Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1917

gedeeld dat Duitschland tegen terumrave van een stukje Ryksland geen bezwaar zou maken echter alleen onder den mits dat op koloniaal gebied naar een compensatie zou worden gezocht Niets zou Frankryk liever willen dan een dergeiyk compromis NoordAfrika waar de meeste Fransche koloKJëu liggen werd nimmer In Frankryk populair en geen Franschnan zat er zich om bedroeven als het Fransche koloniale ryk na den oorlog wat kleiner geworden is als een gedeelte van het in 1870 ontroofde gebied dan maar weer aan Frankryk terugkomt er zich idetff tDe r verzet tegeti con Iktvatttng van dr vaart van vu naar AnicriU In verband hlennede moeini dan ook n edf telegraliiicde orders na AuKvika zijn gegaan om ofMse adïepen dLe daar jVGdn zoo gcnUioen tijd in booUsaak be laA ft roet reewoedwr lagKst nhklaring te geven DH MW wet overëmkooicn nvet het optimfflibich Megram ia ie l adpo meldend de graauvoorziening vsn Zwedlen Tod zegt de e orrespondent verder z in onee reedtrs over het aJg inwni nog niet gemat met naroc wat In treil do hervatting van do ultgaajudlL vaari grootste pessimisten onder hen zijn baag dat wanneer hu schepen oeoinaail in Amcrik zijn dcce nn dit huid tot de oorh gvoerenden Is toegetredeni door het Anierl kaanMofao gouvemeinent genpquireont zullen woHevs Anderen minderzw rtgBlIfigen Feikondfgen weder d i DK onlng dat l ngeland thans mMre M de hervatting onzer vaart wel ooulant kan we7 en nn de berichten uit Amerika het iiiuiAt genomen twijlelaclitlg dben zijn d er graan voor de neutrajen bearfilkbsat zat worden gesteld In aanrfuiting san het bovenstaande vomcecnt het blad nader het volgende Indertijd ia ia eti g dt lte oer pers twijfel uMgimprokni dat do vergkinnloKi er vajt nHaaa geen and T woord l gtfbruikca aan ona dteperi vwleenif om in ballaM uit U varen bot het halen van graan nog niet inhield de veïgunr DJng om ook volgeladeni terug te keeren Van dp ziHe van die NV O T 1 toen onmiddellijk Ob verzekeirbig ge ieveu dat het bij een loyaJo ultvo ng vsn t gegwen woord niet andlnra zl kon of die VTTgunning tot tenigkew lag daarin op IndnrdkMd i dit juist g ileken Van de ongerveer twintig 8chep i die na deo vermherpten d ujikl Oo porliD gf fn baJIatff zijn uJ e var n zijn eoqkelei thans Halifax gepasseerd en op den terugweg oaar NedwlandL Behalve dno graan Chepen jagen lii de Amorlkaansohe hawens nog 22 Nedtiriand sohe Mhepen geladen met stukgoeiieren Veen wr ena Ook voor deze schepen is thantf door die reedierijen oirder gegeven de thuiarelil te aanvaaórden Vergoeding gegeven De reederij W den Duik Jbz te Solie veningen deelt uKde dat zij berl it heeft ontvangen da de Duitscho Begiaeiring haar zal vergoeden de op 15 Juli 1916 door een Duitaclie duikboot in dem grond gehooirden stoorotnawler Geortruldft Soh MlBlstcr BMbMM Ve nénisUr vati Ovrtog geiwrwM joor Bof tonm heeft g emwiH hu ineen door hcini aan H M de Kjcminsia oAt vTMgde aadUotle zi ontfliag aaTT Het verlukk dat de ni ni ter van Ma rine met het niarltleine bobevr van 1 1 departement van Oorlog zal word i Z In Mn tijd hebben we nieU van de Bulren gehoord Maar nu het in Macedonië befint te spannen en Sarr il met tj n leger loskomt xenden u toch telegraminen b j de el Het communiqué van 11 Mei is van een geweldige breedsprakigheid Straks sullen we t even nader beden Van meer belang is t weten of deie onderneming van Sarrait kans van slagen heeft De Temps en andere Fransche bladen leggen evenwel den vinger op de ontvettende beswaren die voortspruiten uit de wjjza waarop de heele onderneming van Saloniki is opgevat en waarmee Sarrail te kampen heeft ïn de Matln wUst majoor Civrieux er nadrukkelijk op dat de entente goed zou doen met het Saloniki leger terug te nemen Het oorspronkelijke plan om met de landingsmacht van Saloniki uit tot het RussischRoemeensche front door te breken is tegenwoordig blijkbaiar niet meer uitvoerbaar Sarrail zal zich voortaan moeten