Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1917

Qofof Kerk T Sap predikant by de Ger Kerk alhi heeit bedankt voor bet beroep naar teBendam en Oiuddorp fondecke vcrcVs t Gewmdheids f koknjWa üiwfor voorziltewiehaip van den heer i Jj iA Kroon had do jaarlijkMche letlenveindorlu van du ioudMchti X eri eikkgii VOO ïocoDdlieidt4iotoniën iu de UeiiiUt daatM j i e niLeniiig vau den M nnlngi w Hter d iP heer Vewlflt lidtcmU met een Ug Hal lo van 2 y 72 werd gu dKeke rd Nkv KortPiiopver bradit hrt jaarvenflag lult over l Jlü uitreut di In de nmandl Mell a il gt otideii lioloai t van Itoud aohl klad r V tij wtird ert tag iillge bracht door du dMniM g li ldMe rA J bJiuvée en H IJMmiJdtiju Hekk verMtaf eti xiillen deu lidim gedrukt wordeqi loeg zolulen M dt deeliug werd nog gedaon dai soht kinderen hun kulonU ijd ie t iturul ann iX doorbraiiltteti Het KoiioniehuiM werd wctU ronr aan vcruohlllendo vereenlgingen verhuurd HeBloten word voorloof geen kok aie uli to zenden oin do vele uioelliikhwlen met brandstoffen tti iovetwrakidelem De aftredende bemnuniledtik iih vtquw Prince en de heer Kriwu wenK n herkozen terwijl Mejuffrouw Ü de Voo t dae becUnkt had vofN angien werd ioor mevrouw do oo do Ijaoge Nadat de voorzitter er op gewezen kad dat de opbroagwt Au bunjm regelnanlii ttTUggiaat en dat inovr l rinoe loh nug atoedrf houdt 2iaiiibevo n voor dt outvang van Üieolood cap ih i zll erpapier ena J sloot deoe de vorgaderln Gewetensgck Ten behoeve van s rijks schatkist is by den directeur der directe belastingen alhier ontvangen ƒ 41 40 wegens te wotnig betaalde bedrUfsbelasting Voiksgaarkeukea Gedurende de maund April 1917 werden er in de Volksgaarkeuken Hoffmanstichting verkocht In de zaal 4048 port Afgehaald 706 Port Totaal 47fiS Forfies Schoepvaartbeireglng door de Mallegat sluis ged April 1917 Schepen 1916 inhoud 165 496 H8 stoomschepen 6 8 inhoud 47 147 M3 Totaal vaartuigen 2543 totaal inhoud 222 643 MS en 9 houtvlotten uitraakonde 81 koppelf Burgwnvester en Wethouders bwioeftnd n lot li tïedijk tMiderwijaer aan de Openbare V L t tjeliool d hrw W do Pifl er van a Uranrenha Na een onge teldg id van ongeveer zte wtikm heelt de hurgemeenter hWleU voor het eerst weer ijn taak wa rgtitoii ii RottcrdsBucho Vfomarkt I lnadhg 1 Mei lftt7 Aao Otir 8Q paocdeo 2 vwleiw 1 83 magere mndemi 82t ifltr runderrn Ki l vette graHkalveren 1224 nurjiiere kal er ren 15 ifohap fi ot lamnieren 177 biggen 12 bokken ml geltea Prl en Vette koelen Ie kw f 1 38 in kw n lO Se kw Ï0 90 Owen tof 1 2 1 2o fl tW te f 0 85 Htterm Ie f 1 10 2e f 0 90 3e f 0 80 Kalveren Ie f 7U 24 1 41 9o f 1 00 Handel rede iik Melkkoeien t 2e f H uKttl ko Jea f 2 1 400 Htieren fl40 4M5 Plnkt i f 9fl flt Vaarzen f 110 1195 Wepk ard i liS5 lWO t SKlitpaardieu Ml f 1H5 Nuohlere kalveren f 9 113 Fok kalveren 121 f S2 BlgBen f 14 Hanwiliigi Eiken dag dien de oorlog langer duurt tUgt d nood nemen d bekatoiuben toe en vannMrdwi de milliardtnitctiuld De toe tand wordt onduldbaar Eiech van alle reg ring n Mn dttldriUke verklaring van de vred fvoorwftard n In tuaeehen ia aanatonda mh onrMiut mnUiit tuBchen alle lociullstlMih partijen noodig opdat de Internationale weer haar volle kracht kan uitoefenen De delegatie groet den werkenden stand op den eereten Mei en roept in alle landen het volk op het streven naar een algemeenen duurxamen vrede te steunen BÜITKNLANDSCH NIKUWa RUSLANDl NI oolaftM II op aatidi lngvn va afgiwaardil tm van hH two d l gt r Hl oiMniting vu d n vnn ftwiii tnaer In ilf IS tcr i FwilüvcMting oliichten MtigoiiA M ffliiKiii van dii oinKi Mng van d u Imwir oin dt livm b waktiuV Moiilialcii K r rjju uutk ir winnen liad d uitvoercndip conaiil ii uit do ariirtdieni IhwIo i wj ond Tzo k naar de lHiwBkli van NikoJaaii II in te HtWltti i i lUtkodinUm van dit omlcncut ziillt n waan jliijnlijk di ovvrlirciiKinx an d ii vroogcTi tHaar m sijn gemalin naar Kt FHter b ir linig xolgft hobln Kaar di Fraukf 7 ig ovnr KlamÖnaviP verneMul ajn de lan lgo nft ri n l lvaMa ivn Mt HManKbra door d i Uuu gtniaoM I r Bulltni lK mu liii tKml i voor otda44 n Van gtwfa kt wort De luoftK r van dim tnaar kclaiTiii Maria I oodorown bwiu zicli i Al Todor lu dl Krliii Zij horH volle vrijli ld van iHwtiglaifi EERSTE KAMER Landbouw 80 miUteen Financiën Waterstaat D discussie over de Landbouwbegrootlng voor 1917 heeft vry lang geduurd De heer Stork was bevreesd dat het Instellen van een vennootschap die als uitvoer centrale dienst doet niet in het belang is van den handel en de industrie Hij was ook bang dat die geheele inrichting buiten de Kamer om zal geschieden In dienselfden geeat aprak de heer Cremer die er bovendien op wees dat onse handel landbouw en industrie éoprofiteerd heeft van de oorlogswinst De ondememingsgeeat is nog nooit zoo krachtig geweest en juiat nu komt de Staat met het snoode plan ze alle aan aterke banden te leggen Na den oorlog zal de Nederlandsche handel zich krachtig moeten ontwikkelen en het is dus heel verkeerd dezen nu te kortwieken De groote belangen worden wel geraakt door een eventueele centvalisatie van den uitvoer Men hoort in de Eerste Kamer de grootindustrie al piepen De Minister van Landbouw heeft eenige inlichtingen gegeven over de bedo Aing van een centrale De lasten die nu verdeeld zijn over de producten die niet meer uitgevoerd kunnen worden en de andere zullen gelijkmatiger verdeeld worden De winst op de laatste zal het veHies op de eerste opheffen In de tweede plaats zal door middel van een centrale de uitvoer na de demoblHaatie beter in de hand gehouden kunnen worden in de derde plaats zal men aterker ataan tegenover het buitenland b j het verkrijgen van andere producten of een betaling andera dan in crediet papier De Regeering achtte de instelling van een vennootschap de beste oploaaing Deze krijgt niet de beschikking over alle conaenten maar de Minister zal