Goudsche Courant, maandag 7 mei 1917

Verdacht van kiiulerniooni In verband met het vinden van een kinderldkje in den Uaael nabU de Mallegataluls ia door de politie hier aangehouden de hier ter atede woonachtige ongehuwde vrouw L die verdacht wordt zich aan het misdrUf van kindermoord te heU en achuldig gemaakt Na haar aanhouding verklaarde deze vrouw voor den Commisaaria van Politie in de eerste week van April moeder geworden te zijn van een kind Uit vrees van ontdekking heeft zü toen het kind om zich daarvan te ontlasten met een zakdoek het mondje dichtgeanoerd en het zoo een paar dagen by zich gehouden Het kind dat tengevolge van vtratikking is overleden is op 10 April des avonda nabjj de Mallegataluls In den Ussel geworpen ter plaatse waar het lykje later is opgevischt De ongehuwde moeder is thana overgebracht naar het Huis van Bewaring te Retdam Het lijkje ia voor een sectie onderzoek naar het Stedelük Ziekenhuis te Rotterdam vervoerd Bchrifte by het opmaken der staten van afgeleverde melk Door deu Burgemeester is de Brandstof f enoom missie met 2 leden uitgebreid Daartoe werden bunoemd de heeren M J de Lint en J de Qooyer Secretaris is de heer Cretée HAASTBBCHT Gevaarlijk sujet gepakt ZateixiiaigBivoüd i l oiiWPoakrt f uur werd de polUle aüiler Jn k niil Kl U I I dnl er te Uoim paK VlU ij den lanibbüiiwer NeeUnnan mn goipl horloge g sti l vi wai Iietv t4k collier Uni du i Wrer aflMuidig nenl gwiuakt waarbij dcae op zijn vervolg T eenlgo rteliotm u e n revolner kwwf Oiiniliddii ilijk gin n de gemei nivn eld wftc ileT J van Hi t de Uljfc ve d wacli er H rabeijK ir n te on xiz Ui K vWdwooh4er K stcvlKHiwer naar dt jilaais v aau dto i iilireker zieh woariKhijitlijik ophield DvtfO w s lurde reden iiu oiv i owwagt i en aan kii Dllwijkerweg afgeHtapi om te traohteii door via ö4olwi t lo Vtyrdwipim aan zlpi arrestatie te oiitkonw n llij ltad Vi iiwe bulttn den waaid gureken K He t noemdö veldKvaeiliieifit wami hem pwJig op het tipuor eu oiiiiin vrdeu 1m ii t l lyveïi frtaan KoeiblofdiH riolttte hri iHHs flohap zijn rovoiver op de poiJlie nwiar vóór hg kon aitrt kLLn ohoot tie veldwaohUT H Tnt ijer iKm Iu he btvn au VÜrt gnep Het k geblik n te zi i de JH iaiifcV 1 Hillding UrtMit naar van gi tioorte dk op gaf U Rotterdam tliui to b ooron l en iTJsten Aj TÜ waa hij MW thit db govmige nu uiktrilagen waar lig bij e kawr rt d j 5 jaar iRvfl doorgebroclït l oor hi t kordaat optndtn van boven iinuKiiuiïe puiiliLtiinuui üi w du vitw de l aiKl griegd op een govawilijk ijoi dut gedtirendio eenig dagesi in d MSen watrfA acliijnt te hot l iii ron l g w irv uju Berooving Twee onbekende mannen hebben op de Coolvest te Rotterdam gisternacht de tuinier A M W van hier beroofd van een portemonnaie met f 37 een horloge met ketting een twee gonden ringen Inbrekers gearresteerd Op aanw jzing van eenige burgers z ngiflteravond in het kantoor van den Bargedienst aan het Rotterdamache Voer tweepersonen op heeterdaad betrapt toen zUbezig waren een lessenaar te foiipeeren omzich het daarin aanwezige geld toe te eigenen door de komst van de politie werdenz in hun werk gestoord en deze nam bei 1 den mee I Het bleken te zgn de ajouwerlieden W v d L en N de J Een van beiden waa vroeger in dienst van de Barge ondememing en hg wist dat Zaterdagaavonds een vt4 belangrijk geldsbedrag in den lessenaar op het kantoor wordt geborgen Daarom wilde hg op Zondag zgn sLag slaan om dat geld machtig te worden Beide personen verschaften zich toegang door het opschuiven van een raam en trachtten met behulp van een kolenschop inbrekers materiaal hadden zy niet de leïsenaar open te breken Deze werd daardoor wel erg gehavend maar heeft het lang genoeg uitgehouden om de inbrekers te kuzmen doen arreeteeren Het schijnt dat een van hen ijf beiden niet vrij van sterken drank z n geweest hetgeen in het kantoor werd aangetroffen gaf daarvan blgk Ook andere ongewenschte kenteekenen van hun bezoek werden daar aangetroffen De beide aangehoudenen zijn nadat zjj gistren vla hetzelfde raaKi als waardoor zij waren binnengekqpien het kantoor van de Barge met politie hadden fprlaten om in het Qomraissariaat van Politie te overnachten heden overgebracht naar het Bvii van Bewaring te Rotterdam Rotterdamache Veemarkt van 7 Mei Aanvoer 766 vette runderen 191 vette en graskalveren 267 vavkans 174 schapen en lammeren Prijzen Runderen te kw ƒ 126 2e kw ƒ 110 3e kw ƒ 90 Ossen la kw ƒ 124 2e kw ƒ 108 3e kw ƒ 86 Kalveren Ie kw ƒ 160 2e kw ƒ 140 Be kw ƒ 100 Schapen Ie kw 90 2e kw ƒ 80 e kw ƒ 76 Lammeren Ifl kW ƒ 88 2e kw 90 varkens Ie kW ƒ J I8 2e kw ƒ 98 8e kW ƒ 90 licht soort IS kW ƒ 80 2 kw i 76 Mel betooging Zaterdagavond Is in onze stad door de sociaal democraten het Meifeest herdacht Van een viering kon eigenlijk niet gesproken worden daar was t trouwens ook te koud voor In den tuin van de Sociëteit Ons Genoegen kwamen de verschillende vereenigingen met hun vaandels bgeen en met de muziek van De Pionier voorop werd de stad doorgewandeld Nadat men weer goed en wel in den tuin van Ons Genoegen teruggekeerd wa sprak de heer Dgkgraaf in de zaal de deelnemers toe Belaatingen De Rijksklerk 2e klasse J J Wringer is definitief in plaats van tijdelijk aan het belastingkantoor alhier geplaatst De Rijksklerk Se klasse ten belastingkantore alhier H Vos is verplaatst naar de inSpectie alhiei De Hpaklerk 8e klae B W v d Berg is verplaatst van de inspectie naar het belabtingkantoor alhier Beiden met ingang van 1 Mei Een biddag Door de classe Oonda der Geref Kerken is aangenomen het volgende voorstel van de Kerk van Waddingsveen De classe Gouda richt aich tot gedeputeerden der Generale Synode aangewezen om een biddag uit te sohrgven met de vraag Of vanwege den toeuemenden oeoonomischen druk en internationale crisis en de nog weinige verootmoediging het niet wenschelyk zon zijn voor onae Geref Kerken binnen korten tgdeenbiddag uit te schrijven Stand SCHOONHOVEN Examen Akte L O Te Utrecht slaagde Zaterdag voor het examen akte L O de heer G Tafié alhier