Goudsche Courant, woensdag 18 april 1917

welk artikel eob te verWeden en mei g TWfwUsstraf van vijf Jaar te strafTan aUe burgen of btiitenlanders die lijn bevelen thïebten te weeratrevra Een fovantenUstraf van drie jaar tal worden feUfd aan den kapitein ot wie ook in t benl Toeten op sch n die trachten goederen t land uit te vervoeret voor welke mi uitvoerverbod is afgekondlld Schip en lading zullsn worden verbeurd verklaard vomen utoolit er een plelaior mfie sou Uuonen doen Ier ake van overtredlnjt vk tfe Di rlbuUuwtt werd t 50 bome sutia 25 da gtn hoaittenlii gNSisciil D 41 Jaa tge lantibouwer t v V te tltrkeawoudf had op 26 Nofnuber een liovvufUiuid ri ot rLugiaaarde pe M ik b iiid voor guljruik door bcni en zijn l t iii aau zlju variüiw opgevwr l guidin botte m m Ji iageu iiruiihlotiiM wird tf eu ïuto geeteoltt tor z ikt altn urcdii l e 41 ango koopiiMta 1 D t Ze viikbi izen had op 27 1 i bruari 15 kilo jrotiio orwiiu dowi varvoenw van iie vinhuixen naar iouda rulkn lu Mrijd Sntt de DiHlribuillewm llaki liovl weü gnwflten dal het vvr ivüiren v rt otkii wa maar lou g diuht Subben dat vervoeren opvotn n bij ban V arkeiE K let 4 eivde 1 lu aake alavortm werd f 2 l bo 4t i iib 4 10 dagen ht iliteuiH f lifvhi AmerUtaaiuebe banns g fblek k aerd VsluNd PON 17 Ilitiroiirtrtm lie ft htt udnlrterk van marine dt volgeuth nit Jtiteeilag vtr npr A i o de marlne uuiouii I UoMion 11 New York zljïi rapporten oatv ogtn vulgtiM welke dt morikaaut clie torpt lo ja er nitli 1 oehinuV half v1 r van lm 1 n dt zir e ii diiikJboot lieinerktf d lt blijkbaar undergnkikea voer De duik boo rielMHi Itn torpedo af die deiSniUh i p IV n aif 4 ami van 10 UKinr tidiHe U n a t b i U ti aan vaii Ó6 lorpnlo ilul tUlijk dwarH l ngii den Ihkv van de iinih voorbijtoopeu Daarna verdfween de duikboot I rk iti mi4 rttvln liadtlen otficieele INGIXONDBN Gymnaatiekfcwt te Gouda op 17 Mei a a Op dm a lltnuolvaarudag houdt Uit CiOWiMt uidt Uuilanil vau h Lit Nuier lm L l i iiiuadiiL4i Vtrboud xi u gowti ttiijk tiHwt lo Goudia X i opkoto l bi looit Khitttrtiiid tl wardvu OngtVttrUOO dfelneiüer9 terMj lit bbeu ziUi opgtigeMa OU il toom 11 wat de KJumafAlek in dl u ruluiHieu zm vau hi woord etfi i 11 viU0g9n loop een l ktreti uprong tui Hm iien blik e n ttiertijkon zwaai VMi kmi t buiging te zaqien etn ze ktrheid van k e n on haitdi ltti du dtu zitltr ir vaui oiidir aUi k tiiMNiHtuiidnglKJlen tt stadt koiut n I t gviimajjtiuv kan iiHTi raiiKUc4iUtk n ouiler dtHietMt al zijdige sport MwÉjoUien i littdaaraan t wijltn dat ie ut ioo popiiLair iH alM dt v oortKaiitk rw vait bar wiUBclien Zij geeft i66 tal van a vt iKst lingm n wordt daardcxr tt uuli idutti Dan kooit daar voor de gtnn gt bejangsletl ling vau htt pubUek not bij dol eeik Imlteustaaiiidtfr de luotulijkhi en veTboiultn aan de gifjiven o kuiiiigi n niet begrijpt lüit vx t It vt al tou oorbt rfidingen gtfiraakt moeu n ord 11 vóór dae g t m a k k e I ijk mtgevotr It mooilijko ot eningin eiudk lijk ge ktn t wiAdiii Jiit t dat liirntn aan allt tot 4 1 Hen maakt tku t lak van liohaaiikfoikitingen zoo motiilijic waarbij uog gt otgd Inot en worden aillt wijzen v an Hprmgen loopen werpen ona VS at wt3l hut groote nu k vau otUf ond lO aterk lioliaani V Id de tvrstt plaats dat zoo iemand Zich beter opgewfuwen votilt tegen du a chen die liuhanielyk aan heiu gt steld worden In het vervullen vau zijn dag taak Ovtr het liJgtiÖnLA h nut d r g mnas tK k beWetiiiig dienen w u U luiHtert u wat mtxitci hit romtrent metledeekn Dr bajet zegl o a Men gaat afgoiuecn Inzitu dat voor do böHtrijding van de groole volks ziekio kibtrculo t ht tr in de et irste plaats op fl iukoml ouh Li haam iti rk ie nioJten Dat onzeige aondhfNid door bac pTit o womh b dtedgtt i i lui t t voorkotuen et h tl r wordt d aanval van dien kant op oni geaoiitUi éd ondenioiiit n d 9 to beiiir afg lagfn naar natr on i liohaain krachiigir n iVimoflfllifik U i i V rband aiet l ovtn staande uitspraak zektr Mi van dt l t U middekn om ilïe gf varen het lioof 1 Ie Uiod Oi n waaroiii jui t de gvtntia liek Omtllat gviniia tit4 beslaat uit ei n iti itl van lithaB iilsüi4eningeii voor tJ ken kn ftijd e n elLi nfkse omdat hK li chaan n gehnaijg eu mteW inatlg feo fifi l wordï zondt r in t Aa ijdSgi ovi p nj ving II vervalli 11 1 aaroin v t rdit ut diü bt oeftxtJnip der g m naR iek steun van leder wien deze volkii ontwlkkelang ttr hart gaat f J AN rONtl Jl N HoofdlKidir der dv mnanliciull vowing u fiouda opl7Mf i 1 17 Getorpedeerd KOPENHAGEN 18 April Volgens bier ontvangen berichten Is de Amerikaaasebe boot Cero door een Dultsche duikboot tot zinken gebneht Waarschtfnlijk Un 100 personen van de opvarenden totaal ifa ren er 188 omgekomen Tegenspraak LONDEN 18 April Omtrent het berichtm de Progrés de Lyon volgens hetwelkde Entente opnieuw haar oorlogsdoel uiteengezet zou hebbent is bier In officieelekringen meta bekend Uit I IV N1 N 17 April r o PalU Telf Rraph mokll opdag op bet l aa ch teou zi ii de I igi iMihe en I raiwohe ar ti dt Mafffe aardigik n te P rograd nA Ki4 tDiHii 1 ven na tien nn lileg t gavw zij zich naar het l praiagKlHniw waar ziJ door het uitvoertnd cwnllfV van di n arbifidi mraad werden ontvangen Daar mie hajc len zij een lang oodvrhoud ovrr de houding van iW tKMjiaJiMni Hi hun landi ipgenovii r tien oorlog Om ihi UUT lom 1 lixhanof tn hrt gt Ihiuw kwam begaven allen zith luiar de groole zaaj w av hi t tvngriN van ra kn van artxiiderH en toldal n bljH n wai I t bIjineiikoJiiMt V an tk afgt v aartligdcn en I ktHtaiiol werd nit l gijiuuh Iregroet ik lHTaaiWtegingt i wwrdën gemhontt en l ji hl de voorruit r verweiïkonidt de afvaardSgiiifti n AOliin k t ranwi ht afgt vaardigde bieild daarop otni harWtotihtWijke U Hpraak waarvan zijn gelioor gt n wo ml VI tonll 1 1 8t i en tk gei 9ireu vs i dt n F raiwfchen ndtniaar inaakteai ei ttcr zooveel iiplrtik dht hij erk weixl toe fijiiicU tn nog gt efctdnfttgtr Kmvi tihi UH traAk WIU1 vertaaihf 1 laarna ffprak l iradl na ver aJiiig zan zijn rt r klonk MlornMthüg apitiaiui Va n 1 Ifohflikof wi rd m n ovaiie ge brat lit Hlj hiHd ei n zvr wwiffpreki od rtiti w aATin hg xluh mei geooltn na Mik II