Goudsche Courant, zaterdag 19 mei 1917

van J JtuoiM wegen oud 1 J Jolianni W Nijkttf oud i nuwwkin URHUWD Uurnells Kompeer oud 32 J ea A4rlina ZulderwUk oud 27 J belden wonetle Ulier Jan Benders oud Jiö j wonende te Waddlnxveen en Pietertje van Oostrom oud 24 J wonende alhier V D He r n IMevrouw H P VAN REEDT iX RTLAND Baouw VM kennii van de eboort van tan ZOON Poudi 19 M l 1917 1412 6 Voor de seer vele bewljaen van dMln minl onlfen D bij hei overlijdea van oaten elielden Echl iiool Vader en Bahowdvad PIETER HULLEMAN betolgsa wij onsen wallemeeadeii dank Uit all r naam Wad F HULLEMAN SOHUltaNBURO Gouda 19 Mei 1917 I39S 12 Twee naite Heeren socken TWEE NETTE DAMB8 om de Plnkflerda en Caselli door l br o eo Leefiijd 25 37 jaar Brieren t ticfat met porirti franco onder nummM 1411 aan het bureau Goudichc Couraal Markt 31 10 Bloedarmoede I Bleek leUalakleur swakle Eneraan tableuen per koker f 1 Bij Apoih n DroAlatea en varder bij lic adreaim o dit blad onder advertentie Vr Mt geea BaaiM Wat mat io geen huiilesin ontbreken mD SaaiiÜBoae t Zoo I En waarom 1381 45 Omdat er m ieder buligexin af en toe aijn die f cmit en luatelooa xi iiiv cr werkkracht verminderd is die na de eene of aodereuilputtendekrankheid maar niet resM op krachten kan komen of die het weantindiv rmo eB b t ben verloren Bo omdat de Sangulnote het Iddel il datan leBB kerb li iaalletevallen van bloedarmoede xenuwiwahle en al teimeae venlappiagaioeitandeR Honderde geneeiheeren io binnen en buitenland kunnen fit etuiden Daarom mei 4 Baniulaoê ia Bkel biilaé ia oatbrvhea 1 SANGUINOSE Wordt Tarkochl In flacona van ruim 300 gram inhoud prt i f 1 50 bij 6 fl f8 i bii 12 fl US Wacht U vpor aamaak Den Haa VAN DAM Co Verkrijlbaar bij Apotheken en Uroglalen Te Qouda bij ANTON COOPS W jditr i Schoonhoven A N v ZE SSEN F f Ti l Inlni lil oiHMM Wiiir wtnlm tnrkowti lil h I i II tt Uliikcl oor il Ier Jhv k offJ H MftitM Ill r e M U i lui Ji i uiniiij iii i t4 i dHi o vi ii lil liiiii uiiclUtfn wpnïiir iH rtmuxtin 4l4 STAJITS L0TeRIJ 5 KI riiikliiK vuil Vrijiloe IB Mi 1 NletoD fl 2 H 72 11 ara ai6 ana a on 7M 7 W 7ie 7iW 77 H7B 983 OW 9 i idi i im iim lOM wm mu 1112 ll kl latKi ia 12 1 115 1337 14 M 14 13 l i3 l 1 01 l il8 l i3 5 1721 Tii 1711 7r 5 1791 1807 1810 1823 1921 1920 1942 re79 2061 2064 2Ui i 2089 2l iB 22 10 2 140 2 301 2131 2149 2460 2470 im iW 2573 357 1 ISm 2 88 2049 MM 2I 7I 2088 2095 271 2750 27C 7 2800 2Sp l 2800 SttlO 305 1 3 100 MM 3182 3203 8207 8281 3351 3 391 3476 3 rt 8 3010 3713 8810 396 1 3971 4033 4089 4081 194 4148 4204 4304 4372 4399 4410 4438 1407 4491 452 1 4507 4737 4781 VM 4952 5018 W78 5108 5110 5117 5134 5154 62 10 5200 5297 5313 6 190 Km 5575 5753 5825 5840 5873 6883 59 17 5916 C012 0111 I5U 0254 OMO I 6g8 0526 66 10 0601 1 10 11710 0748 6749 6 808 0910 70O1 7010 7121 7274 7304 7370 7111 7511 7012 7058 7085 7704 7759 TM 7781 7785 7800 W07 7842 7868 7940 7994 7998 8a58 8000 8072 8151 Hiai 822 8244 8250 8260 Km 8405 122 851 8 557 8600 8581 80OO 8062 8078 K079 087 809 8719 8740 8751 882 8 0i 8908 8914 8944 8987 893 8999 90 Ki 035 9093 9110 91 7 92 4 9270 9277 9299 9303 9522 9 523 9649 950O 9002 9008 9709 9809 9971 9976 10030 10031 100 15 10081 10113 10123 10127 10171 10192 KOOI 10200 10210 102 0 10279 la 21 10351 Km J 10 171 101 12 10502 10578 107 12 10760 10774 10820 10850 1090 3 10917 10921 10941 10903 1 1991 1099J 10993 11071 11178 11308 11 1 58 11373 11371 11408 114 55 11471 11478 11512 11621 11540 11003 11022 11719 11771 118 15 11801 11805 11807 11808 1189r 119 10 11938 11947 12000 12010 12072 12108 iai 51 12176 12211 12293 12201 12308 12 1 12370 13400 12423 1242 12144 12549 12560 12620 12005 12727 12812 12820 1283 1 128 10 1 28 17 128 59 13012 13020 13022 13073 13100 13111 11151 131K1 1 13 20 138 3 11198 13131 111 i 481 1 M92 1 1500 1 1 540 1 551 l 5 13046 13060 137 J5 13745 1377J 1 833 14049 14082 11115 14149 14227 14292 14146 1436 1 14403 14476 14490 11519 14589 14015 11617 14624 14C4J 14052 14074 11741 14820 11897 11910 14980 15024 1 5032 15016 151 30 151 15 16139 15105 16109 15231 16243 15219 15257 1 5201 15 281 1 5389 16340 15314 15373 ir 413 154 r 15165 16504 1 5627 15650 16001 16767 15787 15799 158 12 1580 1 16833 16873 16086 10186 10200 16220 10235 16212 10279 10297 10 130 10356 16 197 16431 16409 16623 10541 16609 16599 16634 16651 16728 10742 16793 108O7 10837 408 18 10850 16878 10 887 16910 10929 17008 17016 l7o l 17118 17200 172 17280 17420 174 84 17677 17709 17725 177T2 1780 17809 17867 17930 17940 18013 18091 18128 18131 18133 18189 18192 ISKll 18281 18321 18323 