Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1917

ft6e Jaargang van wftt T iü den Hiju iii w Mllwi ii d mgd dii predlkaiit vt lutkUut op ao toLh uiit aUM9i op wi tolMtj k h Mi uMiar aicit in dk tt qriM plaaw Mil II lwnvA er tt oar d r llK i i in i t k lijkt iH aV Uit d rtrouWw vertakv wij Ha vel g iitk aluicft K i$i ia lionger In l ulti uhiand nnmu oog g rtgt W lOt d prljwii d r 1 urei4dde ku WljgMi Kwi d n itag Waar d ikhmH auodlg produuMu gt rwiMKc rd cijii Qtoitt a viilun vooroi on uUt tUfi hun I digv 1 hongtTlgt iiHigtni ulh ii tiK HiioopfrUen ol KlJ zot Hv h m ttooger tt vtvilrljvtti lK or zti oivvr tn gevtn aaii aterititt draiik Ukfur of titer De lielegtv itfng V M 1 tutiwdtUiiKl uookIm dio uu get ihilzend dafpHi duurt iMwft gt itt el Ddtmve virhouxliniftf n gmuliapen MMItOv Qiii joiigi m J jt4 lijlk ki oe liadirit4Mit gaim wtvkvit vtrdk nen vfol gtid iiiaitr wunkik liiuor Vi iMitrt li ruLiiv v r dltiHilt In Maat gi ift tk i lff e Ui Iraosoi ki vi Ht daar 11 m gc4 l tuk t tduMi iiM kofieii tk ndudumdiii iiw WjtM uit liM o ulijlit kring op kil t rk Ti4cin wf g Xij oiUvlictlMi 1 mi oiidiij li Imb lik wi ook a4 givvolg van tHiUulljfu t l paó jm Ho v ft huiii oiutMtaair kinkfn ami ht4 wcénlgo s o dnx 1 t n dpi iik iiwtt VirUoiidlig dte door d n tooiiddnbN van hol iiK dHj4t g iT ohap4 n Im i t MiiMil op fk n voikn nkMi wfg ko i t hi iO d c di algcl iN 4i i G £ iikiitg Zoo gati4 lu i M l rg KiwaartH uij iinvatia dat hit ohm plledtt iM k autuirtdtra op h u mi antor oiiittrrkiaaju Ie nnkfn Ook HIJ vtrtrouwcti dat ovw tnkrlo jan nog iiiF H4uigti xoiidtVi zijn te vtqwvt reit doob men wHe dat naart de 9 iiMvftriiwtt voonltY lni Z h4iJk v 44k efi iMidan wordm fEtifSirn Do tvkilijk Mrwildiriiig dit nu tn DuMw iiand ictv c4it rol nuvt ln l i t ii vii li Mfuk van doik oorlog daar l i CXI milUowi oolit ioot i ii brulde riwt liiui Icvm h btttn opgtx fcrd voor btHanfiK n ka vadnntatKbt hot vrou wulljk iiirpliM btiknkrlijk liOf ia gowor den fwhaoint lucnlg nmim ïi Til t t appr w opciUiJk voor uH t komm dat tto oltiiM liiiu kkwËu MUirMit huwelijk hul taJijit pi uk II kirnkTzeggn vwouderd Hüu w dat hel levtw er k oui zijn wM 11 hiA tt viKftiu Nog diWorlog Srwi m k zo gt daohti zou algvuM zijn j lw4 i iilb üli iiwiHj i m ik tal U nug i A d vrouw riiowUsr cu mrt tahrhk art c4d l r kflh riu oooduütrio u antoarjiilli Miw Du lKwg Utnaal matf ipra fobt Duknc t r en gwn good ohrw l n prljHg Wfn IVm loovwr do cirtMlalre Own oUaaA lil nv 1 raiwoli blat luaar m DuihN h roiwtw Mjvtrn oosj x alolt aai her m 1 IV wtri vau lurldhtcho zijite h v aahkHi lii aan lat lit ht t it d op da QDtiuDiwndio irimlnatlU dt In D rt AtJaM tA ï srt Hjk Vï rwMdirtng zinloar h r dr mtt wtizenli n rtwuttak n lk zou M te iiaiot zijn i i p mii dat t rwWljk v r td alteen a Duttmaèilaad 0 1 ïvijii oonwftlflprm In h gitsleiHl mag nrwfl riiig n nU jioo wn Bljrf iWj wiao ook Jaar 1 1 nwikrijk iw zj Eenvertrouwdadres l ln Ji it lijiiiliilk tijt Il zloli 4 ir maar mf In £ ljn wiutnUgWI 1 Oiiitsoli offli r 1H rivix ïsoo lt nKtiH 1 i Jailf o dcli kw rl ii ulM lini wnnwildtU koiwUti zij tooli wl rach IjKir kwwu El la li li k Mj hm l i gln At In g i ll lj i Tkl i liM IA Zlj VOTvoj F V riMit rik yiM nl t t lo iiuk behoort Hl li 4l rii bk dn voor 1ty Ml w u vn k hij In aijii