Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1917

So 13382 BOEKHOUDEN in drie naandaa oiat TaatlniORluni JURCE NS J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Proapectui met ovaitalrijka prime etul eniei n op aanvraie franco Epwaring mal drladuiKanif Ouii Leerling n en waoi n pepeoonlijk gelaapd MONDEUNÖ EN SCHRIPTELUK Hel Boekhouden li niet lati Ieerdvetan chappeiijka noch lela nlcuwa het it eernaluurlllk eenvoudig vanzelf prckeodSTELSEL leer gemakkelijk door ieder t rijpea an aoo otid ala 4a wereld 99i Dm Haat 6 6 1911 DtH WêlEJ Géè Hier J C Itr Btugtn WelEd Hier Hitrmtdi heb ik W etr U hartel k dank U weggen voer het genoten onderwiis in da kuntl Ma het Boeihoudem Umie methode pUu v tor ten langdurige trvartng op het gthtid van Ut geven Waar htt mogelfk it tal ik V gaarne eenhevelen Hotgaehtend Urn dm J SASSEN Dirtettur Hetel Central Lfitgt patta AXA Eenig Depot van Thee uit het Magazgn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dete TheeZn worden afgeleverd In vene e d pakjei van vijf twee en een half en éta Ned ona met vermcldiof van Nommer en Prïfi voortien van vol eni de Wet tedepoaeerd Merk Zich tot de uitvoerini van l e j eierde orden aanbevelend J C BUL voortaun J BRBEBAART L MÏ20 Mwlrts De aanvallen van d Fraaschen hebben de Duftschers weer eenigBiins achteruit geórongen niet veel en b lange na niet beBÜsiend Volgens de Fronache lezing is over em geheelen sector een vooniitgang van beteeicenia bereikt waarby de verovering en van de legergroep van Pètain van 18 dezer aijn uitgebreid en de atellingen op den Cornillet een vooruitapringend punt m de vijandelijke linie vrijgemaakt De Duitschers die zich ten Weattoi van de hoogrte handhaafden in een beboaehte atreek tot ten Zuiden van Beine zijn teruggeworpen en het ooatelijk gedeelte en het midden van den berg zijn van vüanden gezuiverd De eerate reBultaten van dezen offenaieven druk worden daar de Franschen die langa het geheede front de domineerende hoogten bezetten van het maaaief van MoronviUers thans druk uitoefenen op de noordelUke helling bevredigend genoemd Ongeveer 520 man werden gevangen genomen en 6 kanonnen buit gemaakt Onmiddellük hebben de Duitachers getracht het verliea te herwinnen Bij MoronviUers vielen lij de Franachen in hun nieuwe atellingen tot twee maal verwoed aan doch konden het verloren gebied niet heroveren Verwoed werkt ook de beriehtenmachine in Berlijn Ellenlange telegrammen moeten de menachen doen huiveren van de door de Fj anachen geleden verliezen De met atormtroepen volgepropte FranBcbe Bchansen werden op vele plaataen in dit frontvak met het aterkate vemietigingsvuur beschoten zoodat de Franachen reeds voor den hoofdaanval zware verliezen leden vertelt één zoo n bericht Na een nieuwe vuurgolf volgden s middags de twee v andelijke hoofdaanvallen in gesloten formatie tegen de hoogtestetlingen ten noorden van Proanes tot ten westen van Déaincourt Op een front van 11 K M stormden versche Franscke troepen met groote hevigheid tegen onze stellingen Door ons vuur werden de Btormkolonnes op vele plaataen reeds overhoop geschoten vernietigd en tot den terugkeer gedwongen Op andere plaateen waar de Franschen er in slaagden onze at lingen binnen te dringen werden zy er in gevechten met handgranaten en door Jnze tegeoaanvatten dadelijk weer uit verdreven In den eeraten stormloop van de Franschen was de 4 K M ten noorden van Proanea gelegen Mont Haut verloren gegaan