Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1917

No 13376 Vepblttapd strl l rondom Atrocht Eon Engoloch ouccos In Mooopotomlll Een krachtio Spaanocho nota ONS OVERZICHT De nadere berichten die nu over den slag bo Atrecht binnenkomen wyzen erop dat de Duitschera daar duchtige versterkingen hebben aangebracht dat de verlienen voor de Lngelschen zwaar zyn geweest en misachien nog z sTt want gisteravond werden weer nieuwe aanvallen opgezet De buit voor de Fngelschen is niet heel groot noch aan ter remwmst noch aan gevangenen of materieel Het Duitsche communiqué heeft ditmaal een ongewone lengte met weglating van de byvoegelyke naamwoorden schitterend voortreffelijk enz die wij er wel bij kunnen denken nemen we er enkele stukken uit Het zegt dan dat de Engelschen m den elag by Atrecht op 23 April de bloedigste ne ier laag en de zwaarste verliezen van den hee len oorlog geleden hebben Hun bedoeling om de Duitsche Iniiea aan beide kanten van ie Scarpe en aan den weg van Atrecht naar Kameryk te doorbreken is verydeld s Och tends ontbrandde de slag na een allerverschnkkelykst roffelvuur van uur aan uur Op een bi eed front ten W en Z W van Lens mislukten alle Engelsche aanvallen met de zwaarste verliezen ten deele in een bloedig handgemeen By Avion wisten de Engelschen tydelyk de Duitsche stelling binnen te dringen maar werden op staan den voet daar weer uitgeworpen Tusachen Gravelle en Scarpe was het terrein na een geweldige voorbereiding van het geschut door rook en damp niet meer ta overzien In een wolk van smook en stof konden de Engelschen met behulp van tank afdeehngen onze linies binnendringen Be zuiden de Scarpe hielden w J alle steliingen hoe heftig de vyand daarop ook inrende m bezit Waar de Engelschen hier en daar er binnen wisten te komen deden wy aan Btonds een tegenaanval die alle gunstig voor ons verliepen Zoo werd de vyand met ernstige verliezen uit de hnie I ennol Vis en Artoia geworpen en onze linie daar heel tn al heroverd Om den puinhoop van het vlak by den weg Atrecht Kamer jk gelegen dorp Ouemappe wordt nog gevochten De slag neemt een gunatigen loop Van middag herhaalde de vyand zyn aanval op Avion die met groote verhezen in ons vuur is dood geloopen Ten westen van Lens is het vyandelyke vuur weer tot het hevigste roffelvuur aangezwollen Het ooBtelyk deel van Gavrelle welk dorp de vyand onder dekkmg van rook was bin nen gedrongen is door een omvattenden aanval uit het noorden en oosten na gron dige vuurvoorbereidmg door onze troepen hernomen Ook de hoogte 71 ten zuiden van Ga vrelle is weer in onze handen evenals het Sz voor het maken en stoffeercn van MEUBELEN is b g N MESSING S Peperstraat 24 Gouda Billijke prijzen prima mat naai Reparatie aan alle men 53 beien DIE MEN AAN DIT 90UITHANGBORD L KAN KENNEN Het Nest van den Sperwer Leo romantlaAh varhaal tüt dm tijd Tta de Purttelneii der 17 eeuw door BABONES OBCZY Nidnik verboden 66 Ito goedige Squire had er nog verder tegm op willen komen Hu za ée ttood 7ai Ii kheid met in omv hfi grüwiaaiii gezicht van een alsohuwdijk giiwchondiLn rnroopde door eeno vrouw te laten be kijkeni to imnd sr omdM hij geen rechts grond i vondi da v TdeT onderzoek geUoécn Miaar Sir Mamadiiko hjid bavedentt f u proken en was zonder goed of afkeu r ng vtm zip vrten af te wachten bet pad