ti llglH id over d n oorloof uit Het 1 nrlün en i tiradlv hi bben aiii over d 11 oorlog geiiproken iiij bepaakit u zloh lol hel ovirbnngtHi d r froetui vandi Ar M tder8 uit hun land t n gt waagdt a mti j nt Mtflrilt V aii do lievnjdtmdi tkitworkit f iW UumiMilie reivolulie In de wereld M KI UN 17 Beecbnldlgd van hoogverraad lil 1 JoumaJ ik r D hatrt v i r ie im uit iuztrn Mijkeira een Ila a 4 ti l rain nit I anjs dat vgl Ujechttiohe banlubrecieu nn ziju geerrestoerd ZiJ worden lHS4c4m dlgd van ht ogvtrraad daar zij lU oor lo sle idiih op Htektetniailttd wijct hebh u Itigtngtwtrki Veranderd Uit Hengelo De gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd aan ds v Wyhs te Bergen als mede onderteekenaar van bet Dienstweigenngamanifest is bij Kon besluit veranderd in 35 dagen hechtenis van 20 dezer af te nihem te ondergaan Marktberiohton WOERDEN Op de kaaemarkt waren heden aangevoerd 186 partyen Men betaalde voor Goud Bche Ie soort ƒ 58 60 2e soort ƒ 62 58 Ryksmerk 6m Handel matig Groen tenTelUnf OOp Tulabouwv eduig Nieiiwerkerk a d IJsel Sla Mtikoiiing ie art 50 8 d k 2t 9rt 2 SO sla I ediio 5 50 6 10 dito 2e srt 120 170 ala Kardio 6 ria t hiU 5 90 6 ÖO dilo 2e wL 1 70 sla veJIen 25 5 o pt r 100 iw Ldirij 4 72 cent per groote ben rarfiji 2 90 jier 100 bo powekiin 16 HO pmaaie 22 40 28 30 per lOO k LANDBOUW Sterfte onder lammeren en aehapan I tngevolgt van di strengt v r t de naohtrt en het gun weer overdag ler ven er dit voorjaar In HoUanda Noor licrkwarUtr veel laouuerem re meer om dat vernohtHdtne lumd r kraohtig ter w reld zi gekomen door hK gebrtJt dat litl moedenwhap k Hi winter hee i geleden Vooral snaohtR ht t et verllcti groot Iloveculien vindtn de hulpeilooz ditrlje lil de kiwaien een wrtN den vij afld Mftt ultgeipikto oogwi worden met r maltn lantiDeren dood op t laiKi gn von hn ok de terflt onder di i olutpen ts bijzonder root Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometeretand 766 te Zuid Duitschland Laagte barometerstand 744 6 te Uapa LAATSTE BERIVHTBN Het groete offenalef aaa bet Wcetfront PARUS 17 April Arendberiebt Onte actie beeft zich ten O van Baims uitgebreid tot de Duilscbe Unies tnacben Pnmay en don weg St HÜairc St Sonplet welke deer ona aangevallen werden De vitand bood verwoeden tegtnetsnd Verwachting tot den volgenden avtrnd Zwakke tot matige lata wellicht toenemende winden uit weatelfjka af luidelijke richtingen meest zwaar bewolkt waarscbijntijk sneeuw of refenbuien wtU I lauff v lijd Ukviul M dftl tli n l tmt AprtI In droat H rlijn in mm niigTijko lA kliig zott iiill r ktu l i kf uHi ttu i ii dïif e ct oiwaan flgpfai ld dat de htwc giliig Uil i i lua Ma xt lf u tCi4 o i ni ik tooiicn liildt ll k aan waar do voor n aiiiBto a uil udiQg ti xo iai ia Oe Idc April w H d ilofs wnAnj l lUiuwc reg llng aii di uUiavO ding iii do vt r l iniiig aii Ik 1 broo aiilfWi u lwvj Y n Door 0 t nü uit do fail ru ken Hcg t tilijvdi n ildiii do arht idc ré hiiiiiiv ffrooto oiintAt üv r do gt iotnt q nia Ure gdim ui ld rukken n tfViüiK U auloriti i Kil tr o M rkzaiuu op UKikeu dat de voorKicnttm aii d hcvollcin uiH Ij ft ailiiriMX daaik ijkHU aAi littuocllijki laat Hlaan diuurzaRjii in gtvaiir gf radit uMg word i Oamenyd erlosuilftiiWB Dl II II i l t oh i i rl 1 i u 11 i 1 o IL t 11 lp luit oofitiiblik eiiit e 1 riRil süli eorruitpuiKlieiii d d gi t rt it li IjIku du l ull 4uti rH zitli d v K rii7i l ing aii ilt aiin alUii op Motiolij li 1 mix uit iitii liuotd gt 7 iu U u vvrlitvrn luot t u giu wtiijk xijii i üZi Ij li örnolicjiJik Hiulliiig blijli ol r nog efii i eriokkf I uit Dü Duitecturs h blion iiuit In fiigMitt jhi giitg oii die i iil ilMt liiiug t h rmniien op 14 d fitr gi d Hii Vi d l uili lu bai h rijüii kuukii hvi dul bij liot x iuliis Hclitn büwlnjkiii Hv ticnli aii I ih 1 int ziuti zt lf voor d taktaJv an ilui strijd in liert opim Wd daar zt Iryi pBllüptl K pLllg4 II JjOUti dtidtiiiiig blcdl i cii litii dr£t r lag n ouA uiaiit tiap pen inc arudert trij lJ raiolHfiii tui m or ikm ftn Monclii kiaar voor i n aamal iwüdat do i uil8alK i m limi i oging om hil dorp u ti ri iiu n op ooi wis giuj C4Ugtr lipltHap zoiidtii Jr Mhii kuiiiiiu tloin 1 ow oiLZ t gt HO uitu aarnciu r nm likb dfll de lJiiii wjlii rM UI twfe IxphhcIim voor tMii aan al nxlm Hawi grtro4iiv n b gou ntw oni7t lAtt nyn II Min n i p 0 iiiiBx h au dl n vijand van ln t zuid u uil wt rd ti ruigigt Wlajgii ii vooida lig lu nwiiniti dan 1 MJ muiir aii oiiyt ötalling was gfraakt iu vMtrwil aii oiLö hvi Hpi rMiui kwasimi d Dun rtciiers uil liut ürotuo bonoi ui lirt borfcli an Sart te voorttotiijii tn waag dun zKih ciwaix dWJi h it opt n vWd D graiial i gu nlui lut t vcrwoo tu it uil wtffkiiig door luiu g liid ren Ht i wart n keurlrooptn t btreikten ImH voorati atelöfl oaizer BUiansttm m kun osiHri oa zich een aJU rvtrwoLKiKt bamlgrtiKtn H i bailalljoij wa Ix voku dt m lianti ti oM rmnKii in di Duiust lnr daarm tt lattn isoo tajrijk aU lul hun maar b haag Ie IMsnia wnni van doiitln uit un vit aalirlkkHijk iankvuur op h u gc o tnd 1én ölüoier 7 gt rt If 4U l ultiiclit ih Ie hobbtn nettrgesclioten voordM dfvijfliid in wn wamordelijkp vluclw rjn bi a n pakti J zijn inapaunmg wanltt v irgwls göwttat Len uauwk Piurigp ohaiiiiig fli it Hl verlkvtu der lluibsciitrB lyp 2óOU al leen aAii doodon hog tw in al hobbcn w ij giizien dal de 1 jilüctMTS zloh ti n ain al verzaiiK I d m iiiaar teiltins h rdffli zij iloor oiih giwolmiWuur ovdrnlt lpt vi 6i bdwaag d n oni op lo rukken Vetten uit lyketi Eenigen tyd geleden kwam in de Indépeodance Beige een verhaal voor over een nieuwe tak van Duitsche nyverheid nl het uitkoken van de lyken der Buitsche sol daten voor het winnen van vetten en olièn In de Nederlandsche pera vond het verhaal met veel opgang omdat men er niet aan wilde gelooven Thans komt evenwel Karl iloaner de bekende corr van den Lokal An zeiger m het blad van Dinsdag 10 April dat afachuwelyk verhaal bevestigen hy schryft Tei N van Heims gaan wy door Everigni court Er hangt een duffe lucht alaof r lijra gebrand wordt gaan langs de Kada ververwertungaanstalt van deze l er groep Wat hier gewonnen wordt gebruikt men voor