doch onze kolonnes heroverden in een tegenaanval aanstonds den berg op den zich wanhopig werenden tegenstander Zy zettwi dezen tegenaanval door tot voorbü onse eigen stellingen en brachten den v and bloedige verliezen toe Ook op den wigvormigen berg hebben de Germaan Rijwielen NAfaRiJwiEL Industrie wAIIJ n F al van Werven lieppEL Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda BOELHUIS De NOTARIS NIC TREURNIET te Moordreclit lal op VRUDAG 4 MEI 1917 des morgena te 9Va ran aan de Boawaaa tronlng gemerkt A 106 en bewoond door dea heer A C SNATER3E op het dorp te GOUDERAK oiB oontant ld pabUsk rerkoopcn i 23 Melkkoeien 6 pinken 1 pinkstler 8 kalvers 6 leugen 1 met biggen 3 drachtig en 2 guist en Een zwart Merriepaard aftandich en mak bi den we £ Voort Een boerenwa en kruiwageni vlofl deri hekken palen koeataken wringtoblfti taren kuipen tobben kaaipera kaaatafeli kaac vaten peketbak iloolwerk Bchoppen rieken ttikgraaf bagjerbeu cli Blootgerecdsctiap en verdere Bouw Melk en StaloereBdschappM en heldeen meer te koop zal worden aaa e boden 1273 3ti Morgens genommerd te beclcbtigcn De Noiarla MONTIJN te GOUDA ia voornemeni om op DONDERDAG 10 MBI 1917 dei vó6tmidd ia ten 11 ure io DË ZALM aldaar in éne xUUng pabliek te rellen en te verkoopcat Een pepoeel J geleden e Gouda aan de 3e KADE bij den Spoorweg Kad Sectie A nra 1175 en II78 e zamen groot 52 Area met de daaropstaande broeikas trekbakken loods en vruchtboomen Belaalda £ der kooppenmngen en aanvaardisC 1 Juni 1917 kunnende het perceel voorzoover niet met bandeUplanten bedekt evenwel ook dadelijk worden betaald en aanvaard Te bezichtigen alle werkdagen en nadere informatiën leo kantore van Notaria MONTIJNvoornoemd 1194 28 S C vanOudheusden Co PIANO S OROELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco huil langd Oaraolie billiikeprijsen Specialiteit Stamaaaa Tarhnraa raparaaraa 917 10 DEN H A8 lllaa a tpaatllS T l a2S Het Nest van den Sperwer Een roaaaüsoh verhul ait deoi tijd v i de Foritednen der 17e eeuw dnr BABONEB QBCZT NMkok viibodeb Abonneert U op dit Blad 72 Mat de voonnan was naar zijn gezellen gegaan ea na een kort woord van uitlegging ha fd€n zij zioh om de kut geschaardl Z3oh krooi ende voor hun taak waarbij hua spierea dïengden te verlanmien en het zweiot op huu voorhoofd 8UmA UWen zy do kist met het atoffelljk Ofversdiot van Adam Lambert omhoog eu zatten dfe op hunne houders Daama f ngeo ze er mee naar do ttöderij om daar dien overlodiene een laatótwi groet te laten brengen aan zijn weritpiaai waarna zij h u langa het snwJle voetpad langeaam wi ewbledig nAar he woonhuis droegön Zi luoceten biucken om onder den ingang dioor te S tti en hunne atenke scnouderBi bezweken bijna onder dBen twvennnaitigiMi last Martha en Rlohard volgden achter de ze majMiein naar do daartoe ingvrHimdo vo ara©r Dat was de ttwiflkon t van Adam Lttubert De anderen Squire Boatfieidl en niovrouw de Ohevasse Lady Sue en Sir Marnwduke wareiv op zij gogaan om OMi kleinen stoc voorby te laten Zoeo RWiawl Lamibert en do oudo vrouw ioh wA 6r In de wonlngi faaddem terug a Q EasriD A ItDill 3 Med 8 uur Blauwe Kruis Vcr deniig aM Gouda Flaotscftijlke KeuM 3 Mei Nitiiwe Schouw Ijurg Rott Too 3 Mfd Haastrecht Kovuni 8 a Ve IJaolub 4 Möi Haastrecht Conooi di Vorgad AntiJOorIog aad 7 Med 2 our Geèoaw Bouw a Woningtoeeücht OnderBtaudlscofmuie e At Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Katten Spiegels Schilderijen