afgaan op het adviea van deze vennootschap bij de afgifte Naast de vennootschap zal een bank gesticht worden die financiert met het credietpapier Het is niet de bedoeling dat de Staat O W r lal worden men kan alleen hopen dat er wat winst gemaakt zal worden Zoo heeft de Minister van Pinuiciën het ook bedoeld Voor den landbouw vreeat de Minister geen nadeel van de centrale De bloei daarvan hangt af van den aanvoer van veevoeder Overigens deelde hij mede dat de RegMring geen aandeel zal nemen in het kapitaal van de vennootschap en dat zü de risico niet zat garandeeren In die op te richten bank zal de Hegeering eventueel aandeel nemen De vennootschap zal den ganschcn in en export omvatten en zal dus zoowel den landbouw als den handel en industrie ook de buitenlandsche producten de Indische omvatten De Kamer kan sich niet losmaken van haar gedachte dat zoodanige centrale zat worden opgericht buiten de Staten Generaa om De heer van Houten stelde daarom een motie voor waarin de Kamer uitapreekt dat de oprichting alechts by afzonderiyke wet zat geschieden zoodat de Kamer er medezeggingechap in krijgt Deze motie werd met algemeene 30 stemmen aangenomen De Minister kon alleen toezeggen dat hij de motie in overweging zal nemen In verband met de tijdsomstandigheden die spoedig handelen eischen kon h j niet beloven dat aan het verzoek van de Kamer zou worden voldaan Nadat de landbouwlMgrootlng was goedgekeurd waa het z g tachtigmillioen ont werp voor de beschikbaarstelling van levensmiddelen aan de orde Wy stippen uit de dlscnssle die slechts zeer gering was alleen dit aan dat de heer Fokker aandrong op niet toelaten van kinderen uit het buitenland nu de levensmidde tcnschaarsehte hier te lande steeds grooter wordt De Minister meende dat wö dat werk van philantropie niet moeten staken Op het gebruik van de natie heeft het geen invloed By de discussie over de l egrooting van financiën kwam het tot een besprek vaa de crisis aan dat departement wasnioor Minister van Gyn aftrad Urapplg naïef was de heer Franssen die vroeg of in Decern ber toen deze Minister wilde aftreden na de verwarplng van d succeasiewet niet reeds het geschil over het 80 millioen ontwerp aan den gang was Het had dan in één moeite kunnen doorgaan Als men hem tiad laten gaan Even grappig en even naïef was sija vratg uf nu niet de pensioenbelasting moest worden l ehandetd die Minister Treab immers onverbrekel k vastknoopte aan de ouderdomsrente Door den Miniater Cort van der Linden werden deze opmerkingen afdoende l eantwoord De Regeering atelde zoowel in December als in Februari pr a op het aanblUven van Minister van GUn In l ecemt er zou het toch al zeer vreemdsoortig geweest z n indien de Regeenng met het vooruit zicht op mogel kc andere conflicten hem had laten schieten Inmiddels is de kwestie van de ouderdomsrente van Financiën naar Waterstaat vei uisd Miniater Treub heeft daarmee dus niets meer te maken Heeft de Eerste Kamer het ontwerp aangenomen dan zal hQ de middelen moeten zoeken voor de bestrijding der kosten Het gaat echter niet aan een zoodanige homogeniteit in een ministerie te eiachen dat alle Ministers het over alle ontwerpen steeda eens zijn Minister Treub heeft nog even lijn standpunt in zake de ouderdomsrente en de pensioenbelasting toegelicht Wanneer de Eerste Kamer de ouderdomswet heeft aangenomen zal de Minister met z n collega van Waterstaat overleggen over de middelen tot dekking der kosten van die wet Minister Treub zal dan niet nalaten bij de Tweede Kamw ernstig aan te dringen op de l ehandeling van de Penaloenabelastlng In dit opzicht is zijn meening nog allerminst gewijzigd De omstandigheden zijn alleen veranderd omdat de ouderdomswet de Tweede Kamer is gepasseerd en de Minister van Financiën daarmede in zooverre heeft te maken ala deze verband houdt met de aanwijzing der middelen voor dekking der kosten Over zijn monopoliseer plannen gaf de Miniater enkele nadere inlichtingen Hü schat de waarde van het twlwuwde eigendom in Nederland met InlMgrip van de waarde der handelavoorraden zeer veel hooger dan de heer Stork Terwijl deze ze slechts op 2 A 3 milliard schat stelt de Minister dat bedrag op wel Ib milliard Wat de levensverzekeringen betreft beroept de Minister zich op het oordeel van den heer Elinck Schuurman den besten deskundige op dit gebied Het is de t edoeling van den Minister dat de overname zóó zal geschieden dat op zekeren dag de uitbreiding van het bedrijf wordt stopgezet doordat de Staat zijn bedrijf aanvangt Uit de contante waarden tegenover de verplichtingen zal blijken hoe de stand der l edrijven ia Voorts beroept de Minister zich op verschillende brieven die hij kreeg van verzekeringamenachen die hun instemming betuigen met het monopoliseerplan Hen mag niet aannemen zeide hij dat de Staat uit sluitend zal werken Natuurlek zal de Staat vele van de thans in particulieren dienst werkende deskundigen noodig hebben en hü vertrouwt dat het na eenige Jaren zal gelukken om een flink bedrag uit het bedrijf in de schatkiat te brengen Overigens zullen de pas ingestelde commiaaiea het recht heblwn haar meening over de mogelijlth d van de monopoliseering te zeggen Zij zullen dus niet enkel d wijze van uitvoering hebt en aan te geven Deze verzekering heeft de Minster nog gegeven dat hij niet de ontzaglijke moeite van de monopoliaeering zal doen indien niet een flink bedrag daaruit valt te halen De Minister zet dit plan met kracht door en laat zich door de aan alle kant verrijzende oppositie niet afschrikken 44a Financiën als slotnummer Waterstaat Bij deze Ijegrooting heeft iedereen wet wat op het hart en vergeten de Ëerate Kamerleden altijd het meest hun eigenlijke taak als Hoogerhuls Zoo vergastte ditmaal de heer Smits de Kamer op een rede van één vol uur lang over de rijkswegen Zijn geheele redeneering kwam hierop neer dat een smalle weg erg