smerolie Al het andere wordt in beendermolens gemalen tot poeder dat ge mengd wordt in het varkensvoer en ook als mest wordt gebruikt lïosner laat het hierb hy zegt alleen Niets mag ongebruikt verloren gaan De lodépendance Beige schreef er indetMd over wy meeoen dit nu zelfs Dultsche bladen erover achruven met weg lating van de meest stuitende gedeelten den lezers niet te moeten onthouden W weten sinds lang dat de Duitachers hun dooden achter de vuurlinie ontkleeden en aan elkaar vastbinden Onlangs werden er tremen geladen met dooden naar Seraing b Luik en naar een punt ten Noorden van Brussel gestuurd waar inncbüngen tot verwerking van afval z n Kr werd eemg opwen gewekt door het feit dat dit verkeer den laatsten tyd plaats had Jn de nchting van Gerolstein Men merkte op dat op lederen wagon de letters D A V G geschreven waren De Duitache wetenschap is verantwoordelyk voor het boosaardig denkbeeld een J eutache Abfall Werwertunga Geseilschaft op te nchten me teen kapitaal van v jf nuüoen mark De voornaamste fabriek van deze maatschap P IS gebouwd op duizend meter van den spoorweg die St Vith by de Belgische grens met Gerolstem verbindt dat is een eenïame weinig bezochte streek die m den Eifel ligt ten Zuid Westen van Coblenz Deze fabriek behandelt speciaal de dooden van het Westelyk front Als de resul taten zoo goed z n als de maatschappy verwacht zal er een tweede worden opge ncht voor de lyken van het OostelUk front De fabriek is van den spoorweg af niet te cien Zt ligt in een diep woud met buitengewoon zwaar geboomte er omheen Zy is omgeven door draadversperringen en een speciale weg leidt er heen De fabnek is ongeveer 200 meter lang en 15 meter breed De spoorweg loopt er geheel omheen Aan den Noord West IUk n ho k tu da fabrMc worden de treinen gelost Er kom n trainen aan met lyken die door arbeiders gelost worden D mannen dragen lederen bed klngen eo maidten met mlea oogstukken Zij zijn voorzien ran Btokkao met haken en duwen de vMtgebonden lyken naar een langen ketting die se met behulp van groote haken die op n afstand van twee voet van elkaar verw derd lUn gr pt De kettlng rengt dko de lUkm in een nauw vertrek waar zg door een vloeiitof gaan om gedesinfecteerd te worden vervolgens ktmien zU in een droogkamer en ten slotte in een grooten oven waarin ztj door een toeste gebracht worden dat ze van den ketting losmaakt In den oven biyven ze 6 tot 8 uur en worden er met stoom behandeld Terw l ze door een machine langzaam bewogen worden worden se in stukken gebroken Deze behandeling levert verschillende producten op De vetten wordoi gescheiden in stearine een soort talk en olifen die nogmaals gesteriliseerd worden voor men ze kan gebruiken Het dlstiilatie proces wordt ui evoerd door de olie met koolzure soda te koken Een deel van de b producten wordt door de Duitache zeepfabrieken gebruikt De olie distilleerdery en raffmaderlj ligt in het Zuid Oostel k deel van de fabnek De geraffineerde olie wordt verzonden in kleine vaten zooals die welke voor petroleum gebruikt worden en heeft een geel bruine kleur De rook van de fabndc wordt door middel van electnsche ventUatoren langs een groote buis naar het NoordOostel k deel van de fabriek gezogen waar zij gecondenseerd wordt Dit overschot Wordt m een goot geloosd Er 18 geen hooge schoorsteen daar electnsche ventilatoren lucht naar de ketels en ovens voeren Er is een laboratonum In de fabnek werken 78 werklieden Alle geëmployeerden zyn soldaten van het achtste legercorps Zy mogen onder geen enkel voorwendsel de fabnek verlaten en worden als gevangenen behandeld Men zal zich herinneren dat een der Amenkaansche consuls die Duitschland m Februari verliet m Zwitserland verklaarde dat de Duitscbers uit lyken glycerme voor nitro glycerine distilleeren en aldus aan een deel van grondstoffen voor hun ontplof fingsmiddelen komen V o u H 1 H 1 II fï I n g zoiid h4 id 0 Htaiw au v on BIm HUIK din gou i nnHir gentra l ao M gil if 700 locht lat dt k n i r iiLtMMlont F ii raa4 voii wi hl den goivtnirui vap Arnworpwi g la t he tt b jii t Mr an 11 ni j 11 t il a 11 1 1 f i n h mtonitoltiiiiMjii n au Liiff ui die th ii door liigil flit trrHpfTi hProvtrd zijn ziillin w l oiwJcr waitfr aaa maar iiM Jh ook iiiogdijk dat ZIJ zip ingwttort III tilt g naJ 7 OU bit m r lan d ireii oor lift bt rijf kun wordi n lurvul voor al daar aan d iioodig mnc himi tji iraiinjjortiüldd en geJ rpk w hrlH l n Htttnkoo olgtnw Hl la a btruht mi Malrid b n Spanj iiiti I iig tJHiid t 11 uv r iikoiiiMt K s 4 Il waariiij Spanj 7icJi vtr i in i iitH aati U Ti aii 1 1i Uvircn waarvoor Int ma indWijk 100 X ton lik ul iii I iiff laii i al krifgiii BINNENLAND Monopolise ring verzekeringsbedryven D lniKHiiniig van lo n d mlnislt ii 1 LOiiwiiiK nt h iriizaki b s Maaiamono jK lm vuji brt W eiiriv rznki rings n Upi raiwh rzik niij rt drijf vvorJt togra hit UI t dif tr wuk Vf rwachL Hudo txMitfiiL wi 7nllui 1 tv grootcr t ijii lui aanvauktlijit m tuii M orn iii Ti nf ij iiJtni Ik uiil i y iMr oat n fliiiiii Onze gezant h den Paa an ilr Mh lijddi kui gezant bij Uu I I mlijk n MOfl hr mr O an NiH r eu toi M uiair w t n v i iuigHi to flüu van 71JI1I rlof dat hi 70oalB t k mi bi f t luiwU loori r u Wijziging van de Landstormwet liiputi iid is CU w 0 itrt w rp lot Witt s ug van dt I aiiüUoniL WL t H I b t ua dn IwlSg loO Kir kil rijT j liKui landstorm wiiy 1 iiuntn d bip rking van ijm btt iaan Icn tiid van t n oorlog oonloigng n f w om oniBliftiidig r n aiiciwi bii li In aanKl ni van dt pi rion f ti dit land 1oniipIifii1i 7IJII g rwond n kra iitons HIK amlcrc w t dan die Ijani Ü tjonnrwi i i tO oiiMitff V rpliolitin ui In layt tl i Irildf wrt ntfr l I g e ii 1 ion virvalltn dt bepaling ai m I vnii d n iBiuirtüina uildiiu w our on napmdui di n = mag vt onii n ge I ruikt r it w li I 1 I g I a II d H t o r m D vnj viHig I aml ilomi hwJl oiWd b II ligr oiufUndl iirtltii zijn bvensvai I larbi td bf vve7 ii ui di nog iia I nJu nu er of jn lit B be I nu to knjjstindiwwt v rpliohi warui bfl bi n ir icb bij v Tiiondm e al u I Hurkraobi van dien Staat u II oogiï ll iH oMn n g 1 k cii d l d viif ivilbgi iand orm als mstiluiit