Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1917

door een Duitsche duikt oot In de he pBboot die dadeluk werd uitgezet ging de schipper met eenige ander opvarenden naar de duikboot om den commandant inzage te geven van de Bcheepapapieren De commandant keek de papieren in en gaf daarna bevel dat de bemanning het schip dadelok moest verlaten da r het tot zmken zou worden gebracht Protesten van den schipper die aanvoerde dat hij in het vnje gebied was hadden geen uitwerking het whip moest tot zinken worden gebracht De boot voer daarop naar de trawler terug om de andere schepelingen te halen In de tien minuten tijd die hun waa toegestaon kon den zy nog eemgo kleinigheden in veiligheid brengen en den scheepshond meenemen Nadat de trawler geheel was verlaten begon de duikboot er op te vuren en deed het vaartuig met ongeveer twaalf schoten in de diepte verdwynen De bemanning roeide gedurende 2V2 uur in de richting van de kust en werd toen opgemerkt door den juist op den uitreis zynden stoombeuger VL 172 Clara die de mannen dadelyk overnam en onmiddellyk naur Umuiden terugstoomde Nadat de ge redden waren overgegeven vertrok de Clara opnieuw tet visschery De dienst van de Zeeland De mailboot Zeeland waarmede de Maatschappy van dien naam as Maandag tydelyk den dienst zal hervatten om oftge veer 700 Nederlanders die m Engeland wachten op gelegenheid om huiswaarts te keeren af te halen is de vroegere dagboot Duitachland die in de laatste maanden geheel ih hersteld en opgeknapt en tevens verdoopt in Zeeland Tot nu toe werd de dienHt ondei houden met de Prins Hendrik en de Koningin Regentes die mdertyd van nachtboot dagboot werden toen de drie Hchroefbooten waarvan thans alleen nog de Oranje Nassau over ia werden aange schaft De Zeeland is evenals de Prins Hendrik en de Koningin Regentes een raderboot Voor de overtocht van Vlissingen naar Southwold wordt zes uur gerekend zoodat de zeereis at zeer kort zal zyn De Neder schepen uit Engeland Het departement van Buitenlandsche Za ken deelt mede dat een aantal Nederlandsche schepen met veevoeder kunstmeststof fen en graan geladen die thans nog in En gelsche havens liggen op den eeraten Mei de thuisreis zullen aanvaarden onder volle dige waarborgen van de Dmteche regeermg voor een veilige vaart voor zoover betreft gevaar van de zyde van duikbooten De schepen zullen de nationale vlag moe ten voeren terwyl op romp en brug constructies met vertikaie roode en witte stre pen van 3 M breed moeten worden aangebracht Blykens uit Engeland ontvangen bericht zullen de sehepen aldaar in staat worden gesteld zich van de genoemde kenteeken n te voorzien terwyl ook verder alle medewerking wordt verleend om het vertrek der schepen op den bepaalden datum mogelyk te maken De Themia vergaan Uit IJmuiden wordt gemeld De Wilhelmina UM 35 heeft op 18 April visschende van 63 gr 44 m N by 4 gr 20 m tot 53 gr 56 m N b 4 gr 18 m O opgevischt een bruinlederen tasch city bag waann zich bevonden papieren van de bemanning van het ss Themis van de Kon Ned Stoomboot My te Amsterdam Het schip dat ongeveer 25 of 26 Dec j 1 had moeten bmnenloopen werd sedert dien vennist Het kan nu als vaststaand worden aangenomen dat het stoomi chip veronge lukt s De papieren in de citybag bestonden o m uit den zeebnef de passen van de equi page en een certificaat van den kapitein van het schip Handelskamer Naair ut NeidorlaiiidL ali IjindlK uw wiek ml iiHikk hi vft hH liihiliuu van bel N b rlandWcb Landl ouw i omit btwlottn awui litt bureau van ht comité te ver biu kii Mtu liaiKlelm ad vieftbortBU of liad delwkajiii a li laaiv van dn zi iiikSiklling za l 7tju uiaatrtfi b n l nemm die kun ni tuden 1 It mi zoo volieilig inoigs lijki voorlich luig van dui Nederjandwohtn land in liui i ouw tm opzltlrte van dui invoir aii landbouw benoodigdhed n Hu bestuur iiKMimt d t hit voorfil ook 1 I hi 1 00 op dui o iT aiigïitijdl naden oorlog van het alb rgrootsii gewiolH it 1001 diü Nedi rlandtiohen land m tum bouw Mc ds zoo volkomen doenlijk te wordui ing lioiil ojiitr iit d iw taiwkTi IU h t I lUenland op landbouwfev lneiJ en oiiitrmt ib ei liMi du do buitenjandöchc markt aan het Nidtrlandwohe prodiiiA 4le lt Ikt Ligt in de Iniiloeling rui Ik nx p te doui op dy uied iwerking van dw land I UM organiftalitifi wO lki idi uwt uit n mvoT vau landlKiuvi jïrodiicltinit n en benood iëxlbiiil n 1 enioeaen s n dooiw Mdit Tfii dot Int aan li t i e vrijdo Btilffiö oldoiiiiu8 wil g i H ï R ItoogW lijd Ixtdt rrigft o raigen hiii oorttagmlwIWiidifu iwiktiwhiiftk ii docli hsai d n andtu t n kant ia liet d i plicht diT Kk d mi iii do geatUiecrde l ijUii hiwuie oWicifoti rtx eriiig ii er loi U Ixiwfigt n ztiiTi lonimleiTiagini an dl 11 rt d oi l Ucii onxlra ik t j bloolih rfnï zal aijn aan g k iiiieii M ik tt rH oa f iiH t Inliuip dt r oftiilii tt Lioli jjartijgtmooloii de or garMwaWrwtclio niaair l n oor d oon ItTfiiL trf Ti Ikt iH II lioiMii dM dt g l cj eordxfi dii zic4i oor di i c iWt tiuiit opn aktn zich er oj cw H uriid i wui ia wn oor di5 0 i niii d r cmJcrftun f tock liollll U küSlMI liorkliji rk zi idc dat dt ft ruchtwii tW d jciaikitlMciK oult niitR r i du imddfn M I Ui ni zou koniiii iiu jiiiHt zyu Ix rsM tt d i ttaiikoïHNt aii Hii 3iuanH en Irtxihtra zuUtii d tM rsu r oorljt r Kl nd iiiaair fi i It IV l i iant ii ca diaarua koiu ii l i pulflukt mMlajtWM aan all Kii rdtT IwuIh fi iiwmlt rhfidnpttirtijt Ti zoodw do oooif roiiiUii op zijni rot st iiidt Mt i cwu kuniiiit iHigiiinGii itork ltjrrk z idti dajt liij lioopti dal d xrt dy Uwin züiirt tot mand zal koniKMi Liidi ii altlmit l iirojNi pi oud oultuur il rt dlkTi tu dn uu ii m h lind wil ltc ilieriin n BUITIQNLANDSCH MBUW8 OUITSCBLAND Ut t kil s r chi Naar aanliLduig an liH b tiiiikonRti voK dn Fruli vL w lH ii i aiuldag l houwl dl VorwürtNl i t ftiaiidpuul dtr par tijt n Uyi opziclUt aii df rand rljigm lil lui kuwf alu H t Idaxi ou ta xri dat Ui inetPdKrlufld aii den Ijuidkiag ilch op 11 rttandliwint plaawt dat d wijnging au Iwt kimrwht ia i niirt ii u aAOgL h iiJH Ki i dut alU 411 dl l iiineivlflHd sthe poliü van 1 ruirtii aangaat I eu d t d r noAiüiiaaJ Idlurftlwi i et titt r nuu eeiih oor dn ni ot ring van i ii gi