kMuoor In llè lni wnK kan rt tm l Mw rkl hl van Am inort lot w ooil Wl l l r MtlM oniw WM llnH lil gMUl k Kt nknt 711 na Ik g loo rnl op iwkV Kmrria Fn waamxyt dan f Ja Ik Hoo mrt rtpww m an T Hngf Uc WW M wwkrllji uM Hij u YcrtMHf dw iV dtt IM l r M HIJ vn Waar du uw HMJcaur T oiiiiS f 1 1 i i aan d RiYtea Voor haai to IW Iriw M t koa IMo W M TOOT d Iraail NaMoual rran4 Natfcmil I iij lu aan i uhdrukkta ran iji KrIaM dM hlJ nlot wi wat dM wa Ila I IvorpooliT voor g r t pl A 4 rooM wtMm xmA tik M wa hrt M h i ïft l vwt m t t Ja j tmt I iiropa Irok om i paar rwtrüra l 21 T1 loooni m daan haar li rn Bedel if lÉverk Uj 1 lildB i ZeoB MAISOPi VAN TEEFFELEN 134 JONKËRFRANSSTRAAT 136 ROTTERDAM fltwkt hat vermocids mbhw telMl en b mobw achli M BwakkM h r t U ad B ilAeda ffmda n ultilen Builen vtamf 90 et Fabrikant ▲ MÜBhirdt Pharm abr Z l t Bij Apoth ca Dratfiatoa En verder verkr Nur bi Kie adrCMcn ia dli blad bU adveneatie Moedera 1334 16 mr Zie voor de GROOTE SPOIITFEESTEII BOEKHOUDEN io drie maanden met TeatinoBinm J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSrNOQ 3 OOUDA Proipectui met oTertalnjke prina etul eoltiea op aaarra c franco Ervaring met driedulxsnd Oud Le rlingeii een voor een pervoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIPTELUK Het Beekhoven ii niet ieti elecrd w enKbappelijka nocb ie nicuwi het li eernatuurlijk ecnTOudig vanielf qirekcadSTELSEL xeer lemakkclijk door ieder t be trijpen en too oud U de wereld 996 34 te GOUDA in h t QROOT 1844 100 voor Harmonie en Fanfare corpsen Gemengde Zangvereenfgingen en Mannenkoren van 17 tot en met 28 MEI 1817 DfK Haag 14 Septimbtr J9J Mtt ktt mtttit itnoittn ipretkt omdtrgelnitmjg in groole imgenamenhtid uit m$t de Ittiin in kat BotkkouJtH van den Hur J C ttr Bruggtm du kg gaamt ktrttd is ttn uder tan U brvtlim Mr a T A WESTEROUEN VAJV MEETEREN StadkouderipUm f de uitgebreide Biljetten en de Feestwijzer VOORJAARS en ZOMERHOEDBN Rjjke kkaze ia WffiDEN en FOURNITUREN S C vanOu lheu8den Co PMN yS OROELS KUNSTSPELPIANCS Leyninl nnco buif Uii d Quinbe billijkprijsn Spnlalluil BMaimn nrkwa r p rMr a 917 DH H B Waa wlraal III T l m Witte Confectie Huislioudsclioilen Witte Roicicen Damesicousen Tricot Pantaions Tricot Borstroicicen in de gi ootot optAering en tegen de laagete prijxeH by law 30 D LEEFSMA Co Mapkt Waichl bet boofd uwer kinderen eenmaal per week met Pvroleeey en u xuttwondcrd s n over den overvloedifen en pracbtlten biardroei 1332 19 Per uk 60 et 3 iluki 1 1 70 Bij Apoth m ellc Oroglaten Te Gouda Anion Coopi WUdttr 391 Seheonheven 1 A N V Zeaaen Boeikoop Wed f I Spruit J F Verkede Wad dinzTeen A ▼ d Heide Moerdreeht J van Gennep imm Jïoeders voor het maken en ttoflteren van MEUBELEN ti bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda BiUgke pr sen prima matenftal Reparatie aan alle meu beien Adverteert in dit Blad C HORNEMANN Jr Voor alle soorten solied schoeisel Is en blijft JE ADRES In Ib kwaUltoltShetjMMto Kleiweg No 1 hSSiTTurfniauHkL Hj ïiï i ROTTERffAM MZE SORTEERINO Zwarte ei gelcleurde Mantels Biouses Costuumraldcen en Manteicostumes Il weder opnieiAar aangevald en bied ik U hienn de nieuwste modellen de groAtste kense en de laagste prgsea Koopt dus bij HORNEMANN HET BONTHUIS ZONDAOS OEOPBNP TOT 1 UUR 1338 50 Zeer mooie