Iftlia 18 19 18 196 18K11 18420 18499 18 502 IK ityi I8 t19 18072 18070 18714 187 0 18793 18841 18841 18845 18910 18921 18007 19018 1901419057 19122 19161 19171 10 200 19218 19835 19361 19131 19508 10 53f 19718 19793 19799 19809 19811 19841 19856 19890 211093 20106 3 1319 302 52 20 288 20289 20 129 20364 20119 20451 20 178 20682 30690 2ori92 20595 20029 20791 Uit de Goudiohe Getohiedenii Uit oude kranten In het Jaar 1841 op 8 Juli vencheen te Gouda het eerste Aiunmer van het Nieuween Advertentieblad der Btad Gouda Het vas een heel bescheiden blaadje dat eenmaal per week uitkwam by G B van Goor op de Kleiweg en klein van afmeting was Hoogte 27 breed 23 c M Zoo waren due de menschen hier niet meer van nieuws verstoken hoewel het dikwijle tamelük oud nieuws was wat xU onder de oogen kregen De eerste pagina van het eerste nummer b v werd ingenomen door een kennisgeving van B en W onderteekend door burgemeester A van Bergen Verder geborenen binnen Stad Gouda in Junü 1841 In de tweede kolom die grootendeels door die geborenen in beslag werd genomen was ook een begin gemaakt met de overledenen op de tweede pagina eerste kolom volgden de gehuwden tweede kolom huwelüks aangiften en de rubriek binnenlandsche bengten In dit nummer was maar één wi buitenlandsche berigten 3 Op de derde pagina de prijscourant der effecten prózen der granen en de broodzetting prezen van 10 April Verder advertenties en op de vierde pagina mengelwerk Te veel kregen onze grootouders dus niet van het nieuws schokkend was het evenmin Zoo lezen we in het nummer van 29 Juli Er is te Parijs een kind geboren welks gedrochtelijke vorming zoo zonderling was dat men een commissie van geVeesheeren benoemd heeft om hetzelve te onderzoeken Het had geenen hals het hoofd zat op de schouders vast en het haar reikte tot het midden der lendem De beide ooren stonden voor aan het hoofd en schenen uit lie schouders voort te komen Zyn ruggegraat stak geheel uit en het gelaat was ruig De armen waren buitengewoon lang en de vingers krom gebogen Dit gedrocht had overigens geheel het aanzien van een kikvorsch Het heeft eenige uren geleefd Of een bericht uit Londen Voor de Assises van Wallis stond onlangs een persoon terecht wegens een zwaar misdrijf waaraan hU zelf moest bekennen schuldig te zijn Toen de regter de gewone vraag aan de JurU deed sprak de Chef derselven na zijne Collega s te hebben geraadpleegd het nietschuldig uit Na 20815 20861 dat hierop de regter verlangde te weten hoe de jury zulk pen uiUpraak doen kon daar toch dr buKhuldigde zelf de daad had beleden antwoordde de waardige Chef van de Jury dat de JurU den aangeklaagden van kindsbeen af kende en dat h gedurende zUn g nsche leven da grootste leugenaar van het dorp was geweest Nogal moppig niet Kr stonden ook ernstige dingen in een gedicht van 8 verzen met den roerenden titel de geredde vlieg en voorts looiets In den afgeloopen nacht is Maria Boon huisvrouw van Jan van der Neut bevallen van drie welgeschapen kinderen één zoon en twee dochters Naar omstandigheden z jn moeder en kinderen vrU welvarend Daar direct onder leest men Wü vernemen dat by een kabinetsorder aan H H officieren der armee vergund is buiten dienst en buiten de gelederen een parapluie te mogen dragen Misschien sou het blad nu nog bestaan als het niet zoo verwaand geworden was Want toen het een jaar bestond begon het hoofdartikels te krygen De eerste beschg wing De Belofte stond in het nun4fner van 23 Juny 1842 En in 18 Aug van dat jaar kwam het laatste blad uit voor zoover ik kan nagaan Maar J e Belofte was ook om de maan niet malsch en het daarop volgend artikel het nut der dagbladen gaf aan de dames tusschen veel fraaie woorden geniepige steekjes onder water waaruit af te leiden valt dat de redacteur van het blaadje niet of zeer ongelukkig getrouwd was Daarmee heeft hy zyn orgaan den beslissenden slag gegeven Het Het Nieuwsen Advertentieblad kon toen zyn matjes wel oprollen INGBeONDEN Buiten verantwoordelykhetd der Sed KommiMie van Toezicht op het M O MUnheer de Redakteur De benoeming van de heer Evelein tot lid van de Kommisaie van Toezicht op het M O levert het bewUs dat het leraarschap door velen mèt al wat naar Bchoolmeester zweemt deerlik gesmaad wat notabiliteit betreft in ons goede stedeke met de beste kringen kan wedUveren Ze legt op de schouders van de heer Evelein die deze onderscheiding in de hoedanigheid vaj leraar vakman heeft te aanvaarden en die door lijn b na tweejarig leraarschap tot de jongste onder de Goudse kotlega s behoort een zware verantwoordelikheid Waar