Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1917

LkMlng 1910 De miniater van oorlog beeft bepaald dat Israelietiiche dieniitplichtigen der lichting 1818 die daartoe tigdig hun verlangen te kennen ge n worden toegewezen oon korpsen of iHiderdeelen in groote jeaniizoeneploataen looali Amsterdam t mivenhage Amersfoort Asaen Groningen Leeuwarden Haarlem Utrecht Arnhem Nymegen Leiden Breda s Uertogenboach Bergen op Zoom Middelburg en Vlissingen immer ▼ oor zooveel die toew jding is overeen te brengen met de bepalingen en den indeelingaotoat Toor die licfaUng OUDKEiX Woensdagavond werd hier een kookdemonstratie gehouden uitgaande van de ofd Gouderak van het Groene Kruis MeJ Dukstr uit Den Haag zette uiteen hoe men goedkoop een goed maal kon maken Zy bereidde verachillende gerechten die uitstekend smaakten De demonstratie waa goed bezocht maar er warm niet veel arbeidersvrouwen wat jammer was immers voor baar viel hier in de eente plaats te leeren De voonitter die mej Dijkstra ten slotte dankte zei dat uit het feit dat niet meer arbeidersvrouwen tegenwoordig waren viel op te maken dat dete t gelukkig nog zoo kwaad niet hebben WADDINXVEfiN De predikant der Ned Herv Gemeente alhier Ds S Ronner heeft een beroep ontvangen naar de Ned Herv Gemeente te Mastenbroek SCHOONHOVEN By de Ned Herv Gemeente alhier ia beroepen da M van Grieken te Delft In do Woenwlag g 4iouden ratt W dering Iwt ft de raaüttcoiiin uM e die taak had de niogiiHj llheki van de rf i jhuug van een volksiwdbuit in di zo geuiviiitu te ondeirzoeken rapport u igebrfU ot berekend naar de pfijzim die vóór liet begin an 1917 golden zou een badti H 116 629 koeten Üe raad bwikKK op v oorstel der commiH le de pionnen l tatm rusten tot urn deik ooirlóg In vtwlwuid niet oen door ki jdauiirtfr lijke artsen gepubllw nk verklaring dm zij de wilvteczi rtge4 ringMuardupiH Kn die Itt deze geamtMile worden vorwtrakf BCliadolijk voor d gi zondht4d der verhruikurs a iteih verzoobt de raad den biirgenK ter een brk l tot dm mlulMter ven l dl OUW Ie rieht ti iik I Ik verzoek liet gtdi elte van den voorraad dai op I 14 Mei over Is te mogeii v rk oüpen voor vee oeder Poglng4 a tloor den burgesnewter rwds aangewend oiu de aard oppWen op grond van liH oordsvl O r modioi afgekeurd to krijgen en vervangen door lx lfln zijn zondnir rcÉtultaat gebh ven By daetemming in de vocature dr Heering tot predikant der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Arnhem is gekoim dr K F Spamaay te s Gravenbaga uwe l e r ordipii uH wt rki ia ti i al rt we door 9olM rpero aanvtUlitig y a Se grauiïKdMt tm plaatwJijk Ooot verscherpt tooüiolrt I e groot iiiotaiijkliudeii hi R ée juiö p laxetTlug ia Av verdoe In heaeVie Streken kon wegetie do vi aad elijk vM nit4ing n alwïhte zaaigoed ge oogBl wordt Uit Hoenitmië ku iKfi wij op oen l e r U nd öii iftvo r rcteiKw Door zewu 0 m oo rlog tt voerep Uoob do innige sauie iw0 ang lact do londlgtuootefk in wed Tzijteolio opmli r ig1k 1 n vfnrouwtm zal vr Ux Itijdra ai ons in Iifi Lie liuv otir uil LOutralo landen veniiindt rdte ond r dt n druk éer vijBjideo du AniPTika nog w4l verzwaren Wij zullen onR daar ia iKliikken Dat wij tot dra i iMiwon oogHt roiwUtomien rtoat volkomen vast Mwi reePTvm aan vet waarvoor w liet ia t VAU d n invoer af wuikrfiik wafl i zijn nog vooc langen tiid to ffeikend datik zij onze diMrJ nUl0po4Kit k liet volk hi i ki tiilwuari en Maart e i zwarm ti iiooffigeiuaakt doch die kraoiuiproe dooTtitaaii oin initWchioau goen ander Po viiatKl4 4ljkci pi ra kondigt t rHnilie Mt i onzo inrt f nHtorting aan om 1 of n iü kratdrt bij lo zrtten m d kjijgwliifH er l ij d KngclACbm eti HufV n m Ui houdon doch ik l i or van overtuigd dat dl hoop op onsst in enMonlng zal VOTviifgïti PU diat wij dp on toegi daolite giivaiTfn sioldtlfireiid zuilen dOorMaan BUSLAND De FranRche gezant lo l etroffrad Voigwïfl de FraïikfoWer Zt Itung dSe het beridht uit Slooklioijir krijgt zal de l T nfloh gtjaant Palwlogue niet naar Peitrogiradl tcnigktviren hi daeiiH laatH zon do FramBcho rtociail 9ti dio nwni ervan iminiltiii TtioiiiaH die than In Huitkwd vealoeit ai g aiLl wordie n benoemd IJ o nieuiwe r egio r i n gt D w Daily TelegrapJii verne iiU uit PrtPOgiradi dat Jiet in liet politiek stjijdp Tk nu weeir ruMi iw Dm a onul i y voorbij en naar het soTitjnt dreigt voorloopig geen nieiiwe IVktIi b i t dei horizont bewo l tm nleniftodi kan zeggt n wat i r binnen e n w edc kan gwljtniren Da ïMAk dï iwdej bezig hieild iB nu de vormiu f van een ooalitit kabiiiet Algemeen ge oeildt HKïii dat de regoerin in ha r t igenwoordfgi maaeaiuWÜAng Im i volk in al zijn taigoji met vfrtegeiiwoordygde I r zuiilein ook f vi aaiHal Hocialuftm in iH t kaüjiniot koenen ik kwewlu van do vredn wvoorwaarden wordA nog ailtijd druk lieHprok Ilngeluidkigipirwijze gA ft do lfu gi n inlijving t gpcin oorlogHsoliatUng volwtrekt geen duidtili e oiiiHtilii ij ing eni kan door e4ko partij vi PwoWlLma wonl u uilgiulcgd Do Doeneohe ooialii Horglijerg itt lui t PetJOgrad en hoeft dvn raait van ariH id T en wldalen iU vrfdewvoorwaardeii van de unHtrdifrheid dn r Diilt lie HOeiaMtit ii iiH Og d xJdi 1 XhhjIiooii daaraan vt el aaactaclrt word geiwijdi iw Int loeh ociwuarsehJijnlijJc tlht zij zalicn worden aanvaard daar zi ie dublH lzJnnJg zijn fieliik diH l uit cho ri iecifing bii len do Dutt cJie wciiaal liqniokraiciL UuHsiscli Polen all M n Hiaar zc lfl PH uur aan Hel uilvoöTené coïiiité der a fvaaitiiignltii Iw inl nusir aaibfliaclit It wij n aan hH verlangtii At l raanöoliei oeiaJisten ten aainzleii va 1 laiiw ljotliaringtm f n bennoediigiend tf Aen is het be li it der uiterste voelingen van Iverain om niet iiM e te dkxiL aan hei kStajkhohtiBche HooialiatPineongreH l o vergarftving vai de ullerrtk eJ inenten lieeft iiuit ceu meerd rl I t an 110 teg Ti ze tiniiiien vaatgeMteid i at Morghiorg oi tTe H in overwuiconiBt niet Öolieideiuann en and © Duilt he ociailaien di ilv DndWehe regtvv riii H mm tm dat hij dwrlialve rechtHtreeks of lange eou oimwi agent ia dk r Dtiltwflie iiiup iriali