lastig is voor het verkeer Daarom moesten er fietspaden aangelegd worden enz Maar Minister Lely vertelde hem gauw dat dat veel geld kost De heer van Holthe tot Echten die commissaris van de Staatsspoor ia tcwam vertellen dAt de slechte dienstregeling en het ongelukkige loopen van de treinen meturen vertraging allemaal de schuld is van de bijzondere tijdsomstandigheden Hij wilde het verkeer beperken door hen alteen maar toe te laten te reizen dje dit noodzaketijk moeten doen Natuurlek is dat onmogelijk ea Minister Lety zette uiteen datalleen een prüsverhooging het verkeer kan bepericen Overigens deed deze bewindsman de treurige mededeeling dat in verband met den kolennood van een zomerdienst geensprake kan z jn en dat de sneltreinen hun 80 K H vaart op 66 zullen moeten terugbrengen Toen eindelfik Waterstaat was afgedaan gingen eenige ontwerpen waaronder de duurtetoeslag aan de ambtenaren zonder discuaaie ondeü den hamer door Tot slot voor een Kamer van twee leden had de heer Van Basten Batenburg twintig minuten noodig om te seggen dat hÜ de wijziging in de Kaden van Bcr p voor de Ongevallenwet zoo mooi vond En toen ng de Kamer tot 14 Hel uiteen Dan komt de Crondwetsherziening aan de orde BUmftNLAND De nieuwe spoorwegdienstregellng Naar d Ua H v ipnoenM zal d e nleiiwe w Oorw Tgdiew tregHlng niel op 1 Juni dotai op 1 JuU wördif ingi votTd Dat I I iiii trilrrr irnium uili ii iilnulirni m Kfl 4Hr i lur W iliri ii m lul Ml dal Ivr bi Warinc sau trfiiiiklluiH tL r f du irciiitnt l fe het lg iit i ovur d korWtroulo uMeu wonhni g ilcid thu l v de D tTfluen van AiUHtenlain luuu lron4ngen ovtT HM w rtim in la tM vau ovor UlrecJit ens Afval van nllitalre niMiages voor varkenametterU i MlidMtor Hn Oorlog hii ft iiovt lt n tft vua om iiii t bi l oog op d volkttvotiilliig diHn afvtU vaii imlltaln ntenagea iiM iT rfoiitritrtfkd ds tol duwvtT t u hatite doen komen van do varktrnvwiu ritorij Hij noodlgt daaruiu zoowcJ vrrwniglnffi u van varitcnmiif iTi m amliTi a Ujtdcn til 4 Vncici U t r uiifii cii luliii tut ii liu ziili ur Oi gffOi poii nioclitcn i vut lcn tiU oiK ziHi nut Itunnc winiKvlicn d Urt 1h plegou vaiii ovpried v wt ndcn lot di vorplegin M flicitTfn van niilitalri altlt l li Kl1t in huan nailiijlield U ii Hnde loti iiHJgt JiJk lo koiiMii tot wniü r ït Hiig voor h iH MchikliaorHtHtiug va diwi atva Tegen besmetting TiT lH pcricln Non liK govaar voor o rii r4 ii i g van hcMiitctti lijkcx jckUti door klnderm dit nit lH t buMeiUnnd oor lsng n t korieti tijd lilor wordoi gchuim Crtl heoft do Mini ti r d volgwidw meeitr gi lc n grtrofffii irw lt uf klelno irsiiHjKirltTi van kindtTili an wolkc nalionalilf t ook iiiOfti n allivn tangi du Ht ionM HoofiendaHl Ztncnaar on OldonKoal S lOTla uï blinw nkoiiiwi UtwijJ mlnatdirt twet d n v voren IhJ do goneiH kundi 4i iiiHpootio i 34i voUlLvUgt li jtnu t opgave van naou n gi lKwrlfdiOtuiii w vacciiiaüo e L wn gmcwiciiniJlgo verklaring dBt lic kind nlK lijili iid U get a n t cii lioisnettiJlj ii zii+te pediculosis iniM gri pt in nirl nlt v met pokken IttMiticttf giiiui n i ufkoinrttlg 1 Een nieuw instituut Nnar wij vcrnwiicii h vi VU d Nudcrlaiwirtolio afdi van licn liii riiftlionöU ii iloiid lu tini valU iulo zicktcik di opriuli liiijg voor van ef ii NttUulofcitfoh IniUHimt x or verpleging mi cpilPplSrl 1c AuiRterdiuir De Hembrug i rof mr AaJlH rwy voorzitttT van de coiiuiu Kit in akii de ar H iiliHto Mai dt n aAQ du arlLIUirU inrlclitiiiffen aan do Ileuibni conffTi rdt glwtwi n mot d n Minieer v Bn t orl g Een geschenk voor Prinses Juliana Dl lutT e prince te Drh bwgtii bekend om de manier waarop bij swkrt oriif leger gei M MlLHivpil zicll liwll gewi id Ban df mllKaire linlsvlijl had dt liijZiOndero vohio nlng diil do Koningin bij wijze an ullaondering a g etienk voor I riiitfieH Jiiltana heeit willen aanivaardi n een auito u t afvalliükjit v r oar ligd naar hol s fStoMni Prliico Dezo oirto hetJt als liuim lijtilee nniddel Reidieiid voor meer dan liendiiize nd soldaten in wSM In Januari M in hel Stitlelijk Mnf e irii ti AailMerdaiin enloonji wti lil op dK miiilairi lmi vl1jMenloomTU lling Zo irt vervaardiin l door de lewi Iiiigvn van den lieer Frinco in de ranje NaHHaiika zeraie to Aiiititerdanr IMt 1m wijh van woardeering voor t wtrevtTi van den heer Prince it oor lieiii van te mtHv waardo daar liet coniitó l U zijn ww t nirt op de in Mei to honden lentooiiHtWlingi wwi ülit gi nilaleerd te zien Kr hecVt zieh imniddds een eo iiliiiiH ue tivorjiKtl die het len t Princo wilmogiOi iiiaken door Ie gaan mei jnwerk l en oprot p ondiprle kwid door lenroB le Uiit d r inJ iwli an Dijk end en re 2e liüt der ari J J L vanZujlt n rwlactouren dier Mililftlro Veldpost ii rlwclio raat SImm U lltreolit en aaiilimoleu Joor K n gi p luit generaalIt P Verspijdf ovcrrto Faiblufl denheer FM Wilton vxwmltttT der Neil Ver OuH I oger e at jKVogit gelden tevinden om daaraiufdo de Ixwciiikking ekrijgen o vr eon verlmlswagen die ajl reizende leiiioonHltilhig kan woi den jngi richt en de ven icbUhiide forten en aldeelin en hivoi ken itot difMiHun tratiti ande hulHvlijtaondiT koeten nw tUotlv vun denheer Priiioe IVze laatste nam op zich oor A adinlnlötrallo van hei jilau iezorgen CRISIS MAATRBOBLEN Fourage artikelen Vrijdiag iM aan d miniwier aii laadhotiw ena het vegende telegram gezonden De bt wtmren van d Ned SlalhouderHl oiid dv Ni d Uedri a rd nhoii k rsvereenlging d Amaterdaiimoln N ereiniiging van WerkgwerM in heit traw iK rUK drijJ de tOravenihaagHohe Stalhoud Twerecuigiiig den at Kond van MenlttHltrans portonderntaiHTH A atTecJtlHdie Htalhouderm ereenigilng de Ainwterdomöclie Vereeitiigiiig van werkgevers in het Siallioudersbediriif hidii ji Ki neerdio vergadering juflrfnTSff vei zoeiten Uwe i xcellenlie fflTngnid gpoiwlig ond raoek lo doen iiwtnHeni naar viije haver adeu en afvallen aanwezig bij laiulJI ouwer veemm