke DIENSTBODE aU NOODHULP Zelbundil kiiancade werken t Hl Adrei Ma kt 31 1129 II Telen 1 Mei wotdl GEVRAAGD een joogÉ KaolooMieÉ bekend met de cbrijrniachine Brieven onderNo 1133 bureau Goudache Courant 8 TE KOOP AANGEBODEN een la goeden at xijnde 8 groote Handwageii Brieven fr No 1134 bur Goudache Courant Openbare Verkooping TE OOUDA op DINIDAO 34 APRIL 1917 dei morlem 9 uren in de lael Concordie aan de Weel biTen 28 tan overitaan van Notapia J KOEMAN VAN 1124 22 Een Inboedel waaronder een noteoliouten kabiaet planlao bedden en beddengoed ent beneveni een goed loopend biljart mei toebehooren Meubelen ene kunnen worden bijgebrachl waarvoor men xich gelieve te vervoegen bij den Mlielaar v d HOEK io da Kelaeratraal EKuig la voren van 1 lot S uren te tico Dienstaan biedingen hebben in de öoudsclve Courint ê$eed meceê t Deze ftdverf DiiPn kosten vlt chtv bIJ viioriiutttfiiiliflK 1 6 regels f O 26 voor elke regel moer 6 OAntn Opeaaf uitsmitend aau luit Bureau Eenig Depot van Thee uit het MagazUn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dcie TheeCn worden afgeleverd In vertegelde pak ea van viyf twee en een half ea iéo Ned one met vermelding ven Nomnier en Priji voonieo van volgenade Wel gedeponeerd Merk Zich lot de uitvoering van Uva geCarde orden aaabevelaDd J C BUL UI Iw dÉverk Ijj i IriDliiui vaorhaan J BREEBAART Li S 7 20 Markt s DISTRIBUTIEWn 1916 Ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel ajn Aan de Huisvrouwen IN UW EIGEN BELANG hebt Ge bij het doen van Uwe inkoopen er op te letten DE MEN AM DIT UITHANGBORD KAN KENNEN lo dat by Uw winkelier epekaiager groentelioer markt of straatventer op leer duldelUk liclitbar on van den openbaren we waarneembare wtjie lijsten hanfen inliaudende de door hen ten rerkoop voorradife artikelen waarvoor mazimnmprijien bestaan met Tcrmeldlnc van die mazimampHJien 2o dat de verkooper in geea evai een hooteren prQa van U mag Terianfen dan deie mazlmumprUzen en het hem verlioden is iets te berekenen voor verpakking thaisbesorffen of eenige andere door hem te verrichten werkzaamheid alles op straffe bij de Wet bepaald 3u dat hU niet van V mag verlangen dat gQ Iets anders bU hem koopt dan hetgeen gd wenseht 4o dat gU het algemeen belang dient door wanneer Uw leverancier U te veel vraagt hiervan onmiddellijk kennis te geven aan den borgemeester of de politie uwer woonplaats Met de broodkaarten voor de 9 week moet gij toekomen van 2 tot en met 10 April met de broodkaarten voor de 10 week van 11 tot en met 19 April BOEKHOUDEN Oodor leidiDg van J FIAGËICS accountaot en Hoofdredacteur van Haodelsstudie T AMESZ loeraar MO en H J BEKKERING Jg accountant en oadleeraar eeaer HBS wordon door het Bureau lol Fuicllell ïau lelenseliappei Mm Keizersgracht 153 en Leliejïraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijlie Cursussen In het Boeldiouden Leergangen voor beginners eenigszinB gevorderden en meergevorderdM 8pe lale cursussen voor de praktqk diploma s en voor de acto M 0 Eveneens populaite cursus voor zakenmenschea Normaal lusgeld f 5 per kwartaal Hnelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo ilaagdn dezer dap en voor de Middelbnro acta de nauwelijks ITjangeP SIEBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan oneen carsus Is het wondor dat onze schnftelnke leergangen op dergelijke wg populair worden en dat steeds meerdere cao diduten voor de practijk diploma s of voor de act M O onze schriftelijke cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge leasen I Belangstel lenden vragen ons gratis prospectus aan Zij vorbinden zich hierdoor tot oieta BOELHUIS OM CONTANT GELD op WOENSDAG 3S APRIL 1917 imoi jan 9 3 