alle waar boiK n in zieb vur iiiif wn in nwln 11 1 giooi mbdn 1 taak ovir 1 nfanen Il l voren iloor viriniiiigintfen wfrd v i 11 I III I I ti kkiiiig tot d militaire voor mf iimg van dt jon hngBiciliap Iw vt ii ni lui lot kfld rvorminj m b I 1 gu btV oihlorboiidi n vau d gtio fui i b i van dienr tpJlo liiiigui buitm bi4 leg r UI bilt ver irekktni van ot ieninig ufcje n In id aan a nd rt n I u I i vrijwilJigeii landblomi ovei i brirhl al U z taaJi brter vervuld kun nui wordtn en znJI n Ji bj il dt wur Imarli idMxwrglng van Iti geij lr gKv t o vfdeiio e n en di aan haar Un tmmÊmmaÊsammÊmm gfelccdto ffcAdwi u o r ou AmtgééH ker bmon voor het legivr kunnen alwer pen Bijzondere oategforieen van tarvd ft toruipUt hC KoU Krach t niH df witten van U Juni 191 Bt bl No 2U m dl Ju mü Ucbt No Mj zijn aau den laiidUtou ia toog oogd I nigt groii ji van pirnonen dm naar dl ftlgisiiocïie Hlrftkui van d Land Ktüniiv TCiAa lot dca laodtatoniw zoud ii tid bt n belioprdi uiaar daarvan iioft g in diiiil uitufaakit ii uniiW onaliat bij de over gangNbepailimg van iaaM4ge4LoeuKl wel l de V oorkour aan wais gi von den laiMiflionii et rut gtUldelijk p zijii rfterk II it toim koiimt liad luon bi het In Il vim roeipt n vau de LaiHlwtonnwet kunlil n V t Nimcidt II dat biiuii n Iwnui lijdons laii ï in ourlogHgev aar zou v i rki ri ii iiK u zou tA K T ze4ir do ov urgaugnIxpaUng ndiM hebben giHuliaipod Su gibitktii ïi dal die bo kajiii g bUir arevv iiggnbldveii tEifit V oor zoover op ditbi i alijig iabKnik geduaakt in nK e4ui v orden dikt ndrt weer to iiitl te orden gtdaaa i b r u L k vau d t n L a n d h loriii l t Ae wijaigiiig van de ovi rg ng4 bi paling houiiti V t rband dt v xiorgiev Hi kii iiurekkiiig vaa tut btiJaandt tweed lid vau art 4 Dat tid Iioiidt 211 tkit uut III ili i benv oordiugi u di bi pa ng im dat aan dfli Irijd mei di Hapenen luotvu lil II dloejneuiien landMlomiplicil ittgi n aanwie wdgeiw ffeiniH van gooettvikilhoul dedetLiiiintnf aan diioi utrijd niiit 7 u kujb m n wotrden toi vefftrouwd Dt Ik paling t rnieikSt dia i ook di gro T en van ptrso wn vaa vmc in het alguntvn kan wor Hin aaMi enamou lat zij voor guviaptvnden dipiirit ni t g i hdkl zijm Su eoliter tal V au dwt pc nson u in J ii duüMt mrt de wapt ntn geoefcTwl zijd liAu d o iK paLing niet wordtin gii diad haaM Heit vorvajhii van di zt bepaling zal itn K eaoJgo hebbtn dal dtu vrijtit ul oiu a n landstonijplicliügtn gcTvaptmli ii dimttt I vordieirtn zich zad uilFlinikui tol allen Ik lot den lajid iorm beltoon il Hel bt leotft ocIWer iiauwi Jijks gt zt dat d aar n h alli Pil et ft bi l nili c ring zal w ordni wi i iK uii n m aan het aan do bctpadin itii grondaiag liggemd Iicgin 1 aa de Opgt roepHiiiii gi CTi daeuRten Opgedragen waarvoor zij niet gitAtliikt zin nitt woid tikort geiiaari Langer m dienst honden lng IiuKl 71JI1 wet30 iitwerpi n lot lan gi r In djieuöt houden van logolijfdeai bij dt niiihtiie eu van ditiii CpliioliiDigen bij do laitthveer en lol venltn iiig an dm duur van dtn dfi niHtj Iioht bij ditn landblorni Dp Si JüU liH7 zounJen uit den diuis bij dt mfiJi Jo moeiten wordt n ontslagtn zoowrti ingeüi iti wier dicmst uittrlijk tot ditn daituSii trd vtrtengKi aU ingtlijfdtn voor wio du datmn hot noniiali ti ii3tip vau dKBis tiunduguig 1 oorgoslild wordt iifu te bepakn dat dae uigeiijtdtiii ui ditii t ziiikn bli Viu lot 31 l eonn H r 1J17 A iirienging van luiiitiedütn jt wordt iilei noo lHg geacht Itn aanzien vaui d voor overgang naar do landw e r bftsiteindt diuiwi pliohtij Hi van de lichting IJIU De ï zijn voW het meerondocJ recdw mtt vöorloo ig klun veilof gtioiulLn ni buI kn zonnh r bezwaar op 1 Aiigm rAiiö 1917 naar d laiiidiweer kuniw n ov rgaan fit L wtiteoutwirp tot het langer in dn n t houden van de ïiomstplikjhtigen bij dl laiidwwT strekt oventeaa om als da lujii van het iindiigi n vaa den dieint in plaats au 3l Juli I9l 1 ti Icwcn 3 Dt nlnr 1917 Het het ft evena fl de wet van tü Dweinher I lb betreicking op do d ii iplinhligen van di lan tweeriUc hün fif 1907 1908 1909 m I91U mtiüeijcb tiMèUi 1 9J I9Ü0 1901 eril 02J tnvoorlrt op dt ïieiustjjUt hligeii an d e laiidlw 11 r liuhlJiig 1911 nialiHellob üg I9a i De iHUistplichtigen bij dui laaidMorm voor wie dip dlonistpliolit daarbij zou zijn gtstindiigd op 11 Juli Oifi ot op ten lati ri n lag blijv en volg iw btt v oor t I van wet m de tJejde plft t g nownd tot dt n lan d lonn behooren tot Jl Dec IH zijn 7tj die m 19lt Imn 4U9te Ie V t Oï jaar hebben vojbratht n lo wier aair ieii de dyur van den diemitphcbt tot 1 Juli I9l7 werd vorkngd en zij die n lul loopvwiii jaAr hun 403 0 levens ja r voUrcigbn of ht bben volbraolit H t zijn vwnianiHAlijk ptrsonen die landkioni pncbtig zijn geworden kracht n tk wet van 11 Juni 1 15 St bl no 242 en in Uil of in 1912 ate ditnBtpliohtige van dl ian lwterJtbling 904 o 190Ö mili tith bling H9b en 1 97 uit d n dii n t zijn oulHiIagen Mij Koi KenJQit w 1 on x md tot bur geniee ttr dep gemientm Croot Aimntxs I angtïrak en lellwpoort i B rortu n m t totOwuining vau golijktijdlig tervol ontSlag als burgt mte rtird rgoiiieeiLli dwaiu mtraain De Gelderland Naar hj i orrospon ientie burtau meldt Mr iH pauUerdekacliip etd riand gL Uit n 1 Nitu vudnp u t ditmsl gt t l l i ij K U Is aan mevi miw van I 0011 K boren Ver iiijB goboren t Krim 1 i fi n lu IJsMl du tengtnolge an rwI d lulïr hot S t rtandt rs hap hMt vtHortn Aerwu7 ond rwij i 2 j ovongtn aan d daarloi bij d wet gevorderd v ei ch I ll V ol loet Ds a de Ugt Ds B de Ugt vroeger predikant te Nunen sedert 1916 door de commandant van het veldleger uit Limburg Noord Brabant en Zeeland verbannen hoeft aanzegging gekregen dat hd ook uit de provinciën Overyse en Gelderland is verbannen Naar de N R Ct mededeelt sprak h te Nyverdal oynr dienstweigering en bevonden zich twee marechaussees onder n n gehoor Toen de vergadering was afgeloopen toonde de wachtmeester een proces verbaal waaniit bleek dat ds De Ligt door den temtonalen bevelhebber van Overysel uit het m taat van beleg verklaarde gebied in de provincién Over eel en Gelderluut word vertMBnen maIi iitindU erurlIJk roor de nut en alfemeeiuk relliffheid a £ m