BEBKENWOUDB De verhuring van landerijen van den polder Berkenwoude heeft heden opgebracht f 287 tegen f 228 in het vorige Jaar OUDEWATER Door de gemeen te pol itie is tegen de melkslijter v d K proces verbaal opgemaakt wegens Vftlaohbeid ia ge W OOEVLOOEN UH T KANAItIK Uu Initn UI im KineoattiloM T iM Md Mmmtei t ni u bnor cQ Kni rlau 1 Hl il ls 11 l l ï ii kon oi ri iiWriM iliiB lM l t ti lil It ll min dil v aU wi rkliKi j i n r DtiHlMdilwiU gtnorrd zi i i gwn g v l daiki iiHik f T Ie iJfdijii aan om alU lk 4 ï ii naar Imn viulnTtaiMl ti ruR u OM arhmMt TWEEDE KAMER W UTOontcl Umbarg Buitcnvewoon oorlogKrcdiet De Kamer houdt er Boms een xonderlioge w JM van werken op na Midden In de discuuie over het buitengewoon krediet kwam aan de orde het wetsroorstel Limburg c s in lake de toelating tot d Universiteit De strekking daarvan is bekend het ia de bedoeling om de Jongelui die in het bezit z d van diploma eindexamen H B S In de gelegenheid te atollen ook in de wis en natuurkundige vakken te atudeeren Het ia door de voorstetlera aangegeven alsof het hier een zeer eenvoudige taak betreft en de instemming die in onderwijakringen is gebleken doet vermoeden dat er büna een algemeen verlangen naar deze wü glng beitond In de Kamer werd echter door verschillende personen er op gewezen dat het hier lang geen eenvoudige en simpele kwestie geldt Ze raakt de groote en principieele vraag van de al dan niet klassieke opleiding By de lyceum ontwerpen die al geruimen tijd gereed liggen ia deze kweatie in haar heel en in principe behandeld naast de vete andere kweatiea die in den loop der tijden ten aanzien van het voorbereidend hooger onderwiJB zjjn gerezen Uit die vele kwesties ia deze ééne opgepikt en incidenteel wil men ze afdoen Tegen die wjjie van doea kwamen de heeren Bichon van IJsselmonde Nolens Brummetkamp Beumer en Rutgers met nadruk op Met dit onderwerp wordt h i niet alleen vooruitgeloopen op de besliasing over de geheele heniening van het voorbereidend onderw a doch men neemt tevens een besliasing die bet hart van de gansche kwestie raakt Ter verdediging van het vooratel heeft de heer Limburg een zeer lange reile gehouden die eigenlijk maar één argupient bevatte Aangezien de bezitters van het diploma H B S tyn toegelaten tot de Technische Hoogeschool en tot de geneeskundige studiën is het een onbiliykheid geworden te niet toe te laten tot de studie der wis en natuurkundige vakken Erkend is dat d omleiding aan de H B S geschikt ia voor de universitaire studiën en diia moet dit ook het geval zijn voor die andere vakken Nu eenmaal de acheidingalün tusschen de opleidingen aan gymnasium en H B S is verval len wil de heer Limburg ook verder geen scheiding meer maken Als argument voor die verdere doorvoering wyat hy op de verkeerde gevolgen die het begin der grensverflauwing reeds had De gymnaaiasten zijn minder gaan hechten aan de beteekenis van den doct titel omdat de collega s van de H B S er even goed komen tEonder dien De tweejarige studie voor het Staatsexamen twee jaar inpompen van Latijn en Grieksch mag geen klassieke opleiding heeten meende de heer Limburg Het voorstel is ten slotte aangenomen met 49 tegen 19 stemmen Die 19 waren alle van rechts Aan het einde van de parlementaire week waa de Miniater van Oorlog aan het woord ter beantwoording van de vele vragen gesteld naar aanleiding van de aanvragen van een buitengewoon krediet D militaire administratie haalt volgens den Miniater haar achteratand geregeld in In 1914 bedroeg deze b na een Jaar thans is deze reeds tot drie maanden teruggebracht Wyziging der verloven is onmogelyk omdat het beperkte spoorweg verkeer zjjn eischen atelt de menage in het leger is goed Het is nu eenmaal een feit dat zy die thuis bet minste hebben in de kazerne het hardst klagen over het eten In zake het niet toelaten va dag en weekbladen biyft de Miniater op het atandpunt staan dat de troepen contmandanten vrü moeten z n in de beoordee ing omdat zy verantwoordelyk zyn voor jde handhaving van de krügatucht Het oproepen van alle landweèrpHchtigen voor den tijd van vier dagen ia tti de eerste plaats bedoeld als een inspectie in de tweede plaats voor kennismaking vankte troepen met nieuwaangestelde officlerA Het is niet een mobilisatie proef en geen herhalingooefening Aangenaam zal t duizenden zyn te vernemen dat de tichting 1911 van de onbereden en 1909 van de bereden wapens binnenkort met klein verlof zuUen worden gezonden De onderofficieren moeten nog ieta blyven De lichting 191S zal waarschUniyk ieU later opgeroepen worden dan aanvankeiyk het plan was De voorbereiding duurt lang Wanneer het nu zal zUn weet de Minister niet n elk geval na 10 Juli In verband daarmede kan de Minister de landatormlichUng 1908 niet na deze lichting stellen Hy kan het niet met yn verantwoordeiykheid overeen brengen om een lichting niet te oefenen als hy de beschikking er over heeft Over de Soldaten courant was gesproken en door den heer Duynaer v Twist was gevraagd ook subsidie te geven aan de christeiyke krant De Nederlandsche Krygaman De Minister had daar geen oorvn naar omdat dit blad geen algemeen blad li doch bovendien had het zich ingelaten met een theologisch verschil tusschen de veldpredikers Dit op ichzelf zou voor den Minister al aanleiding zyn geweest om geen subsidie te verleenen De dwaze motie Sch irer kon de Minister niet bespreken omdat ze geen inhoud heeft Z werd even afgemaakt door den heer de Savomin Lohman die de wooHen gehoorti het behandelde in het comité generaal wilde Khmppen Maar ahi dat geschiedt biyft er eigeniyk niet over want dat er onderdeelen zyn in s lands weerbaarheid die een meer afdoende venor ing vragen weet de Minister ook wel In dienzelfden g est sprak de heer Nolens By de replieken werd de Kamer eenige motiea ryker één van den lieer Duymaer V Twist om het subsidieeren v n den Soldatencourant niet langer voort te zetten één van den heer Duya inzake de opheffing vNi het huweiyicverbod voor marechaussees en andere vrywilUg dienende