Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1917

De Boreith getorpedeerd IJMUIDKN 16 Mei Hedenmorgen te 12 30 iv op 24 myi afstands He Nederlandiohe vr ohtboot Boreath geladoD met orta van Ootenburj naar Rotterdam door een Daitiche duikboot tot sinken gebracht De bemanning is door eoa loodsboot aan land gebraf bt De voeding In Doitschland Naar een Kichange telo ram ia de Ëugelache pers molot heeft dr Kgan de Amerikaansüho gezant te Kopenhagen gezegd dat blijkens zyne bünchten uit Hamburg Stettin en andere deulon van DuitHrhland de voetiing in Doitschland overal slecht is op do eene plaats erger dan op de andere maar dat het Uuitsohe vulk schoon qntevreden over de voedsel verdeeling vast gelooft ia de overwinning en bereid is voor den oorlog nog grooter Offers te brengen dan het reeds heeft geb auht Naar de meening van dr £ gan dient het spreken o er vrede in Duitsohland om den tegenstand van Kualand te breken Engelsche verUescn Volgens de Times van Mei w arin de EngeUoho verliestgst in opgenomtfn 2ijn gedood 46 officieren vermist tö6officieren en 2660 minderen Qpder dogevallen officieren is o a do brigadegeneraal Omsby van hot Indische leger bysUn van de moeder op de railfi speelde overreden beide beentje werden van denromp feiMïheiden De kleine werd in zorgwekkenden toestand naar het K K Ziekenhaia te NUmegen vervoerd Tel rhalvo geschrapt is nit de Igst der oor bemiddeling der Gemeente te aistribaeeren artikelen Gouda den 16 Uei 1917 De Bnrgemeester voornoemd R L MARTENS ƒ 7 9 10 sla buitenland ƒ 4 6 30 dito binnenland f 1 70 fl 2e irt ƒ O O 2 60 per 100 dito vellen 5 36 et per kist komkommer stek ƒ 16 per 100 K G rad i ƒ 4 selderU ƒ 6 rabarber I ƒ 14 dito U f 9 20 per 100 bos postelein ƒ 2 21 70 apinaiie ƒ 4 30 10 per 100 K G Kaasmarkt WOERDEN 16 Uei Hedon n ngevoerd 268 partgen Betaald werd voor Ooudache Iste aoort f 60 63 mindere kwaliteit f 56 60 Uyksmert f 64 Handel matig coop bezocht Intusschen b het meisje van 1 school gegaan en heeft x j ter secretarie een arbeidskaart verkregen waaruit get de conclusie trok dat zvi niet xiek is om arbeid te verrichten Geëischt werd ƒ 5 boete subs 10 dafen hechtenis Uitspraak 30 Mei a 8 Overtreding At Mdswet De slager B te Zevenhuizen die getracht had een knecht te krijgen ert daarin niet was geslaagd had een bjj hem werkzamen jongen langer in t werk gehouden dan zulks krachtens de Arbeidswet geoorloofd Is De gemeente veldwachter als get optredend verklaarde bekl wel 20 maal te hebben gewaarschuwd zonder resultaat waarom hy ten slotte proces verbaal opmaakte Voor de verdere behandeling werd deze zaak drie weken uitgestald om den bewusten jongen te hOoren 4ie als getuige moet worden voorgebracht Overtredingen Distributlewet Gedagvaard was de heer J H v d T te Zevenhuizen wien ten laste was gelegd dat op de boerderyen bewoond door de landbouwers C V n G V d B in den Zuidplaspolder gemeente Waddinxveen ongemengde of gemengde tarwe was Verstrekt als voeder voor de kippen hetwelk krachtens Minlsterieele beschikking van 16 Maart 1917 verboden is Bekl erkende het ten laste gelegde en lichtte dit nader toe Sedert 1885 werkt in zyn bedrijf een stoom dorschmachine die de middeltarwe scheidt van de lichte tarwe Nu ia het sinds dien tyd gewoonte dat eenmaal per week die middeltarwe wordt afgemeten voor voedering in de verschillende stallen Dat is ook geschied op 12 Maart 1917 Vroeger deed bekl dit zelf nu doet zijn zoon het Deze deed het op 17 Maart dan ook weer Bekl heeft die Min beschikking niet gelezen en zyn zoon ook niet blikbaar is die aan hun aandacht ontgaan hetgeen bekl echter niet als verontschuldiging aanvoert Van den burgemeester van Zevenhuizen kreeg hij kennis van het verbod op 30 Maart en toen is h j onmiddellijk met de voedering van die middeltarwe opgehouden Kr is geen sprake van opzet hier daar even oed ander voer had kunnen worden gegeven als mais Q d het is alleen geweest het volgen der bestaande gewoonte die door een plotseling verbod onmogflyk is geworden Als getuigen traden op de landbouwers C Verwey en G v d Berg en de graanhandelaar J H Zwart allen te Waddinxveen De eerste verklaarde reeda 17 jaren de gewoonte te volgen van het voederen van middeltarwe aan de kippen en het vee en dat is ook gebeurd tusschen 16 en 26 Maart j l De tweede getuige verklaarde in gelijken geest De derde getuige verklaarde het verschil tusschen lichte en middeltarwe en voegde daaraan toe dat in normalen tyd de middeltarwe niet aan de bukkera wordt geleverd om brood te bakkeil Hö xelf leverde het aan stijf self abrieken of voor andere doeleinden Bekl voegde hieraan nog toe dat middeltarwe nooit door hem als baktarwe is kunnen worden verkocht De ambtenaar O M zeide in zyn retiuiaiitoir aanvankelyk gedacht te hebben aan een zeer ernstige overtreding waarbij een groote partü tarwe in beslag was genomen die voor brood zou hebben kunnen dienen Bij de behandeling dezer zaak is spr gebleken dat wel een overtreding heeft plaats gehad maar dat deze niet is van zeer emstigen aard daar opzet tot onttrekking van tarwe aan de broddvoonieing is uitgesloten Dit blijkt üit de verklaring van de bedrijfsboeren dat zij nooit anders dan deze middeltarwe hebben gevoerd en blijkt mede uit de verklaring van den deskundige dat deze tarwe in normalen t d niet ala broodtarwe kan worden aangemerkt Op 22 Maart is de overtreding ter oore van de politie gekomen en deze heeft proces verbaal opgemaakt en beslag gelegd op den voorraad Dat bekl eerst op 30 Maart kennis kreeg van den burgemeester van de ministerieele beschikking is geen motief tot excuus al had dit