opgv aaci dw door liot frtoppeivehi naar htjt hekje t ig ii0vor dw woining leid de Ma v acnïa volgnte Squire Boatfield in mmdtr Lan geem tijd had de ü haivae tM de kMak opg Jicht an het hak en do voordpöiir l ereik wftarl gen hij jcebiedend klopte lili baAr wtMiPii die binnea zi ea noch geheinihoa ng noch verz want nauwe tijka hadden de eige na rdig slagen ge kloaken ot de deur werd gifop nd door Kiohard i amfcert dln do twee he roa zjen de terstond op zij ging oni hen binnen to laten Naar he bleek waren de oude I rtha en Itiehawl niet ailoen Twee daoMw za Advertentiën Te BODEORAVEN Kevraaid flinke J dnilnjslratlel goed onderlegd salaris f 80 per maand Brieven onder No 1221 bureau GoudecheCouienl Ooud 13 POSITIE Voor hei blikantoor nnar OREDIET M PAARBAMK een een oudi Beheerdep step QEVRAAQD Seleni en proviiic Sloninl I JOOO verplichl Brieven onder No 760 bi J BRUNT EN ZOON aon lrMi 19 denHaaf 1220 14 TE KOOPi ngia 2 10 M Scheepiboord I 8 per lOOO Ta bevralen aCBR V N T VERLAAT A 1219 13 HARDINXVELD Heerenhuis en Tuin te koop Het kan ook onmiddellijk weer verhaard worden 1222 10 Brieven onder No 1222 Bureau Gondsche Courant Markt 31 S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S LevcHnl franco huit langd Garantie biltijk pnjicn Speciallleit Btcmmvn Tcrhurco r p r r B 917 Ifi OEN HAAS Wao n tP at IIS T l 828 BOEKHOUDEN ID drie muodcn mal Toiimontuoi J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Pioipectui mei orenalnjke prima etui eniMen op aanvraie franco Emaring met drieduizend Oud Leeplingen een oor een persoonlijli geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden niet leu geteerd wetenichappelijki noch leti nieuws hel ia eernaiuurliik eenvoudig vanzelf iprekendSTELSEL leer gemakkelijk door ieder te be rijpen en soo oud ali de wereld 996 60 De Haag 3 Met 1912 Giachtt Httr ter Bruggen Htl u mg trit aangename plicht f myn ofi rtehten dank te betuigen loor het wp uil£eretkle Jfslimontu maar tooral loor Je uitnemend wfie waarop U leiding gaf bi mi ne studie van ktt Boekhouden en aanvermanlo vakken De door U grvolgJt mtlhodi om den ttudtirende xooveel mogti k tel ifandig Ie leeren verken vaar moedig met uwe loorltrhting op den goeden wtg gehouden hem lol nadenken Ie brengen en U doen weergtvtn mul alteen hel hoe doch ook het waarom toowel ia hoofdtaken als in bijtaken daarbf uwe degelgh tokilijkt en logisch duidelijke lerechlwyxingtn m uiteentetlingen in ooginblikken waar de sludeerende hel sfoor baiter werd xifn mi waarborgen voor het bereiken tan hel einddoel den leerling vplkomin en grondig onderlegd te doen t n in hel Italiaantch Boekhouden en aan ttrwanlt takken en hem in staat te stellen die itomel Ihtoretisch als practisch toe Ie passen Mil groole erienlellfkheid lal ik terugdenken aan dt nulttge em aangename uren ten uwent Aorge kracht Aan een teder dn m betrekkel k korten t§d en voor weinig geld het Boekhouden welen echapptli i tn grondig wil Utren tf uw uitmuntend tnderwfs ten teerste aanbevolen Htt ttaal u irf tan dit schrfven gebruik te maken p de wfu du U goeddunkt Hoogachttnd Lw da dr M G J JLLSISG Gtwttlelfk secretaris m Ned Indié thans met terlof in huropa Dienstaaiibiediiijijeii hel li I u 1 Goudsche Cour n alffdi M rfm Wtf nt iiilM rifii tfti I 6 thkhIh f U25 voor HJke rwk el moer 5 G Dtfl Op aaf