Goudsche Courant, dinsdag 17 april 1917

o 13370 BOE KHOU DER Op een menbelfabnek wordl gevraagd een BOEKHOUDER zolfttandig kunnende werken Brieven met Tolledige inlictitingon en opgave van referentiSn onderNo 1176 Bnreaa Ooud ohe Courant U76 30 VIcMcbhouwtr i 116fl 10 tl t vooplopplg pasultaal vim het jf pansch Offanëlef O Erisieilschen dpindpn langzaam voopuÜ ü 1 t ONS OVERZICHT RMdi IviitArmlddagl kwamen dei eerste berichteo tover dien onliettenden ilag aai de AiBne v i rvan lat r het D tsche beftulgen dat hij een f Stoot 1 Tan dezeiii gewetdlÉ n wr og g an de er ldgeschEedenla ie i Fransche zijde en vertelden oot wis meer dan 10 000 ge en gopiaakt en het mat aal H geteld 1 l had plvatB nadat 10 dag n nsche lin pnnen de stelUnj tutand lr hadden oveh tftn met TUur Onvoorbftreid waren da Dïdt ehers dus niilt en h kroonprinaeiyk eg r was roet reserves Tenterkt om den aünval it kunnen doorstaan Met succes Neen De Duitaehem moeeten N t e ZiÜ hebben oe ten erkennen dat tegipi dezen artiUeriB tach zoo uitstekend toegewten vijand een stand houden niet mogelijk is Dat is dan ook de hoofdtoon van het Duitsi e communicjué en daann ligt voor den opmerkenden lezer de erkenning dat voor de Duitscheri het kritieke tiidatjp js aangebroken dat het noodlottig eind na dert en van een zegerijke ovcrwmnmg voor heh althans geen sprake lal z n hoe wal in het drie Jaren volhouden van een zoo grooten strijd een bewijs igt van zoo geweldige kra t dat zelfs een eventueele nederlaag voor Duitschland nooit anders dan eervol zal zijn We zetten ter vergelijking de communi qué s hier even tegenover elkaar Het Fran sche dat wij gisteren reeds meldden zefft TuBBchen St Quentm en de Oise duurt de artlUeriestrijd voort W maakten nieuwe vorderingen op het plateau ten O van de linie Bansis Quincy Basse Na een artiUene voorbereiding die ver scheidene dagen had aangehouden vielen wt vanochtend tusschen Soissons en Reims de Duitsche linie over een front van onge veer 40 KM aan Er ontstond een verwoede strijd aan het heel front waar de v jand teer groote troe penmachten en tal van kanonnen had sa mengetrokken De Franechen overwonnen overal den vinnigen tegenstand en namen de eerste Duitsche stelling tusschen Soissons en Craonne Verder naar het oosten namen wij de tweede Duitsche stellingen ten Z van Ju vincourt Meer naar het Zuiden namen wU de Hnle tot aan d Westelijke buitenwijken van Bermericourt en tot aan bet Aisne kanaal tos i Abonneert U op Het Stenoorafisclii1e slay van het Verhandelde m dertSemeanter aad wan Gouda Bevat ALLE bi dan Raad lokumende atukken de bexhikkiniren dltarop en de stenografisch opgenomen duoussie alles bn en in boekformaaL A BONNEM FNTSPr iJ8 voor sbonni s op dit blad f 0 35 per kwartaal bi voornltbetaling voor niet abonné R f 050 per kwartaal btj vooruitbetaling aW Abonnenienten vorden aangenomen door de Drulikerij A BRINKMAN Zn Mariit 31 fiOUDA bi tal a grljHelijke werk c4k oI xtlbi dp mann a ler d wolken w g Ook de wind WOn gaan llgsion on dn mkM wierp ceu lijkwaa ovor een tafereel dat van zodt li en dood getuigde r ial olUcihe blijhild Bohefner U in d oogen aQ Aen on elukUgo en hij ten le le onderzocht of er aan het we