t n Do viTgöJdia iiigider extrÖntltKifn meent dat het eong tw dioor Borgbjerg bek gd iM worden gwbruikt oni do haiaktlingiii van diiploH ten to l eniaiitekm wier éwl uitwi eün of inlijving van gebied zal zijn BNGELANa Verkiezing van een S lnn FaJner Mc QuinneM de parlementaire candidaat der Sinn Feiners is te South Longford verkozen Hij verkreeg 1498 stemmen tegeft Un tegencandidaat Mc Kenna naüonnlist 1461 Mc Quinneaa nam deel a n den lerschen opatand en zit op het oogenblik in de gerangenÏB Home rule Volgens de Daily Chronicle heeft t in politieke kringen beroerin Vgewekt dat de groote meerderheid van de R K bisachoppen in Ierland alsook drie bisschoppen van de Proteatantache lerache Kerk zich tagen splitsing van Ierland hebben verklaard Naar de Time uit Dublin verneemt komen er uit heel Ierland tal van biyken van instemming met het bisschoppelUk manifest in De pera in Ulster hekelt de drie Protestanache bijschoppen Men is nu gespannen op wat de regeering doet nu het Jramatiacfie optreden der biaHhoppen onmiskenbaar haar plan in de war heeft gestuurd Gemenffd Oorloffinlenwt Een reuzen vlle tuij KapUeiD SuudMedl de Zwv dHCtb vliegenier die rtwdl fpKnïinw tijd bet vooïnflnwn hepft wn vIi gtoc t ov r dwi Atfcantisolien Oocaan to ondeuMwn bPvimW zich nn i n Amerika on toesüichlte houden op zijn rnaolidiw dae g JOuwU wordl In een faiwiek bij Ne Yerk Dab machime is van btiiter gewone groo a motiii0en JL e brpjedt vap de eeoe vieugei punl lot aiidc n liedraagt V M IH boc4u uMUcliino mei üoai 4 eie uitnutüiig zal 8000 K G wegen De drijfltTaoht wordt geleverd door viier motoren elk an 150 PK Daarvoor worden aiflO YAer benaiw en olie iiiiixeipEnouiea Tot de uUru ng tx lioort Hoctrl i licfci redeolore en draadlooze töl gr fk In do kajuit m plaat voor tweo vlie gfera vier reizigers on een inachiiïiirt Met getimik van aUe vier do motoren zal du aneUwki IjogeveCf 150 K M per uur l edtagen IM alstand NewFoundiantd IJrtand zaI dn afgelegd kunnen worden in 16 nur De koottn van da ondemt iii ng worden gi dragcn door een aantal ri e Anw iikaneD BINNENLAND TWBBOB KAMSB Verbod tot uit em vervtter van somBiige rtikelen Bij da Tweede Ka ner ie een wewvoorHtcL ing t koirH i fcUcende lot wi zdginig van do wet v an 3 Au ufltu r 1914 houdcntdH verbod tot uit i vervoer van soinni e ai elen iMi ititm de toeMcKtJngi is de hedo iling an AU w t voOirsteil on d wet ook na iiet einilligen van don owiog ïwo lan Ie kunmn toe eimen ain niood ig 1m om onR eeononéHch lavtn voor emietlge govaren to lielkoedwn In lu eerste lid van ttiTt 1 i tliana miigedniktt dat tk ver HidHlKipaUngen ook na dien oorlog zullen kunn n blijven gelden door de woorden alaued zoolang niet door on 1m verkiaard dat nw betn kking lot ckize w de door den oorlog o Ih4 oorlogHKOvaar veroorzaakte hijzonditve oniMtandagJieden hffiAwn opgeliouden te l e taan Niet alk en voor de uitvoerverboden ia dit wen die4ijk ook de binnenlandöcln s tsrvo4irvt rl oden kunnen na dtn oorlog nog weïi chelijk zijn zij Mioetveu toch gneniszinrt alk en oni nniktiairp redenen Ie worden vtin éeoht Ook voor de binnenlandBcho distrtiiutii nienr d nke aan de regWlingen voor de klei aardbippelfn en pealvnwhten kan znlk oen vervoorverhw noodSg ïijn Door een dïatriliutéeregeling ingwolge axt 8 der DifttribuUefwel lian thanrt een vtsrvowverlMxI practi h word n In het U Mti ga rw pen Joch ordt iVil voorwt l v i dan zo kunnen hetwijffld worKk n of kraohti ns the vrwger uitgev aardïgile DlV tribiitiewi t nog laiiigor hc t vervoer nuagi word Mi ert oden Daarom i het weiiöehelijk in ditt voomtel hel binnenlanilwolie vItv oe rvettwl aiHüentle te regelen V ml r i in m lid de uiogWijkheid geopi nd eirlK d bepaJingen voor alle goeder n uit te vaardigen en la voorzien do mogelijk beid vaji een voorwaard i Hjk verbod In het twewle i deoxlio lid van het arliltei wordt geregeld hoe de verhodabepaAingm tot Htand konien Vw r de uit o frv Tboden wordt voorgicwleW uitvaardiging bij kon l e 1uU oip voordracht van den miniwtitr van l ianiHbouw Nijverheid en Handel of bij dlredgiend oorlogsgevaar en in getvaj van oorlogHgwaaj of oorlog in liet lielftng der landkft tTded i ng opvoor Inu bt van dtm inlni tler van Ooriogi in bolide gjiivallen nadlat overleg i gonleegj nwt de minlet av van BuitenlandSctie Zaken eii van Financiën alaincdp van Oorlog rwp van Ijamüwuw Nij erheid en IIaaid 4 ti0T d vfrvocrverboden wordt voorgertleld üiLvaanliging door den minisier au Landf 0uw Nijverheid en IlaiJdwI die kracbten de Dw ftribufclewet ihania pracÜm h doKP bi Toegdlieid re dw hee t en ook door diii minii tef van Oorlog voor zooveel iK tnft iiel vwvoer vani gwd ren die in h butan van landN verdediging lil U paaldt gedeellen van lw t Rijk tM Mchikl aAr moeten zijn In het iw e lid wordt Lichting 191S Met iMHbrekking tot hot wetsontwerp tot wij Jg ng der wet betroftende bijaonaere maalrigekii im t betrekking tot de dichting 1918 het ft de Minister van Oorlog naar aanlmidng van hot Verftla een Nota aan de Tweede Kaaner doen toekomen De Minieer d t dJaerin mede dat do itegeeringi niet her ft nagelaten zi di voor do indSeniiig van h weteontwerp rekén cihfti te fe i van d e werking der voorgestelde wijtziigingen Dm andeelinff Ut zoodanig geregeld dM zij die bij de iiieehrijving broedk rdienst nl reden van vrijstel linff hebben opgeg4iven aJH regii aan de infanterie toegewezen en aar verliou Miiig van liet gelal aan elke oo a agniio toe te wijeen manflcliajppen over de oonnpagoie ni verdeeld worden Zij die mindergeeohUct zijm voor dp infanterie k Muen IjelHMiden uitzondieringen bij Be veeting artülerle Ijoven de dafl rvoor uitgetrokken getallen Op deae wijz zujlen de Itezwaren zicli h nrinst doen gevoelen Inecrtirïjving opnieuw ovcreenkontótig art 19 tweede lid der Milttiewet beJioort wleditw te gijsohieden aoolang de inge ciijrevene nog niet dien plichtig 1 getwordi n Anders zou Iiij voor meer dan eeni UcJitlng dii net pliihtig kunnm worden Daarom dient voor zooveel bedo 4de in eiirijving betreft de veranderitig van h t ijdötip van 1 Septeïntier