Ji uii HK iii fclil oor d iiiwcnng aai ha HijkMdftgkicHrycliA voor 1 ruiwin zijii al Imn do vüoruitwtr Aendi parlij u di w oiattJ iieinocra4 d PcJ m m d l co u Mi iiiiH wliiLni ook Int ccntnuji oor wii niujttf inxle m lu klrtwiislnmu hifkvnt tot dumtr aJW ii di Uiik olm partij niitó t m l ll Ir tjfwtaöt ttrliuJMi o g i d aU givu kajiw d t lang s s ijouulfii ni g ovtr dm 1 rumiHUht 1 ajMl l g h hoorlijkt t K lüiid ii in hot l n koiinfli ti in d oiiKttaiidighcdieo ziiin d waArach tigi vntndiii aii hi 1 kuisri hi Mvrplicht oiii ftl hun kraohtai in li paniifu op dat doüi t iu rijk S soot aik hoiid ita tin ii ailg iiiR ii gihjk diLr Ht ii gtilitim ki richt wordo irigi otsrd Utl m iiu t oniiiogxilijk tat het knwn clK raagwtuk hi t en nioiH die an iiatioiiaanitH raii zijde al wonl n lugtdimd n lU U irokkjng hw i op andniru aangticgautiBd n ook iu g wtMf tim kr Hprak al workn g bruchi oil tht inel g nclin dtn Jan moot meu üM do mog s i htld rf keiiing hou dMi dat op Hgim inlllftlii J n Kimn hl HKHio mA 0 rd ii iiigedusid In gi eiii gt val l dt MiidM ag zioh kuJinm ouihuu dm van wn ziakolijkt iRwprt kiii aild haagdwiü hmufnlandtxli fpolMH k m do raa liukk ii daarini do saiin nhaiiffiiu i o oen Ztg vwmyuil uit park imnittir kpingcm dal ip Tigi lot In n id Nolwu wordi i gKrofkn voor h in uit iiüii ipaU ki4 sre lii oorMt 5l Hu k oor Ik rLidïngfn ten do l hel l n a t U Mtl t n wWk uivloi lt n t cn oJkoiiM n gt li en Tl HMM r Oud g kuwrw ht zoudtn 11 Hoef enen eïi hoc iv e nridïg kies iechlHU lmil AOii wirken l e ro i iin hijlU X OTïi ii iif II zijn d uil dt lilwloo fii htk H k itiHreOlilpliwti kti n i rkri gtTi f aiiijH iiekni aan t i tiisj ani Vfgi vaardigden voor l h gg n oor ai zij ztJvd WH Ik IiiIi netiiA I arieamiii tain kruig n nn onen dat het dt taak der n gtering oii vorliohlA ïii iiuiuii d parlij op grond van h i voo til ihhIi naaf zdtl niet licpealdt voor rtnllen wildm aan koin i ïtaklngpu wordt n nitt g o l u l d in dt gunertn ge hwidt n ziHmg van d c nlralo ooimnlHMk uit d i rijkrtda he fl difl Minister van oorlog giiieraal nHitr onrficr iirtHT Init volgoiuli g egd Nii t alh tn laii iirigu wnrkrtaking n zirn nadleN i uiaar iuder sita kliig ook waniicor zlj wJioht drie uur duiiit He grifljelijk dat d arlMidnira na laugt kou d hij en innüulwriiig van IM brood ranlhoen teimierg +laig n zijn jj i d n do n wnng bedui i ii wat zij verzuimd had Het waw tvn suggemio a d tiia Ba 1 airb idi r dï taakttn wHm nau we4jjk waarotn Maandag mi I bn tia waw ftll t weer tot l ziiiniiiK gt koiuwi WocftHdag kwam dt poiiliei oiniii v r Vij h v ben btwijz ii dat int liH ImiU ii land midüeilt n tot agiiatit zijn biiuieijgo aiiiokktM Iierg lijko iiuoki I aaj U 008 In handeai gekonu n oo dt U 4ioiii t Irtuli ik da4 het uit zaïl zijn nnil dirgi lijko taklngeo Tm and i uKn m do arbeidwrw BpretkJjuizm luJibt n oiu hunne wew heti eqi Itezwareti Ier komiH l knn n n brtiignfu H t i döeltrwffind oin vir Ug iiwooHïgiTW vaii de arheidtrw op t uw Il in W organisalieH voor de li vuw mWidi k n 1 tn aïulf ro dergi Jijke reek buLs is gegoM n K r d wet ojHdm hulp diftwt Ik ftild gfifii oi riiii i tot aken maar ook ge n oj ruJji g i gm d rech ten dt r arbud rK welk dooi d wdzun givHoarl orgd FRANUUK Jj o i e a 1 m a r k t t I o n He jaarmarkt tt Ijoa maakt op de bezoekffl g grooten indruk zoowW d sier lijke gx ouwen die 7ich lati B de Ithöno o r e kngto a meer daji 9 klloiiH lei leiiutótrekk n al de l nlooiigewtpld goedCTen Ii flnaa reuHoJ teil o a 41 n od ten toon v n e ii granaat an fi ï c M en antw oord op de i2 c M mortieren vmi Krupp voort exploeitwKK toren van 1800 en 2200 poardckraiht vreWi sclieepflg ch4it eie De j i fiMrkt an L on waar ook dn I raiincbo kolomen fwd verU cDwoonHgd zijn v crt IM b wi i d t de e moinB ol o kracht iui hrankrijk door dtn oorloff lu oiil wikkoki re wordt druk bózooht door lxlaifgHteUaiÉileii ém vaa hetadp en ver gekoiiKn Ki i ook uit ViDcrita Japaa enz SPANJE RoioftRones gieinlervuwdl 1 i n i ador tx ric ilg F er van de PeMl I antfiott 1 t Madrid ontvang doorgraaf Hoii uionm dlu hfin zf di datiu ii Itiaup gt ouH n na 4 lot lit t oogiiibtiW waarop kKkr maji van karakuT pnrtij iiKK kiozeti in iva wercidHtnjd Mijaoulslag mdicneud zi id hij li b ik üor I rank rijk jottat nd gtlijk Ik in diudoliikt lK oor kiigt ii m iiii n hrlW aa i dim kcMunK In uil iig zt I i woordiii liandhoaf ik iiitv r tian ooit Uiiitniit diI uuts iio blokkad jwidc KoiiiojioniH flat d uuid 4 daardoor wordt v rlaiiid fn dat l g tijkenijd k I iiH ch rf hH T paanstJie volk trac ni rtMW aaji te jogni door hrt d M i ohrikkmg aii don oorlog oor t hoiid n InnwffciifTi doen k uld AiiK rikaatuHcliii slatin hun pjiclut li hou den huil volkui di vau on blw d zijn d i oogtii oj lif iiïOi lii rv alk gfirlclit uu t aiK iigi ttrlju Jiii Ifi H a rt n ordt lUllHIld BDOnunJlND TWEEDE KAMER Naturaliaatien Hl het afdetlingwond TZoek vati vir Hcbilkiidt naluralisatkontwerptm herhaal tki xtan dl vraaif gvdlaan in lul oor loopig r jag d r t oiiun irtKii aai Hap jwrti urs lilt ti I weetk Kaïmr vielk Sc U rlandK h belang er bi betrokken kan zijn om aan soniiiugen van de voorgt dra T n lul ed rlawk r chap It verb o ntu lU i guldl loch nueH Imr perwoiun tn lfuib4thJaiid woonachtig dk ug inlijk DuilHt hor zijn ii weJiicht nooit lm r tt lai dt komen wontn Mui wa s ond nk h t dooir dn Kegci inng ter zake gfgevtn airiv H d van oordutf dot door de zo na luraliflBWetJ iiid erdaad gien tii ktl Neder land oh belang givda nd wordt oortM werd de opinoi kung gemaakt dat hier te lande mililainfi In di nh tyijTi dit vQn Duitifwlie afkomst zijn bijnA gf n Ni dl rdandJKtli itrMtaau in voor wie nKii hil vtriviitgen van Ni derlanderw hap met iiüodBg n nie 7ondit r givaar oolittt Spoorwegen laet beperkte snelheid Door den heer Viaser van IJzendoom zyn een aantal amendementen ingediend op t w o tot wyxigmg van de wet houdende na dere regeling van den dienat en het gebruik van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd Behoudens enkele punten van ondergeschikt belang wordt met deze amendementen niet anders beoogd dan verduidelyking van dit wetsontwerp Om te voorkomen dat onder de spoorwegen die tramwegen wor den genoMnd