militairen één van den heer Marehant waarin wordt uitgesproken dat de landstormlichting 1908 niet vóór de militielichting 1918 moet worden opgeroepen en ten slotte één van den heer ter Laan om uit te spreken dat er geen voldoende grond bestaat om alle landweerlichtingerf nog eena vier dagen op te roepen Intusschen brak de heer Scheurer van zyn moUe den kop af door te schrappen de woorden gehoord het verhandelde in het comité generaal De Minister sommeerde den voonteller te verklaren of deze motie al dan niet er één van wantrouwen is Zonder een nadere verklaring wilde hy die motie niet aanvaarden t Werd rumoerig in de Kamer er begon een crisisstemming te komen Van alle zyden werd de Minister gebombardeerd met motiea waarvan er twee waren die voor hem niet pluis er uitzagen Die van den heer Scheurer ontpopte zich al spoedig als één van afkeuring hetgeen voor den buitenstaander een zonderling verschynsel was omdat de argumenten voor die afkeuring achter de deuren van het comité generaal moeaten biyven De heer Marehant sprong met de zyne vreemdsoortig om Wantrouwen was niet de aanleiding de Kamer en de Minister stonden tegenover elkaar Wanneer de kamer haar opvatting te kennen geeft moet de Minister weten wat hy doet Duideiyk werd die situatie niet Maar aangezien de Minister verklaarde dat hy er geen motie van wantrouwen in zyn algemeen beleid in zou zien kon de Kamer ze veilig aannemen Hetgeen de Kamer dan ook deed Met 39 tegen 19 stemmeni De motie Scheurer werd met een zelfde stemmencUfer verworpen Van links stemde niemand voor Het waren de anti revolutionairen en een paar chnsteiyk historischen die toonden geen vertrouwen te stellen in het beleid De motie Duys in zake het haweiyksverbod en de motie ter Laan in zake de herhalingsoefening van de andere landweerlichtingen werden beide verworpen terwyi de motie Duymaer v Twist om op te houden met de aubsidieering van de soldaten krant werd aangenomen Om het verdwynen van dit blad zal wel niemand in het leger een traan laten Hoogst merkwaardig was over de tnoties de houding van de heeren Eland en van Raalte die eenvoudig verklaarde tegen alle moties te zullen stemmen omdat er zooveel waren Dat verzwakte huns inzitns de beteekenis en de waarde van een motie Wy begrypen dat niet Het gaat hier om een bedrag van 127 millioen zonder eenige specificatie Over vier van de honderden onderdeelen bestaat meeningaverschil tusschen Kamerleden en de Regeering En dat heet te veel Ala er vier dagen achtereen telkens één motie wordt ingediend schaadt dit de beteekenis niet Maar Vier op één dag doen dit wel Terecht zette de heer Ketelaar die zonderlinge staatamanswysheid in het zonnetje Ten slotte heeft de Minister zUn 127 millioen weer gekregen maar niet dan nadat hy weer menige veer heeft moeten laten Het lykt wel eens in de Kamer alsof men wel graag van dezen Minister af wilde als men maar wist hoe men hem met goed fatsoen zyn congé kon geven Herhaaldelyk pakken de wolken samen en begint het ernstig te onweéren Maar de bliksem slaat nog niet in Toch zal het er op een góeien dag wel van komen By de replieken heeft de Minister nog meegedeeld dat hy het vraagstuk van de dienstweigering in studie heeft Het schryven van de 30 40 jarigen voor de landstorm heeft alleen ten doel een voorbereid ding voor geval van oorlog Zoolang bet vrede is is er geen sprake vap dat de Minister zal vragen ook hen te mogen joefenen De lucht is weer eens gezuiverd Vfor zoolang het duurt Het mag belangstelling wekken wat de Minister met de motieMarchant doet t Ia waariyk wat te mal om te beweren dat op 1 Juli de iniyving van de militielichting 1918 niet gereed kan zyn terwyl het nu pas 5 Mei is BINNENLAND DE KXPORT CENTBALE BUtondere maatregelen ten aanzien van het goeder iverke r naar het buitenland By de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp houdende byzondere maatregelen ten aanzien van het goederenverkeer naar het buitenland Artikel 1 van het ontwerp luidt Ingeval van oorlog of oorlogsgevaar alsmede zoolang niet door Ons is verklaard dat met betrekking tot deze wet de door den oorlog of het oorlogsgevaar veroorsaakte byzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan kunnen door Ons maatregelen genomen worden ter centraliseering van de leiding van het goederenvervoer naar het buitenland ten einde a er voor te zorgen dat de uitvoer wordtgeregeld Jn verband met de eischen van hetoogenblik en in verband daarmede de invoer van hier te lande benoodigde goederenwordt bevorderd b wanneer in het buitenland voor de overeenkomstig a uit te voeren artikelen hoogerprijzen mochten zyn te bedingen dan by verkoop dezer artikelen voor binnenlandschverbruik aan den uitroer van zoodanige ar aiketen voorwaarden te vert lnden van geldeiyken of anderen aard Ook kan door Ons in de in den aanvang gestelde ge allen tot een bedrag van ten hoogste ƒ 20 millioen hetzy deelgenomen worden in het aandeelen kapitaal eener in verband met de in het eerste lid sub a genoemde maatregeien zoo noodig op te richten bank hetzy de Nederiandwdie Bank gevrywaard worden voor mogeiyk verliea uit het disconteeren van handelspapier of het beleenen van effecten dat in goederenverkeer naar het buitenland zyn oorsprong vindt In de Memorie van ToelichÜng die de onderteekening draagt van de ministers van Landbouw Nyverheid en Handel Financiën Oorlog Buitenlandsche Zaken en Koloniën wordt herinnerd aan de in de vergadering van 26 April jJ door de Eerste Kamer met algemeene stemmen aangenomen motie waarin deze Kamer als haar gevoelen uitspreekt dat het in het leven roepen van een centraal lichaam met het recht den m en uitvoer te beheerschen met uitsluiting van ieder ander indien noodig geacht behoort te geschieden door een speciale wet Naar aanleiding hiervan merkt de regeering vooreerst op dat de Eerate Kamer zich het plan der oprichting eener zoogenaamde Uitvoer Centrale ruimer voorstelt dan in de bedoeling hgt Het ia niet de bedoeling geweest van wien ook der onderteekenaars van