te worden geiiandhaaM PMt ii eveneen raafiteaanY ten opzichte van het viwrln lid van düt artikel daar do afvoering van h t ln dlirijvingi regi ter 1 hoort te worden gie taak voordat de oproeping ter inlijving een aanvflUig u em Voor den dotimi van 21 Maart genoemd in art31 tweede lid der MiÜUowot zou voor de Kchtiing 1918 een latere datum in de plaatH kunn en wonden gewteJd Tocflj hoeift de regeering genicend ulk een verandtefing niet te moeten vooretelt n omdat dpi t edo iing heeft voorgezeten zoo weinig mogdl f van de gewone liffpallngen al te wijizen We4 Ia waarr zon bij v randier ng van den datum in een enk gwal een ingeschrevene reoht op vrijMeUing verkrijgen die bet ander ui r zou hebben mae r Mor Mtat tegviuner l dal mei anderen iPt ouigokoerdo zich zou voordoen Aan b 4 recht op vrljstelUng van aantttaaodo geeeteii en enia doet de wet van 22 l ebruari ndet te kort l e mogelijkheid is nitt Hitgeelüten dat aij dio voor de geeHteli e loopbaan beMteniidizijn t nog niet door eenig bewijöstak kunnen aaotoonen wannee r zij ter inlijving vpkouaai doch deze mogeli heid iMwiaai ük wanoeor de indljving geschiadt in de gt wone tiidvakken Naar he t Vad veraeeint zal tol het le dwezen van het iWUiouAal oOmiité t H het eticblea van oen monumait voor wijlen utajoor Thomson niet mogelijk zijn de ontJwKlUng op 15 Janl aj den dag va t zijn aneuveJen Ie doen plaatj hebben De oniwerper van het monunïont Ciiarlefl van Wijk is namelijk roexki gtv uinien tijd ongeeteïd en zal tot herstel van gc2ondlK4d eenige nmanid n te Nun pe t moeten ru ueanesL Het zaj daArdoor wel niet mogelijk zijn do onthuiMii vóór den nazonier vejnioed 4ijk in Scpt rf er to d geechleden SaUriaverhoogiiig Grem attbtenareii Jadopuleorde Stailea van ZuW ilollund wendden zicji den Gen Noveiiïber 1916 tot de beHiuren der Zudd HollandBche geaueenti U niü de uitnoodigiiig la willen overwegen o do aar Kdden van de aaubte naren te Uwer Secretarie in ov reenfiteimnlng zijn nn t den tegenwoordigcn levenHHtandaard en met de hun opgediagea werkzaBiiii hed en in verband met den uiltylag dder overw gingen zoo noodg den Itaad voorstellen te doon tot veriiooging van iKidoeiide jaarwoddai In dit Mohnjven vood Jiol iioofdltwertuur van di n Algeui Nederl Ainbtenaarn ljoud aaiileiding de aandaelit van lKM ren Gede puteerden te veatigen op de amibtenarende genieentedienflten en iioftrljvin die door heeiren Tedeputeerden niet werden gi no nwï Thans dee ea GedepuleerA Stalen liet iKiotdbealuur imedie dat wij met de daarin besproken oircutairo In het hijaonntier b oogi haddi n Op de kleine gmiee nten ien pJattclandn 1 H giameenleni waair ïuen giemeenteüjke bedrijven of bepaiaide g i eenteidSen skn nH 4 alzwnderlijjce aanbtenareni aanIrefl ijetiooren in den regel niet tot drae groepen He4 sdieeii oiw dan ook uiet nood ig onï onzen algemeenen wenk tot de aimbtonaron dSw diensten uit Ie strekken kenNiettemin üiijii wij natuurlijk bereid Qiir wanneer on in eenig gevail bli t van Onvoidotnde ItezoUïlglng van laatstgenoemd peowom el te bunnen behoeve eeiiigen aandrang op het betrokken gonreenlebeatuur uit te oefenen De SokeepTsart eo de Oorioff Opgebracht Te Umuiden heereclit ematïge ongerustheid over de tmwlers die 30 April naar de visBcherij vetrokken en waarvan sedert niets vemomeè is Van een hunner is bericht ontvangen De schipper van de te Umuiden binnengekomen trawler Gorredyk meldt dat hij via ehende teü Doggersbank Noord de trawler Batavier heeft gezien met een prijsbemanning van 1 onderofficier en 2 matrozen aan boord De schipper van de Batavier riep hem toe z n schip te Umuiden te rapporteeren wann er de Gorredük daar aankwam De mogelijkheid iE niet uitgesloten dat de andere schepen ook opgebracht zijn Telegrammen daalwmtrent schjjnen niet meer te worden doorgelaten TWBEDS KABfKB Vergtaderlng van 10 Mei Vervolg o n flo i e ï e v o o n do buiten lands oh o ftangelegei heden Do lieer de Savor n in I ohman c h repliceerde en wafl van meening dat hot veranderde voorstel van den heer l e uwen de Kamer tot nkitfl binden zal De Kegeering looet alle gewenipolirte inWitingtn gKA fn belialve die ïij meent dat met iiet oog op het landHbelangj niet gfgeven kunnen wonien De Kamer kan dufl Hii ooincniwie inatellen maar hett ia do vnaag of de Miniwter dan niot zal zeggen Ik kan of ik maig niot teigen de ComauisHSe zegigen l e he r Vlsaer van IJzen doorn v l waarwhnwde tegen liet neniim van onivertstamdSge beftlulten naar zijn luoening zal tocb altijd in elke cominiiaaie de mBoht ook wout gielegd worden in h nd n van enkele personen l e heer Limburg v jd wais van meenir dat dé voorRleller meit zijn eersto voor nel een gefvaaj lijke taat ro ohlerlijke weg ha l ingeelagen IHt bleek uit de adviezen Men kan zeide vpr de meening van dm heer ViiSöer van IJzendoom doelen en toch van oordeH zijn dat de Kamer zich behoort uït te f preken wat zij wil etn eonimdaeie voor bultenlanx che aangel gienhedlen of niei Neemt men het voorstel aan dian weet de volgende Kamer wat n en te desser zake hee t gewild l e heer fiohaper 8 A betoogde dat de motie a I is zij dan veel verwaterd een poging ïfl om nog te redden wat te redden vaW Het is geen wantrouwen tegen de Regeering waaromi bou zij niet met oen oomiimaHie la overleg kunnen trod n Nadat nog enkele leden de redaotie van het voorstel bèsprakw werd d motie van Leeuwew aangenomen 0X4 38 tegen Voor de aoc a I denikM wUen dé ITnïUberalen en dw Vrljzlnnlg diMnoeraten be Bvem do beer Knobea v l en de heen n Lngiei Bogiaairdt en Bcroane r k Tegen do reühlorzijtïe en de Vrijo Überoilen behalve de reeds genoenndo hoeren Biiitongewoon Crediet Het wetBOtttwerp Bu eagewoon crediet werd z J Bt aangenomen In antwoord op gie le4de vragen van don beer Hugeohoita deelde Mihist ir Ram iKuimiet nog mede dat de kuMwaoht van 1911 op enkelen aa reedj oMt bujö l Tgwwone Uóhting van 1912 gaat morgen naar bui en half Augu tue etn deel van dB kuotwaeht 1912 Daa gaat ook naar huto de gewone Uchling 1913 Q de eorate helft vaa de kuetwaolit 19U en de laatóte heeft van de kuatwaeht 