Theete fels Bultetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkameimeubelen enz enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 Stfflltaf el £ 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz tlMÜTUlTM InnliiiiHlilliiicUiMl Rottardama 6eil Terzoefcen wij gereg ld tijdig nwdede ng te mogea onivaiigeo van Tefg d TiAC a ooiioerb 3 vcnookEAljkli don ens om date dan in onse affeoda te TttroMklea Adverteert in dit Blad niMtriacbe DnkkoD nuvviraeii UI uit uiau j bBINKMAN fc ZOON Otmd Advertentiên Tot onic diepe droefheid OTcrlxd h l a Hl ene kor1 ondl e ilcki onc Imil li fd Bchiieaoot Vadar e B bowdT d T I PIETER HULLEMAN n d n oud rdom VM ruim 75 Jiar i J W l P HULLKMAN ScHuii Niuia J L HULLBMAN Dilfl L J HULLEMAN N M J HULLEMAN VAN DOORBN Gmh V HULLEMAN W J HULLEMA 4 Bkouwh Bi M HULLEMAN Ma B HULLEMAN Arnlitm M F C HOUTMAN Qoiula 2 ApiU 1917 Lan a Tlaada a U im 30 Bênikim iumium milt w rdt tffmsckt é Voor de vela blt kan van daalnemtn ontvangaa bil ha OTarliidan van ooteo baacaa Broadar an Zwa ar Mr I MOLENAAIt Waduwnaar van H M J Verboom Sou teatn betuigen wij onian baitalijken danl ytlf H C A SPARNAAY MOLINAAI 1 SPARNAAY Dt Hut Wad D A 8 KEYSER MOLBNAAI Gaa a Wad E M v D BREOOEN MOLKNAAR A S MONTUN MoLUtAAl J A MONTIJN Dtn Hut C DUPPER KauLOU eerder Wed Dr C A Molenaar 1 Mai 1917 1274 21 Mevrouw A OOBDEWAAOEN Ooowa 103 vraa t half Juni acne DIENSTBODE Hmt vr in of bij Oouda met 7 Mei a i of wac Var PKNSION me aparte bedienin tefen circa alf faldan par waakt londar waich en voor ruimen tijd Br fr letter W boekbaodel HOPSTER ta Oou 1280 9 Te koop gevraagde Eca lebruikle In oeden itMt zijnde insteekkaard voor open vuur Adree KLEIWEG S9 Koniikliki Steirins Kaïrsenhbriek GOUDA D DIRECTIE mMkt bekend dat in de hedan te Gouda gouden JtarlijkacheAl ei Verfaderin van Aandeelhouden kat DlTldend ovar 1916 la bepaald op 429 en betaalbaar ii eiteld van heden af tan kantor dor Vanaootaohap te Gouda bl de HeerenR M a A Zooaan te Rottardam en bij deRottordanaoha Bankvaraanitlni te Am atardaniaGouda 30 April 1917 1277 22 Koninldijke Steirine Kiarsenfibriek GOUDA De DIRECTIE maakt bekend dal in de Jaarlijkiche Al emeene Ver dcrin van Aandeelhouden gehouden te Gouda den 30en April 1917 de onderataande ObUiatlaa dar B pCt Goldlaanintf root f 500 000 aljn nit aloot t No 81 87 131 144 198 219 371 410 456 en 468 welke van 1 Mei a a af k part betaalbaar lijnta haren Kantiira te Gonda en bij de HcereoR Maaa Zoonao ie Rottardam Gouda 30 April 1917 1278 22 Nieuwe Schouwburg Sociëteit ONS OENOEOEN BUITENGEWONE VOORSTELLINO op DONDESDAG 3 MBI 1917 DOOR DB IJ iiT mmmn moiEEi DIraelle VAN EIJSDEN en TARTAUD Oroot Lachsuccas De VerlofBO Dochter Blijipel in 3 bedrijven van LUDWIG FULOA AaaTanU 1 Prijsaa dar plaataant Lofa ea Stallea Leden 1 1 20 niet ledafi r 1 B0 Baleon Ledanf 1 alat laden ri aS Galerij Leden of niet leden f 0 40 Alia lirijtaa varhoo d met S voor Auteurirachtea 1241 38 PlaatibaaprckinI bij loUo Wocnada 2 Mai dm ivcndi 8 mut 1 10 ceati par plaata ONS TWAALFUURTJE PLANTENBQTER K wio oAT Ji T wn HM t li Hcr PUNiTi wxr uitmt PLANTENVET Insa Aangezien het ons gebleken is dat de besluiten van den IVlinlster van Landbouw Nijverheid en Handel die meestal Zaterdags worden genomen niet tijdig in alle productiegebieden bekend zijn en belangrijke prijs schommelingen daarmee kunnen samengaan adviseeren wij aan producenten des Maandags geen laas te verkoopen Contröle Commissie