Goudsche Courant, maandag 23 april 1917

voldaan hebben bü hot leger Ingeiyfd worden Zu zouden de gewone soldij ontTang m en aan de militaire wetten moeten gehoorzamen Het gevolg van een en ander ib geweut dat dne vierde der atakera het werk heeft hervat Tot coover het Berl Tagebl De methode van het wegvoeren der stakers ia met nieuw en meer dan een jaar geleden toegepaat op de werklieden van een groote fabnek in Leipzig De geest onder het volk zat er ditmaal met beter op worden de toestaocleti kt reu kiug De 00 be ruohto MuokkelaarM van vpoogtp dS do aolink wareu van elk rus igi burgtr hor kvcii in hot t ig nwoord ge geslacht aan d gtetaea l nk if dagoa gwaogenisstral wterlioudï bijna nieinand meer dM btiwij z n do talkws volo li bekeurltifiren en be straffifl en voor de zoovirföte maal f e lukkig 7ijn T ook nlt ZOndcTiflg n I a ui boortmkiieclit wpgïiw herhaalde aïnokkp larij on hamAlangorHdiPiistco vtroordieeld Iti totaaj tot t jaar en 8 weken gtjvau gCTitewnrf schrwf na i n vtrblijf van O w 4icn lu zijQ donkere lcJ o m hd voligecidli aan zijn vro TPU htifu O haa wa4 ht ik wii spijt van di wiaok ktlanj hu wat voordwl M ik r van gehad De vcrdHiidf mokk lco it n hi h ik m jent Vor en drank oiiiff zet Mim gof i imani naar do maan lij jmi en alJi fatwitiili lui Nu zü ik m g maar zi H weken Wer en ik oea al vcnmagi rd alh dl lioutjt üii wat zal dM word ii alH ik n iji jiaar S wckin nioi uil biuiiiiiKiii O boaA koin nilj tn hulp want iiupi buik i4 nu ai bw lemaal wf l om vormoodien dat bet meltfie op ecu aiKtere plaat i vTannwoixl ou later toon het poliiieondwrzoek r bad plaats g e4 d lu lio dlobtii hout 1 begravim Boveiutim Ia het haast ona otionif iik dat een iivow i op zoo korten afstandi van deo openbaren wegi of aan dien wog on zoo diohl bij de plaat harer Ixwtffluoiinig kon woirden vennoord Dat zij op zoo korten atetand daan an aan de weg i gaan zitti n om te ruf er o n loon ou zijn ovurvaJlon 1h evim ondenkbaar oIh dat er voor haar oonigv redt n kam ho4 bon bcBtaan alk on bei dichtbcfp onde lK sab iunnt to dnngon waarin hit ui lisrwt iiHXtilIk i4 zich wti weg lo lianon Nu i ofr dan een half jaar 1 vorioi pon aodtrt doze moord nioit V en zal liot voor do juatilie niakkiji e laak zijn hclit to bmi on dfze aÉKihiiwolijkt zaak oor de justitie to Qemencd orloffuileawi i cUi l r a d 11 o o t o K Hl IJitlgaarntJiw iiilntetitif prtwulwit lia Ickslauoi z i tcigen i tni r iacRiii i au li t Leven under maag Hol mo t vooral m di on dtmn ijd fftn Iworiijlv ding zijn zonder ii aag to kuiiDin lofVm 7oon luorkvvaaidlg mt ti fch Hohijikt iu thx sitennjkwolioi Iworuiv roi w du ecliUr on iliank baai gwiiH van om inaa g toch wil d ïgnlijk lx iiiotfle aan oed sol blijkt lo hebben Dh boki ndi Worn niho profo Hor borenz vcrkildii onlange pim m audiT van dozn vrouw dse hij v orig jaair operoerdii ojikIbI ij mi g s vaarlijk maagj tizwil had Tifdtau ile operatie blonè hot noodizAkolljk do lu io maag tö verwijderen hoitgot n prof lx ninz wfl aandor t Binnen een uui was de htHilo opoiatie afgWoopm óür liaar iiiaagkwaaJ had dt vrouw wol mis HU K i gowogm toon iiuyi tol d opt rano ovorgbig had dn liorfgor waarvan i het laoUtoffor wan haar gt wicht tot i KI gorodluot rd Op het OK grii blik oilirttr hooft do goode votidmg dn 71J HtoodiH kan geniolon m dio zij boil goed verdraagt baar woei om ge wiolil van 50 k 1 gegtivon l e vrouw doi l g iTi old baar 7 aar werk n kan aan ukl Jiorkin dat ij ondor I fl BINNKPfLAND Uitvoer verboden Bij Kon Iwwliill vaji A Uitvotr V811 giv i tIkkUii der afkondigmir aji llit I h iiii Bij Kion liwluH vaji JO April ia do uihotr van ni w taliok irli0Ki n an i ii da ócr afkoii Iigln an Hit luwtiiiJ LaliRjt tuU riiw K aaii Ui nurktii wordt zoo no Khg duor din Mtiiu kr aii Finaiitit n hwliHl Bij Ko t hcMliEil au 2 1 Apnl in Ak uit o ir vaii ma wU nw rk vti od4ii an d ii dag kr afkoudigiiig mui dit luwiuii A11111 irt Kamerverkiezing Den Helder In dt ibtf i dia iiiKidug gi ho id u vir a doriiig van do L tn trali vrijtzimugi ku verwniging m lu t dtsirij t lUld r m m do votftturc Mr 1 li l i Vlc wUr voor lui dor Twciicfü Kaaiiwr candidauit g t4 ld d hwr P J OiKti ontvanger d r M ift tra til tt OllWUtli ox Uit den Goudschen Raad De ötenogiaafen retraite Ken rookverbod voorjeug Hige personen De jevensmfd delenvoor z 1 eni n g De geneeskundige armenverzorging morgen De Goud cbe Raad heeft Vrydagavond getrouw aan zyn gewoonte van het laatste jaar weder het middernachtelyk uur we ten te halen Of dat noodig was Och laat ons daarover maar niet meer onte meening zeggen want dan zouden wy vervallen in het kwaad dat in onzen Raad 200 welig tiert het telkens treden in herhalingen die metfa beteekenen en verduiveld vervelend worden De stenograaf die waarlijk voor geen klein genichtje vervaard is heeft er dit maal toen het kwart voor twaalf werd het byltje bij moeten neerleggen By de hooge temperatuur die er in de zaal heerschte heeft hu het met kunnen uithouden En dat terwyl de heeien al een paar uur redeneer den over de geneeskundige verzorging van de jydende menschheidl Was er dan in den Raad met een deskundig oog dat zag welk een overmatige inspanning van den stenograaf werd gevorderd t Wordt werkelijk tijd dat daaraan ook eens aandacht wordt geschonken De Raad heeft ten aanzien van de jeugd een besluit genomen waarvan in de toe kombt goede resultaten mogen worden ver wacht Met 13 tegen 6 stemmen werd goedgekeurd een aanvulling van de Polltieveror dening waarbij het op boete van ten hoog ste 15 aan kinderen beneden 16 jaar verboden iti op den openbaren weg of in openbare lokaliteiten te rooken terwyl mede die