loUede meubelen ala Tafela Stoelen Kasten Spleeeli Schllderllen Thecta lels Bulfetten Stgiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoon onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkafflermeul elen eQE ens alle spotgoedkoop Rugbckleede Leerstoelen vanaf f 17 GO Styikast f 30 StUI Ufel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 GO ens WllinUT44k MmbifiiüiKikU I Ml RoMardain Fa W J V ZANEN 20 C Uavca AteUer voor It Moderne Poitott Fotografle De Goedkoope Winkel I II KOOP DIT ME L 25 n v I RlJWIEL liwusmc MlPftt 1 m M w 1 l 1 3An cWT 5 iin p W w iw=irj rv Zl 1 RU VIELEM jj I A HUNEIUM lOON Vertagcawoofdigar A METKERK Oouda Jlinsda £ 15 Mei 19IT fiOVMHË C01IRAIVT IsTi© u V5rs © aa A d ©rt©i a ti©TDla d voor VERSCHUNT DAGELIJKS yê é BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INasZONOEN MEDBOSUJNOKN I 1 4 t M f IJl tke f iel mmti t i Op de oorpavoa dubbel lariel ewMui ad aneMi n ilaeonden wadadailif U i prqi Grooas lenen en rende neer plwMruiMie KUUNB AOVKKTBNTlftN aeavfoAH e ea nh ieb agen bei n aa i l i i koop en mèMpi huw e varbn I S rntfila f 0 JS ett reiel aetr euM I I 10 fVÉilB atwiiwnwpiaw 5 eaM ABONRKMVNTSPBUt i per kwutul f I 2S per week 10 ceni mei ZondB sbled per kwanea f 1 75 per eek 14 cenl ovcrsl weer h beioftfnl per loopcr eachiedL Praneo per poM per kwartaal I 1 S0 mei Zonda£iblad I Z AbonocmeiMen worden dafBlilks aengenonea 0 om bMi s lê Ut 31 Ootttt bi aaaa ajlenHa den boehbandel en de poitkanlonm ADVEKTBlfllSFRUai Uk Gowla en omMrekan beboorende loi den bcaorikrriiA I S refala 1 0 elke regel meer f 0 10 Bq drie ackurcenvol eade pUaleinten worden d M te n twen hawk d Vaa baiMa Gouda co den bcacngknnt 1 S refteU f 0 80 elke reMl meer f O l Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON 6 Er wordt een fonds van 25 milliard francs gevormd tot weder opbouw van de gebieden die door den oorlog verwoest x n De bedragen van dit fonds worden dooi de oorlogvoerenden gestort m verhouding tot het bedrag hunner oorloga uitgaven Dese iXi milliard worden onder de buiadeelden in verhouding tot de geleden schade verdeeld admiraliteit deelde Caraon in het Lager buia mede dat er zekere wijzigingm m d administratieve inrichting Tan de admirah teit zullen komen met het doel den eeraten aeelord en het hoofd van 0en mannestaf van het administratieve we te ontlasten om hen tn staat te stellen llun aandacht te concentreeren op belangrAe kwesties in verband met de oorlogvoering op zee De marine staf zal varstarkt blyven door de toevoeging van officier 4 uit den actieven dienst ter zee De admiraliteit zou voor zien worden van een organisatie die men sou kunnen vergelijken met het departe ment van Munitie Deze organisatie onder leiding van sir Ene Geddes zal ook verantwoordelyk zijn voor het leveren van scheepsbouwb noodigdheden aan de admirahttat het departement van Oorlog en het dej artement voor Scheepvaart Jellicoe ontvangt bovendien den titel van chef van den manne staf en Geddes die directeur van het spoorweg transport was wordt controleur van matenaal en ont vangt eershalve den rang van vice admiraaL In een meeting me Zondag in het Circus Busch te Berlijn door het eomit van de Chnstelijke en vaderlandsohe arbeiders organiBaties waa belegd en waaraan 4000 personen deelnamen is een