1912 i inde Novwwber gaat naar bu de gewone Hciittag 1914 d cerrto helft van do kuMwaflbt 191 en vao da kuetwacia 1914 Zonder l erwfetagto ol hoofdlelijka Bttmmiing werdön aangenomen de volgen ïe w tMoatwerpen Ie Wijziging van do art 82 en 85 dor Wet op do InkouiBtenbolaating 1914 2e Vorhoogilng van het oeawte hoofdelnk der Staalabt Tooting voor 1915 ateiger Koninklijk Paio Ametcrdanï 3ew verliooging van het eerste hoofdstuk der t taaWbegrooting voor I9i j herfltoi ngcn Koninkliik Palei Auiflterdani 4 wiji iging deo Wet l etreffende hijzondcre nffintr pelen luet lietrekking tot de lichting 1918 Interpeliatio MarobanU Aan dB orde kwam diaarna de Interpollalio vai d n beer Marobant betreffende do beKluilon door de Regoerlng genonven terzake vau do oproeplngi d r laiitHonn jaa rk tó e 1908 D luror Marohant vd constateerde dat zijn oorspronkelijke uiolU is be streden door den Minister van Oorlog en den lie r ViflBer van Uwndooru mtt onhondbaro giedeellelijk buiten do zaak Uggendo argumenten en dat nlcsnond in de Kaïner zioh roet a Jftnlsterfl etandipunt hwift voreieuigd Spr umi aan dat da Ministor zijn niotio nader zou overwegen maar waa zeer t leurgee e4d toen m do avondBjladen e n bariclit waö gekoim dat do landwtono 1908 tocSi opgeroo5 m was Do Minielter vani Oorlog do heer Boflbooni herinnerde er aan dadelijk vorklaard te Iwbben zich niet venantwoord te aobton ata hij de landatornii jaarkiii e 1908 niet opriep De lioer Maircliant heeft verklaard mot zijn motie geen wantrouwen te l edocdon Thana meent de Minlskr het wantrouwen te zien De Minister zefcte nogieensi uiteen wearonï Iwtt hem onmogelijk as een ander standpunt in te nomen dan liij vanaf DeeenubcT 1916 heePt ingienomien Dat het bericht an Mei word gopiaatst int medeweten van den Minister ia vojItouien jn l J het strt kte illnflsiën te voorkomen bij de lai idBtomiipllchtigen De reed op aj Maart gK gieven bevelen tot oproeping van die lan4 orm bleveiii van kracht De heer Marohant vA bleirf op hei standpunt staan d t dte lichting 1918 moot opgeroepen wordleo voor 19 8 en diende tie volgende nwMie in De Kamer gelioord dtm Minister van Oorlog verklaart te betreuren dat de RegeeriDo gemeend heeft na de ddeuflmea eai hel Ir kIuU è r Kanier van 4 Mei j I betreffende di oproeping van de lanid stormjaarklasHe 1908 han r voorneHiien 3 to lien aanzien nirt te nKoeten wijzigen en gaat over tot de ordqi van den dag J o hifx Ter Laan fnA oonwtateerdo dat het debat i uitgelokt door den MtniistiT zelvö De eeniige vraag waar het om ging WOB kan de liohllng 19lB in Juni Opkomen Naar spr meening kan hel wel f e heer Duyirtaer van Twist a r sloot zicii geheiel bij den heer Mar chant aan De iioer Nolens r k deed dfit eveneens omt t liij het betreurt dat de Minietor is aifgewoken van dn handeflwijze al door de iikotie Morchant i edloeld De heer Kobaper 8 d ziet In dezo motie eeii breuk lui Ssohen Ste Kanier en den Minister Men lk eft van zekere zijdie dcv en Minimier voortdiiirend geplaagd en getrelbeirtl Dciw zaaik had meft ook niet Iwee kunipo s moelipn iiitvopren Spr nocaude de houding van den heer Marohant niet gt eel zuiver Avondvorgadi rinfe In do aivond vergadoring kwam de Miniwier van Oorlog de boer B o s b o o m weer aan hot woord iDe Militeter bracht dank aan hen die hora iebl en willen steunen De Mlnieter kan zijn standpunt ndet prijfigevon Ia Nov en Deo 1916 heeft de Minister zioli verzet tegen het oproerpen van do liclitilng 1917 voor de jaarkfaase 1909 maw ten elotfe ia hij op het beehiit teruggtkomen omdW htt slecht fien kwesUe vwt meer of minder wae Op 20 Maart wae de zaak gehoel geregöW 11e mttatpegelen waren getroffen Het groote bezwaar van den Mini tor w dad een gaping zal ont taan van drie inaauden in dti oefeningi van de nieuwe mamaoliappen Met zeer vele Uïchnleclw detaij toondk de MinUter aan dat het oniiiogelijk zoud zijn de voo er ndendte arbeid voor het inlijven der 4t 000 man van de Hchling 1918 zoo tijdig al te lieWxm dat aan eeno opicomBt vóór 20 Juli kon worden gedacht De MintatCT ineritte nog op dat de heer Marehant reeds 27 DeoemlKa 191G uit do Memorievan Antwoord bij het ontwerp tot vervrw gde opkonust van demilitieliehtlng 1918 proeie had kunnen weten Inweliae volgorde de Miniflter de verswhlllende landstormm miJltiekiaeBon wenaeh to op te Toepen De Minister gaf nog bijzonderheden betrorfendie d keuring d iiidcellng do locaMeaÜe het onderzoek noAr de voongeoefondbeld ene betoogende dat iBtn werzaanihod In zoo kort mogelijkcn tijd heeft sauiengedirukt Oedoeltell e oproopingl ia toohnischevcnzoeJ zoeJonmogelijk want het geldt hi r geen gewone i loegen indeeling maftr cémpaglïies en l ataljon ploeeet die sleehta inhun geheirf kunnen worden opgeroM en als de Indeeling is g aohied p Minister moende in de p tie heel dtiidé lijk te zien een bfijk vao wantrouwen tegen hem en deelde mode dat jndSen de motie werd aangenonwn hij dit zou beschouwen ab bet bewije dat de Kai er niet langor met bem wil aanienvtnerken I e heer d e Q e e r c b meende dat door deze raoüe een onzulvero be 4i9ïlng zal worden nitgeloirt omdat men het wel roet de motie een kan zijn maar da rom geen andere Miniater wil De heer Ter Laan 8 d vond de 1 arguroenien van deo Mtaleter onvoldoende 1 Ie heer du Savornin Lohmaaci4i verklaarde dat naar zijio atvewm Minteler volfltrekt niet behoeft te hm Hij heeft zijn etandpuut uileen gezet m dienl zulks aan te nemen De lieer Marchattt v d wan j bet antwoord van den Miauster nkt © v tuigd De motle Marohajtf kwam daarop hi slenaning en werd aangenomen met 44 1 gen 26 8t ii nen Vom Htemdeo de heeren Van SasMvan IJasalt HugenboHK de Monté V loren Koeter Duynetee van der Tempel Duys Brujnuii4kanïp van Vot Lv Bercftteyn ter I Aan Haag Moodete Groenendaal Duymaer van Twist vm Vliet Saiinea Maaatrioht Rutg T MaT chaot Arte ter Ijaan Rolterdajn kolk man Fle3ken0 Reckers Stohteimeipeiinlmiic Kocrien Patijn Bi on Soliourer Htfe dingen Roodtaiburg v d Voki v 4 Voort van Zijp v Rljtkevoreel Ketetaaj Tfienatra v d Molen Sanjies B jiier Kujs de Beermbouok