Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1917

Adverrentiën S C van Oadhmisdm AGo PIANOrS ORGELS KUNSTSPELPIANCS Larerinf Iniico huli lufd Ginnlie bllli keprijnii SpMiiJlull rarharn rararaaraa 917 10 DER H a Wae rat alll8 T l an So 13394 TIMMEmiEDEK OEVRJIAQD Eenig Depot van Thee uit het Maguyit Dui M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Ï M ThaeCn worden afgeleverd ia Tene elde pakjae ras vijf twee eo een half ra één Ned Oai met vermelding van Nomtner o Prtjt TOonieo Tan vol eoe de Wet edeponeerd Merk Zich lol de uliToerini van Uwe JtaSerda oidera aaabevelend J C BUL voarkon J BREBBAAI T L Markt I bli OBn DIN OUDBN wark OarMuylaanlI 1367 10 Zoo ipo U iiioliilijk OEVraaGD EEN DIENSTBODE DAODIENSTBODE of DAOMEISJE door Mn VAN DIJK Knimlui 43 13iS 10 Dl iQinter iKslaal oil hree bladso Het Itallaansche offensief Peteln op p er b evelhebber De rede van den Rilkekanseller Het Isonzo leger der Italianen ia na een driedaagsche vuurroorberetding waarbij het geBchut van Tolmein tot de zee aan het woord was tot den aanval overgegaan over een front van meer dan 40 K M Het hevigst is in het vak van Plava op den Monte Santo op de hoogten ten oosten van GÖrz in het gebied van de Fathi Hrib en bij Coatanjavica gevochten Volgens de Oostenrijkera is het euccea nihil volgens de Italianen ia de aanval heel goed geslaagd De oude gesi edenis In het Oostenrijksche communiqué leest men Waar de Italianen onze linies bereikten werden zij door onze mfantene warm ontwngen en in een handgemeen teruggeslagen Zoo zijn op den Faithi Hrib onze in elkaar geschoten schansen v fmaal van de eene hand in de andere overgegaan om ten slotte in ons bezit te J l ven Op enkele punten hebl en onze troepen de vervolging van den vijand tot in zijn stellingen voortgea De vijand eeft meer dan 1600 man én verscheidene machinegeweren in onze handen gelaten De Italianen iMiiehten daarentegen dat in de Btreek vaif Plava op de heUfogen van den berg Cucoa op de hoogtM beoostcit Görz en aan de beek Vertoibizza vorderingen werden gemaakt Toch kan men wel concludeeren dat de Italianen bijzonder warm ontvangen zijn De slag schijnt nog niet geëindigd te z jn en misschien zullen nadere berichten atin den stand van zaken juister uiteen zetten Op het Westfront i6 het nieuw dat generaal Pélain tot opperbevelhebber is benoemd Generaal Nivelle is met het beveï over een legergroep belast Generaal Foch is tot chef van den gejieralcn staf benoemd Om Bullecourt wofdt fel gevochten Dt Engelschen zijn er weer wat achteruitge drongen De Duitschers doen het voorkomen of de Engelschen in een lastig parket sitten Zy zullen zeggen zij onbekommerd om de hooge verhezen den aanval dienen voort te zetten Alle benoodigdheden voor de vuurlinie moeten over den hoogterug van Vimy worden aangevoerd die in buitengewoon doeltreffend artillerievuur der Duitschers ligt en op welks kale helling bij eenigszins helder zicfat iedere man afzondertyk kan worden waarj enomen Op het Fransche front hebben de Duitschers na een hevig bombardement op den Chemin des Dames in de streek ten noord Zijn