k Ip a onlbrak n z jn hand beefde netbiihu o lHfl a aii f l lantaarn oi t t kunnen ziwi o wla ook kim opufr ken da4 dat Adam LamlK rt ww g weeet Sir Marmaduke besag sija wwrk en taohte drgea oog l Ala de ree Ion doo io t r yjg I ji allMn de kleuding de roote kam é m é weelderige garntniring de t j ie ka it i r het oogvorbsnrf d ld n U it ti 1 i dood en den m erimiseH ra i h d Prins die gBzwojr n en i jVrtxiw aai bert had gOTroond kunn n b wite ii Üezlott tü haivleu waren oukert aar lïOOi iJfaTLK WAllI D volgead dag In Than t wa de algvm q opinie over Am moonl in d pp Ihasl dat te p uit hooHoanhgHi haat w gipUtgri Hipr tag ppn man Mp J he uel i l Wordt vervolffdl Het Mest van den Sperwer o romantisch verhaal uU éfo HJd van de Puriteinen der 17 nw Aoor BABONT 8 ORCZY Gouda Schoonhoven Krimpen a d IJs el Zegwaard Ultgopot m half verlamil haoeetd rhB Tftsee zloh drie ii e ftr orolaaff laten vallen onzeker d zijn hooW rt d n nif ervu neer komen op eefa der kallmteen ii d hlpr i daar In 4evUkkezandlgeb ftJ iHtstaken ladidiat trschtte hl 1 io beweff1n te komen MpI groote moHte gfliikte het hem overeind te komen en extra Rroo te eteen wm peen on ohOtte rust plaat De man der m tll oen ginig er heen en zette lich Zijn hooM dulïHrt nog maar gebroken of gekneusd had hij niets Hij rufltte een pooe oin weer op kratiht te koin n en goed bij zinnev De lantaarn lag voor ho grijpen ec waa nog beel Hij Booht naar zijn tond ildooe en traiCbtte de kleine pit aan te steken Het wie e i moedli werk want de tondel was vooHtig en de wlivd hoeiwel van geen groote beteekeais aoheen het tooh op bet vlamnietje gennmt te hebben Tot zijn genoegen bemerkte Sir Mar madluke AM hij zitn zenuwen wecc meee ter wa0 HIJ vlaif e er in de lantaarn weer aan te steken wat hem niet de strakA nog bevende Tlngers niet zou gebikt aita Advertentiën Terstond flinke DIENSTBODE bootf looa Adm A EERLANO M00 0ltK JHT WORDT GEZOCHT plaatsing voor kind Tan U miaoden ter opvoadla i ffn verfo lm o f 4 p w Br fr onder No 1172bureiuQoudtcbc Coursnt 7 Bliiken kic den 13en April 1917 voor den Ond r tMkcndcn noiirii verleden hebben de Hecrca JAN KOOL tn GERHARD LUIJERINR kweckera wonende ie Oouda MO VENNOOTSCHAP van Koophandel Mafataaa onder da firma Luijerink en Kool lot hel drijven van bandol la nfaalkwaekan plaaten D venaooMchap it te GOUDA eveili d D aBa e aaa vanai 1 Januari 1917 voor 10 arao na welk tijdiverloop de vennooi chap telkeni mal 5 jaren itiliwijiend wordl verlengd loo aaa der veoooolen miniteni 6 maanden oor hel clode van ecnl ti dvak da veoooot achap haafi op eBe d Elk der venoooian b TOe d voor de ven Qooticbap te handelen en Ie leekenen terwijl tot hal aao aao van cldleenin en borCtochten dadinlen hei vervreemden en verkri n van Onroerende foederen het verkenen ven lake l jke rechten bet huren en verhuren ven Onroerende oedercn het optreden in rechten het baruaien in rechtivorderingen hel nemen Van aiecutoriale maatre elen en alle hande Un£ a met betreffende hel onderwerp der ven aooilchap de madawerkio van beide vennooten wordl verclacht PITLO notarli 1174 36 R W H Oouda 17 April 1917 Goudsche Waterleiding Maatschappij DE JAARLIJK80HK van Aandeelhouders