motie aange nomen waann van de regeenng geeischt werd dat zy een Duitschen rrede zou lui ten geen Scheidemann vrede doch een Hlndenburg vrede Merkwaardige verbltHdheid welke de oor logsroes veroorzaakt heeft Ondanks alle tegensiu aJCk der entente pers verzekert Kerenaki h lyfblad dat deze van Tzjeidze vergeaeld aan de s lalisten conferentie te Stockholm zal deelnemen en daar zjjn eigen vredes program verdedigen dat in hoofdz aak de volgende punten bevat Op een nader vast te stellen dag worden alle operaties te land gestaakt die terzee worden voortgezet Als basis voor het vafitstallen der nationale grenzen zal de kaart van Europavóór den oorlog dienen BUke oorlotrvoerendfi staat behoudtzich het rjccht voor om aanspraak te makenop grens bieden die voor het uitbrelunvan den oorlog in vreemd b zit waren De bavDlking dier grens gebieden zalhet recht hebben om zich uit t sprekenover den wensch een onafhanksljjkan staatte worden en zich met andere g na gebieden in gorlogvoerende landen teIn aanmerking zullen komen allidie tenminste door 10 der steund worden In de gevallen onder 3 de vredes conferentie maatregel I ebesciet op grond van hetgeheime klesr t mogeluk maken De be shssing van dit tebescict is de oil ke beslissing Rooux waar Kngeteelt Op z e Baai voor vi oclosvoorwaaiMlon RllkodagaElMInfl von lioden ONS OVEHZICHT Het heeft heel wat Btnjd frekost maar nu is het dorp Roeux weer geheel in En g lBche handen Bulleeaart zal na wel spoe aig volgen VolgenB een correspondent wordt daar nog herig gevochten Hij schreef dd gisteren Gisteroi en vannacht zi n we doorgegaan met af te rekenen met de Duitschers die nog in BuUecourt stand hielden Het aantal fsii deze is tot twee posten teruggebracht j enen pal bezuiden het dorp den ande É ten N W van deze plek Als gevolg van dut zurvenng hebben wö onze vangst aan gevangenen met onbelangr k ultge breid ofschoon de cyfers nog niet bekend ztjn gematttt De Duitschers deden vannacht vruchtHooze aanvallen waarvan er een door een zwaar onweer en een wolkbreuk werd begeleid In de buurt van Roeux hebben w onze nieu K stellingen het streven der v anden om voor zun verhezen tegenwicht te zoeken ten sp t versterkt Het voordeel dat werd gewonnen door de verovering van de schei kundige fabriek en het kasteel blykt reeds van groot belang ten aanzien van andere stukken der linie die door deze stellingen werden beheerschi In het Ihiitsche communiqué worden de krugBvemchtmgen op dit front ook uitvoerig besproken Het zegt Het doi Roeux en zfjn station die reeds verscheidene malen van de eene hand in de andere waren overgegaan bleven na aller hevigste gevechten m Engelsch bezit De Duitsche hnies houden dorp en station nauv wnvat In den loop van den namiddag hernieuw den de Engrischen na een krachtige artil lenstische voorbereiding hun aanvallen op BuUecourt s Viands numerieke overmacht gelukte het de Dmtsche bezetting van den noordoostrand van het dorp terug te drin gen Sinds 11 Apnl is dit de twaalfde En gelsche aanval op het keteldal waar dit dorp 18 gelegen Wanneer de Engelschen gesteld zijn op het bezit van deze puinhoop dan zullen zy nog een dertienden aanval moeten doen want in den avond van 12 Apnl wer den hun alle in BuUecourt gemaakte voor deelen weer ontrukt door de krachtige te genaanvallen der