UI B Uitend an h t Ba eaa Drogis terij MA RKT 6 T epcapsulas Dpogabonbons Anaabonbon 8 H VAN LOON 12 V WOLr A Co 9V Abonneert U op let Stenoofafisch Verslag van tal Verhandelde m den Gemeenteraad van Gouda B vat ALLE bi den Raad inkomondH stukken de boarhikkingRn daamp en de tanojfrafiach opjr moinnn diKCussma alles bijeen id boekforitiaai ABONNEM fc NTSPRIJS voor sbonni i op dit blad f 025 per kwartaal bij rooruilbetalmg voor nietabonné ti f O 50 por kwartattl bi vooruiibotahng 9 Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A HKINKMAN t Zn Mark 31 iOllDA JuRfiBNS PLANTA JURfiENS AXA Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon if l hRICHI 17114 I IJ ZAAI KOEKKi mmk STER en W L en 80YABOONENKOEKEN merk W L I ll irii ii l I I II u iwii I tiflialir n iriMiir y p illne waarde f i r t n I il Modevaksrhool voor ronda en omliggende plaatsen Aansesloten bl de v re nl ClnK voor Mode vakscholon te s Qravenbate OoedKekeurd bi Kon Besl 26 Aug U No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en LeerareSa ttk gilugegbeid nor ilgiis gibnilk Ie leireo HORCEII MIDDIG ii iVOIBCiSDS Ptaat mg van leerlmgen Dinsdag en Donderdag aan de 9rhool Qouwe 109 Dlr Damet v HEYZELENDOORN NATIONALE B JNKVEREENIGING Kapitaal en Reserven f5 500 000 Kantoor GOUDA Firma Hoffman Co Handelsoredietena Rekening courant en Deposito Effecten en coupons Incasseeringen op Binnen en Buitenlanda Vreemd Geld Administratie van Vermogens LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Urah 10 Io n door KOKO t luu labniikea oor IM Ie laai ia Kaatoopurm au 9 1 Zat p ag aa KOKO HAAR koko doet hit haar orociin oaat het uitvallen teoen versteikt de woitels helder als kristal bevat geen klturstor olie of vet VERFRISSCHEND VOOR DE HOOrDlll KOOP HtT VANDAAG VAN UW DtOOIST OF COirTEUI PRIJS P10T5 11 80 asOOiw flac o N r Ha nd U lïi z l c ta r DEPOTHOUDERS da ANTü COOPS Wydstraat 21 Schoonliiiven A N v ZHSSFV Krimptii a d llssel A liOH F H I Lni eifwaaid A KlsrH l l l Fa W J V ZANEN 20 O Haven Atelier voor Moderne Portret Fotografie ï Ken vertrouwd adres Singer Dit ééne woord egt alles wanneer er sprake is an ITaaimacUnes want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en mdustneel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels SINGER Maatsrhappij Depots alom GOUDA Zlaiwsg 5 Zeer mooie sollede meubelen al Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theeta fels Buffetten StQIameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedsteilen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len enz enz alles spotj oedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 St jl Uf el f 9 50 SpiegeU f 6 60 f 7 60 enz SMTIiirWk InnkiliDikIKiMit kldl Rotterdam Adverteert in dit Blad Eenig Depot van Thee A OEanD A uit het Magazijn van 7 Mui 2 uur Gebouw Bouw i Wonlii toeeloht Onriorstaiiilticoniiiijaele Ar M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Boterfd vwioAen wlJ garefdd llllc moitedoolliig te moten ontTail eii v vergadedacen eoacerleii vnmakdijkll len enz om dece dan lu ouee êgmdê te vermelden D e Tbee n worden aïgeleverd m verze elde pikjea Tan vijf twee en een half en één Ned OOI m t Tarmeldtnl ren Sommer en Priji TOonien Tao Tolgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich lot de uitvoering van Uwe gelcrde orden