uur aan de Bouwman woninj bawoond door Ma de Wed F KERSEBOOM ie Stclo bi Heuuitp oht tio overrun no Notaris Ja KOEMAN VAN 20 Koeien 1 f Ink 1 Merrie Peard 4 ZeKgen Tent welen Eeaebrlk Blokwetfen drlewlellge Eer Hondenker Hooimeohlne Hendhool herk Kruiwagen Strooenlider Bergbeeft mei boABBen Tnigen eai VOOSTI Bon w en Melkgereedschappen ea hctgeea meer ten verkoop tal wordeagnen geboden 1128 3S Vó Jr de verkoopiol aDunimerd te zien NATIONALE B INKVEREENI6IN6 Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spieeeis Schllder en Theeta fels Buffetten Styiameubiemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len nnz enz allen flpotffoedkoop Ruirbekieede Leerstoelen vanaf f17 50 Stfllkast f20 Stflitalel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz UM6iSTBiiT44fe hnilBliBablIiiklIikadc Rotterdanie Kantoor GOUDA Firma Hoffman Co Handeleoradletena Rekenlnfl oourant en Depoaltoe tffaolen en coupons Inoasseeringen op Binnen en Buitenland Vreemd Geld Administratie wan Vermogens Kaatooi urwi van 8 ZatM dag I I Het loedkoopite edret voor daenoep tefeli il bij mCOBKDlMIIII Korte Pannekoekstra 5 ROTTERDAM Denkt om mijn reclame bniidaulkart Kwalta cbocolaad D Jon cboeolaad A Drleiten cbocolaad Toffea 1 cent per tuk Zonder naam 1 cent per aii Wlttaanl ibrakkaa Rose en bnilne van 2 voOr 1 cent en alle aoorten Kuetentjei Trekwerk Alle loortea i c Dta iitikelanZeer coocurreerend 721 Let op adreSa ÜODil OPGERICHT I7A Voe a t uw f t m t ie zuirer tnur Ken vertrouwd adres S voor het maken en stoffeeren van MEUBELEN is bQ i N HESSING LIJ ZAAl R EKRi merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEN merk W L Jititinnleiid diMir in t hiwii i vettr lialli n yr mt v dlriir wHar ie I I r f n S Peperstraat 24 Modevalisciiool voor Gouda en omliggende plaatsen Gouda Aangealotaa bl da vareanlginK voor Moda vakscholan t s Oravanhafa Biltgke prgzen pnma mate naai Reparatie aan alle meu beien Ooedgakeurd bii Kon BosI 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leeraresa A O E TID A Oei giiegeiiliiiiil mi diss giM Ie liemi IIKM ligmc h IVfflDCIISIIS DUITSCH Duitsche Taal en Conversalie HandelscorrespoDdentie Oh LAFEBER LMraar Daüaali O CA HontmwMgracht 19 QOVDA Plaati ing van leerlmgen üintdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Dames v HEVZELENDOORN Zolps Hellas FMeuiD eo leflie iloren Aanleg van Electrisch Licht en Kracht Aanbevelend VEST 109 ui j VAN DUIN vmmmmmiiumfpt o 13307 Zaterdag 14 April Jfll7 We Jaargang GOMCHË mRAlVT I ie a w s © aa i d v©xtean ti©Tola d voor C3 o u d SL © ara Om str©Ikc ©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS lAi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDEN MBDEDBSLINOSN i l r gtto Op de eoorpa na dubbel lan Gewone adverteMÜe en lagevosdea ladedaa U llgf b4 pn k Grooie Icuera en randen naat plaatarwinte ELEINB AOVKRTBNTltN aMi ra koop en verkoop kuur en verkaar 1 S ragde f OJS etka Mgal beuling Maximum grooua 10 rvgela Bewi ani P ▲ BONNEkfENTSrUJS i per kwartaal M 2S per week 10 cent met Zooda iblad pet kwanaal f 1 75 per weck 14 cent overal raar de beiorging per looper gcKhiedL Franco p r poel per kwanael 1 0 met Zondagiblad f 2 Abonnementen worden da li ka aangenomen aan one bureau MaRXT 31 GouD b oMM aiMi ii den boekbandel en de poitk n orcD ADVERTENT1BFRUS I Uu Gouda o omitreken behoorende lol den beiorgkring I S regele f O S elke regel meer f O 10 Bi dne achiereeavolgende ptaalimgen worden dM Mgcn twne berekand Van buiun Gouda en deo besorgkring I S regel f 0 80 elke I MH H MraM Telefoon Ioterc 82 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON betering te brengen In den slechtm toeaiaiMÏ waarin het