strafbepaling geldt voor het ver strekken in welken vorm dan ook ver koopen dus zoowel als aanbieden van tabak bigaren of sigaretten aan kinderen beneden dien leeftyd Dat er aan de toepassing van dergelyke verbodsbepalingen nog al wat bezwaren verbonden zyn zal wel niemand ontkennen et bgt ook een dwang in op ouders en opvoeders die het kwade van de rookgewoonte van kinderen niet zoo inzien die de uitvoering niet m de hand eal werken Maar naast die bezwaren is er een ethische zyde aan deze zaak die den doorslag geeft En dat IS dat de gezondheid van de jeugd door een rookverbod wordt gebaat De medici en de hygiënisten zyn het er zonder uitzondering over eens dat bet rooken voor jongens nadeelig is en m hun belang is het dat er een eind wordt gemaakt aan deze waarlyk schadelyke gewoonte die door vele kinderen met en zonder toestemming der ouders wordt gevolgd De heeren Donker en Jongenburger hebben met hunne amendementen een verdiend succes gehad By de behandeling van het voorstel tot wyziging der gemeente begroeting voor 1917 m verband met de uitgaven voor de levensmiddel en voorziening heeft de heer K o 1 y n de reeds eerder van hem gehoorde klacht geuit dat inzake de levensmiddelen voorziening er te weinig contact is tusschen B en W aan wie de uitvoering der distributie maatregelen zyn opgedragen en den Raad die de noodige bedragen daarvoor heeft goed te keuren En die klacht die tevens inhield een greota waardering voor den moeitevollen arbeid van den burgemee ter die persoonlyk leiding geeft by de uitvoering der lngr jpende regelingen werd ondersteund door den heer Van der Werf Daarnaast bracht d n heer K o I n eemge losse opmerkingen te berd © ovw de kolenvoorziening Daarmede zou in sommige gevallen niet bilUjk en niet rechtvaardig zyn gehandeld Deze laatat opmer Gedenktevken dr D Bos Mm iiwildtt II Lt W iiiHt hiO n Ut tu imiitWio uur iu t Hticlilt ii au Ml gtttcnklfcikcn 1 r iii aii nu wjilm ilr U ttos virklaardli vuU im i aigtuui nu f t iiftuitji oor h t Iin t7ftail plan i u ttïüol daarvowi uki kratlit tt i niiji CBISlS MAATitBGIILHN Verstrekking van voedHel in hotels en Restaurants Dn MiauMcr van 1 aii W ouw mi luifi tot dt gwiH uliflx rffLuniL jM r oirciilairc r zoilit T tt tti 1 uakui djoi ilu g gt lolin ithm ij iUih niu lio kU ii luwi d i voorHohnflL n liwri f ftuidt d iKjMrkiu d r incrlu 4 of dat ren lam ran iw dln voorwclirif ten oiitdiulkrti door dinirw aan hiuw t THniea Ht zon g4 witi ht zirn i ïi dnn gend I firo p l dotn op di eiii ii v rknig vaji IioU Uioud TM en r iviiaiirail tir W j d r i vtrklaan d Miitlulir dal ook mjoi hnillofKm proiuoliij ar1ij ii nu di lx p i khig K4 hand taafd I lijft Mij fruit dat mn aln n gaii f woi II aaiigf fiit rkt mug gii n iii di aivoiidtiiwflliijd ilu i iy ttoofdr uiaalti d iiu luag n uaMfunt tol uur drl gan iii oor avondH lij si titii i ji t uur l r gnoiig u vooigoVniut moitJ Brandapintas I ll AllnwiMi an linaiiciin I i nj 1 Ui kifiiiis V nn UNlang lieibl eiuiii u a dat nm inigaug m I lt i Ul7 bij hirt v nii ig4n vaji gf lisHllkiTl tot brand HfdritiiB d t inTigiii hoev ilbiiid imuig iitidd I lijdclj xal wontttn v 1 runiMierd tot len hnJvui likr op idli r n Iik lolui r 7ni vifm afeoliol Hou hn g h tillii ni lit J gr elHÉUfl litvat I dm il n h au iiet liovtiulH doi ld nK iiguutidu i tn van dm bianktn lioHilgyiHl iH dotld in art l vaii IriI giwij igxtKo ninklijk bo iiil van f Nov iiiIh r l HW StaawbliMi no t lb tliaiks dril on vi ifïig n ntfi jur lm r van dunzHfdm dakim woni Vfjf m iwjlilig coiil i pij ƒ 10 000 gestolen firma W Davida Oo commiiaionaira jd effecten te Rotterdam ontving mt Breskens per post een aangeteekenden brief die moest inbonden tien bankbiljetten van f 1000 In plaata van f 10 000 bleek de brief slechts papiersnippers te bevatten Doodgedrukt De 62 jarige ploegbaas W F te Rotterdam is op het emplacement van het station D P door een machine gegrepen en gedood Gestolen brandkast l iTi gjondwirk r hioft uit d Hotte k Hotk rdBaii opgohaajd dL brandkaM dio i ii paai maaiidi n gflMt n op om Zon dagnnddlag tijden d afwezigiitid dir biwoni jN uu oen woning in d Hugo de rootbtraafl iw gewiOlen Do bodeinvsD dl kast w oj ngetiakt Oiitvro nd wir k n uit iiii iv nwrw o m ng obroken m d kant gt borgen ge ldkiiMje vijf obiigali ii van mi Viguitijnscln hj poihit kbank tot im U cirag van ongefvot r UKK potKK Ik b wonn wa logoti mbraak vorzt tnd De moord te Paterwolde De justitie te Assen looft 1000 gul den mt aan dengene die aanwijzingen doet welke leiden tot het aanhouden van den dader van den afschuwelijken moord te Pa terawolde Irag iidü l nk n n iMii Karton Do zeor bolai gri kt faiirii n ton 111 do provincSo rufiingin arbk riidlgaaiLdo m lutlraaf t nul f r di hilft uw r van dn ia norinaje ijnJ m lal van fahrifkm h lrfien uki of iiwht papiu banni Hlilg lf f I Jk pnj i in I ngf land thans H eJ goed éocU iUt l ngx l obo ro gnrliig wil gein coiiwcnten voor don in vo r a gmm I n zxw on I aat iii do jwo vlnoii ov rprodlucIJi kar D ScheepvMrt eo de Oorloff De Achilles en de Deucalion Mm II Idt lilt olgens bij dt kon Nod btooiiiboot MaalHchappij ing komen telegram uit Smvrna hobbm dt Tiirksohi aiitonteiun do m Iktobor j I in bitdag genoinm Ne dtilandhcho frtoonischipm Afhille m Ik uoauon dse in g Doe mdii havto la gm end n lurkij do zijd dt r 1 onlrale Mogtndihodon koon aan do agookvi der Maalfl httppij Kniggtigevo Db bciii anniiigon dit circa k n aantk n aan don wal vertotfd ii z jjn wod r aan tK ord gegaan Do roödtirij diAukl dil gunr tig rnhmltaat aan dtt onvenuoüidii ou biUtHKolo ogin gon van don gozant dor Stuksrlandiin te konHiantmojM l jhr aü dtr Dww