Hl letoudeo worden op ZATERDAG S MEI a a daa Toormiddat te 11 uiir ten luatora der MaataobappU Turfaarkt 34 te GOUDA Aandeelhouder hebben rechl van loeCang op ▼ artoon hunner aandeden De puDlen vtn behandeling baocveni balana wiott en verli rekenin £ en jaarvertlal over 1916 ll ea voor aandacihoudcrt ter image tenkmuora der Maatichapplf ven af Zaïerdat 28 April ai 1173 26 DE DIRECTIE Nat Ver v d Volkszang BMdMrmyrouw H M DE KONINOIN NCDERLANDSOHE ZANGAVOND DONDERDAO 19 APRIL s a hall 8 in Hotel KLAASSEN TE BOSKOOP Met medewerking van SOLISTEN Onder leiding van den hr J D VAN RAMSaORST van e Gravenbagc Kaarten voor SO en 3S ot m l Hotel ver kriJibaar 1171 25 BOEKHOUDEN In dria maaaden met Teitlmooium J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINQEL 3 OOUDA Proepectu met ovenalnjke prima gatulgeoiiien op aanvrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leeriingenf een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELIJK Het Boekhouden niei let geleerd weten chappeliika noch leti nieuwi bat ii eernatuurliik eenvoudig vancalf iprekeadSTELSEL aaer gemakkelijk door leder te bagrijpen ao lOO oud ali de wereld 996 41 OnMoorm b0 Alphtn a d Ré 16 JéHU ri 1912 Dtn WtlEd Uur J C ttr Brvtfn WtlEd Httr BH Jt Hlvangtt vam uw Tttttmontum ttj ii U karttlifk damt v r t gtmoltn ondtrw t Stttdt mat lul m9 tn gr ol itnotfm uw onderwfi Ir velgen tn ben ik Ü fr damkkaiir dal gi mf m dtn tfd van tmktli masndtn dtxt ktnmt htkt hgthraekt Gt hikt mi gtietrd dt maarieid tt M tktn tn tok tt vindtm Met dt grotltlt vri mptdtgkttd durf ik dan ook tin itdtr urn omdtrvift aan tt ktvtlin HotgachUnd J At DEN HERTOG S Ca van Oudheusden Co PIANO S OROELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco hutt laogd Garantie billijkeprijfen Specialiteit Stammeo varharan roparaar 917 10 DCM NAAa IV i tratt4IIB T I Ua T GOEDEWAAGEII ZONEN OOUDA BOSKOOP Effecten coupons wissels vreemd gelbi Deposito s rekeningen courant handelscredleien Verhuren loketten in hunne brand en Inbrlakvrije kelders tot den prijs vanaf f 10 per ar KARTOeilUREII vami I Mal a a van uup a Zalamaoa naa f l uur K 7S 60 OPUERICHT Ita Voc öit QW Trt mei de nuirerf mnriff LIJiNZAAÜKOEKEN merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEM merk W L LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Urab goad doen door KOKO U gMD gabruikan Toor kM la Uat ia KOKO iSS HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOtHN OAAT HET UITVALLEN TEGENHELDE ALa K I5TAL E KT DE WORTELS BEVAT OtIN KLEDRSTor OLIE OF VET VERERISSCHEND VOO DE HOOFDHl O KOOT HIT vANDuo VAN UW ittoaisT or coirrco ram n 0 7 m o i loo i Hru l k n IMU lANDUl DEPATHOUDERS ANTOV COOPS Wijdstraat 29 A N v ZKSSLN A GROEN E VELD Lnz A OOSTERLING Modcvaitsciiooi voor Gouda en omliggende plaatsen Aanceslotaa bl de vsreanlglni voor Mode vakschol n t s Oravenbaga Goodgekeurd bi Kon Bes 26 Aug U No 4B Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ook giiegiDhtlil nor ilgei oM li looron MliCEl HIDItE id IVBUCiSDS Plaatiing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Gounre 109 DIr Dames v HEVZELENDOORN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Een vertrouwd adres K voor