van de 1276 60 KaasexporteurSa Bezoekt Café DE AMSTELSTRODM SI Anthonlastpaat Prima AMSTELBIEREN Aanbevelend Ja VALK Abonneert U op ÜDt Stenografiscb VerslaD van het Vephandeide in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de atenografiïoh opgenomen disonBsiea alles b een in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS TOOT abonni a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voornitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bij voornitbetaling Wr Abonnementen worden aangenomen door de Drakkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 GOUDA NATIONALE BANKVEREENI6ING Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman A Co Handelaopadietana Rekening oouranl en OepositOa Effecten an ooupona Inoaaaaeringen op Binnen en Buitenlanda Vpeamd Geld Ildniiniatratie wan Vermogenaa Kwrtaoraraa aa 1 Zatartfag I I 56e Jaargang Woensdag 2 Mei 1917 eOMCHE COIRMT 3iTie CL ws © aa A d v©rt©3 a ti©TDlsud v oox Ghp xd a © as Ora stx©lc © VERSCHUNT DAGELIJKS l4 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDBN MRDKOKKUNGKN i 1 4 r ab I I QS alka ragat Op de oorpngtna dubbel larial ABONNEUKNT8PRU8 t pt kwartaal f 1 2S per Mk 10 eaai met ZondagaUad par kwartaal f 1 75 per week i4 ceal oraral waar da basor ng per loopcr gaacUedi Franco per pofl per kwanail I 1 met ZoodagibUd I 2 Mlvart nU B a ingnonden adadaalinian M p i a CnmM leiur ea randaA aar pliacarainua KUUNK ADVRKTBNTltN aaavragan en koop en fceopw b u an nfcnni I S r ale t 0 25 alha i al 0aatta 10 ngala Haw annwaiara 5 eanL Abonnementen worden dageli ka aaagenOBia ara oni bunaa Maaat 31 Gouo b4 Ata agenten den boekhandel en da poMkantorfo ADVBRTENTlKPRUSt Uli Oouda an omaircken behoorcada lol dan beaorgknng S regeU 0 55 elka ragel maar r 0 10 Bi drie achtereMTOlgende plaaiaingm worden M lagM tw a barakMid Van bnitwi Gouda nn dan beaorgkring 1 5 ratfala f OM cOa nta mear f 0 1S Telefoon Intere 82 Telefoon Intere 82 Uitgever A BRINKMAN ZOON H resultaat van hat Franacha oHanalaln ONS OVKBKIOHT er ooii Al iiJfl roonkJeui voor to ataan en zij gefVeii wel Wi ir ao him ontev edetiheld s In verm Ulende iited i zijn er reeds pro tMtvergad GTingea g 4MUd eti en optochten waaraan UiizN di n doeliuuue ao die vooral te Zurich tot ej erlijke Mraatteolui len hebben goleUi IHchte drocuaien au ontovredeneai tj ranikitH erden de lioofdtatratiii beietten het tra Bi erli 3r en wierpen m ver ohiillendo hotelu ou koffleJiiuiz i de ruiten In Da aoiiijnt een kraclrtproef gemeeiHt te zijn van wat Cr voor de eerj t xiilgt nde dagen betoogd wortk Met hondordUulzendeu willen wij de ntralen op gaan schre l éea et deg n eefi sooiaal diutocraticMdi blad dat te Zurioli de li ldang lieeft en uitwoliri euwen zul Ie tto hot wij willen brood vv ons zehen en melk voor Ottxe kinderen Hot deiparteuient van politie heeft mot de rood e voonnannen be ipreking i gevoerd en Bterke miÜtaife troepen zi i op di brandipunten aiimig trokkeii do luenaohen van goeden wUie die or altijd op uit zijn oiu TgeJ te voorkomen zljii op kondbohap uitgegaan by werkgt vers vn bij arbetders om te traotiten o er geen benudddina mogelijk ie Maar inde werkpiaAlB sohullt het groM ie f aar niet 1 r Is onte redenheW ook onder do boeren wien de leg oomtaiar da ten het hooi voor het Btal eo hebben algenomen hjT k ontevrediniheld blJ heej de buigerlj waar gebrek im aan vlee oh aan m Jk en boter en etraks muMcMen ook aau brood terwijl nog Hteedt