Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1917

Donderdag 3 Mei 1017 ISOa 13383a 50e Jtimr ang mmm goha w VERSCHIJNT DAGELIJKS 1 dt Zondt r MchiM tgevers Aa BRINKMAN ZOONa BUiTKNiANDSCH NUBUWa DurracKLANa Do Kijk If da ff lUiertvi U dt KijkifdMg puwuw hifiim g kuuiieu MfQ beweerd dot dü UiJkad an H4 lii r vuudaa vrüdivnuur iltmeu um bekend uiakm Maar de ur ltrtti preukt dat U u Uiwttfieu he ft d voorzllU r bet toetreden voji Amtilka bij dt l Kt dtaiwle beitproktti Hij ei u a eu nieuwii iiMChti fi tngtwutaiwlfr bevlt zlth biJ hel aaulal onzer vi adwi g vxiegd WLlvion viirz4 ordti i April Ul zijn boodsiehap aan hit ongrew dat hIJ in t bt img van ot an tfliKitfln en oiu d r gtpwhtaxfifldm willé oorli tege n 1 i it cJiianjd Toen WlLwon vi r pt ld bet rtelH tkt t verzekeren ain lilj geen vin roej e oui 1 n edan l op de vincira te UkkMi totm iMt en uilhongerlutpMior k g die eea ochetuluag in v u hul oude uit iH cheii eu voUtoiu uoUt aaAkowUgde eu in tofpojaiögf braoht WIIjwb vwlogr daartoe but recht toen hij bet Dultsche vuorHttI ofwodom vhmt bepaalde verblndiiigtn év veiUtfhtitt van Auirrlkoaen In na arl orti£ a op Anit riKaaoBotiu schelt a Ue gbtvi contrabande varvo ri a ea zou UH ud lit t l t n ziinor v lgia land heden tu du waa diaal ti lie UIlMa t h hp IHiiWohe volk voor aU et dat door ecu groep eerzuohtige locimi eai In d i ooriog U gt drevtai Hij verttit wtlitfr nie W vaa tW ku rijtui lie tien talUn Ttftk ziia btdrevttk vm oiw van dn biUenwe riiil al te 4ulton bikIi teu van di ffl ouiang et erp mn r woonko gtbracbteu vendNJgluMMU d r iJaadea litA Dulwcltc volk gortklu ilob i Vuaustua lyii alh ééa man aan Nu no vKJOlit ht t ttr vtrl i Kg n vsu ik vrijh 4 t m de HiaJlianki li kheid vuit zijn lt en WiJfMm zegt Amerika nirljdi nW nM iH t liuitAoho olk Daarvoor koeM rt h t sleoht gt5vool nw van genigimh U en vrlewl chap IJn dadea zijn tlaann t niet irg In owi cA tinimilnig Cellik de hoogste smH iMi Dultiwho rijk heelt g zeg i d t land zlt niet met Ru d s n i aangvlegenhik eo in oat onlseg n w ke buUenland cti4 regeling Tint reJi oni ia onze blnnenlanAïdi verhoud nfc n In ft grijptn Al ale tewkenen ni b J 1 gen n ert te bM4= lng van d w r U DEH AAT ÏÏITHANGBOED EANEENNEN wA haar 7CU verlc n vai u onzo krirbeid iiv haar nu kraauzinn sou maken Als een gnjaogd vborbij ruiter en paard loopen Ie oiuda RiJ mat MartuaAike niot Hl d preikto ovef wat haar dtiKt we zU al poedig bi d woning In Ri w K r op bear kloppen opmdip Bi ehsi i 1 aurfwft dt dtur Het liouvre a h van twee tatknt kaar Hen glom vraetuit n $ 6 i ltt U vtrbaoNd dat zy Httulie Bd 4IwUI sag df Wi laar ook i n g a gt4M mai l a ver bftzioff waa wpderkeer ïr t f Stiulrei zat in tn der hoogv te naaiPt den haard Met ver van hiwi ai aton de tHid Qtmkire in h u r haul ing teWc MvVr zich hal arilt li bci r H mt tsgen b ei vnzln n giit ti tï Mn een opdroebt van dro Squire Bij hft tlud vaji menTOuw é Chavo ee lond noatTit op I r kwam een ver drt igc lii op riiu g latit biJ de fediwdi Lit litiiAA kofliBt Z W wftMogen an sthi n vtphig J reu lOu Inkt t pa I et vtnreoi op tafel d cht Uj han m tt wiut duldt 11 tfat hij tie ou In rouw outkrv ra is ï hfci ev T wn onderwerp waarover zij ütih ni ïlle ui lat n Ook waa ia d hotiding v aiv