di HiI lelKHH hij de Turkwiho rog ering D Aobiliew jiH ii ndt IHI 1 toiv brii to gi o wd in 1906 wa JJ Ocli t T nu van AUixandrii ie vma g arrive TiK Do Deucftüon mt londo I77 J ton ge bouwd in 1914 vra J7 Uoiobfir li M sq S rs te Snjnia cang l omeo Het MoorKhe rjm Kongslf Omtrent het stoomschip ongah wordt nog het volgende gemeld De sleepboot Oostzee vond het schip 20 mjl N O van den Waterweg Het werd gesleept door een Katwyker Millogger waarvan © enige schepelingen op de Kongsli waren overgegaan omdat deze t schip verlaten hadden aangetroffen De Oostzee nam het schip over en koerste naar den Waterweg maar moest wegena het slechte sturen der Kongsli assistentie hulp aanne men van den stoomtrawler Vlaardingen 47 t Schip kwam binnen maar moest aan den Zuidwal aan den grond worden gezet Daar de ket lB nog in onie z jn zal atoom worden gemaakt om met eigen kracht te kunnen gaan pompen daai er wa tei in een paar ruimen en de machineka mer staat In stuurboordz jde werd een groot gat ontdekt Op het dek werden ver schillende stukken staal en koper gevonden die doen vermoeden dat bet schip door een torpedo werd getroffen Doodgeschoten I iiigi 10 MiihIo getetaiioiM irdü land W v rsoJdttVcii die ondt r dcu invlwd van turken drank v i rke T i n werden guter avond dioor Iwct oIiliita iiiten aange maand z ieh ni ittg ou Jeui Tonn zij aan dlo aaaiiuamiig nuH ivoldi d i h ild n dn polititagiiukn luu arrrBieeren I en d ir HOidat n nkiro I uit NijiiK g4 jii liaaildd uil d Il n afttbijpijndt n wat Ut powt iHTi fctwiir waariJMy hi opdiiafiftn Uu in lü ig waardicwr dt agent Sohoii wiiik 700 irnHiiig g wond word du t ge n M fiku l igrt hulp nioosl wordui ingtroep n 1 vlmcliti daarop naar hoc St JoHuplk de bouw djit aU kaz rno it ingi ri ht Do o uU at 4i t MnitM achtt rv o gdo h in iiaar do Wvtiiv trdni mg I vtr zttl zich diaar g liolp n door aiiderc rtoldaliin li cn ijn arroriftaiu Vltiidrtig dn S m 1 ii n giwwr in wildm lum van dtj trap gooun Ppr zolfvf rdedSgins Hchoot S daarop mol 7im revolver I mM Hl dk bojTJl gt troffen en itl dOod neoi I wa s giiliinut lil OnthuUing van een gedenksteen In t g lüwoordifflii ld van dtJi VIinit tir Nader wordt og gerieeld De Kongsli i niet vlot gekomen De sleepbooten Foolzee en Oostzee trokken vruchteloos Door het breken van een sleep tros van de Poolzee is het schip iets hoogerop gegaan De bemanning is weer aan boord de tweede stuurman wordt nog vennist KOLONIéN Aardbeving op Sumatra Uit Weltevreden wordt gemeld Te Padang is het groote warenhuis van Van Houten Steffan Co aan de Handels kade ten gevolge van een aardbevmg inge stort Een werkman werd gedood GEMENGDE BEBICHTËN Spionnage oorlog en atid eri kvlon mille itOt booiu ML autüTitiik n wor l in li l liiiih arktiiiiiarkt 2 in d in Haa waar Ub Motigor h t goboorloluiH vand iihi Iii1 l r Bü l 0OHi Htoiid oen gtilmk ii voor dim kmirtlonaar oiilhiitd on lyv i rgt lru 11 waiL lm euKtTUt iH stuur Ion kkinilwhliTtif vun Vhiiislf i B ifoom iHitbiild vorvolgon dm t ki n tot opstiirift diag ondt 18 t lruaii 1H17 Uur Mum luit gWioork hms van JOH M i l i mH I otu d r grootwli kunMinaain van ziji tijdi Loii groolu krans wonl diaaiop aan don n u ir dfl plaaii 4 wanr do U ni i aan J bHM ht IjPMWllgVl c tijd d kk nii d dait ut dt zaak van d goarnwitturtlt lt l afraJtHlfii t cfi deel dor l Urokk n n nn Hold rt m Ui Titk graaf iii vtrlihidung liadd ii g Jajin IK dB Uk dl Holland i obtcr wthrM f döaj op dat juwt iiicdii di M llii iif anm vjt Htitikt U n Ijftlt van I ulti oliiIaiw 1 D Hitrfcli r NwchrK lrt ni l ltii lHpr vkt dl i btwirnig iiKl de iin f l4 tj HwOic ld 1 g II n kt II luit volg ndii iiiM l t politji ai r iH M nli aanivuuu lifk 1M 11I g oiwi ig ciliikt po taiiiiUfiiiami Hli rdoor kngi n hoogir poMaiifMoman 11 du ncnf ini 111 df7i aangj lfffi ltln iii n iok kfii wann liot virinocdHi dat hun onl inaHkcring ovoneoiiK nai i wa ti g lukli lien MjlrftT tijdig iLaar ti 1 liuiUii loind 11 viui htin U laiid waar liji on trmiwi aiiiJi tnian n mi IomIikIiI gti otkt til g voitden li J lRn ih I ngtijai d Verschil over den tyd Ufi gitiKtii w gi wird tl Subarntgoi tiiui ir het toritiuurw f rk op dm uu 11 wen Ljd g y£i p lam van lHinnk rk oogdon wird ht t op dtni oudon lijji ti niggi 7i Mm 7al zitii i dtn imuwtir whwIml laajil lot Toch gesnapt Bureaucratie tii M linifil a ii do N it in hul H MaaiUiiMliiJv van d Hol laiwi iiH ril ft lijii dat ipi p dM imgomo nmi la hng k Hwttirtlftiii wwkr nioent lot ku out voüi dl n gnt rmg lu balla t naai Vmorika U vorlnkkcai Jiadikii wij nu partij vut waniop w ij tliauH bij dt tl rugOiMtv ang t nivooirtvbt ht liluji mot lm luabn lilt komi oiiH voor eoji bljzondtT kra Htaaltjd vMi buioaiRialii to z jn Het Htoojjust tiip i j blt kl uai uilg kltianl gi wieMt en l ij d wi dir inklannif zij nu iuvotrriM blm gi Juvni iir wftariw liijn kjk 7al hit wol luogötijk Ijlijjioïi dezi bMaald iuao rii vh kli bij rtxlajiii 1 iug vflii liK iiiiuwlini vaal financiln terug u ontvang loch dat ht dan lo li s 60 r o ik ia Jilig liet wan o i Iw w eonvmidJig r gt wio t Indim d HLHpeotn d I douajio voor i gt val v ooi d i g hotk iadhiij oit liiiffmg van iiivo rit h van dkn ininiNter had vorku ooi fvir slagoryzaak in d Kkiiio HotitwtKwit td HajirloKii tonden vi i uj witlon km diuwlo ddoi zaak I n vooj bijgoiBgtr gietp etn 1 r iifwulm ui wil ie f r mot van doorgaan doib éaai i 11 l lid If waw zoiU bij dt fii wm i t I Sa oon kwar UTrt i kwajn In twug otiit op om afstand in bi r karrtljt lilt 111 iiiaakli ith ir me mt di voeltn 1 11 luypjojigi 11 aan dt ovfiwijdo lia i dl 11 diof obi t r giadogi sla n i i hij giiiff dtji muwi adiima en lm gtliikf