werd den Tt gendam morsen naar Apeldoorn geteld en beffaf uch vervol ns nur Rotterdam De CMilU Een telegram uit BerlUn meldti In Nederlandsche bladen is gesegd dat het Noorscfae bs Camilla t welk voor de BelglBche Steuncommisie voer door een DuitMhe duikboot buiten het afgeeloten gebied in den grond is geboord Hoe onjuist dit ia bi kt uit het feit dat de kapitein van de Camilla op de vraag van den duikbootcommandant waarom hU door t afgesloten gebied voer antwoordde ik dacht dat het wel los zou loop L Tot dusver is steeds vastgesteld dat schepen van de Belgische Steuncommisaie waarvan In den laatsten t d helaas verscheidene te gronde zyn gegaan dat aan zich zelf hebben te wijten Ajs z j buiten het afgesloten gebied blyven en zich daar met te weer stellen tegen de maatregelen van het pr srecht kunnen zU altijd volkomen veilig varen Oni export De door do reguring in d I 1 rate Kamer aanigekc idligjdt lucuw op tt rich leii naaiiil veitnoot ütiap voor den export van üillt tSüor oma land lulgov 01 i dt ar tikckii w aarv bil dt f ialulen lhan i door I II ooiiiimAi sio worden ontworum zal ook na hnt slultai vam den vrt5di ti de lijk ia stand wordta geJioiiden gtilurtn dt dt op dtn oorlog v oltgemle over gamgKperitKlt loldat het in i rnationaal verktpr wedt r tenigsttiiiH iioniiaal zal ijn g worden CRISIS UAATBBGBLEN Do L ouwiWïjrJie ven 1 ooziolit op de Grotntei oftlralt hetft aan de i Hing vtriHnignngtn btricht Waar door den Minimier van Laiwibouw UI ks bi fpaa M dat de vtrschiUendi prodiioten wdke allttn voor txport wor den gtteeild en geveald oveoKotd luin aandtel m de la tin riifltt ndo op de pro d uctin wed ge whikt voor de binnenland Bcho V oedselv oorzieiung moeten dragen aid dt zo prodiicttii zelf Ih door dei Hijks oomaiwjisut bvhcudii iM goetttcctinng van dtn Minnötiir bev Soten dat de opbrengst d r gev uido kaejionukoniiinietr zoowt 1 van de vt ivicdiiijeinde soorten aje van htt sittk iloor he4 veoling beiSluur 5 pCt moei worde n ingeibouden en gta etnotnl om 111 do korftt n der Uroonteiiv oorzii ning V oor het bmm nlamd bij te dragtm Oiiitnnt dt wijpc waarop en wolke pro i uctt u zailen moeten gt lev erd wor den zal nadtr door de tijkaoonnnissiê of dt UrotiUem ConilrWie word tn bealist Geen krediet In Westelyk Zeeuwsch Vlaanderen weigeren alle notanssen en deurwaarders b j de as Meikoopdagen krediet te verleenen zooals gewoonte is Zy willen de nsico niet op zich nemen m deze moeilyke en onzekere tyden De boeren weigeren aan de voorwaarde te voldoen dat alles contant verkocht moet worden en trachten iemand te vinden die wel krediet wil verleenen wat hun echter niet gelukt omdat alle ambtenaren vast aaneen zyn gesloten en hebben afgesproken dat niemand hunner een koop dag zal houden die reeds aan een ander was toegezegd Boekweit grutten meeL Ikt I tvjUiux ftn d Nodt rl treem gang V an Boi kwelt t rut teii 1 n Met Ifa briikanten heeft een a Ires gcncht aan den Miruuöter van IJindllK uw w aann d aandlacht v un dt n iijlniwttr worJt ffev t s Ligd in verband met de schaarschtf van l0vensimdd iltai op het gitilymikin en bruikbaar naakeai van i mkel ariiktkii die than lioo fdsak ii ijk voor ve e oi der woixii n gebecigKl votw de menBulitdljkt conisuinpta Aoorieret word als veevoeder ge bruüit dl inlIand KCiho bookweit waarvan de ver bouw de laaitalle jairen z er im to io nu 11 dn Kiant zou het wtOi ohHiik vin dui tLal dt g thetile lalaodköht oogsi op givordtrd i n gtd ls4rlbu H rd werd voor ht t fabricceren van boekwealouKitl m boek weitegori Het uitzaaien heeft eorst pJeals m Mti zoodst drao nog kan wordiea bo vordcrd dioordSen dte boeikweit op acèrale gioitdtu zondei beiuewLing kan word eaigi zBJiid ttrwijl ook onioatgonnen gromkn aan ondi ip oniapitten of door afiwanden van headen voor dkt doel 7ijn diensLbaar tt maken Het tweede artjktl ih de inaa die door dt gruitk rijen vtrworkt kan woir dt n tot iimirtgort o griöd dat oveoeent tin voedlzaaiin artikej is i jndölifk ia tr nog de verwerking van hav t r tot bloem en liav ergOrt ht ig m op k 7i Ifdi WIJT alB met dt boekweut kan getsrhitrfien De ScheepTaart en dg Oorlog iWr een duikboot beschoten De schipper vo i den zcalbouger Noord ur MA IT rapporteert bi aankcsnM te Uniuiden tiidens dt via chprij door de Ihut soh duikboot aoht maal zonder waar sojiuwing tl zijn besclioten Zijn vaar tuig weJd njet gf trofftn Nadat A pa pH n n fioor d n tfuikliool eoiHnaiidaiit on dl rzocbt waren kon di U iger door gaan Na I r meldl mtn aan do N R Cl dat d tievwhii ing plaaiw vond MaamW 9 April op klaarhchk n dag op oi eveer gr J5 mm noord en i gr oom op d gri n van het voraperd goljied Dt afrtiond luMscht n den b i vr en de diiiklMK t was va n dien aard dat mi t enrgui opzet het aclup geïoakkeliik wae It trifftn geweest De granaten gingen eöhttr over het sohip of vneJen dicht bij den bot in het waittr De duUiboot heeft 4ua klaarblii knlijk hrt schip wiKen sparwn Nadat men fa de uitgezette boot een uurtje had goroeid wtrd van du dulfcljooi gm r oi mtffl v kwchpruian ww Op IwTbfr vtwUgrad antwoord kroej men veriot At reis te yenvotgnk Pe Voordeur bee fh olta De zeikbeuflKr NoordsMor thutobedioorende to Maacutubj ia glfli er an de viNMheriJ te IJunUden aaogokouit n iq imldde dtn den April door eon duikboot aai gewatUn te zijn De duikboot vuurde eeiiige aohoten al in die iictuing van du Noontetcr Di sv ioten raaltien eohter nlit en vitileu op eeiugen afstand in zee iiiige opvarenden vau dtn zwUlteugtrbegavtai zidi in de ciieopMljoot ia men vertrok daarna naar dt dulkljoot lenehidt met dl o oonwnandant to oiiderliande n Het waw t4iorniaUittg wx r en datwerd wol do oorzatak dat inui niet nurtdl Hcheiepaiwot ianfeszij van dei duikbootkoi kontOn Vanaf d e solioep boot hipHinuTi d bei prekingi n luct et a der ofdtaen n V an de duikboot dezL spraic go diSederlandwüii en deed ovenctns do uitiledeeliiig dat do Vu4tili beufper zich m dggevaarlijke z6ne btvönd Toen do luentxhen lil de boot ochter Ha oorzaakluen an hot stormaohldge weer opgavenwaardoor men uil dn n u erH wmi gotla gui gaf de conuuandanit na eealgv be sprekingen met zija rtfioli ren vergunmng dat zij dv rena mociiien