bepalen tot een langzaam taktisch optreden tegen de veratericte stellingen des viands in Macedonië Daarbij komt het gebrek aan vrachtruimte door de duikbootcïn campagne ontstaan dat een nuttelooze versnippering van de tonnemaat verbiedt Maar Sarrail is nu eenmaal begonnen en wie weet hoe t nog meevalt al is het succes van zUn eerste optreden ver te zoeken Bezien wy het Bulgaarsche communiqué wat nader Het beweert Aan de Tsjemena Stena trachtte een vilandelifke afdeeling op te rukken maar Ö werd door ons vuur verdreven Op de hoogte 1248 ten noorden van Monastir begon in den vroegen ochtend zwaar kanonvuur met mijnen dat des middags op het hevigst was Toen bemerkten wÜ m de voorste loopgraven des vijands een groote troepenverzameling die zich gereed maakte tot aahvallen Zy werd aan een vernielend vuur blootgesteld Kort daarna kon de tegenstander een hevigen aanval doen over een front van S K M HÜ werd echter met groote verliezen teruggeslagen In de bocht van de Tsjema hebben na een krachtige artillerie inleiding PrsnBchen Russen en Italianen eenige malen zeer hevige aanvallen gedaan Daarop deed de vijand nog een aanval over een front re dte van 16 K M Ook deze aanval werd afgeslagen Alleen benoorden Makow kon de vijand doordringen in een voorste loopgraaf over 260 M maar tegen 6 uur s middags wierpen de Bulgaarsch Duitsche troepen hem er uit In een krachtigen tegenaanval Tegen het vallen van den avond poogde de vijand opnieuw benoorden Makovo aan te vallen maar leed weder schipbreuk In en voor de stelling lagen veel Hjken van vijanden Tot dusver zijn er 2 officieren en 260 soldaten gevangen genomen Van dezen zijn 209 Italianen 44 Franschen en 7 Russen Buit gemaakt werden 2 mitrailleurs en 4 machinegeweren Gedurende den nacht weinig kanonvuur Benoorden Makovo verjoe gen onze troepen in den aanval vijandelijke afdeelingen die zich voor de loopgraven hadden verzameld Daarbij namen zij een officier en U man gevangen In de streek van Moglena bereikte het gevecht de grootste hevigheid bi Dobropolje Na een zware artiilerievoorbereiding slaagden vijandelijke afdeelingen er in nu in een onzer loopgraven door te dringen maar tegen den ochtend werden zU er door tegenaanvallen weer uitgeworpen Op de linie Koekoer Kovil PresUb Zarska Touchin Noute waren vijandelijke troepen na hevig kanonvuur mijnen geweeren mitrailleurvuur genoodzaakt te wijk i Ten westen van de Wardar was den geheelen dag zwaar kanonvuur dat Bomtijda zeer hevig werd inzonderheid ten zuiden van het dorp Hoewa Aan de stellingen bij Doiran werd het gevecht met ongekende hevigheid voortgezet Den geheelen nacht en den 9den deden de Engelschen eerst herhaaldelijk vergeefache tegenaanvallen daarop gaven zij langdurig trommelvuur en deden toen ongeveer 6 uur s morgens een hevigen aanval Na een b o dig handgemeen werden de Engelschen verdreven Zij slaagden alleen zich te handhaven op den hoogsten top onter stelling maar door een machtigen tegenaanval van het 34e regiment infanterie uitstekend ondersteund door de artillerie werden ztf weer van de hoogte verdreven Nu ia de geheele stelling ten zuiden van Doiran in onze handen In het algemeen hebben de gevechten van Woensdag en Donderdag op het Macedonisch front zich door hunnen omvang en verbittering onderscheiden van alle gevech I ten die tot nog toe op dit front werden geleverd Het vuur dat de vijand met wapens van elk kaliber onderhoudt speciaal het geBchutvuur bereikt een ongekende kracht Tot zoover het Bulgaarsche communiqué Men weet dat de Fransche opperbevelhebber In ziJn overzicht eveneens tot eenzelfderesultaat kwam I Ook in het Westen zün de gevechten nog hevig Vooral de Engelschen hebben blijkbaar moeite den druk der Dultachers te weerstaan Gistermorgen deden de laatsten driemaal een aanval op de nieuwe stellingen der Engelschen ten Zuiden van de beek van Souches Na zware gevechten die drie uur duurden moesten de Engelsche posten een dwl rkn het aangevallen