Sobaper Boo gaert Önoock Henkonans van Le ii en 1 ngwls Tegen stemden de heeren Ürfon de Jong Vlöser an IJ zendoom lleeirsa Drwwelhuye van RaaJte SïneiiigL v Vuuren ter SpiM v n Best Nie traeB do Koster Rink Knobi l Jansru Ilaagl V Forewt van Doorn IJanil d eves Sibenga Mulder IJ zennaji van Hainel de Savornin Lolmmni Roodhiijzen Ji ninck tm de voorzitter Do Miniwter van Oorlog d e heer Boaboom verzoekt do motJe Dnyg vaa agenda af e voeren In s landt bekuur zal hij echter d verdediging der fiT taire wetóontwcrptjA die nog op deagea da fitaan viTdedSgien Zonder debat of stenuiilng werden da na veraoliitleiide wetwontwerpeji aaijgeoo men u l die t eLref endo bet langer indienst hondieni van ingelijfden bij de nulitio eïi dienMpIaohligen bij do land waw betpeffendo do veo lenglng van den ti oiB plicht bij den landBtorm en betref piutede verlenging van den taat van ieieg Ook werd aangenomen het wet ontwe HOÈ vartateiiing van he4 9lot dor rekentua van oaitvangBten en uitgaven voor Nedtlodlii dienst 1913 bot wetsontwem totwijziging der Zegelwot 1917 en het wet van HooCdisAuk X dter Staal begrooöto ontwerp tot aanvalUnw en verbooidnS 1917 Well ontwerp tot wijziging en aarcvulMng van de wet tot vawtMteliug van o tarief van gereolitiskoöten in strafzaka waarvan de militaire reohk r kennis noent Wetsontwerp wijziging dier wet van 18 April 1874 tot vaertsteUing van do neven van gereolMHikositen in sirwfzaic waarvan do gewone roohter keanis neani Wetsontwerp wijziging Vde Hoofdfituk dier silaaibsbogTooiting 1915 Wetsontweirp tot onteigening voor Int maken van een spoorbaan enz te Amheui UIT DB PERS staatsmonopolie van levens en brand verzekering De heer C E U liotaeevaia AtiltL m het HaitudelBbladJ ovtir eeri preater belo kwestie bij de plannien voor tm staarfönonopaWo van levens on liraodvarzekering Hel doel indireöbe belaatingtn te heffen door dieni Stoet zoo mogeli grooto wineten te laten maken met dit bedH acht ik door en door afkeiimisiwaard en niet alleen dat maar er ligt eoD zekere miate van frivool oppontiiuiaiw ten grondslag aan deze plannen welke lili aanlefidang ge ft tot de versdiillendte par tijleidorw In de Ka uer de vraag te riditeil of het niet van gewicht is om Ivoröans al dit vioonbrnfidend werk ff eobiodt dat alHoht monnöienwerii mI blijken te zijn over deze proajabela vraag een besiiasing van de IVeede Kamer uil te lokken Mag de Slaat het vivzekering bedrijl imonopoliseepen oict het doel om veirhoogü ng van Steattinkiouisten te völkrijgeni Schr gdoolt niet diat ook niaao eeo politiriie partij de preailaijplo vraag toe stemmejui zai Ijeanifcwoorden Ijevenaiverzekoi g is Aiet veel andma ftls oooperaitiof sparen GeBcbdedt zulk door niaiattsobiaippijen die hiervan eeo bedrijf nuakeii en ondanks de tot dtühoognte voünaaiitilioid opgevoerde conoiirreütio w slen nmken dan gu nt ieder veiatksrde zijne moatóohafppij de me eötaJ nu niet buiteitó porige Iwdrijfewinst Gaat evenwrf 4 Staat over tot het raonopolise ren vao iiet verz korin bedrijf uilöluitend loet het doel om van do veraekerdon iiidSreote belastingbetalers te majten dan dient t geo een dergelijk even bij voorl aat krachtig varzöt te worden aangoteekend Als beheerdtiT v ani die sptCarpenning n van belastingbetalendie burgerrt wdfce hua lflT wensohen te verz erem en over dew apaarpenningen reeds hun directe helèAtlngon babbon J etaald hébiL do Staat ïd i het recht nogiuaale cijn te eischen De zij dit dan zou zij te eniQVer haa m deze wi ïze vaai sparen go Ldfbelegisii 8I M hoe nïeii kn ejisrverzekertng wil iioanflB verkiezen eene sWhreeii wende onbilliJkheW begaan Wil men overgaan tot eea Staal or ckeringBlbodtijf dan klan men hifflnw vrede hebben onwiat de Staat in dit zicht zeker een nuttige tóak kan vervollea in het belang der voraekerde n Zooder twijfel zal etm dergelijk StaaWb kunnen leaden fot beperking vian ui ven waaudooT het beginsel van sparai beter tot zijn reoht kan komen en nAvJw geid door de verzekerden ten belioevevw onkosten salarifiBen en bedrijfswinst inoti worden opgebraciil terwi de ftOÖdlttit zeker ifven groot m al van de besta onder de boatawid maataohappijen voor levemneraekering Waar ecliler blijkene de rede van rinister Tretib bij de inataHatle der eooimisaio een geheel ander mottf in bet spel is n I winst te makeni dieneoBMf mijno raoening de vrijzinnige partijen evaizeer de ft J A P eai de recW9eli partijen do prcalai ele vraag OOÓM de oogen te zien ent te beantwoorden wake door mij in den aanvang van ffl betoog is geateW Na ook de braoi v T kering lo hflbb aangeroerd stelt sobr nog d vrMf i w voBt aam lKM gere directe belastingen I iet de voorkeur zou geven boven derÏSijke onfciJli fl indirecte heftingeif 11 ban overtuigd dot de meeste bela liMTbetalers gaaino meer belarting zouAm bedien indien een bij wijze van fi aoüleeie iboonniaak oeifc tAioionniaak van bela tingi iijrttMi werd gebonden t éa unilonne progrewsieve InkoniBten 31 eniK geusl eilasting welke een einde JOU maken aan oiitf wanhopig Ingewikkekt belastiogsteliwl zou een zegwk zija en evenpeena tot vanmwrdering van Kijkai jüomeitieni kuiuhen leifenl eaaowaDB BüBiGHiuif Smbkketón Iemand te I edft wk n IwH reeds eenmaal gelukt was een half mud kteiaard appelen te emokkcJen zou dit voor do tweedo maaj probeeren Hij reed naar een der ZuidHioliaodstobo eiiandtu en jlianö werden twee muddea heerU o aardappe en IwaworÜjk verstopt in bet rijtuig geladen m te terugreis na r Dolft aanvaarde Dö kapiiteun van de boot iKo de iSnokkelende l dft tiaar over dte Maas bracht Zoodna de Iwot gemeerd was nMiaktedo ïtnrokkelaar dal bij van l oord kwanr leg de de zweiHp over het paard en roedzoor il naaidappeJen in dratf naar hula ttirug ei lieugd er zoo of te komen Als de man na bet verlaten der boot oven had omgezien zouden do glundere gezichten vem kapitein en machiniat hem ripoedig uU den diroom hebben gèSiolpen e kapibLnn die ale zoovok ander n reeda lang naaa een goede aardappel snakte had h mans angst voor aanhouden alteen verwekt om in t bezit der verljoden waaaIe komen