de stodHtrammen AJn begre pen stelt de heer Visser van IJzendoom een redactie voor waarby de Begeenng beslist of een spoorweg in een locaal spoorweg of een buurtspoorweg en de grootste snelheid voor vervoer bepaalt welke voor een locaal spoorweg ten hoogste 60 en voor een buurt spoorweg ten hoogste 45 kilometer per uur mag bedragen Wtiziging wet oorlogswinst belasting lÜiFkuis hul oorloopiig trwlag wird hu t Ti Zftr eru tig ïtezwaar gtiioeuid dat kiachltn dat w ti onJ ürp eenmaal wtt gewordi n over ii vrijheid van em burgir bulten de rfxjklertiiko macht om bet Li t zal vvoideu door dingfne dit aln oixdlUuir It bifWliouwen i i vn dliH in eigen zaak optreed e de maHht ontvouwt zijii itHcli ziclieeK toe te wijeiji riianm zul zellH m gi val an verdun king de pgu baiik woxdi ii gebezigd in dtn leden wanen an oordt el dat de pri viiiÜcivo wiTking dor wet vei lvui digi kKpaeaïng zou voorkomen lii dat ovrrigtuM in dJ e li d ii waarin de Iw lu m lit l ijzoiid r zorgen moH al dat gein Ui ontvangen waarop hijjreeljt httft heil ook dl iiiidd n aiot en vvorden gegiAUi Om dot doW te i Tt iktii M uiogtn er ook b arttin eiiiilttjeiian n zijn wan hit aan mtin ohenkenn iB ot onpartij llg ield ofttbrt okl ten Klolle hangl d l eBltNHing toch a i ikti vi raaitwoordo lijkm luimen r at Salueeren olgeob Uv I el Mi m dw T eed Ka m 1 i fu niWk woBxk ii voorgisiold v aar bil Miiuwter lio Jiooju wordt uitgieiiooihud ovir t gaan lot eea aanzienlijke be N r king van de v rpUcHittng lot Kaluienn in het legt r Kon Nat Sttuncomitj VLh vtirvolg op du vroe er gepubii eterde verslagen vs hedkn bundel 9 vir Mchenem bevaitteiuk dw voerjiaaintMe Ik sehilden door hit Koiunkjlrjk Nationaal MuinooBn tó iiUgigmeii van i Juli tot tl Hioenïber l lb bimvenw uitvoerige gegivenf oaulrrat ik door het oimté uit gtgeven gekhulddeltn I venals ile vorig iiitga vt l evat d ze bundel dii n ei uitvoflrlg g venw om trent dt wlfzo waarop hit KoniukJi k Na tionaöl Stniiiooanii z jn taak hwfl vtr vuld Men trtift een overzi ht aan van de finanlleilo omk rwletmlng die m tike ge me iitt van hel t ogln der cn iw a ver leeiid i en een balans die een l eeld ge Jt van deii toiwUind di r g i ldliuidÖeien Konden de onderwteuningen van werk looniL liier te lande iu hot tijd vak waar over de®e biinAal loopt belangrijk Inperkt worden de et olien Üo tan de kati v an het omtt H oirdipn gwrtejd ten M iei t van Mt n aari NedcrJandwK hi M bui lenland nanion bulangnjk too W Ike bedragen met de ondorstauningeo OAn onze l ehoeAi p londlgenooten in den vreemde genioeuf zip moge bhjken uit M l t dat I oao die in Belffi op 1 Jwiuari jl tfxdn f 130 000 tu aan tk ui Duil lIiIuimI l f IWOOO v a l Ti kor4b fei b d lu wiHIkt sonmn u um btTgj i i zijn zetr i btlaugn u ondw tuniugui m natura v r leoud Voorta iKvat dt Z i buii k l ii dvJe lkn ïtu omtrent d kuip ii fiiuiuueek on lu eu nJjigtn vau vtniohiilende n oand omtrent d oorai 4iing v mi kki ding m d jkking dl Muiin aani ptU antropiu aho mrkohtiitgoii ic Hteuik aaiL bijiaarden di ina aL regelui lil iiel bwlan dir verimiKkrinfi an vit rklooMhe4d o wi rkM üia k iiig d voorkoming van uazaiUn fsi wq eun liuur cliuld ki oiBlerHlnmiii va luii di ou J r de waptiwn zijn d maaiie tkii btj tiol mU vtrloJ gaan van uiilitairLii do naji euiwirkinK m l di 1 nii ritoui ini Kie inzako hti WiddeiiHtiöflwJwcri liU ii lit de balaii van 1 Idiijober UI bli kl dat de jMirticuli rtn tol ddt lijl fltip een iKidras vau f 4 IH l L lM 4 liad dm bijgi ïlrageii lerw ijl di j5iaaiLnbi dm i n toen I Z OUO UUO U droi igiHi la den aanvang van lll b looi di lUtvoorondo onsui teie aangtrtjKMwxl duor de gift van 11 M do Koiiuifein uut iiieuwi opffoeip tot 1k Nedtriiuuimh ulk U nolitcu lilijkt uit d zeii buiidd diai i ui d lw t lü huilt van lyib ioo I j h u aan d kaw vau h t Koiwniviiik Nuiuuima MfUuconuUé geeleld vvoid n lu d ii aan vang vau dit laar w rdt n Uiz tiig voigt dier tijdiaoiii f l ndig lit xlm vul groo ItUilijk voniH bet Kuuiiiklijk Naitioiiaal Ml iinoonul leai oniinrtbarrt tljaktl inlut 4umt nm l dtr crwiMiwtairtgi leu dat s kohtó aan zi i doel kan bianlwoordi i door dt rt oliikitiii4f our bohooi i ki gddinJdt lui Moigt btt Ned irlandBi ln Volk tul Ko lunklijkf voorbt li voifcm ÜBl S AlAATliIi 01iLËN Uitvoer van eieren Iblrttknde luH virvoM van imeng l don tliaiiiH de volgiude btpaiinfciii m Idt dl M fii l t uiuoir vöu turui Jiwif riUtliLU gHsoluedm op daarvour door it te VjiituMioort gnts iigdt i oJuiULiw io van lot ziüJit op dl 1 ur vtretiugiiiól n 1 klim V V tiiHiugiin al i tgLViiD coU WUlt ii luiU d i üoikHnitii tl l ij Inj de iiiladiiig liti i aan dn gnufWiaiioUM zijn Hgnluktiid door do door dezL üomuuurf wi aan gtwi en conitroii iiJN dm vau liiiai o uiailiii omvangen van dt piaaie waai lu h l lijJislip waarop zij ooiurob imxi u uHoi Jimu ik iiuvüir kwi op alkwiih dwgfiii van i tiuir vooitutlda K lol i ir niiiiiii ildbg piaatH viiidm lai pS di volgt n il gnnMniaiiou i lu dl riL htnig naur 1 JiiilfA hland lan w NiwiHi ülifui H Ikl iir aalh intcHHwijK viuaar 0l it ek enlo ii tvüti mond In d iKhliitg naar IklgiL Ifuie laiu = IntJil eu küowuulaaJ J e LOitóciiUtn waaimttle ztndiiii LU i u reu niü oii vtorthu iiUgtvoird ziul u w or d ii ani veiii dooi di ji b ttr II li litau to t piuuuveoJoiiJtcont+uloiit li Viiui loujt nut aidlr ik van f ii ttiniptj itijk tonjliiiMbie van loezjoht op do j iervirienlglng en l luiun Vttvtrwiiig in 11 li Jkaulort Ik uilvoti van eiwU en e lg d iii i r Kohen 11 edroü dtu tOttJtanii zoojiuxli vftn prodiuokii daarvan kan gesoliied n op vertoon vaji oonsenteii a egi t n door dl omm ifv it aii i oeziclu op de u i vinuiigiug Stopgezet Ml u hchnj t H 1 buuma aJdianr iiatLui oor drie wintin luiimelfal ruk top kfwani uu lloogi and dia 1 de h r g iLUüdizauJ l 14 bo kwei dooi liiio givxplüiteerde olielalikJc htoj to zetlivi nlln wefein4 gein eik aaug iond stoffen Mt init va e iMTSüni I zul 1 eu r gi iilig VI orden getroffen waai door li l voor zoover geea aodtr pa end rk h U bekoiiuejii VOOiT werkloo h id woixk g vnjwaaj d ook dt Boonen voor boflen t Noordlwiflu riiout bloei Hiaand olii laat k IV Idui l n firuia wellnaaMt iu oimploegim lil plaat van U lK liiii waaidii h l lHn