front ontruimen Doch s middags heroverden deze troepen in een tegenaanval alle verloten gegane De opvolger van minister Boaboon Naar He VaA verneemt wordt afo BMliiie ü Toewijrinsj oommtort voor tmji amkt htkmi dkt alte aste aan voor ttxmiJEktg vtn beminc Iwpoiiliii bMiiol M zi lo riohtoB ihciku re u d oommteie ParksirlMH 109 D Huig Zü rmoekt MMgiuJ taij wlcn rwA door b iilM ltog n oooitoi flip benzine Mia wtrdl tOf v w M n U S ± Jl h b ood t lh vMJhaJm Hjdlg op to gevwi aon M pot In hun dlslriot axi hetwfc A i opgBdUgw AwwKgen voor P n ou li g l y kIWT inhiMdicn wegwis de hci iAJttmé 9cliaarflic4U vooK rat voor toewikijufni In nm ktaK komm m dimn dtSal WlrterwAg to Mijven Ue owinMn zh nog jMior Im j naken zoodrt met de toewljalng vm J f ï v4 kan Z BUITÉNIiANDSCH NIEUWE DUIT8GHLANU Om den Rijkakanuoller In de laaiflte dmgm staal wat men gt woonJiJk den fürijd om dm rijkHkansejttT no tii te Bw lijn weder in hrt middelpunt vBtt de aJgeniewe b 4angatolling Dr potUiHco ftbnoi e r i vol gcnruohtm en 41p gie eurWilH i wordHi leven g tHwprokon zoo hfl bijwrakonM van lèo conim l voor laiiU nlandhdie zaken uit d fi Bondsraad Ffi vooral de a f Rijk dagritting op wHkor agenda de interpdtBtïe Htean In poIiri 4 o kringen hfWBcht een niet tf miflk vnCTi spanning i vHftk kwm n d RijkrtlagBltrtng ftm Itfwilwtende beleekcnis toe In Xt verlaad Is p i opmrr i king van do ti in n a van Iwiang i woHt liim naar lw meldt uk kringen vm dm Bondrtraad verm wut d t bij da tM prckingïVb zoovfi in do oo nl s e voor IniittTilsndhche zaktn aitf In dwj Honderaad zeil cCTirtHiauig ib opvatting ïn viTkondIgdi dat Int op lu tegcjiwoonfigo oogWiWtk oor èi ïhüindux i a ngen nivi mHtig zou rijn indien in dwi Rijksdag liiMs prekingii n ovtr di IhA Jfciitu oorlogsdoeielndim pdaal vinAmt Intoww jm wopdit niet alleen Ijrerig achter do ooultaeen gewM t d éc bol te boofdötrooiiringen ii do Duiteche politiek laten zlcb in dp pers s pwte vrijïnoediigcir uit Merk wsardig dearhii i dat zoowel die Vbcw rta aJ do TagwWg a4M uit één monJ verItlBardcn dat èt strijd niet dm persoon vnn den hjkakaneeliw gi idt 1 Vorwflrta zegt De ooöMprftCTi van den riilvBkanscWer zijn bekewdi De Éociaal d iiiiucra4laotio partij zou een rljk anwller v iv iKt ook z ii ondiorstMUien te deze oognwrken J ra itig l e ordert n kan 9ciief die dn Ihforrtwcii opvwlÜngoL van B hiiiBnn HoUw V n practU cdie politick zou welen om te zetten Kwam oen dergelijke man aan liet roer dkui aou inSaaoluen liei onnare woosvï van ée Ituituelie regwrings 8oeiahlB en nog waarheid k inn ii woTiIen M blad w ar ioh wt echt r dfl indieii n e n kwiwelier zou optr d a naar het hart van de reohlscho partijen op diti lag van ziiii ami l aanvaardlftg dt flr wirpt e strijd tegen hem zon ontbrandipn I en diergeiijfc ri BkansellfT zou ajlei IvAnHttt op oen Hpoodigen vre vipTnietigwi iVi I uJlïWhe airbeidleTe akhis iMwjUit het blad die dWe iarm lang het rik met Iwini bloed heibbeii ier ifdigdl eiflwien dat db gegeven Tx otten nagHconien wqrdent Zij zullen iet dul Kii lint hun werk om hel ri t in de oiiizagtijke atonacn évr weiroldgeiëcdiJedeni to hdiouden dlooo een sohaar aivonr ItHTiejw vernietigd en he rijk geruïneerd wonjit yjj zulten neet dirfden dat het in Riiwlaiidl vemlagen T ritune in Duitsthland herrijst Z i n k e H m u n t lie djpipftrtement van ISnanollin heeft onIwig groote hoe eelhwien zink besteld by vt rsdiiHendi fabrikanten tot het vervoflrdigï fli van nieuwe niunten Het aan intinlen zai zooveei niiogeiH wor beBpociKgil oodka eoii voWoendn voorraad ziniteKL inimt ir genlagev zal begonnen wordkn met fc voorgenoown onttrekking aan difn omioop van zilveren en nikkelen mumteff Het Katfaververwortungs a n 8 t a 1 1 MlnUHdr Zinuivennan rak giisieren in All rijkHdflg over het berirfit dat ite Duil fteliers vetten uit de ii en hunner soldatm zouden halen Hij noeiisto het et n infame leiigeiu In d pulraie landen zvi hij wOirdt lot een alrafr t i Jk optreden ovwgiegaan