groote hoe vecdhedon dtazer levenemiddtJen over de grenzen gaan nwMite i gaan omdat DuWsehlanid dat ah betaalmiddel voor eva deel der hier onmiskembare kq tia en metaalleverlngeni bodoi cn h tH J e toaetand ia ulterflt MïeiHiJk tXiwaohland blijft bij zijn etaohen de genexale ta requlreert wat man en Mant noodlg hebben zejfn voor maand i vooniit omdnt do landwv rdod iïng in deze dagen ala het hoogMe goed geldt en heltn4niwe gewari wordt door het aleohte voorjaarswrersteedB lator Daarbij komfcn nog d vele ongunflligo ver chijn i Jett op de levPTOWdddeleniuarkt die h it gevolg zijn van spooiilatiefi door binnen en buitenlander van wie vooral d t laateten het volk ergeren oor 7oover bekmd g en NederlftiidiT omgekomen bij bet poorwegoiigt Uik SNQELANa De laatste aardappelea Het In Kent gelegen dorpje Femborough heeft de eer mogen genteten op 21 April J l in openbare verkooping de laatste aardappelen van den Engelachcn voorraad aan den man te kunnen brengen Volgena t verslag dat de Westminster Gaiette van de veiling geeft ach nt het daar nogal Spaanach te zUn toegegaan Uit de omliggende plaataen waa eene groote schare kooplusUgen samengaatroemd naar de boerenhoeve waar de aardappelen waren ppgealagen Aangezien ta verwachten waa dat het wel niet aan een ieder lou gelukken een deel der begeerde aardvruchten machtig te worden ontstond er een geweldig gedrang waarbof de omheiningen het moesten ontgelden Toen de verkooping een aanvang zou nemen heerachte op het terrein een zoo volalagen wanorde dat de politie er aan t paa mooet komen Eerst daarna kon de veiling een eenlgszina regelmatig verloop hebben Het reatant der aardappelen werd ten slotte bij kleine hoopjea verkocht die gemakkelijk een shilling per stuk opbrachten Veltn moeaten echter teleurgesteld huiswaarts keeren E ne vrouw met een baby by iloh had een shilling en twee pence alleen voor de omnibus uitgegeven ten einde de boerderij te bereiken Drie dames kwamen per auto Tegen tien uur a ochtends vormden dfl kooplustigen die met vieren in het gelid geKhaard stenden reeds een queue van bUkana c i Sngelache mlJl lengte BINNENLAND De Nederlandeclie bevolking in BelgiÜ Het volgende adrtM la heden aan de dt rlaiulHx lie ri ge rlog gew iwk n Franschen een zware nederlaag geleden Nb herhaalde woedende vuurgolven trachtten de Franschen laat in den avond en s nachts door den inzet van haastig aangevoerde versche troepen het lot van den dag te hunnen gunste te doen keeren doch ondanks de grootste bloedige offers en ongehoord munitieverbruik mislukten ook die aanvallen volalagen Na verbitterde heen en weer golvende gevechten ia onze infanterie in het volte bezit van haar oorapronkelUke voorate liniea gebleven Ook deze nieuwe Fransche aanval ia met een zware nederlaag geëindigd Aan de Aiane z n de aanvallen der Franachen in plaatselijke gevechten uiteengevallen die gunatig voor ona zljn verloopen Volgena de Duitachera ia er dus door de Franschen nigj gewonnen Daar komen se nu later wel op terug maar toch kan de terreinwinst niet in evenredigheid met de enorme krachtainapanning genoemd worden De tyd van den beshasenden slag is nog lang niet aangebroken de eerste phaae van het groote voorjaarsoffenaief heeft waarach nl k niet het resultaat gehad dat men er van meende te kunnen verwachten De Engelschen volstaan met een communiqué van één regel Wij hebben een geslaagden overval benoorden Yperen gedaan en daarbij enkele vüanden gevangen