Engeische Vrouw Naar het Duitóch door RUDOLF STRATZ Gewjtoriaeordo Uitgave bewerkt dkwr Mevr J P WJ8S LINK VAN ROHBUM N Arak wrboden Hij liracht hrt ROspn lt op ie s and TH t ii MOfg verder Wd heWi elkaar helaas zoo g h t I uit het oog verlorai wij WiWaiigiH iaAB in DuilrfJilandi m uhiiT ik wett in II geiliwl met goi é wu u t ig ftlijk zijt J ae niotwaar Zij t ftt i mi i ouickTe zustiT gKrouwd iitc Mae Coniifk Au katofiuiawi in i ivorpool diat s tf Zij sprak hH op zi i Engel oli uU als Id Hij vertaAkh het onwilk kieurtK in het i iitec4iu I Mitii ke n wttlgivailen in het inooie niolijj Mgezioliit ttTgitn oVfir hani wi zï i toen Ik wrlwugi mij ffe u hier nog ftltij zoo hrt PuitMch l ijfliouidt I llo aooï Nu u M eekttooh ultnerueniV DiiiA h Ik J Maar d t i g nl i e Ti toeval Miflfl ook d vooniwlw gwuver ♦ van uMjn roottier heefi lat r ot n Echipi Edilpur lohder kiadarao ZOEKT li M7 20 Adverteert in dit Blad nette Burgerwoning ol BOVENWONING of tUdmUlk fmtnhliMrdk Itaaian InformiMiet bij dea Bir cdienM RoiterdamtcluTeer alhier 1369 11 Zeer mooie sollede meubelen al Talels Stodeti Kasten Splecels ScMMer en Theetafels Bttflfctten Stgiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbcelapen Vèerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz i lles spotgoedkoop Rafbekteede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 Stöltafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz SimilffUI44b Innliiiliiiijiijiiiiclilt i tldl Rotterdam Te koop voor slooping koogeiTmiileii Tan den poldw Barkaowevda Maande IeOUDBKKEBK a d IJSBL Aanwijainf Zatardatf 19 Mal v m 10 awr lOKhrijvini denaelfden mwlen bij geitolen bflcfjet in Ie lareren bij den Voortitter 1370 18 C M DE JONG PINKEN te besteden bij Een vertroHwd adres voor Het mtken en siolfceren van MEUBELEN s bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda Billyke grijzen prima materiaa Reparatie aan alle meubelen M ZiJDERLAAN i35 10 Stolwl k VarkiiMiMii Drie Balansen w o dar NederlaadKba Bank thcoratiach tö fallehl an voorgien van quinleneni van 6elBoakfcouden f 2 S0 Schau r b boekhoudenf 1 50 Baida door J C TER BRUGGEN l araar Boekhouden 1016 11 L 1 C BOUCHER Dan Abonneert U op Bestel Uw drukwerk blJ A Brinkman Zoon Het Stenoiirafiscli Verslag van het Vephmdelde in den OemeentaFwiil van Goudaa ebrs Bervoefs Bevat ALLE bg den Raad inkomende stakkmi de bewhikkingto daarop en de tenografiaoh opgenomen diaoumiee allee bfleen in boeklonnaai liiiiii Grooisi dpedaalhuis voor Heeren n liinderldeeding ABONNEMENTSPRIJS voor abonni op dit blad f OJiS per kwartaal bö Toomitbrtalin voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bj vooroitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de ROTTERDAM Hoek = s= s=s= =s = Heerenstraat Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 SOU A Meest complete collecties Dt NATIONItlE BAIIKirEIEEIIIGIIII m Kantoor GOUDA Colbert Costumes Jaquet Costumes Jongeh Costumes Norfolkpakjes Kinderpakjes Grootste versoheidenheid in nieuwe zeer aparte modellen van onberispelijke afwerking Betrouwbare kwaliteiten bevordert de oprichting van