word ii tn geijwot Lupinen voor zaad De Minister van Landbouw brengt ter il gemeene kennis dat het m de bedoeling ligt aan erkende exporteurs en producenten van lupinen voor den zaai vergunning te verieenen voor den uitvoer van bepaalde beperkte partyen van genoemd zaati op nader door de Hyka Coinmisbie van loezitht op de Vereeniging Zoadcentrale vdst te stellen voorwaarden Aanvragen dienen by genoemde coininiseie te worden ingezonden Do ScheepTaart en de Oorlag Sloomtrawler in den grond geschoten Men seint uft Umuiden De Nederlandache stoomtrawler Amsteldyk IS gistermorgen te 10 uur ten Noorden van het Haaksvuurschip in de vrye vaargeul door een duikboot tot zinken geschoten De opvarenden kregen vooraf verlof bet Bchip te verlaten De Amsteldyk was thuis stoomende De bemanning werd 2 uur later door de uitstoomende stoombeuger Clara opgenomen en naar Umuiden gebracht Het schip 18 de nieuwe stoombeuger MA 220 Amsteldyk der firma De Zeeuw en Van Rfialte te Maassluis Nader wordt nog gemeld De sleepboot Billiton beeft de beman ning van de Clara oveirgenomen en te IJmoiden binnengebracht De stoomtrawler Amsteldyk van de maatachappij Roode Ster te Maassluis voer twaalf dagen geleden na t Vlaanderen te hebben gebunkerd fêr visschery en be Vond zich nu met e i groote vangst op den terugweg naar Umf i n Gistermorgen tien I UUT werd het schip noordelyk van Haaks ruunchip in het vr o gebied aangehouden eerst kan worden overgegaan nadat da aard en strekking daarvan in vollen omvang zyn beoordeeld van meening dat die beoordeeling alleoi kan geschieden wanneer in beide takken der Volksvertegenwoordiging daarover opzettelijk van gedachten wordt gewisseld spreekt als haar gevoelen uit dat het in het leven roepen van zulk een centraal lichaam indien noodig behoort te geschif den door een speciale wet De motie kwam onmiddellyk in behandeling en werd met algemeene stemmen aangenomen Aan de orde kwam daarna het wetsontwerp Beschikbaarstelling van levenmiddelen De heer Van dei Feltz kwam op tegen de vervoer verboden speciaal voor groenten Hy meende dat de Distnbutiewet den Minister daartoe niet de bevoegdheid geeft De Min v Landbouw de heer Poa thuma verdedigde het vervoerverbod waar het vervoer een integreerend deel 13 van do aflevering Het IS met mogelyk onderscheid te maken tusschen het platteland en de steden Het herbergen van de kinderen van verschillende nationaliteit moet men meende de Minister als werk van filantropie niet staken de invloed op de voedselvoorziening 18 ook niet zoo groot Het begrootingshoofdstuk werd daarop z h st aangenomen I Aan de orde kwam daarna de Begrooting van Financien De heer Franssen rk sprak over het conflict aan het Ministerie van Financien en vroeg nadere inlichtingen omtrent het ontslag van Minister Van Gyn en diena opvolger Mr Treub De Min v Binn Zaken de heer Cort van der Linden was van meening dat wat in den Ministerraad gebeurd is met voor publiciteit bestemd is De ontslagaanvrage betrof een conflict met de Regeermg Dat Minister Treub weer kon optreden vindt zyn oorzaak in de veranderde omstandigheden nu ook de verdediging der ouderdomsrente berust by den Minister van Waterstaat Het woord was daarna aan Minister Treub doch de vergadering werd verdaagd tot Vrydag 11 uur QfiMËNGUË BEBIGHTËN Ëen wonder van opsponngskuiut In Novemffjar 1915 werd bij pen hoveuitr buiten Ltrecht de nwrgtfle m de vrotg le torn do bewoners naar do markt warm inigehroken De dieven ha lden het raaju optinigiwohoven eii uit do wonuig een Ijaeron geldku tje oat remind waftna aanwezig waren drie wtukktn NcdleriajKi fiüu ataartHHoluildl van f KKX elk etiuge öpaarbankboekjeö waarop tot een goza im nJijko waarde van fjOOU geboekt was tn iiogi ten aantal faniilu i apieTen ai g mkunwbewij ziii enz ajlee m é bim delt i bij elkaar geitHJiideo UiiLZiekirheid luid lM Lomd of ïich in htt kujje l o Pndmii iiofi dm bankbiiji Hen van f 2j bevondf n iiaddeu Op d ii du g vaiL hot iUL drijf weriien wel een tweetal ptrsonen oangelioudk il du zioh op niigéi zuia verdachti wijïp m do nabijjieid van liet liia hadden opge lioudm maar doar inon andkra me 3 teg Mi hui kon aianvoereji moe ten zij op iijf voeieii worden gelalen au het virdlwifliin kisije word nieia ontiikl tötdM hl t u mge weken gtledea bij tomaJ w opgehaald uit i en sdoot in do nabijheid d er wonmg Het knstje v m nog ge S Ioten en blijk baar door die dieven dio ziob aohUrvoJgd zul kil gewaand hWiben onnmildirtJijk na liet pkgen vafi dt daadl in Jiet watar ge worpen LAND EN TUINBOUW Io u A justitie het diecd openen was bel vol rnet slootwater en Ueek mi do vtrwijdonng van het watei de inhoud onherkenJ aad Na aindirhaJf jaar tw zija bloolg isteikl g weest aan do mwea kingg van I ottiiigBihaeterien was de papilereo bundti veranderd in een vieze onoange nioaio riekende slijmerige nxa sa waar a an imn niet kon roken of de Iwelviel lil eilkaar Boordo men ff in aifi deo V inger imt bleek de breipap een karn te beblwii van een uiwat Steviger tfub Aantip Wftt met dit onsniiaicelijke ponrpieltji lo doön oor een gewoon nwnscb wm t ner gtniÊ goed Voor dian om zoo ga iw nio golijk in de v uiilnis baA gegooid tt wor deu miaar oo da tit natuurlijk do jtio ti tie er niet ovtr dlo tooest en wildle well n of iLOg wflH na te gaan ol er van dui niihoiid iets virdfweneo v m en zoo hoopti ook de iigenoar niet dat het zaak j i zou a floopwi Ik ver baitrti jUoötardani bekende Jiistilu scheikundige do heer C J van Le dm HiiilHe oecili word met het modderpoel tjo opgtwcjieepl en hem werd verzocht nu nuaar eeaLS te vertellen wat he vroeger geweifrt wafl Ln waarlijk hij hoeft hf t wondtT vol braohl EERSTE KAMER Vergadering van Donderdag 26 April Vervolg Begrooting Landbouw Handel en Nyverheid In de middagvergadering repliceerde de heer Van Houten en diende een motie in luidende De Kamer kennis nemende van de gevoerde gedachtenwisseling tot het in het leven roepen van een centraal lichaam met het recht de inen uitvoer te beheerschen met uitsluiting van ieder ander van oordeet dat zoodanige maatregel diep zal ingrypen in nagenoeg alle deelen van Ik lieer Hul iihoa h iHinjerkte a sipoodig da dl vie7iglhe4d ttcUce é buitensto laag van de wwk