toezien hier tevens betekent profiteren van r pere ervaring kan het echter niet andera of deze benoeming moet nuttig effekt sorteren Nochtans de benoeming brenfT zekere konsekwenties met zich mede Aangezien de heer Evelein in zun nieuwe kwaliteit aan de H B S heeft toe te zien op leraren die aan het Gyraitasium Uns geleken in positit zijn zes in getal is het niet meer dan billik tegenover dezen in t bizonder èn tegenover alle leraren M O in t algemeen dat in de eerstvolgende vakature in het Curatorium van het Gymnasium een der leraren bü het M O tot Curator wordt benoemd opdat wat enerzödfl teveel be Kom missied mocht worden anderzüds in een teveel be Curator d worden zün kompensatie zou kunnen vinden Het evenwicht onder de leraren allen volledig mede burger van Gouda lijkt daarmee naar behoren hersteld de goede kwaliteit bevorderd en het ambt tot hoger aanzien gebracht Met dank M d R voor plaatsing Hoogachtend W ZUUDAM Opgave van Personen die zich gedurende de week van 12 Mei tot 18 Mei in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OEVËSTIGDËNi A OUImijwiL uil Uottoirduiii in NoMMraat rt J M Kwiliar uurt Bettm i ia WllUnH 18 llir K W M SandUn T lot l wcaiimr uit Zevwihuiam In Ooethaven W J Kook uU Zffvenluiiz In K n Ceiriwi 302 A J do Kwaarf UfliiH uit Ni niwcrkerk a d IJawcl m Uoiiwc lliJ M P C Valtor uit AmBU rdmir in hirfinarU KW H VERTROKKENEN S Mook uil tiouwt 14G omr Opaterland J oiik nit BUx k TSHingW 83 naar ZwijndTwht F B J Hailing uU Jouwd 153 naar jiiMt pdlaiH pinimiTbaau 310 M KwiinktiloDiberg uil M Vurlaat 22 naar Itotlerdom Vrouw Jajiinisstrii t 29a J P Dlxhoolf asA KobH l J aat 59 naar A peldoorn Korto Moli wBtraat 8 ct C P SliM TVwinkfd uit Boonigwag dlstraat a3 naar dim Haag an dit r Nooreirattt 317 SPORT Voetbal Wo fetnjdipirograir niai voor morgm Kiaiiïpdoetiwoonïp Nt laiml IIVV Be t iiok Oo ftbiw WUlMU II Uktn 2o ya se VViA Ajax A Dor Id in 3e kjm c TOr U0H A d Haan Azin VSV ODTC fttOTiiiN Wgï ö ZF € CVV Fortuna Promodo 2ö klasBo APC Fcijenoord t Ooot VV rrfMKflsohe Voetbal Bond Ie kl Bos koop Alph ii 2 Zwaliiwcii AW Gouda 2 TOP 2 3 © ktoflwe Goirfh 3 Wo Td i 2 iM iTJllOllU lh kt iir lio tuMiit iiMJ jiiugraiiiiua ter Hftt 1 iirorgtii liH r h iwit voBr li t kimiplo ii iili p uk4 11 inkrtrjjd tiigi U KCJl uil Hmu Uvd ZiMxUtf bi k uit dii 3e kl e 1 R C H dit i ar op ndiHU rvitiv iiza no 1 gi wordw n vorgliWHHi wij oiwt aivt ttftii wtïd zli oii p H im ti kMiipiotii T H Jil du morg i Ihuw lH3 rto hwiitje moeu ii voorz iUw Op hl i GaiulB4 TruiR luoft verdinrT O P 2 ti gcn Goiidift 2 poicn en Woerdt n 2 ti geo Gouda 1 A W atoei bij d ZwaluHCU op btnook hu iW WUl n 4 i Alpluii 2 out ftii t Itonkoop wHko llmlawöA trijd viwi ik w op in Alphiw geMpwfiil ziui word ni al vprgocdiiiff voor lint 3 iitnai voor nit iiHtii al kotiicn van du n4 IxtlaueMtWluifr rM tv nUu t wn wei nit voor cJe l Midi lw wt dWrljdKii hi rtaaii eo de vot t l T zuUm wA mt t zoo liljzonder op p n gtvitokl zijn dlliiioal tiien gaat todi óók liever kijk n op hft tipoiitAVwUi naar d c Naitionalt AilJotlcWtampcai iiiwr waar dU voor Goudu in aoo groolMc ifn opzp niciiw ziiny Uit den nVB Wij verzuitwiwi nog to imildpn tat d coinprtiilU voor liel W4 JkrH op 17 on 24 Juni g wpeeld zal wontm iiu ohoii Alpbon T ü P fioiida Zwwluwwi ra Woordt n l e i ondwwpdwtrl ilon van lionUaohoiK Il it a uwli i LyUItwhen onGoudht um Bomt wcrtk i voorloopig va g rtyld op 10 Junift 4 op Im terri iln van Aiphm Het 1 VJl cJhnJ Hp ilt tm orcii nog n ooïon wt fe4lrijJ op JiiHii ill Wo rd n BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Gouda Gelet op de circulaire van den Minister van Landbouw N verheid en Handel dd 16 Mei 1917 no 61031 36 Brengt ter algemeene kennis dat wanneer de laatste dag van een week waarvoor een broodkaart onder de tegenwoordige bepalingen geldt voorafgaat aan een algemeen erkenden Chriateltjken feestdag de bons der broodkaarten van de volgende week door de bakkers op dien dag kunnen worden ingenomen Gouda 18 Mei 1917 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS STADSNIEUWS GOUDA 19 Mei 1917 De Sportfeesten te Gouda De Militaire Demonstraties Vervolg Daama kwam de luitenant Van Tïenhoven voorafgegaan door een i2 tal hoornblazers lustig blazend met een compagnie wielrijders in volledige uitrusting het terrein opgereden voor gevechtsoefeningen De postduiven werden losgelaten weer een flink tempo er i gezet tot een signaal cavalerie weerkl vlug afgestegen zich opgesteld salvo vuur aan vuur en met korte knal en nog één was de aanval afgeslagen 11 Een 2e aanval van de