Nieuwe zaken op COMMERCIEEL en INDUSTRIEEL GEBIED Drogia teriJ Wit HKT Ba Sainartoflon Dienstaanbiedingen hebben in d Enopcllhin S H VAN LOON 12 r k WOLn Co doudsclie Courant tieed tmeeet ttr Due adTerteniilii kostea sImIU A CaEItTlD A Ml TBoniltkeltliDg 1 5 regels f 0 26 voor elke rag4 moer 5 oenti 17 26 Mm SporlteTMin Grmrf Klori Gnx 4 Spwrttoeeteti 27 28 Mei Sporttenrefft Graaf Florifiweg Nationaal Conoours voor Hannttiieen FairfardtorpiW Gem Zao veireonigingwi en Mannenkoren BatMM vern fcui wij garegold Uidlc oMiitóatibif ta mmgwi ontvangen rio vw teiiig ooncartn vomuulllilia Mt OB cm deae dn la ohm affenda T niMU Opgaaf nitilnitend aan het Bnieati De enorme belangstelling welke onze kleeding allerwege te beurt valt de gestadige toename der geregelde afnemers uit alle kringen zijn doorslaande bewijzen voor de stelling dat zij aan alle eischen ten volle beantwoordt DurrecH ZIET DE ETALAGES 1368 240 HEMELSVAARTSDAG GEOPEND TOT 4 UUR Dnitscke Taal en GoBTersatie HandelscorreBpoiideiitie Oha LAPEBeil BwolMke DnddtertI ZOOM Ooail A BAINEIUN a I LMTUr DiritMil M O C HoNtauuMgrMbt 10 OOUM 50e Jaargang Woensl g 16 Mei J917 fiOMGHË COURANT I ie vJL Txrs eaa cL vearteaa tieTDla d voor G o o d Su © 3 5 Oaao ètx©3a=eaa VERSCHIJNT DAGELIJKS H fc BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSrRUS I per kwitual f 1 25 per wMk 10 eenl mei Zoiida bUd per kwsnaal f 1 75 per week 14 cent overal waw de becor nf per loopcr geadutdL Fraitco per poat per kwartaal f 1 50 met Zondagtblad 2 Abonnementen worden daCeli ka aan nomen aan on bur ag Markt 31 Gouda bii 002e afienten den boekhandel en de potlkantoren ADVERTENTIEPRIJS 1 Uu Gooda en oroaireken behoorende 101 den besorckrinA S rtmels 1 0 55 elke rc el meer f 0 10 Bij drie achtereenvol endc plaatiinfen worden dexe legen tweo berekend Van baiun Qonda en den bexortkriog 1 re ela f OJO elke regel neer f O IS INGEZONDEN MSDBOBKLINOEN 1 1 4 regeta f 1 Q Ike r t Mit 10 21 Op de oorpafine dubbel larlet Gewone advcrtcniiin b utgeionden mededeclinftB 1 4 eCNMnM Ml M v gw 4MMf4M pnji Uroote tetiera en randen amu plaaiaraimte KEBINB AOVEKTBNTltN aanvragen en eanbieAflfeii beOeiafde i l iini l ia n ael koop en verkooTi huw en erbnor I S regela f 0 25 elke tm0it mmmt S têm hH Mf tl beuliag MuikiiMi pooiU 10 r ala tvwUwummmn S cM Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Eerste Blad lating Hij vond het ongehoord dat zoo n woord uit d i moAd van een Duitacher kwam Hij moest daarop antwoorden Liever willen wÜ ten onder gaan dan © en smadel ijken vrede sluiten moeite de orde te herstellw De rijkskanselier sprak eveneens opgewonden zijn betoog dat hij den vyanden niet mag aanmoedigen hun geluk tot het uiterste te beproeven door by voorbaat te verzekeren dat hij hun ia geen geval een haar zou krenken ep dat Ü niets nakeeren omdat dat den oorlog maftr tot in t oneindige verlengen is voor o niets zeggend maar maakte op den rüwdag grootén indruk Voor ons ia het eenig waarlijk belangwekkende in zyn rede dez passage 1b Rusland verder bloedveigietcn verra van zyn grenzen wil houdWB als het veroveringsplannen