levensverzekeringsbedrtjf la Italië verkeert M r spreekt zelfs van opheffing van het monopolia Ongetwijfeld staan minister Trttib do b droevenda gevolgen van de staatsvendG ring in Italië voor oo nAlthans zei bij in December 1914 in de Intmer sprekend over de belaatmg op het gebouwd volgens si n voorstel te heffen naar het bedrag waatvtror de gebouwen tegen brandschade versekerd zouden zijn Om de partlcuUera verzekeringen niet mogelijk t maken Ik wil met zoover gaan als men in Italië ia gegaan ten opiichte van d levenavomkering dit gaat te ver heb ik opdracht gegeven om zoodanig te tlo it dat het een verplichte herverzekering aal i a van 50 pCt bij een te stichten StaatainstelUng Inderdaad la het de vraag of het aaa Italië ligt dat voorshanda de monopolioatie daar een mislukking is geweest ca of nitt veeleer de kern van de quaeatie ia dat poclaal de levensverzekering onder Vorzekenngsdwang zich niet tot monopell seering leent bezwaren naar Rome over te brengen De Engelsche Oostenrijksche en Amerikaan sche regeeringen gaven ook aan Italië langs diptomatieken weg te kennen dat liJ de eischen tot behooriijke schadevergoeding gesteld door de buitenlandsche maatschappijen rechtvaardig achtten De Aelteatm oer Kaufmannschaft stelden zich in t gareel en verzochten den Rijkskonselier te ptt tcsteeren Het slot van de zaak woa dat de Italiaansche regeering een weinig water in haar wijn deed Het werd de maat cbappU n toegestaan desgewenscht nog tien Jaar haar bedrijf voort te zetten doch zd moeeten dan 40 pCt hU de staatsinstelling Instituto Nazionale herverzekeren en de helft van de premiën in Italiaanecha Staatifondaen beleggen Ook konden zij haar porta uiUe overtloen Dit werd door vele gedaan In totaal werd er een bedrag van ca 27 000 000 I ire voor betaald De Staat kon hierdoor in Januari 1913 zijn bedrijf aanvangen met een verzekerd bedrag van 600 mil lioen lire hetgeen z spoedig door meerdere overnamen op een milliard hoopte te kunnen brengen Neemt men In aanmerking dat het totaal in Italië verzekerd bedrag 2 milliard is dan was dit een mooi begin In November 1913 verscheen een verslag over de eerste elf maanden De resultaten T Ze Bchunen pover te z n Winsten waren niet behaald De toename aan verzekerd kapitaal bO de Institute bleek veel geringer t zOn dan voordien bij gezamenlijke maatschappijen In November van het volgend Jaar was nog vteeds geen balans gepubU pyen er werken in Italië 3S binnen en 28 buitenlandsche maatsohappiyen met meer geoorloofd zyn nieuwe cont ten te sluiten De maatschappUen konden hy den Staat geen aanspraak doen gelden op achadever goeding En do recbtbaiücen mocbton eitfchen tot betaling uit daten hoofde niet ontvankelyk verklaren I Voort zou het ver boden z n aan Italianen zich buitenlands te verzekeren hen stormban protest ging op natuurlek niet het minst van den kant der fredupeerde maatschappijen Want men moet zich goed voorstellen wat het beteekent wanneer een maatschappij opeens van hooger hand gedwongen wordt jiare zaken stop te zetten De mathematisclie grondslag kan daarby m zooverre aan het wankelen gebracht worden dat het aantal verzekerden hetwelk dan voortdurend afaeemt te gering wordt om daarop met emge zekerheid de toekomstige uitkeeringen te kunnen ba seeren nog afgezien van bet te loor gaan van een door de inspanning van vele jaren opgebouwde organisartie waarvan de kosten dikw ls ook voor een deel eerst in de toekomst goedgemaakt zouden worden Ook de onkosten voor de instandhouding van de or ganlsatie benoodigd voor het afwikkelen van de loopende zaken beginnen oneven redig zwaar te drukken Van eenige vergoeding van staatswege voor de onteigening werd m