het maken en stoffeeren van MEUBELEN Is by g Na HESSJNG Oouda Peperstraat 24 SS Billijke prijzen prima mateglS naai Reparatie aan alle mei beien Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnes want SINGEU Naaimachines ziju een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw vooi alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SmCJEE NAAIMACHIITES DIS MEN AAN DIT nXHANGBOED KAN HENNEN kunt U krijgen In al onze winkels 81NGER Maatschappij Depots alom QOUDA Kleiweg 5 DUITSCH Daitsche Taal en Conversatie Handeiscorrespondentie Ch LAFEBER Laaraap Dultaah M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Adverteert in dit Blad Zeer mooie sollede meubelen alt Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeta feIs Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veeren bedstellen Kapokmatrassen Slaapkaraermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf n7Bo styikast f20 styi tafel f 9 BO Spiegels f 5 60 f 7 60 enz SIM ISTMlT44li BoTOBbiili Diltl ilo klilikade Rotterdam Abonneert U op dit Blad aE2 nD A 17 April MeuTPe Bobomvburif 7 Wir De TImbortoTrn FoIUw Beleefd versoeken wiJ geregeld ti meded elln te mogai ODtvuig€n THi vergadtnii ooncerton renDakflUjUi den eijz oaB deae dut In odc ufOtdA £ l 3tri Dlw DrufckOTli A BRINKUAN A ZOON Q ad è l U iff fciiiérf t jji W W f l w w sf frf i 4le Jaargang Woensdag l April 1017 i ie u ws eaa A d v©rt©rLtieTDla cl oo3 Q o o d su © 3 l OarM strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS hAjA BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNSMENTSPKUS i pnt kwmtal t 1 25 fwr cek 10 cent ei ZoBda abUd p r Iiwi mI f 1 75 per eek 14 ccni ovtril wi v d betor ifi per looper e chiedL Francoper pott per kwanaal I 1 SO mei ZcMi lt abUd I 2 J Abonnementen worden da cli ki aaii 4noincn een oaa tmreau MaiiK 31 Gouda bijtnie aAenien den boekhéadel n de poiikanlorcn 1 ADVERTENTIEPRIJS Uit Oouda eA omttrcken hchporcnde loi i en besor krin 1 5 refci f 055 elke regel meer f O 10 BI órit aebiereepTotCende wuiinien worden dMC ie en twe berekend Van bvitcn Gouda en den bcsorfknnl 1 5 ifgela f OJIO elke rece meer f O 15 INGEZONDEN MBDCOBBLINOKN i 1 4 regela 1 ellie regtl Meer US Op de oorpailna dobbel larlel Oewoni sdveneMiln en ingesoadeB mededveliagea b eoMraei toi sew garaducMr n ptii QrooM len ra n randen naar plaaieruiiau Tjï R1 EINB AOVBRTBNTlftN aaavr cii n aa biedia betreffende ditaiptrMae koop en verkoop huur en verbuur l 5 regeb O 25 elka regel OMer S eM bi t beistloi MaalmueB groona 10 rcgala BewiJaSoaiMMn i eoL tgevers A BRINKllAN ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 dooden en gewonden xeer 4h ftr im ruim 210O gevangenen in onze haJËpM vallen Waar de vijand op enkele fliftatMn in onze linies binnengedrongen is irordt nog gestreden Nieuwe aa ivall n van deB yQaiM lUn ta verwachten Vanochtend is de strijd lil ChSjmpagna tusschen Prunay en Auberiv ntbrgnd Het slagveld strekt zich dMktdoOr uit van de Olse tot io Champagne De troepen zien dt kokende zware gevehten vol Tertrowen tegemoet WlJ spatie ren ilaten de k m vooral van het laatste communiqué Kherft ultkomen De verdediging van ma VaUte linie moest worden opgegeven hW