prijsgeeft la het voorgoed een eerlyke en vredelievende buurschap met ons tot stand Wil brengen dan spreekt het van zelf dat wij die deiea wenach ïeeien de mogelijkheid en ontwikkeling van zulk een toestand niet door eischen onzerzijds onmogelyk zullen maken Of Rusland daarop zal Ingaan Ook de censuur hteft h t in de zitting van eergisteren moeten ontgelden Dè sociaal democraat Jjl crfeld sprak van willekeur tegenover de pera Vonnissen van het militair rijksgerechtshof mogen niet In Elzas Lotharingen gedrukt worden De kritiek op d n levensmiddelnood wordt tot het uiterate beperkt Zelfs besluiten van gemeenteraden mogen niet in de krant De censuur is zichzelf gelijk gebleven zij is een smaadheid voor het Duitsche volk dat nu zulke onvergelijkelijke daden in den strijd om zyn beataa volvoert Vooral hebben de vredelievende uitii eiit Buur te lijden Maar tegw y B uitspattingMi van de Al duitschera wordt niets gedaan Dittman een socnaliat van de minderheid zeide dat het volk en vooral de arbeiders onder den staat vam beleg zuchtte Men wil geen vrye arbeiders maar een willooze helotenkudde Men vertrouwt het volk niet men is bang dat het volk d i last zal afschudden Vandaar de bevoogding In plaats van de arbeiders als staatsburgers te behandelen scheldt men ze uit Hen ia doodsbenauwd dat in Duitschland Russisch gesproken zal worden De pers wordt vervolgd Men kiest vooi da regeeringssoc iaten en tegen de andere socialisten party De Tagliche RumJBchau de Post en de Deutsche Tageszeitung beschimpen hen eiken dag en verwijten hun landverraad De Boruaaenbent ia nu de reactionainrte in de wereld Staatssecretaris Helfferich zeide dat het een beleediging voor het Duitsche volk was óm zyn toestand met den vroegeren toestand van het volk in Rusland te vergelijken Den vorigen spreker was het blykbaar ongewenscht dat de arbeiders n enkele dagen weer aan het werk waren gegaan Bernstein eveneen8 een socialist van de minderheid zeide dat elke vrede hem liever was dan het voortduren van dezen oorr log j Helfferich berispte hem wegens die uit Irnnl aaiwrprHi t lill woniï giMel l Hl oplkoiidt hjk iumlmiipt wontt i tw poo Itgi vr Ja hwr ow rl tak mi geluk uor I unopft wjn Nt gtm i He MHlgi iro H fit van atte votkeii zk i itn Itoop u r V t trliHi je iiwir HtotAliokil BinTENLANDSCH NIEUWS Imkjm l raiikrljk ecL i ikf t 4ut van mlij iiigifli iwoeLlt n a l rt UiiltAchlluu baraau iHjliler iiMx ht vtwllioikkii hui Mit git rt v olutio in h H lontK ONS OVEHZICHT DUlTSCILANa I n t r p t l TalloH in den H IJ k B 4t a g i 1 T ii zijii in feil Hijkwiag IiUerpdlalii H RiJiouiUii oviT u w T u i UA Itoöiicko q rak iwinit iu li foni v allf t ii llij M i o ft Tdrwi oiize inpp T trmTKii It mJildi u aa wn l Io d ad iK t gewomini t rrein vaathowKii tirhigl d wh kI wi parOj hi d HL njkMkoiMi lU r aan op evniS otiMtrwijkfcm red zomlvr oliaidpvtirgowViiig ui inlljvinfe I t rijktirvgw rmg ï dv d i lHohwi Iniitwip wooii vr IfgtiiKw gckonitii zoodBt l H di partij hij aiidtTP parlijt H wowit oo gelrokkttl t ti hrt woofd Mill All ktiiziT ik km gt n i rlljtii Imittti oiJiloop w gi tMclil 