aanbeTcUad J c BUL Efc trlKke Dmkkaü A BRINKMAN 4 ZOON voorhMn J BRBBBAART Li S 7 M Markt Ti e Jaargang ft jtffni B mtmmt i Woensdag 25 April 1017 mmm mum 3 Tie a w s © 3a A cL ert©3n ti©TolSLd voor G ovLd a eia OaacLstrelcean VERSCHIJNT DAGELIJKS 4 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDBM MRDEDKELINOKN i Op d ourpeime dubbel tenet Gewone adTenemièn ea ingaeoaden mededeeltagea b pri a Groote leuvra en renden aeer pleetwwiaiit KLEINS ADVSRTENTTtN aenmgea ea aenbtediiigni befr de AenMpcfeoMei koop ea verkoop haar en verhour 1 5 r ete f O 25 elke r gal Mer 9 c m M betaling Maumua Mtte 10 resale Bewi eoa im en 5 caw 1 4 r g a IQS elke regel aer f 0 21 ABONNEMENTSFRUS i per kwartaal f I 25 per week 10 cent mei Zondagiblad p kwartaal f 1 75 per week M e ni overal weer de beiorging per looper geachiedi Prancu per pon per kwantal I I 50 mei Zond bl d I 2 Abonaemanten worden dageli ka en itofneB aee ont bureau MaRIT 31 Gouda bi ooxe geniën den boekhandel en de pfMtkealoran ADVERTENTIEPRIJS Uit Goeda ea omalrckas bekoorendc lot den bexorgkring 15 rcgeli f 0 55 elke regel maer f O 10 B drie echtercenvolgende plaeiaingen worden dese tegen Iwoe becvkend Van boium Ooud ee den heaorgknng 1 5 regel f O SO elke regel meer t O 15 Telefoon latere 82 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON geweer stellingen en al eerat nog geducht door onze artillerie beschoten moeten wor den voor ze onhoudbaar wordt De gevechten die hier gaande z n acht ik de verwoedste van den geheelen oorlog De Duitflchers hebben groote reserves in het vuur gebracht en veel meuw geschut aangevoerd 2ü beseffen blykbaar dat deie slag van beslissenden aard kan worden en ver eren zich daarom wanhopig Naar ik hoor zijn de Dtlltsche verliezen zeer zwaar Het weer is prachtig De correspondent van de Morning Post in Frankryk seint aan ziU blad De Duitschers toonen grooter weerstond tengevolge van het feit dat z j meer kanonnen hebben opgesteld maar de gereedheid waarmee de infantene op een aantal plaatsen zich over geeft toont dat haar moreel sedert het be gin van den slag met is verbeterd Nieuw aangevoerde veld en hoawitserbatterijen zyn dicht gegroepeerd in het open land tUBschen Lens en den weg Kamerryk Atrecht Waar de Duitsche infanterie de Engelsche aanvallen heden weerstond was dat geheel en al een gevolj van den steun van artillerie en mitrailleurs Waar de Brit sche mannen op korten afstand kwamen van de Duitsche loopgraven of versterkte gebou wen liep de bezetting hen tegemoet met handen in de hoogte of trachtte zich over de velden heen zich in veiligheid te brengen Dat was vooral het geval b Monchy Het scherpst werd zonder twyfel gevoch ten ten zuiden van Kamer k om Quemappe Fontaine les Croiselles en Chensy Toen het Hlste regiment PomdlKmQ da Engel sche bataljons de stelling zag blnnendrm gen wierpen vele soldaten het gew eer neer Vyfhonderd man van twee baUljons gaven zich in een groep over en in het geheel on geveer 1200 man infantene en eenige wei nige kanonnen waren ten tyde dat ik t terrein verliet reeds uit de stukgeschoten stelling gehaald Fr zyn hier ook veld kanonnen vermeesterd De kanonniers wa ren door den golf van Britsche soldaten ver rast en de Duitachers waren niet m staat zelfs nog om hulp te telefoneeren Het krachtigst bood dezen morgen