voor zoov r het lasterlijk opzet dtiidflijk ie gi Ueken Dit optreden heeft in zoovwrfl uoce giiMiï dat een reeks hiadm zeilH in het vijandetlijk buntmlaiid dl onjiiisthe d van dip bewering kemJen en aan ecfi misverstand toeechrevm I aarojn 1 liet temeer ongielioord iat oiUangH in het FngeJöclie lagerhuis de vertegeawoordïgPT der regeeo ingi Cecil het berioht nog atlfjdt aon hiidck ftl niet oiigiploofwvirdSg Dat i ecW het ge nietflo praatje celf gWootd zou hdAen chijnt ten ewienmale te zijn buiten8ï alott ii deer Pillon hem nadirukkeli op de ware totdracht dw feiten had gicwezcn He erkïaring van Cecil had blijkbaar en dtorf dim alsclmw van d geiieele nw iwchhesd tegen on te wekken Miöflohien kwanr daarluj polltiake berekening in t Bpel om vooral ook d t o tersche volken dbor op Jiun godsdüenötige gwoelena te werken tegen Dultöohlamd op to aetten Het treden van den I ngvlschen rflgwringm erfegenwoordSgiT dSe niet terugdii lnet ioor een weloverwogcti iaugen om zijn tegï Htander to belaetoreni veroortlt t zichzelf SEMiatGDE BEBICHTBM Ben doldmiïe rit Op 17 Juli 1 1 dtB avondi 11 uur bracht dia ehaufteur D R uit E inviH irato van rijn vader een heer naarpurtnprendt Kven voor den epoorovörgatg maaht die weg verfitnajd door kia hin men een booht zoodM voorziohti iedd g ei odten wa dooh R reed nii t vaart door De sjKKWboonuen waren gi lott en io pMMigin tikte aan de ruit om de sandaoht van R op het gevaiar te v sti n dIoeJi te vergiéeï Met knjiM reed de atito d eenen t 00ia dMn en kwam soodkiendp op do rail juist toeiy dpsneitrefn van Hoorn aanktvam 1 e paeaayfer T rioRg uit liet rijtuig en de ehauffetir vmg ut voorbeoUl 0 iKtselMe oogienbllk reed de trein op di auto dje rddr dtn tweeden apoorboom ntond en vtrniftdk dfere groot Qde 4 De vadier van R had op Eich gentuoen Ee Kclialb aaa Oen i ii boonii ie betaien doc i wpi orde toen de e over de f ttX groet waa Voor een en and M atond K voor de rechtbank te Haarlem tetrecht en dk zovwoordeeldlj hem lot f 60 lioele of 50 dagïn hechtaote ovcre ikoiaetig dtïi ei eli De toêfltMid aan de Hembrar Het Volk meMt Gtetemwrgeit hee bet boofdbest tur van den Bond van RijkBwerkil ien etib buitengewone vergJBdtering gdiouden He onderwerp va behandöllog vaa de nietiwö situatie die het gevolg zal zijn van het wa rM ijniljke a lrcd e van d miïiAftter varL ooo IogMen vreesde dat dSt attred en lot gïwotg zou heblw n dbl d e Inrt oering van de in uitetoht gceKtide lKr ormi en nog langer op zich zal lalen waehten Men bertDot dlMwoni de tanWH van dien tijdH ijken voorziilter van den roinisterraa mr Coet van dtor Lind in te Toepen Oro den nieuw gie chap i toestaiuLl te hèhatiêelerr cal dn bond voort iwev bui tengewflne vergladeringen hotidtti voor zijn ïe en die In dk aiüllerie inridhtiug n en de aanirtrwante bedrijven werkzaam ziji n l een op 19 dteter to Zaandam en een op 20 aer te Ammerdam Voorte ia beel ten dat voor de lo09e artx dwre die lid zijn van Aeti Iwnd een afzondk rtijke tinjd rwdleeiling zal wordn gevomak TWEEDE KAMEa Vergadering van Vrijdag 11 Me Oaderwij zerssalarissen vervolg De heet van Wijnbergen a r verkleardle nl te kunne n nkediewerken san ewi paradewoorMel dat aileeo In staat ia een zekere mate van pOfiitlarilell te verwerven Op de vraag of geM al daa niet aan woBig is kan alleen de Regeermg antwoorden Spr keyrA trouwen het syiïftM ni van het voorstel af aangeaüeti t naar zijn me nlng geen aidoendi middel is om de ondtfTw Ijzers te helpen De heer Rutgers a r waa van meenlng dat het ontwerp aagelijbheid zal bestendigen fitssvhen openbaar en bljztmder onderwijs Eerst fi deze herflteld L zaj van verbetering pr e kmmeo zijn De achterstand ten nadeela van hot bijzonder onderwijs zal in de eerste plaats moï ten woirdipn ingiebaatd Zooais het voorstel is IijdT het aan groote oppervlakklglKidd en 0 hei naar spr ineening onnannemelijk Spr deed een beroep op den Minister van BinnenlandKhe Zaken om niet mede t werken tot deee regvdlngL