Verlies van veel oorlogsmateriel wordt toegegeven en de troepen ttJn terdggetrokkOi m levende krachten soldaten dus te spuren Het doel van den verdediger kan allefltf zijn den vijand te verzwakken en deze iaak toch heet vervuld Dit laaate zal er staan om den moed er misschien In te houden eveniUs de zin dat de duorbi aakpoging is mislukt op een stagen m die richting zullen de Franschen wel niet gehoopt hebben z wUten Immers hoeveel troepen daar aan de overzijde WR ren opgesteld Den laatsten zin van het Doltsohe baricbt lat n v i uitkomen om te doen zien dat van een onbeslissende wi ze verzwakken van de Franschen nog geen sprak Is Inmidels geeft het jongste Fransehe communiqué nad ir bizonderhedAb Het zegt Fen week na de Fngelschen hebben de Franschen een slag van het hoogste gewicht aangebonden den grootsten na dien aan de Mame wegens de uitgebreidheid van de krijgamacht die daaraan deelneemt Het offensief De eerste stellingen tuachen Aregny en Craonne zlJn veroverd Overal elders zyn behalve de eerste vooruitgeachoven linies vermeesterd Meer dan 10 000 gevangenen zijn reeds geteld Zij stroomen nog toe Ook is er aanzienlijke buit gemaakt Het succes is te meer van beteekenis daar van verrasing geen sprake waa De vijand toch bad reserves aan mannen en oorlogstuig opgehoopt aan de Unie die der tig maanden aan één stuk versterkt wat haar w eerstandvemiogen betrof In de puntjes waa De Franschen vielen even na acht uur aan na een dubbel spervuur van 75 m M en zware kanonnen De Pnitsehers waren op hun hoede en trachtten de Franschen te stuiten De kracht van de laatste veegde hen echter viir ntgonen weg De gevangonen werden b J honderden geteld De heete ente stelling bestaande uit vijf Mhansll ntet Is totaal bemachtigd ook de hoogvlakte van Craonne Tegen den middag namen de troepen na ven te hebben uitgeblazen weer de wapens op Ze drongen op verscheidene punten in de tweede Unie door s Middags voerde de vijand voonil tuuchen Craonne en Juvln court tegenbewegingen uit In de tweede U nie waar hoopen Dultachers sneuvelden De vtjand verdedigt met sterke reserves Craonne hardnekkig De Franschen rukten ten W en ten O daarvan de tad voorbij De opmarsch ia vooral tusschen Craonne en Berry au Bac van belang Zuidelijk van Ju vlncourt zijn de Franschen meester in de eerste en tweede ateUingen Tuachen Berry au Bac en Loivre zlJn wö overat over het kanaal Tusschen Loivre en Courcy zijn wU aan den kant daarvan De Franschen staan daarmee in de streek dia rechtstreeks toegang geeft tot de sterke hoogte van Brimont van waaruit de Dultachers Reims bombarderen Wij hebben de bekende stel ling die in het begin van den oorlog verloren ging en welke we in den slag aan de Mame niet konden hernemen al ver achter den rug Op enkele punten bedraagt die afstand vief of vijf K H Uit deze vergelijking van feiten blijkt dat de Dultachers een flinke duw hebben ge had hoewel van een beslissende slag geen sprak is althuis nu nog niet Het laatste ontvangen Duitsche commu niqué meldt dat de Franschen hun pogln gen niet hebbon herhaald de nieuwe stel lingen moeten in staat van tegenweer wor den gebracht en de zware artillerie moet eerst opnieuw in stelling