de derde Beieracbe divisie weerstand dte in en om Quemappe lag De Bntsche mannen slaag den er in hter eenige versterkte huizen te bombardeeren en een mitraiHeurstelling te vernielen De bezetting bleef in de onder standen tot ze door bommen werd verdre ven Duitsche en Engelsche berichten zijn het vrywel eens over de terreinwinst Het Engelsche communiqué meldt De giateren vermeesterd Btelhngen zyn ons gebleven Verder hebben we beoosten Monchy Ie Preux en in de buurt van Roeux voortgang gemaakt Een buitengewoon onstuimigen tegenaanval van den vijand op het dorp Gravelle hebben wy voorspoedig gefnuikt Het aantal gevangenen gaat de 1600 al te boven Daarby zyn 30 officieren ligt om het herhaalde malen en recht matig gevonlerde recht te erkennen op een wyze als waarop het rekening behoort te houden met het verzoek van oen land welks vriendschap tot op den huldigen dag met IS afgekoeld en welks onzijdigheid on der wankelen werd gehandhaafd Wanneer de keizeriyke regeering zich er toe bepaalt te verzekeren dat zy haar besluit ter verdediging van haar leven handhaaft mag zy zich met verbazen als Spanje om denzelfde reden moet wyzen op zyn recht om zyn leven teverdodlgen In weerwil van de afwyzende beschikking op haar voorafgaande nota s vertrouwt de Spaansche regeenng er nog steeds op dat de Duitsche regeering de betaekenls en draagwydte van deze nota ernstig naar waarde zal schatten en dat in de toekomst haar maatregelen worden behecmcht door conaideratie voor het leven der Spaansche zeelieden en de veiligheid der Spaansche schepen wtlke tie dragers zyn van den voor het economische leven vun Spanje onontbeeriyken handel Dit IB een zeer ernstige nota Het resul taat ervan is voorloopig dat de keizeriyke regeenng met volle erkenning van den moeiiyken econotmschen toestand van Span Je met de Spaansche regeenng in onderhan deling zal treilen over de maatregelen welke binnen de door militaire noodzakeiyk heden gestelde grenzen ter verlichting van de in Spanje ontstane moeilykhedon kunnen worden getroffen Bezuiden den weg van Bapaume naar Kameryk wonnen we in den nacht over een breed front veld ten Oosten van Epehy We bereikten de streek van VendhuiUe Verder noordwaarts hebben wy de dor pen Villera Ploutch en Besucamp vennees t rd en gevangenen gemaakt dorpje Roeux vlak b de Scarpe dat in een kranigen tegenaanval werd hernomen Alle voordeelen die de Engelschen s och tends hadden behaald z n hen weer afge nomen Aan wwrizijde van het plaatsje Wan court dicht bij Guémappe ontrukten onze troepen ondanks taaien tegenstand den PngeiBchftn hun aanvankelyke terreinwinst weer Zy maakten meer dan 600 gevangenen behoorande tot negen verschillende divisies De puinhoopen van het dorp Guémappe hebben w den Engelschen gelaten Tegen d n avond wakkerde het vyandely ke roffelvuur aan beide kanten van de Scarpe van Opfiy tot bezuiden Fontaine nog eeiifl tot weergalooze heftigheid aan De Engelschen brachten opnieuw nieuwe reserves in het vuur die het lot van den voor Engeland ongelukkige gevechtadag te elfder ure nog moesten keeren Ook deze büzondor hardnekkig erop los stormende hoop Engelschen bleef evenwel in het vuur liggeh en kon de nederlaag van 23 Apnl met veranderen B j Avion waar zich s middagl nog een drom Engelschen in een sector onzer stelingen had kunnen handha