De heer de Jong uj oonfftoteerdo dat dip belanghebl endlm deh voor aannen en van het voorstel heWjen verklaard De iiOodlijdieBdeo t ohullen onder de niSninmnitjdeïrB en f r verklaarde zidi voor het voorstel dU althans een algeni e raio verlieterlng zal brengen De heer de Viseer ch aclrtte salarfave betórlng voor dl onderwijze urgent dew verbetering eeddo spir moet zoo spoedig mogelijk tot stand worden gebracht I De h er m R meen ge u l en Kete j 1 a a r v d verklaarden rfoh voor het ontwerp dat vipri et ing zal brengen in I do bestaande toestand De hew Viafler v IJzendoorn v l wee op d H ernstigo beJoeUng h an het ontwerp At een nitv1oe w4 is van ernHtigi overtuiging Tv KaniPr seidm sipr hec l niet te vragen of er gBid isi alleen o de ambtenaren het noodig hrftben en een bebooirlif ke positie befcleofcn No nog enkele replieken werden de IjejWiblagingen gewloten liet wetsontwerp zal Dinsdag in temmlng worden gelfraoht De vergadtrlng wend daa rop verdaagd 1 tot Dhifldag half twaalf Opgave van Personen die zich gednronile de week tui 5 Mei tot 11 Mei in de Gemeente geveitigd of dece verlaten hebben 0EVE8TIGDENI S Vinkea uil Gaaaelle In fcattenaingel 4 A C van Veen uit Utrecht in N Haven 230i H J Schoonderwoerd uit Jutphaaa in Wilhelminaatraat 66 P van der Bül uit Hoenkoop in Willen 8 D de Pater uit Sehoonhovan in Groeneweg 69j C J C Kettler uit Utrecht in Krugerlaan 24 J den Haag uit Rotterdam in Heeren traat 64 P J Versteeg uit Haarlem in Wilhelminastraat 38 A van Wijnen uit Stolwijk in Turfaingel 69 F P Oomen uit Bodegraven in C Ketel traat 21 W J Waasenburg uit Oegstgeeit in Jaagpad 66 E van Rhenen uit Maan in P C Bothstraat 18 L Boef wed 3 M Moona uit Waddinnveen in Crabethatraal 62 P B Sipi uit Alphen in van Bergen Uiendoompark 6 A W M GooaenaOver dieck uit Amsterdam in Turfmarkt 108 W Figee uit Waddimtveen in R van Cataweg 282 P B ij uit Haaasluis in Jan van der HeUdenstraat 6 en H Rykaen uil Weeap in Boschwag 10 VEBTROKKENKNi J W Grundlehner uit Markt i aar Doi dracht Rietdijk 38 H C van der Hee uit Groeneweg 69 naar Haastrecht C 40 N Oudijk uit Willens 8 naar Gouderak C Oom wed L Boer uit Geuienslraat naa Rotterdam ChrilpiJnlaan 116boven J J Tillemana uil Boachweg 10 naar Waddiniveen Jaagpad E 104 C Helaloot uit Goudkade 9 naar Eexol gemeente Ooeterend P Stouthart uit een ackip naar Rotterdam Korte Kade 96 en A H van Wenaen uit Jaagpad 66 naar den Haag LoosdulnschevagMSA BINNENLAND Gift van een Naderlander aa Frankrijk I en Hava tdegram uit Parijs meldt IM mlnlHter prërfdent Hibot heeft van den heer H W Drterding ée mm van een mülioeni francs ontvangen De aotienker dï KpAltI ander iff wikte zooali hU Koid dk e som aan Frankryk aaobledwi om op elke wijze bij te dragen tot verBdiling van dp elfcende voortvloeiendip uit dfi beeeilingi van de streken die overweldigd waren of dSt nog i jn HU wenaoht dU deze gelden wordenverdeeld door oen oomlié onder de hoogeWiSng van pariementairp g Mf uitde ovenreMIfda departsnKoletK waarvanhet SmaatsÜd voor de Olm Cuvlnot vDorzitter w i Bedoeld ia vermoedelijk de heer H W A Deterang Mre eur generaal ven de Kon Ned Petroleumtnaatscbappij wonende te Londpn die a a we ons wei herinnoren ook reed vroege mMde giften beeft gPMoboDken o a ten heboevn van dp Ktè flnilHibnce e Parijs De Scheepvaart en de Oorlor Graanschepen naar Nederland Xaar wil ïnmeniBni hebben In den loop deier WW 8 sohepen waarvan 6 met graan en meel en 2 met petroleumi goladen van IlaJiftm d tei naar Nederland Miifnuird IV RotterdalnBclM oorrespMulent van het Hbid verneemt da de heer Snouck HurgKwjo dse in Ijondk n vwrtoeft om te ondwhaudelen vpr ailerM moei lijk beden tot dbwvr op Hohoepraartgeliieili ondecvondfn dip moéfll befvr ende verklaring n ntrent di t giemoctkontende houding der Ingeisfiw irgioering heeft overge lif nd wwHruit sou zijn op to umkm i$it mmn Qmvwmmudim onderneming Twee mlllloen man Overal vre leecH noi ee een nacae Lotharingen ONS OVKBZIOHT Over