foiirag han Maren en fabrk m leneii le onmiddtIH ik tot onteigening over te gaan van die fourageorlikelen waarbij e bcwtureii ljovenge io ïind zloh gflanio hoMolukbaar bellen oïu l we l xoW entie behulpzaam w zijn bij het oiwtporen van dio partijini na diaartoe door n nuaehlifpd to ziju Het Is oiw ge iek dhi er nog daReli wrijo fourage tegen aiinonmal hoog prijzen wordt aangeboden wiiariiit wij de conclusie trekken da er onvohHoende maatregWen worden grtroflen inaake toura ddMrllmlie Wanneer dv beBtaando to anri niei wordl gowijeigdl zijn ie paai den ni i tot werktni in Btaail wtA e i dfworganlKatie van ik w niaal happe lijk tO wt nd iA gevolg iiHM luaiiion IxMlatoffen aiMftren zij belangrijke i a rtijm lool tofftm vrggqgoveo welke stad gerul niui ihntr de S O T WSrilt VSfttg huiid ii en we ke een ht lüel e vormen vuil dv ladkigeu looirtoflen wulku zijn aaiigevofrd iiM h t ooui clM Mti Menadu 10 AugUMtmi ItUil Priuw irtderlk v drlk IS Ati WfUifl l JH MMMlaDit 2 S p irtier lülti Dr irfiterlanit 3 S T eiiilK 1916 Mau dljk ti S tsilriier HMd Nieuw Aiiimeniaiii 11 Septóiuber Wlii Vik JU Beptetnber l9tÖ en Nl lO CK tober l Jlö In totaal jljn vrUgegeven 7 ta 8M K 1 vaate looi extrsot i m 1 S40 7B3 K livio ét are lool lrwt ti Lijnolie I Ie ttft tkkging van V eriiin en V er falirikanten m ha nk lftr n 1 Nwlwrlaiidheeft eiii iwltrvM gtizoudeu a iik den iiiiiiiHle vaii luiidlKMiw wMp iiJ uaar aanh idlikg van hl Uvielit dal oi n vi rl od vanhet geliruÜt van fcjnoUe voor andore danvoedintpMkH leJiuiou In uitxiotrt wordt gesluld Kt op gi w i n wordt dai niot alleen do NvrnlM verf en lakindiwi rk hierdoor U ii gronde worth gerlelit i9oli ook lH iidnll iudeiL hiiiiAHoUilderH to4 a1 W lutu werkloDiriieid wOrden gi iraolit N er octitnordl di ze bepttilag lo iHTzieiip of in i lkgeval ivn einde lUii normale gan dvrzake nie niter dan dringend iioo Ug Ih te eiiadmi haar iii hi riü vrij te lelU Uvan diu lH allugeii Graan en meel De Min van Landb heeft onder intrekking van zijn circulaire van 23 Maart 1915 besloten lo dat meelfabrilunten en molenaars bij aflevering van tar emeel en tarwebloem resp RegeeringsmeeKen Regeeringsbloem aan tusschenpersonen or wier tiemiddeling de levering geschiMJI n reductie van 26 cents per 100 K G dien te geven met dien verstande dat tusschenper onen die in normale tyden als regel door tusschenkomst van de agenten hun meel betrokken slechts recht hebben op een reductie van 12ii et per 100 K G in welk gevat het overige aan den agent moet worden ultgekeent 2o dat als tuaschenpersonen en agenten in hoofdzaak zullen wvaleit beschouwd zijdie ook voor 1 Augustus 1914 in het graanen meelt edrüf werkzaam waren en dtt nog zijn 3o dat de Iwoordeeling of men w el dan niet als tusschenpersoon In aanmerking komt berust by de onder 40 genoemde commissie aan welke commisie in den ruimsten zin het recht van onderzoek is toegestaan 4o dat de commissie tot beslechting van provisie geschillen genoemd in de circulaire van 23 Maart 1915 bestaande uit de heeren R E van Stolk Huis ter Helde Utrecht G J Gantvoort Amsterdam W H Wicherlink Btoemendaal blijft gehandhaafd 5o dat de meelfabrikanten en molenaars maandelijks vóór den loden aan het Rijksbureau voor de distributie van graan en meel afd Meelvracht Verrekenkantoor Koningskade 22 een opgave dienen te geven van de hoeveelheid geleverde tarwebloem en tarwemeel respectievelijk regeeringsbloem en regeeringsmeel en de daarop uitgekeerde provisie onder opgave van naam woonplaats en werltkring van de betrokken tusschenpersonen en agenten en onder overlegging van de desbetreffende quitanties terwijl een afschrift van deze opgaven dient te worden gezonden aan den heer R E van Stolk Huis ter Heide Utrecht 6o dat het ba verschil over de door de meelfabrikanten en molenaars bij de aflevering berekende provisie ad ƒ 0 26 per 100 K G en het door hen uitgekeerde bedrag tegelijk met de inzending der afrekening dient te worden geremitteerd aan Van Stolk s Commissiehandel te Rotterdam terwijl door het Rijksbureau voor de distributie van graan en meel nadere décharge dienaangaande zal worden verleend St Ct Maia voor rogge De minister van landbouw deelt in een circulaire aan de burgemeesters mede dat buitenlandsche rogge gebezigd voor de bereiding van Regeeringsmeel zal worden vervangen door mais zoodat de samenstelling daarvan zal zijn 47 ongebuitd tarwemeel 16 ongebuild maismeel 30 aardappelmeel iy tarwezemelen of tarwegrind De prijs van ongebuild meel blijft ongewijzigd StCt Varkens In do vfTgtuieriiig van do afd Tlt I der ielderwllDveri He t 1he Maatwehappij van Landbouw woni luoitogmLeeld dat de afdt Hing zioli lieeit aangtnueldi voor de wekt Jijksólie aanbesteding der levering van regoerin jvarkews dooh dat de onwttandighcdieji van dien aard zijn dal vourloopig gwn uitvoering aan dvze aanluwlo dlng zal wordfn gegeven De aid l etreurdo het dat het bn itö MaiiilHiekveo naar IXuiU iriUand cJiijn uitgevoerd te worden De towrtand a de varkwiefokkerij werd critiek genowod Drachtige varkene aeJfa worden afgeinatifit In BarnivWd alleen zijn 2000 varken te veel en onverkoopbaar Men zegl dat i © reswring BlacHiten en zotiten van varkens overweegt Petroleumnood Het N V d D hoorde van tn n niotor hipper dl nK t zijn geiadvn Mctmit niet vertrekken kon wcgenu g l ri4t aan petrolcuiiii Do m n vernwni d o n winkelier te Hoofddorp nog e nlgti Mier in voorraad zoii hctobcn Hij ging er op at en bood eohtor zonder reeuitaet voor ztw lltor V ij r t i o n g iJdt n De Scheepvaart en de Oorlog Graan voor de Retlefcommissle Te llollenhnn la bhuiengekoHivn de llognof cargadoors de lim Wm Mtii To uit Poriland Main n 4 ee IhiUiig graan voor dn Itt lletcom iuiwfle Verkeer net Bageland H t KiiülMtoon 4tlitp Zeeiand 1 gUterochteiul Mfi 4 u h luln van liMn fn nMT Southvtald vurtpokkeo D HAmsteMUk en de DultMhe vcreenkomst Men