htin b l rijwitl 1 viroviTon on benig U brangen l oib ovon later vnrai h ooai dt Inula duf WO T voor dt n NlagerswiBikt I Ion d nlni umki luaakto hi zith mitwt r van tin njT i I Dt man ziili witltrom vir volgd Jiïiditj lm ijn rijw n I in dui iti eii eji Hproiig Op oeui tram d r 01 lu tuurbnan De loopjoiuï tn volgulo tot d dii afntapio i n toon Inj dtn man mi cH f 7ag blnjiongjaan waarsohuwdo hij do polUii Oo dief bkvJ dt iitililair O to 7i ii UU I ginolui aan tv hi i aan dl lUiililftiM aulontiwt oiorg J v nl legyn Soldaten als voorloopers De Mn iwUH lil I ülit aan do limbuigtr Koi lier In dm natïlit van Duitudag op oms dag wtiit door de koinmion soldakn van hiT on niet ailoiiaagwcbt flngih t gedaan Op dm wig naar Waldlonoht aolilor d ii Ik f oldaieii 7ijn in verzoUerd l ew a nuK 8f ld 8inokkeUruen aan de oostgrens In verband mot htt foii dat lut li k an nn j I nu gmondon w in om op h waar de i Dlitifhonden voor otn iialf jaar v org ooft ge octU liaddon Do Ti l medio dot n aanwiiaigin g4n yijn dlio foen voniioi d m dat hi t Hitisjo nii in dit t OHclije maar oldier virinoont uioi t zijii Do onnntaiid ixihoiid dat h t graf nauMitl w e ii dtxUnvler dïi p was zowlat df punton van d soho nm nog bovdi dV n grond uitataken doet da r oj lm Hchri ft aan hot IHikl a jikcle wfJion an 700 go tl aH vol + laig IL nitrt noliijnt tk tWiiokkHlarij iu somiiiigi grem iiioonkn widir to horlwen maar m uu m tiwin vorm Orooipen sniokkHaarti Holiijnen nu iwt vorotnid kracliton hun s a ti wijlm slaan l ooh 7A hii l in daarbij geon rokoning golioii ilxn iiMt dl waak aamlicld oiizt r gronw waohtoiii oor go n sinok u Jniaclit hoi sterk ook m aaniaJ wijkon zij törug De otr to laohtofforH zijn dan ook rofdHde zor dagoii wotr gifv allen eji do poging n faakUn Dat hot hij om zoo ntron door voiriiig van en ion oven t tronge oontrfl lo op do dWilnl uti dl r li voiijwiUddHi n iDOgtiijk m om zoo b laogrifki lioevod hodon van aibrm lt eii bt lioflkii ta an dor artikelen voor het mnoikkelbodrijf bijoon lil krijg ni liew ijwt wt I dat or imoraiioioi h zijn dl hoi NnioikkHbodtnilf uu allo luadrt wli untn Zoo traolutt oen b n dl HinokkHlaars m d n iiatiht van H Tl kingen werden door den heer Van dar Want ondMtreept En b ditxelfde voor tel gaf ds heer Van der Werf Is tijn meening t kennen dat de stichting van een Centrale Keuken door het Steuncomité biar niet oordeelkundig is aangevat daar hierby van burgeren arbeideravrouwen geen adviexen worden gevraagd Het Steuncomité doet wel een goed werk hiermede maar de heer Van der Werf xou het beter hebgen gevonden als de gemeente die Centrale Keuken onder haar beheer had genomen Het antwoord door den Voorzitter gege ven vindt men in het verslag van Zaterdag jl vermeld Daaruit blijkt dat door den im hSr Ti ® ® gedaan wat in het floin ReI Gelang van de voedselvoorziening m onze gemeente ook maar even noodig is geweest Wanneer met alles ia gegaan zooaU men dat wel gaarne wenachte dan xijn de oorzaken met hier te zoeken Betere aaniappe len zyn b v niet voor Gouda te krijgen geweest En wat de onbillykheden met de kolenvoorziening betreft het blijkt dat van die wondere verhalen die daaromtrent de ronde deden de waarheid verre te zoeken is Bovendien is de kolenvoorziemng met een zaak van het gemeentebestuur maar van de ingestelde Brandstoffen Commissie Het resultaat van deze bespreking is dat de levensmiddelen voorziening hier blijft geregeld zooals ze was n 1 door B en W Voor de centratifuitie van dezen omvasgr ken arbeid is wUier veel te zeggen al zyn daar aan ook bezwaren verbonden Ontegenzeggelyk brengt deze wyze een groote bespa nng van kosten voor de gemeente mede en waar B en W de uitvoerders z in der dis tnbutiemaatregelen zal een directe afdoening van zaken daarmede zeker in de hand worden gewerkt Een niet gering bezwaar IS het echter dat het hoofd der gemeente en het secretarie personeel bulten hun eigenlyke werk een zoodamgen arbeid op zich hebben genomen dat het b de nog steeds toeneming van meerdere dlstnbutieartikelen waarvan de grens nog met is te zien kan komen tot een overbelasting van werkzaamheden die met het oog op den langen duur met is vol te houden Dat is dan ook in vele gemeenten de aanleiding geworden tot de Instelling ven een zelfstandig werkend gemeentelyk distnbutiebedryf Het mag echter nog wel eens worden gezegd dat de vete bemoeiingen van onzen burge meester in het belang der voorzieningen voor onze gemeente met hoog genoeg kun nen worden geschat en gewaardeerd Dat er met een commissie van advies of van by stand zooals de heer K o 1 y n die bedoelde betere resultaten zouden kunnen zyn be reikt meenen wiJ met het oog op den byzonderen aard van de distributie regelingen ernstig te moeten betwyfelen De besprekingen over de belangrijke quaestie van de geneeskundige armenver zorging waaromtrent voorstellen waren ingediend door de heeren Dr Broekhuizen es en E van der Werf zullen wy met het oog op onze plaatsruimte in een apart overzicht morgen behandelen KENNISGEVINGEN MaxJm urn prijs kaarsen De Burgemeester van Gouda Gelet op de circulaire dd 20 Apnl 1917 no 36028 afdeeling Handel van den Minister van Landbouw Nyverheid en Handel Brengt ter algemeene kennis dat tot nadere aankondiging de maximumprys voor verkoop aan het publiek van kaarsen is vastgesteld op 50 cents per pak van 300 gram netto terwyl de pryzen voor ander gewicht dienen te worden berekend naar evenredigheid van bedoelden prys Gouda den 23 April 1917 D BurgsmoeBtor voorn R L MASTENe Kaarsen distributie Burgemeeater en Wethouders van Gouda noodigen de winkeliers in deze Gemeente die dezer dagen kaarsen nachtlichtjes