de gevechten van Donderdag schrUft een Engelsch correspondent Den geheelen avond zijn de Dnitacherskoortsachtig bezig geweest langs ms geheele aanvalsfront Zy hebben tal van aanvallen gedaan die alle door ons vuur zijngebroken Het begon met een mislukte poging om onze stelingen tusschen Gavrelle ende beek van Souches te forceeren Toen zagmen s avonds om half acht Duitsche troepen in en bü Fresnoy zich samentrekkenvoor een aanval op Arleux Onze artillerienam hen dadelijk onder vuur en hun poging om tegen ons spervuur in te stormen kwamhun duur te staan en eindigde met een volslagen mislukking I Ten Zuiden van de beek van Souehei heeftde vijand twee geduchte aanvallen gedaan de eerste s avonds om kwart over acht detweede om kwart over tien Hij maakte gebruik van vlamwerpers en zond zeer sterkestrijdkrachten in het vuur Een verwoedestrüd volgde De Dultachers vielen vastberaden aan maar mouten ten slotte onderons granaatvuur afdemzen en herhaaldenhun poging niet Om half vier Vrijdagochtend heeft de vijand een vooruitgeschoven schansvak tusschen La Goulette en Avion dat wij Woensdagochtend hadden genomen tevergeefs aangevallen De verliezen der Dultsehers bif deze operaties moeten aanzienlijk sijn Tusschen de Scarpe en Monehy hebben de Hunnen een hevig spervuur onderhouden vermoedelijk om onze verbindingswegen onbruikbaar te maken doch onze batterijen hebben dat vuur dra tot zwijgen gebracht Onze manschappen die ook de slagen aan de Somme hebben meegemaakt verklaren dat het toen veel eryer was dan nu en de verliezen veel geringer De Duitschers daarentegen zeggen dat de slag bij Atrecht voor hen veel erger fs dan die in bet Somme dal en hun verliezen veel waarder Voorzoover ik kan nagaan is dat ook volkomen juist De Duitsche tegen aanvallen ten doel hebbende weer vasten voet te krijgen op de hoogvlakte van den Chemin des Dames waren gisteren minder omvangrijk maar even hevig als de laatste dagen In den loop van dien dag hebben de Franschen een verdedigingswerk veroverd in de buurt van Chevreux en zijn ten noordwesten van Reims verder gedrongen waardoor het fort Brimont wordt bedreigd ZU hebben hun stellingen uitgebreid op de hellingen biJ de 1 abdij van Vauclerc Welk een enorme troepenmassa s in dezen oorlog tegenover elkaar staan blijkt uit een bericht van den correspondent van de Lon densche Daily Telegraph Deze meldde den 3den Mei dat op het Britsche front in Noord Frankrijk dien dag aan Britschen en Duitschen kant samen 2 000 000 mannen In een strijd op leven en dood waren gewikkeld Dat de verhezen dan ernstig zijn is te begrijpen en steeds vragen de oorlogsvelden meer mannen Daarom heeft het Engelsche ministerie van oorlog bepaald dat binnen een week twee nieuwe groepen voor vrijwillige dienstneming zullen worden ingesteld de eerste van mannen tusschen 41 en 46 jaar de tweede van mannen tusschen 46 en 50 jaar Amerika zal de eerste lichting van 50 000 man die volgens de nieuwe legerwet zal worden opgeroepen binnen 3 maand op de been brengen e De socialistische conferenties schieten als paddestoeden uit den grond Ieder land gaat op zijn eigen houtje een congres opzetten Voor de eenheid van besluiten zal dat niet erg bevorderlijk zijn De in Rusland zoo machtige raad van arbeiders en soldaten heeft eenstemmig besloten zelf stappen te doen voor de byeenroeping van een internationale socialistische Conferentie Vertegenwoordigers van alle socialistische partijen uit alle landen zullen worden uitgenoodigd om de conferen tie die in een onzijdig land zal worden gehouden by te wonen De uitvoerende commissie zal aan alle iwgeeringen verzoeken de afgevaardigden faciliteiten te verleenen voor de reis Als voornaamste onderwerp zullen de vredesvoonvaarden worden besproken Generaal Joffre heeft aan een diner in Amerika verklaart dat geen vrede mogelijk is vMr Frankryk geheel ElzasLotha ringen terug heeft Het is nooit goed als militairen aan politiek gaan doen Wy gelooven niet dat men