de tKido Martha bij bei lm van I Alhav vaiul ril tr gfküfih n Har haj torr ght4d bh vr k t 1 iu loom erlc en blee a thabij den RWiig PlMn Koin bnntn fi f daiiu koin blooont Moet gtj ott al mmk i met Hhoe na Zijt gi heiMHiini voor d fft4wl men tiv io oüA vrouw ze r so nthil WoKi vorrolsA 79 Hij vilde de Uniirw in he t oog hou J waat hosfwtil er geen gwaarhjik pa m Thanet waren waa Hr Manna lite nift In een ntemiuin om alWn op eott eeoxamm dgnkorm weg te nj leo Toen hij M hef flauwe 1 clit dw an twtiw tag ve twliDen aan het dadö an 0 wee die daar soherp daalde oin weer teil te rffcra naar den rand van het bwjoh zettft Sir Mannaaiike Un votM In ö t fltyjibeiufl ou moaiite IcH op oui te ol geIl De Mt ftaa nog nle ver opBaMbottn i aZ vrouwenfigoiar ich za M en v n hrt troepj voor lusn uit on owkeerendo in allwijl naar htt doiu in Hij kon niet zoo dndolijk wen Wie 4er beidn d une Yn wa waot de riguur waa vtrfkomwi verborgin in den Wljdtm Rkaoiei maar towi tk p rJ o n bij htva kwaan ïag hij dat hrt I ditti was Hij had haar tt en wilUnhoidiea door den weg to orept rrwi hij daclt pt zelta over om af t tijg n Oenkoad dat ei M vergeten bad en d © twoe g4 I khr VerffauwDiheD omdat zij haar had icn toflBWtaao aJlepii terog t keeran maar w een pijl uit em boog vloog ij bon Adverteert in dit Blad Advertentiën FilllüiiiullKoijiuliInlinBliFii D door den Rwhur ComitiltMrif lowjfc keurda einlu Ult lecllii ili il In hd UUwnml NICOLAAl UITENBROEE r a boonkwMkvr vonande t Wad4la T a i heden ter Onffie ven d Arrondiieementl Kech b i k l Rouerdem n vin bel Kanton reokl Ie Gouthi Ccdepoaeerd D Corelot M A J THOMAS 1213 14 RMIerdaB 10 April 1917 Mevrouw A OOEOBWAAGEN Goune 103 vree i half Juni aene DIENSTBODE Nieuwe Schouwburg Sodeteit ONS OENOEOEN BUITENOEWONE VOORSTELLINO p DONDEKDAO 3 MEI 1917 DOOR Dl If IET BsneiDiMKi Tiiieei Dlr tie VAN E1J8DEN en TARTAUD OpooI Laohsuce Dt Verloren Dochter EUijipel in 3 badniven vn LUOWIQ PULDA n Aaavaat Friiiaa dar plaaliaal Lo e en Slallai Leden I 1 U niel leden r 1 50 Balcon Ledao f 1 niei leden tl 3B Galerij Uden ol mei leden f O 40 Alle prijaen verhoogd mei 5 voor Auleurarechlen 1241 38 Plaalibeiprekinl bi lolin Woanadil 2 Mei dei avoode S uur k 10 cenu per pleali Steent Gooilo s Indostrie Voer hal Stoomeo of ïervefl vani Dames Heeren en Kinderkleeding Costuums Japonnen Mantels Mantelcostuums Dekens Gordijnen Tafelkleeden Overgordijnen Kussens Kleedjes Bl iuses Rokken het aangewezen adres 28290 ïior Ml M onstreken enxa anzaf la DeBRIlNDSTOrFENCiMISSIE District GOUDA omvattende de Gemeenten Goudai Haaitreoht Moordreoht Gouderakf Reeuwqk en Stolwijk brengt ter kennis van de hoofden van gezinnen waaronder m dit verband mede te ver staan beituurderi van Rukt Provinoiale Gemeentetebouwen geitiohten loholen matfaziinen hoteli rettaurantt café ii enz dat op den 3en 4en 5en y £I I917 I verlmitfbaar zijn Aanvraagbiljetten voor HUISBRAND voor te OOUda gevestigden ten KANTORE DER COMMISSIE aan de VEST lioek Gouwe te GOUDi en voor de in de OVSflgs pAiatSVft geTestigdei bij de Plaatselllic Bpandston n C nmis Sinn Hat kantoor ta Qouda ia gaopand wan jiQ 4 uuPa De Aanvraagbiljetten moeten WÓÓP den 8 ÉÉcfi 1917 nauwkeurig ingevuld worden ingeleverd na dien d pïffl