bericht wellicht eerder kunnen zyn gezonden Vast staat dat bekl schuld heeft Bekl moet in deze dagen aandacht schenken aan bepalingen als de hier bedoelde Rekening houdend met de omstandigheden eischte spr ten slotte ƒ 100 boete siibs 10 dagen hechtenis met bevel tot teruggaaf van het in beslag genomehe Het beslag was reeds veranderd in onteigening en het bedrag was bekl reeds uitgekeerd De uitspraak werd bepaald op 30 Mei krachten hebben voor verwhiHende nm mers ingeschreven alleen valt te betreu ren dat de deelneming van de gyninaat i niet heel groot belooft te worden Tot on w den hebben zich 117 gegadigden voor Z vr amen kamp op het groene veld Zooalfl reeds gemeld schonk Z K H PHb Hendrik der Nederlanden een grooie dailie voor de wedstryden van het Gew ZuidHolland van het Ned Gynastiekrw bond De regelingscommissie bestemde de medaille tot eersten pr s voor den drieka heeren P De minister van ooriog benoemde kaai tem H Bierman directeur van de miliSl gymnastiek en schermschool tot diens 7 gevaardigde by de hiergenoemde wedstS den en de uitvoering op Hemelvaartsda Het sportterrein is in feestkleed gestSa Gisteren wezen wy reeds op den eerenoM aan den ingang thans melden wij dat on het groote terrein aan alle kanteq de vlw gen zullen wapperen en de tribune Z guirlanden van groen zal zyn getooid Z fnsBche groene grastapyt waarop de wedwedstryden morgen zullen pladts hebben is vandaag nog wel de meeste zorg behan deld en ziet er prachtig uit De dames en heeren die aan de uitvoering en wedetrii den morgen en volgende dagen zullen d nemen zullen ongetwyfeld nergens eldm een fraaier en meer geschikter terrein voor openluchtsport aantreffen Morgen vroeg komen de gymnasten uit alle deelen van onze provincie aan en wii mogen wel aannemen dat velen van buiten Gouda ook zullen bezoeken zoodat het morgen bg gunstig weer een druk vreemdelingenbezoek kan worden Te kwart voor een wordt op het Sportterrein de optocht van de deekemerVen deelneemsters van het Gymnastiekfeest met de vaandels der vereenigingen opgesteld en te 1 uur zal deze stoet vandaar vertrekken om een rondgang te maken langs verschillende straten die alle in het feestprogramma worden genoemd waarbij on de Markt de afgevaardigden der verschillende vereenigmgen zullen ui ttreden voor een of ficieele ontvangst ten stadhuize waar de burgemeester dezer gemeente het Gewest Zuid Holland van het Ned Gymnastiekrerbond zal verwelkomen Moge nu een vroolyke zon medewerken dan zullen de sportfeesten in Gouda ongetwijfeld goed slagen daar de voorbereidingen daartoe met de meeste zorg zyn getrof Examen pffthekeri aBsistcllt Utrfctil tilaa tle gt K rwi voof tteo wagOB n of kcolrapon geleiMird fji icJi lio mocftttii to bew elüiigen me op eveiitueei ingetreden Ijrderf en De Uitvoering van het tewest Zuid Holland van het Ned Qym nastiekVerbond vangt morgenochtend S j uur aan Zie voor byzonderheden feeatwQzer en groote biljetten im lo L xwiMSu apcMli k S aHUiti1 ute J Crt in te Soeaterbcrg Ned B K Volkabond afd Gouda Wh l e uiur tier aïd Goudia vao den NeJ it K olka n ï ia thraa ai0 vo4gt saaIn 0t M van Kootm Ie Voorz C d Korte 2o Voorz Nic dt Korte Ie cw J Üpoel L e Sccr H Heerkam Iv i annlmgïiK N de Hooij Penningin N J PrinaetHwiig C land en J Rietvt ld r p 3e Conftiwaariu l juffrouw Soldaat doodgeKhoten üit Sint Krais wordt gemeld dat daar gisternacht een Nederlandich soldaat behoorende tot de gewapende patrouille aan de grens is doodgeschoten Omtrent den dader is nog oieta bekend Vervoer eo aflevering van turf DeBÜKGEMEESTEBTOn GOUDA gelat op de circulaire d d 12 Uei 1917 DO 39063 afdeelio Handel van den Minister van Landbonw iNyTerheid en Handel Brengt ter algemeene kennis dat door vorengenoemden Minister nader de volgende distributieregeling is vastgesteld voor tarf fabrlekstorf daaronder begrepen Artikel 1 Het is verboden turf uit de eene Gemeente in de andere af te leveren of daartoe van de eene Gemeente naar de andere te vervoeren Artikel 2 Het in artikel 1 vermelde verbod geldt niet vanneer de zending vecgezeid is van een toewijzingsbiljet afgegeven door of namens den Directeur der Rijkskolendistributie Gonda den 16 Mei 1917 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS ö ellm Maar de vfflga ib ring omm erop rekenn dat in deze tijd n geen wjM iaie overet4ikGiii0ten tuti ch n k labnkaiiteni en eeu groep aineimi geiitaalkt worden zooalA dut in Noord lioliand gebeurd is De voorzitter dk heer Van Wijmii zei dat ik streniwllabrikaiuen elkaar beJiig boconciurntirdfu Den boud m stromWit aangeboden via een stroomian ti gtm ge reidueowrdti prijaen Uaarvoor iieefl de l ond tx dankl Spr i er tegeii langc zijwegen rediictio te onlvaugen Na niui e dittciwÉwo verklaarde dm vergadering zicti lu prineipe voor de opriehting voor i ooop stresuselfMiriek Do ooiiiciii aie van rapport werd gecaiiiiiiiieerd Vervwlgens kwam aait de orde hel rapport van de eoimiw ie over een ooop fxportöiaiclwerij De ooiioUiÉile van d it rapport U L oopiirai jeve xport in Ih algemeen wordt langEamiorliand een eiscl van dt n tijd Noodig ia hot dat d Noderlaurkcbü veehouder zorg dat de reputatie vanoiia product bij export niK wordl gedTiikt door oneerlijke praktijken van wmiïige tueeohenpersonen Coopeialitvo varkens eipoit ia zetr gowen tibt onidat in diy branche zwjr atiTk d mr t ruyten naar vores zijn g komen en daarbij ailmormabi wiaBtfn ziju gemaakt dbor andere groepen ten ko le an prodlicenten en wnsLunenton bei b ii Do tijdaonwtandigbiden maken onmogelijk dipeot rech tr6okficbe stappen te dom l chtor de zaak zeïve ie te gewlcluig n te urgent dat geheel uits fdlen