1 h h+uc UnH lK l lnm zidi Iwrlwal ielijk op d tk kaïi li T byro Mn l v f oiidfttnitilljkw tot Maml ii tH t wor Un oj p lit ld rd i lioiuhti liH b liiit der JO d in pwrtij voor zoo noodlol I ig onxiat Ittt iütit tiAit tHKiW om lüiH t ziggMi aiiU iiaiioriuJe fit lUU niutlontli l langeii voor al lic i oc d iii Iwiwlelw IJw vi rleïigt d flix oorioitf W ij h libcn hlciHlh oiuMn wU l kt fUMfi g gi vi n om U ov+irwtim ii maar vaak tiw n lift 0 i low alt ï dif rijk rciKwrlng cloor ilun wil uifl iKwi Ut wa Wij vo r ni m vcrJit lgiMijswoorlog he bi ij odatT iiiftülifciuiibrcialtig luxidjg hr wiwiri or n van otmm Tdftligiii gMtt c riiHthigi en Vfratti hig aii oiiat voIUhkrihclrt I en afzii ii vati ttf hitt l OHMtt lliBg ifhiit iu diat WIJ dk 31 loM d r iiuiltiniduii tK ntal n jartti laaig zioiukit iimh Oii iItu Sin b olk veriaiifeit dul t lijk Biit woord Schei dMtiii ann s 1i ïu lii liW do ü iaiaIilDiiK cratiNt it uit4ir M4iali too IM partilluwtiiiiir wi hij i rlai 4 t rivi t h üjiiiiidd lijken vrt war i ïi op ri den an iW tHMsallwlwi van llo laiwUn Op f6ii punt l i ik Ut f n im t ItoMcke Wf itW atlo on iü W lijklH tdI l u Wimuuv Iifr n i TA tits t l l J f liuigcui dk tf rtjlKirlath uitt j iti lt mu Itiiiwi ilMiA d waarl tOTging van rtjn OonoiiikiKilw z l Hiian UgtiHi i en ontwikkttliiig Wij wingiTtii wlrii r ook tliaiw nog tk oviTWililjfciiig van vrwimle volkt nai Aan w j rwljdv ort ïv d volk qi gcIroa imi d aaiirtaJinili iW iivitU M Iwri iK ing i Tiz taa k i dUt t H i luK hiH lm t n dKir oJkitri ii bi tMrtftiaHkcv tii ii allt n Mriiifc tot ro iM ïi Het i fc llOI I e V i ro i rin£i p U U ii roifjMVi oiJi uiaiaM uiilireidiing gHJ lHiii1l nmling ld giromt tiülft n I kiHi adwii Il nanoiinul g orfewtWfpTiki lywverMlx nd wilhii ili t liftn kktn van dmi kt iwr Ui dw ngttiatii h i ll liiittcxu f dat d ki l r ooi t n ai Hmit inTi waanzin tiit het iiillirt tn an hu oorlog in Iwt IiiiUmii westen van Braye de Fransche stellingen ovei een breed front m de richting van 1 8 Bovettes en de hoogte van Chevregny aangevallen Het sper en machinegeweervuur der Fritpschen brak den aanval die de Fransche linies niet kon bereiken behalve op een punt waar de vijand voet kreeg in een Bchana van de Fransche voorhoede ten Zuidwesten van Filain In Lötiiaiingen drongen de Fransche afdeelingen op veiwihillende punten de Duitsche linies binnen Zij maakten krijgsgevangenen De Russische generaals Broessilof en Gurko hebben hun ontslag gevraagd Zij kunnen t zeker in het leger zonder discipline met uithouden In Mesopotamië zijn de Russen een beslissend gevecht met de Turken vermeden en ziJn naar den linkeroever der Diala teruggetrokken Het daghet in het Oosten e Journalisten gaan probeeren den vrede in elkaar tetimmeren De jaarvergadering der Hongaarsche JoumalistBnVlrréènigihg heeft besloten Wilhelm Singer den voorzitter van den Internationalen persbond telegrafisch te verzoeken de leden van d n persbend uit de onzedige en de vijandelijke landen voor een congres in de hoofdstad van een onzedig land bijeen te roepen om daar stappen tot het bespoedigen van den vrede te