lngeleijefddbiljetten worden met in behandeling genomen J GOUDA 2 Mei 1917 1284 120 De N V AUTOMOBIELHANDEL en VERHUURIN CHTING maakt bekend dat zIJ voorloopig over voldoende toorraad benzio besdiikt om baar bedrijf voort te zetten Tel 400 Ridder van Catsweg 17e Gouda Moderakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aanz ilot n bl da varaaiiltla voor Moda vakieholan ta s Qravaiitaata Öoedgokenrd bg Kon Besl 26 Aug 11 No 4B Opleiding tot Coatumiópe Coupeuae en Leeparea tak ülHBiliild mr il u gM li iHni MOIGEI felilU n iVOMISDi Plaataing van laerlingen Dinsdag on Donderdag aan de School Oouwe 109 Dlr Dames v HEYZELENDOORN H Abonneert U op Het Stefloyrafiscb Verslag van het Verhandelde in den Qemeanteraad wan Gouit Bevat ALLE bg den Raad inkomende tukken de beaohikkingen daarop en de Btenografiüch opgenomen discnsaies alles bgeen m boekformaau ABONNEMENTSPRIJS TOOI abonni i op dit blad I 0 25 per kwartaal bg Toomitbetahng Toor niet abonné s I 0 50 per kwartaal bg vootaitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA taeo s UUijke FaMeo pveslillellforirfeer OPÖBRICHT irM Voedert uw r met de utoara murwe LIJINZAADROEREIN merk STER en W L an SOVftBOOMENKOEKEII mark W La Titmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Ber IHt loma Parij lOOO Negen Gmtden MedaiUe Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Fa W J v jZANEN 20 O Haven AtaUar voor Moderne Portret FotofraSe i De NATiOmiLE BAIIIiyEIIEEIIIGIIIG Kantoor QOUDA bevordert de oprichting van Nieuwe zaken op COMMERCIEEL en ifiTin co Voorkomt INDUSTRIEEL GEBIED Sm worde tevens llitnuinHendlbl DobrJtoevoP KAASPbEÖER b Zdcjit enihelder van L KORT Jn BlAU der iJAA4 idoet haar DR06EN b ing Vdn t de Korst v v ur lerwvl I een l o aT6ËBR iÈN mim £ e Qgbniikerts Zy mkhen c p 2 j 1281 okv rkr gb fl y Te StOlwJjt bu A MATZIJl eriW M DK VBEOGT Tl Gouderak by C ïfcORDBGIMlAf To Berkcnwoude A chterh eklfiu I DÉKKE 1 liè Ti DUITSCH Zeer mooie aolledcMeubelen ab Tafela Stoelenr Kasten Spienls Schllderqeiid Theeta fel8 Bulfetten StQtaméublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ene enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Stqikast 120 Sfliltafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ens timnnuiw inniiiiiuiiiiteftft Ml Rotterdam Duitschë ïaal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER Invaar Dullmh M O CM Houtmanseracht 10 OOUDA Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Ëenvertrouwdadres ITaaimacMnes Ë voor het maken en stoScereo = van MEUBELEN Is bQ g N HE85ING S Peperstraat 24 t Couda S BMIgke pigeen pnma mai naai Reparatio aan alle mea SS beien want SINGER Naaimacblnes zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle httishoudekjk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt V krQscn In al onze winkels Eenig Depot van Tiiee uit het Macazijn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM SINGER Maatschappij Depöta alom GOUDA Kleiweg 5 Desa Theeta worden ef eleverd in versagalda pakjea Tan vijf twee en een half en Mn Ned oni met Tanaeldinl Tan Nommer en Prl i Toorsien van Tolfaai de Wet edeponeerd Mark Zich tgt de nily feria Taa Uwe a aid ofdari aanbcTalend t J C BUL voorhau 1 BRBBBAART U 5 7 10 Markt g Abonneert U op dit Blai Sa Ce van