meldt uit IJmulden aan de N R Ct Naar aanleiding van het gebeurde met tje Amateldijk wonit ons van bevoegde tijde op het volgende de aandacht gevestii d Hy de totatandkoming van de NederlandsdiEngel ach Duitsche overeenkomst omtrent oe verdeeltng van de vlschaanvoeren der stoqmvisschersvsartuigen te Umuiden was t de Algehieene lm en Export Ma tachappij Algimex die bij het beiüngeiv an de tegenwoordig tietrekketijk lajre vaste vischprijzep toestond dat In de overeenkonmt o m deze clausule werd opgenomen i I e schepen lees de reedertjen die deze overeenkomst Aaleven zullen door de Duitsche regMring Iniiten de verboden wateren niet woeden gestoord in hun l edrijf Waar de Algimex wel een regeeringsinstelling maar niet de buitsche regeering J xelVe i i nscht n de Umuider reederyen diefde ovtreenkomst aangingen meerdere zeklerheid en werd dopr den Duitichen ma1 rin4attaché den heer von MUller nader de toezegging gegeven dat de Dukdche mari nestaf accootd ging met deze clit ule in dej overeenkomst wat door de r B lbrüen als toen voldoenden waarborg voor j le naleving ervan door Ae Duitsche regeeriOg wei d aanvaard l Zie nu anus de l evoegde zijw in het geleurde met de Amstetdijk hoe jde Algimex Ja hoe de iDuitsch regeerin haar overeenkomst naleeft Wij schromemniet aldti de bevoegde zijde dit ftta een afeuk van de overeenkomst te kwatiflceeren f Is t wonder dat doi r het Jongste optreden der duiklïooten tegen ÖT ze vlsschersschepen groote onrust is genezen bij de reedet rtj en de opvarenden der sto pmvisscheriji schepen als ondanks d n waarborg der vertegenwoordigers der I uilsche regeering op zoo roekélooze wijze onJe schepen wordeAJ vernietigd Jlet geheeM contract is gebs j seerd op gendemden wkarborg én het ge i beurde met de Amsteldijk al allermins l aanmoedtgenLop zoo w tli e zekerhai van naleving van lhet gegeven woord tot voortzetting van net bedrijf Hoe gunstig steekt daarbij af i t ons medegedeeld de alleszins richtigsTnaleving van alle ep ook van de laatste gMloten overeenkomsten door de Engelsche ovprheid Dit stemt hier tot ernstig nadenkt Onze zegslieden verklaarden dan ook dat de Vereeniging van reeders ernstige veïtoogen tot de vertegenwoordigers der Duitsche regeering zal richten en op strikte najeving der gesloten overeenkomst zal aandringen terwtjl het zich andere maatregelen in het belang van veiligheid van opvarenden en schepen voortwhoudt OBMENGDE BBBICHTEN BOMMEN OP ZIERIKZEË Het correspondentiebureau Vas Diaz verneemt uit Zierikzee dat uit het onderzoek van de overblijfselen der bommen geblekoi is dat deze van Engelsch maaksel zijn Het Hbld verneemt uit Zierikzee het volgende Het aantal geworpen trammen is vastgesteld op zes Geen wonder dat de uitwerking ontzettend is geweest En het meest te verwonderen is dat er niet meer slachtoffers te betreuren z n dat een huis instort waarin zich tien personen bevinden en waarin niemand getroffen wordt zooals het geval was in de Molenstraat waar naast de verbrande perceelen de woning van de familie Tr np stond welke familie iMstaat uit man vrouw en acht kinderen welks i van allen ernstige lichamelijk letsel opliepen De zes bommen vielen in de volgende volgorde op de stad de eerste op een huis bil de Oude Haven de tweede ongeveer vijf huizen verder in een tuin de derde veroorzaakte den dood van de familie Leydekkers de vierde den brand in de Molenstraat Van de twee andere viel een bU de gssfabriek in het water de laatste in den grond bU de voormalige zoutkeet waar evenals by de ander bommen vrij veel materieete schade werd veroorzaakt De l om in het huts van Leydekkers viel in de alkoof waar de familie sliep Het kind werd zonder hoofd daar teruggevonden Het lijk van de vrouw lag een eind verder op straat dat van den man was aan de overzyde der straat over een muur geworpen Het bed Isg op het dak aan de overzijde der straat De ruïne in de Molenstraat ia ontsettend Daar bleef bijna geen huis onbeschadigd De huizen aan de oude haven hebben behalve vele gebrolcen ruiten aan de voorzijde en vooral ook aan de achterzijde door de bom in den tuin was een groot gat geslagen in den muur en waren tal van putten In den achtegevel was de ruïne onbeschrijfelijk groot In de woning van den kantonrechter kwam een andere bom terecht in de slaapkamer van de familie Stukken vlogen in het bed en alleen het kind liep een kleio verwonding op Een stuk van de bom nam den weg door een groot deel van de woning kwam in een linnenkast drong door een stapel linnengoed heen en kwam in de onderlade van den kast terecht Dit stultJe werd ons als groote bijzonderheid getoond Naar ons vgp veiscfcillende zijden werd verteld zyn de ontploffingen ontzettend geweest Vooral het telkens opnieuw klinken vsn een bom maakte den toestand angstig n deed de zenuwen hoogst gespannen worden Toch staat men nog verlwasid BU de nadere l eschouwing van do ruïne in verschillende woningen In een kamer waar d stukken Irtt geheel vertrek vulden n ckltderijw n den muur werden omgekeerd bleef luwtbaar poieelcin ongeschonden In hetlelfde huis viel tm raam met hout m at M den vloer Het gtw vtm beet En Wksns staat men varwonderd niet mssr gfvfonden niet van meer dooden t Hsldenstukjea ün geleverd bt het hulp verleenen aan de in nood verkeerenden Zoo heeft zekere Hommers twee oude vrouwen gered uit een woning naast de brandende pereeelen Verechillende gezinnen waren zonder dak boven het hoofd en dui geheelcn dag werd er gezocht om deze ongelukkigen aan huisvesting te helpen De wonlDg van den directeur der gasfabriek miste loowêl voor als achter alle rulten De familie moest voor den komenden nacht een oaderkomcn zoeken bU anderen Alom waa mm san hét herstellen van ruiten en daken maar erzutlen heel wat dagen noodig lijn om alles weder eenigszins In orde te brengen om niet t gewagen van de huizen die geheel in puin liggen I vifeerd di vtiegmiuhi