ven werden onze schansen tot den laatsten man van vfjanden gezuiverd Daarmee zyn we in die rtreek weer m het onverkorte be zit van onze oude stelling Benoorden de Scarpe leden de Engelschen nog eens een ernstige nederlaag In den loop van den nacht hebben wy ook het station en het dorpje Roeux heroverd By Gavrelle zyn vanochtend nieuwe vm nige gevechten ontbrand waarbij blykbaar van beide kanten aangevallen werd Bezui den de Scarpe stonden ook in den nacht onze daar vechtende heldhaftige troepen tegen over alle nieuwe vyandelijke stormloopen pal In vergelyking met den geweldigen slag by Atrecht zinken de andere voorvallen van 23 Apnl aan het wcstelyke front weg Ongetwyfeld we zien dat aan het Duit scbe bericht zyn de gevechten zeer bloedig Een berichtgever in het Britsche hoofd kwartier wyst daar ook op Hij zegt De hevige gevechten die gistermorgen begon nen hebben een toestand van groot taktisch beleg rond Monchy geschapen en tot verbe tering onzer stellmgen op verscheidene pun ten van het front geleid Roeux iB een sterk dekkingspunt in het Noorden van het aanvalsfront en daar is de toestand op het oogenblik niet zoo duidclyk vooral omdat de verwoede stryd met deze plaats als middelpunt voortduurt Vannacht liep onze linie van den hoek van het Mont Plaisant bosch tot het kasteel ten Westen van het station De plaats zit vol machine tin Op lifZflW t siotUn waarop wii vij tig UTfn gn lod n Adaui l atiJbert ii d h raii tdio i riue hei een wareai gowor dim over dlw noodlottige ontmoeting op den rand der kJippen Met een enkelen blik ijiH r schuwt oogen ha i Sir Manna hik de kaantr over zin die hij 700 gOKni kend Da zoo a g dtiir dat hij altijd noe t bukken om bMtnien tt k ui4 n d Fon taf I m bet nïid I n mot d luijun kantin laan er op de olniiioülen letinstoeikin dioor hun glans overgetuigenttü aii de atstheid d r oude QuaifPTf AHea wart no zoooja eeni go uren geleden toen hij dien breed tran den hoed opteett en In den lat n aioiii dü woniitgi vOTiiet Alle wa nog e nder als loen het jonge gehuwde ni ii heui ovei d taiöl de leeren ta h toeeolioof de ia ob dllB hi nog nuet had durven Iwdlgiii voor zijn eigtn profijt Ja het was nog preciee eesider want toen hij nu daar stond m de kwneir keek Sue mm We k en nistig hem van ove r d talul in dt oogwi Voor oen oogen blik zeidt luj nieitn ook meanand W aanwezigen J e Squire voelde ziob vreemd veriegm ofHohoon hij aia roagimraat hlnr nen wa gekomen n veirwMiderd was hij oviff ó drukkende atnw fe ir die in d toch zoo goed gduoht © kamer he rschte Richard I ambert had achter h i dt deur bediaard dicht godaan De oude Mar tha stond achtiraf Dti doek ditn zij zoo Ijverig plooldei woA haar uit d h nd gw allen toen nj de lieido heemu zoo onrverwaoht had um binnen komen hir Marmaduki wan dn eerttU die de Hlttte verbrak Mi wa rde lady Sue cedde Wi hof felijk dft IS Inderdiaad vroetndp oni Natuurlijk mag men uit het feit dat van het Fransche front geen groote krügsver richtingen worden gemeld niet aftelden dat er totaal mets aan de hand is Zoo worden daar nog wel klein gevech ten geleverd Volgens een bencht van generaal Maude ia de elag aan den rechteroever van de Tigna tusschen Samara en Istaboelst ia den nacht van 22 dezer voortgezet Er was een verwoed handgemeen De Engelschen joegen de Turken echter uit hun