komen en dnt gisteren heelen dag aan weerszijden van Aubenne in Champagne verbitterd ge vochten i De Engelschen zljn ten noorden het dorp Gouieaucourt opnieuw gevorderd Bü Lens worden schermutselingen gemeld Verder werd in de buurt van Epehy de Tombois hoeve genomen en veld gewonnen langs den uitlooper van het hoog gelegen terrein ten N O van het statidhEpehy In Mesopotamië is generaal Maude In een nachtelijken marsch langs den rechter oever van den Tigria opgerukt tot 2400 meter van de stelling die het 18e Turksche legerkorps innam tot dekking van het station Istaboela aan den spoorweg Bagdad Amara waarop de vijand zonder tegenstand te bieden te rugtrok Wat het Saloniki leger onder generaal garrail eigenlijk uitvoert is eetn raadsel Uit niets blykt dat er een leger in die buurt staat De Times li daar ook niet terrodan over en zegk Lolvre en Courcy Herhaalde hevige tegenaanvallen ten N van Ville au Qos werden dodr ons vuur met aanmerkelijke vaiilezen Qt den vijand gebroken De totduerer getelde gev genen gaan detienduizend te hoven il Ook werd een aanroerkalËke hoeveelheid materiaal buitgemaakt Het Duitsche liildt Aan de Aisne is een de grootste veld slagen van dezen gewelc lgen oorlog en daarmee van de wereldgescïjiedenis aan den gang Sedert 6 April hield de Vuurvoorbereidmg met artillerie en raijnwerpera onafgebroken aan waardoor de Franschen met een bom bardement dat wat duur masaa van matenaal en hevigheid betreft zlJn wedergade lüet had onze batter en onmachtig tot vechten en onie troepen murw trachtten te slaan In den vroegen ochtend van 16 April begon van Soupir aan de Aisne tot Betheny ten Noorden van Reims de over een front van 40 K M met geweldige kracht door sterke infanterie strijdkrachten uitgevoerde tn door de opvoering van reserves versterkte in dtope gelederen ondernomen door braak aanval van de Franschen b Namiddagra wierp de Franschman nieu we massa s m het gevecht en voerde krach tige zl aanvallen tegen ona front tusschen de Oiene ca Condé a d Aisne uit Wegens het herhaalde vuurgevecht dat de stellingen slechts breede en diepe trech tervelden doet ontstaan ts de verdedt ging van een vaate linie niet meer mogeiyk De atrud gaat niet meer om een linie maar om heet een diep geëcheloneerde trapsgewijs opgestelde verdedigingszone Zoo golft de worsteling om de voorste stellingen heen en weer met het doel om zelfs als daarbij oor logamaterieel verloren gaat de levende krachten te sparen en den vijand door zware verliezen aan dooden en gewonden op beslissende wljze te verzwakken Deze taak 1 s dank zU de voortreffe lljke leiding en schitterenda dapperheid vervuld Op den dag van gisteren is d e groote doorbraakpoging van de Franschen waarvan het doet zeer vergesteld was m i s lukt zijn de verliezen van den vijand aan Berichten over geslaagde krijgflvtrriehtingen van ons leger zouden zeer welkom ziJn Uit Athene dreigt ge i gevaar motr De commandant van do gealUoerde tegen op den Balkan moet daarom vrU lUn om al zljn energie op de nederlaag van dtn vijand samen te trekken die zich voor hom verschanst heeft Dia vlJand is do Bulgaar Het is VI aar dftt San U een procdamatle In de Bulgaarsehe Unie hoei laten vallai