en theelichtjes ten verkoop hebben ontvangen met den meesten aandrang uit van die artikelen mets uit te voeren naar andere Ge meenten dan wel te verkoopen aan ingezetenen van andere Gemeenten De winkeliers die met voldoen aan bedoelde uitnoodiging zullen b i de aanstaan de distributie van kaarsen enz uitgesloten worden van den verkoop Gouda den 23 April 1917 Borramee er ea WatbouAers voamoeiDd RL MARTENS De Seoretarto J V HFU8DE STADeNIBUWS ÖOÜDA 23 Apn 1 17 Varen langs het Bolwerk Men seint ona dat de Hooge RaatJ hetlen verwierp het oasBatieberoep ran den Officier van Justitie te Rotterdam tegen een vonnii der rechtbank aldaar waarbg J v d Star en A v d Laan werden vrggesproken van het met betalen van rechten bg het varen te Gonda I a n g a het Bolwerk en ontslagen van rechtsvervolging wegeni het met betalen van rechten bg het varen te Gonda n a b ij het Bolwerk omdat varen 1 a n g s het Bolwerk met had plaata gehad en het tweede ten laste gelegde in de verordening op heffing van rechten voor het bevaren van do Gouwe of elders met strafbaar IS gesteld Belastingen Ingaande 1 Mei is de R ksklork 2e klas J J Wnnger verplaatst van de directie Amsterdam naar het belastingkantoor alhier De Kaai vereen iging deelt mede dat m t ingang v n Zondag 22 April 1917 de verdeetin van het ezpor gedeelte van productie en inkoopen vastgeateld bij bare ciionlaire Kaoaezport no 30 van 24 Maart j I als volgt gewgngd ii Op 40 o van het exportgedeelte van de inkoopen reap productie mat E F verplichting Op 60 o van bet ezportgedtelte van de inkoopen resp productie rust D H H verplichting m de Ctaimboeken en Claims aanfi eduid met de benaming Vrg Exportrecht De geheel 40 o E F verplichting mag onder de bestaande voorwaarden □ aar Engeland Frankrgk en de Commission for Relief in Belgium afgeleverd worden eoodat na 22 Apnl voorloopig geen verplichting meer ontstaat om kaas te leveren aan de firma Compton and Davison Aan de op 22 Apnl nog bestaande verpbchting moet ten spoedigste worden voldaan De Emmsbloem De aardige meisjes de damea en de padvinders die Zaterdag hier de tnberoulosebloempjes aanboden hebben sncces gehad de verkoop m Gouda en de buitengemeenten Haastrecht Moordrecht Reeuwgk Sluipwgk en Boskoop beeft f 784 08Vi opgebracht Verleden jaar toen de verkoop op Hemelvaartsdag plaats had was de opbrengst f 860 De omstandigheden in aanmerking genomen is dit wel een mooi resultaat De Spaansche VUeg Het 18 nu ongeveer dne jaar geleden 5 Mei 1914 dat de Rotterdammers hier kwamen met De Spaansohe Vlieg het bhjapel waarvoor verontwaardigde artikelen m Katholieke bladen en het verbod van den burgemeester van Delft znlk een uitstekende reclame hadden gemaakt De zaal was bg de eerste opvoenng hier ter stede stampvol We zgn nu die reclame vergeten en het stak ia niet nieuw meer twee redenen die tezamen wel oorzaak zullen geweest zijn dat de sohouwburg gisterenavond maar matig gevuld was Ook de bezetting was een andere Heinrich Meisel werd nu gespeeld door Verstraete die de menschen deed sch ateren om zgn onhandigheid en onnoozele gelaatsexpressie hoewel v d Lugt Melsert deze rol meer ver £orgde £ en zich beter m bedwang wist te houden Bart Kreeft was de in t nauw gedreven mosterdfabnkant en hg deed het uitstekend even goed als indertgd Poolman Ook ovengens waren er enkele veranderingen maar het stuk werd goed en in bizonder vlug tempo gespoeld behalve in het laatste bediyf waar de moeder van Heinnch even den draad verloor en mevr van EgsdenVink de situatie redde De heeren Harms en Mornen verdienen om hun apel afconderlgke vermelding Het publiek heeft zich uitstekend geamuseerd en voor tien uur was de vertooning bg de eerste opvoering ging Een Moeilgk Geval vooraf reeds afgeloopen Danaavond Stemfeld De heer Stemfeld heeft er slag van zyn leerlingen en hun ouders een aardigen avond aan te bieden Ditmaal als extra in de pauze van het kinderbal Zaterdagavond een bloemendans goed ingestudeerd door den leoraar keurig afgewerkt door de jeugdige debutanten Er was van de ouderen maar één roep en dat was snoezig Dat gold ook voor de rythmische dansen door een alleraardigst meisje uitgevoerd met 2 helpstertjes op muziek van Schumann De kleine Dankmeijertjes hadden heel wat applaus m ontvangst te nemen Ook de Tiroler dana van de kleine kleuters viel zeer in den smaak Was het wonder dat het bal ge ammeerd was en bleef en dat het weer een succes was voor den heer Stemfeld Balarond De heer Van Tgn gaf Zaterdagavond in de sociëteit de Réunie een soiróe die biion der goed besocht was door leerlingen en ge noodigden Natuurlijk werd er met enkel gedanst verscheidene voordrachten werden gelan ceerd en daardoor was de avond eigenlek om voordat men het wist En stemming was er ook nadat al bu den aanvang den heer Van Tyn een mooie lauwerkrans was over handigd namens de leerlingen door den eersten ceremoniemeester die enkele waar deerende woorden sprak De heeren C v Berkel en E v Dantzlg maakten zich ze r verdienatalyk en het orkest heeft tot dne uur in den morgen het t jd8tip waarop men de zaal verlaten moest de aardigste muziek doen hooren HEKENDORP Mej M van der Grift die te Hekendorp alleen een hofstede bewoont hoorde in den nacht van Dinsdag op Woensdag een ver dacht ftritMl in hola Totn itf voorMinaiu was h t bed te verlaten stond er plotseling een gemaskerd kerel voor haar gewapend met revolver ra mes Op siJn eisch Je geld of Je leven wees z hem ean plaats aan waar twee briefjes van ƒ 2 verborgra waren welke h direct meenam Direct fing zU het hujs uit om haar broers die op Mulgen afstand wonen te waarschuwra Ook ging z J naar den veldwachter