wen heili mag worden gi auh Gemeend wordt dat reeilö ten iwediggte moet worden begonnen niet wtiriü aaiii tö zijn in die richting l aartoe m bet g wei cbt dat de Kappoit ou ni Hie eidor wordt ontheven van Itaar taak en t een peojalo Coiimiiwde van voorbrreidiiiK word gevormd Deze oon ini io ko ijét onder nietv in de eerH e plaaia de 0 draa it do mog iijkbeid to onderïïoekea van liet voorloopig werken in een bcötaand inriuhtiiig b v lo Ijeiden en vorder allo vooHjercidSngen te treften ctu planneti in orde te jiiftken voor de wegon waarop ve itT dt be iging tot fon goedi i iiid ct kan wonlen geleid Het oorsl el der iiapport oninii irf 4e werd aangenonRn en zijzelf c Ugezet In een speoiaiie commlpHae van voorbereiding Het voorstel van de afd Groot AiiunerK om bij de régei ring aaai te dringen dai iu iedere g wieente een perfioon word t ben K uid die coirtrólo uitoefenit op U seevoederdi tribiiitie wudat zij overluigid in dat lajig nieti voJdoetide geoonHroU erd wordt hn wHsbruiken tegen e gaan werd aangenouieik Do afd Oidierkerk teide voor voorzUUt iCn aeorotarÏB van den IxMid saiiarissen toe te k inenw De a d teld voorde contributie te Verboogen tot f 2 50 en bel alari Ie bepalen op I KXW elk Ito voorzilU r zei pnincipi do Ixiawareii Ie liebbrti een ajarie Ie aanvaairden Hij onlvangt aJe vooraitler van et n andere organiflotie aatarls en daarbij ia bedongen dot bij vooirzS t T hleet van dien bond vajB prodiioiwiten Spr dankte de vergadwing voor hut in biwii g Htedde verirouwoni h n andere ïjaak Ih M iii t seorelariö en penniiwgineeöier Maar zoolang de finanxaeate toestand van dvn bond zoo 1 zien zij er van at H t da g b Wtuiir wilde eeret in do aJ leelingeo eontributieverhoo ing aan d e orde ge leld zien Daartoe werdt besloten De eolarieerlng zal in de agenda dier volgende vergadtring koïne De vo g ide algemeene vergodoriiig zai in Gotida worden gelioudtn A uor dt tegeanw itkoming In de aetle tegen dks hooivordering braolU Aa voorziiter luitde aan dm CmnmiiHsarift diT Koningin ini ZiiidHolJand Het Is bem gebleken dat do autorkeiteiD nieA wc ten dat er hooi leovdr 10 koop 1 1 en der l eden wTkl op dat do hwdelaaen daar schuld aan lif4jl en die willen li t hooi da in den liandi i in zelf liever bonden Iemand vroeg o het kaa aker t idirij tot de klein indiielrie in VL rl aiid imt de tteen koten vertrekking l ehool d De voor iiliteir zei dat de vooa zilltT de brandatoffenoomniiöwie ie loiidto oordeel is dat du kaaömakena niet oniler de kJtttninidiistrio l ehoon om diiK ge4 ii kaarten daar oor verwtrekt Men kwa n overeeii daarawe d Ti iiiinis eT telegirft i icli in kvnnÓM te stellen Daarop werd A vergadering g i flo on 2a Htreef 2e en Z H N PREDIKBEURTEN DONDERDAG 17 MEI Hemelavaartsdag QOUDA REMONSTRANTSCHB KERK Geen dienst ST JANSKERK 7Vi u v m Ds J E BIJL 10 u v m Ds HOEK Pred te Oudewater LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds Th SCHARTEN Liturgische ilienst HAASTRECHT Geen dienkt GOUDERAK NED HERV KERK Geen dienst BOSKOOP REMONSTRANTSCHB KERK Geen dienst NED HERV KERK Geen dienst GEBOUW SALVA TORI 9Vi u v m Ds D v d BOSCH uit s iravenhAKQ MOORDRECHT NED HERV KERK Geen dienst STOLWIJK NED HERV KERK Geen dienst EVANGELISATIEGEBOUW Gouwweg lOW u v m Ds C BOUTHOOUN 4I4 8TAAT8 L0TERIJ 5o KI Tr JikMig iui Woni vJa IC Mii ƒ 1000 No 5197 8668 19395 i Z0 10 t H No 5101 mi 158M n x m l B 20 1 Sm 1408 0088 lOlO ra 1947rt f K No SMi i5tl9 10889 12412 19348 1 198eri PrljKM T n 70 18 206 232 330 2 19 280 90S 1S 733 R K Kieaverecniffing J e KK Kiomterevnü ng lioudt op Woen ditig 16 Mei In do K K IrftMViTwnlgl ïig oen algwneene ledenvergadenng Du e endi vermeldt o nï De a a perio Hjeiiuw venneio o nv De a a periovepkierin g yoor den t iemeenUraad ZEVENHUIZEN l e aiPuTvlM jio ïudfe l UTg iiee teir lieer Th 11 Klinkliajiier is dIoor oudwUfl we iioiui r i fl lieer l M Kooijm n lm Ti toepai eiij ce oefipraflk geuiMttlleerti Lie l iir eim ter dankte voor de hartelijke toespraak en vuk s ar op dat elsnaiKnwerking vaw alle lede van de den 83 8 6 870 MS 918 9r 3 1 571 2141 3088 4126 5591 0137 6852 7665 7960 8479 1 10 13 12051 1269 1 13761 14 il5 149a3 1 V164 16169 10566 17112 1 1 19277 19739 207 1s 1134 1611 2283 3 3 3S 4533 5662 6156 7093 7698 8193 8670 10385 llISfl 12184 1 1092 1 1806 14370 15272 15791 16181 16581 17475 181 12 19125 19978 20810 1255 2501 3H1 4G19 Wi7H iU A mm 1261 1822 2723 4258 4 i9l 571 i 6178 7170 7790 1413 1939 2807 13 53 4771 5721 6459 7235 7825 1490 1910 29 59 43 10 6223 5859 earn 7 3 1 7827 1502 2101 3046 4413 5 129 6188 6611 7825 7880 8386 il723 10614 1193 3 12560 1 1 552 14200 14868 1 5 2 16136 16525 17369 17942 19244 197 J8 20103 vaw alle leden van den liaad UH litöl der sreiiK ento kan slrekken Sportfeesten te Gouda Morgen is het de eerste dag van de groote sportfeesten die op het Sportterrein aan den Graaf Florisweg zullen worden gegeven En deze eerste dag belooft goed in te zetten Immers deze dag is bestemd voor de groote uitvoeriïig van het Gewest Zuid Holland van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond waaraan door 328 dames en 470 heeren wordt deelgenomen Morgenochtend te half negen vangt deze uitvoering reeds aan Wij laten het programma hetwelk gedeeltelyk reeds eerder werd gepubliceerd thans hier nog in zyn geheel volgen 17 Mei Hemelvaartsdag Uitvoering en wedstrijden van het Gewest Zuid Holland van het Ned Gymn Verbond Hoofdleider de heer G J v Tongeren te Rotterdam 8H uur Driekamp mannen Leiders A Metz en H van Beek 9 uur Driekamp damee Leiders J H Moddemeyer en J H F Sommer lOH uur Hindemisffedloop mannen Leider J H F Sommer 