de Memone plannen te beramen tot concentratie van den geheelen in en uitvoer in de handen van een centraal lichaam Dit lichaam zou daarmede een taak krygen van toodanigen omvang dat wel van te voren zou vaststaan dat het die niet zou kunnen volvoeren De tot dusver genomen maatregelen eerst exportbureaux later exportvereenigingen om den uitvoer van voortbrengselen van onze visschery tuinbouw landbouw en veeteelt te regelen n te beperken en de exporteurs te doen bydragen in de kosten van de distributiewet van levensmiddelen hebben het nadeel dat df bydragen van exporteurs in de kosten voor levensmiddelendiatnbuüe leer ongelykmatig drukten Exporteurs van ingevoerde artikelen gaan daarby geheel vry uit en de importeurs van voortbrengselen van onzen eigen bodem dragen er meer in by naar gelang de verhouding van het voor export bestemde deel tot den geheelen voorraad van het product grooter is Daarby komt dat by deze naar de afzonderiyke producten gedecentraliseerde regeling zich verschillende nadeelen hebben geopnbaard De eenheid van behandeling laat onwillekeurig te wenschen over Alleen door eentraliaatie ia deze anders niet geheel te vermyden ongetykheid van behandeling weg te nemen Komt een centralisatie van den uitvoer tot stand dan wordt ook het overzicht vaiii de voorraden n de controle dat er van bepaalde onderdeelen daarvan niet te veel over de grenKVi gaat zeer vergemakkelykt Dat de eigen handelstransacties onzer industrieelen en exporteurs voor zoover zy niet door maatr elen van buitenlandsche staten zyn aan banden gelegd door de Nederlandsche exportcentrale zouden worden belemmerd behoeft ook niet te worden gevreesd Niet anders staat de zaak ten aanzien van de hier niet voortgebrachte doch van elders geïmporteerde goederen Met den import van deze waren bemoeit zich thans op lofwaardige wyze de N O T en het zal noodig zyn dat er in het vervolg een degeiyk samenwerking zy tusschen de N O T en de export centrale De export centrale zal zich met die producten evengoed bemoeien els met de voortbrengselen van onzen eigen landbouw en onze eigen nyverheid in dezen tin dat zy voorzoover zy weder worden uitgevoerd ook door de handen dezer instelling zullen moeten gaan Uit het geheele land zal oiïgetwyfeld een zucht van verlichting opgaan wanneer lichamen als de N O T en d op te richten export centrale hun werkzaamheden zullen kunnen staken Zy zullen geen dag langer dan strikt mwdzakeiyk is mogen worden in stand gehouden Het zou echter geheel onjuiat zyn hieruit afte leiden dat zy zoodra de vrede zal zyn teruggekeerd iullen kunnen veniwynen In tegendeel zal er na het sluiten van den vrede eerst een tydperk aanbreken waarin er meer nog dan thans noodzaak zyn zal ertegen te waken dat het land worde leeggezogen door buitenlandsche vraag tegen buitensporige prijzen Hoogst aangeslagenen De Staatscourant van Zaterdag bevat de lysten der hoogst aangeslagenen in de verschillende provincies Onderstaand overzicht geeft het aantal in iedere provincie volgens art 108 Kieswet op iedere 1500 inwoners één en van het laagste gezamenlyke bedrag van aangeslagen in s Ryka directe belastingen dat tot plaatsing op de Ujat heeft geleid Provincie Aantal Laagste aanslag ZuidHolland 227 ƒ 2 408 18H Noord Holland 738 1 022 46 Gelderiand 426 1 371 27 Noord Brabant 415 869 59 Overysel 265 869 69 Friesland 239 niet vermeld Limburg 221 703 80 Groningen 218 929 87 Utrecht 192 2 170 68 Zeeland 155 1 122 67H Drente 115 660 8994 Paaaagien naar IndIë Kaar het depart van Koloniën mededeelt tal voor met verlof hier te tande vertoevende koloniale landsdienaren en voor den kolonialen dienst bestemde personen wellicht binnenkort de mogeiykheid worden geopend om ds reis naar Nederlandseh Iodlë voor landsr kening te aanvaarden over Stockholm Petrograd per Trans Siberischen Spoorweg tot Shanghai vandaar over Singapore naar Indië Ofschoon nog niet alle byzonderheden van deze reis geregeld zyn is de voorbereiding thans zoover gevorderd dat het wenscheiyk Is dat landareizigers die de reis langs dien weg willen aanvaarden zich met het departement van koloniën In verbinding stellen onder mededeeling van het tydstip waarop ty voor eventueel vertrek kunnen gereed zyn Verzoeken om de reis naar NederlandschIndië langs een anderen weg te mogen doen kunnen eveneens gedaan worden en zulteè zoo mogeiyk worden ingewilligd CHISM BUJlTHBIÜigN Benzine voor artsen l e artóoii zijn er door aeohenkomo van hun org ni ü te MiJ tot b v der iLocim van dr A Sllckd te Am dam iu wtea 4 iimW prof v di ö o oorziltör dw commissie voor do llstil buti van l omino wn oweieenkorart aan 10 gaan waardoor dio gpneeekupiJfig voorflhandh kunnen roketien in d 9 dleo op tó pCt op bet platteland op 50 pCt van la normale gefeniik Lel w 4 d t noniwlo gcfoniik moet nauw berekeiul wocdm mot d twlijke bedoeling om tot beziimigin r luede ie w rk n Uitww ziidni dient met de verJ r to iKM eellied i te wordm omgegaan Dctge meskuudigetJi zoo was ht t adViewvan Jrti lK tf V d Bilt zuHco goed dioen imJiw zij hun praciijk zóó ionoh ai daL fi lrt en paajxt en rijtuig voor minder 8pot ipischtndK gevaJlwb word i ffetoruikt Allwn door dfn g riiiig i voorraad met o t rle te gebpuii cn magi inea hopeu BQtt een heroicuwde venuiwiBrlnjgi vi nde toe €d ld i hot veeUwid te onjtkoiuwn Distributie van hondenbrood I oor dim miiineter van I n Jbouw vnz w bepaadd kt u K8 ter bosehikkingi van göBKeotebeetui n kaa wor len gvaleldl tL n eiadc daarvan na vmiwiJiDg ea vmucncmg mot diaarvoor in aamuerkiag koHieodi J al vte ciio val bloed mciaase en dwi t ijke hondluulwoodl te doen vervaardigien tot zoodanigw hocvoalhead alH ln dïo gauteouile verWechi zai zijn Het brooddoeg zai in dier voege moeten word ni tianieiigiesteldi dat van 50 K r maïs ininfltene 100 K G hoadt nlipood wordt gPlwtivl l o tcff besoliikkingiiJollbig van mead du verv aardfiging van het hondipnbrood en do verkoop daajrvan aan hbudOTS van honden ia gebonden aan tootgeta dienaangaauide in dfe o regding al wordVii IjopaaLii