en toen zy daar in de geopende deur stond kwam de dader juist per rijwiel voorbU De veld wachter die nog niet geheel gekleed was snelde hem achterna doch aangezien de tolboom geopend was kon de dader onge hinderd doorrijden HU loste op den veld wachter n eemge schoten gelukkig zon der hem te raken en verdween in de duisternis De dader heeft door middel van een breekUzer een deur of raam geforceerd en deed het aan de bewoonster voorkomen alsof hU een geïnterneerde Belgische militair was TUd SCHOONHOVEN Da K J v d Berg te Putten heeft bedankt voor het beroep bO de Ned Herv Gem alhier iPORT Veetbal IUtalagt4i vaa gisteren lo kJaaeei HorculP UV V I O Sparta DK 2 0 HK Blauw Wit 5 2 HBH V K 0 2 kl A ZV LVV dk laatste niot opgokoiaon B XorxiM VKA 1 1 Il S I nitas 9 0 Nojaunilö hoijonoord 1 2 D AW Wt i 4 3e k II ntndipn üiaar DdS 1 2 Boskoop y O 2e kia e Gouda 3 Zwaliijwen Ü i riend H happelijk Zuid 1 IflaJ A ax A 1 1 N A C Vi Locita i I Her log llf ndrlkOo bea i 1 2 lo tioria DOO 4 2 Sportman I i 1 1 OvPTEiclu In de Mt st Ie klaH c wi rdeii zooal vtlfn vonooeddten d o kaji ioenen L dwor no laatst Hprculm wederom gtv kloipt ttrwijl Si arta zich de twe ie plaata vorzukepde door D l o verwlaaji In d 2 klafWJR H on Xw kw van H A j i9 thana ook deizc afdeeling ui tge B ptvdd De tflndBtand gi fn wij hier ond lö de V kt ii de ka 4 Mwr T Op weer grootei gtwordoa door Int gylykup van D O U cn riimdt n whaar Do t n TOP DOS gwfl ocn lor d Pii iliooralag tirwijl nsliiur li k ook van Ui gewonnen luw twor dcu Wat vcfduT den wwlslrijrl aangaat rien dontohaar D O iS op lust SportW rrian al bur Iwft wa nitt i bijzond trM hr wiird knap g isjniititi in h t licgin en had de echeiid rtiahter met zoo nu i i d ii Klrwig ingegrepen em rwje a waarwolmwui gen ullgi t ild hrt ware nirt go d a g x loopen de bi lioorli i spoltrw war n ir zóó uit lö halen De ohi tilörecbU r had etn uiicfrat la t ge taak uk t d u cohHuuiik do oiitt hadi geelwit ga tr pt D O S liad de b ii€ iriio gele trui n het warcii nog de oude kanariert uit Utieiht oor deii doudlsohen KondI sLaagdtOI Tnpla 2 ra in rOudla 3 op eigwi terrein eronder to houden na len pannend n H n d waarvan hel bf in het moowie fth AH öpediJe tewen TOP 2 g li k terwijl AIph a 2 in en voortdlurend t irker xljn gemakkulijk im i 9 0 vanBowkoop won dat im 9 man spiWdirZwaluwen 2 won vorder met 2 0 vanOoud 3 Findfltand 2t k H 11 f c 14 10 1 1 21 J0 14 1 ai t OTIOOI Jlft 14 10 1 1 21 49 29 1 10 cS V 11 f 4 4 16 27 16 1 II 1 V 1 5 l 1 16 Jl iO 1 U Olj irapia 11 4 4 6 12 24 10 0H5 H A 14 4 1 9 i M Ib 0 a 14 3 1 9 16 41 0B4 Aiail XerxÉH 11 12 9 8 2 t W 0 57 Slsnd 3o kl H 13 8 2 3 IH Vi M 1 18 1 0 0 14 a 8 4 19 12 17 1 TOP 11 7 1 3 15 31 11 1 16 DOS 13 7 3 1 17 M 17 1 31 Voorw 13 fl 1 4 17 40 20 1 11 14 4 1 9 9 27 30 OM U IM 13 3 10 4 19 19 OJl SV V Hem oliaar D O b 2 2 ri O h wint de opgooi in po lt hot wiwl utet den terki n wind in d n mg looh lu dn eierstw Ban al voor ul inborg dat entlïusiaÉit aanvalt t ai d D O nr drthgniig nawrvan do reohMaehter d bamlflgatf blijkl kwade oogwiblikken hi z rgt Hi t gaat tr vinnig toe tu cl egi U ii partiiwii i de wibfil iKreohti r hw t laag g en g uiakke4iik taak te meer niet wiaor do co rtuumif zoo wfinig mt sohiUea F en aanvail van de ultmrbor gw wordt onderbroken dioor ee vipzf riigduw van den D O 9 shtuhalf watd i nian op den llnkervteiig l ik d 1 nlrt trg duidelijk en d strafschop gaat er onborijpelijk in 1 0 ïit een vrijen HUhop hi h rt Awl inaaJ t iM S mwt n keihard Khot gelijk 1 1 D j S w mi langizaTottrhaud iftM m vker gi worden m de linkMhmn n oen ze r nel s pil r D el ft n go I sahot brtinddgi ien pracht rini UKtt eea dito sohot en bet bt 2 1 a nwt U nendenschaar niewr anval I nd tiywijl de iiitvaJkn van D0 5 vri wul biNlwong en wordew dlo or éo I ulmtli soUtcrhofdo m Ook het gelui niet mrt D O i w I iTi pa T iTWoio rfoorbraki n van lUit ïüik en r ht blnntm iinNhikktm door piMiii Id de laatote nWmitwi gi luitt hol di n ukfiibotvers gelijk e toaktm Hij DOS llnkKen rtiJhtiftUMien nn roobti + diter owl Irti de VrfwdiMoh laoen blonk le faire aohterhoetle uit b goi n ro eerder bij den wedstrijd k son I II P opcDeria n de middmhiif dwritminder nette dJngeol Gouita 2 Oljmpia 2 2 4 tnvoipia wint de opgvol en eppoltetvr iiHl doii wUid in d n rug liH r9te begin la olrtar voor ouda dooii langzaluorhand orptaalat bet spH lioh en wordt Kmda mwr op olg i lu lft Uruggolroii gpn Mot een fiardl schot geeft d mld dt n oor B n do blauwwlt en de leiding lerwijl dn re AtshlnnPB voor ef 11 A punl zorgt len vrije aohop loort oorOi m pia wn ae doi lpunt op al de iMddeii voor v gaatje oWile waardoorheen de bal nog ui4t kan m mot o i hard sobot d liAl ut hvt not lra it Sa dk ruM gaat het pol meer gt lijk op mot Gouda ieW sterktM HoUW plb gin weton nog een maal te aM r i Ii r wijl inni aditerspeler van Ohjupia in oigt n AkuI trapt waa ma hol rtndw koiiH luU I voor 01 iiipla Lawn Tennl i liioii ipeild do t I Tl 110 II haar eersten ooiuprtltie w datrijd voor th 2c klarirtti Wmt D tiigen Al rtii Invldia uit Kotlirdam Do uit lag n rijn als Hoort nSing 1 Iri ndil I I O D Hiaat J Molleru f Al lt Iiuidia mol O b t W Poortman AI laat D Kik kon Tiod mot 6 1 b O I AiDo Sin g 1 o Moj I an Mario A I alaat me I üub Tiod inet U g 6 7 5 VI i X t d D o u b 1 o Mej h vaii Marliv on J Mollenifl i slaan moj Riib in M Vhtiii au dJi 1 o fl 1 loiV imt 7 0 h i Mrj T van Marlo i I i kora A I tlaan mol A Bub m Jon kor Tloil mrt J 6 fi i 6 1 11 pnron Dou Ij I I r iidfll a M Schuil van dt r l ocff Plod Isau W l oorüiian m ÜoMors AI imt Ü t 4 DamotDoub to Mt j i van Mark on iiioj Hok A I slaan niei