cavalerie thans van 4 zijden werd eveneens afgeelagen en nogmaals werd ditmaal met levendig geweervuur de naderende cavalerie door een dichte haag van liggende knielende en staande schutters de bajonet op het geweer de cavalerie weggeveegd de cavalerie die w j op de tribune steeds maar niet gewaar konden worden maar die er te oordeelen naar het schieten van de soldaten zoo zelfs dat zU het sein van hun sectie commandant niet eens meer hoorden zeker geweest zal zijn Het was voor de dames zeker wel wat angstig al dat gepaf maar het geeft de voldoening dat wü op onze mannetje kunnen rekenen ook al duurt de mobilisatie nu al b na drie volle jaren Luitenant v d Vegte kwam daarna met een 19 tal flinke rUders het veld In en toonde hoe k viek en vlug de soldaten op hun stalen ros zü n het in vollen ren rechtsomkeert maken het linker en daarna het rechterbeen over het stuur linksuit de flank eene gelid fiets wegwerpen en over de op hem twerydende heengesprongen het was alles keurig in orde en af en niet minder was het halt houden met het geheele gelid vlak voor de tribune Een warm applaus was dan ook het deel van het clubje van luit van der Vegte Tot slot werd overgegaan tot een wodatr d hindemisryden op t jd tusschen planken door tusschen palen en flesschen door een hoepel over e ï brug en over een wipptank luide toegejuicht voor de verschillende prestaties De uitslag van dezen Wedstrijd was dat de Ie prÜB behaalde de mil v d Horst in 52 3 10 sec de 2e pr mil Santinga in 53 3J5 sec de 3e pr de mil Boddé in 64 4 6 sec de 4e pr sergeant Jansen in 56 3 B sec en de 5e pr de mil Hobbelink in 56 sec allen rydend zonder strafpünten Tot slot van de demonstraties kwamen de mitrailleurs in het veld gestapt onder leiding van den len luitenant W Ridder van Rappard Het ongewone van de kordaat stappende mitraitleursjongens met hun hóndenkarretjes de moeilükheid van de excercitie het mocht zich wel in de belangstelling van het publiek verheugen en het bereikte wel het Hbogtepunt toen de leider van het peleton een vliegtuig boven de tribune ontdekte de mitrailleurs zich op den grond lieten vallen en de twee uiterste secties de mitrailleurs optuigden en de vliegmachine even weggerikketikt werd Ten besluit werd het depÓt op het veld opgesteld en beklom kapitein depotcom mandant Van Tienhoven de stellage om de soldaten dank te zeggen vooï hunne medeweking en de prezen uit te reiken Kapt Van Tienhoven toonde zich dankbaar tegenover het Sportcomité Gouda dat de Wielruders een geheelen middag in beslag hadden mogen nemen om te demonstreeren wat zü in at dien tyd dat zU nu in Gouda zün wel presteeren Wat er gepresteerd is dien middag vond de kapitein uer mooi het was werkeiUk buitengewoon en h j bracht daarvoor dank aan de officieren onderofficieren en manschappen voor hun medewerking om deHn middag zoo t doen slagen Ter herinnering waren verschillende medailles n diploma s bescblklwBr gesteld door t Comité waarvan d eofficieran Kapt Van Poelvoorden luit v d Vegte en Van Tienhoven benevens luit Ridder van Rappard een zilveren de onderofficieren een bronzen herinneringsmedaille zullen ontvangen alle medewerkende manschappen een diploma Door kapt Bierman van de Miltt Gymnastiekschool is bovendien nog een groot zilveren medaille beschikbaar gesteld voor hem die het meeste voor het Wlelrijdersdepot had gedaan en de kapitein vond dat deze medaille toekwam aan den sergeant Ie klasse Venman niet Veerman zooals we gisteren meldden Met een hoeratje werd al a aangehoord en gingen allen huls toe rermoedeiyk wel om den inwendigen mensch t versterken en het daarby nog eens te hebben over de militaire prestaties van dien dag Rtlwiel ontvreemd Een rijwiel door een ingezetene dezer gemeente aan de Oosthaven bij do Noodgodateeg voor een perceel neergezet ia door een onbekende meegenomen Aangifte by de politie ia gedaan die trachten zal den dief en het rywiel op te Bporen Collectieve Arbeidsovereenkomst in de Bouwvakken Tusschen de Algemeene PatnHmsvereeniging voor de Bouw en aanverwante vakken te Gouda en de afdeelingen Gouda van den Alg Ned TImmeriiedenbond den Ned R K Timmerliedenbond den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders en den Ned R K Kalken Steenbewerkersbond is een collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan In deze overeenkomst hebben de werkgevers de verplichting op zich genomen de Biet georganiseerde werklieden onder dezelfde voorwaarden in een individueel contract vastgelegd te doen werken als de georganiseerde terwyi daartegenover de werknemers van de