Pmiaische gardebataijtfns Engelsche aanvalnn tusschen de Scarpe en den straatweg Atrecht Kamerijk z jn eveneens mislukt Z werden s avonds acht uur tot driemaal toe herhaald en kostten den vQand zware verhezen De Engelschen en Pranschen gaan voort met St Quentin en La Fère te beschieten Op het Fransche front hebben do Duit BUIXËNLAADSCH NIEUWS BBLOXS V er V al Do Brua üKihe berloUtgerer van he HbXd witnjlt dd 10 M Van kaïionam j oó fe boofdttad g richt tC Hn poor vlK re cUooivikwaad wÜIlw hf Uu we nu u dkrt Ht lijku w kun uirt itHitr goziun Do n lU gt fti k u nen dt BriWHi lüoho gtlnuwni vttcziilf in üci lo atortta ül èra oiMl lorwi het atraatv rtkoiT het ilifujurt wtie i op d xaHinarkt Vlardbu wix ll bcM vlok bij het borociud Iroodlliikht iiAi wn du Uoi dar C roode Mojkl li t r it+acduign 4 ouw dl r ouifim S lii tühtiallti ilotwtLlii m ntkaar gculort O liikklg ai ïhta t k detk D £y locBchi alit i n d r oud wm nKBiiuuoiKtf n an Üriu h 1 Ik zef uw nuiinoiri onidM Iki g houv waarli momuii iutaal was door z iii ahiuttingitTi 11 4 wad in 1 50 gotwuwdl o b dltrade lang als VloestMaille DUnBCHLAMa Het oorlogsdoel W aamohijnJiJk zal do rijk HkaMKiKT vandaag in d n KiJkwJig beppo4 i iw rpeUwieii Q m d Qarki WM u rkt t loorh l aJ v n van two ftJiorp ounUinA v rklaring ai tt t tultun Ihnödoor Wolff zie blijken e v lioold artikol in het B rUu r lag blau do taak van dan riJMkauwcJivr ui d tijk FHJittgxU llng van hi deii d iuk 4i argetiakoruT Hij gcUwft dat Ueilwuwui lloHwig hot kltane rotïovuüir dat hran daar waolit m waar na dm mkldt npQTiiji n Tiauwcilljka zultin duM lnoiiif si aockdw t Iadi voor zijn g aoiuliwid te Ixïvbh zal kouwi iJn Hcdirijvor U ioogt dat Ht tlimiana tlotl w g op liet oogcnliibk de Mtagyti tinxaan IS daar oor vim koiMt tv dte he4 par lieimtutairo MelrtH zofi tloorZreiten en di u vrwiie Hchitli bovn lntr l i dtj tijiï nog ni l r jp U 141 m g paitiiwrd ooiuHin a i l die dK n oorlog toi 1r4 uUcirMo zou w iholnsi Vyruwudi4 ik maar kojt zou regwreiL Daarom iKlioort ii a tijrt aan ik l vi v ronid regiHn uig kim t Bchers op drie verschillende punten aanval len gedaan maar zonder succes De aanval len waren vooral gericht op den Chemm des Damas en op 4iet plateau van Caroline belangruka strategiache punten Generaal Berthout geeft m het Petit Journal als zyn overtuiging te kennen dat als de Duitschera bet nuttelooze van hun pogingen tot herovering dezer positie zul len inzien het eenigste wat hun overbUjft zal zuu drie kilometers in noordel ke nch ting terug te trekken naar de heuvels van Chatnouille en SAinte Croix In de afgeloopen week z n Bruggo en Zeebrugge door bommen bestookt lemeld wordt dat te Brugge een groot aantal solda ten gedood is Von Mackena Qi bevvnd zich in de atad Zes burgera werdtn eveneens slachtoffers vak dezen aanval De Bntten en Franschen hebben van het begm van het hmdige offensiaf af tot 12 Mei de volgcmde aantallen vyanden gevangen genomen en buit gemaakt 411 678 Duit sche officier en manschappen onder wie 976 officieren 444 kanonnen van verschillend kaliber van de 77 m m veldstukken af tot de loopgraafmortieren van 386 ro m en 943 machinegeweren Deze buit ia gemaald in het tydvak van i Apnl tot 11 Mei zoodat gedurende deze vigf weken het welnl luch gemiddelde 10 000 gevangenen en ongeveer IK