het wetsontwerp niet gesproken Onder deze omstandigheden warep de protesten te zeer geargumenteerd dbn dat zij onaangehoord konden blijven Wet ging de linkerzijde van do Kamer trouw met dan minister mede doch de op eitie deed zich ook gelden en het wetaontwinkj trout wens in hooge mate een itïeka kwaakU was bleef liggen tot Mei van het volgend jaar en onderging wjjsigmgen U t zou alhoewel interessant te ver voette deze wijzigingen en nog andere detatla hier nader te behandelen De kern van de zaak is dat de concessies nog met voldeden voor namelijk niet aan de buitenlandsche maatschappuen En toen het er naar uit begon te zien dat de wet er toch door zou komen kwamen de Vertoogen eerst recht los De Pransche Maatschappyen nisten te bewer ken dat de Chambre Syndicale des Agents in Parijs voorloopig geen toestem ming gaf voor de noteenng van Italiaan sche fondsen op de Parysche beurs De Ita liaansche rente liep terug Achter de Fran sche Maatschappyen stonden de Fransche bankiers en zonder d e kon Italië het nog met stellen De oorlog in Tripoli moest ook bekostigd worden Glolitti zond zijn schoonzoon naar Par a om de agitatie to bezweren Het hielp niet Het Verband DeutBcher Lebenff verslcherungs Gesell schaften te zamen met de Vereinigung der Deutschen Privatversicherer requestreerde tuin de rereering De MUnchener RUck ala oprichtster en herverzekeraarster van de in verdrukking gekomen Al leanza te Genua verzochnaan den staatssecretaris van Buitenlandalthe Zaken hare vaak de belooning van zeer veel moeite en eindelooze overreding en besprekingen Len minister die het levensverzekenngebedrijf tot den Staat wil trekken zal dus het groote publiek wel vóór zich vinden In Rusland gaf de minister van financiën reeds in Januari 1916 zijn voomenien te kennen het gehcele verzekeringsbediiJT te monopollseeren Het Russische geld moest in Rusland en t liefst in de Russische schatkist blijven In Februari besloot de mimsterraad in principe tot het monopolie doch dit zou eerst na den oorlog in behandeling komen daar er voorshands geen geld was om de thans daar werkende maatschappijen schadeloos te stellen IntuBSchen werden de bedryven van de Duitsche maatschappijen alvast geannexeerd omdat daar geen geld voor noodig was Het ia aan te nemen dat het nieuwe ministerie wel eenzelfde ziensw ze zal hebben en Rusland dat nu zoo langzamer hand een model staat gaat worden zijn niet reeds vrouwen verkiesbaar voor het ambt van minister zal dus ook binnen af zienbaren tüd voor hetzelfde probleem staan hetgeen Minister Treub volgens ziJn mededeeling hier aan da orde zal stellen Trouwens zooals bekend heeft ItaliS dit probleem al lang getracht op te lossen doch hierover straks Ook in Duitschland beginnen de particu liere maatschappyen ongerust te worden Een zorgwekkend voorteeken m hun oog v $m het verbinden in Januari van dit Jaar van een lid van het Kaïserllch AufRJchtsamt als medewerker aan het Departement van Financiën Dit gaf te denken En reeda gingen er stemmen op die er voor pleitten dat de m Iwt bupn van den oorlog door toedoen van het Duitsche K k m het leven geroepen Deutsche Seeversicherungs Gesellschaft 1914 A G te Hamburg ook na den oorlog hare werkzaamheid als mede of herverzekeraarster zou voortzetten In Japan kwam ook al de staatsverzekenng ter sprake doch Japan is de eenige belligerente mogendheid die flonsseert en zich zelfs met m staat ziet gesteld z jne leenin gen bij groote gedeelten in te koopen in af wgking van het leeningsplan dat slechts spreekt van aflossing door uitloting en in Japan gmg de zaak in de doofpot Om niet te epreken van Urugay waar ook al sedert ettelijke jaren eeh staatsverzekenngsinstituut