Oudheusden Co A a BlïTE A P1AN0 OROELS KUNSTSPELPIANO S 3 Mei 8K uur BlauTï KniJ Vflf dOTing au Jouda Plaotselii Keu Ni iwe Schouwburg Bo To LeveriM fraaco huli laii d Oaranlie billijkeprijxea Specialiteit Staaanaa varhana raparaaran 917 10 DEM H aa WagraBtrMtlia T l m 3 Ml Haaetrecht Novmil fl u Vwg IJaolub 4 Mal Haaatrwbt oncordi Vontw AnU Oorlcg Kau 7 Mal a uur Oobouw Boa on Woning toedoht Otideretandbcomiirfflaie Ar moimoig Baleeld Tameken wij garegetd tUdig mededeellng to nwgea oniraiigflil van TCTgadorliiCYBi ooncerten yvKmtkéi$ü den am mi doie dan In oma a Bda ta Tanmldni Dienstaanbiedmgen hebben in de Qoudsche Courant êteei aueeei MT D ie idTerlrntieii kostoa sleckls bij TooraitbeliliDg 1 5 regeli 0 25 voor elke rogel moer 6 oents iïeotriaek Dmkkaiit A BRINKUAN t ZOON ötwiJa Opgaaf mtalmtend aan het Bnrean ABONNEMENTSraiJS i per kwarla l f I 25 per week II cent k ai iial f I 7S per week 14 cant ovcraj waa f ar fOM par kwartaal f l SO met Zondn lad nd ibl l p f aar de bexor n par loopei IMk PVUICO Akanne niaa urden i UstMn don boekbaodel o de poiiMntorea ADVK TKNTI PJMJS óaitlik 4inl nomcii a n om buracu Ma f 31 GtfuD bi fll co de ptrti amDrea J Uu Gouda e omMrekcn bcfioorendc tt t len betor ki n jS refeii f O 35 elke regel awci f ü lp Bi dne aclit rMflTol endiJ plaaitln en i jlrdea 4l ze ie£ n iwh Iwrekcfid vVn balten Oqpé ea den bMOr£k ing l JS re eli f 0 8 d re cl iiiM f O IS i retel Telefoon Interp 82 iltlssiscti one 4l9 Pf s na in ükp om fOo Opoot vpecioscontoP nti i a otneos a t 1 ONji OVpHZlfcHT ü Er Ib alW wal g niouw oj als do kiachtig artaierloTuur ohm hooirto tolUn iigen ten Afoorden van het dal van d Oitus Uan Zij werden met verliezen terugtee orpe In het gebied ten Noorden Van het Oituudal werd een aanval van Russische afd el igen afgeslagen Overigens vonden hio ndaariaitilleriegevechten plaats In het Russisch stafbencht vlndenTTwi dat de Turken ten Z W vam GloemichMane tal van aanvallen ondernamen ze werden echtoy afgeslagen Eveneens werden Tirk sche aanvallen afgeslagen ten noordwe iten van pinot In de Zwarte Zee heeft een Rusèlsche du oot bU den Bosporus een grootl zeil Bchipl van 1000 ton benevens een atoon boot van iet steepboottype tot zinken gebi acht De bemanningen van beide schepen vlucht ten dp de kust Tydens df beschieting van stooitischip werd de Russische duikboot even na beschoten door een kustbatterij van 3 duima stukken Met drie Juistgerichte schollen bracht de duikboot de battel ij tot zwijgen Een afdeeling v andelyke luclitechepen heeft een aanval ondernomen op Tekoetajiae en di arb J 20 bommen op de stad gev orpen Het 18 wel eens vermakelijk te lezen welk een seniele aftakeling de oorlogvoerenden elkaar tp de schoenen schuiven 7oo wordt uit het Italiaansche groote hoofdkwartier aan de Corriera della Sera gemeld Dei govallen van desertie bu het Oosten ruks ch Hpngaarsche leger hebben een on ruatwekkenden omvang erisngd Er zijn on langs vereenigingen ontdekt uitsluitend bestaande uit deserteui s Dit w ordt volgens de getuigenissen der krygsgevangenen hetzij door oorlogsmoeheid hetzij door onvol iotnd voedsel hetzj vooral door de min achting waarmede de troepen behandeld worden door de officieren die aan het fiont in hun schuilholen blyven