Zond r oeivig lets l vonden de aardappeien hun weg naar da woning van den kapitein en z n trawant die er s avonds van öinuldVn ito Deilvenaar zal nu in vredtesnaam maar waclvten tot de kleiaiardlappelen be8ohikba ir wordtTi glenteld De Zaandamwhe kermis 0 verpachting voor 13 plaatsen op de kenni te Zaandam geduirende die jaren 1917 1918 en 1919 h 4t tezamen 113 982 per jaar opgebradit d i ruim f 3 X 0 rooer da het vorige jaar v or deze plaat Kn werd bolaakï De pLaate voor stooiacalroussel werd gepaobt voor f5010 Kippen De groole fllachting ondeT kippen gpat beginnen Vertelt de N Gron Gt Kr is geen voer meer in ieder geval veel to weinig De regeering zal dx n uitvoer van geslaolite lioendersi toestaan Verwadit wordt een pnji van 12 50 f3 50 Deze uitvoer zal goregeld worden door de V P N Voreeniging tot Bevordering van de PLuinuvei iiouderij in Ned erland Het broedlCTi nwt de naiohine zai niet geheel worden gi staakt Aan 50 aanvragiern ia 20 000 Ükir petipokiim vwretrckl om daarmede de broe uiaohiiiotf te verwalrmen Bovendien zullen nog lieel wat kipp n IH broödïïi wordeni geeet Voor h kippenboiideis is eein en ander een groote teleuratoHlng Het vorige jaar was nog zeer goed geweest 1 eexploitMiepekeming van do V 1 N over I9lti sluit met een voonk etig saldo van f43 431 Vroegea zat uK n gi reg d met tekorten Wogenö drukke ben giiedien zal le voorziüer van do V P N de heer V R IJ Groes en bedanken Ook het secretariaat zal in andere lianden overgaan Bk edbrood Hot gemt eniieijeetuur van Devertk r zal litdiioi oen proefui miing op kleine schaal ia den smaak valt bloedbrood tot lagen prijrt veirkrijgl aar stellen dat een liooge voedingiswaarde bezit met tweemaal zooveel eiw ltgieliaik ais zuivere tarwo Nu het brood voor een deel uit aaidappelmeel bestaat dat geen eiwit beval is dit van bljzond r bt ang te nieer waar het vetgeihaiite van het blotxlbrood ve t grooler is dan dat van brood Boschbrand In Iket Koniwkiijk park Jh t 1 w giskTmiddagi onder zeerjarigo ditmen staande bij den veldvijver een boechbrand uitgebroken dio door do parkarbeddera en liet spoedig tor hulp opgedaagde vrijwillige hnandwefirfoorps van Het Loo in korten tijd l edwonglan en tol een oppervlakU van 40 A lieperkt kon worden Kr kon van de Loosoho brandapuU gel ruik worden gemaakt doordat bet brandende giföeolto boeob vlak naast een pau gegraven spreng lag Een dankbare De Minister van Financiën maakt bekend dat onder het motto Een donkbare ten behoeve van s Ryka schatkist is ontvangen uit Schiedam ƒ 1000 wegens bybetaling van belasting Dankbaar wegens bijbetaling Diefstal Door openschuiving van een raam heeft mes zich toegang verschaft tot een perceel m de Celebesfltraat in den Haag waarin Is gevestigd een militair bureau Ontvreemd is een kist waarin een aanzienlijk bedrag aan bankpapier en specie Opgevischt Gisteren is te N megen bö de spoorwegbrug aan den Waaloever het lyk gevonden van zekeren J die aldaar koffiebuisbedimide was en sedert enkele maanden werd vermist Broodkaarten in dcn vdcn tQd In de eerste eeuw na itristu0 schreef de voel aanigehaaldo Berlijnscbo gvachiedwbrijver Siietonius Traoquiiluu hrt volgende tn opdat bet volk door de brood voorziwiiiogsniethode niet teÜMme en wik is uit zi drukke zaken geroepen zou worden bepaalde bij dal driemaal per jaar broodbotM V oor vier maanden tegelijk zouden wordMi uitgereikt docb aon een teder dia Üever volgeo de vroegere methode bediend werd stond hij toe de broodbona in ontvaogst te neoten De bii van wben hier sprake ia was de eer o Romeinaciïo keiner Auguetus onder wlone regoering Cbrtetoswerd g rcn en degeeoi die on deze aaniwUng van Suetonius in ftterionering brengt is de gdeetnle dr M N J Moltzer die zijn aantcckening afstond aan der Alkntaarsobo bladen Oas Blad Awn zlji rede odüeeBit het HWd ook de mededeeÜngi dat db Roiueinen uiet aWohta regeeringegraan ken teD doob ook gra n eu broodlxjnst Pkks Ie monde obangei pluö c est la memo duoeel Wau In bet oude Rome bleken deburgiers dan al even hard lo nKippuren als wij hedcndaogBcbe liorger van den Ned Tlandtïdieni i aat sputlleiren tegen du P tothnnilBi aan ho dfiatrilrfirtiUlMlaailn lp len voor 000 dagelijktKlï brood Ook de landbouwöhde Iwvxrfking van dien tijd wan al eVen ontövreden met de pcgeeringBbealuiten als ona tegenwoordige bocmi wij varnetnen nog uit de geHOlüedkumiiigo aante ekeniug van dr Moltzer i t hit zoogenaamde Siciliaanselie graan z6ó goedkoop was dat do Romii iniHobe landbouwers daartegen ommogeli kondim concurreeren nvet het gjèvoig dat de Rome isohe boeren langzamopl ud geen graan mpeor wenschten bé vertwuwen Wij hci beni eciiler udnder redim temoppopon dan de Romoineni want diepwewten ten minste ééranaal In de vier maanden him broodi on komen halen Wij krijgen onae broodkaapteiu iedere maand keurig thuis gestuurd Daarentegen moeten we do Itonei voor andere kiVeniamiddekn weer maandali s aifhaien Hulp by veraUkken Wat moeU n we doen als een van de btttagenooten zich onde liet eten verdikt In vooitMl wa n Oiet i we doen als een kind een atuk voadaoi in deluohtpijp krijgt en bet benauwd heeft Niet zeldeni berokkmcfL de zieken zioh zelf veel sohade doordat ze zich moeite geven door bet atcken van een vinger ia den lials door bnaafebewegingen door het inHlikken van droge broodkorsfe n of iets dergelijk het fatale voorwerp te verwijdertn l aardoor ontetaoi oohter vooral als er een puntig beensplintertje o een vl eitgraat In d luobtpl is gesohoten zeer lioiit bkieding en zwediUng van het sli A Ke terwijl het voorwerp Ie te dieper in de tucAitpijQ dringt Het eenvoudigste huisinriddel zegt het Hom Mndbl ken nun van d dieren ieenen Altf een houd soh aan eicn been versiilkt dan buigt hij bij den ontataanden boeetaanival den kop hoe4 diep n ar lieneden Zoo moet men ook met de mensoheu docit Leg den zieke mM dkm bulk op eenyl bank o stoel zóó döt bij met do handen op den grond steunt en het bovenliohaa n naar bened hangt Nu laat meo hem langzaam en diep ademen Daarbij klopt men Item langzaam op rug en borst In vele gevalien gelukt