Muil m lui M t Jonker 1 lod lutt t b 6 1 H b I o totale uiwlag lt dutf o 2 m het Vüordoil van Absil n id ia Ned Roelbond GisUion w rd lo Aii Urdani oudor prt idjiiiii van dr H J 1 Miniror do of ril algofiKH o vorga ter n van dpn pas opgorlcliten Ni U rlandRotion Ko ibond gohoiidieai Vanwwig warm afgo vaardllgden van I aga llio rgw Iluiuzp fmuds Holland I k r W Koniiïklijko Willuii 111 SfrouH Nautiliw 1 ritoii lo idon l ak ou Hotlandia VorvolgoJiw wordt n aJi w ilstri ddala a Lgo teld 17 Mii Varsitj 27 on J8 Mol JwMihjk KotMTere nlging n H tu i Juni Hollandia 23 eii 2t Juni Ko miikliiko tn 16 bopt Hoilau l lK4t ir liet lo uur tolt voor lu 1J17 gw n aparte ivaiiipiooiiMotlMtrijdten U orgmilMt nu flU kaïupiotn voor I9t7 jn dw nuui mtrn tvKo vioi f n achl to b ohoviwon dfl wliuioTi van do Si iior niunniorB out nggod in Iweo vUt m acht op tfon wwbiirijd van dw K OTiiiikiijko en in hot lULiniiur Singh culling ou rig g l don wmnor van hot Siiilor iiuiiBnt r van dlon naam op dtn wt J 4trijdi an d o HoJland It k r wiid lrijdvorot iiging Hot oorftt I wird aamgmoiiu II ang w ni n wi rd ook c on tinHtuurt vooTHtol ooi voroiniging on dÜo nooit aan H n wc dHlrijd aln Ix doojd in par 1 Hn lit t rfgiciiH nt voor rui IwitbWnjit n lioblHii U olgpn Miion of nooli oen zoodanigeii wul Htnjd hobbra g orgaii Isoord Jaorlijk t f t doou bijdrag a I bfgrootJug m oiitvaagwt n on mt gavim wltiJtond uio ƒ 7 81 w rd go d g klllrd l Tüf dr l aiiisti had lionrht gH aon d i gotii plaaiw lil h il dofinltlof bostuur lo kuniwn aanvaarden ivkoztVL wordon dt hwnii dr U J Ih Meurer mr f 1 dt Vrlw I pijeiii dr J dunning J f BhiSHo dlr H Itornonian r t V d Meulen en H II ieinoi er Kil Hloiti word bi lortifi da dte N H I iich zaïl aanHliuton bij het N l Olym plHOh OILlt Roeiwedalriiden op den Rfjn Du jaar zulltn waarschijnlijk aan do rotiiffodSlTijdon to agenJngoïi op don Hijn ook d Woffiol Roc jv ert nigiiifei n dl oioemon erootd ml wordkm tn o ornaadi o vi ron OD MaaflK etm baanlongte J 0 M ovornaad ahe iMioén baanlengte 2U0 M J en 1 perfl whi rrif oiwriggod nwt s li ding baanlengto muO uiotor wiK trijdm In lano a on zwonjiwodötrljdeni Op Om I wsten IMntrttordag zuUtii do wodötrijdon turiiohtn do Oo tPllJï vweem gingen m dt voorwwlWrijden tiuwohon UostoJ Pil Oostfl virwnigingtm plaatn hoJibon 2on rink t rdag bfwtlfltting tu iwhon Oost en West AauvsnkplijJi bivriowl hrt Jwi bij 1 oomité ooit ieii iiioiorboolwwteiinjil to hou don docJi KogoUH t bonzinog rok kan dloz nJpt door gaan Het comité in ook te ndo ni t plaiiuni vooi oen gvoauH nlijkon roHlooht dw Ooh tdijke voreonigingen voor dvn in Juli a s Iv honden I rop gandadag to i at rs wolde van Uil Sod Roollwml tn ho t TfMn tOTOcgigmg tol doelnpming van o kolo vorpionigïngtn Sportfeesten te Gouda Naar aaaleldin vw d ver r hiil u h v rK hler van dhtnjdfcn nz die hior m ou la gihoud n londen wpnfen w welke WIJ miste wttl gepijbiic rd h lrt rti doch zonder uitvoeriger nNxb detlingwa h J beii wu oiw thaw g id lot d Direvth vsTi d N V bpoHt rriLn i waiiil osn m ÈiWitiiigt L hl ho r e het progrwnina kon wordra m d y l v ld W m I l daaronrtretil bel volgeiub liet ligt m dw iK looluig o lutHpon tirndn uonlal dagen sportd w oMra a te hoiwfen op iiitg bn d hiuu op ll k gphi l er chilh U morlll ohanKti werkwi hieraan mtüo n h l ba M teofl Indenlied voor Good teM hijtojtders ie word w Op 17 Mni HeuolvaairtMdlsff zal de gcnveateJIjke ultvoei lng va het ed ü iunaiitliJt Verbood plaats l bl n Ondur leddlog vaa dni hc r O J van Tougereu Jr koam hier wederom circa HiU dwlm vuera uil alle aftt an het GewM Ziikl Ilodland waarondeir ein 300 isinivi turnsters Den volgpwten dag IH Mi 1 wonieo militaire tiiportbflooglugiMi gt houibn door hrt Wlelrijder dii ot van likr oniler de otflolerwi vaii Poelvoordt van der Vegte tirwljl om alJpaling iniu aill iir mot lM udtnb q unLiig ondtr hiding van ie luJt sdQ O J M van W i I mede working zal vtTlwsmii Zondag 20 M l beM im d groot KtNetiekwtMUdriJden plaaC 4 waartou di Maandag 21 Mui worH u tk moiwlratlo op aoder geblpd gi boudcn n I m wor toleii olijklijdig wordt oiu hot kftni dofai i hai vedi rgowiiilit 1 UT gowor Htotd Do wnd trifdifn wordi i d avomfa van 7 10 iiai golioud oii n wtaan om lor b ldiiig vaii dUi S l Kraohi Spon HoiJ Dlnrtdag 2 Mil w rdt ii ok t lUniiontitraiii gigovcn ouder loding uii dtni li r ro MH ol in ïijn l it iidti I oepilH M k1 I 1ioo1 n tiHibnld vim di o N orl Hokrt Mond W o o IL M d a g i e II D o II d o 1 d a g 21 Mii al d r savomlr van 7 11 uur gowijil ijii aan worHtoj ui wonlt S oeuMlhg goworstiUti om lu 4 kuukplo cbap lichlgtwi t 1917 i ilnndeniog om diat V an Miikk lgt wiülu Voor din rijdag 2 olg n bok rtlslrt di ii turstbfn m nootaiiwt li Hot t rdaiuRolifi n tlaagmihe veretnilg ngtii oiuliT jfiding van dm Nw liok bond lorwijl Zaterdag ïd geworwttltf wonlt 011 ti i ksrfiipioeuticliap zwaar gowiclH l 1 weilHtrijd i vanaf Mawidag 21 h 4jh n in a ondüirfu van 7 lU plaaits Hot uitvoPTftid comit voor d z S iorl fo tni ln 4iaat uil de lit rin l I van Iti iit Dortlaud II KoiTt en II J Motigtlink terwijl b ri ddls imti i re 101111 lo Wird govonud wolk saniitii Wling wIJ nog nader publlö ireii Voor fiiw iHholliig in In uanHluitbig op ti St foonten voigl dttii mol I 1 n k H t e r n 2 di 2K Vioi hol nalionaal zangcimcours vaii dw l uiwgdle ftug v ro njglng ou la Dl 2o b iltt van Md al dn n 011 gowou ifcrukto aan ouda gov it INOBEONDCN Butten verantwoordel khetd der Red De Emmabloem CoUecte De E mabloem collecte die vorige week Zaterdag in Gouda en omstreken gehouden werd heeft ƒ 784 084 opgebracht Met blydschap brengen wy hiervoor dank aan allen die