kaartspelen en dnnken terwol zy hun stornicolonnea on der bevel van ka ietten en onderofficieien in het vuur zenden verooizaakt D soldaten walgen zoodanig van deze schandalen dat zy by de eerste de beste ge legenlieid deserieeren ondanks de streng heid van de tucht In Mesopotamië gaan de Engfelschen nog steeds vooruit Zy hebben Maandag t 13de Turksche legercorps dat in b op be de oevers van de Sjat el Adhem verschanst had by verrassing aangevallen en de eerste twee hnies waarbinnen ook een versterkt dorp lag genomen Een sterke egenaanval deed het dorp weer verloren gaan maai dit weid spoedig hernomen De Turken zijn naar de Joebel Hamrin heuvels teruggedreven De ïi tryd op de fronten ifiet van groot hevig ieid is woedt de papierfiti oorlog de te fel Ier Zoo worden tharts d T liegenicr presta y iB in den breede uitgokieten de communi is vin de tegenraMj gecHtiseerd en ierlei Beschouwingeiii bhoude IWii z n voor al di ngen ttiin of ineerwl Bvoelg geworden j fl f Vitn Ifet bngelsche Iront n tiét totaal m tfl van belang gemela Van hej Fpin che f nt alteen zeer kj ach e vutftwlssehng tnjl N WJ van R ims en m Chahip tgne in de vaiken yin Moronvilliera th Aubf ive Door leslaagdK onderneming op kliuic schaal wonden qe l ranschcn veld in Ah bosachen bemesten Iden Mont Conullet ïn een vorig overzicht hebbeÉliilwitj r aJ eeqa op gewezen dat het Dujtac oommu nlqUé veelal later komt dan heti JEngeleche of Fransflhe dwz dat de feiten later ver f meld worden Dit is volkomen logisch om dat jKe Duitschers alt d probeeren het ver lorefl gebied te heroveren Het verlies wordt dan l in die hoop op herovering voorloopig niet eiH Id en eerst later als de kans ver kekgh J en de tegenaanvallen zonder luc ces verioopen zijn bekend gemaakt I e2e tactiek vinden we vwriueld m een Pransch bencht dat zegt De Duitsche staf onthoudt zich ervan te spreken over de vorderingen van de I ian Bchcn fn het heuvelland van MoronvilUers bl de hoop dat het dooi een tegenaanval zal gelukken de verloren stelling te herove ren De hevige vijandige aanvallen vooral op de noordelijke en oostelyke helling van den Moijt Haut hadden geen succes de Fran schen handhaafden zich geheel in de op 30 April bezette stellingen en houden tunachen Beine en Moronvilliers alle hellingen bezet van de hoogten waarvan zy vroeger alleen maar den heuvelkam bezet hielden De zwa re verhezen die den vijand zyn toegebracht Eljn een welsprekend antwooitl op de Duit che beweringen dat het offensief tier geal lieerden op een mislukking zou zyn uitge leopen Aan gevangenen veiloren zü 40 696 man het effectief van vier devisies a n zwaai geschut en veldgeschut 437 ka nonnen en bovendien 346 loopgraafmoi tie ren en 882 nyichinegeweren De Ruaaen c n tot het offerisief overge g iafi li het op bescheiden schaal z Ia verscheidene sectoren zegt het Duit Mlw bericht was de artiUeriebedruvigheld der KtiOHD en noodgedwongen hoe vrien d l4jk klinkt dit noodgedwongen ook de mze leTandigeP dan m den laataten tyd Id b t grensgcbergte van Molkau vielen verscheidene Ruasfache battaljons na een Feuilleton i oilIJ d n hoe ï di p T o er haar UfloM Kdiokken h tibemde Het Nest van den Sperwer Etfi naaatkch verbaal uit deo tUd vu 4 Puriteuua 4er 17e eeuw door BARONES OBCZT N fll Hli