oor die verstrekking van iae 9 konion alloen die gmvecutebefaturcn in aaounerkinig wolke met een bakker in o buiten de git fliijwinte gev€P ii pd of met de Nederlandttehe Verecnaglingi tot Bo9oh trmingi van IXeriii na te noemen V D B eene ov4 roei kojnflit hei ben aangegaan voor he baU i van bedoeld broodL Het verzoek oiu niAiïH voor dit vorvaairdiginig van liondkiiiybrood ter booohiUdn te tellen word t diCMxr het gemeentebestuur gerlcjit tol het KijkslHireau voor de Dielributie van Graan en Meei te srOrwenJiafte ondier opgave van dm naöim en woonplaató van dtm bakkar hetzij onder oanwljK lng van de V D B met wien de in liet eerste lid l edoe4die ovorettikomet werd gefloten GemeenteboB ur i veratr Jfkeo aan houdera van in hunne ganoente iogescéiroven honden Ikhib ter verkrijging van hondenIjTOod Desa bom zijn voorzien van den iiiaoni der gemeente oi zoodiftnag ander contpoleinidldic al hot bestuur WMiat K iijk uwoht voorkomen Het is vort odlm hondenbrood ala indewi regiefling Iwdoe d te koopen o te veflikoopep audem dan tegit n overg fto respectievelijk in ontvangstnaine van een geldige twn te doen strekken tot voedflel an een ander dier dan dien bondin verband met welken de bon werd afgegiemi St CIt Uitvoer van Kipderen De minfctlei van Landbouw ena heeft bopaaid dM voor ieder © hoeveelheid van 100 volveraehe kip of eendecdeiren waarvoor ooneent lot uitvoer wordt a egeven voor de dttgien 6 t m 12 Mei 1917 eene iioeveelheid respeotieveiijk van 150 volvtirsohe kipof oendeleren escihUcbaar moet worden gesteld Andere eiersoorten behoeven nUi be Hohikbaar te wordien gesteid v or binnenlandsch Ken deel van d i aschlkbaar te steil kipiemi iK rteHwl voor dSatribuldfl door ie iiï flueiiiilebtisiurens mort worden gele verd tegen een priJB van 8 per 100 eUiks m een andleir ded bestemd u te worden gooonserveerd moot worden geleviTd tegen e n pri 3 van f 7 50 per 100 Rtuks Alle besohikbaar te 8te l i eewWeren nK e n worden gf4everdi te oonservearingi tegen den prijs van f8 50 per 100 stuk a Distributie van soda en Oaustic soda Op verlangen van de sodluXMmniseie te RoWerdani ingesteld by Kon heeluit van 6 Januari 1916 no 23 heeft zioh te AinMerdani een comiuisBJo gevonudvan waTOlïindustrieden waari teveoe d directeur van htt n D rHütribudebupean op versoi van B eo W jsltdngi het ft g iionien om controle uit te oe enen op het vertruik van Sel di Soude en Cau lic 8odlB in WMBoherijeo De conirai ie die haj e werkzaamhedt n reoda biigonnen ie ia uajnengeBteJd ai u o J Woerden voonritter H b wiTlnga JiSta weftaj ieH W n inee ter J G r J C hT Roiïe Boter De miniater vMi Landbouw NijverheW en HoiuÜPj hc ft bepaald dU gedurende de week van 6 tot 13 Mei voor 60 der l Oterprodlii fie oefftincaten van uitvoer zulten worden venleend en 40 pCt voor be4 blniMOtaoAwh verbruik zal mooted orden bew litkl aar g le d alwn o dM do lM wi zen van loolariiug tot mtvooryZ botor a ege vc door de KijkBoooaniJJvan Tooziciit op do Boteorveroen uig a grond van ctto oertilicaten aullea IaI lOt Dinada 5 Juni 1917 i vooniMi te 12 uur Verbod van nitvoer VerbodfiD is de uitvoer van wijn van alle groenteotaden o bloouKtadcn voorzeo vor met reedW verboden en van aJleaoor ten van vo Ms zoowe l levend al gH ooil Ualatoffcn Dank zij de tjeiaoeilngen van db X O T zijn nog ongevd r 140 ton looi stoffen vttttto iooi extraaenj vrijfjoaevi Uozo partijen waireii aaugevoerd mB A atoonwohepeii Ki ui B i op IA Öeplttuber Corredïjk op 1 November en Mttlang qd M December van het vorige jaar De SflheepT art en de Oo hn Stilstand te IJmuiden Het stoonivisaehöTijboJrijl wordt hedt n etilgelogd Zij wa roede te verwaoiiun deze atooniis in het viaBühfrijtfHdirijf door bel ooixdurend giebiek aan hteenkoiaa en door het ia den grond oren m h t vd 1 ft bied van aohepen gwvoigd door htt opbrengm van een aantal wouvireilera dit tafttttle blijkbaar nitaluiteudi met die l edoei ig om m het bezit te koinen van de gelkeele vangM dlier eohepen Kn ditiioe wol kort g lcden een nieuwe ove wakomst tudöohen Duitaabiand Kngeiand ea Nederland tot stiand m gokonien m hooldisaa on l udt chland ler wlUe lo zijn Van bevoegde zijdb wordt daaromirctM b t volgende iiKidegt deeid Zooal9 l endl kwumi het contract vo v de ieveriug v n zeev ieoh aaa Duilsdir land lioobiteakeiijk tot iand dloordftt van offioieelo l ui Ohe isijdei aan de verewiiging Vhïi roedena van vkaffoheawvaartuigen te tJinuiden werd verzekerd d U devis9clierij op zee ongeetoord haar bedrijf zoa kunnen uitoefenen ea ook voldocmto vaa Ihutadio kolen zou wordien voorzien M t het oog daarop zouden inplaalie van dd hooge nwxktprijpien Metrk gertduooerde pri eo berekend wordten Het is h t beaiuur van de Ilöederffvoreoiiits iQg ten kantore van de KijkiaiioilendistriibuLio eohtpr gebleken deit de AlgimcoL in oaxu cl l u1teoho regeering voor Ap l vi£i voor toewmding van het giegaranid erde kolenkwantum voor IJmuiden had geaorj en dat hot zeer to beeien zou srtaan ofoofc voor Mei dat kolenkwantuni volgesw de gconBokie oveffwokoniet door de Algimw aaJ woffdeo gezonden la dit feit reede alH oontraolscèenni aan te merken hel hephasude torpedeeireor van vjaaoherHvaartiiigen waarbij het leven der bPfliaoiïiagen in het grootete gevaar verkeerde en ziilfs zeejiedim gekweti werden terwijl volgene du afgelegde verklaringen de Éjliè pen buiten het veiwperde gebied vi chlen a te meer in Htnjd met de gojloten dvm eenkooiBt en als een eroetigo breuk van dit oontract te bescJiouwen Het bestuur Ikeeft reed aedert einde Ma rt herhaakk lijk aan h Duatetobo gjazantscha Vu Dm Itosg het v ejngien te kennen Hieven in de gölegeniheid geeteld te worden zijoe bfJangen in verband met d p vele gevallen van torpedeenen en opbrengen van lasoheröivaaituigen te benijM kjon Op heden is daairtoe echter nog geen g etl i iHtd gflgeveni I e bedtoeldo feiten ijnaanleudüng geweest dat de roediarffverwnigtog het DiUtsohe gezanitacha in Den Haag in konnJe Itoeft geeteld dta4 de IJniuidervloot eÜl 2 0u worden gelegd toddat afdoende waarborgen