kuton nen is M i mac gerost aannemen dat boven dien een aanmerlul k astal kanonnen van ten vyand in dien tü4 wnield z in en dat het aantal buiten gevedit gestelde raachme geweren vele malen grootw is dan het aan tal vermeesterde Van de andere fronten geen meuwsMerkwaardig is dat de Kuasische nunistervan Oorlog Goetsjkof ontslag heeft g nomen om de hepaUngen volgens welke deregeenng haar gazag over leger en vlootdoet gelden en die noodlottig dreigen teworden voor de verdediging en zelfs voorhet bestaan des lands Hy weigert verdereverantwoordelykheid te dragen voor heternstig vergrijp dat tegen het laiul wordt begiacui Qemaiigd Oorlogsnleuwi 5 d lykï rwil ï rlng In de ODrlogvo r ndu land m In n olTCukilro door mkilw DuUacbo i ang Hl w lio pr xHkaub o gieriobl aan in vlmoUrtjkn I vatig iliw lie politl i en innHir itpi o aaj oor A perwuKtL dÜo v oo dHuu deiN 7 jn van on h op i n rwakM uil lV trikk n w i er oWeni vrf o cai dk wèm Feuilleton vp n Ëen Duitsche m de Middellani sche Zee opereerende duikboot heeft den 30en April het transehe troepentransportsehip Colbert 1 394 ton dat met troepen en krygstuig van Marseille naar Saloniki onderweg was voor het ka aal La Galise aangevallen en met e i torpedoachot binnen 6 minuten tot zinken gebracht Omtmdi de w itgingen in de Britsche tooi mg do lippen op elkaar dtikt n daarna dn soliondvrsi opholtndi ii paar Hebredeifi naar hei vc isti r doed zic4l oin ketmlo u rutar de z k m c waar aan honson taaguani de Iiniperatoir v r M Q I r boersebto huMu tvt spanning tiioordn luj plotMtUnip aoblér zioh Een vrool ijun lacji aTi liet i ii w HtU goL n zorg iodlus ii gmUeiiien Ltat zijn giem ia i li 4iu iL Maari CedMitml O Ja I a otiKCtHt gediolïHin huitACli laiidH groothfiJdL ZijA toe om t op h t wuWr jL zoo UMM Old Lnglaiid keek etkear verbluft aao Hl 1 ini hft land maakte toen gtvn gi dlrhtf n aic t ecoir als owii ziek wan Mtm ging op jac t of 9pe ldio polo of Bi d B henel dM gaat tooh nh mandiets Mt Dat ia mt privaat giniot g i Abl nten een uit alle u gcheel mj voor het eerM buiten in derwtjdo werddl m zulk een meiominifik heb tJL altijdt vereen gwnaalu oox ro ger al in hei Caeino nuet K 6 r verjaardag do gielIlcdd tL zga z kcr ïtel mooi zHde uj v Tz Hni nd daar I zij haar rrooJi head heiii kwltttt h 4 hoelo geaebwiiap De luotor va k groote anto werd asftgiiü mi doarna cboot ZIJ Njna gtili IïooM vft i iMx hei Noordfti naar anterl t tot l enliaii f iir had e andi n n wtg oopfp rtagen reftar door oen khliuit Wgtn iiiTiiifwn ir 4 om ds n ndiio k i van zij t Mg klg iB HtetoTM wsft zijn iiMsning bij Itet zlra tbarvan M veratoind Hï miif i haar al te kcnnni Hekiiut Merker zat In dim wagen t gt n over heao ij liad lüiar witten si iter njeohtn om de ooren g knoopt Hrt fgyrlrht Merf hoi4ii ih i lipoga i mlagen hii4 lcm g vrij IIij tA liaar htilder n RiJmatigfi trekktn h r iag oen t4gtiiaar Age rr4nh 4d op I wwtHijk en oven zoo ia de ttnt der Iiuid oodankif dn etik ie ao n Tfiproot€n 1 e wind kkurdn haar wangcA en dif haar Mauw oog i vooh lig giflnem daarttoor W4 rd zij nog knap rAIit zij mi eti dan lang hem boin haar begtmoetvilflgeiwki t r at aftuiir diH droeg Ihuw ge laat oiMlaiikti fe jmig dige onlieworgittieid n i 1laa dlgl u ke pannem m OfMaerkel tjk hawte iiiftm king Dat moest imt ndp hij do H