papierprop uttBKaakle bt 4ond uji do door d o baoienèn verteerde liji dïe zich In do papieren be vondun had em dat do verwijd nag dBar van d wei zwr beöcluudïgdt ma ar toch jn nder volkodnen rosticn zou moeten bevat ten I n dit vaHtgesteld zijnde toog hij aan lut werk Mhw droógi te bohan dl Jen zou niet gaan want iO0aJ geiz d bi de miii sle aanraking vnel do tot ve zilfc verpoederdo maeisa m eiikaaj Jli iKwIoot daarom het proce dttt vol strekt nit van chomiseben oard koti ïijn maar niechanlRoh vohoiTul moeet wor d n onidtr watiT to verricht n 1 zoo is t giel ikl hoofdteak niijk door lui oanbren en van juwt Ix rokende strooïiangen bewegdngen in dat water af ti toe een laagje van die stof oniÉiöog te doangaan zö dan vliegenm lug te ondiiracheppen O daarna ie dlrogen en tt harden Akfeis Is Blukiv voor tüiky zooveel vao die verloren gowaande paiperoBBen te vooieehi gebroxiht diot zonder een oogji mblik van ons bedryfleven en de gevolgen van Amytr o strekkenden aard zullen lijn dat daartoe J geooosla eerd kon wonJeo M alle drie do c focten co ftUo vi spoftrlwiicboekjQS aioh nog In het kistje bevoiid i töea drt In het wat er goworp ii werd Hetaialfd0 luaux dk wa ten zaak vau taunier fielaa kou ook nog aangetoond H orden van de rt t van den inhoud tr wa dus nieris uu ontvreiiud en t staat zoo goed ais vast dot d btaat der Nederlanden aan den aigeuaar w rttiic imi ter Vepvanging van de vergane ef leolen 3M ter liand sMèJen on dat ook do spaarbank van de stad L trecht van wtl ko de boekjrt aJkonwdg waren niet aar zelen zoi hem duplo e te ver ohaffon heeJl I el oiukrxoek onweidorMprikeli aangetoond dat de drie bankj ïi vin I20 Mutrent twijftl iKWtond niet m het Ü je waren aanwezig gowee t Bankpapier tooii biwtaal uit e n groiidmof waarvan hot bedieadi ui dat zij veel langer weeratond I iedi6 aan do m werking van water en ije daarin aanwes Jlge boetenen en nioL Im gt vooden wat ook maoi m de vi rK op bankbil jettienpajpiergeleek Zoo Ifl laets verloren 1 heeft ailetii an IjedKien Hul ebo ch eeo pluliu tomter op zijn apeupdorsiioo te steken Een geleerde keukenmeid Mtu Bohrijft aan Het entruiii All een merkwaardigheid mag zeJior V iTimeldl w ocrdeii dat lo onfl stadje l ind hovm een kwikenmeid woont die door zeWstUidio niet minder dan ztvm talen iji dat haar geJeenüieid gein halve gehiTdlhiui ih daarvoor moge wel tol bewij j trtjkken dat zij op gobieil van bcandino viöohe taal tu literatuur dbor geen hooglecraar in ons land op dat g lieil gt venoard adtliaiw zeker met ovtr troffiu wopdl OndankiH haar groolo kemufl m weten Hihop blijft ZIJ liaar nnxtengtn wtrkknng van keukenuïoid getrouw l u de tiopJiie aiider alduri heet zij u nog eeno is van dtin oudleii goeden slemijK l spreekt hieruit dal zy reeds m en twinAig jaar bij dt ztUde fau itie in illicini L m zonder pretentie n aile men oau do familie waior zl dl kouken beilie TSChl viaogit hoe zijover sopine denkt luldl het antwoard 1 tn toonbeeild een juweed van em kt ukeu nu ld maar zt a ijselijk gtjleerd iiot me t merkwaardig is dot ze hoor gt leerdh ad door zelfstiidao In Imar vrije ur n heerft beuiaciitiigid lot zoover Het Centrom dat de vraag niet aanroert of t niot tijd wordi du juwpei van dun ouden stwnipel aan i vorstamd te brengen dat ziJ do gtinten Htlbop van meer nut zou kunnen zijn dan door het koken van rfgecnngeoardeppe kn groenten en dergelijke hoti nuttig dit ook w tten mügi 1 Heidebrand Onder do gtanoentio lilburg lueft gia timuddag en fciio heUkWoiul g iwotxi Onigev or 30 heot toerfwIiooinWe aan dit gemeente werden vonutUl Op umlitaireii w letten dien brand to stulltn orza k on beiktnd Officieele amokkel aato Mm meWt uit Arniieni aan du Tel Door tn toevail u imu tot de ont dtkking gwkomen dat do dli Lrict oom iiiandant dir iiiairi uhatUMtot in een der ik s tilijke atedtn van oii land ont ewust ik smokkeloirij bevordtrdo aU liij op in pectii ging 1 Hij gJiig dan per aulo naar de grena en van die gekg nlitid luoakto zija cliOuffuir gebruik om elktn kitir een flinke lading Dokkwlwaor m tiim auto die natuurlijk boven elke ver deitkiiig Blond naar dt gren te vervoe rui waar tijdens de iu 4peotae k uihoud gt lo t wtird iift iiiarooliau ee o fickr heelt op deze wijae telken op de kiMien siuok ki d waar gezeten d e in düm afcito vtirbor gin waresH Oiuioodig to zeggui dat dy thaiiffeur thans m het iiu van bewa ring zijn stookkelavoniturtii kan over peinitn Goedkoop vleeschr Op de iMiercnilKieldagt n en jaarniark leu zoo Bohrijft uwn aan iiet N v d L uil tnewland zijn Üions die ratUükoiitn J gulden goedkooper dan wnigo weken geleden Nieinand koopt bij gebrek aan voeiior en gros öolnapen en iamuneiren evtnalfl biggin zijn spotgoedkoop M weeksoiio bigigt n wordt n betaald uiot f5 per stuk iJe bufgery gaal zo nu kooptn en sloütWOQ Hpoeuvarkentje mniaken lek ker Heide brand Onder Hoenderloo is een stuk heidegrond van 15 HA gedeeltelyk toebehoorend aan de Heide Maatschappy en voor een deel aan de diaconie van Beekbergen en den heer Delcour Donderdagnacht geheel afgebrand Men denkt aan kwaadwilligheid daar de heide op dne plaatsen tegelijk vnur heeft gevat KKNNISGKVING Rantaoeneenngs bona De Burgemeester van Gouda Gelet op het bepaalde m de voor deze Gemeento geldende bon regeling voor de distnbutie Tan Regeenngsartikelen Brengt ter algemeene kennis I dat in de week van 80 Apnl tot en met 6 Mei 1917 b de met de distributie der gerantaoeneerde regeenngsartikelen belaste winkelier op de volgende bons de daarachter vermelde hoeveelheden voor de ingezetenen zullen verkrygbaar zyn Jegen b jbetalmg van de daarby genoemde bedragen Bon A 9 K G rjst 7 cent Bon CIO 5 KG aardappelen 82 cent Bon D 10 Ï4 K G lachte zeep 7 cent n dat op Bon A 9 derhalve geen gort en of havermout tal worden verkriiirbaar gMteld Gouda den 27 April 1917 De Burgemeester voornoemd E U MARTENS TADSinBUWa GOUDA 27 Apnl 1917 De Centrale Keuken wordt i taandag geopend I Wy kunnen dan heden melden dat de Centrale Keuken welke siiuts eemge weken m Gouda m wording was Maandag a s 30 Apnl m werking zal worden gesteld m a w vanaf Maandag a s zal deze Keuken tegen den kostenden prya van de benoodighcden een goed bereid warm middagmaal leveren Waarom