12 12 uur Pauze 12 uur Officieele ontvangst van afgevaardigden en deelnemers ten stadnuize 1 uur vertrek van alle deelnemende vereenigingen van het sportterrein tot het houden van een marsch met vaandels en begeleid door muziekcorpsen door de stad Gouda 2 uur Algemeene vrye oefeningett mannen Leider A Meti 2 uur oefeningen naar keuze dames Leider J H Moddemeyer 8 uur Toesteltumen mannen ensemble door plaatselijke tumbonden of vereenigingen Leider J H F Sommer 3Ï4 uur algemeen Bpeelnummer dames Leider H van Beek 3Mi uur 10 groepen hindemisloopen Leider J H F Sommer 3 uur algemeen springnummer mannen Leider A Metz 4 uur algemeene vrije oefeningen dames Leider J H J Moddemeyer 18 Mei Militaire sportdemonstratieB on der leiding van kapitein P van Poelvoorde i en den 2e luitenant J A van der Vegte 2 30 3 30 uur gymnastiek uit te voeren door 4ft0 recruten bestaande uit loopoefeningen droogzwemoefeningefi ademhalingsoefeningen en zit en ligoefeningen 3 30 i uur demonstratie van een comp wielrijdep bestaat uit carouselrüden en gevechtsoefeningen door recruten Leider luitenant G P van Tienhoven 4 5 uur Demonstratie van een afdeeling mitrailleurs met hondentractie Carouselrüden mk 2 secties en schieten op een ondersteld vliegtuig Leider luitenant W Ridder van Rappard 7 30 8 30 Kastie wedstryd 20 Mei Zondag Nationale Athletiek wedstrijden onder leiding van de Ned Athletiek Unie De wedstryden vangen aan s morgens te 10 uur het programma luidt A Driekamp persoonlijke en teven vereenigingswedstryd bestaande uit 100 M hardtoopen verspringen en speerwerpen B Persoonlüke wedstrijden in 100 M hardloopen 400 M hardlooppn 1500 M hardloopen kogelstooten discuawerpen speetiwerpen polstokhoogspringen en driesprong C Estafetteloop 4 maal 100 M 22 Mei Boksdemonstraties onder leiding van den Ned Boksbond met medewerking van leden der HaaSsche boksvereeniging en leerlingen van Toepoels modelachool 7 9 80 s avonds Vertoond zal worden a boksen als zelfverdediging b demonstratie van verschillende stoeten en weringen oefeningen van nut voor boksers en d eeoige partyen boksen 26 Mei Bokswedstrüd onder leiding en door leden van den Ned Boksbond m it medewerking van leden der vereenigiag De Vereenigde clubs te Amsterdam 7 9 uur s avonds voorbereidende oefeningen en eenige partyen boksen 2ö Mei Bokswedstrüd onder leiding en door leden van den Ned Boksbond met medewerking van leden der vereeniging De Vereenigde clubs te Amsterdam 7 9 uur s avonds voorbereidende oefeningen en I eenige partyen boksen 21 23 24 en 2fl Mei Nationale WorstelwedBtryden onder leiding van den Nederlandschen Krachtaportbond 7 10 uur s avonds Wedstrijden om de kampioenschappen van JNederland licht veder middel delen zwaargewicht Het regelingscomité bestaat uit de heeren H A Koert voorzitter A J Beugelink algem secretaris en H P v Reedt DortUnd De inschrijvingen voor den Zondaar te houden athletiek dag geven alle reden tot tevredenheid De beste co meest bekende 7 K 8199 8 l lOL 11284 122 11 132 M 1 MKI 1409S 1 52i 2 16931 IffiWS 111745 17714 18179 19525 20078 209 35 9218 10168 11 2 12 3011 i HIM 1 3955 1472 15408 15956 16461 16812 17883 18 t 19618 20111 9 i48 l Xil9 11798 12434 1 3377 14035 14849 16532 15965 16488 1 275 17901 18110 19659 20274 Tenigscnding ledige groentenvaten De Bnrgemeester van Gouda Gelet op do circulaire dd 23 Maart 1917 no 44 van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van Levensmiddelen en dd 12 Mei 1917 van de Vereeniging GroentenCentrale Brengt ter kennis van belanghebbenden dat zij die gedurende het verstreken winterseizoen vatgroenten door bemiddeling der Gemeente ter distributie hebben ontvangen de daarvan afkomstige ledige vaten vóór 15 Juni 1917 te bekender plaatse behooren in te leveren bij gebreke waarvan zij gedurende den volgenden winter uitgesloten zolleo worden van de distributie van vatgroenten en bovendien door de Gemeente voor de door haargeleden schade aansprakelijk zullen worden gesteld dat het niet voldoen doot belanghebbenden aan hunne sub I genoemde verplichting de Gemeentebloot stelt aan het niet ontvangen van vatgroenten gedurende den volgenden wiiiter Gouda den 15 Mei 1917 De Bnrgemeester voornoemd B L MARTENS Telegraflseh Weerbericht Ilougato baromoterstand 765 0 te Heider LugBte buometsriUind 756 0 pt Uaparanda Verwachling tot den volgenden dag Matige tot zwaldie noordolylie tot wosloiglte wind tijdolyk opidarend aanvanltelglc weinig of geen regen leans op nachtvorst in bet oosten iets warmer overdag LAATSTE BEKICHTEN Nieten 100 lis 18 1 310 318 1116 717 746 773 9 2 1 r 2 58 262 £ 10 176 864 1210 150 1 1817 20tU 2401 2557 2825 3012 3475 16 3 1817 4114 4628 5009 625r 5569 5664 5 S26 4711 8 1221 1 501 1821 2106 2151 2560 2827 3140 3485 3669 3821 4189 4672 5022 53111 6678 5679 5881 61 2 6473 6627 68 50 7162 7519 7811 8iOï 827H 861 i i 8962 9368 9591 TWEEDE KAMER Zitting van heden I Regeling van Werkzaamheden Na aanneming bij atemming links tegen rechts met 37 tegen 29 stemmen van de motie Sannes betreffende het vervangen van de verplichte ouderdomaverzekering uit de inValiditeitswet wordt de verdere behandeling van de wgziging van de Radenwet en crediet voor do invoering van de VerzekoringBwetten op verzoek van Minister Lely dÏQ de noodige wijzigingen reeds aanbracht nitgesteid tot pinsdag waarop eenige kleine ontwerpen en conctuaiea zonder beraadslagingen of stemming worden aangenomen en het ontwerp betreffende ontginning van de Bteenvelden bij Dursel aan de orde komt De heer v Berenate n v d klaagt over onvoldoende toelichting en iate behandeling Hn wil weten waarom is afgezien