stellingen en schuilhoeken die zorgvuldig in orde waren gebracht en van boven door yzeren platen afgeschut en bezetten 23 April het station Samara De Eogelachen bemachtig den o a 16 locomotieven 2Z4 spoorwagens en twee schuiten met munitie Spanje heeft een nota aan Duitschland gericht speciaal over de duikbootenoorlog campagne Daann heet het BUITENLANDSCH N1EUW8 FRANKRIJK r n m l V r w o e M l i land 1 In rg iuiee r van Nojon lieiftaaii difu 1 Lril idrWHU tt iiiig ziJ r jung Ml Uwtuurr ii iiinri Uii intBlug di old Vil laiik tu van Unwt wonTtn girt oikaui MHrl Ut loe KAl op dl ofKn aro Wwgoii worth door de terrliorjile tnM pt n uit cotJeiiiil want do geJie I lu anftwlljike h DUITBGILANa Uahutage door krijffagu V angco p iHn Inu rpdlaüt bij len Kijkedag Uigivheiid loor lii tiki uiwir l iirvfWidt di Ilraiwcli I aanyx ling tot rwhtxj Mgi door middcsl van knjg igmmng iW n antwoordde tii verK niwoordig d r regeorliig dat han II weging T c et n uur gele lm hoofdu ik v a ó iK vtrvK hrikk li ke iiib daad Zi4 io y alli en legtui ItoaUiWdl Uj ruk lid f ea daar Ik naar ik laein il tnige pör i+oon ter wereW b ti die iHt oiitaa gi uydc 1 stede opheldt rtn ka ochUe ik hot iiH pi plicht hier he un to gaan l t wa werk lijk h I mooiiig van u Mde iU Sjiurw wi weinig in de war door dezi v rttiud vcrkiarlng maar gtj hetii toch d Titn vrewadellng m t ge kend Indim liet genu lil dat inij ter oore kwam juM kt a k zij riMtlg dan kendi ik dcqi vtniipoord innr gowvi Prina Ai 6 h t van OrJeonif wa ui eölt ginK ot HOOHiS Ii K WW II Ds oa4 Mwtiub lm Htili sl r wau dl blik ein ingiwlag n hetrtKhtc In bet kMw vertrr to ti htt Jongf meiAje gvaeftd had wie dt vernioordn niotwt zijn In in weOito beljtild ïng 71 lol hein stond It stw ker wa drt Indruk harer gi tuig Lni dUorifcu ZIJ Ut uilrfi rak rotnU € i iigiQ trota te toont UD aanzit n Ier vijf paar oogen dtt op baar gevestigd war iu Van huiten goimdv m geHuld its van vete NteniRMv aan dtat vmn © imk bijenzwerm g lijk d kamer bimwn m dat gtroengid UMI wn aanhoud ud ecUc tak van eeifc ijÉ r ea dl door deo wind iWwét varvolfd Alle herhaalde pogingen der Spaansche regeering welke zij heeft aangewend om het verkeer ter zee en het leven van haar zeeliedep te waarborgen leden Mhipbreuk op het onwankelbaar besluit der Keizer l ke regeering om xoodanige ongewone gewelddadige oorlogsmaatregelen te tref fen welke het econtmnische bestaan van haar tegenstanders zoogenaamd onmogeiyk maken maar tegelijkert d dat van bevrJen de en onzijdige mogendheden aan groote gevaren bloot stellen De dezer dagen zonder waarschuwing plaats gehad hebbende vernietiging van eenige schepen In het bijzonder die van d San Fulgentio welk schip op weg was met kolen uit Engeland waarheen het tevoren vruchten met een Duitach vrygeteide had uitgevoerd alsmede de door de regeering te Beriyn voor den terugkeer der Spaan sche in Engelsche havens aangehouden schepen gestelde voorwaarden die wan neer zy niet door de Spaansche regeering waren verworpen het grootste deel der Spaansche koopvaardijvloot tot werkeloos held touttan hebben genoopt voorts ue reeds ontvangen mededeeling dat de Spaansche handel ter zee met de zich m oorlog met Duitschland bevindende Amenkaansche landen op den heenweg aan dezelfde bepalingen zal worden onderwor pen welke in Europa vóór 1 