aar lie okele pQg nbllkkfn vei wondwd wftt dit t bMrild hot Ilij wottttóo 7olIs don hit oui ten einde to i n waar Wilha hen ging Maar zj liad het hekje voor de woning der Lam hej4s reodë t eTeikt en onmiddi tlijk d khuk oi dllolit en feir Mamiadikt kon idankö den nvlet haar getrlaant zi n rivtg 0 OT de vlakke stfenen tiw liin liLk en woning giiande Ook hooi ie h j dat ze drifti f op de dwir klopte als imiaud dn omndlHlijk wilde to fffJatra word n Hij war io een oogmblik nndenktnde frn in dcT tiug 1 grjpendo omdat do hit aanstalten maakte om mmr hi ui tt gaan IIij twijftlde nUt of Ld iha oli tcrfttonl weer t rugkonicn aiit hij piften do ook gra 1 to hf lten i do tair opea waa gedaan en er o i flauw licht op haar mau ti I waa gevallen Tofvi uai 7iJ 1 1 do wonjifcg van d o idw Martha Vftrdwtntn óór heni waren de Uckten hoo langer hoe vudvr gej it FUijkbOiar had men het wöggaan flu iwlitha ni Jt opgemerkt De mannen lUpen voorop lU Su wae ODSOlwiJfeld te difp In g ijailttn verzon kin imx op hare aoMto otugeving acht te t v en 8ir MunnatkikH weulilde nog wat te doen Idajtba kwam nlH terug en de deur was achttr liaer weer grieten De be liuifdhefd ordi rd ei da i hij wtuohlto om haar liultfwaarta te g4Mden Maar het f t dnt ziJ naar de woning der I amherl terug waa gi faan toet de kaua an alleen ttrutf tw nwetea loopm iangi een donkeren sleohten nog wan p vreemd dan dat het bij d ii onruH i gon uian geou begin van ac tcailiKht zou BEHALVE ZON N FEESTDAGEN INOKZONDEN MEDEDEEUNflEN l 4 ratala aOa fa al laaaa Jl Op de owpaiinn dubbel tarici Gawaaa adT rteatiAn m ladciondaa medadeallat pr j Onwie letter en randen naar plaataniiiala KLEINE ikPVEETENTlfiN aanTralea ea eanhadnfaa balra S ap d l drainii I koop en erkoop boa aa Tarbüur l S r A 2S alha r al Mat aM U Taafa betahoa Mazimora fitMCta 10 rageia BawiJMnMaian S € a§l Telefoon Interc 82e 1 1 I Engolschcn hebben 159 geviiguicn ge maakt ow een regiments onnmutant Omtrent de actie tor efi meldt een telegram uit Londen dat het lüngelsche ss Gma van 2784 ton Dii sdag door een torpedo af geschat uit een Duits S b zeeyi cgtuig ge troffen en bij Aldcburgh n don grond is ge boord De geheele bemanning ia gered Het geschut van de Gen heeft een ander zeevlipgtfilg dat ook aan den aanval deel nam geveld De inzittenden zyn gcvapgen genomen Verder is het troepen tt ansportachlp Ballat at dat zich op de tbulareis bevond met een groot aantal AustroUlche troepen aan boord den 25sten April dpor een duikboot getorpedeerd op een afstand van 88 myleti van de Brugelsche kust Ten gevolge van de uitstekende discipline en het flink gedrag gedrag der troepen kreften alle soldaten In de reddingbooten een plaats en mrden zU door een der Engelsche patroulllevaartui gen dat spoedig opdaagde naar de haven gebracht Er kwam niemand om het leven Als alles zoo op rolletjes biyft loopen zulten we waarschynlijk de laitsten der Mohikanen nog aan het Wostfront zien De Amerikaanscho afgevaardigde Kahn heeft een wetsontwerp ingediend om de regeenng te machtigen tien of meer regimenten In diaansche ruitery oan te werven Elk der Romihuiden toege ezen gebied zat door de werf offlciereti en de genedsheeien voor de keuring worden bezodht Elke Indiaan die zirh laat aanwerven zal volgens