vfg zetter we t De gareelmaker Lejrdekkers die soo ongelukkig aan sijn einde kwam woonde vroeger in Transvaal en kwam met den Boerenoorlog naar Zlerikxee terug waar h thans een flink t eidryfje had Ondanks de Transvaalgeschiedenis roei de de man nog steeds de behandeling doof de Engetschen ondervonden die hém goed betaalden Ook nu gebruikte hij iet liefst nog Engelsche grondstoffen voor zijn beïlrjijf en kon hü geen kwaad van de Eng saljènthooren En dan te denken dijjt liU zeer WBarechijnlijk Kbt slachtoffer is gewordeiij van de vergissing van 0fn aviateur d gealUeerdenl an bev tede z defWor al il na nog iet astj i der abt geïd terneetd Hi Jgl zaïaiu S Ze konit pOk dft plSiatHen iin Moenji n bl front pib M R ddftp dk Hei Aalflt in Denderstreek i gtiving vsn t hoofdkwnriler Thlril zegt dB T l V lUlen luoewtMi eerrt te tlcnt vier weken verblijven in e i getmww In de lïroend r waar ze met ol ÉDand in botri kkirtg moohtm komm tenzij wwi de oiideroffloier imi de twoe soUlaten dïe hen luwaakten t l ten werd hun gtihracht liroodi w i en he tworter of raapkootiiioeii en in die vkr weken t t afwiweling twee maal rijwt een uk4 zuringen eans nw apinalzle vt niK ngd Iie stad Cïeot heiaaltht het voedsel dvr bt lmefti fjlfltennorgy n leitMen twev l en lBranen hen uiaar hot stafloii hti liep voorop een Vlagde i ze waakten er wel voor dat g fi d r reizigeters e n woordje mc4 een voor tljgamger wiaiwjde Ten lotte het grenaonder oek te Selzaete en dan do vrijiield Diefstal In een kazerne De mLUclenHmldaol F P van het depot ad mln4stratletrooip n te Harderwijk tond voor den krijgwraad te Ariihtnn teretdvt t r zake d t hij in het laadist van l9U en in liK begin vaii 19i7 toea hij alt4 opziiitditer werkzaoau wa indesohoenntskerij In do niiMwe kazerne te Hajnlervri oiigovew 3Ö0 tuka sclwen zolen zich wivderniohtoHjk loegnsöigend door deae door n biuig r B die aJ0 htoker dïenwt det J Ie doen vcrkoopen en dw npljrengst na B voor zijn iii ei U een gied e ltc te hebben aJgeigtaani ten eigen liate te gehrnlken I Ter zadte verdluieterlng gepleegd in func lie werd door den auditeur militair nirW F van Meur teg n den hekiaagde i en g€ vaiigena H ra van li iimanden gieeiHoht ine4 ontzttgging van het re itit voor ten tijd van 5 jsAir om at railllair te iBonen Een byionderheld Tt n huize van een DordWiho aniiltoïijn hodni l Mej de vAM dlenatijodenrespeclioveti 25 on 10 jaar in brtrdc king D Ct Braaden Zaterdftginidliag bi k brand uit tn het groote inamifaotiireiwiiflgazijni van den heer linmwald aan den K anaalwt g in èsa Helder De brand welke zich hevig Ilet aanzien dreigïle zich uit te lireUltn tot het aangreriBendi po lkanioor waarin d vvonlng geveöiigitl i van den directour Sloonv en handbpuiuii werden Hi o iig gereqnirwrd en werkten er aJlormc M op liet po feantoor te behouden hetgeen gelukte Oh winkel vSn den heer Grunwaikl brandde l oven en h Tntden geheel mt tcrwi l het diak iMtortte Het pastkantoor vooral de woning van den dlrwtwir l efcv acl evenala de ukkerlj van bel Dagblad voor Den He4der dat aan de andlere zijd aan he perceel van den heer GrunwBid grenwdei helaiigni e branden watorwoliade De oorzaak in onlieicend Verzekering dekt de HcJiade Tel p Neklu amp In verijand mrt cwi in Amlieini voorgwtonron geval van nekkraniii la bij onderzoek ge leken dat döbeeïiRitilng hoogstwftarM l niijk overgebraeht door eon broeder v n den patient een militair dio t A WT foort In garnizoen tag Kort voor het oon tat reii van do zii kte Ijij d m Arnhetiinïw tud de miKtalr bijzijn iinH r gelogeerd Bij nador onderzoek Irf ge itdcen dal d niilltair baelUendrager waa liij U thonfl n de barak van he geineentezlekenhiiis te Arnhem gefttole rdi Dnitscbe smokkelvnniwen In het Broek een gehucht onder de g ineci tH Bweel L werden Vrijdags naolit twee Duitsche nii WjM iHo op hunne wiaruoliuwlng g en hoM hleUlon door militaire koiulutezm aangutidioten In W veimg TvaarllÖiHi toe tand werd n ze naar heS lioHpitaal te VwJo ovtvgofaraohl Nabij v w rd cloor de iKiUache gn inwaciit ei melüj uil I iei doodignK liotoii Zij afi öp weg naar on land eni lev t vmtltkh en te bidm en fdecf tot n zij kL r1ot itc isiM rd werd atet Htaan Hij wi twiHt tiijtachen fjuiklllrulivlen is te M PIIt e n pertioon z kaiilg doot i ij lé verwond dat hij In Ih4 ziekenhiiltffgWiiioe word n opgf wnMti lh l Weigeren om m o It d ten Amjd te awiw aauJeiiUn lo het Irwirig I aTaaTa LèTERij IN0 1MU 1 N 15T0I I Nol tSM 16IIM II I Nm 12I8 IDM Suil Nm 11119 11970 17381 Prlji n vu 6t 71 188 2 i 6 J 529 577 1 11115 105H 107 J W 851 l 3f I59 WW 3607 H MW 3 til Mins 42a4 i lavi 427 11 I31I5 4 fi 44711 Ul jJ W ti 4 7 i4fi IKWi 5I 1 llH 6313 mt iim4 56W BUS laïs i a9 oaiil ft lifiH 70si mrm 7è7 7U m 701i4ijll 7153 7 7 17 1 11 il4a vrA 7 S R 79 WSif Hl tn 4 aroo 8711 X 84 108 15 11459 11726 11997 12181 19430 12720 12970 1338 11570 1368 11095 11311 14770 15005 1i382 15449 1 6 1 158S l 16128 16277 164 7 16622 1Ö 6 17029 173 12 17472 HfiOl ln55 7l8ei 18165 18147 18575 18725 18iM6 19083 19027 20119 20239 2 M75 20875 S 7 i 88 10 8 ikM6 9072 907 98321 9 179 989J 9659 IXOT 9673 9878 9903 10M9 10178 1048 1 10509 107 2 10788 11152 11167 11658 11686 11973 laiGS 12 85 12707 12926 13200 13561 1 1656 14067 14311 14743 14763 14S34 14860 11959 12102 12358 12n l 13K86 13170 1 3559 1SC49 t394U 14309 15274 15 322 156 34 15699 16003 16253 16353 16537 16774 17024 W135 17480 17545 17733 17872 15311 15433 15598 15731 16069 16268 16176 16619 16876 17025 17172 17449 17 047 17754 17878 148S0 14832 15246 15858 1668 ie7m IG919 16827 17070 17076 17340 17421 17515 17519 17641 17659 17855 17840 I8U59 18112 18269 1M22 18470 18628 18691 18701 18908 18915 19074 19080 19591 19621 19813 200M 20221 30233 20300 20347 20683 20818 17891 17893 18198 ISBOS 18361 18378 18678 18674 18779 18788 18987 19016 Koopt Uw Hoeden Petten Baretten OAREL KROPMAN KLUWEB a