ort v roorBBken I o gewoonto dn smuwcn m ©r tn Wijven 1 j allo weer en wiiad 7li v rtrfd ook da4 zij vaak dt auto beetuurdo Daarna zei hij terwijl htj zi hovd onder d anisende vaart vaattsr op het h o d dkiikte l fln ge lidi dat u ti n rainflte ihuia waartl Had oom lutin bm f nog oifit gakregcn Ik wtM t hf TiU Hij hwA er iiiHa van g z 9d Gt T p g t Ik mA Tt gibttcrftts dat Ik eewi bij u a aaakonwik t Ach Atf heeft papa wkm wjL r ver 1 ooNlitil teo opQimkfaig onkrftwicU sprokeib fr iü noif mu piaatft In ikn auto vrij Gaat u ni 1 k Hi I dien Ten Zijn Engelsche Vrouw Naar het UuiWoli door RUDOLF STRM Oeautortowrdie Uitgitv bewrakt dioo Mevr J P WtSSrLINK VANRiOÖfeUM po nunuiohüfi lataii iiuj lik r nift gaan 7ij zlfi hccfenuaal ilt 1 iin dotnl LaaA u mij e M zKti Ik kan toch iMltedi zoo good aid i ngctech Hier aks t u bliitt Neen luister u laat dat ab t u bli ltl Het boek behoort aui nnjl U M n1 zaor angl tigi riep de oudt h a vaa het land Dat la w fl vor kuiitl De kaïpib jn knikte de d een trt uit zijn pijpja V WeM Ik wed vijf tegle tw e zei hSj hwredlgrf dftt wij nu om lijBt i an alle kustbattwijen zullm te Jioormi knj PO Bn diJ oe ambtenaar zea me et iHMwartBg lai fe Hoe denkt u over de landing in ng e4andJ sir l bfut zoo verwairti en opgew ndm Ik denk In het g MMJl juetn maar wil i jn ig etidom t Tug iKbben Geeft u het t u Wie dadoiijk hiw nioiïtl Maar nam TV iJdSngi dlee viog pen aobre O npmt MetiJ wa nu volkoim n bovmlIgA I c zaaic woe opg mld rd Hrt wai 9 oo i rtn man f rstami g wtwfrt nlip dn mo llt waard Het Ff l h i wwritciijk dkii gfnthmwi ongrt g ii hfdtn bnzoirgd la tieMiea Maar inlMnchii zou d gen lcaMni in d e totikoniat o ik vcr tlandlgcM doen door In do itai jli d van vestingini voorzicUigw t zijn n handirmg en food b o mr ook 1 iil ten op ntraet wtrd de tt 4 Hir pi lbtihi im nigfcn minder ajlnn de l ardiu kliCHtt nii iwHgiM lgvn Rtonden nog rondom do wHo waar ml s WiWfeig zioh voor Mr trt t gnrecdl maakk mi tiisHob n dii de kraa en knflania rondBctukn Jdn Daarbij riep zij rant heidere aem n ze ër kaHn het hub In WW njdi u ujea HIJ wiBt het ztlfziKt H kwant allee zoo plotseilng Ja dgenli licb ik in dit neai niets niwr tB dmm Maak n dan maar giroe Ik zn t u io Londen a waar u wlltl De ko wa toi rwdH g akt Dti rekening werd vUig betaakl zag dat haar rrooli head hein kwilttt Je Toott sa nnj latw vn vooriezJ n Ik denk w met aaot ƒ Ik zeg Ufc tl 7uit er nie t ui kijk n iïtl fe ek h orhlult aan Bwdcrfïwe O dftt Is mijn pliofat ei t ng l I g n Daarna antwoordde zij mM nj l e I MkütUche kaJmte Ik brib nu tutr aim Zij zei h 4 zeer koel rti zakelijk en I It 4 g edaan Ik ga nu vtrdw naar I on eDa opraevksRan to leceii t rwijl hij d nl Indleo u pai daar iij a wUl öe twMjrie en sloeg het boek open inpto ong Aildi f met diein oet m Ww nrrttft htm if Hdmtii Merker kwM bij den wogm t dac4tt bij zichxipK Wat U dat ail tori een grapptgt kelen van oaistandig lied n Het jonge ateUje knikte hou toe lu t ht kaïn vfrlroiiwi n lal ihii t gm civ em gf lfman i rfl tn tekk hem haar heWp vrifudlimwi oor Mb l up ter M w Fife o btood i irgféeoticii lii geen wttord Dult ch rtvntoiKkn dlo vwi onder war tj dan ziJ z 4f iiw t haar dile of vlemitwiiuig jaren Dan waff er nog Mac ftregor in frt4 ilbarlffe Schot Mlw kivMdiiudlf otWrhcnA 14t ww