het voor Btet burger van de Ver Staten worden zon beurte van rechten op de gelden en landen van zyn stam Misschien sjn ze er nog niet ens happig op Maar in elk geval houdt de regeenng zich bereid een expeditie korps naar Luropa te zenden ingeval de geallieerden het raad zoam oordeelcn da benoodlgde schepen te onttrekken aan het verschepen van voed sel om te dienen voor de troepen transpor ten Verder wordtr gemeld dat duizend docto ren onmlddetiyk naar Europa gezonden zul len worden in Amerkaansche uniformen Dit IS het eerste militaire contingent dat gelyk het departement van Oorlog heeft be kend gemaakt naar ui opa zal vertrekkeh De eerste formeele conferentie van de Engelsche missie met de Amenkaansche autontelten is gisteren gehouden Daar ku am ter sprake het verbtrekken van voed sel door de Vereenïgde Staten aan de En tente mogendheden en de quoestia van de acheepsgelegenheid on die voorraden te vervoeren Het woidt waarschyniyk geacht dat een plan zal worden uitgewerkt tot on middelluke controleormg van het voeding vraagstuk van Washington uit © ok de quaestie van den uitvoer naar neutra len 13 besproken Het schynt ln Noor negen en Zweden verontrust door de vooruitaichten de vestiging overwegen van oen perinfu tnt bureau In Amerika ter betiurti ffing van hun voedselvoorziening uit dii bron T n laatatQ wnw ziringen dat men om trent de conferentie te Stockholm lün ver i Wacbtinffen maar niet te hoon moet apan i iten Engeland dat geen vrede wil alvorena l et oorlogsdoel de algeheele verplettering if n den Duitachen concurrent bereikt ii loet al het mogeiyke de conferentie op niets Ie doen ultloopen terwyi ook Frankrijk door het Btellen van onaannemelUke voor Waarden het werk niet ut vergemakkelijk l en Indien de leiden er niet in Blag n dei tjwee gevoelige t er punten waarop m n ilich dreigt bUnd te ataran wy bedoelen de achuldvraag en de kwestie EIeob I otharingen bulten beipreking te laten dan is het wel ukar dat men niet het minste resultaat zal kunnen behalen I e Buuiich socialisten hebben In hun program vastgesteld een vrede te wenachen xonder annexe tlea en schadeloosstellingen De kjeuer van Oo tenr k komt hun in dexe tegemoet door openlijk te verklaren geen gebiedsuitbrei ding ten koate van Rusland te wcnschen dat hy Servië als zelfstandige staat zal herstel len en dit zwaarbeproefde land t vurig begeerde open venster aan de Adnat Zee tuV gunnen Op handige wijze hebben de Fran schen aan de Russen de vraag voorgelegd met uw vrede zonder annexatie bedoelt gU toch met dat Frankrijk zljn Eltas Lotharin gen niet zal terugkrijgen T Nu is het dr groote vraag of de RUsBlsche arbelderspar tij die momenteel zoov hwft in te br n j gen de kans v loopen terwiUe van l n liondgeDOüt van Czaar Nicolaaa den vrede weder voor onbeperkten tijd uitgesteld te zien en de bloedige worsteling te besten digen Dit is toch een gewichtig punt waai over de partyen het niet Ücht e ns gullen worden Sedert tientallen van Jaren heeftt Immers de Fransche revanche politiek do teruggave van Elzas Lotharingen als voor waarde stellende de haat tegen t Duitscho volk den overwinnaar van 1871 opgezweept en de Franschen zullen den oorlog niet s gewonnen kunnen beschouwen zonder den Elzas weder terug te hebben