voortzeueahetgeen dan ook heol spoaJIg jtwohiedk OoriogïWlag of uumauir van de duikboot hudiden dt NeditriaiMltsohe zefllk den nun waarigeaoDien zoodet uien niet weetvan wedke afkoiiif t zij wais 4I4 STAATS LOTEMJ Ie KI Trekking v Woentidag i8 400 No 4487 5265 ea 10046 f 200 No 1941 f 100 No ® 5 4 5511 10076 1167b m I75K9 Prljzon van ƒ 45 l IM 170 2 339 1C4 759 IbS 787 7H9 841 934 1067 1171 1176 12U im 1448 1451 1537 1590 1658 1698 1740 mW 1857 1912 1918 197J 19 ji 139 21bl 218J 2 5i 2319 i 20 iibi 2373 2381 241Ö 2442 2456 2172 3527 2539 2571 45 2t bl 2670 2718 2757 2759 27Ö7 28l5 2847 2868 29bï 29J2 2998 3029 3037 3144 3183 3293 JJOfj 3330 3387 3482 3515 3526 3545 8560 3587 3604 i ii 3699 3717 3752 3775 3829 ÏSSa 3893 3930 3939 3 80 4iXI3 4068 4071 4092 4127 4162 4210 4255 4282 4286 4299 4322 4354 45H 4521 4551 4683 4692 4740 4745 47M 4776 4789 482 4857 4883 19 12 4994 Wl 5U42 5053 5080 5088 510Ü 5114 5184 i250 5268 5411 5414 64l7 5432 5455 5462 5523 5634 571 1 5717 5762 5817 5833 58 17 5871 5940 5951 5954 6003 6020 6034 6124 6264 6270 6 00 0339 6407 6544 6609 6649 6678 6714 6725 1 736 6785 67S8 6807 6864 6911 b950 70 2 7147 7149 7202 742 t 7455 4462 74i5 7484 7517 7595 7617 7662 7682 76d7 7737 78 16 7840 78 1 79Ö5 8031 8U3 8140 Ö182 8288 0274 8375 8379 KIJ7 8418 8464 8502 8 15 8517 8559 b6 8597 8681 8724 87b7 8847 8896 902G 90M 9036 9039 9069 9070 9173 9221 8228 9348 9367 9416 941G 9455 9461 9471 94H2 9610 9581 2 32 91 79 9716 9 52 9868 9909 991S 9950 99 7 10060 10160 10 70 10314 10315 lül b 10157 10395 10409 10506 10520 10639 06 6 10707 J0745 10822 10924 10949 10960 10983 10987 11124 11178 11210 11291 11H21 11359 11185 11389 11 49 11390 11491 ll rfï4 11661 11668 116 U777 11791 U861 119 19 12027 12041 12080 12114 i21j6 12230 12275 12119 12418 12491 12575 U5B2 12760 12804 12871 12H76 12877 12921 12932 12991 13011 13027 11030 13035 13081 13084 13142 H200 13209 13254 H255 11260 13291 IW08 13 1 13385 13558 13ü84 11593 13648 13654 13691 13694 11742 11780 11788 13828 imiO 13895 13923 H976 14024 14031 14011 14139 14148 14169 14199 14207 14256 14319 14335 14141 14470 14483 14j 1 14586 14587 14fi42 14672 14684 14ail U865 14867 14879 14925 15066 150HS 15106 15190 16207 15252 10278 15288 15297 15328 15496 15520 15617 15725 157 15772 15824 15914 15915 15936 15951 15976 16004 ll 007 16224 16275 16336 16159 16394 16435 16504 16524 1655Ö 16557 16643 16744 I68IO 16829 1Ö951 16962 16989 17144 17257 17268 17277 17285 17287 17310 17314 17318 17487 17489 17541 17579 17590 17606 17636 17650 17652 17693 17731 17800 17819 17861 17990 18023 1S075 18110 18128 18203 18241 18295 18331 18361 18367 18424 18491 18494 18580 Ï8651 18666 18778 18807 18821 lft837 18839 18879 18970 18993 18995 19006 19030 19037 19154 19187 192Ü2 19245 19283 19318 UiH 19399 19401 19432 1948 1 19493 1 5 19708 19769 19821 19836 30006 20008 20067 2O0l94 20098 20118 20172 20191 20200 20208 20254 20301 30380 20 102 20407 20408 20482 20488 20501 20581 20641 20G70 20734 20769 20895 20903 20911 20994 GËMENOBB BERICHTEN Ontvluchte Russische offiderenktljg gevangenoi Ie Ma a£ lricht kwaunen gietemidddag 3 oirtvkiOhlt KusaBsche offitaerni aan te wKpti generaal Wae aB teff wi d o finiirtn vli erH Warakin eo VeyeiWf jie waren uit Keulen ontvlucht nadat te het reied miiiiU iDaiIen tevergeefrf beWopfd hadkien De omtvluohtiDg ging met vckI inoeilijktudifn gepaard Ze hrfAen tlO K M moe t n loopen vóór zij d Ne dtplandawhe grtms berttilUm DiefaUt I u dtt kaaome te Zierikzee is de koe dtu iDititaiiTe eantine inhoudende J 00 onitvreenid De dkfMaJ strfnjnt dealaobtó te zijn gewhiedL Alle pogmgen onudWn dader ö cp te sporen zim lot op hedten iiii lukt tiot g ié wa in een kiftte Aob iter gdot goborgeïi Wf erreeMuUen eatvhiclit In den naoht van Mfirdag op Zondag gl a w uil tjrwvfmffteijn t LaUku an de oMwerreHUmteo die wegecw desir lie uit den mllU en dieast rreet waren Beelahf er 4ljï owtviuoht Onöe munten Ie llardlnxvicdd U bij ïiH MplLlen op grlt odlatul van dieu hetr K 11 een pot ohI oüdte nimrvUtn gevondtwi gouden tn Bllvertu dMefrtlMfio uit de ICe etHlw Do waarde er vaa wortk geaoliat op f 600 Dtef tallen De politie te Haam heeft ailtlaar lu ziju woumg gtarruateerd dea t8 jarig n zoon van dtu landbouwtr D iHit vi rdachl wordt van ttu vu Pial dieT yUtlltit Jok lijoe t do 11 ugdltge boortdotiitu nog een gtfvangenimral vau 5 luaaudvn ondtr gaan Inliraak in een pastorie I en zoidlzAaan britialt mbraak nn dlltf irtal heeft oiidagimorgen ploaln goliad ui dü pa torit van de Oud KatiioUeke kerk Achttr laj enbung te Lürecb lerwijl do pauwor in d kerk di god dienfUoefwüiiig le 8de en zijn halagenoo tou zuoh eiveaeeuH in tio kerk buvondi a tijn dieven binnengeelopen De daderw bobben en raam wott u opon te wJiui veu en zijii zoodoende In huao ge couien jeon kaoueir in dt p iLOne hebben de toibrekers oabozocht gtidateit zij ziju vnr uuoodoJijk begonnen üi den nalon zijn vervolgema naar d tiiui kanM r gt gaan be ohttn de Htudeerkaaner v u dtn pastoor en iKig nnet tevroden iuc4 deae outwacdoling door ln huls hebben 7ij Itu ov rvloedie nog eens gekeken n allo slaapkamtra en in de keuken Alle kasten werdien opong 4 roken 0111 lo zien waar t rgtnB goid kon vt rborg n ZIJU tu zelfs zóó vac zijn de diovco gegaan dat ziJ kleedlingMLukktn die in kas teu hlngrti hebben g iiiiitptotnt rdi om zit h k OvorUuigen of er twk uU de zakken nog teta was te httlon In het schnjfburtau van don paatoor ouden de dioven giild daar lag ge deeltoli privó igendoiii gedet tlelijk voor do airmen en gedt eltel ijk met btöLiiiniuring voor een boekenfondia in drie partijen duB veirdeeld pen aora van f 260 i en ijzertn l loobtihoorende aau het ktrk bestuur word go ort iordi maar bevalti geen baar geW ailkien papurtn l aai liobben de dieiven niet aan gedurM uai vreee dat effecten hen l tr zouiieakua aeD Terradco Sieraden heb en zij kiajiu laten liggen Utr Dagbl De 19 i rige dienstbode Aartje v bit in ketmt by éea veeikouider P uldom Ie Capelle a di IJad vrerd bondag middag aangeval len door i oa 40 iarigrn iQ 41 necbt B B kibte 4 reVoh cTëoilioien op het ineéaje waarvan een in den nek een in den sohouder een