aOHOA RIauwa hmcI IImi 12 KENNIBOBVINO BUKOEMElSTtR an WUTHOUDEBS ï QOUDA doen tp w pn dM door d ii Raad dli r gwiifWWe In zijn vwgad rliigr v n 20 Aprl 1917 1 vastgeflileW dte olgendv tToraiiiiKg VlhBOBUfNINO TOT WUZKlINll VAN W AIXI MIKNF POUTl VI IHORDi NIN i V0 R1 ME NTK OOimA E l irUkol Ia do alg4iii ito Folilioveror ltnin voor do geiiwrtrtü ioudö va wHi4d d€o 14 Juni 1912 t Q aJtgt koiuligïl don 27oii d or inMiwf worden do volgon le wi zl ngen gebracjrt I Aan A deellnK I II van Hoofdstuk V wofd4 tosigwoegd een nieuw ariikel Art 160 tefiee Het ifl aan icdor vorl Odon aan pcrKonen benodlen viytioo jaren tahak sigaren of HigareWen te verkoopoa ten ffe iienke aan to Uodon o op eoulirerlii wijze te verrtrekken He to aan porMnen teneden vijftien jaren verttoden op ten openbaren weg en op open1 re piaAtR ni taltak sigaren of Bigareiten to rookon In arUki l 227 wordt In do lnim te aanvangrtMle ine4 de woorikni inrt geUl l oete an ten hoo0itu njltten guk en tUMM ien de luinanura 160 nuftiea en 157 gevoeitd btl jHliiainv 150 ilecin ijndn li e verorduifntf aan dn Oedeputeonto t ïtat n van ZuUMlollaud t Ig w luin borielHe van 23 27 April 1917 in afüoliriK luodogedwjd I r 14 lLier ait afkondiging ge bled waar liet behoort dtt 1 M 4 1917 Buifaiaaaatar WathodiWa R L MAHTENB Da aiataurt i T HEUSDÏ AISNIBUWa adüDA 1M 1917 Da Barkelbach a Mr SpnakeL Da Bf rkalbach van dar Sprankal la va daig Juiat 26 Jaar pradikant In Gouda Op uitdrukkelijk venkoek van dan jubllarla hein ben wc dat niet eerder varmelü en moeten wji ook DU met deze korta mededeeling vfalBtaan hoaw de Jubllarla van verMhillande lyden va aarwal gdiuldigd ia 4 laar gaaagvaarder Do bc r liooe te MorkerL a d IJael boiylMkt vawitaf zU lo iatl ji t ii liai ak gecagvoerdor mt ndnder dan 28 jaar ilanrsan waa de Li iT HooH lu tiewH van du Stoou liootAlij lBaft en IJaet en 13 jaar bil HtQWni üol Mli I e IJeel ilolaatHlo vi r jaar was de jubHapii veriionden aan lu4 liedrijf van da N V U l rij de IJ H v h 1 t VI L tlardeii beelt Itet d ii lieer 1too t vandaaig niet aan jowljzn yan lielang Htolllng ont rokoo n I 1 1 JubOaiiia j lliidejv Iwrdaclii A y do Hoog fijn gtiiiilien fe Mt abt goiidttnlld bij de flhu i 0 du VooyEf U Hk nauorgtMt werd bij lu t jn e ii44 eiKiole n bet vt hiere pi i ónéei W ieli lt oï vanKPn en g liik ewen iSnt Aior ijii uatrtKrtl de iK er I V do Vuoin dK betn ovtfl iandigdo bei Vttrêpinid le4 ï j H0brlft van de Ma ptiai plj lljti Ni verlieW of gt rouwe plioblrtlie ibung wetene fitl jarigtfli dleii liei ena eon ot eli k itt enveloplhi Na llg Hauwnzljn glng de jub lariH Ivul I ont ht4 fe t Ibnft voorfi te zeiteo jf olt bet I veijwre i or oi eei had op dtzen i Vergtmfing wegmi kovtwiuwnchap De Miqhdii r van Ooélog hrengt onder dt aaiuta it van l urg4ue L rt i t verwanten van dieiiHq liotiw L wier verluf tijd aijk wordt ge chor i 4 dagtu Weer kuniKni trwlen ia het genot van d Eeltde De Cantrak Keukan 1 r ifi vandaag weder een groot aanttil aanvragen gtwetwt bij de beidü iHatrihuÜeiokaten van de Couraiie K ukeo Éa weer ia pr ton te ko gewe en zoKa lu niet geringe iiiale liaaniit hliikt dat de giftteren geiuMuea pro door d gehPiiiker wordit gcwaard wd en dat iij hlyven tonigkonKn Voor de meiMOlien die vandaag teleurgcwleki luoflBlen wordt n la dat iJel aangenaam ewoes en waar or onder deze waren dio tluiU gwn aitder eten h Mcn klaar givoaaiu waéi het een let Hijkn tegenvaJIer Uergeii ke gwajjwii die he4 hcrtiiiT der fentrel Keukiii naluiurlijk even onaangcnaaun Naar wij verneonen hoe t he b tuur re il niiubinigelen jti roflcn om dwgfli k wn veel girooiero hoeiVöelheid etw gereed II kuu nen uiaken en worilt ovurwo vu ol ter b€Hpoediging van de uilreiking nog andere gole ieniheden knnnwi wordt n aangeweaen Wanne ir de Iwn vooniit kunnen worden verkrijgbaar giwteld za 1 d t zoker aau de beffpoe Mgtng ten gw de koiiien liet e n wa hrtl en naar oiia van gebriiikep 2a d werd nwdfged fljd ultBti kend Programma H B S De minister van binnenlandscha zak n heeft aan de beaturen der gemeanUn wel een hoogere burgerachool met 6 jarigen cursus hebben en aan de besturen der bijzondere hoogere burgerscholen een exemplaar toegezonden van de programma s der rijka hoogere burgerscholen met venoek deze programma s zoo mogelUk met ingang van 1 Sept 1817 ook op de gemeentelijke en de bijzondere H B S in te voeren Met betrekking tot deze zaak deelt de minister mede dat naar het hem voorkomt in afwachting van de meer ingrijpoide wijajgingen welke het gevolg zullen tijn van eventueele latere wijzigingen in de wettelijke regeling van het voorberèidwid hooger en het middelbaar onderwijs enkele maatregelen aanbeveling verdienen welke meer eenheid zullen kunnen brengen in het onderwijs aan de hoogere burgerscholen en waardoor xal worden tegemoetgekomen aan sommige naar a ministers oordeel niet ongegronde grieven van belanghebbenden In de eerste plaats zou het naar s ministers inzien van belang z n zoo de eischen van toelating tot de eerste klaaae voor alle hoogere burgerscholen gelijk konden worden gemaakt en op dezelfde wijie kunnen worden omschreven In de tweede plaats zou de minister het wenschelijk achten dat d eantof voor de overeenkomstige klassen van alle hoogere burgerscholen met gelijken leergang dezelfde werd en op dezelfde wijze werd omschreven opdat een leerling die met voï WÊÊÊHÊmasmmmaB ÊaBaÊÊaaBmm Coa TBlBlM r r Mlfftlf nOoad es oMitrekMi OiWa Krupxlu 1 per 100 stuks van 4 60 7 Kropala II per 100 stuks van 1 60 S Sploaaie per 100 K G ƒ 21 28 RatlUs 100 bot I 8 76 6 Stldoril por 10 bos 0 40 824 Prol por 10 bos 0 20 0 67 RaapsUlen por 100 bos ƒ 1 80 2 26 Dunsel por mandj 062 87 H Komkommers groene I per 100 stuks 84 II per 100 stuks 17 60 Bleomkool per stuk 64 ct KIpalonn per 100 ot 1 808 80 doend reiulfaut Mn klMW MW hoogere burgerschool gwolgd h zonder beswaar in de volgende ktasaa