beraadslagen De rede van den rykskanselier heeft omtrent de oorlogsdoelen van Duitschland niet veel nieuws gebracht en dat verwachten wij ook niet eerlyk gezegd Immers zijn positie dwingt hem kool en geit te sparen Conservatieven en socialisten staan lijnrecht tegenover elkaar wat de vredesvoorwaarden betreft en tusschen die twee Je kiezen zou het opwekken van groote oneenigheid in het land beteekenen Een middenweg ia er niét dus het beste is in dit geval niets te zeggen wat de rijkskanselier dan ook gedaan heeft Niettemin is het er rumoerig toegegaan want de al Duitschers zyn den laatstën tijd niet tevreden met het heleid van dfen kanselier Rosicke sprak zeer opgewonden en bitter en moest tot de orde worden geroepen Scheidemann maakte den indruk overp fikkeld te zyn en zyn betoog was zeer scherp Toen hü het woord revolutie uitriep loeide er een storm van verontwaardigmg door het gebouw en de voorzitter had Ik v vfctt pvertuiig l dot gwti vrwh gi Mouii ka wonKii zoiuW ikit g n ijmk wordtni viTploal Maar dni nKMil iiM l wrtbvïiijikidïlif gofd vlndpfl g Wwk ii l o dif Xn U I Ijeve 1k Vrije i urojw Daarop uoni de cljktikftniielier h t woord zet O B J iiiu p tl i die daar aoot ven K niiotivtHir verlaiiiKei vau hmj ti progra4m kl rtng i ieooiianiige vnrkla ring auu nk i dknuttlg ijii oor l k 1aut cii Mhn Itvtt laiMf itii daantm iiioeC Ik welgenni li i r te Joen rw jnidring van hel inkkltii rtwien d i wiiilw van l91fl l ï word Uk dan van dii HHte dan van tki oiidiTo zi k OMigoHïKJwd iHizi o rlog4oogmerkMi IkLM tot in biJBwndfTiwdi n k vendijc g ro p r wl Nwn nwm iiim verlfti ze Uuti dag v iirij MtaiKiMii vuu MHirt Maar idtt It l ij oödrrhwi iil bikwiid tft iimki iï Om nrij tot trjtrwkt d M nojMii wi rd gttIraohl imjn zwijgen ovtir d oorhrg pro grttOB ffi r vHTKclutkiide partljin p ri i ltliig ii wbi hiM eiiim ng uit tt b gifet l a rtt g ijL uMMt ik ittnjeuw xtHUg prot4 teeren Hij w vri fttMH vmi de optmIrfint tMt puf Ing vuri Im ooHogndoel ht 4 ik uttdnikkiiii kUiti viTklaren dat dn rt gm ring aan d ni MrtjA dar nMt niiigfa tiiM kun lieUii iMHi Wo Ik Oott Otcr ooifkl l nngiiinrt Mi ktinnw h gtii i m gtm Hvr UI tk n Itijkx lag lil hi t o d li ir v gaf dn aJgeimt ne rkhthig nan MKvr wan oniiiogf lyk Ik Mitfrijp volkomen k hariMtoubtiHljke tH langt t4HiHiiff van ItH volk in de oogiiMTkt ïi VHn dwi MorHog im In do voorwnardiT voor d ii vnth Maar hi v lM pr keri van hK oorlogwtk kan voor niij d i nlg4 ri idrf io ulti htt zijtt Mpofd f Il t iï itljk wn gi lukkig Wndt van 4 11 oorlog iit T im Ik nUt zt ggttn wwvx ineg Ik niit dixii I wliigt hhJ oooJm ihMM kt alK4 itK n inct xaiid toA t riiighoitdiiig dan i Ik diitt tcnighoiiiBtflt lw tra i ttii Ik wk iikij door g m aandrifelf ocJi van rtrttieidwiAnn noch van Howirk vniu mijn wi f laten irfvocn n Ik aal tv iirij nh t van iatt n aftirttikgendoor hM wofeml ibu HdtMdiiiiann nwfukop lb oogeiridik nil aan di Ai H iii liljAinolit Irnt rolMvunr Iwunrrt Ik volkIh iHOt fii tiH werp df iiio i iijtlJi l= f vani iti nwolutle Ilt t l ikit t ht volk za 1 iitetiiMJ voor dit woopt gt fi oor hfblMHi Maner ook nirt