van Btaataexploitatie Hy heeft verschillende bedenkingen tot exploitatie contract tn zoo daarom uitstel willen De hoerDuys s d sluit zich by dezen wonsch aan Hij dient een motie in om de Kamer de wenachelijkheid Van Staats exploitatie te doen uitspreken Het vooritel Marohant ca betreffende verhpogin van de minima onderwijzerasaianiseu wordt aangenomen met 61 16 stemmen nad tt Minister Treub verklaart heeft dat ook naar zijn meening de finantieele bezwaren nog onverminderd bestaan De heer Marchant krugt verlof tot interpellatie betreffende de vuorloopige voorziening in de crisis in het Departement van Oorlog en van de oproeping der landstorm jaarktasso EERSTE KAMER Zitting van heden Voortzetting der behandeling v hontwerp der Qrondwetshersieniog De heer Polak s d wgst op den tw fel ten opzichte van den sohoolstrgd tegen de Soo Demoor geuit Spreker vreest niet dat de gemeenteraden de uitgaven ztillen voteeren in het belang van een deel dor burgers De heer v Houten u l kan niet instemmen met allee wat de heer Fokker zegt Het bezwaar der opportuniteit is thans niet meer van belang HeK bealnit tot invoering van alge 548 969 1252 1513 1828 2151 21 15 2585 2851 Ï165 3497 3692 1998 43 31 47191 5066 5354 6588 5756 5903 6212 6505 0058 6869 7192 7 5 i3 7817 8146 S2S7 S73 i 8979 9267 iaa 10079 10289 10fi68 11K194 11019 11172 11311 11953 1 21 1 12S76 12666 1030 12 1 1633 1901 2180 2509 2 117 2898 3247 8505 1701 1956 4342 4802 50S1 5465 5607 5709 5908 1214 6554 67 Xi 6878 72 10 7670 7943 8162 S296 8776 9 Ki8 9 15 5 9697 10115 101 36 10699 1091S 11026 11193 11 1 12 12016 12189 12420 12670 1 1078 1 1682 1397 11217 11495 14399 1516 1 15 509 15707 1 M9 1406 1701 1951 2301 2015 2737 2911 1280 1520 3782 196S 4 5 4 4817 5118 5480 5819 5796 J 984 0219 6596 672 1 6903 7 I92 7691 7976 8170 8 101 8794 9018 9451 9778 1062 14K7 1710 2021 2 108 2513 2763 2924 3 307 3525 3784 4088 4578 4876 5190 6490 662S 5810 1 117 6233 6600 1740 m ftlO 7709 798 8178 8443 8826 9U56 956 1 9943 1153 1505 1811 2073 2310 2644 2776 3940 3 363 3605 3808 4105 4602 4924 5247 6 541 5643 6Jtl9 BUR0EIU UKE 8TAMU BEEUWUK OËUOKKN Jacob Marinns ouders B J Noorlander en 1 Ondenet Vetjo jjuders R Baiteohnii en ö Dykstra Hendrik Martinu ouder J A Vryenhoof en N van der Wolf Pieteruella oaders G T Faaseen P van Ijeeuwen Johannes ouder G D Hogeveen en G M Dulloman OVERLEDEN T M do Rgk U maanden OEHtJWD O la dm Wolf n A J Blanken Bond van Kaasproducenten Heden had in Concordia albier een algt mwno vergfcdemie pi at van den Ifond vaii Kaaspnxiucf iu n ond r nreöidiuni vaoi den W A Vm Wimen De vpOrzltkT opewÏB d vergndtring mot eiwp te wi en dat de opkomet aaltoont hoe er friaofa nieuw leven ia in j don Bond de ammo in d binid aken is nog niet verflauwd De iiioeilijkh d in buUen en binnenland zijn er mei gi nagff op gvwopd en en het j nweilijk hui hoidielijkp zaken to Miandölt waar onze aandacht geconcentreerd w op Iw t w rüldlgebeupen maar ook dt zo vergadlering kan nuttig werit doen het grooto kwrrt uit het kieano voort eói wat wij dom kan wn zekere richtónfe gevm aan lifltgeen in in het röM gefticupt zeï spr Ze r belangrijk en ingrijpen l iwKsnde hij liet wetóontwtTp tot ceaitpahtfatiö van topoit i export d lajidllM iiwlip ft daarbij groote lM laiig t ni J t i punt vm belang i diat in iiBeeiiorie van to liob ting woitli gi i5idi dat hit hier eea noodinaatregfil geldï die opgeheven wordt ld de toestand weer nomvaail i 1v landbouwei heWien göleerdi in t ol toe te ateinmen dat lijnir cht tegen hun belangwiindruitnolit ala hot maar liielp om onsvoUc door de cnit is heen te iKA en Dat zuil n zij blijden dSoen Maar er ia vrees dal van dwo maaWogfiwi ifHg sal blijvm b ii en ate ét normale totatand weer is mgf rfd ii De eohaikiflt saï ook na den oorlofi gi4é aoctVig htiyhi n n dan zull ii iv zijn dïe den bft aanden loe taua wiHen handïiaven eii dSo er wa urinoi piwle kwestie an wlUen m k4 pi iH een van de gevaarlijks © dliji Hel beperkt staaleuociaUiaiie zaJ aanleieaiggeven tot moöilljÜieden oor die öroepcn wdlke er bij botrokkra zijn Spr hoopte itat de laikdibouwera in Zui 1 HoM d htm x lle medowerkm souden Wijven geven in het Mang van liet laorf Maar dan inoet ook an den kant der Kegeering erkranfiig voigen en d gjoedgunstifeTheJd van d land wiiw in t lichl wordwi ge kol t Niet dat 3n Reigeeirliig d n landlxKlw MfiPonaichiBaeint Jnf feH iudee Maar apr prole ieert k gfm de manier waarop het Cedi volk dien landB oum beziet ra diens IM ffering n ne wrt Daï i wel ii indw clan vroeger maar ïe nien cbén snennog tt dikwijls de zaak op d n kop men wil v do export x OT dien lamUwuw luiten Maar ni i nweet tooli wwen da mm htit land nie ig T zwf kunnen éipeere J r zou dlan een moeiilijko ttjd konien len Htotfe veirweteonid sipr dtn roorwtter en den direotniT van ht K a9con trAl ta4Jon in Ztrid Hoiland Onrtmit da peeodlistnSmtie z 4 A voorzitter dat er een heel gir kiwantUMïbe t ia was voor veevotsler De lainiBtef bfpaaJde inii d dM nirts mocht worden uilgevoerd Maar tooli m tie m ala veevo ït r gobruikl i r is iiïoe gie peouleenll nen kon er niet aankomen JL Jï iWH de l wÜB togi toch vt n Do houdi l égowien n l ongerust te wordec dat de prni ging vernXlen W waarop ze gehoopt hadden ergiuuung tot uitvoer t mi nirt To i ta Jf vengad ingen een n gen S tot stand gekomen op den voIgcnAm ba I v rd moes e n wagon aan de dr r jtm wordien geicvenl en mocht ééa ö w word i uitgwomt Met medewer upgeiow Sa twee maanden was er nof 6075 606 m fi 6378 Advertentiên 6610 6761 6910 7555 7TE1 8018 8194 8465 8839 9075 9568 10030 6617 6824 6942 7 5 10 7765 8095 8243 8175 8844 