eener andere hoogere burgerschool kan plaats nemen Daarmede kan gepaard gaan een uniform regeling van htt getal iMraren In Itdert Uaasa aan elk vak te wyd n PlaatsvervMgoMto Men Stenbiire i ludewater April 1017 Aiuivoer m artl tn HWÖ sdikn weg mh iil m lA V2f K O rri i riouiWhe KiMt Ie m l M k I tt2 U mi Se ert I A I tl met lt1JkHiii rk f m allM PW 50 K d lUndel g llj it opdHle l oor n 011 W worden aau d it Itaad voui een ItMinOtmilng tut plaatMwr aiigeDdo k deii dor Ktendiiireaiii aanlü vuien voor hw ll hak van l Mei ldl7 tol ir Ml lUlS voor hK e pil diiiritl de hoeren I C He 3klt Jt J va i l aultlg As Si n v liJDs U rioog iKHik W M van tlnl tu V KrouütotU W 1 Vervi pp A I van riHiiatngen 8P0RT Wlelrydcn De Rotterdamsche R C A Todaalrid d rs organiseert op Hemelvaartadag ew afotandarlt van Rotterdam via l4 d n Haarlem Amsterdam Edam naar Volon sl am en terug afstand 200 K H Zü die don iiic ifihoelen tocht volbrengen ontvangen een dasspeld in emalUe als aandenken aan don tocht voor het twe dti diMtriil th heeren J d Dniijiie H I van ll H H Ikirtlftiitl H C I Mauw f a tittl rli J 1 V IlarnMkika J van Krauetiiiurg t 1 M Kroon li M I dn Muuhs Afd Gouda Nal Bond voor FUaU Keuic Do afd Qond vau doi NatioDale Bond voor Plantielgke keljiie z i op Donderdag 3 Uei in het Dlauwa Krula eea huiihoudetyke vorguderiog hoadfsn De agonda venaoldt o m beapreluDg van de propaganda voor de bond en benoenung van e n eerevoonutter voor het derde dhtlrUt te lieitreii M l van Ittert A tlwdewasgeo Jr i D MeiJ A Jonkiv i It Mowkerk J 1 i othar L 11 A J JiMUii M Sijbnia J H TeeUoy B Vln erlli t LA AIWTG BARieBTKN Amerika en Nederlaad LONDEN 1 Mei De Morning Post verneemt uit Washington De Noord Europeesche oniUdlgen Noderilaful en Denemarken tooneri zich in het b jtonder verontruHt over de mogelijkheid dat de Vereenigde Staten den uitvoer zouden gaan beperken en wamevens Kngeland hen op rantsoen lou steilea De gesanten dezer landen hebben met den minister van bulten tandache zaken gesproken en betoogd dat beide landen wat er ook In het verleden gedaan moge zijn streng de overeenkomsten met Engeland nakomen dat er nieta naar Duitsrhland gaat dan wat volgens die ovor eenkomsten veroorloofd is ZÜ hebben er ook nadrukkelijk op gewezen dat Nederiand en Denemarken voor sommige artikelen fO jheel van Amerika afhangen en dat bomooilijken of staken van den AmerikaanMÉM uitvoer voor de bevolking van beldo lOMl groot lyden 100 niet hongersnood modo lou brengen Het departement van bultentandscho zaken heeft deze kwestie in nauwkcunge overweging genomen in overleg met de Engelsche en de Fransche missies De positie van de Am rikaansche r cering is eonvoudlg Zij voelt dat zij de moreele verplichting heeft hft onzijdige Europa te voeden wanneer dft gedaan kan worden zonder gevaar dat Duitschland er door gebaat wordt De rertering wordt niet door sympathie beïnvloed evenmin lal zij den invloed ondergaan van een pathetisch beroep De Vereenigde Staten hebben un de oortog deelgenomen om dien te wijuMn on er zoo spoedig mogelijk een eind oan te maken en alles wat gedaan kan worden om Duitschland tot toegeven te noodzaken xal gedaan worden Er zal niets gedaan worden om onnoodlge wrijving tusschen de Vereenigde Staten en de noordelijke onzijdigen te veroorzaken maar zoo er een beslissing genomen moet wcmlen tusschen gespannui betrekkingen en te beletten dat er voedsel naar Dtdtschland uitgevoerd wordt dan ui er niet geaarzeld worden omtrent den weg die er gevolgd moet worden Ontpfeffing KEI UN 1 Meé Ia Troimtorf het toor oiNvooraidMi ieid Bn v n arbeldvr wn omidoffin plaats geJiad U rt arbuiderA i ijtb gedood J e oiitplDffing ÏH van plaattH lJkfu aard en liet Ixicbrljf gaot voort TWEIDB EAMKR Vergadering van hedvn r To ILtHÜ wordt zitliBg w imi onvoMalUgiieid vurdao tot 1I M Dan vraagt do hoer v d V o o r l v Zijp a r met negen aitkkTe hxiin een eoniiu gem raal voor de boluuideUnc van de wi iog der MlUitvwel kenkArpUciil voor oudere liehlingen en huUeogowoon oorlogttondi t Do deiirea ordf daaro gegoten Uitvoerverhod van tabak Omtrent het nJtvoerverlKKl vaa mwe inhak veriuH ïut het ppi nreau V Ü lll rktb pioht n Omiiitkh tlijk nadat bU k dat de N O T hij I1 H uitvaardigen van dit verbod niet wsV gfthoord heelt d © heer h P van egiieiis voorzitter d r Konier van Kooph t n Fabr te AiuNerikui zich met deu MUiietec van Landbouw la veriiind ng gc U ltl Ml htm gevezen eg de groo te tiekuigi van den talia whaiKle l hit dii wrhod ix trokken Het rwniltaal A ier l twpri4nin geweert dat thauH een regdmg In voorheridding H waardoor d iiiinl ter h ilulten kan b ing4 u Mreffeod het ultvoerver+iüd ii choniBn MoonUanslag hetrft del GroentenveJüng Veilingsbefficht der Coöperatieve TuinbouwvoiUnf iouworkork mjL Ussel en Omatreken De prüzen waren Loduc I ƒ 4 80 6 0 to n 130 8 81a kardoes ƒ 4 60 dito dito 2e soort ƒ 2 40 dito Chili f 4 90 7 60 dito dito 2e soort ƒ 2 2 80 dito veUen f 60 80 alles per kiat SeldertJ ƒ fl lUdlJB ƒ 1 80 per 100 bos Postelein ƒ 48 80 spinMle ƒ 28 30 28 30 por 100 U De l5 jarlg ooupeur T te Rotterdam amnorg in de va i de Veldtotr to M dun Haag op een 2 j rlg m itie UKt wlo hij verkwring liad g tliaj mi dat tfcaar op kamn r woonde een moordausiag gHplewgit Het oieisje bad die verkeiTing affcffliaakt en naar aanlekHng daarvHü kwam T haac h iem ot tmd tmzoekea Hij wenl ia de woning hij haar tot f lMin m he t oej na n woorth wwwrfiog vitw revolw T iioien op haar gwom waarvan één haar trofl In het hooM er hoogte van diu ajaap In vrij erne tigen loeetaod werd het mefaje Iq Iuh Cleim trteai 4ipmhui opgeoooH Da ifede nnidde zich xeif anD hrt polhlebwmii JJJ verzekerde bewaring ge Telegrafisch Weerbericht VerwMhting tot tien volctnilin iTond ZwaklM tot matige wlml uit noort l k tol ooiUlljke richUngan licht tol half bewolkt droo weer mogelUk oachtront seUiié temperatuur OYenlat I