het op dess wijze liet vreemd iichaanu naar ballen Ie krijgen Is men tT niet zeiter van ot brt vors likte Mnkje werkelijk weer naar builen gekomen kt dan late men zlob al is er ook aanvankelijk beterwobap ingeIpeden toch nog door eien artsi met di n keelspiegel onderzoeken len adiitergihlo vcn Btj ikjo veroorzaakt Hteeds na korlor of langer tijd zware ziii UeVeTSclHijnselen fWo zeMs uïet den dood kunnen cin gen KSNNISQEIVINOBN RantMmieerings B HU De BUHGEMBa STl R van GOUDA Met op bet l epa lde in de voor deze Gemeente geid endo bonregoUng voor de distributie vwi RegwTingsartikelen Brengt tor algeiueeno kennis I dat in du week van 14 tot en met 20 Mei 1917 bij de met de dtatrlbutie der geTantaoeneerde Regoeringsartikeleik bela to winkeliers op de volgeode bona de daairaohter vermelde hoeveelheden zullen veritrljgfeaar zijn togen bijbetaling van de dBar ij genoemde bedragen Bon 8 1 K G gort cent ranlwocn voor 4 wekien Bon 9 2 on rijst 6 cent rantsoen voor 1 week II dat Bon 3 voor 3 K G aardappelen aMiog zaJ geldig zijn in de week van 14 tot met 20 Mei litl7 IlL dal bij geJijktijdige injevering van meer l onia no 9 de volgende regoting zal gelden a de op dio bon verkrijgbare hoeveelheid rijst wordt berekend naar 5 3 5 cent b de door winkeliers aan ingezetenen te berdcenen totaal som bij gelijktijcËgt inlevering vaai meer bone lOoet worden vaslgestobd in overeenstemsalng me4 deonder III sub a vem elde regelbig rootdien verstande dat wanneer genoemdetolaalsom een geheel getal e een lireukin centen aanwijst do breuk mag worden afgerond tot een halve cent naorboven Gouda den U Mei 1917 De Burgemwatar voorooemd B L MARTENS Distribatle van looiotoffett Do BURGKMl TFBTKR van GOUDA Gelet op Itet benaakte bij de artikeien 7 en 8 der dbor den Miniater van Landbouw Ni jverhtid en Handel vortgeBtekfe dfatribuÖeregeliog d d 5 Me 1917 voor k oistoff n met ukzonderiog van kilandscbe elkeneefcocs Brengt tor algemeaie keni e L dat de aflevering en het vervoer van looistoffen betialve iniaadtecèe eikensdiore welke op 5 Mei 1917 nog nie4 in het Rijk aanw ig waren verbpden f htizij de aflevering of bet vervoer ïn gedekt door een vervoerbewlja gegeven door liet RijkfldifltribuliekMHoor voorhuiden en leder IL dnt hei sub I genoemde kantoor bevoegd is oon de afgifte van een sub I bedoeld vervoerfcewijs voorwaarden ie verbinden ni tot bet tot 15 Mei 1917 gevuAtlgd m aan den KneuterdijTi no 8 daarna aan de van Spev kMraat uo 4 te s Graivenhage Gonda den U M 1917 De Burgaoea er voonweind B L MARTENS Dtstribntie van InlantUche eikeaachon Di BURGEMEESTER nw GOUDA Gelet op tiet bepaalde bij ortikel 1 der door den Minister van Landbouw Mjvephekl en Haiulel vastgïwU lde di trlbutiwegeling d d 5 MW I7l7 voor inlandsche eikieneohorfl Brengt tw algonecne kennis I dat de aJlevering ven li andsehe etkensoliors irtocbts ia geoarlo a aan looier iogcwoiireven ovweeukontfrtig lw4 bepaaWe bij artikel 6 der distribuldtrugcllng voor hukkn en k der h op vervoerbewij a hi geven doot het It jksdiatribiiliekftntoor voor buWen en ledK o tegen ten boogBte de prijzen vast te steHen door den MiuMer van l afidbouw Nijverheid en Haodiel il dat vHi de verpUcbldng lot aaravraga van een vervoerbewij al bedoeW oniRr I sub b door het Rijkwiistribuilekantoor voor huiden en leder vrl telling kan worden gege cji voor vervoer ljiim ii de grenzen eener Gemeente UI dat het Rljksdistribuiiekantoor voor huiden en leder bevoegd ie onk in afwijking van ht4 bepaalde onder I en II viTgunning tot aflevering van elkenscbors te verleenen ten behoeve van anders doeleind 4i dan bet looien van buiden IV Hat onder eikfnsohor zijn te verstaan inlandsclie eilkwAeg eikenheet h r en eikenboomftchorsL tlouda drti U Mei 1Ö17 De Burgwiae r voonwemd R L MAWTLNa INRICHTINOEN WKLKE ObVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEW VEROORZAKEN BUBGIM KSTER l N WhTHOUDERB van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weton a zij veogunniög hei lx n verkH nd aan J M A SohuUeilaar winkelier te Gouda en zijne reohtveritrijgenden tot M uitbreiden zij nor betraande koffiebranderij door bijplaatsing van een petroleumn k r van 3 P K in bet perceel plaatnelijk genwrkt Punt No G aHhi r kadastraal bekentt gemeente Gouda ili C èJo 961 Gou dm 11 Mei 1W7 Butf emiMiPter en Wdhoudira voomoewl r R L MABTENS De SeorMtfte J VAN HEUflOE OTADflnyiiEuwa GOODA 12 Mei IMT Ned Herv Kerk Drietal vsc Ds H Cannegieter In de gisteravond gehouden rergadering van het kiescollege der Ned Herv Kerk alhier is ter vervolling van de vacatureDs H Cannegieter het volgend drietal opgemaakt Ds J BOrger te BrieUch Nienwland Ds E J Tan der Brugh te Tiel Ds C J A Fetter te Zutfen Uit dit drietal zal door het kiescollege over drie weken m keuze worden gedaan waarna door den kerkeraod het beroep zal worden uitgebracht Benoemd De heer J H Begeer ambtenaar ter Ge meentesecretarie alhier is met ingang van 1 Juni e k benoemd tot ambtenaar 2e klasse b de MVb rBelastingen ten kantore te WoalwUk Klerk Telegrafist 3 S Door den Directeur Generaal der Moatsehappü tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Is met ingang van 1 Mei benoemd tot klerk telegrefist aan het station Gouda de surnumerair A M Post alhier Uitslag veiUng Notaris MoBtQa Bij de gisteren gehouden Tciling In het Hotel de Zalm van het pereeel kweekgrond ens is kooper geworden de heer Johonnea van Galen alhier voor eene som van ƒ 4060 Brandstoffen voor de kleio indnstrie De Brandstoffen Commissie maakt in dit blad per advertentie bekend dat voor het verkrtjgen van brandstoffen voor kleinlndustrie£n dat z n mdustrie n die niet meer dan 60 H L brandstoffen per week verbruiken aanvraagformulieren te bekomen z in te Gonda aan het kantoor Vest hoek Gonwe Voor de klein Induatrieeten gevestigd in Haastrecht Vlist Moordrecht Gouderak Stolw k en Reeuw k ztjn deze formulieren Verkrijgbaar bij de Bnuidstoffen Commissie in die gemeenten De datnm waarop deze ingeralde formulieren in elk der gemeentoi moeten zlJn Ingezooden is vastgesteld op uitartUk 20 Mei a s De kletn