9130 9571 10068 18077 10176 10186 BERICHT Morgen Hemelvaartsilag zal dit blad niet verschijnen Ir H VAN HEUST LIZE DE VEN D H r en M vrouw VAN HEUST DK Vm b tui n ook n Tn nf wedenijdiche r inll hun haneliiken dank voor d bewiixea van boUnf ttelllnl bl hun Huwelijk ondctvondan Gouda 1 Mei 1917 1375 13 10146 10457 10610 1092S 11048 11207 11 166 12017 13215 12633 12786 13182 1 1697 1 1978 14238 11 567 14811 1 5271 1 5641 16751 15917 161 59 16457 10686 16999 17240 174 H 17631 177 5 1 17981 18205 18465 18 582 18942 19014 1 9164 19341 19730 198 58 19997 2929 1 20728 10173 10479 10638 10937 11086 111S19 11741 12086 122 50 12672 12900 13231 117 13 11035 14299 11639 14870 16 09 1 5560 f5771 15981 16255 16167 J6712 17063 17256 17122 176 12 17843 18026 18260 18467 1808 1 1891 19064 19221 19350 19748 19910 200OI 20396 20733 10601 106 10963 11114 11253 11783 12098 12298 12609 1299ri i i48i 13789 1405 1 14 103 14610 14918 1 5 1 58 15006 1 5836 15980 1 1289 I64S1 16716 ra66 17 i08 17518 17 W2 17852 180 19 18262 18 506 18684 189 8 19087 19266 191 53 19757 199 1 21X 17 30412 2 p 50 105 10666 11002 11165 11 101 11931 1 1 12 12357 12666 1 1037 1 1516 13809 141 11 11 141 11667 15119 IfklOl 1666M 1 5892 16036 16390 10517 16827 17189 17330 17 512 17066 17857 180 52 181 ki 18511 187011 18959 19097 1927Ó 19472 19818 199 11 20086 20122 20116 KTADSNIEUWS GOUDA 16 Mei 1917 Het garnizoen gealarmeerd Vannacht is het geheele wielrüdersdcpót door alarm uit bed gehaald Het waa omstreeks half drie toen een dof geluid van voetstappen klonk van marcheerende soldaten op weg naar de bergplaats van rijwielen en even later peddelden de secties naar de Markt waar het geheele wietrijdersdepót en ook n afdeeling mitrailleurs met hondenbespanning aantrad Dit alarm gold een oefening die in den heel vroegen morgen in de omgeving van Zoetermeer zou worden gehouden Het was een interessant militair schouwspel By het licht van de nog brandende groote booglamp stonden de militairen met hunne rijwielfn over de volle breedte van de Markt geschaarden waar dit aan de eene züde door de geplaatste kramen voor de markt van heden niet mogelijk was hadden zü het pad tusschen de kramen voor de opstelling uitgekozen Ordonnansen op motoren die van sterk lichtende lampen waren voorzien snorden af en aan totdat de gamizoenscomman dant kapitein G van Tienhoven met zijn adjudant de Markt optufte én de troep inspecteerde Nadat het detachement mitrailleurs onder commando van den len luitenant W Ridder van Rappard vertrokken was reden even later de wielryders in afdeelingen weg naar de voor hen aangewezen bestemming Een lantaarnopsteker had intusschen het licht van de booglamp uitgedraaid en in het grauwe van den nacht peddelde de laatste wielrijder weg Het daglicht was nog niet zoover gevorderd dat het den soldaten het eerste ochtendgloren op hun tocht uit de stad kon medegeven I De Marktbewoners hebben vermoedelijk op heel enkele na van dit militair beweeg niets gemerkt en hebben rustig geslapen het ging ook alles heel stil in zijn werk Biiisciiop GOUDA ÏOORyiT 1 10 Vanaf Donderdag 17 Mei OROOT PRACHT PROGRAM Mal im HooMouaBara i 11 589 1 1915 14117 14 368 14750 15133 15 398 15689 19919 lIKm 16314 166 59 16860 172S4 I7 mi 17 5 14 17678 17914 18172 18442 18 551 187 56 18972 19113 19275 19 534 19829 199 16 20273 30531 20829 15923 16131 16107 16664 16057 17285 17 1 11 17 565 177 1 17936 183 0 18118 ia5 i7 18822 18989 19123 19297 19613 I9a50 199 54 20277 20714 20932 an Kluchtspcl in 3 acten I da koofdral da l kaada DOaaiT WEixLKa van Boeiend drama 3 acten I it kwrdfol U htmmii ItaUusaaka ArtlaU raANCEICA BSaTIMI KANTONGERECHT TE OOUÖa Marktberiohten GOUDA Woen l g Ifi Mii KAA S Aansevw rd fi partijen Handel matig te kwal fr 2 t64 2ö kwal t ftJI awaardi re f ll l 6 t5 gesiiin nl de fm A n l K lUski aanvoar HamM g woon lloet Oter f 1 75 f l H4 Welbeterf l iOf 1 7 z I MAKKT MHkviHi goede anvow Handel vlugger mot verhoedde prijzen Vette Varkenu ccd aanvoer Hamk J melig 4fl 3 eet per half K l red aanvoer HandH iets Strafzitting van 16 Mei 1917 Overtreding Leerplichtwet Heden werden de Volgende zaken behandeld Joh C huisvr van J B was gedagvaard wegens ongeoorloofd schoolverzuim van haar kind Bekl die niet was verschenen had als motief opgegeven dat het kind onder voortdurende behandeling was van dèn dokter die schoolbezoek had verboden Als getuigen traden op de heeren Dr A C A Hoffmant arts en A van Kersen hoofd der school no 1 Dr Hoffmann verklaarde wel een paar malen e bewijs te hebben afgegeven om het kind thuis te houden echter met de bedoelins dat xulka geschiedde voor enkele dageflTof een week niet geregeld Daarvoor waren goede redenen aanwezig naar get verklaarde al golden deze mefer de moeder dan het kind De heer A van Kersen verklaarde tweemaal een bewys van den dokter te hebben ontvangen Daarna is hem echter gebleken dat het kind wel op straat kwam eil de bios Mr koiiitbi u iiiiin AANVANG 7 UUR GEWONE rauzEN Zon aa FaaaldaCaa 2 4 yur en vaa 8 11 doorloopeiul vooratelllnl S sou verhaofint Ba 4 uar 1376 60 KEOTIISGBVINOEW Mager WgR iit UT ook de prijzt e Vette cliawu g meen kiesrecht is geen overijld be aaovoiT limM n ui t 135 1 18 lnit Spreker begeert het algemeen l m rcm fo a mvo r frt ril Nueiitorp katvtTcn r k aan i i voordeel van zgn psrtg maar als Turf De BURGEMEESTER van GOUDA gelet op de circnlaire d d 12 Mei 1917 no 39064 afdeeling Handel van den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel Brengt ter algemeene kennis dat turif in den vervolge gal behoo raovTOiear Kerden van de tramljin f artikelen welke door den Beet