genomen Misschien zullen de Amerlkaanache troepen den dooralag komen geven al zün ze er nu nog niet ze komen er toch en nog wel vóór de zomer voorb is Waarsch jniyk zullen ze op Franachen bodem geoefend worden De Amerika nsche generale ataf en Joffre zullen een praktisch plan voor samenwerking uitwerken dat beide partUen zal voldoen en waarvan in de eerste plaats het gevolg zal zyn dat Amerlkaanache troepen binnen enkele maanden in kleine afdeelingen op de slagvelden van Frankrijk zullen itaan en in grooten getale vMr het einde van 1917 Er is een oud verhaaltje van een schipperavrouw die trouw geloovend aan het spreekwoord dat alle beetjea helpen met haar stopnaald haar man hielp roeien Zoo zullen misschien die kleine Amarikaansche afdeelingen aan het Weatfront werk doen al kan voorloopig hun beteekenia niet groot zijn Van de andere fronten wordt geen nieuws gemeld Oudergete kendin Imk n der ooumiiImhio uit de SedvrlaiidHulte bevolking te Autvtcrpiik vragen voor onder ttaaod feiten uvte aandaulit Medio Januari j 1 avrd door hen ingevolge eeit oproep va de aub ooiiiuü ai van de KoiiluktijHe Nederlfnduche ouiuiids if lot rt gi llug van d voorzaeulng van noodzakelijke lev en dH lioi en in lli l glMuhe gefiieuuten een bepaald btdrag pi r Itoofd getitort voor hot aantw ha lin van lev i nwiiildiieii n De ixMiaiiitMie lielooêde btdioudi ua oiir voorzl 4ie uiuMandBglhedea Moiuaal per iitaand e u ultdt ehog tedoen waaxdour duiziend n Nedirlandcrx in de rei dü lange droeve periode ecu U ht trftnl meenden te iiien gloren Met de im te gelaleutH d en iu het iHviUflte vertrouwen dat dv gtslano U lofleit spoedig viTweaeuiljkt zwiden fryrdeii bleven wij aditen doch moerten ongov Lwr tweo luaandeiv lol de ervaxiSg ko men dat van bet ulieden van kaait bolw viH en s H k vooreerst olete komen zou Van de zijde van hi Nwdvrlandtorhe Steiiiiuomit tt r plaattte Mitvijig elke InHClirijver een circulaire m H evn boiilwkje waardoor litvii de g iig niieid g diodeii werd miiaal per week lieh eokwle InvenAuii kk len zooak zuurkool anijbooueiK groene erwten haring o l ln aan t He ha foil Gemei orlograieovra V rie ndelgik h en Hrttech officier wa te Taoomt in den staat Waotiington to n hij een telegram kreeg met de aanu gilngi dat hij onmiddciiiyt naar New ork moe t koiiifn om een bepaalde boot te itöwen Dat zou kunnen ala allo aaoalimiiigen werden geJiaaldl Tot Chicago lukje dat Maar onderweg van daar mar i w York kwam er een mankement aan de locomotief en de trein kroeg vlar uur ertrag iig Dat beteekende dat de aaualultlng genniH zou worden De hooldaonduoteur van d en trfün aHndie naar Cleveland om den trein wat te laten wachten maar dat giog niet teniolDüte toen men te Cleveland aankwam was do trein voor New York weg oi daarmee ook de kana omi de boot nog op tijd te halen l a oiftioier vervoegde zich bij dmi hoofdt i7 e teur van de betrokken apoorwegmaattiohapfiij legde hem de zaak uit en vortoble Jat hij Uriliioh offfoiw woa He inepecteur liet nu uit pure vriend lykheid een extra brein Wpen voor den oiflcSer die dte boot moeet balen Uei kwam er op aan t Buflaio 187 ng mdj verder een snrttrein te pakken en dat lukte ook De bewuste offider I boeMo leta te betalen De rantMoenon w aren zeer klein 2 JO gr van de rnitgenoemdo K ro aten en alecWa 160 gram erwten per hoold De gHroogide boerenkool d4e op de li 4 voorkwant en waarvoor Iwt ranli 9en op 50 grflin per ho fd btipaaid was e waar velen