contracteerende partyen zich hebben verbonden by de niet by de organisatie aangesloten patroons geen werk te zullen verrichten onder andere voorwaarden dan die welke in het contract zyn vastgelegd De arbeidsloonen zyn in de overeenkomst bepaald op 27 cent voor een volslagen timmerman 28 cent voor een volslagen metselaar en 24 cent voor een volslagen opperman De normale arbeidsduur is bepaald op 11 uur per etmaal gelegen tusschen 6 ü v m en 7 u n m Overwerk wordt betaald met 25 verhooging nachtarbeid met 50 verhooging en Zondagsarbeid met 100 De overeenkomst wordt van kracht op 1 Juni 1917 en is aangegaan voor den duur van één Jaar Ver V Goudsche Werkgevers Aan de Staats Ct no U4 zün toegevoegd de Koninkiyk goedgekeurde statuten der Vereeniging van Goudsche Werkgevers alhier Het doet der vereeniging is het beharti y gen van de belangen der leden inzake tran portbedryfaangelegenheden in het algemeen en in het byzonder a l t voorkomen van Werkstakingen en geschillen tusschen werkgevers en werknemers in het transportbedryf en aanverwante bedryven te Gouda b het verdedigen van de belangen der leden by dreigende of uitgebroken werkstakingen c het zoo spoedig mogelyk ten eindebrengen van uitgebroken werkstakingen Voor de eerste maal worden benoemd tot bestuurders de heeren I IJssel de Schepper voorzitter L C Becking vice voorzitter mr W J L V Es secretaris t B Granpré Molière penningmeester C J v Heykoop commissaris Faillissement De Rotterdamsche Rechtbank heeft uitgesproken het faillissement van C C van der Burg koopman in aardewerd alhier Tot Curator is benoemd Mr W J L van Es Soc Ons Genoegen De Soc Ons Genocgëh zal op Dinsdag 29 Mei een algemeene ledenvergadering houden Aan de orde komt rekmtng en verantwoording van den penningmeester en bestuursverkiezing Steuncomité Gouda Het Comité tot Steun aan NoodIgdenden door de Mobilisatie te Gouda verleent op 19 Mei weder geen steun PoUtie agenUn De Ned Bond van Gemeente politiebeambten heeft gisteren in de zaal van den heer Aldenhuyzen een tweetal propagandavergaderingen gehouden waarin sprekers het woord hebben gevoerd Het resultaat daarvtan is geweest dat eenige leden tot dien Bond zyn toegetreden T I O D De Staats Ct no 114 bevat de Koninklyke goedgekeurde statuten der vereeniging Goudsche tennisclub T ennissen 0 ns D oel alhier De vereeniging telt zich ten doel het beoefenen van de lawnrtennissport door het houden van oefeningen en het uitachrjjven van of deelnemen aan wedstryden Morgenochtend half elf vangen de grootc nationale Athletlckwed tiitden aan van de Ned Athletlek Unie Ned Oymn Verbond Ned VoetbalBond en Ned Korfbal Bond Maandag en volgende dagen de avondi van 7 10 worstel en boksdemonitratlei us 13 Gouda Voonilt AU g wiK olijk lifVBi Im pix Kir iiBiia tvn üiooia uiitiiuropmuiio n tvm uAii of i o T intcrfHwaiU wi nldlioiimoaj Uk hooithiiumiicr van d w w k iHi m draiiia gtHlU4d l o Kdnikl Bn d i andvrc t fn niuifliKT va zwr boeicudnn InliouJ OnwaarsohijiUijk is iTkv inhoud nitt aan f intw en cftne if9 d ln te zorg H te tï Hot Ie weirkt ijk em htttl gwd goHlMgde opoamk Ate twopdo hooMnunilmcr vaii dea ww 4 loopt eeni klu6 H in 3 acten goijt f Zoo n lïaicter tr Km wM vrooJIjkè film mip t kodd igii iimmK nti ii It wordl hartt iijk tti gfslaolipii I m iiw i llca ltiir He smde d 0 vorig wwk in i w Inricli lnfc werkzaam U Ji W t goed lag van di b o ciYi lK t vartoowïti duitk Ujk te iiiakm m Ik koaiiHkdie waclit bi zidt eclrttr vooc overdrijving Kaas Men seint ons uit Den Haag Naar wy vernemen moet met ingang van 20 Mei a s 20 van den inkoop op de productievan alle kaassoorten met uitzondering van komyne kaas van Leidsch of Delftsch model voor het blnnenlandsch gebruik beschikbaar biyven Kaas export Door het bestuur van de Kaaavereeaiging ia tot den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel een schrijven gericht betreffende centralisatie van den uitvoer van kaas Het bestuur wijst erop dat gedurende den laatsten tijd de Hegeering door enkele uitingen heeft doen blijken dat zij plannen beraamt om te komen tot een centralisatie van den export door indiening van een ontwerp van wet voor bizondere maatregelen Ten aanzien van het goederenverkeer naar het buitenland heeft zy haar plannen in een meer conoreten vorm meegedeeld Het bestuur beveelt echter aan indien de voorgestelde centralisatie werkelijkheid moet worden behoud van het brj de Kaas vereeniging bestaande stelsel in hoofdzaken BOSKOOP Tot leeraar aan de Rykstuinbouwwinterschool alhier ia benoemd de heer B Kremer t NUmegen Woensdagmiddag geraakte in de