Kleef heeft gistermiddag b het Directeur der Rijkskolendistributie met brengen van een motorwagen uit de remise behulp der Plaatselijke Brandstoffen t B ek lün driejarij loontje dat in het oommissiSn worden gedistribaeerd en voer HajKM vti wW I 10 I W Gra al Tn ii ff t D oflnvo Fokliaivcrm IK r II1 S o dis aanvoer HaiiU vUig 1 T Irt mukrt 1 a f 8 2Ji GrocntenvetUns NIEUWERKERK a d USSEL 16 Mei Bericht der Coöp Tulnbduwvell Nleawerkerk a d IJsael en Omstreken De prüxen waren Eng Komkommen ƒ 16 18 20 dito 2e art 11 60 12 50 kluine halve dito recht De financieele gelijkstelling van openbaar en bgionder onderwgs juicht spreker toe De heer C o I g n zegt Het nienwe grond etsartikel kan den vrede niet brengen alleen de nieuwe schoolwet Spreker koestert geen vertrouwen gesien hetgeen hem tot doivar bleek 1 EsrUaalia aa i m Baar B DE LEEUWE Bekend E pUe l ar Hamorial BenoeMJng Tot ontvanger der Rijksbelastingen te Rotterdam Ie kantoor is benoemd Jhr A J D Coenen ontvanger alhier uoiiHtati rtti Jb ik oiKk r iuvtoo ta dan is liet onder vkB invlootï van imji wtrfii dw ik olwppplijk voor Ih l f tA i der natie 4i Kfn manévet gnwihaard otn d ii keizer di i zij vwirouwwi eu die lit n i rtrouwt Ook U a zit ik bijKii t4an iif raokriik m rii v ii eon Ifurt idwiUiglwidl tvl den vr no lUet vaw wii pnjMs vcii u liuih fovea fvw verovurin idoi tiuiL plan tot uoQ o iai jbi i vcmiu in Wio ziju de rcgf wriii en güww daf d varig i wiü T voor tki wvrelii ttii i4nd te maken in zijtt gjetredeni can OAti deasm kj anki6infii n volkt ivnitiooniy ZatfJi diM in Loiidi o i Pairijr iJo la téi hUiu dlie ik uU IjoudL n Jm Ij venioiii a kildïto hwiH rs Hol oorlogirdoel dat wi tww jaar gckxbwi vorkoufügicf iii Iflijlt onivor WKK W voH nlfeHtaan rtolHni l ni uin moot nlrt duMikwi dB4 ik df vi aa teii ain Ui lieze Httiniiui up nwt w i fni oon gf jear kwi ti piinoot Iff dtti D uki i uaQd dw wij liij k huidige ioikM © van onaf weKteli fet vijanA ii ioor pifograiiii van f ttond t ii vitloooliowng d Ef vijaiiAti lot wn vrclt kunnen UengiviV l n daar kouM lii t loch uuMu at tmi moot ilt dezt öbsmi w U li viJandV w nu jiii H dn ve rz k rdu geve ds aiij zondiy feöig g vaar voor edgiun vtrikw d n oorlog tM m h on n u kuniMn voftrt ilt tJ Mott ik d zu vl don z igig i I öflt hft k M ii zoo Iwl wil wij ziUa a ond r ail ometatidiglH dCTi dü wim zijii M afmatitl doen van aMirtpcaki ii wij zullwi u gon Iwiarkriïi ken uiaar j du on Tirt lt v wilt onöKinicti gij moogt zondt r H nig fl Tuo Aoof tlgean uw gitjiik t licprofV ft i Mo Ik hei l iiitHolie Kijii aan een et izijiKg foranile voor anker Uiggm dji t ii Motto tcuh iwaar n g dïM lte an d giwawinMH li e vrtxkövoorwaanlen onivat dio eciiïl tHg dö dioor o llM zoiiöii en broochTs mH luiiu bkk d Ixnodifeii rtMiil taien pri gpoh i ditt alk anduTe rokdiingi n laat voor wftit tv ijn V S xii 7 ü k sea poHJii k wi ik aji de hand 01 laoc ik iHyjeikcicrdi i on vorovcriiigHprognaiiaiia opleillen Ook dbi wijH ik n liund k ro p van r tltiw i at vtTldug wij iiüfliier nieti A4h Ih4 niet verkngiJ wotnit dan zi n wij iKt i i u Ook Iwt opi rt illen van feu vero aingf progiram wiJH ik van dc tmnd SiM 01 V ro wUigim te nioketi zijn wij in dnwiu rJoK lUtgorukil en zijn wij thawri in de i ri l lex novcr di gvlieeh worohl nuuar alltvii ouiif ohm lutsitiian Ie hiv vwiUg m m de to koiii fl van oJt ulk rf tpvig t iM x ti igiti Kv ii wWnig aN e i progT ii van a wiifi l 4p een program van vt rov riiig lot Ih iI MiaJeti bii do overwinning ii lui len eiml bpiigeii van k n oorlt f InittigrtidiH d Ik zou diaardoor iil Hliiileiid in de kaart van dH v jand ilijk inaje HliWiliiirfi SjH ieti In t hun gtviiakkvii i iiia ii iMirau volken die d ii ootIok inoedni zipi vt axU r to uilkidicn en lUtv oorlog bot in liH oiwünd f te doen vooi tdlur n 1 eu opaiohto van HuHtBnd V 4 k aairdt do rijkrttonwéffnr zldi Uit tcg miOHi kwiiiiig bereid Hij zet Ik IwijliJ er ni aan dat wn voor beid partij n liovrt ïldgt iid ovtir tiikoiiw grtroffeii KOU kniniien wordirtij dje elke g i ditclU aan gi wol liuilenHliiit dw g ni angvl giHvi oib xti iiaiiing adrierlaiu Onze niiHtiairf iM fle i zoo goed aj z i aiKlcnt bi l 4 gin an ók n oorlog iiik liien nog iile in g wi iHl Ite vi udi n in Ik wrau n drlng ii oii laiikH luui vrcKiöO lijk viriii ei n ni ckoor Onz diükboob n werkwi Jiirt lownnnw ni l micüe i Zoover het ttivi do liiplitcti tegiii onw ig volk dS U udi ovi ral op dleji v oorgrond slaan overwti te l r i ff boudimi wij rekcflünif imt dn bii aiig ii van io neulra1 stat Ti De Moflen die we Imn d tm zijn g en looz wooixltn iJal dijt zoowel voo r onzo greMiurfTt Nederland en Hknnian vli als voor d e iati ü dj t iitgovolgt van Html g ogra iifM jie lagging bij zonder mtvk nan fen vijnndH i ti druk zijn blool 4leld Mm kaliiMo kuiw ii uir viirlfottiwen d twij dlii tuti go il eind naihTen f Dati zal dn tijd koim ii diit u ij over oiM oork gr o igim rk ni watirorii T iii ikin volkotiK n oviTwnötiiiiiiring Ik o nn t deopperHïti Uig ftaiivo Ting Stüjniiofrilia to yjiiiolUin ï n Jeroep Hoort Hoor nietde tög Wf4atMl T zuUeii kunn d ondwliaiidfJeïi itan wktiyu wij wii vrt tie verHerv i dSo on vri K Jd g i it in ongwiloordw itpiooHng van onze kraolit fi w ierop to bouw ii wat ikvA oorlog v irwo Htte opdW uit hi bet blmil al tU offtva rijk n vo k wwJit opstaaii H erk onaf batik ijk oiJiodrcigd door vijaniten n boiwirk van vrt en arbi i i Hij h tkJja 7xii L Mlieboer oiiafh H d jiartlj Oo kaiisk U r wil oiigetwij edd inlijvlngiii in ht f oo ii ii Jiet we l n iiiaar b ilialvi grmzeiooze I Bntartl fi gelooft nlwimnd dist Kh Ihtitm iland zal Iiilfkm zijn teg