schaBiïpsiihot langö den ntk on e n schot naei J 0 buiTgeaueetrter en de geoneenioveld waolite PeilUe arresteerden B Na prooesverbaal ic heöben opgemaakt i H OTWPgetraoht naar het Huia v an Hewajdng te RottenÜBjij De toestand an het mpiejü iü leer emslJg Snokketca In de kuii t om do amokkdwaar it verbergen brengen BomliuagCTi t ver Zoo zag een vrgnw van 62 jaar kan i vol gtndo goederen in haar kleixluiKi tt ver l ei en 4 K apelc 3 K w itte boo nen 1 KCi koflle 1 K rijst K oaoao 2 K Ü zeep 1 knotten sajet 4 pakken aairdlBjppt lint l 2 K kaaa 2 K G boter 2 zakken lari hrod je f m eieren en S paik veis tabak Du allea was zoo praohtiggerangisohiki dat alietn het ervaren oog van 4 n koin mien ie j bijzonders kan ontd ken Twee vtasciiers verdronken 1 ijdecB een hengen wind zijn nabij Oostvoome v emioedielijk twee üritdtKrfit zalmvialFWhers veitïronken Hun bootje dreef te Ooetvoome naar het strand Dnitecbe Idnderen Van AmJieni zijn gnstoirmorgen 100 DuiWcho kinderen ait verseiiilliOTKii plaat sen van oms land naar Duit reiiland tt ruggekeerd STADSNIEUWa GOUDA 18 Apnl 1917 Timbertown FolUw Come and see our show surprising Het Is gisteravond voor de Follies een bizonder geslaagde avond geweest en voor ons o Want de schouwburg al had h voller kunnen z n was goed bezet en men heeft zich kostet k geamuserd hoewel de Brasa Band t muziekcorps der geïnterneerden in GromngMi gebleven was het strykje van de nuhtairen nam de taak over en tcweet zich daarvan zoo goed als dat met de bezetting mogelijk WHO Nietwaar het bleek alles voortreffelijk in styi overal black and white tot de zakdoeken van de Follies toe De groote lampion en de emblema s van ernst en Imra ze deden goed in deze omlijsting Misschioi ia het den bezoekers ook opgevallen hoe in de puntjes verzorgd zoo s opvoering is hoe correct de bewegingen zi n van de spelers van het tweede plan b v in The Dixie Bazaar waar de voordracht van Hicks zoo uitstekend werd aangeTold door de bewegingen van de vier Follies op den achtergnmd Hicks is een van de besten evenals Barnard die tegrawoordig Penley vervangt blykens z n optredm in My iittle Cannoe en Something Funny Het i g grappige liedje van de oude trombone speler werd vroegn deor Barnard voorgedragen Ik kan niet zeggen dat Gilbert het minder goed deed Morgan ia ali Udy utii veel minder elegant in xUn bewegingen du Go tny U J is ook te tang en t breed reschondenl om met volkomen euetee Godfrey s plaats tn te nemen De man die Love Garden of Rosea zong is ook nieuw en hij moet nog heel wat leeren Zingen kan hü absoluut niet en ook aan z n voordracht mankeert veel My HtUe Canoe waa een flauwe afspiegeling van The love boat Maar ik sie het laatste liever De two lovers waren een Folly dien ik nu miste met Godfrey die er ook niet meer is John de voortreffal ke pianist locht ik ook vergeefs Vier beste kracliten die niet zoo goed vamngen kunnen worden Maar dat neemt niet weg dat de voorstelUng zooals we die gisteravond zagen met de aardige tooneelen en de kleunga lichteffecten bizonder veel indruk maakte Eanvoudige dingen aU ïlight Uttie Pierrots krijgen door de goedverzorgde voordracht een bepaald cachet en sommige liedjes worden iets beei bizonders door de uitstekende minuek Who didT van Barnard Spookachtig was That haunting Melody gezongen door Gowing die specialiteit in dit genre is Vroeger droeg hy the Ghost of the violin voor met het resultaat dat het ding in no time populair was in alle strikjes gespeeld en door alle straatjongens gefloten werd Tulip Time m Holland Five men m a boat Why do you hang around en last not least The Comedy Duo waren alle nummers die insloegen Magmfiek was om de voordracht vooral het imiteerm van het tnllen en schudden b het k kje in den ondergrond spoorweg Dr Rups overhandigde den Follies n itrans namens de Tuberculose vereen alhier luitenant Van Gennep een namens de officieren van het Wielrüdersdepdt Het publiek toonde zich met de voorstelling zeer ingwomen en het nep b versdieidene nummers de spelers op het tooneel terug De recette De opbrengst van de voorstelling van gisteravond die looals men weet de kaa van de Tuberculose vereemging alluer ten goede komt is ongeveer 160 De Folftes i n nadat zU de Kaarsenfabriek hadden bexich tigd vanmiddag met de boot naar Rotterdam vertroklcen waar zij morgenavond een voorstelling gevra Verluwping Not Koeman Van de gisteren in CaW V reóebt M alhier g iouJden openbare verkooping van Notaris J Koeman ia de uitdlag ah volgt Pt re l Huiia en erf aan de tou we no 84 koopeiT de hetjr H Stijfkrö It Gouda voor t 2795 Perc 2 HuIh en orl aan de llo it kadenn 118 kooper de het r axk te jouda voor t 1300 Pprc 3 Huifl en erf aan de 1 ange Du anlstraat no 49 kooper de lity r V Il KuUk te t ouda voor f700 Perc 4 Huls en erf aan hel eewi rl no 28 kooper dfe heor J K l wnt u dorp to CrtMida voor f210 Aardewcrii naar het boitenland Naar wij van de Uitvotremdo omniiis 8U van die N O T vernesinii tullen Nedertaad ol e aard rwt5rk fabrieken waai van de produolen vervaan£gd £ ijn uil grondstoffen onder N ü i vt rband In g v oerd in den v erv oJge sanUair aardi w rk omdlt r ij ntetiriii4 en potiebakkx r ♦ gottd en eenvoutlig aard werk v oor taii I I n huii oudle l 1 k geibniik naa r llel u Zwitserland en Denemarken vla lluitsc h land uvogen etxporiieeren stouten acboppoifabrikanten In een door de Vereemgmg van houten schoppenfabnkanten m Nederland gehouden vergadering te Knmpen a L Lek z n tot bestuursleden gekozen de heeren van Schaick te Delft roorutter Groeneveldt te G o u d a secretaris en Muller te Leiden poimngmeester Bestoten werd de pHjcen der schoppen te verboogen NIEÜWëKKEBK ft d IJSEL Pij hfjt tweejarig zoonijo van den landibouwer A 11 alhier htefl tlcji een gwveJ van nekkramp voorgedaan met doodtvlijken afloof RECHTSZAKEN oor do ftoU r liwuoohH Keohtl ank werd gUïteren beihandtildl dv eamk logen de u eit voroslienea touwöpinner J l De fin F ebnuin in dienet gt w tvi t v an dt firma Gebrs hparnaa zou bekl op 14 I ebruari een hoove heid touw die htm ter bewerking veirstretó wari ea w ikt hl duw anders dan Hoor luwdrfjf onder zith hart fïeJuM ten eigen Iia e