is opgericht We noemden daareven Italië Dat la een heel geval geweest met die staatsverzeke ring in Italië Daarom zullen we hlerby even uitvoeriger zijn De geestelijke vader van de staatsmonopolisering aldaar ia de vroegereWinister van Handel Nitti trouw ter zijde gestaan door den toenmaligen pre mier Giolitti Wat Nitti viilde was zeer eenvoudig In Apnl 1911 kondingde hy aan dat hy van plan was het levensverzekerings bedrijf te monopollseeren Da wmsten zou den komen ten bate van de ouderdoms en invaliditeitsverzekering Van een nader te bepalen t dstip af zou het de maatschap Dit nnmmer bMtaiit uit twee blAden 4 gwrte Blad teatMionopolis van Lawirtii n Brand arxalraring te4l Kc noin Statist Baric httB Ho 66 MchT tt 3 M het volfende inlake Minister Treub s plannen Toen Minister Treub op het einde van de Kamerzittinf van Donderdag 29 Maart nMdeeldih tUt hQ idattiieo in zich omdroeg het leven w het bnuutvenckenngsbedruf tot een ataatamoaopolie t maken zett n de weinige afgevaardigde die dit aanhoorden groote oogen op BRIKVEN tlT DE HOFSTAD CCCLXVI Men is hier ter aUde natuurlijk ook tjvorig in de weer om het tuindersvak te ba oefenen VerMhiUeiule hoeken grond werden in gereedheid gebracht voor de verbouwing van eetwaren Volgens deskundigen komt het wel een weinig te laat doch tal ceerd Ook toen Italië nog niet in oorlog i het luiaschlen nog wel gelukken er ieti vu terecht te brengen Nu Ja een beetje i was waren er teekenen dat bij bet publiek al reoda het vMtrouwen in een ineteUing die zoo innig verbonden was met de politiek der regeering begon te wanketen Men vreesde dat wanneer het land in oorlog zou komen er een groote kans zou bestaan dat de gelden van de verzekerden mede zouden moeten dienen ter finanrienng van de oor logskosten By de oprichting was de zaak op grooten voet opgezet Niet noodig werd het geacht een uitgebreide agenten orga nisatie te stichten doch men volstond met den agenten een minimum productie voor te schryven In de meening dat deze gemakkelyk bereikt zou worden bü een ataatainstituut met monopolie Deze hoop werd echter met bevestigd Door den oorlog stond de Btaat9ver7ekering trouwens b na geheel stil waarby 25 pCt der ontvangen premien aan bedr fsonkosten weggingen Van batige saldi ten behoeve van de ouderdoms en invaliditeitsverzekering Is dan ook geen sprake Integendeel vroeger had de Staat inkomsten aan zegelkosten en belaatw gfin than8 wordt in vakkringen het d cit der StÈtatsinstelting Inctuaieve de nog benoodigde èoevoeglng aan de wiskun dige reserve op 6 11 40 mlUoen geschat SaNAndra en zijn groep waren nimmer voor het staatsmonopolie te vinden en men verwacht dat hi bü het eindigan van den oorlog doel trmende maatregi en zal nemen om ver de feiten aanleopm Ia na esiuneel fai da mode Het is inmiddels merkwaardig gesprekken te beluisteren en ta vernemen welke opvattingen er bij de stadamenackwi bestaan over het bedrijf van den landbouwer en den tuinder Het grootste gadeeite van deze nieuwe grondbewerkera leeft In de verbeelding dat men slechte e n aardai l in den grond behoeft te stoppen ü eis nl go n tijd rustig af te wachten om een flinkan voorraad in de wacht te sleepen Er heoft nooit veel anders dan ndsventand beetoaa tusschen dwi boer en den stodeltng Men heeft elkaar over en weer verwijtM godaaa van onnut te zUn van luiheid enz De stadelitig veronderstelt dat de boer iemand Is die koeien melkt en den gonschen dog em p p rookt zaad dat vteinig kost in den grond stopt en rIJpe groenten die veel opbrragen verkoopt In de laatste jaren Is herhaaldelijk gebleken dat de opvatting over het landbouw bedryf bU de stadabewonen niet veel verder ging dan deze