nw and r op de knl Sn i drukk ïi De KTi ih c4ie i+oinalk ni M lj n aanblrtÜngein g dBan die vr nog lijk ak n Dai u h df kam wilb p uU li t oop verloren WH zullen wij nii t H ihiand giim a zoiubTli tni vn d kunnen Hluili n iiiaar dio invjoij van Ku iaedikan d menaning dk r en ntc do ii k i ii en dat nKMt n wij Ixn ordtTiii Soliewliejuann bind i al bij ziji Kraoluig woorden waftW liij w Hfl nl t UTUgschrikb voor do aankon llging van efii rt roliHie door lad i wU lM m olg Wij zijn ovinliiiKd dal 1m in lHikht hJan zoover n o H koni ii Bi in lliiwlttüd want tear turen de inartlitJie b T op aan Wij ntot m ïit Diflltfwlilan dra den r HiMiki i it K i r y K nn t voTni invoivcn i zullen in d rondlwe B wii ni M voorfljf lUti di reg oriii wonit voor Ie tWl n OBaiEaifGDE BEHICHTRW Treurig ongeluk De eontrtileur Ferden van de tramlijn 1 in erp 41atl werden Aum pfi 4 io4 n t S op b kMuewie iaargKi ijde ntrdea ingetrokken voorziem hebben wij Dezo z d onaangename lut nrs öm zeker Jtw Mitum veovoedw is Mïfoulatime oognwrrken aan tk diMrlh o onttrokken er lö sdiuJd hoewel nirt bij on Wij moeten liet binnenland dat ifl onae pllcli inaar dan ht reclkt ie eiricbtiv da aaAero tnroepwi idi niet aan dio plioh otH kkm Want er w gc xport M rd n l fiU aan de Btdic comiiwsBie eïi 10 aan l uitwoliland l en brle 1 daaromtrent g jBondwn aan die i minjstor van I Andbouw Hét spijl pr daar geen antwoord op te bebben ontvangen len opUeldermg aeht H öor toob wei genveoiHelw en bet ia ÏÏle ïinrt J enwohrfijk dIat h t volle lioht scbiii op aJUes wat de uilnisler doet Wij lijn mi ia t onz of nr geen dingen gebeuren die nlot door dm beugd kunnen lanand ro i wie d rente bad opge streken van hfi bijefogubraohrte voor hel kooptïi van dit vecrt oeder iMMiood igde kapitaal Do voorail tor aaAwoorddo dat de HO oÓO werden gedniponeerd bij de Ned Hand0l Mij en geen remie opbrac it Over de Kxport cenirale zei spr voel üooAt in hot idw te vinden H ia nooOig dat er meer oeniraaisotie kom Maar du vaagiheiid an dw toelicliliing is oen ge aair en do vaagheid ligt wel Iwerin dat men ge zeJierheid lieeSt dat ook andere grwpen ajooal de aoheepebonw do iii verboid enz eveneens offprs moe teu brengen Hrt Ned Landb connité heelt met de ond rafd eelingm do zaak nader Ijoaproken til btisioteai kennifl te geven van de opvMüngea vvn dien landltonw in deze Ook in do Kaaövereeniging iö dat aproken ÜH voorattl zal niet zdo spoedig behairdeld worden a a en dBobt helaaighebbeiiden zullen eerst bt hoorlijk worden gtèoord Velen durven bewereai dat ho ontwerp in dezen voran dti Ktuaer niet voorgelegd zal worden Mpr dkirft dot met zegfetin inaair ititHtel i Iwt r al verbi erdiig Umiürent tk uaaekjvcelie zea wpr daler onzekerheid beoreoh op de markt Veerlien ilagen gek deïi tn goadiviseerd niettu UH Ihi jaarverslag van dm soerotariH blijkt dat liet leden tal miei 7 2 vermtHTderde en teeg tot 2080 Het aantal afdeelhigm eteeg Van 25 tot 40 De uitgfljven w aren f 2252 70 de Hn koiMSten faOMS HJ een nadeclig saddo d e van f I64 54 i Ife bond trad toe ale lid van liet Ned LandljouiwhuJBihoudkiindig oongrwj i ot iifgH vaardligdi n wtirden de heeren A Van Wijnen en Van den Heuvel henoeroid I onderiinge ziekteregciling naui met erg op Tien IwÜen giaven zdeb op Voor de eor te maal wend baar wtremswfl coopeipaitiel gemaakt en 17 10 fle cheo geJevepsL Ge g erd wcrdj teg het inkoopen teigfen gcJrukle prij zen van de inkoopera van kaart CK r d Dtittsciio ooiubinaUiQ hen rwkirzodk naar dk dietriibutU van De oomDwimie tot heit nazien Ar boeken had ailefl in de iKvrte ordlo tjovondent Het benoemien van dio otmtiAflaiie tol nazien der rekening 1917 werd opgedlrajjen aan hot booM beetiiur evenals Ie th noeniing aai een Üd der oommiRsiw tot naaiien d r rekening der Kaat verecnigiiig Aan de onle was daarna bet rapport van de ccflnuiiiesie over een ooop l remFtelfabriek De concluflie an liet rapport in dal bot oprichten van eeji Coöperatieve ötroniselfaln iek op heden praottecii initvocrbaar is daar op dit iiKwiiep liet verkrijgen van grondfAo ten mXvf mogelijk zal zijn Het opriohtoti van A n dergielijke fabiiek el3oht geen la ige voorbert iding liet ia wensciielijk doii het l ag Bewtuur n dK ft Bond ondiea zoc k iuatell in hot verre bet mogalijk is mot bcKtaande fabrUiawten een overeeokoiu J aan te gaan waufdoor ten voile kan woi deii legtpnioei gekomen aan de reddijk te etlon eB eb Mi an gebruikorsten opzichte an prijf belroiiwl aa rheM gehalte enz Verbetering van den bestaanden toeftluid is dringend gewenscbt De gebruikere moeten zc ieriieidl hi bcn dat ba kv aaileit èn gelia lte aan de hoogste eiflcheu voldxKii wi l liet tflreiiiöfi een groote en belangirijke rol Bpeeit bij de kaasb4 reidmg erwiji de pri i in Bovon ando voorop Htdlende Iw bet gewen ebt dat dèdirfiik tot opriebten e ner ooperaiiie e Fa riok wordt overgegaan air la g afldpren kx zuiky nie ie beMken I voorzitter der StreinöiDfalirikanten V TkIaarde dat biraaen eenige dagen een regeling vau de fltreanselvooraenintr haar i g krijgt De Hrmmi zal staan onoer oontrölo van het teiidbouw proefstation Goes lat de floaachen iiwrkt en goede kwaüteit waarborgt i o ïïeer Van Wijnen wew orop dftt ook nadat te rege ring de zaak weer OHgeiaten b Wt men moe kimnen reko ne op kwaêilM zek Theid en pri Men tan den falu ikanl in die ricbling wln Mï door oontra j CTi b v en mpD kan de ïrtïricattc zelf ter liand ii i tt Ter vergadering werd bekend g ti ikt nat veel Btrtmeeil onder deai maakuimmriie VMi n 50 wordt verkoclrt door el de h v n d brikauien De voorzitter der strt i 4Wjrikantfn zet daarnaar een onderzo te sikUeo in