gekregen Als men nagaat dat Straatsburg tot 1681 bij het Dultsche rijk behoord heeft toen door Lodewilk XIV bü Frankrijk werd getrok ken om in 1871 weer Duitsch te uorden zal men kunnen verwachten dat andere volken zooals buv Engeland dezen eiscï niet zoo j natuurlijk en gebiedend aehten als de Franschen zelf Als Engeland In deze vóór i Frankrijk partü trekt moet het lelf ten opzichte van het geknechte lerlfthd de nood i zakelijke caii8e4u uities y m jm d rgeHft ij polltiok aanvfwrden ï T s££X KX iXlM i 1 1 i J i Mu ii J ii ip i 1 1 i i H t moeat een opgewonO onweder st6aiil arp btfg ertrt gew M iijn om ze kurh ld te vorkrijgen in dio u m lin VU Bubrikkvli o verutoedonH Dat iain ï ilorl dood wï wat voor d hanl Ui vpiTnoord wod in goku wl wird gevondtm in het oo uura van dt i bavae o aia Frlna van Orlcan die t ee feg ven leidden zeer zeker tül sdpol ts viie conclu i o Maar oluihflon IjiJihAiü hanid had gehad in het on4wtir iei tn It 1 guneilgen van MatraMudukeTH plémiMi iiKt t tooh ond ziJ Avif t j tknr opln r an den oven gctoimzJniiue a gruwzimei tnooH zóó afud uwo jk dat 7 j di on ntogylijk kon aanaenien en uwivl 70tK ta naiir aanwljzligen die wo r l mketi wat haar weiulgjo gesoiut er l uwli had ge Maar ho w6l zij n ot alte tniuAtt en kraola hajo eigen ooneluM hi trt o Ij kon dfe niet Iom laLcoi en niio et er al door aan dtmken ha daar on h r door lepd zij rfeor dtm twiJÏH d e J iripun d op Ho hoep dat zij lejuand die er atieg van y Hf Zei r dte letnen ï wae alleen Mormaliukfl jmar bij h n dtorCde zij m 4 zulke vrftyoa ui 1 awkonien Mw chl n wwt dei ouA Martha ofRl chnrd i anri ert er wol moer van danzj hwiilm willen BOffgtn Al een slanpuan 1 dolaar li p zaj zinnende e tooh nlit zcin wuflt denkendi o e4 eu aoliler de anderen nle Opemn alfl b J hijf v l ig WBi ziJ overttiijfd dat rij mofwt psau naar de oiilng der ide vrou wanr CM k de vertnoonU wa v al zao eU licht bad tioea opgoas ftt boe éon wokktn Wat zj daar kon zijn gaan doen voiio Uij nltt Vm leete trok hij er do ïhoudtre over op Van i dltha tooli had hiJ ni te vrewsen Hunne l e laiigtn Hepen te veH 8aain In allen gevatl liad Iiij geen zin hu üi t haar acbtor ai i langzaam en voet staps naar hula U njdea te in nder om dat ziJ do wcJ cenigi maar tuoh d o vrouw v afc dit alles va hem v ml I l e taatBto litiihtci in iwi intense verlangen om zieh tiutkii uit de vo ttn t kunnen uiai en efi dat eeuwige lutsttlUin op to geven te vluchten i t den gouden wlwit dien hij met zoovLtl g vaar l ciuachi d had dit deed htiD beMhittm ooi d n hil zyn zin tt gov en en naai huis te gaan Hij zou een knt eht ztnten en met di z luoeot 1 Uiha maar zien hoo zij 7H1 reddf I c hit was fvillig om tci gaaa Hijyette ir die npor o U tot en gewtriklfndraf Weldra hal hy do klaiue groepingthaald HiJ zond o irago I oogoodmpt oen lantaarn ttrug m het bevelaan do woning van 4 Lam wrta naarMevrouw de Cha aiiso Ie vractn ver der te doen vvat zij verkoos j Hij vrotig Iad Sue o zij oehler hem wiUIe opstijgen maar deze w erd het Hij Het zijn hit nu weer atuppea en zoo ging hei vinnind rde troepje terug naar Aool Court HOOfIDSrrUK XLI j Hall ttoanb W al I diillia eiKenlijk naar te woning i d r QuakereB had g th evm xou zij ze uUt met zeiierbeid UvMum Iponnen ze gtu