voor de veiligheadter zeo voov luire vifwchersvaartiiigen tn bwnanningen zouden ïijn verkregen Dl L9 thaw gie ohied Na zeer uilvoerigo ijeaprekAngeu tusaohen de vereenggjne VM reedier van viascdvereivaartuigen eii de oodlerl iig oonlogtEtrisiCHMmAaiBcïveippiij te IJmuldfen b Zaterdag het besliiyt gumomen het uitvaren na Zondag 6 Mei te verbledm met dien verateunde dat Aep i diu na 6 Mei uitvaren niet ineer bij de onderlinge ooirktpariBioomaatflohappij zija verzekerd Dit staat natuurlijik gelijk met een ataken van het geheele bedrij Aan den gebeiiiairaad Uneiet handleljatuttachiA aan het Dniteclie geeantechap te BGravni hager ifl hiervan per uilvoerlgi iiohrijveft kionris gegeven De korte inhoud weïd telegiraflBcii vooruitgeaondeai ajdiiö beriohteo u liieriiU do t de IJnwiidtr treiiervloot van heden aif wordt dlil Sfilegd ln verl nd luet dto wie torpedkjeringm en het opbrengen van onat efcihepen welke mnatregt van kracht zaïl blijveii tot aldoende waarfwrgtn zijn vcricregen voor de veiligilield ter pee Nederlandsche schepen uit EngeUnd Naar g iii eld wordt zullen de nogi la 1 ngeJaolw hafven achtergebleft en Nederlandjoho tranaaWantlaohc sto Hnadiep gelegenheW krijgen omstreeks de liïJft van deze uiaaaid naar Nedeirlnnd teiiig te koeren G itrande Nederlawleni aangekomen Met M atoonwchip Zeeland der Mij Zeeland zijn gtet sftgiers van de Gr tiius uit Kngeland n r NediDriond oveige raoht Movr A C JnnB met twee kindwen en baboe dtó heer IC Van Heng H met Itt w kinderen en baboojde heer eamwr T u T Charlotte G Ruyf S T 2 roa J H W Bruins oomroandant vaji het deta eroifflt koloniajo rtwerve Un AmaUa Bruins Ann WiKieh ina Bruins hel dWaWwMnent kolonlaje rcwrve voort J 1 J Wanaink mevr Wanflink twee Klncterm en baboe O W Kembka nievr Kempkero en twee kinderen rowr R Ooeüng n twee kinderen D W Kape e mej G Kapölle H M Bosdi mevrouw Booch miet twee kinderen f 9 i J heer De Vo n Steenwijk J J Kaiwpnian J van Harlittgen inieti F Schagen van Soelen de heer en roew S Dunlop mevr Danlop en Javaansehe bediende Verder wamv aan boord de eoo i er ïï CoiumWa de heer Torr de heei ReiH j Vi w Jr mej De Rhlder heer Do la Vle or ai Zoon da heer Hln voort van bet rilecüp Hl till AdriHiift do ks pilelii J V Kiugki il Hl d U telvu d r beiiNUiniuR Helurldi Ve i tru Jttn t erover ihe en liotet t pliiga van het zeltofhip vAlbfrdinal de kapitein J J Voloin em H Wieritiga 1 indeJ ik bevat de paMsagifirwlijsrt no do namett W T VarkevtaaeT mevr la ooijf eu kind moj Weiiriiigh ui jhr J F Do Kujper Ontdekte amokkelarij De Zuid AmerUiaatiaehe bUnltn miuUvten dezer Bogen lUt Jdiig v i k aaiihouOlng la BiRiuoriAireri van e gioole hoovulheld effecten en goud aan lioord van liwt fl AiïiÉPieilland tot oen waamde vau eeu ujlliodi dollar Diwie gmlieele zonding welke eeliliir niet op do aohek psipapieren stond vtiiuieldi was giepom Jlgiiiet rd aan eeu Duitsclie baijk aldaar Uit het onderzoek i dan ook g eJ kffli dat de directie van dtii Kon ilt ll Uojd eigenairee vm de Am ti laud totaal onbekend was met det zending l kapitein vaai h t toomtfchip rkendl dntliet zijnt liedoeJing was de zending tt verbergen Do directie van den Kon Iloll blo d lioeft djwuiii aanJeidiing gevonJen heiii üit den ddenst der r H Jea ii te oniftlaan De AniKtelilaitd ligt sodert nog tj 13 uenoe Aires waar do omtdii kkmg plflo B liod li HiüM filter in ge n verband toi de onldoktie iiiokkeinnj De Neptunua getorpedeerd Te Wcfiter iouwan is Zaterdag geland de goheello bfiuanning van lut Vrijihig luorgen 10 itnjloii lie ioordm Htndc rdoor een DiulwOhe on lorzeel oot met i iKmiuien tot zinken gebrachte stooiuwchip Neptunu kapilirin Zbuinennflu van do gplrluus iMi g Mll aliniek te Doft gedn km umt etnkfeoed van ItoWtHrdam naar Li nden X e diilpbreuk Jijigen kwamen te 5 uur doornat te ZieTak zeo aan Het ecliip v ix gecliartepdl doo r d HatftviorUjm en rij dag vttptrokken vwi Kottordani naor i ngeland Het Hohip i s tU mijl vam de Noordlhinder getoriR di e id door ee l uiisclio duikboot zoaider waarjKJbuwing Mot etn Iei ke boot werd het gchlp veriaiüii üvraagd erhulp werd geweigerd De bemaiiiniiiig lie eft L 8 uur rooidgwiwalk LAND EN ZEEMACHT Bijzotiaer verlof MiUtaiien in liet genut van bijzondvr verlof mo ifin ndet volgens liet nrilHairtarief peir spoor reiZLii TijtJeiia i verlof mogtiu a nn dt ZG milU airt ai biJ Jizen anders dan bij heun n tenigreiw tu solion bun woonpl8 ats g s ii luiLtaltc plaiart köiiurfieiii o vertoon van eeai verlofpaa erf Htpook van een militair vervoeriKïwijB wordt n algiL g even l er ondeiwetHiidfiaig Ia op dwe veriofpos i n eii vTvoi rbewlj23Mi in rond fin inkt vemulli Bijaonder Verk f Verlof ten behoeve van hooi akker en tuinbouw en veenarbeid Ijl veibaod jaet het gcateJde in d 2 i almea van punt 8 van de gewgzigde L O 1916 B 131 wordt het volgende bepaald i Aangezien de hooibouw en de daarmede samenvallendo veldarbeid ala wieden boonenpoten ena in dit jaar later zai plaat hebben dan gewoonlijk kan tot 21 Juoi a B uitsluitend ten behoeve van byanndere verloven aan akkeren tuinbouwers en verveners zoowel bedryisleiders als werkkrachten door oompagnies escadrons batterij fort dptachements commandanten behalve over de 17 pCt ook over de aanwezige ruimte in de 3 pCt genoemde in de 2 alinea van punt 9 van de gewijzigde L O 1916 B 131 worden beschikt Na 21 Juni a a ia geen verlof voor verveners meer noodig en kan tot 1 Augustus d a v de beschikbare ruimte in de 20 pCt voor bijzondere verloven vastgesteld door bovengenoemde commandanten worden benut voor het toekennen van verlof aan veehouders weiboeren akkerbouwers toinbonwers en de andere categorieën van dienstplichtigen genoemd in de L O 1916 B 103 en 104 voor wip verlof even noodig is als voor land en tuinbouwers De in deze orders vervatte regelen voor het toestaan van bedoelde verloven zyn ook in dit jaar van kracht Aangenomen kan worden dat in algemeenen zin de seizoendrukte in de land en tuinbouwbedrijven in dit jaar ongeveer een maaad later valt dan in 1916 