waarin h ijde troepen van den vijand aanmaant om het voorbeeld van de Rusoischo natie te volgen en de handvol Duiticben die de Bulgaren onder hun juk houden af t schudden ma r de Bulgaron zljn cUkhoof dige lledao dio toegankolijker zljn voor uitingen van maeht dan voor d argunMBten van een proclamatie Ben nederiaag to velde zou er toe bijdragen om hun vtmi voor de Duitsche listen en de Dultfcho machteloosheid te versterken W j vtrtroQwen daarom dat terwijl de Franaehc m nntache legera in Frankrijk do Duitoehen Van den Franschen bodem verjagen en d Turken die de bedrogen staehtoffen van Duitschland zlJn tuchtigen hot groote leger van de geallieerden te Saloniki spoedig zljn bestaan zal rechtvaanligen door ook den Bulgaarachen alachtoffers van Dultoehland een geduchte en beltzama los te goren Toch nog rredeogeruehten Weinig waarschijnlijk maar ze zljn er toeh on do moolto Van t weei ven waard UU Geneve ordt aan de Berllnor Z ttung Am Mlttag geseind dat volgens d nogrts de X on welk Vlnê als sproekbobi van de regeering gebruikt wordt en voor het bericht instaat de Entant met betrekking tot den veranderden stand van zakan tengevolge van Rusland s afzien van Konatantlnopel en van Amerika s inmenging in len oorlog een nieuwe verklaring over haar oorlogsdoeleinilon hee t afgegeven D nieuwe gemeenschappelijke doeleinden zouden iljn het afzien van all veroveringon de onafhankelukheid van Pol en d lnt rnationalisatie der zeeengton ÜUITENLAXnSCH NTEUWa DUITSCH LANU De staking H t t lijkt nu dat Ie ataklnfc vdgi na Oiilts he l ift n zich ook uU4r 4it lot n dtpJ van Ih m iivta tal rt k n n virijjiUH hoof IiaJ f li k tot Ie minlilmv fiill irle en veTTOliillpmle clwtri ili tt werktn Do arbeiders on arl otdate ra erftohmea de uorgenH mocfH op hvi gewone ii ir in dd fabriek maar ns den eersten ai haft Üfi hfgoa de king Door g raU4 4 loude bWofti n In verbaiul ni+t b 4 voe dintj vTaagnUik I lltrM itg van KMnnntng aan de staklfig dotn alzien Pe or rt meldt at h t Keds Feuilleton Hl ginfï weer 8ta n trapje op d n grond rekte zlc uit en werkte mrt sohoudiers en aniwfewptoht m tot hUm wf r in ord wm Ml wMon had h na zijn val een kwart r noft liff getin 1 om wper op ïtreek te Vamv n mi set i ook wel ffn of twr imr hii kon t pI zich niet herinneren want hi was 7 ch van tiid n ets hewiiwt Maar de vinh ino mi t wa tit nierir en b en doorpp i rongen en h hnn norde zlfh ni l het ooit zoo koud g had te hebben Hli nam nu de I n 8am n trtnff on zoek nai r h jul=fte puit van de klip waar hli iw Laimbert den arali bovpn ge itaan ha l Dat ondniTzoet wa niPt mo Hli k pn vorderde wednig flid Al spoe ig zag h een In het ïand ge tlagea figuur Hit ging er op af en zotite z n lan taam op eea et en Om van te sohrlkkem vond h zoo iel ntet Wel had de moord 7 i ht m li e vlg ontste ld nia r dad waa al spoedig overgegaan In vreee dei hij zölf ove den rand zou vallen Hu waa niet vun den aard ora zeouwaob Ig te worden bii het zien van minder aaiuf nanie din gaa vooral la die dej cn van bur geroorlog was nten aan bet zien van diooden wel gewoon Ook had de moordenaar geen apirt of wroeging over hetgeen hij kalm h id hp dftoht en zich bij zijn ontmaskerlnig ter