Over de winattt die de l oeren hebben gemaakt gaan da fabelachtigste verhalen en met toenemende crgenis werd daarvan gewag gemaakt Hen mdet boeren tegenwoordig met een v achrijvm in plaats van met eon r hebben wy al eens lamand hooraa uitroepra Van alles zoo niet van heel veel hebben de boeren de schuld gekregen Zy overvroegen en En met reehtl Monopelisatie van bedrijven als deze zou namelult een maatregel van zulk een ingrypeude beteekenis lijn dat bet niet te verwonderen valt dat men er ran opkeek Voor hen echter die zich in verzekenngskringen bewegen heeft deze gedachte niets nieuwe In de buitenlandsche vakbladen is de Staatsmonopoliaatie van het verzekeringswezen met van de lucht Zooal Professor Ehrenberg terecht opmerkte in z n rede gehouden op 2 Februari J I in de Universiteit te Leipzig mede ten aanhoore van den koiung van Saksen was vóór den oorlog het staatsmonopolie van verzekering meer een kwestie van verxekenngspolitiek thans echter overwegend een van financtfeele politiek Stelde men zich toen de vragen wordt de verzekering Op economische basis gedreven T Is het mogef lijk dat de Staat de burgers goedkooper verzekering verschaft werken de maatBchappUen met met groote onkosten thans vragen de ministers van financiën zich met de handen in het haar af hoe vinden wij de middelen om te voldoen aan de steeds toenemende schuldenlast door de el kaar opvolgende leeningen uit welke bron nen zullen wlj de middelen putten om in den ontzaglijk zwaren dienst dezer leenin gen te voldoen En vanzelf valt dan het oog op de verzekering Hoe gereedelijk vindt men niet in de volksvertegenwoordiging een meerderheid die zich gaarne aansluit b een wetsontwerp dat beoogt de immers loo ruime winsten der levens brand en andere verzekeringsmaatschappijen in de schatkist t doen vloeien in stede van in de schoot der direetifen en aandeelhouders dier Instellingen Hen zie lechts naar de monu mentale gebouwen welke in den loop der tïjden alom verrezen meestal zeer goede geldbeleggingen voor de maat appijen en tot op zekere hoogte behoumns den Indruk van weelde die zd vestigen uitstekende reclame naar de hooge dividenden veelal v K r een aanzienlijk deel uit beleggingen nlei uit het bedrijf verdiend op een naar verhouding zeer gering maatschappeliHi kapitaal naar de nume provlsiën Feuilleton cnnoniïnM g waa ook g n grap en doopheldering er Bo zai nok mindw anrdi e ge olgra hebben Ik wed dat gij he tooneelkleereïi geeïiazias oor ót grap maar wel mot verke rde bwioelingen drsagt Vu at gij daarmede op hetoog hebt jjeet Ik olel loasr ik ge loof dÉÉPi jonge lady dsiar wol iuls van zo wïllen wtiin niiettohlcn niijn broer Richard ook die op Boroni ge pun len nog al nieiiwsgiertg i i en uw vriend allerminst sedert gij hean hebt Al epreiiMide wa ïijn mü vasttrzijn houdfing beaiUster geworden en straaltje licht was zeiter weer een fltreek van h M I otum er govadlen over de vroemde haadieIltti5 Bi van den Squire en Adam waa el een eenvou d Ig menocih maar nlH zoo dom ol hij had In het brain van den Laaïheer de gehetoe bedoelingen mot de maskerade gezien Hij begon die bedoeling dier be driegerlj te vermoeden en het noemim van de Lady ws goeni onverMhlUlg echot Ifl de tuoht geweiwt Maar toch had hij tAH de minate ontroering bl Slr Mannaihike kunnen opuertcpn Deie laatMe had iota hpn zijn vt r fronmeid M weer in orde gi racht en wendde zEoh met een hookrifa gllm lachje tot zijo g openden t genfltander Ik wil niet ontkennen mijn vriendelijke vriend ie4de hij fiju apoltend dal gij mU Juist nu het wat onoan genaamheld ber kraen kunt otschotHi werkelijk niet Inzie dat gij zelf daar veel profijt van zoudt hebben Inrtogcn deel