deze Centrale Keuken hier in Gouda IS opgencht en hoe ze zal werken daarover is reeds eerder in dit blad een en ander medegedeeld Toch is het van belang om nu ons vanwege het Comité van deze Keuken verschillende mededeelingen zyn verstrekt welke wy nog hebben kunnen aanvullen hierop nog eens nader te wyzen De aanleiding tot de stichting van de Centrale Keuken ia beapanng van brand stof De onvoldowide toevoer van kolen smda geruimen tfjd heeft geleid tot een tekort voor normaal gebruik zoodat de ko lenbezuiniging dnngend geboden was Voor velen was dit al heel gemakkelyk omdat ze geen kolen meer hadden en de handelaren ze niet meer konden verschaffen Daarby is toen gekomen de petroieumnood waardoor zelfs het eenvoudige petroieumstel dat m het werkmansgezin steeds goede diensten bewyst moest worden op zy gezet In letterlyken zin is het dus zoover gekomen dat er bij zeer velen geen olie meer is in de lamp en geen kolen m de kachel Daardoor IS de ongekende toestand ontstaan dat die menschen wier womngen niet voorzien zyn van gas of electnciteit geen warm mid dagmaal gereed kunnen maken hetgeen by de rantaoeneering van het brood die thans over 9 dagen de hoeveelheid van 7 dagei verdeelt bedenkelyk wordt De oprichting nu van de Centrale Kouken wil in dien toestand verbetering brengen door een goed bereid warm middagmaal te verschaffen tegen heel biUyken prys Het Comité van de Centrale Keuken heeft zich ten doel gesteld een zoo goed mogelyk warm maal te geven voor zoo weinig moge lyk geld En dit is mogelyk omdat het Comité beschikt over fondsen die veroorloven dat voor het gereedmaken der spijzen en het beheer der keuken niets aan de af nemers in rekking behoeft te worden ge bracht Deze betalen alleen den kostprys van het voedingsmiddel en dan nog den groBsiersprys die de Centrale Keuken heeft te voldoen Deze keuken ia dua niet een filantropische instelling in welken vorm dan ook ze beoogt een algemeen volkabelang te dienen door te zorgen dat goe l volks voedsel voor iedereen verkrygbaar is De Centrale Keuken komt te staan onder de hoofdleiding van den heer G F W van de Velde en onder het dageHjksch bestuur van den heer M van Vliet die als menagemeester optreedt Voorts hebben een 24 tai dames toegezegd by de uitreiking van de porties assistentie te verleenen De koker j wordt gevestigd in het be kende Proveniershuis waarvan de goede inrichting is aangevuld met alle noodige materialen Vandaar wordt na zorgvuldige bereiding het warme voedsel in groote goed gesloten eetketels gedaan en in gesloten wagens overgebracht naar daarvoor aange wezen lokalen van de Vereen Tot Heil des Volks welke gelegen zyn in de Heeren straat en in de Wilhelminastraat De ketels worden daar in ontvangst genomen waarna dan onmiddellyk met de uitgifte van porties kan worden begonnejili Zooals bekend zyn zoo goed ala alle voe dingsmiddelen aan distributie regelen gebonden Daarom zal ook by de Centrale Keuken mete verkrygbaar zyn dan tegen inlevering van den bon die door de gemeente 18 verstrekt en met toebetaling van 12 cent per portie Hoe die regeling in zyn werk zal gaan en wat er alle dagen verkrygbaar zal wor den gesteld zullen wy met nadere byzon derheden morgen mededeelen Een ding thans nog De Centrale Keuken IS een instelhng die ieders belangstelling behoeft en die zeker zal trachten ieders waardeering te verwerven Benoemingen Big Kon besluit zgn benoemd in de provincie Znid HoUand tothoogheemrftad van de Kniopenerwaard den heer A J Boogaerdt te Ouderkerk a d IJsel en tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland de heer J H van der Torren Kzn alhier Afd Gouda V D Bond Bg de op 25 Apnl gehouden hnishondelgk vergadenng der Afd Gonda van de Vrijz Dem Bond zijn tot bestnarileden gekozen G vanSpengen voorzitter P Schoon derwoerd penningmeeeter en H H Pmmmel Groenendaal 96 ali secretaris bg wien nieawe leden zich op knnnen geven Op een volgende vergadering zal een spreker worden uitgenoodigd t r b prekmg der gemeente politiek BOSKOOP Groote plantenkeuring en Nationale Bloementefitoonstelling te Rotterdam Hedt nmiddag w in do Sociëteit van de Kotterdamsohe Ikergaardle de groote plan leokeunng eo Nationale bloemen ten loon stelling geopeudi die wftt mzendSngen betreft bi onder geklaagd mag lieeien Ze ker herft de Diergaarde die voor deie prodbctetv van kweejierebuiutt hare Sociëteit beeft beactlkbaor gi ekl haar 60jarig be itaan niet beter kunnen vieren eu de l Ji n wim ook al we ir door do tIjdH oJOMiaudl M deji ge teeateo worden aangebodin zullen zloh in dit opzitht niot belioiven tt beklogtu wout vrat luer taai in ohiiia rmg van kl tiren en in fraaahtid van hjn m zoo magnifiek dot imii ir gaarne een feest voor geeft Indtrdaad hoeft de Nerf Mij v mi Tuin bouw UI l Biitkunde luw wel het mhoon ill op dn gebied kunn n krijg n j troffen aan onder de bijna Hij Uizending Hn ook inzcndingm uU Bo ïkoop 41 Nieu w rkerk ayd lJa el o a ia ik afdef4hig nieuwighixleii van Jan öpMk tt BoHh üOp on lolvanliia rou 1 dlth avWl e UL dl ideelmg l loei A plantin een groi p rhotiodnndronfi en azah a i an l H van New ui on i te lioHkoop dn ui virguld züviren medaille virwurf tni van K van Nts Azu twti inaendtngen rbododundroiui en azalea o erder van J Bitv te Njrtiwerkerk a d IJ i m uwiingiai AjiÜuirleiiM en Lliviat t vir liir m de ofdieelingtin roz ii van delubr Mathol te bowkoop poljaotlia row i m Mi h van Nf Azn rozi ii in pot In d afdetJing ka pian ien 1 abiitn tn h r im van 1 J Bier la Nituwerkerk a d U wel i r ia iltwhu Mu buiti ilan iioliu inzender van onticht BeJgiej lil UtiitoourfH limg werd gfopmd dioor Jbr I 1 van U te te iwl voorzl t r van d Ned lij voor luinbouw in 1 laiilkundiih verdor wpraken de liiH rnn 1 il van l am voorznlier van lint ln iuui dl r IiiiTKOank daarna de voorziHervau dt vasU ktniriiKgwooiiimiflwie de htn o V f vau i airm ie AiiiMlenlaan liaariiwbatl de btziohLig uig van to ti iitoonrfelliii plaaiH Zitr waarschijnlijk zou d tuuoonati hiig 11 leii worden bc oclu door I rinn i luid rik Het perceel op de Voorkade No 29 heeft by de gehouden verkooping ten overstaan van Notaris Maarschalk alhier opgebracht ƒ 1400 Kooper is geworden de heer W C Verbakei smid alhier