Wetering langs de Achterkade het 3 jarig zoontje van den heer E Houtman te water Toen het kind werd opgehaald was het reeds bewusteloos Na toepassing der kunstmatige ademhaling door een geneesheer keerde het bewustzyn gelukkig terug l Bloemenveiiing De aanvoer op de Bloemenveilmg op Maandag Woensdag en Vrydagmorgen neemt steeds toe Gisteren was het werkelyk een schoone collectie bloeiende Boskoopsche planten als t ware een tentoonstelling in t klein Voor planten en bloemenminnaars kunnen deze veilingen eene attractie uitmaken om te zien wat er voor huiaversiering en bruiloftsfeesten enz we kelyks in Boskoop te koop is Distributie Van af heden worden Red Star kleiaardappelen gedistribueerd aangevoerd per schip van Oud Beierland Jongens hebben den zwaren wagen voor den gasaanleg aan de Zuidkade in een sloot gereden De tusschenkomst van ouders is hier werkelyk wel eens noodig voor de kwaadwillige jeugd Ieder die een draaistok moet gebruiken weet daarvan vooral mee te praten HAASTBBCHT De heeren B Smit C Hoogeveen wethouder en M Graveland wethouder zyn dit jaar aan de beurt van aftreding als lid van den gemeenteraad WOEBDEX De Amsterdamache Rechtbank heeft uitgesproken het failliBsement van de Wed G E Stoop alhier Tot curator is benoemd Mr V G A Boll aOUDUUK Ds H Doomveld predikant bü de Ned Ilerv Gemeente te Maartensdük heeft voor het beroep bU de Ned Herv Kerk alhier bedankt De zangvereeniging Excelsior directeur de heer M Dane alhier heeft Donderdag j l de tweede prüs behaald in de 2e afd op het Nationaal Concours te Kralingsche Veer BEHGAMBAOHT Tot ambtenaar ter secretarie alhier is benoemd de heer C Z jderlaan uit Stolwük OAPEIXE a é IJSEL Heden herdenkt de heer D Bakker den dag dat hU 26 jaar geleden werd benoemd tot burgemeester dezer gemeente OBMENGDE BERICHTEN Een oogst van acht Jaar gestolen In de synagoge te Tlel kwam men gisternorgen tot de ontdekking dat vier van vyf offerbtokken door middel van een breekyzer nnn opengebroken In elke bus had men gog een gering bedrag achtergelaten Hoe groot het ontvreemde bedrag ia weet het kerkbestuur niet de bussen waren in acht j r niet gelicht w De waarde van wbJsky A Heb je gehoord de whisky kost nu ftcht gulden per flesch t Ik houd van whisky maar wat ik heb bewaar ik Whisky die ftcht gulden de flesch waard is drink ik nieti B Ik drink daarom juist uit zuinigheid mUn whisky op Zy is nu acht gulden deflewh waard Als ik ze bewaar verlies ik over een jaar 5 de flesch Met elke flesch die ik nu zU duur ia opdrink verdien ik dus ƒ 51 Hbld Vakche spelers GiBtemamiddai is in den trein die te 3 0 60 min uit Ameterdam te Rotterdam aan komt een heer door middel van valsch kaartspelen ƒ 100 afhandig gemaakt De dader is by het verlaten van den trein alhier gearresteerd Centrale Keukens U aanleiding van gebleken moeiiykhe i y d i heeft het Kon Nationaal Steuncomité 1914 van den minister van landbouw nyverheid en handel de toezegging ontvangen dat het Ryks centraal Administratiekantoor zal worden geïnstrueerd om aan centrale keukens geregelde toezending van de noodige levensmiddelen te garandeeren LAATSTE BEBICHTEN Het proees tegen Adter WEENEN 18 Mei Adler verdedigde zich in een rede en zeide dat bij ijD gelyke mate schuldig was als elke officier die in dea oorlog doodt of het bevel geeft om te dooden Hij kwam met nadruk tegen de veronderstelling op dat hij de daad zou hebben volvoerd in een toestand van ontoerekenbaarheid Reeds het feit dat dit proces wordt gevoerd voor een uitzond eringsrechtbank ia voor de aanéeklaagde een rechtvaardiging want juist de toestand had hem reeds lang ter neer gedrukt Reeds op den 258ten Juli 1914 na de verbreking van de diplomatieke betrekkingen maar nog voor de oorlogsverklaring had het ministerie Sturgkh door de opheffing van de juryrechtbanken eon staatsgreep begaan Maar door de vei daging Van het Parlement had graaf Sturgkh zich ook onttrokken aan de instantie die hem had kunnen aanklagen Nog op den dag voor hy gestorven is zeide Adler heeft hg geweigerd in besprekingen over de samenkomst van den Riiksraad te treden Daarom besloot ik den ministerpresident rekenschap a vragen op hetzelfde terrein waarop hij zich aolf had gesteld Er was geen ander middel meer dan geweld Als de wetten vertreden zijn heeft iedere staatburger niet aUeen het recht maar ook den plicht aich aijn recht te verschaffen op grond van den noodtoestand die de regeering heeft verwekt In het v rder verloop van zijn verdediging wees de aangeklaagde erop dat de Booiaal democratie was afgeweken van haar vroegere beginselen Bij deze