stond voorgenomen had Bahl Waarom liep de dwaaa mi in den wegl waa de eetrste gedachte dl bij hem oprees toen hij het Wk zag n met oen onveracftillllg sohouderopha len verdreef hij sJIe medelijden aandoe ntov of zeUverwl t uit zijn gedachten Wat hu nu Dowt d0 n wm bet lijk van den honfqroW uit het zand halen en iltklpedcn Pat wan op zioh zelf voor l n mrfior l aar eefl nfaohuwrl k w rk en dp fournniten van dip daxpn lieijhen air I 1 ook tan qt l r tian en dnt ii tvop rie heochre en He mnord Tinar wl van tp ore i dflt h dt zmi mo t n do i n een man als hi NruHo i a er ni in t vf or ter ig Kfj hvi toh voorg nomf lipt te doen en hij deol tiet on rrvnard TV dood vin Advn I arob rt h l e n x i Hrtlc h tnpl np hPin re f t diop i reigen en dpn Prinfl vnn Orieana tp doen VPTdwihsen Het laa tMe was vM owenve I he liig atp het eerste HpH 7011 hom de Ter Iv prlnc d wnnrdfm ver Ptnat keli ken m e nl mnnd tpr wpivld kon er lr M i mi fe k vnn p a 4w Mtpen Vr verdw n n ii van T adv Sup de Fraa ebe Pnn had hrt gpdaan Datrorn hoe on a g anm d e li h n d piHnc van het I k oot nnooht 7 m 1 votllgheiid vorderde het en de moor e naar de d hp Wat hii leedT Het liobaem m 4en smid Ad m T am bert omkleeden in Prins viin OtIptur In die vermommtiMC wai hj nanr d bas gegaan bil had tua daarvoor a v bil de handt de roode z W en kam1 onI de kanten kr aig en 1 ihbpi Hf knl en heiipf re i u h t ooffve rba nd A Heen dp pruik en snor Uot hii aohterweg Na dit gedaan te heil t en trok hij zelf de kleeren van Ad m Lam erl aan Na ook dit gedane te hdhben moee hij eea oogenbtik uitrustpn Dat uU en aankleeden van een doode Ie geen ge makkelllc l ta D nM gekleed in b tijne oostuum an den Pritw van Orleans Hg nu nn t hp gelnAt naar l ov n op liH zand Dp v m kwam al po Ug opzwten Urnen ppn haf uur aou dit deeJ van de bftfhl end PT vBfer staan Maar luemme wfto het werk an Rlr Mamiadiiike dt ChavaHBe niet volbracht Hij wilt dat do zee giwoonlifk tenigifeffl wat zif opnam Hnd hli hpt weg poflpn Bn len venioonie aanlPuvUe l n rgctnt n hij had hM kunnon doen M fir dp docde aUs prii e an Orleane verklee d modit door Ie gotvco w er te niEPpVrartK aan hocid en handen niet herkenbaar zlhi Daarom g ng de moordenaar nu ge r t e ht4 beti weer aan hot werk Dki wna een gruwel tk tets waartoe menig m sdadigpT nl l lu staat zou geneert zijn Ipt nAr x d schurk de oneinnigt aan Iddpr van goud en een PTon van praal 7 ht pn vinn Iiik genot Allee wal ook kon 9r Marma+uke doen voor het vtl tig hf7 an de uw ii lUoen i p Ook het sohOT fon van bet Itjk vnn dwi door hem vormoordle De hreedgertchfruderd moordpnaar wa ijterk pn tr i een b j omi re kracht in een bezetene Zware steem ukkeli door sterke armen g heven zouden hetu hel pen bij de uitvoering van xija afa hu w 4 k wprkl VMohtgt en ïietfH scherpe ro4 biokken vallpod en gefttooten op h gi lant n t amidihan lcn moisten den dood a lpf n aan dlem kle rwi herkenbaar i ak n Zpkeir had eenig grtuld Ie i te ai d zcn vein hrikkeJiiken nacht oïvierbro k n het zoudeii de lulüuonen gfweettt zim van alln booae gfee on dlsr hol 1 Wao het toeval Wie zal het ze g n r ia m er In de natiar on onder hit hccnel dan de measciieG vennoedenl Ma w r