vtrtoeht heW en Naar bletik was liekl door miwbruik van U rk n drank daartoi ekonien Tt r TxJue van venHii flennK m dienwt belrekking wenl twie maatidi 11 g vangt nis 9traf geJVutcht Ten nadee e van dn esgtnar van liet Iluw waarin hij loen wooiidn had dt 22 jftrlge werka an W W ie b i lie a ii don IJtfr l op J8 Februari n zin ken bui wiggononien w ike hij van hel huis had loHgt broki n Hij ha I btii oogmerk gf iad zioh hi t ziink wiik r recbtt lijk toe te eigenen liet O M fOScJWe wegmw di ftAii icn week gevanigenisetra Do 40 jarigi hakker v d V te Ichoonjiov en had op 10 fobruairi 1 iioiiw van een braodkaart in onivangHt g ino meo zoodw daarvoor hrood te gevtii Hij verkkaamïe dat e n zijiku klanten drie hans had ovargehouden Hij ha Ivoigenfl de verklaring van iie klani toen gevraagd heni dlie boni4 aif k sHaan opdat btj een ander die mifltiohlen tekort dech wy unen over een 18 CM t if tfmt de heeW eerste DuUeehe eleUlm Ten Z van UMruvlIle vcMverdeii wH over 11 K M een reelu sterke iMogten en Meer naar het ooaten bet dorp Avbmima met dea veonülapriegeiidea beek daaronheea or r een front vao S K M Dnitsche legMuanvaUen t J M t CoruUlet warden gebroken wU naakten 2M0 ge van genen De Ruseiscbe troepen ikwgen In dea Courcy sector een aanval af Tot dusTvr maakten w J tiiaacheo Solssoes en R imB 11 000 icvangenen Alle aanwijxtngen z jn er dat de alag lang en bitter zal lUn tn voortduren zal tot een b itllsing bereikt Is Het Enselsche en het Fransche offensief houden ultatekend vo ling met elkaar De vijand weet niet waar de druk het ergst zal zijn en waar h J zijn reserve troept moet heenzenden LONDEN 18 April Ben Engelsch corr seint uit het Fransche hoofdkwartier van 16 dezer Nivetle had het tijdstip van den aanval aldus geregeld dat hU samenviel met bet oogenblik waarop de Engetschen ten Noorden van Atrecht den hevigaten druk oefenden en de Duitachers hun reservetroepen naar de bedreigde stellingen haastten Het bombardement bereikte Vrijdag zijn grootste hevigheid op de reusachtig sterke linies waar de vijand meer dan twee Jaar gezeten had De vijand die verontrust werd door de hevigheid van den geschutBtorro vulde de loopgraven met versterkingen en bracht machtige reserves en artillerie op Maar alle pogingen om de drift van den aanval te breken mislukten De vijand biedt tegenstand en doet tegenaanval ten met de uiterste beslistheid Alle aanwUiingen zijn er dat de slag lang en bitter zal lijft en voortduren totdat er een beslisaing bereikt is Renter s correspondent was getuige van de insluiting van een zeer sterk georganiseerd dorp dat een netwerk was van kelders vol machine geweren aan het fpont beschermd door versterkte steengroeven en een dal dat door de kanonnen werd oongehouden De snelheid waarmede de 75 millimeters vuurden vMr er tot den aan val werd overgegaan was uiterst verbaiingwekkend De batterijen braakten boopen granaten per minuut uit verscheidene minuten achtereen De infanterie trachtte niet het dorp te nemen dat zij Insloten daar hun doel het daar Achter gelegen plateau was Het verschrikkelijke vuur van de Duitache artillerie en van de machine geweren en alle mogelijke hindernissen waren niet in staat de aanvallers af te schrikken die een uur na den aanval aan den horizont overal rond het dorp waren welks verdedigers men telkens uit hun verdedigingswerk er het ho tfd zag opsteken om te zien hoe het met den slag stond Blijkbaar bemerkten ziJ met dat lij ingesloten waren Het Engelscbe en Fransche offensief houden bewonderenswaardig voeling met elkaar de druk op de honderd myl vijandelijk ftvnt wordt dagelijks op de handigste wQze verplaatst opdat de vyand toislotte niet meer weet waar hiJ zijn reserve troepen heen moet zenden De vijandelijke stellingen vallen gemakkel ker dan de versterkingen aan de Somme De Temlellng la Bt Qnentla BERLIJN 17 April Sinds den ochtend van lApnl heeft het vijandeli k geschut van le kahbera St Quentin met toenemende lievigheid beschoten Eindelijk raakten Roeourf Rfi ooratad van St Quentin het noordwestel k daarvan gelegen weeshuls de eilandbuitenw k en de uit geschiedkundig oogpunt belangr ke windmolen onder vuur Sedert gisteravond acht uur ventroolt het vuur zich in den blinde over de andere wijken der stad Verscheiden openbare gebouwen en veel particuliere zoowel als handelshuizen hebben erg geleden t gevolge van de beschieting Den 8aten April werd het paleis van justitie meer dan twaalf maal getroffen en het gedenkteeken op het 8 Octoberplein vernield Den 9den troffen twee projectielen het museum Lecuyer De kathc draal is door vyf treffers aveneois zwaar beschadigd zoomede bet gedenkteelten voor Latour De markt staat voortdurend onder scherp vuur soodet de verwoeeting van den schouwburg en het eerwaardigo stadb is maar een kwestie van tijd ia Maatregelen in de Vercenigde Staten LONDEN 18 April De Morning Post verneemt uit Washington dat de leiders van de groote vleesch trust te Chicago Ogden Armour L F Swift Edwin liorrii Thomas E Wilson en Edward A Cudaby bun geheele bedrijf ter boscliikking h ben gesteld van de i geenng BÜ e i onderhood met den nunister van landbouw Houiton hebben ziJ vrijwillig aangeraden door bet Congree een wet te laten aannemen waarby de raad vow de nationale verdediging de bevoegdheid krijgt controle te oefenen op de verdeebng van voedingsmiddelen van wel ken aard en bet recht erlangt om voor die artikelen nunimumen maxunumpryien vast te tolten Houyton heeft de aanbieding aangenomen hetgeen voor de vleeachtnut een winstder ving beteokent van ƒ 260 000 000 s jaars De bedoeUe wetgevende maatregelen zullen worden asuigenomen Verder zullen door den Senaat maatr elen worden genomen om onverw ld een eind te nuütm aan den uitvoer van voedingsmiddelen en nndere artikelen uit de Ver Staten voor Duitechland via Scandinavische lan den ea Nederland Uit atsatietiekan van den laatsten tUd UiJkt dat ten pUt ▼ de Bntsche blokkade Doitachland op die manier aanmenlijke voorraden uit de Vereenigde Stat i ontving De Smiaat is nu voornemens den President te machtigen om wanneer da openbnre refligbeid en de openbare welvaart het den HUtveer uit de Var St van