bespiegelingen verzocht de president den aangeklaagde bg herhaling niet zoo ver af te dwalen en geen volksrede te houden Adler zeide Tot aan het uitbreken van den oorlog bestond er geen verschil tusschen mij en mgn partijgenooten Toen de oorlog uitbrak kwamen eenige lieden op den voorgrond met den eisoh dat het standpunt dat de internationale tot dusver had ingenomen zou worden verlaten moesten wij in vredestijd den klasflenstrijd stryden in den oorlog moesten wy den strgd tusiohen de volken goedpraten De verzekerbigswettep iU t Ud évr TwoL dt Kaauw de Iw Str l ujs liDoft d lUtwi dwAT dto volg ide vjaag mg Bonden In d coimniawio benofaiidi Uit oo rbeaei teig ani Jo nwHiopoliöeering van het le v nsverzökorrngst m brand v rzt4tornngBibe hijf zijn door di ii miiilater tal van bi lauglK lftxiKl bwioeiiidt Ia dw mimetOT borcidi mvAe to deoU a wolk overwogingtm liwii rr toe hebbm gflold taarin niet to beroxiwmr zoodönigpe ptiPöonoii Jie gn at lH kuiui eTi woiJiii iiiiier Hpoüiaa hun ewndadü ta ullm 8ü ieiiken Ma dp vraag weike mBarli eg e len êimm i worden g a0iu Ti opdat aiei de i im Bew van het bij dwiP bp ijx i w irk a jii pweonwd bij evmtueelo 4uoni polLöeuriug m li gedrang komen De miuiöW vau Fiiiauciiw iiotrft daarop d u Kxiwi d wer geamtwoord To4 h opnemen mi d ïoor den hoi r n IxHlooidy ooiimiifa ii n anj ptirson fli y e gföolrt kunnen wofden iiieör spo S lui i aandacht lo ziUk n sdipokun aam w vraag weikv niaairf U n dlienoïi lo wwden gieaonien opdiaf niet te Wangwi 1 ifin h l ij deze l 0 fe ijvm workzaamii pcr Ww l bij OTentuw le iDonopoüsTfringi in Jt godirwig korm n liMond vooi den wtmw teen tn it M n Oiigi wljfWO zM hij kf loor or rlii Miu d liiOllOjMlJlrti rrltlg Via 1h4 lotrii 4 en bruiiidvt rz 4i4Tingot e lrij op ilu iHliiugoi van U hjor il bi er UuymlxibMildiogrtK bi lUlT ibl tikJOl dl tll dw lic tMIHtllisMll ll uil u imitf a tlla 4 i iiil gijn i BB n i iofl eft ftt hI wWiii tAii dit Mat vaudi ci flC it oi ftvUua luui dv UtaiHi Ckii rafll zuBm wdWpn liidUii liij dU voorlK rMtling wcJko dy ikialU dkv orgnniMUiL vun UA Maut luvi ii luvi ii n lirsndVtvztHioringHix tlrijf mat t Mioo fitiwordt gc vmikli oati ih voorlk liÜiift van rxii rtniititiHNlic zal h iiiiitbittliT nalattfl dtuirtii ook vurUigtHto i tf iifflinni viui il iloor d n lK iöWdy grofpun vaa bwiaag f 1 Opgevlseht In im Zaagpolder is het lyk gevonden van den GO jarigen J ö te Krimpen a d Lek Omtrent de oorzaak van zyn dood verkeert men in t onaekere Uet lijk is gisteren ter schouwing naar Rotterdam gebracht EERSTE EAUfia Vergadering van heden Indische begrooting en Indisohe militie De Heer C o 1 y n a r stelt eenige vragen omtrent spoor wegaan leg in ZuiaSumatra Spr gaat naar aanleiding van de opleving van het volksbewustzyn in Indi achtereenvolgens de wenschen der Indisohe bevolking na Hij constateert daarby overeenstemming tusschen Moederland on koloniënbevolking op het stok van verstandelijke ontwikkeling Marktberichten Gotip TuiaienverMiUviBff Oonda en omstreken te Goudn Veiling van 1 8Mei 1917 Spinazie per 100 K G ƒ 4 36 10 Kropsla I per 100 stuks f 3 45 6 dito II per 100 rftuks ƒ 1 25 3 Wortelen per 100 bt ƒ 8 19 Komkommer I per ICJiutuks ƒ 15 20 dito II per 100 stolcB 0 1 10 dito stek per K G 13 ct RabarHer per 100 K G ƒ 6 13 60 RadÜa per 100 bos ƒ 1 80 4 Bloemkool I per stuk 20 26 ct dito II per stuk 7 14 ct Postelein per 100 K G ƒ 11 50 14 50 Raapstelen per 100 bos ƒ 0 7R 140 Selderie per 10 bos 86 80 ct Prei per 10 bos lö 40 ct Tomaten per K G 9aM ct Groentoiveiling Viidlingwboricht dtv oopc rni u vo l niubouwveiling Meuworkcrk ö d IJ ol en Anetn ffli Do prij tii wareii voor Ing kouikoiinmirs f 15 f 2ii dlito u tooit f f f 12 40 klt üio hahP riiito If f9 blwiiiikool f 17 21 ela biüu iil f i r iilo hmm nl f 1 10 f 90 Wto 2i ort I ü ao f 1 70i aüm per lüO stai vclIcai 5 30 owU p r k t Htek koiii iomroere f 11 15 por ÜO KXi afidwij tO 52 per tlozi rabarbiT 7 70 IJ per 100 bon poöU U n f 2l H pina le buitenl f 9 9Ü drtto blim nl 17 50 f H 70 aütti p4 r 100 K T Gemeenteraad van Zevenhuizen AaiUHraigi allo Ittkn VorgatfeTing van Maaiidoigi Mi Me i l 7 I ii oiiidstt wethodiT ite hi er F M Kooijuion oiR nt ïi vorgajtllpi mg mi verzoekt dien seoïtitairld dv iioluJfn ti r vorigfl vurgödiuriTig voor to U wi Jkt onandcrd worden goedlg Hird o lifVT Kooijiiiaii m Mut iliaarna het woorj Tl zegt oiigwotT t volgcndiL Zooala u all ii W konii te zijn we bij fdkamlor g KoiiKii tot het insitft e ir ii van ou eii inH u vn htirgtiiiw rtnr liooggfiaohle htw KUnklianiwl Ik hrtM II Mflkoaii lil oiiKC