door di poghig van ItoMiiit otit ht t voor te HH lli fi a£ u Ik ondtT hiv tnvkK ï der twlaftl dniiwcraht OU rtuuMt Men vt rwijt ndj aX tk oniK r tk n ir vto t Mla van tvii partij k tpta mukr tfcm invlowl van gwn fihw partij iioiili van knkM noch t n akaiiM liiT zii t naar r ihlK van ii M Feuilleton tiwwp van rwlnyr hat wt fn i iiH i s eHpCïnik naat in llannovar gwvtwtigil ar v ini Ik uit atanhankelijkiuiud naar tOH gtzomliTi omdBi nKHlwT toch altijd Op rPlH tti pftya tuUijd in die 7aak wan Vinr juAr ta ig Jaiii nii 7 iiBt r ook Mijn broertt i wieo iMig ni t zoo gooiii DuitHtii Hprekim Diw zijii uw oudeu s toch t i®pfili niet DiiLtech gfx iul Zij li Tit Pflpu w utMïh vTifflid nwli vijaiwl papa inaAkt g ldl l n iiw iivowJpri 0 niaiiiBm w lifl volkoiupii onver sOhillig vanwaar wij laniiiM ii 7 ij zcH i4 tofit ifii iiiv r iJtgclHolM MUI gcboorlf llij v ratomd iMar was vt v d t vrL 4 ii Kllt dol 4 i t aaardiig iiiMilare ïn Huitsc lülaiwi had ii en Ih Mirt ol naar d il ort ii tier voorotid wTrf aoclit van ffi Hlacht tot gttitacht die ovfrim orui f voortg planl Hier Ix vOaiinKiriÏH iïmsi Br zieli nirt 0 111 M n was Hrifc tdi en wa levirt kHrt ook inH ziobzelf Hrt joog nwisj voor hen w blijkibaar o rtiiigidl van liaar ligHti voortr plijkJif4d Zl Itwat ifii zt4curhi u waoTOiiv mm haar zou ktmnort hfiiijdfii Aan haiu wn wn aden van gfioOBdïieid n le v iaM whh ikt verzorgde hnld v r orgdfti iiar n voraoirxife wit Ift Kohtt4er ido tanden vt cl atetr tii zepp got de lionttur tti Maap Vorkoutik held sdi n zi met t kfamon Zij rtvè nog altijd nH t Tuggt Iagini rfunT i half op i maiuhil tegen 4 n fiuitmdi n wint Nu an Aui weest zij han uvci ui geetokcm hftnd ergw n op rtj HeiivtH wn tang ui g tn kt door wi pari oiii p fi i4üt in d w l u ratijl jwi nonimJp hem dm liprtog ot Iw d aan en hc Mioor tf Zij kcnditf al dezt nuiHHL vau hiiiit nÏNt ook liOK de pe r9 uh 4 lkaar v r d i AM nxw t not dii t w 4k een iiwKilé M tliuU lit oHi l i t tot mni fÏTbdc lljk H Jhiuiige ttM w i en verlol In IwH tmiKmIwMl zWi Imh weU n to veroveren Mij In HoWu Jdt dtu IH zivh louh ook eeivi niet ilk vHttidünnt t van l lillh nwwMt iHtiiofwii x Iicgon ni g tfprt k iik4 de imi awt die j dj m h rt oen uur n nt ln zWfdH ondwwi rp liadd W zijf i outleqi iküiik rblaivw of Ikht blauw Oxfipd ol I aiiil ndgö lïegrooto rofliweikifcrijil oi h llnwmM 1 aaroiii nxoti ik tO U tiiorg iinifr Ixniden v rklaanki I dilli IIH k nK rg nim klü4 Morgi novuiKf heb ik drie doozivi han ktchoe etk g vtonntm 1 Ot nkrfl rb ii iiiiorf F e lOïrtlwkUro b t t ooht tti di rtlg wlagea lni diÜi WikHng w erp Iw4 iiiOOi iijoiido hoofd in df n iii k en éwi hijna W zw TiiiitI aïvuTtnd dsi twiml 0 Zij a viM l luV Kllgi r ttan de ntt 4tt ri ij igc nMg Te votbtf ed iniA die ttciuiin ifgenov r Imat zot Zij Hut dio nt t uit prf ken 0 nctml Vt ieii diw di xf mfrr aai het wtuk hebben gaakn KebiMvi mij gezegd dat zt twiv l ngtMi liobiblBuw voor zijn Ih I iiiI tohe n rf mottH ovi r ikv t t bastMtoelitr ItMdien Hij vroflg Hat vA mori n tvt4 i f4 reii nnhtigM op do Thi i zijp Ja Ik fag r v imib ri renkt litiumi In dff natii id