OHMBNGÜB BBBIGHTEN Felle brand te Nieuwendara ii termiddag hoeft lin de genioLiitLi Meu wendoan een fello brand gewoodi in d e nabi id van do aiuiJegpiaial der HavonBtoombooten Iko brand ontj OJid in eeai loodrf di ab houtopailag dSeudei Ëea nabij taaiuiie boerderij tond al iKvl gauw ook in licht laaie MVenaoo eeoi groot nalnj gelogen woMliuu D NitiiwendaniBcbo braodepuit kon aHeoti nic4 iiitrichtt maar weni tt r zijdIe gestaan door ilo inunidleb gewiaarsohuwdfe AnisOfndbjii che kooizuurapuit erwijl de Jaeon de drgveauHo apuit dSe oon oftpacüeit heeft van 12000 lilere peir minuut na n vaArt van 12 minuten ter plantae wae Het woiPdi Üjd want reeds iKgonnen do ruiten van het dbor e i strook giroada geeoheiden Hleonen htiia van dir Honing wi hei htiia vati d koopman Vemienlen ook ie branden I en grooto menselienninnigto woonde het B0houv j el bij f de NieuwenÖBniioo wareii vol licivonderiug ov t litt werk der AanattinUuiieelio brand v uhtti lSe in no t iuo liuii lan en dwarti ovei devit rf hadden uil+fel gd n teratomï Jolv do iiet panneii sbooutf jiuit van Itüt llaaulentmirpleiw word door eon breede hang vBii lueuw ierigï n oiiiringid Om halfvijf trok di Au TdaiiiB H brandweer weer naar de twofdk uad t Tug I o ruïneH wordwi savOndki nog l e9poten l Dor d Niwwendajiaiier brandwaolitö Geheiil verbrand zijji df loodt woiirin de brand oiilMo id de buerditTij iii een v oouh ifa van bM huie van den heer Vermeulen Av liovenetage ill oorzaak is lut aaiJt ggen von een vnurtjc Hloor kwajongt ne tegcii do houtop egplfla4H Stoomachip gekenterd VolgwiB hier ie lande onlNangen liefiohien heeit hit Zwcetlsche ötoi n tdUp Püiliing Tim de Zmi dwehe OoatA ia liHdui Maa uliappij dat op nU van oiojiibo naar Kotteodbm tfodert H g n Vcbriinri ie Port Said lag bMwid ge4ie i In de loding eopraJi Uij volpMiupen dei ruim i oin den brand te bliiflêclien Iweft het achip ve l water Ing ogen en i daardoor geJtentord De lamlwtt tekgrananeiii van den kiijiitein luiUdtJi dW do kaïn op lurgang im gering wert HH schip kon tïOÜO ton laden en werd eerwt hi 190H geljouv d Ontploffing in een vuurwerkfabriek ZmS eniiiigiiiiidiiteg Ie ruim liwlf i f ia vvM gelioiLWitje dat iiitt nog enkele aiwlere dt vuurwerkfabriek vooii van den heer l e Kai In d e lucht gcvioijen au hel gelwiiwlje g Jegn n te Oegiïlgetisit en griAizeaidü vlak aan tïel terrein van het w aanljouw zijndi nieuwe AoadeiHSSfcUt Ziekeiuliiiiö te Led tn is nagenoeg niet nrLi r over Do eigtiiiiflr due jul Iwzig waa inet lit t etajupen van andpeteff kreog vrij iTHailige brandwonden aan g aat en handen an eein dier wiiikliedui i 7 i ii smor vorbraawfc De aohado wordt op f 91 00 geraamd Verdere persooalijke ongelukkon badiien niet plaat De passageprija voor d e reis met de Zeeland 1 1 worden klaehl n geuit over ite hoogeo pasaago prijB an ben die iiiet de booten van de üeiaand van i iifeoland naar Nederland komen pio prijs la 8ohri l de MiiUJ Ct ook ww kelijk lioog n l f300 en t lijkt ooU oön enorme inkomPte wanneer de jnuJiiiiScihappij mei het vurvwrcn van 11 0 pa Högierw f 25 000 ontvangt Maar df billijkh dd mankt het w fmwlie lijk ook een aoliler de nc hemuL n ie kij ken Don kriji ift m n een htKJ anJtu inziehf Iu do eerste plaala Ikwlt de niani scdiiappij voor het iiioiffistj l oo aan de rego r ti g te Ijetaile oen verzekeringisiiirüuiiio van IR tXX per rti en bov n den nogf 2000 aan aM iiraÜepremle voor het p r onioel HM c MÜlWi üijn nlle onkosierv kerk ge iligen zijn dn gage voel hooger dan vpoegoi en loopt do n aat ohappij go vanr dnJt ij bij + leclvt wi r te Siiiiilnvnil g vii paflSBgatri aan booi d knn ntBiiCii Boodflff dfliii gei fli oDnit outvaaigcn zou wonden terwijl toch de bovengienowiiile promu s imoot woixlien l elaöli l Beha lve diat Waafe t de nvaaiuobappij er hajir ttehlp flün waan oor zij bij verlies wfil d verzekeide eonn terugkrijgt maar dat ZIJ op t oog nblik nvA geen iii ge lijkiioid door e i nieuw kan voivangen Dat aJl e bije ingc nomen mfti ikt lail duidelijk dn diio paH age prij getn bmtensporago ordleiiöteii goelt co gieensziins eon mii fcmlk rtwken v n do oim ajidSgIbcden kaïii gcnioenul worden Groote brand te Schiedam Oidin inuudil ag kwaakt voor vier is plutaolmg brand uHgeSiroken in luH pand Ja aan de lloofdBtraat te Sohiidem waaiTln de pakluiizen zijn van de N V Coaiservenfailiriek Prlnwnhage Kwart over vier fetorMe het dhk bi Even later bleek he t noodzakelijk ook de belde zijmuren oimer te li kii Alleen de achterimiur ötond toen nog ovpireinrï irca elf uui werd nog dioor de iirandweer göjpoteii met twee alaaigen op de waterleidiiigi Omtrent de oorzaak m niets bi4te i l Naajvcrnoanen wordt dekt verziJcerlng de schade KENNISGEVING Metktoesfaig De Burgemeester vian Gouda Gelet op de mi ive van Zgne Excellentie den Miniater van Landbouw Nijverheid en Handel van den Mei 19X7 no 11960 6e afdeeling Brengt ter kennis vian belanghabbenden dat tot nadere aankondiging de aan de melkslijtera uit te keeren toeslag voor in deze Gemeente ten behoeve van menschelijke consumptie geleverde volle zoete melk is bepaald op 1 cent per Liter Gouda den 7 Mei 1917 De Burgemeester luomoemd R L MARTENS STADSNIEUWS GOUDA 7 Mei 1917 Examen Engelsch L O Tot lid van de commissie belast met hot afnemen van het examen voor de Engelsohe taal L O ïs o a benoemd Mejuffrouw S de Vooys leerarea aan de H B S voor meisjes te Arnhem Goederenklerk asslstent S S Voor het examen voor Goederenklerk Stationsassistent gedurende Februari April te Utrecht gehouden gijn geslaagd de heeren G Henkelen 8 Slort beiden van het station alhier d orh 0 Knd iHgf io n on het dotfl worik oanliOKiacnd lniHtüokl ociitt do h4man wwit zioh UiiWmigtfwOüii til keert duttoTi iul olii gt V Bcli ko balMi Tooh bUjkt na 5JÜ uilnMUiUi ik reohWbuilt n hem It vlug rti OBMkT luid Juieh van do l ü P nJMUig w Ak gwijkükaker er 1 anali 4 woiilt uu a i4fBva i n t n p t l o T t l de leiditifl g y ojiKi waarbij lit t bliitt bu T O i vlol d ttftlv mUm op afctm n hant itpeler vlug vn irvè voorzelUttui