voor het doel deier collecte medegewerkt en bijgedragen hebben De tUdsomstandigheden in acht genomen ge tuigt deze opbrengst dat de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose hier op on verflauwde medewerking en sympathie kan rekenen in haar voortdurend strwen om uitbreiding der tuberculose te voorkomen en het leed der laders te verzachten In vol vertrouwen blijven wIj daarom aan allen die nu eer zoo vnJgevig zich be toonden ook voor de toekomst belangstel Img en steun voor onze vereeniging vragen Door aller medewerking slechts sal het mo gelijk zyn den jammer der tuberculose te beteugelen en te beperken Namens het bestuur der Vereen tot Bestr der Tuberculose voor Üouda W L V ANDEL Secretaris MarMbsrlohten Rotterdamsche Veemarkt van 23 Apnl Aanvoer 131 vette runderen 172 vette en graakalveren 976 varkans 220 schapen en lammeren Prljsen ninderen Ie kw ƒ 126 2e kw ƒ 110 3e kw 90 Ossen ie kw 124 2e kw ƒ 108 3e kw ƒ 86 Kalveren Ie kw ƒ 160 2e kw ƒ 116 3e kw ƒ 90 Schapen Ie kw ƒ 80 2e kw 74 3 kw ƒ 70 Lam meren Ie kw ƒ 82 2e kw ƒ 80 varkens Ie kw 106 2e kw ƒ 100 3e kw 90 licht soort Ie kw ƒ 80 2e ƒ 76 De handel was redelijk AANKONDIOINÜEN Do o oindhoid HH populair g eoMkuiwlig blad voor het huMgv ln bovat Munaal eon zner In UrHSMiUt liotiohouwing ovor dcld o aatdlgo o iij ri over vorval Mhln van lovenimiliMolon mieren niotpara ob do iHHto voeding voor otidle mouMi it n 4iz onW boval ht nuiMnor WHc4u ld n wiHwwwaanSge zaéten dtng ii iMo uo weiivig bekend zija en toch voor It reon nuttig kunnro bhjkrn Zoo vmden wij er ook in Algiiuoeïio wenkt u tot bop rklng van br ra i vaar door lu4 linMuur vsn da Nedterl BrandwrwvMoenlgfDg LANDBOUW H Niïdarluidwct L dl omr W efcbled mitdi Dooi M biMtuur vau hot Nni rlMxdiAih Landl ouwt ouiJtA Iw bwloton aait bet Bu reau ie verbliabu oou H ndi 4 dvir urtau of IlandolHkuuor Do taak vau dhno inHteUiug al sJJn iiiaairog4 oii te n fiHii lio kunixu l i ton tol nn zou volh iMg inogx Jijiki voorlii tn liiig van ik it SixlorlaiKbwhon Isn li in iii Otouw t o V lui afzoi ib i lati i u tuii l uuu yrudiu4iw naai to liiilloulajxl iv t a doii Ihmki n laiulttoiiwl niK digdht bti Ho it uiir luowii dat hi vooral ook UHt be oog op dm o organgi i l iift d n oorlog an h t all rgroulMl4 R wlübt La vuor dtn odtiiniaii lHoli u land 11 tuin Ixilt t tiH uny lkoiiU1i kii ull Il ordoii IngtJuhl oiiitri iit dt Uii en U n in be4 buiuniland op lamU oiiwgolilid a uniUoni dï olsi ion i io dtt l iillt nJHiidkn h a markt aan b i N dorlambïolio prodiuot nU h llo ligt lil d hutkwlbig MVL liirot plo doMi o l iiMitoworkjw an dio laud boiiH orgaui ialii witko £ uJi luot uil en liivotr au laii ll 0 iHi ro Uu ii i bmoodigiHiiifcn ► iiiuinii Veevoeder van kaukenafrat iwou v d chaar hlo aan viivoi idcr aitÜiOMt iAl lit ItoinnJtond k Sijra g n aldaar hot a vat uit do kiiikon aan do woning 11 opbahn Do hurgMin wtor hwft d4ii IngoyitcrM ii vtr oilK or tOi iikdoto vi rktn dut vtel tot voicing viui hot VOO kan ifaeimi uUt v iPloren gia In huiMvblancl v ordi hi t afval rtiods langtn li i a lH ivot kr golirulkl Do bevtonnix zijii orplJ U hoi lu apit r gv wlkkolit bij lu vuil to doon da4 wonlt afg bauld zoihIu bot nl t v iiiitng kan uoixlui im a oli in vuil Bekomen van zaaiiaad loiiKovolgo van bi t ftli clito uoir iHi diti laiu iilt voorUloiio xU 1 giixttii aul r Alsuil ia lo taiidbou wirkxaaiiiJuiilon he Vl naar lu hi IjuhHkwi i l tad wor tt m bv l ld de KijkMOiiuui d van I n lOil op d 1 o ilvrui luoiiv iroi il iii4 t Hlo1 l lu l virvoir van orwltni en bruiniKMJiiin bi +i iiiKl voor dm zaai too te aHn toi H LAATSTE BERICHTKN Zweeduche schoener in den grond geboord De stoombeuger Maria Josepha VI 3 heeft to IJmuidcn aangebracht do uit 7 man bestaande eijuipag van den weedschen schoener Amanda uit Gothenburg kapltein Lundgren welk chip 16 dezer op reis van Chnstiania naur West Hartlepool met hout tor hoogte van Doggersbank op 6 27 gr Noord en ó gr Oost door een Duitschen onderteeer met brandbommen tot zinken is gebracht De menschen hadden 12 uur in da boot rondgedreven voor ze wervlen opgepikt Nederl grsanscbepen binnenffckeman Gisteren zijn te Rotterdam binnongekomon do NedurlandscbeBtooniechepen Noordam van New York geladen met giaen en stakjfoed Uranus en bet Noorsche schip Soiuta beiden van Baltimore met phospbaaC Amatoldyk van New York met graan meel en lyukoeken het Noorsche stoomschip Ilegiii van Portland met graan voor de Reliufcommissie en de Amsteldyk met stukguoderen van Norfolk De Amsteldyk had nog aan boord de bemanningen van de getorpedeerde Nederlaodache stoomschepen Zaan dgk en Noordorduk Fransch vliegtuig geland Een Fransobe tweudekker bemand met den Canadeesche ofhcier Keiler 1 gisteren wegens een defect aan den motor geland onder de gemeente Schoondyke naby Oostburg I e vheger werd geïnterneerd en het vliegtuig dat bewapend was met een mitralUeur onder militair toesEiLht gesteld MUn ontploft Tegen een strandhoofd te Uoek van Holland IS hedennacht oen dryvenden mgn ontploft Belangryke schade word veroorxaakt KUNST 1 0 hi iT oiwt van KorckbüVMi on nuvrouv van Kcrokliov n Kling zullon vanaf l hopt IJl dm J uilmsk a van het Roiolmhap dor S V Hrt loon Hj dl r i tfur Willmi Kov aanii Telegrafisch Weerbericlit Hoogste barometarstand 773 te Helder Laagste barometerstand 766 te OostDuitschtand Verwachting tot den volgenden avond Zwakke tot matige noordelijke tot noord oostelyke wind licht tot half bewolkt droog weer kans op nachtvorst vooral m het ooBton iets zachter overdag BUBOEBLUKE STAMP Iti t l WIJK 1 Boltl s Joiiann i orm lla z v M J van Zwiilen en O T vsq Vli t ov RI D o vw Di k oud 6 maandim