bij vAm WU VVw t ti Miit nioet iiM in Monlake blljvti M n Ufoet zi 4i iMen o Hrzf4b n naar de sn dpT zijdt Op di IkikeroHVer zl i nlt t zotn i f4 lucuMhrn Hvi Im h ook bmo op Act ttibuae idt wfliit ttanyi wait ij di diwi maair lotHj liij oitMii hul roi g ïaai u ook uR t ziilkt tiH iii iilwTb om i waü zi woanwi g onifttclO Wpilk wn ideicj Bij ei n lonJ I PiafCa vwi to idi i en Jit i a4i Ncoti Matir ïiïtm k tiid d nzi fwni liw iirÜPr m g li H Knigcland keawhben De auto etiitwlf gttjijkuiottig voort I mtonig glet d bulton in liirt itiTKtiK Iculcgirorti Ik Britwohi landiHcltap voffrlu Itoomoa wn wt iAti wtidk n 11 boouwfi wtidwwU koeien eii whftp ii 11 H eer sohaptii en kwtttin gti n kort ii vi W g4 n akkiT iiwH jbairaapp b Ri r n tiwriiihofHtfiN a i a htniwl n vvk l lauw drij t iMh woiken in t zoui verzfttïlgid brUwji Itn Mii o Umge riii klfine aJü zoo jiri t uit Pm BptvlgwddooH gwpakt rood bafcMwii IwitsjeT rook Mill i ii vva hoop Mokken van tH n faliripk Wwr lirt iwtife tn4 ie inrt boon i 3i Itojft tnh Kngtiliïf lK ipork In dt verto Imh iii Kpookaditiigi a4M t n ffohaduwtxM d de kmhi ïïrabj a atutiirbiirj fii rd wwn l iiii ut M rkfB vro Uw HW re bro T Ik iiiHirn gt rouwdi Hi IL Ja r iiKM t eai 4 naar hei lowgaan Op lift lanJ W ht Zijn plaatH hi et TIw Biin aiow hiJ Bon iMirah Het wfb ttJlt riietste pLMt r n wat iloft liij dsflirP Zij iK TOi p Ikhu nk t gonl N u hij M dafliTl llij komi wgumlijk weinig t I iuh ii AlU v mi vn ilon om papa p4eizier ti lo i Hij houik niot van de it lïij houdt ook nlt t van nport irt d dit w vwl nwwr voor jori l a H uw jonger brow Ia i ij k op t oograrfdik in York lij wflïgfenoketuiiit Luit riani Mt rkw zwi k ui daiilit bij zichzelf Fati giroppige u tiet s 9g hand oji vlooleii Hkr eo udsy h ieü t i A Ih de 1 1 txlonk r vooruit zijn Iwuil ik vA toi h nii t uit op imjn plaitfM Zij wlr rp lifur viriendijt n i itltilRgt d bH oe Zij IterlwoLk Ht Imrihtek kige f on ty 4drirt MwttT Ib twtaalt mij inorg Ti ch h tooai ii iMudrU ho nnhl In daarya tot haar mmI AmguHltu Fl k A wagïT van mijB brtH r tuil Hij m nU Itnand voer ut ra Jingo llij kan iV tiiim4H r nk uitKtaanl VoiMfaar zijn naam ffjnl tb kiiKtittnt droog lt n antwuonl Jb moor dot in x A lontf gi l i Hij vtvdlent zij gtild in nua tw waar zijo voller wn i nm nj hi i I Xijdanht er niet B i haar neeï nog fvo naar zijn likMnlvra anten m naar zijn vnv oiuwtatvdiffhntivi In I MtfiiM liiliHwt u vragen l aariu ekk ztj blijfalaiar U lanff Naar b bt dlit iiIh i mp 4 ch war wfcM 7iJ nk n4niwi t4 lg Zlj wikfcf4ik di iu hoAr dikki4 wUlmi in nU4 en tA t4wiiJk Kl H M iiM ng ai 4 maitrl Hij iM im lilij ziju Maar M l iKfcT dot gïj naar i tii ki de City g t tld BroodKCrf i 3 In oiw luik li Hel gmvia m gwii tervdHug ie v imk P pa kt nu aMIjd In lijn olub onktot thu w nu nk and va ond Wee n Waarotn laat u dwi oiiduu w t no aliwni WW t f rcep zij hnii ai t wm V Ht in toch zi vrije wil Hu aan toe i overall wnttimti zijii Bij Jan tn Wal en bij Bil i k Humra o e Ik zou dadt i mm lironaMw i arljsi ftan AWhi r odi Maar hiA la nÉt4 uk d Cily f k kriJÜpPD ÏÜ lr f V l gwlen Wsr TMTolfd 1