Februari be klagenswaardige verliezen voor de Spaan sche marine ten gevolge hadden en ten slotte de zoozeer toegenomen ri sico zullen de Spaansche economische be staansvoorwaarden steeds dnjkkender en bijna onmogelijk maken By dit alles ia de Spaansche regeering overtuigd dat het in Dultachlands bedoeling FeuiHetona gcvmg waar ik u aawrrf Sohtrp oiiderzodkend zag hij Kaar aan loeii ztoh tot 71J1I rtchoonzurtler w iidtni du die IJ iift tiir zat keiik luj haar vragend aaau Zij wildit nu lominaaj naar bior gaan zeM mevroiw dei havawBc lioht de Hchou Ut9 oplaiend i daar Ik dit met nietr verhif Mi kan vond ik h l l e tr met haar nw t gaan S had l in lio op tn den manlil oni waannf hij haar eenigt oogenblik k n K ileHen g An n had m deai oorndor d 1 x l hii ingt Zij moest toen mn t ni vrouw lavaBstt uit zyn gegaan oiiiiudd jlijk arjit r hem aan ant nu htrinmvrie liij zich fi uw dnt terwi de Jiil dtoor d n mtodd r stapte hIj et 1 even on gekci fl had en to m twoi d mk ro fl gurcn had n e niii U zieo die hij voor dorpHingdi had gciionden Nu Mrwefwoh tl bij ijn ononilrtti ndhi id én hft niet opAolg n van d dr ng om naa r Acol ourt terug tt gaan want den liad hij dl onaangt nam ontmo xing hier bij dt lAm rbt kinim n voorkomen ot ontgaAn I r wSM fii de houding vui f ItHs vrei imk ad tof 7j onbewuul naar de op iowung van h U raadlstlarfitig zocht Poen de I ha vasMe binnenkwain wsti zij opgenprongm en op do plaats aan d tale gaan staan vanwaar zij d bewuMe tarah hém had tot tH boven met wjen ZIJ gvbtiwd meende te zijn en dien zij voor haar he r en mewster hieiid Terwijl zij daar stond vi Kiffde zij faanbUk kalm jiiaar rfierp op haar gewe en voogd on het vwtl ni van diwi aohw p ii blik nwAkte hem moer dan senuw wlitig Ook de anderwa kekm hem ami ni t bUkken lie allerlei gwtachttt ver rieden Boallleld leek giêkrenkt en Ie wrokken De oude Vlflrtlba nornoh hoewd iH t e i ickiiT ontzag voor haar laudJuir ÏMiiitvin uililag l wraakizuchtlg alsof hij hrtn het gi h den onrecht wUd vt r g td n Maar onru tbar ider dbii van ajlwn te saaan wart F d4tha vvlldc verwjihrikte l Hk attof zIj een afgrj f4ijk raa l M l l egon te doonien en in waahoop ovtr Kctntw iiL sohiohtig hwn kc k Bir Mannaduke werd l ovcnutate ODg diiidlg en kon ziofa niet laogur iniiou den SuoH bUk mijdende wmddt hij zich tot I dltha en iieide ij nw H naar dt HuUlng t ru au tcrMond I Mijn mflnn etaan huiteti met een lantairen Oy zult hard moete i loo pen 7iilt gij voor l et onweer thuis zi Maar terwijl hij dit ide tiad ue geen aoht meer op hnii gwejwle zich naar Hquir Boatfteid g wead h m de handen taeMekeiuie aiH wti ki nd dat io lnotmW 6KNiertn g ao it hIj n kiiArgözlnd man Het w n vereohrtkkirtijke m ateru stamelde zIj Sir Boaifieki n m de Lleino banden in de zijne en streelde z zaoht haar wil lend bedaren i geru ttH eli4 n want zij Wiii ontxetlAod ontrot rd wi van tijd tot tijd lekkende angst haar galaat Sir Marmaduke he A gviüjk zeido d Squlro vrif alijk bet U werkelijk voor u hier niet g ed M ady I Ik b 4 u nM zien konwci andere zou ik u terstockd geraden heibben weg te tfaan l e havsAw wiUdo loh r wewr in inengivK Hij deed eeo tap voomll en raapte den manipl op dien b e had le t n vallen Maar toro hU n der ïe met d bedoeling dien over hara ohoudera t tileao wem ziJ hou af tiiet een kteint