er in Frankryk ook zoo over denkt Want Frankryk en Duitschland hebben beide rechten op ElzasLotharingen Het Ryksland was voor Duitschland zeer vaak een blok aan t been Grensherziening is de eenige oplossing Als Frankryk een brokske van het verloren gebied krygt n l dat deel wat in 1871 niet Duitsch geworden is om historische redenen maar zuiver uit militair belang en waartegen Bismarck zich indertyd ten knachtigste verzette zal Frankryk zich voor altyd met Duitschland kunnen verzoenen Er yn dan nog slechts parallelle belangen De erfvyand Duitschland kent men dan in Frankryk niet meer Een economische toenadering kan spoedig tot stand komen en de vi de in Europa Is zoo niet verzekerd dan toch heel wat solieder geworden dan in de periode 1871 1914 toen de electricitert dageiyks in de lucht zat en ieder miUtaJr op het standpunt stond van het kan morgen gebeuren Het is verkeerd om van te voren als vaststaand aan te nemen dat Duitschland de status quo ante wenscht te handhaven Van j zeer goed ingelichte zyde wordt ons mede T PREDIKBEIJRTEN ZONDAG iFmEI GOUDA KEMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Mevr A MANKES ZF RNIKE Doopagez Em Pred te Eerbeek it u ï m J W BERKELBACH v d SPRENKEL 10 u v m Db A Th L v d VEN Moordrecht 2 u n m Geen dienst KERK PEPERSTRAAT 10 u v m Ds I W BERKELBACH v d SPRENKEL 2 u n m 13 J E BIJL lUTHERSCHE KERK 10 u v m Da Th SCHASTEN BOSKOOP BEMONSTRANTSCHE KERK 10 u ï m Prof Dr K H ROESSINGH NED HERV KERK 10 u v m Ds NIEUWBURG MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Geen dienst GOUDERAK t NED HERV KERK 2 4 u n m D DIJKSHOORN Krimpen a d Lek Doopen STOLWIJK NED HERV KEEK 10 u T m Ds F A FRAN 3B EVANGELISATIEGKBOUW Gouwweg lOVi u v m en 74 u n m Ds P BOKMAN uit Schiedam HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m D E V d BROEK WOENSDAG 16 MEI ST JANSKERK 12 u v m Ds J E BIJL Huwalilkainugaiiiiig DONDERDAG 17 MEI GOUDA ST JANSKERK TA a v m Da J E BUL 10 u T m Ds HOEK Pred te Oudewater LUTHERSCHE KERK 10 u V M Ds Th SCHABTEN Liturgische dienst Advertentiën Heden overleed na een langdurig o imarielijk lijden miine lieve vrouw jouHHi emmEUi weeiiii in den ouderdom van 59 jaar M SCHEP Gouda 9 Mei 1917 1328 13 T én 9en Mtfi r9I7 bvèr1eed te Gouda na een langdurig en nartelijk lijden ome geliefde zuiter behuwdtuiter en tante timiillii COBNEyi WEEIK in den ouderdom van 59 jaar A WEENINK J C WEENINK H H WEENINK M E WEENINK GltTENBEEK H J M E WEENINK Arnhsu 9 Mei 1917 1328 21 TE HUUR GEVRAAGD ▼ oor klein tf ain k te£ea 1 Joai Brieven onder No 1330 bureau GoudacheCoutanl 10 9iilTlg lkwedaroiiieeiienl eziBdliig NOUVEAÜTÉ S iD CistmiiBi TaiHiiir HiHtelfiliBs Mintils i lutenlHd D SAM SOM i Bewijxen van herkotAat dat de Goederen werkelijk van PARIJS gekomen zijs liggen voor mijne cUtaten ter ini ge Abonneert U op dit Blad JE UEINE WINST Firma S L CATS GOUda Wlak 1 a Kantoor abri k lORTE nsNDBWEG 18 ZEUOITRAAT Tdtpk iBtaiv IM Sfüiaile Uiig lil Iml nmvdliii ni WERKMANSGOEDEREN en BEDRIJFSKLEEDING votr lEBEB ik mr lElEI Mryi voor IEDERE iDrichlIig tllesworillopONniliEllaierferfiianiiiiil LtllE prijzen ULIEDE goederen m prilzen millil ahorkliig lEDEB si inll op ïerlanpii ZONSEB prijs verlioogiDy op loail loioaiilil Verkoop uitsluitend contant Voor dadeiijlte levering Eisen Beuken en Occumé Triplexplaten alsOOll A 1345 40 asbest cementplaten in de meeal oaricaniende maten Aaab v l nd N V A Jonker Zonen Kantoor JAA6PA0 25 Tolo phoon 443 üf Abonneert U op Het Stenoorafiscb Verslay van het Veriiandelde in den Gemeenteraad wan Qouda Bevat ALLE b don Haad inkoraende stakken de besohikkingen daarop en de atenografiiKb opgenomen discussies alles bijeen in fbekformRRt ABONNEMENTSPRIJS voor abonnó a op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooraitbstijing voor nietabonné t f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling Abonnementen worilen aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UDA KtlOUNn umiim n