o De heer A J Broek uijzen ambtenaar ter secretarie alhier komt als No 1 voor op de door het Gemeentebestuur van Reeuwyk opgemaakte aanbeveling voor Gemeen te Secretaris Aan de Chr school alhier zyn benoemd tot tUdelyk onderwyzer de heer M Byleveld en tydelyk onderwyzeres mej A C P üy leveld Pottjewyd 8P0BT Voetbal Urijdli rograjiana voor Zondag as Ij kl ftiparia Haarlciu lleroukw Ui Wït l kl H I Oj Lj iX t dl Herder liekeroonuptflilie l l l Ajax A in iioi Stadion V b le Mioord tetrttn Wuick Hoo liaJve b Hlw iiig fli KpuiploenHetiop v aai Ni dertand ik Vuick L V Kaïmp üouiptHltlo 2 kl Weöt Dor dpocht U t ld kl kl Hiwt H H O D L t Fortuoa l romolieooni 2o kl West Ai f S 1 lefdladl jlit idtt coyntp A olocitoft TOudwohe Voetbal Bond 10 kl Alplim 2 01 iiipia 2 Borfkoop A W lot 2 dl Zwaluwen J kl Woeixlen 2 t ouda d A W 2 Uljnipta J liet wfdKtrijdprogramma voor Mt i te t voor G ikii 1 U 1 1 Ob l we L rijdm vooc Jiet kaïuiipiotninchap van Nt ltrland werden ol voljst aMtge öteld 2y April Ho guiok L V 1 1 Alel WMltni 2 U V V t o t kampioen Be Vuiük 17 Mtn lie tJuu k VVvlkni 2 I V OoMt kaïini JO Moi t o t kaaup Willen 2 ik uiok 27 Mei l o Quick ü t ivanip LVV Wilk m 2 3 Juni Ooet kan p 1 V V VVilkim 2 Be l uidt 10 Juiw Willem 2 Oodtkampioen Ik wedstrijden voor de Lief dad igslieids touipeliLle tiiiHKchm dn noti 2 der kl 7ijn aH vol geregeld 29 pnl NAl eloeitafl jr b Mei tkjeten Sparta 11 Mil VelioWtau lo t n Spart S A JO Mti N A l owien Velocua Sparta 21 Meè SA Spans OHtiu VelocitaB J Juni Sparta V eJotitOB Uo tun N A 10 Juni V elocita N A t Si ajto OoMten i io voor dt kaimploenthoonilM tUie der 2o klasHo We t zijn 3b Apnl Dor dm 5ht l I i i Mil KI VkVA Vjai A Iioidrwht U Met Ajai A K il V A Dordrockt 20 Mm V V A Ajax Dirt van die kampioenfl ooinii elitie Wtwt i kl 2ipi wat lbo afd H aonfjaot hMei l D 1 kampiom 3 H H Mei SIl V V 17 Mm lortuna d il H M i t H IH II 7 M 4 C t 11 1 Juni 3 H V f V 10 JuudMorm vogels J H Di compeutie van de nr 1 der Wwrt2o kl 1 29 April t C S V hMu S V l Oooi 2e C F li Mei 1 t Oooi S V 2 t 17 Mei S V V A f t 2 t l ooi 20 Mei t ool b A 1 C 2 27 Mei l rtKji AFl 2 C SV 8 Jum l ooi 2 I Twee funcliea In den NediTlandrtdien Voetbal Kond waarin imn het laaWte seizoen voorna melijk verec iilUmdle eigenaaptflge I i Jui ten zied toegepaa is dïtmaai weer een kwti voorgevailfïi waarvan wiJ het het tuet onaardig vinden deze eens te mtiiiO ri Ten In de Sportkroniek ver HolK m etn ingezonden tuk waarin hi t In leid vaa den N V H en de revolutie io RtiBland wearden vtTrgW 4ten en waarbij de olirijvfT v oorapolt dat ook in den N B rivoJulie getnaak l zon wordin In een oudiei chri t neeint i5 redactie zoo al ZIJ nu vivkLaart oen loopje met hl fltuk en de eportr daiteur van de N H ri geeft daar eea voor dm N B scherp widonwhrlft bij Hrt gevolg ut gflweert dftt dte Voorïltter van dm N ti aan dien 9portred oteur fe heer Mt rum Tenrog die Ivvcdh een dn be kendwe ilmlJwrPChlertf U heeft laten beriebten dat hem voorlooplg goen wedMrij den moor gogi5V zullen wordeo om ti leklMi I Het i n nl hjkt ook onw dlwaafl en ook WIJ grijpi n het verband niet lus sclieft JournaliHt m lobeidflreobier Sportfeesten Ie Oouds Het prograimna voor do BfJileilok wixi Alnjden van undog 20 Met iiiUtt Url kamp perMOOttl en ver tn wedwirijd UW M hordioopeii verspringen mrt aanloop en pi eTwer KHK bmto hand 100 iwt n l itXl M Itardloopen kogulritootiti d hiilm werpen i a peiTwerpi n allo met l tt hundj pol oklioog prln n l rit pruiig in a iwlMtoop iiwat 100 M voor V ej eenfcgin ei De w x wArljdm waaraan kan w ordm du Igieiiumen door leden van NAU K li n t vjmi V en N V B woa den gtOiouikn onder de regbmentm vaa di N A L i en vereen moet in iton Dntdcwnp metO liid u divltUNiKii terwijl voor iTle muuuur mtiuBteaw J prijzen woa dm b t iiidtt aar giwji ld Dt lurKhnp ingo n Imrvooriluitivi Doudvffdiag 10 Mei a Sportfeesten te Gouda ing zondi u Hl iiHui dal htt tr van Livlon wa dn uii gezigd htofl roole woor iku gaon vaak vuor grooloilingm Niaan tn al Ls hel ivn anden sihrifviirg w i t tkiet aait de waarhud van lo vv ooi d n itieU af Il w til dl Sport tn 1 vmnamw4i wi r Ik ook lu el V iW g t s p rt k I II ov er aminwerking i n wn enltelf maal b b btn wi ook al i eati ieb4 gt zien wm er op k ek uMiar d grooli daa t wttk ir op woi i dal wij eikand rw doel waar dtcinkn bleif achterwtge No i Mwgo wektn uu op int piatbü gn Sportterrein te roudo ullui wij g tuige kunmiai zijn van et u f f l grouiscli van opzet eilel van dxM Hondtrdm Import eu g n iuuiUt kbL OtJenureii vuilui ui daai m vreedzaoiion kamp dükaudi 1 do Mnpalin ikr overwimiJiigi konitn bttw i tm iii door hiilino dulnaoui zulh n zi getuigi LlM afleggen van waanki ring voor IhI wtrk van onderwn len ttoel het ll al dio vrouwtm ui mannen tt wuiim gi liraüil nl werkzaam to zijn lu hit bt lAikg van de Lichaiaelijke Upvou i 1 n de i icdiaiiiuhjke Ontwikkeling vun on N dieTland che volk langs vitsoIiiIIuhW wi ui iratliitn zij dat ik el tt bon iken nii t w onrt al br lji 4aiig op gizetlo tijden bijuii 11 ku inen en elkander dotilgenoot te makiii van de and rvindindiiigtn welki vvii op dtn door oiw iiigt lag4n wtig liei bm op gfdaoii Op die manlor en niet anderw i i IkI niogiulijk na verloop van ti t n oinigm jui tin weg aan te gevm die li i spte digwl tol het door oiw allen i wtiiBtht ik el kldt Dank zij dn groolo nt ni in velerki vonu vaa du notaliaiiHi der tad l ouaa wftH hei inogdijk iWe Sporl n viii na liieikl etoogiiig zoo gjoolwih inogHIjk k doen tifa De dUiwndeii bcBOcker welk van hnimh tn vir verwait ht wonkn ziiHen ftvenala do deilnwiRim aon do ht loog Ui gen BD wedstrijden uioetea gotulgi 1 dai lOudo ziju gorttui wtMt ie ontvongui Htniii Waari Mlag 17 Mei zuilen d fiMw t n geoiHiid wütrdiu ii t I iili ogiiig fli ni wedstrijd van het ew t udHolIund van Int NederiawdBftktrjiunaHUfk Virbond waarvoor llioim naar vexluj It renifci stut dietneiin rK wteirs zijn iiige stbri V n Dl Nfdlerland eh Vlhk ii k I me brm l op Al Mii haar eigen kdtu inot do hik u van de Nt k rloud olw Vootlwiiliboud NeJu landMuhe KorfbaJbond en bet NeKk Haiubstli Oy naiaMiek erbotid lO zanit n out ontli r lian IwiMting deel te neineji aan l oopen Spniugem