industrieelen hebben er aan te denken dat bU niet inzending van een formulier ztj niet in aanmerking kunnen komen Toor de toot hun bedrtff benoodigde brandstof Geen afaonderlUkr vrede ST PETKRSBURG 10 Hel In een buitengewone zitting van de Doema ter berinnering aan de opening van de eerste Doema heeft de president Rodiianko éen redeToering gehouden Hy werd luide ÉöegaJuicht toen by het denkbeeld van e n afzonderlijke vrede verwierp eif den nadruklegde op de loyaliteit van Ruslan l fwj n bondgenooten De Stockhelner eonfcrentle STOCKHOLM 10 Mei Het Zwtfedsche Telegraafbureau meldt De afgevaardigden van de partUen dllt zUn overeengekomen om de conferentie van Stockholm bijeen te brengen i jn heden onder voorzitterschap van Hjalmar Branting samengekomen De Gominissie nam kennis van de betuiging vdn vertrouwen die gisteren van de Skandin vische afgevaardigden is uitgegaan uUme le van de talrijke betuigingen van instemming van bü de Intemotionole behoorende partijen Zy begroette het initiatief van den Petersburgaeben arbeidersraad die door de beslissing van deif Dden Mei besloot de nog aarzelende partyen tot gemeenschappelüke actie samen te brengen De Nederbuidsch SkandinaaftKhe eomAissie is vaat bestoten het werk voort te zetten hetgeen getyk ook in het PetersburgBche besluit wordt beveatigtl slechts in onzydige landen mogeiyk ia De commissie besloot van 16 tot 17 dezer met de Duitscho minderheid nit de socialitttische party te beraadslag i en den 18 en löen dezer met de afgevaardigden der Piniche socialisten Papiergebrek In Duitschland crga De DuitBche vcrrtBnlging van courantiers In de groote steden waartoe de geheele groote pers te Beriyn behoort heeft aan den rykakanselier geseind dat h t gevaar bestaat dat de Beriynsche kranten in do laatste dagen van deze week bij gebrek aan papier niet meer zullen kunntf verschijnen Wegens de noodlottige poit i e gevolgen die dat zou hebben verzoekt ft terepnlging den rykakanselier onmidtleliyk maatregelen te nemen om de noodige papierfabrieken van steenkolen te voorzien Wy bepalen ons teekent het Beriiner Tagebtntt eenigazins ïaadsetachtig bU dit bericht aan tot het I weergeven van dit telegram en zullen nu niet uiteenzetten waarom de groote BerUjnHche kranten nie over de volstrekte Boodzakeiyke hoeveelheid papier beschikken Wy hopen nog dat de rijkakanseirer e door krachtig optreden op hei laatste oogenblik in zal slagen het gevaar waarop het telegram wyat af j wenden TWEKDB KAMKB BODBGBAVBN De UberaAe kii voieeniguog Biirgerpltcht herft oaudidaal voor den g MiMMnteraad g atftó deii heer J Beijen Vergadering van heden Aan de orde la het voorstel Marchnnt tot verhooging der wetteiyke maxima saiarissen van onderwyzers met ƒ 100 De heer Ter Laan a d Den Haag hoopt dat de Regeering er welwillend tegenover zal staan BPOBT SPORTFËfiSTfiN TE GOUDA Op Dinsdag 22 dezer zullen boksdem onstraties gehouden worden door den Nederlandschen Boksbond met medewerking van leden van de Haagsche Boksvereeniging en leerlingen van Toepoel s modolschool Vertoond zal worden a Bokaen als zelfverdediging b Demonstibtle van verschillende atooten en weringen c Oefeningen yan nut voor boksen en d Eenige partyen boksen Vrijdag 2 dezer zullen eveneens bokademonstraties door den Nederlandschen Boksbond gehouden worden doch dan met medewerking van laden de Tereeniging De Vereonigde Clubs D V C uit Amsterdam De twee nummers van het programma luiden o Voorbereidende oefeningen b Eenige partyen boksen De beide demonstraties worden gegeven s aTonda van 7 tot 9 uur I e heer v d M o l e n a f betwijfelt of er proctiacb iets van zal 4tunnen koroan daar de minister van Binnen Zaken het butste jaar herhaaldeiyk verhooging afwees op grond van den fioant len toestand Hy wil daarom weten of eventueel van de Regeering medewerking ia te wachten Zou het antwoord bevredigend zyn dan wit hy medewerken Het voorstel Houdt echter geen rekening met de verhouding Wssehen do salorifliwn van de openbare en de bUzondere ondenrtjzers Do heer v d V o o r t v Z y p a r betoogt dat het voorstel ge rekening houdt met de werketyke behoefte en zou daarom verhooging van den huurtoetttag of de klnderbUslag wenschen Behouden aangekmen KEHKNISUW8 De geheele bemanning van het tot zinken gebrachte motorschjp Gruno is gisteravond van het lichtachip Noordhinder te Vlissingen aangekomen De bommen op Zierikzee Het Duitsche gezantschap meldt dat het door den Dultschen marinestaf en het Duitsche legerbestuur dudcluk ingestelde onderzoek beeft uitgewezen dat by het hommenwerpen op Zierikzee geen Dultsch vliegtuig betrokken is LAATOTB BBBI€HTBN Het Roemeenscbe front Teiegrafigch Weerbericht l aronH r and 770 4 baflroiiHrHiT an l T6 8 IfoogMe lAronH KMand 77 4 tel tookliolm I aagete Hingen V B wa ditkig to den voïg ndtn dag Zwakke tot iiMtiiigtï wliwktk iike ri uitOo4l Iijke m ZukiHijke riolningt n ball tot xwaar bewolkt toenuuendto kontf op tege o oiiwiyr aanvankelijk war PETROGRAD 10 Hei Op het Roemeenscbe front wordt levendiger ocUvlteit by den vUand gMignaleerd die aaniieniyke strijdkrachten samentrekt in eenige sectoren vooral in de lyn Adjlj Bakeo en PUitry Zeer belangrijke versterkingen zyn aangekomen zooals by Frumosa alwaar voetvolk opgesteld wordt over een sector van eenige kilometers Deze troepen bestaan uitsluitend uit Duitschers en nemen de tweede linie in achter de Oostenrijkers Ruasische tuchtverkenningen hebben een druk vervoer van treinen vol troepen geconstateerd en eene algemeene beweglns achter het Tijdelijk front Nof oen conferentie Beslel II Mieit hij L MiB Zoon STOCKHOLM 10 Mei De IntemaÜonale Socialistische Commissie te Bern heeft door tusschenkomst van den te Stockholm vertoevenden Rabert Grimm lid van den Zwitserschen Nationalen Raad de by de commissie aangesloten paryen en groepen ultgenoodigd töt een derde Zimmerwalder conferentie te Stockholm op 31 dezer ter behandeling van het vredesvraoi tuk en van de houding die zal worden aangenomen tegenover de conferentie van Stockholm die door de Nederlandsche afvaardiging samen U