reikiliatacnd naar tiiticagen ifl nog niet iiitgerHkt Bovendien werd Ona e o rantsoen an 25 gxaui aarttappeJaeei per hoofd verstrekt De iiboer dan gebreé lge vnniafgfaBf door genoenulo oomlté a heeft onderde hier veirblljiende Nederlander een zeer to vei4tlaren iiikHKK gidlieUl veröor aa ig die wij meenden omW uwe aandaoht te mooton Irrengen Het apoorwegonigeSuk Het spoor wegongeluk bij Davos Platz heeft volgens Zwitfler 6a bladen te Hoobwaid plaata gehad Do trein die door een van de Drnsateoha neeiutortende lawine werd getroffen beetond uit e en locomotief drie paaHagierMwagenA ea oea goederenw ft sf n Do twte aohtersie wagena werden 50 M uit het poor geworpen de andere twee bedolven Er zi 8 dooden onder de wrakhoop van den trein vandaan g JiaaJd Miadohien liggen er eohter nog nnwr onder do sneeuw De monhiniat van den treifi wordt vermist BU ena aan het mluiaterle van biiitenlandbcha zaken lo Dmi Haag vaa den Nederlandüchen consul te Davofl Plalz ontvangen telegirafiscJie berj ten zijn De Squire aioop nii door de lage hulsdoux De nachtelijke duisternie viel weldra in en van hier naar Sanre wat een lange llendlge rit Gelukkig liad hij twee knwiit bij zioh ieder nwH eqn lantaren g wap sid Zij stonden bij zijn aterk gespierd rij Eaard een eind den weg op dïe van ier reichl op Barre aanliep Ntó ver van den ingang tot de mederlj zag Boatfieldl den kleinen Oowrtabel Pyot in druk gesprek met IvofHed Bu dien keWtmweeter an Sir Mar ma Suke Do man sprak onopJioudeJijk döoe en met groote ofjgewondeiiiHtl terwifl Pyot bli aar van oageduJdl vergiing luaar tooh bevreesd wae om iets te zullen mle8on van a mans uitvoerig verhaal Toen Pyot lioatfield zag Het hij plotseling meeetw Busy staan dio verwonr derd mtdden In een zin blee steken en met open mond d i weglooper naetaarda LerbiedSg nam Fyot den hoed af nabij den Squire komende Mag ik 11 om een bmienstrfirfft verzoeken vroeg hij Boe een bev c irMt Waarvoor vroeg de waanUge Squire dio werktak terngdi möde en z66 In de war was vanwege dm gniweii tm moord die hem zooreoi verpJWitóngen opiei dat zijn ho M or bijna van barstte Ik geloof dat die ffobuik Rlhwuer ia dan wij dachten Wij moeten hetn niet laten Hi nappen Uiddef antwoordde Pjot Ik bea hoo naat beduusd Waar moet he bevelsohriflt voor dieneny Tof g n angMinemlng van den nwn di4 door het volk Prin van Onttwia wordt genoemd Ik kan vanaroul nog agenten nitzenden ot die gre vea van Velen ragen zich af of Uot thtvk aan doorziolit ot lakalieUl k die btj de commiesio voor tevenHn4dciulen ver orglng aan edorian ieir voorzit Wat de onderteekenaare der clnxilairp belieeuwchte ons op te roepen en ontfgnld te aten stort n Ia on tot nog tOft onbekend Noodge dwongen wendden wij ona Wdo sub ooiiiinbwie om een verbetering Inde rantaoene iliig en © liwiiüoring € fmU tMt de vertra ïtng daarin te bekoiiten dooh moeiK Ti na besprektitg metgenoetwio xmiimfWBle erkwinen dat oim txni uUiiicltt op verbetortng hiunn raijila onmogelijk oheen BÜITENLANDSCH NIEUWS ZWlTSEBLANa Opstootjes Db monacheti in Zwitserland iiijnen Het meest verplet lerende dat wlj 20 dezer vernamen wa dat znl h allerbedroevendMe rantaoen dat omi gwfurendo een aantal weken waa uiWerelkt deze weken voor het laatM plaat had Feuillaton Ion Mnde raad richten wij op tSane tot de Nftitviandtiohe re oering met de getrokkeiii giüg 4i de vier gen0ipmd m onder pijnlijke gedtichten uit de wonlngi naar dieni grooten weg Jt wafl voor het oogeoblA