Hpoirwurpin m enz 7rf Ow l lu ptr Oonli t als in V tn eüigling wi d tnntitn l o N uderland oho KraohtinwriJwnd al g diireiide 1 avonden den avonilw W orwti I wedrttnjdeti houden ter vcrworkhig van l kajiipaoenwc hap van Nwlerland 111 d ver liillend i VfdnUiigm Naar ij ho pim zuJKn gedurende 2 dogt n De voi rheri i fingi4 zi in in vollmgong en lang nii alles Ik hkirhovm wiwg g veii Miotg oülïten oin I Ui doen zi n dal de W rfotlingw bi i dm oozK van di feiHt tJh gewimt 1 sfttn ev i n iieiit lu de Spifrtgtwohksk nl teVdotn zim De dtehieïiiys kunnen vi rzeirtoxl rijn dotal l w wordt gedaan u kkV WgnllBgwulKjid verbMJf op het terrein wo olurfi igenh id i ic aoodanlg in dotm Jlijn dal hi t aan hoog 16 trtoilen okwhen vold xt Thand allt aan htt wörk Do woor den van voorheen moeten than bw ld wonlm door de daad OpmiaHFU ll i pn oi laliir Ki rf balbr VVorsttJaarH Boktiers eu fpj at I Vb ditfdb LichaoK hjke Opvotnling en de Liöhamolijkft Ontwikkeling een gowi bait toidraagit allen op naar Int SportkiwttL iiouda Daar w Iets achoOiiM te zijen H RM AU V KO KT Algtiii TVolwi I der v h 10 dnag h SponWM lo Gouda J ATSTE BERIÜHTEN Aan het Westfronl PARUS 27 April fs hun bloedige nederlagen van gisteren hebben de Dultschers hun aanvallen tusschen d Aiane en de Che min des Dames niet hervat Bij Cemy en Heurtebisa hevig arttUcrlegevecbt Zes v andelyke machines zijn ii de luchtgeveohten aeergeschoten De liaking in de Duitsche wapcnrabrieken De Duitsche bladen maken eeo oproeping van generaal Groener den chef van het departement van munitie openbaar waann hU met verwUxing naar de gevechten m het Westen op d noodzakelijkheid om munitie aan te voeren wijst HiJ doet een beroep op het eergevoel en de vad rtandslie de van de arbeiders om degenen die hen tot taking ophitsen te bestreden Werkt werkt weer egt generaal Groener tot aan het gelukkige emde van den oorlog WU ijn ver van het doeÜ Hpanje en DaUechUnd Een Reuter telegram uit Madrid meldt De refonnistiBche partij heeft een lang manifest uitgegeven waarin zy verlangt dat Spanje de onzO ghcid zal laten varen en de diplomatieke betrekkingen met Duitachland zal verbreken De Skandinaviwhe RMken Een Wolff telegram meldt uit Stockholm Ten vervolge van vroegere samenkomsten van de eeritte mtniHters en ministers van buitenlandsche zaken van de dne Sksndinaviiiche rijken zullen nu die inmiBters van O tot 11 Mei te titockhuhii byeen zyn De Deenachc en Noorsche ininistera zullen als gasten van den koning op htt paleis vfr blijven De samenkomst is een nieuw b js voor de groott Itetrekklngen tusschen de dne landen dit m cerlyke onpartytfige on zydigheid samen wontichen te werken ter handhaving van hun reihten en belangen als onzydige stattii en elkandir door economische maatregelen wederzijds te steu De socialistische conferentie te Stockholm SOFIA U6 April Het HotialisUsche blad Narod deelt mede dat de Bulgaursche socis listen van het secrotariuut van do Interna tionale een officieele uitnoodigmg htbbt n ontvangen om dtcl tt nemen aan de inter nationale socialiHtenconfortntie van alle landtn die oerlang te Stockholm zal bijeenko men Op het aanstaande socialistisch vreilescongres te Stockholm zal naar Polltiken meldt de Deensthe sotlaat democratie ver tegenwooniigd zyn door minister Stauning Borgbjerg lid van het f olketmg en Madsen voorzitter van het vakverbond Betoogingen t Hlockholm Een Wolff telegram uit Kopenhagen meldt Do Btad was gisteravond het tooneel van ware straatgevechten tusschm de politie en onrustige elementen De onlusten duurtien van 9 uur a avonds tot middernacht Het tramverkeer moest ophouden Lang trachtte de politie de menigte te bedaren en te bcwe gen uit elkaar te gaan maar vergeefs Ook in andere plaatsen in uedon zyn hongerbetiK gmgen gehouden Do algemeene eisch was meer en goeilkooper hrooil Verkeer met Engeland Omtrent de t jdelyke hervatting van den dienst op Kngeland wordt nog gemeld dat het in de bedoeling ligt te trachten de rem van V liiiHingen naar Soutwold op één dag heen en weer te maken zooiiat de mailboot Zeeland die Maandagmorgen halfze van Vlissingen za vertrekken rec ia Maandag avond aldaar zou terugkceren De reis van Vlissingen naar bouthwokl duurt slechts ongeveer 6 uur Landstormjaarklaaeen 1604 en 1905 Do minister van oorlog heeft bepaald dat voor dtn landstorm zullen worden ingsschreven zonder daartoe te behooren de personen bedoeld in art 4 dor wet van Jl Juli lölö Stbl no d4o voor zoover z zyn geboren in 1885 of in 1884 Hun machryvlng moet tot stand zyn gekomen op 10 Mei Do keuring voor de jaurklassen zal w onlen gehoudtn in Mei en Juni de laatste kcunng te houden op iO Juni EfiRSTE KAMER Zitting van heikn Minister Treub verklaart dat zyn standpunt ten aanzien van de dekking der kosten van de ouderdomswet met veranderd is Spreker ih niet overtuigri dat by de volgende leeningen de stok achter de deur achter wege Zal kunnen blyven Spr verdedigt nader zyn plannen ten op tichte van de vorzekerings monopolie Jhr mr J H J Queries vsn Lfford f Te b üraveuhage 11 in den ouderdom van 61 jaar overleden jhr mr J H J Quarles von Ufford lui van den Raad van State Ily was vooizitter van de afdeeling watorstaat van dat college en had vorder zitting in de afdeeling biunenlandHcho taken Jhr Quarles is vroeger burgemeester van Noordwyk en administrateur aan het departement van buineulandsrhe zaken geweest KUNOT Gerard Zalsman Naar hit K Nl kl b riolil verlnitle rard ZalniMtn 7 Mtd au voor ïijn kutwt roi door Ni IiulK XU planol Kti i kr v vrgttzelt hmi dt hoi Jan Jo ei Do reis gaai ovir Stookiiokn Uu laiui in Slbtrlfl in v rbaai iiitt d oikier iv Ixioi hh kk de Voor hun vertiok gtVL n de hoeren i og e rtigo ooncerkv m mw IoikI lo iM tfinn u iida f o t ♦ irraven lu g Sarah Bernhardt ISlijlii Lri ts a 1 b ram lu d 1 ni M uit N w York dd I pri htMifi cK op ra lil van arali i ritbartl nii 1 11 uu tlng K Iiail Jkn iiB n boo rfo Do ii e ti i wirkit tl veel le m Telegrsflseh Weerbericht Hoogste Barometerstand 769 0 te Maas tricht Laagste BarometeraUnd 745 2 te Sjokholm Verwachting tot den volgenden avond Uatige winden uit westelijke richtingen meest zwaar bewolkt v aat ScHynlgk enkele regflobaien iets zachter