ge Boudt er veel bi verllwzen tlwejMjl tante vrouw Lambert zou een Vv wonkig moeten verbeten co gy zeil zomfc ninnoef be geheim te we n v et Eou dat zin vo erti ge heimV vroeg hi b r e4i Wie gil beiden igenli zij am woordde Sir Marrawluke wnrter omenta tie miar dood bertnard zich oft lerzfi U nde In c dtr lei ninir oeJen Mi dm haard i waarom ef rhare vrouw IjBimhert i ooit ove r uw afkom Bpreekt 1 wij zini klonk brt bitter Twee vtr tootfn n iHe aL de oude vrouw er niet wm gewoa van elit n de waren orngtAouien en dl otKm dsnk voor hare bamaliartlgheld hdibi n Irnrhtcn t hp ooii i Aoor nn eerlyk Muk brood ook voor haar te er tt ncii Dit la het wat wij zijn fiilr Marmadii ke de Chavafloe m zeg nn voor den duhej wie gij zift Olj schijnt vet van vloeken te hoo den nrijn goode man begpon Ht Mar mad ike de sohoudera ophal ide Uvi Ie zonde zoo hf ft men raij OngelooviR trok de rniAd de diouders op en zeidie met ewi ejMlüc ti lachji E a leJIl e til m landgoederen Neen Sir Marmoduke de nuftoase het lokaas ia al ie roooil InHen gij will dat Ik over uw gedoe zaJ zwijgen moet glJ het vewtawttger aamlegigen Gij hebt het mie 1 R j denkt dat Uk uw gehntiu oudlog wU koopen vriend snrid Ik heb vo kwoen zekore bewijzen van uw aAorast Aan een vriend m ik die met alle lieMe presoot dora maar non era vijand nooit Men zie4 Kijn vijuid Ii0tet niet In het beirft van hoDdetd ta ttig duinend giMm Jaars niet wlifc Het Nest van den Sperwer a romantheh verhaal uU den tUd van 4e Pnrttetnea A r 17 eeuw Riir MarttHutiAe scheen voor hM bWk verdl pt In de bewond ring van zijn choenen lerwi i Adam anifcert ver baa l m droomerig mompeW Ik HfwwteH taobtig Ailzend Rut den per Jaarl Jal iij en nlwnanil andcm mijn waarde BARONFS OHCZT rNaArok verboden Pit nerd roi t zooveel wnvoud m zo nt elllg gezegd dat zijns oanVank zi bittere etfmnJng or c ii z kire biijd vernikkï ng week HOOFDSTUK XXXI De afspraak Bij h d ten mln eta zijn ulterll e be IsardMd herwonnen want het volirende oogeobUt wu hIJ beolg met zt n tollc4te nog al wat geleden had In orde tebrengen voor het apleeeltle boven den naart Jaw 4 mijn gt weHHs vriend I zd m kalm bet bootd over zijn aohouder w til ben bet heu wh zeSfl Uw LandlieM ziet ge aan wlen ü beste Jnde vrouw dU aardige hirfsje te dan jieo heeft waarin Ik haar tien jaren Bg voor niet heb laten wonen Ik b DMr ge ziet niet eHendfee jronn waarvoor gij me uHgew oMen en lie hy er op volgen voor t au aHennlnat een grap waa Zijn U het daarwer een Nmh maarl Bij God antwoordde 5 Bi Lambert nog wat verbijsterd en Bk TetMfarikt dtoor de beteekenis en wiagrljkhfid van wat hlJ h l gedaanl want eeo 8 air aan t randen waa in Mm gem fiUuU JdlJ dunkt uwe Hij kwam wat dnohter blJ Sir Marma duke taan ke een paar secowten naar heni en fluiaterde hU n hebt glJ de bewi n n f Ze zi n Lot uw dienst mijn driftige vriend zeide hij viriend gllmiacbeftdc in ruil met uw zwijffeu Adam Lambert echoof een IbH dicht bij zijn vijand van eeo oogeoi Hk te o ren ging tegenover hMu zttvn de elle bogen ateunmdo op de knie de vuiaten onder de kin en zijn oogen tintWend van otlllen onc o begeert nonhiaoe voMberoden op de f havMHe gerieht Ik zal zwi gen weeë geruatt zelde bij kortaf I a t mij die bvwi seaai Sir Marmaduke knikte iset een vrlea dtlijk lachje Niet zoo haoAE ir vriendliWI Ik loop met zulke belangri e papltven niet In mijn zakl n hij etond Van zijn atoel op raapte pruik ea snor van den gron t en zich daarmee dekkend was hij wr de prins ao OrieaoM Maar Ik moet ze van avond nog lies drong hiJ aan ten komen waar gij IM4 uw bniar nu el Üm lm ii n leekt Dat gaat oi ini ongedutdlgo vriend zei de dtavasM met opset lofaneode Hc la aJ 00 laati