iHi do lUttiWo iniAloiiVyor du overffii ïttu fci viiarli i tioi be iaikl V oor A ovvnifco w Ptltx t r ipLiht l oiuKwdig n puar gtTvaarlij n irapptm uttgcdKt idfhij l iJ £ wa i4 do aobrfM hoodo iih o imiiidcnliuio uiig xt ikiordl it mito reoliliiliaif lH i wt t udt g tkK ite m k voorIwdt wbtt flp liiik itjuilen do m ui hoeKei Jiij door w irap kniijk git iHuuitCtiptuunl Aa riini hnd Jm vouriio k g tvi uiiiomt nieor Iu apelett Alp ion 0 V B elltat 8 1 Aiptaw luU 4 invdhww w de ocd iiging i eic uonit nM d ea bln k iltM Ajwind mctk vn b lilrwit ve iL irtwniw ihi i V ll 4lOLliiiau blijkt voor zijn taak IjtiTfkcid U icijn vu Htopt ktMLrttC douh do druk op liet dtKti H O Htara i dodpuiiUfi kunnm luot ulUtlijVtn opwiag HCiiuH d iiuUntunvoor koLiiard m int pnkki jt d É l lK lrtclltó l dueh bun uitvftilicn Mukdi tt iij op d Alplkii voidodlgiiig waad bovtndidi éo tkKtluan alch fimk woon tm eeiugo u oi4itjK Holtoieu wom tu verwt rkeu I rM3ltli bUi44 van Al ili n Wf4 l iiüfi wn kyer keJiaid in ti Hitui l4 ii v aama rutft tiM 4 2 U iiigaal Na ruwt ia Ik i lfial du r i V Ü Wrt vrijw i r tfrktti itaar boo tr ook geucrkt wordl do AÏ b n loeiinian weürt jiK h iii zondvr tot tfu liiaaxl cJiot mwi UukA Ikiu I niauhiig U on dv G V l dcu aoitterHland verkldn Vai plowHlugii uitMil voii Alplu U giM ft ik n niiliidfflivoor wt cr geU nihfidi x iMx niiv Nog w t t AlplMüi ewi praolitk Ji nu to U imtltcti tt rwljl kl doi4mitn nog juii4t tot tiockHoIiop kan vt rwt rk lit t wiKiokouit dan spoudig t u boj Il Aliklw n we 3 1 gtiwonnfn I i hlndn4 Ujko zijwindl en bti da ogr Iittrdd ttvwiu dlwkii aan htt p 4 vwt afbn uk H iilttal van d ni O V li i oen Btor Mtuvig i lfial doch waren een paar a o vlio voorlioctkiWiMilw wei g WHMclH Hij Alplien wom do doeUuMB du be Ktf miarktberiohten l vnipla 3 do kwaluwtn 2 0 iH i oi na iteu oiltrap La ha dk Zwalu tttfli dat aanvftllund opin öal doch Ulym i i i hoiwïwH wtk apot dig tMi hi t jn i gumt iiu gi lijk op runitoo gtaat tvlKiT ruai lu IJjittnwi wpitilt t niipia ni t wind iwh iin iM i iit jiK visti tfohoi dlat dm doid iiwiy i maolMg lilijkl div leWing von liiti j w x l 1 WiWli U4 e hoedtBübop iwii keurige tweed er m iw kop R n Mwt k ie MKi koiul lui wkidi ii t w i w n p iuiriu io Mrijti lii oli er Wft l tyfoitwh felpuliV wat ook atiii ilj onlorttn o vtrttmndlKiHidlng ulbivuk diL4 r Lawa Teauda In de A k I won U L T C it met l 1 van f iivii Wil ie KOk tIi Bu SPOBT Voetbal Litfa ag4 n v ao gtM rtfi Aa kl 11 t U l U U rt 2 1 uwirictrtwodUri li ituid Aoorui 1 ü Kauii piot nüOM5 ie ki It F o V V A 1 1 A ajc A L oidl oÜK 0 Kadiitpioetvcwmp ftö kt S aMtm vofeti 1 2 toituna V h V j Ür K biL l t J l i ronwtae v d lo kb S V V l Öool iJ 1 itMjenooirdJ A Ke U 2 IJittleai i üoiu N A t a lS 1 1 xtra comp L i B Ajax L I V V 2 0 il l C bpoilïiiam 4 0 GoudLiuhi Votlba4 luMud lo kl OH uipiA 2 do üwaiuw n 2 0 Alpbwa tj v li HMItai j l 2o kl Goudia 3 Alphen 3 O 4i W 2 Ij uipJ8 i b Ü Overxktit Voor Ooiida waa het een liun prograaiimaijo met al J hootdïwjjamor Ta P D O S De Utreuhtvnartiii wad en u t4 lu iiioii on nikeio kiva lw Hici wat miooien Htrl vorwaolitót wiTtt Uaiiig It lfWrgc tfUU Slüolits In hii iKTgin epondie D Ü s zich In wiat da ook Oiu voori praiig U iHiliaiUMi Q x l olu udin tui ca 20 m niit n im rutó iiMtttr dnaxiia sohtiesi d aiiiiiio r hoolemoal uit enke o sp ioirH dodtm alttof ze wpcül ion vi t kviiA de acbtwlioede bet t tiag vinnigi van zi o T t I woii iwtóflotte n n 2 1 i n hwU k daardoor hrt kauipiofnöohap d ir Vi kl H PO infltot lit a kia ci iap binrion llrt J V B oJttal hie d jk in Alplien ni t kwBnd hoewöl Int imt 3 1 vcrkwc Onze verniaggever notmt lift t a nU vig elilad Hoarvon de voorlKM iio nog vci btHoriiig l eihot it llrt vo rlOi plg oil tal zal dmti nog w 4 t vn ui iging uU t r gaan VLTirouw wi Oljinïiia 2 bt aaldw nu 10 man © ti 2 O overwinning op M HwaJuwfïi Hei mout et towcbe wcd iijd gowoeet Bj i waarvoor eoo i ie toch m odig ia i s oiim nog stoMh niet duidelijk I Vwter l aalde AlplRn 3 gpraakfceli k oen 4 0 op ioiida en Ik dna tloor rij zekor van het kainipioeRMhapd Td kia iH IM Ooudtwhi LavsnrTtMil i i lub hw ft h r dk vugjai4g Ikv uhi it u daoht do r liu botiiUui vftii on Hiliogi wfti Ir jd ii waarvüOf voi lol gi tucfi u e jn v njiljg nüng au en v bol u U liig wart imi bot oog op é el i u JMcn le Hwr werkle uitrt fflidi inf l te uilwlag is bhgio inot iMuuthap te priji w ht H V Ikxxik Celkotn 2l J II v d i U M im vr rotiprA MoUörtwUelU 4c itwj M liiuuljTO dii j eu i oulM Ie pri i Mei C V dL IVron de he r J ainil br van Nooti n e Av b r en niivr irauiim MoIiM Jei c CORRESPONDSNTIE K Uw stuk il in d Mn vorm OB geschikt voor plaataing Ru Tekgratlsch Weerbericht Hoogst barometerstand 767 1 te Groni Laagste baromaterstand 761 3 t4 Hapa randa Verwachting tot den volgenden avond Meest matige wind aanvankeiyk uit oostel ke richUngen U ht tot half bewolkt en droog weer mogeUjk nachtvorst Iets zachter overdag LAATOTO BKB JCHTKN Niet naar Engeland De mailbout Zeeland ia bedenmorgen niet naar £ ngeland Vertrokken daar het weer minder gunstig was De boot moet te SontKwold opstroom liggen en dat maakt het opnemen van passagiers beswaarlyk G H Süthoff f Te Scheveningen is overleden de heden G H Sytboff directeur dw N V Leidsobe Dagblad Advertentiën NICOLAAS ADRlANUS Zooa vMi H J DE KOOGEL eiv D J DB KOOOELGoudi 7 M i 1917 V D Ruu UU i T OJ D 0 8 a 1 lioefis direet n den aftrap va t Pt S gwileund door den mmlttii v nrl vurig aan T O P Ii t wat ïcouwaohtig en boewol T O P HtPrkcr ie Im nit uitvul veiï I i voor li roodzwarti n nood loii m d i liiikH jiiitm wott huuttg a m ïijn cltih A leiding to gwon l H prik kolt de T tP polorH en nu t het aanhouifcnd hTker doch d litroehtw hf a b turboodu wufrt isiah Wnk dl k Hm4ii Itoud allo ball n uit zi t o i boven lUm wontt ur aledit g Mcltoten ZeJfabfH ft Kn uktval va O O S IHjna Miooeu al p i hoog chot nog JuM over do lat gewolkt kan vt ordn n Va A rui W hH mvK n D S gt t an ik vnorhot di pant lioh in bet gehe nkt me c lo i