Hiin ÏUMUITi MO m Hit HUM KMlVUiDE nOOOHTIKMULLM MUIU VOOR HET VoiJkömt hërBpijuino lIïtTaiiwi HooMKeer n Roe rerdwruii nwtat Ri n Kefeo Mn IMar kMr Kebnilkt h tt iiisn prenkelt hol envuti ÜK op hM Hukr Inn wrrft aien hel Acbt In wn nedDrwwruoh ricliliiig en banttell bv flink mr iroTHUER ddmist ik utrn heeft koko oommic M HY Ui U DF lEVIIEDEKHEID VIK HOEDE EMUIIKEU EDEIIEELEN KOOf VlUAU EEK KIEME FUSCH F Ti mui n t n 11 n m aM Vw N M 2 UuVi Uir ht 2 UWI N IntaM I HBh T r DasaBBi aaatvaMM nm aiiaDaaiMa BM k ANTON COOPS Wfldrtraat 29 Oonda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 Tijdelijke Pnijsverhooging HEi Wehie e ch t 0 85 MFdden oort f 1 80 Oroote lleech 1 3 25 De Commissie van Toizlclit op de StedeliJIck Zweminrichting maaict bekeni dat de inrichting GEOPEND WORDT op MAANOAQ 21 MEI a s Dames Spur Uw Bitgmllon hu B luinig op dur ieder gewetttohte COIFFURE ei Tan kan vervaardigd oiden by H P VAN WIJN8AARDEN I 19 I t I I Wormen Kwer KLEIWEa OOUDA bl kinderen en volw Mea n Gebruik KNFANbonbon DU i een afdoenJ nüddel Uooe 30 cl Bil Apoill en alle Dratlem Ea verder erkrlH bear W lie edieuen In lUI bied btl edeenealie M e4efe liselil Ivi SIniii II Piuialmilii iil Extra aanbieding Priii per pekje IS ct bij 1162 10 ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 WUDSTRAAT 4t TE KOOP i bands Bnlfetlen en Toonbanken diverse maten Bierpompen Zwanenhilien Steekkianaa Manometers IJsbak IJikasten Odistoelen Cafétafels Leestafola Taboiiretten Tainstoelen Tuintafels Cafébanken glasin lood Horren eiken Vatenstelling met 10 asten en koperen kranen 4 stel tinnen maten koperen trechters SOstoopjea met kraantjes eikenhouten spyskutjes voorts 2 drogistkasten alk met 64 laadjes waarby 200 flessohen verfmolen complete Banketinventaris met glaswerk Vitrinotoonbank diverse winkelkaaton un toonbanken Barbierswaschtafels Boekenstotlingen Gruttonbakkon 12 eiken Schrijftafels 11 k nienwe koperen schroeven oonrante maten Bssonles Maten Gewichten Gasornamenten ena ANTON NOMAN OPPERT 45 Telefoon 8028 OPPERT 84 ROTTERDAM ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam Da BANK iaehDlu B o PANDBRIBVKN 09 i o Verkrijlbaer te Goade bi de NATIONALE lANKVERBBNIOINQ I de HeeraaM J OOIBK A Ca en H H EHeelenkindelarea 1224 Pandbrleven In omloop ruim I f 500 000 m lessaDeo sKoDiDklijke FaMen ieYisSgilelormiKr OPGKEIOHT Ite Voedert BW e met i uip rti murw LiJNZAAÜKüERHLX mark STER en W U en SOYABOONENKOCKEN merk W Le DUmantende door houï eiwit en iretgehalle en gruute voedlngawaarite ICfT TMidofin fnril llfltlt W m io H l ModevakBchool voor Gouda en omliggende plaatsen Aantaalotsa bl da varsaaltliix voor Moda vakachslan ta a aravaakaf Goedgekeurd bij Kon Beal 26 Aug U No 46 Opleiding tot Ooetumière Ooupeuse en Leeraree hk itiitiilHU m m lünlk li iHm UUU yiIDU u IVHKlitll Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 DIr Dame v HEYZELENDOORN Adverteert in dit Blad Hoofdroos Exzema doop D D D ta 04m aB n VaU liideri Mn huidilektcR b bb n i 4 oo vei middelen b pto Cd ioovbIs dociorut icraftdplwHtd dat i isn lada raad i ii a coD eld mavf voor md aiauw mittdcl ovar hebben H t ii juiM tot dia litden vao puiMcm korawn pukkali kindac ihoib pK tii ii dtoffl xwBiH op a bacocn rin worin dut wi nu unie 55 eti Rewh D D D nbicdvn Hondeiden in HolUad hebben het reeds net luccee brutkl en ao da li lii melden gencaenpcrMJiicti hunne cne ln aan hunne dro iilee Vete dankbetuifiafen sijo Infeaonden en bel middel D D I wordt doM da Aabnitkert alom aatc baeokn D haar Jb t I das HaUw sM fti Jk heb uw M D D rec pt aantewend bk i b daehlartje walhe uitala had op haar bootd Readi bij da aarMe proaÉacoa ktm ik batencbap waaroemea Uw middel beeft bawMan hal iue Icnecsoiiddel te s a daar ik ▼ andere middctan gabiuiht bi mdadokiar m niet kon aven wat Uetp Ik aal u middel bil iedereen aaDbavelen VetkriJl b f bii ANTON COOP8 ta Qouda U41 66 Waar Biat verkrli baar Mila man lieb M da D D D Co Mar Amiiardan è