dü js meer voor hen te doen m de kleine woning waar de gelieimziiinige luier over d m gruwzamen moordt opgelicèt was door eene vrouwenhand HOOFDSTUK XL Bdltha a terugkeer Squire Boaüieild was hee JemMial van streeit Nog nooit In tïpi leven had zi anibt alf loagialraat hem oo moeilij f g scbenea noch zijn plictiit ats Generaadmajoor van het dlatriot zoo bezwaarlijk Een oiiibeateniide maar verontrufilende vreet had hem bevangen de vxeee dat als hij zijn plioli deed en het oud rzoek an den gtJieiriuzinnigen moord voortzette hi iets verachrikkelijka en atóohuwoluks zou vinden daw hij liever buiten bleef Hij trachtte luchthartig van de damea aitscheid te nemen noohtantt si rooiiide hij Lady Sue in do oogen to zien Ini eu dm getuigden van aj de ellende en angst dio zij moert govoeden ÓSan wae dat voor iedweu oen ha rtro6imul gefflt t Hij ga l fitha den ge ruikeili en handkus maar maajite eea eerMeduge en tocit sympathieke buiging voor het jonge mei je ia zoo moedig den gtft ei r van smart en schande in één teug Htut eelediffd Inatiniolnwtig vermeed bij Maomadiike een haod te geven hij wm werkeli blij dM deto op ztjii aladttmèaeiaifn niet had geiot Hij Bcbeen In gi dacbteii verzonken ons dtatriot te bewaken De morfwit naar kan det ver weg zijn en hij moet d kleeren van d n iimid ingeruild hebben I gon do zljfie We zuilen hem liua wpoedlg hebbeni maar het nxt kunnen wnzen dat hij vriendje heeft Vrienden Mogelijk a hu wel een Me Prini lij dele zeldo P ot die zelf mootrt lachen over zijne verondersteJUng Zeker zeker Dat zon kunnen zijn Uij zou machtige vrlendien kmmen hebben of de soodantge die zich l en de potllie iniMK eo wel tegen one zullen verzetten den kon een beveilschrlft van dienat zijn Zeker ge he4 t gelljlc Coa tabei I zeide Boatfleld Ga met mij naar Sarre dan geef Ik u vaa avond nog een maftdaat Hebt gij uw paard hier Neen üi dele maar newu mij lUei kwiaHjk door roet u naar Sarre te gaan verliezen wij te verf bjdl zoodat de agenten eei nuMgen souden kunnen uitgaan Wat in hfineknaani moet tk dan doen riep de Squire uit ongeduldig over het oponthoud daar hlj er naar ver langde om weg te kunnen gaan en Uj zijn gezelllgCT vimrliaard at de kwelleade emNitim van leaen onvnrgeltfUjkcn ée te kiinneo vergeten De jonge I anil eit is oen hoeketwunB Ui d at wierp I yol op die gang achter de zaak wilde zetten ziende dat zi i ijver mits bekroond mrt sucoeB bevordering voor hem zou brwigen Er moet papier n inkt In dM huls zijn Al Ui dele m paar wwn ja wlWe anhrÜ vw tn if kenen Irta dat aan kenanaibdeerenden Offleler ten kannen toonen of aan den Hootfd ooimfaaarii te Dover want tk nie dn wiigen van one daar hetii moeten tlWt Je in M mij niet kwalijk w j zoixAim gfWamev rd zUn in miaachien guMtratt worden In Hen wij zoo n scéuirk oogehaujiw Heten Zoo U gy wUl ram o iM Sqiilrf VlMr men er blJ ïl i f ov bl5 loS ri od oingAwrt h umt d wonhw 1 ga i Waolil loi Sir M nn dttk de damm weg iiji IliJ rl T IJi kno m bwal dU m vooruU n r buta no mu mur mr l i f nionHMi waolilfu hjl d troiMuliw Mhcw kloliw kerk tfn liMliiMlniMTg gevoel wMrvM hiJ In Hm hol virlangm om zl teniglK mri b d woi li g voor Sir Mani 5 ke Bing hlJ aoWer Ijn kn IK ro m WIK po g om dMi hoHi v n d onlng ijtt hHgi ii il I o Lhivia hul iMuMohen alin idini m bevoln d ime r hul I tH fi o tJ hoed kten X r ora hen k J d w IIOBMT AOOl WlSSS f ir MKtirdiiie reed m nw Uty lm opMjgm W ija kH dii achlM Z woTOng vMgoUa w WortI T rT l J