gtiiUHTiii 411 w l e l II goiuk irti t iiw iK notfliing tot lli hoogi a ii Ik iHt iftarffij iIcti fi i h dat it 1 1 linlaiigdi Miü df g iii nil im dvii iiKHHifii iiiM ziiR ljt iiai hig ii V orW d ni ik dm lieer h C Paiit aH twi cdieni w elihoiKVer voor ik prrttig a iiMnwepkiiig Ü jd iht i lHHigiPUiiw t kr vnL atarf iij toondt t u fctii ail n tijile bfir ii nnja wart taak tit ViiHnjIrten Od u g t aotilu t crolariH im opn c ik ii daiiik oor al w t ij di cU tot trgititeiwkidijkling vim i iSjd erkzaumht l n 1 tii 4wto u Icdt n an Bcii rWH j nj i imiigen dianfc dut n niiju tank lüct rwaerdor g jiaai t lu bt d n zo was Hi min J ne ii Ik ftle voorzittfir ofschedd Ik bon t van overtuignii dioit d wejkzamitilu dlwi van biirgi aiKiösitep lii btv lere handen zijn bij u gca 4ti t inw KlADkliaaiWP dan bij fn w n voiwligen lanJbouww dit ndet aoovepl taktiek be zit al it a geroiiiUn eordi Uiwbii overliaaidig ik u xiv aiubtiskc teil t n k n voorzitterrthfiïiRT i n ik liOOj dat h t 11 Ibj gf gCTvcn moge zijn dt p Ie draififem en Ie lian eieren lot wolxi ii vau OD0 allen Ap ilau op de tribune Wmop ne nt d nleHwhpnoeTmh Imrtfwiuwwier hc wooixl e z igt oingöveer het vbtewuki Terwijil ik hiar ale VPeen iHng voor u hUl gwoiLll tk imj udlroiiffUD umin dank tu brengi n aau H M oiwo gt wTbiixliigde Kouingini voor het vertrouwen dat H M in my ab t ak burgtmwHwlar Ooiv diaiik ik Z I xc den Minimier vi j Min tieolaivlscihe Yj$km dpi hot beau b liaa de mij ais l iirg m j iler van Ziivtnlvui eii oor to dirag m Mijne hwTen Ik eta liinr mot V stMlienidii gedadUto voox u ia r Jte bovvatflOiï Mei do Hfeobte Ifo al V l wt i de bHangeii d r muiiiMfuto ZtfleiihuUK n b lMirtigt tV Ik Ttiuiai bet nrij tot mmmmmmmtmmmmmmmmmmm rtl e TMtt l ill bt oiii hI ittijii kraelil ii In te r aiiiiiii tut V elzijii kv i r gciiK ii Iu Ill iitijii Tfili iiii i uifi Ver bier vitiidnnii bWi ik iii iii kraiiliten b i s l m r k iMVaiigiii Ut giinemte Ik heb I r iiitH bi 4 g r ieid Jn mijn IwewN g iiii hle in M likTtamt ging lii4 iiiiiid r iMiur utii eJi Maar ik hi li d xlll lllgt oVl lulling dat bet iiii 4 nnu mij lh rt g Wwmeer ik iwi bier d geiii Mii i ii eji g b ltardgro kan ik lint nb al kn ti ïaarwor Vb ik iii d ii hii I ihw iukhHk Ie liu th wi i kiiig vBn den raail I 11 uiUiJttt r het de KtiiKottlebiJaiiKeii KvliH viirlroiiw ik seker op nwi imxb uivkln l ok uw Iptin n ii t ito weüioiidii r b iiii oiiiiiMtaar en daar gij ln lilt ii ouder 7ljt dJH ik 11 liJer ill h g4 tir i nlotM 4 r lHik n ï zljt al ik dlkwfi iin raa f noodig beWwn Ik bowji éat gij iih o r mjj oiiiiii baren niadi uM deu iiift M4e i liiil 7 llilt ttCiM n ieaül tciefari f ook uwe nH tk W r kjng zAl ik uie4 kuunw iiii Miii wwSat wij lagcti mo mi üSnOTiwiirkeii Ik roep lioaiT iiv en iiil Jmo wwi wli kMt ij pixWfijf iiiioKen aiwnwerkeii Ik tn ll iiH t Icii wennüb dM soo Ung ik lner werk aaiii ma zijn th geiii iiti la bloi i iDOge toeni iiH ii tiok op k ze lo flipraHk Vi luid np plaiiH an lie tutnjko ItrHnii HIfihtwii Ilienm fluit de btirgfniM Mcr de vvi k itkrlng ipli Cl A Ca EiTlD 17 a M i SporUwreiii IrM Klorisweg Irootf Sport e t i 21 Mei S uui i üitS hei = i AiaAklK rd Algemoene v rgndeTéng Ikiuwvereen bet VolkftlK laiig 57 2H Uv Rportlorn n Oraaf Il M iwwe Nationaal onnoura voor llaniHXiieen Katifarekorptft n Oom ZotigvertM lugiiigtn II MantMxikoreqv 20 M i 8 mir Soc JW OenOugwi 1 dlnn ergadering l Juni 2 u OeJxiuw Douw oa Woningw I0i iii t Oi cimtoadiBOonMorin if Amienirorg BaleeM verroeken wij geregeld tijdig mododeellDflte mogou ontvangen vao vergaderingen oonoerien venwdtedijkjio den enz om deze dm In ooce agenda te vermelden Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstand 766 te OostDuitachland Laagste barometerstand 766 2 te Vllaslngen Verwachting tot den volgenden avond Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke richtingen Zwaar bewolkt ttet tyde yke opklaring waarsch nlijk nog reg i of onweersbuien tets koeler in het noorden BUROEBUJKE BTAND Ol Bt H N 13 Mhi Jophannw r v A J tt 1 1 J J i hix 14 Mei A lli4aiia Cornelia d v V W van liOOii OU J Cl bock Pirter Ilen dnk V i tÜtflVM en C A L beijen 15 Mei Pk tei n ila Marl d i J erm ilen en U d Jong 11 Wi iiwe 7 V il lA iiitt ii en M Uairremauk MaarU u z v 1 1 Tlauu en MobU Maria li v A C t BorWMtet n m U Snnderx lö Mei lU idiika Alitl n d v P U 3ne4 n M van der HHdtcn l M i KT1M UW1 e UM er en VV J 1 van Oenl H K HctctkIb liAaiwt niiwn üii J vau Vli H Schinkel m W a Itotlcw OJiiROUWli 15 M i C J Wlawevcen 11 H I A 11 taaJeu Ifi Mei A ÏI Vtm in m W i U Hteenw inkfil 1 ijwimer en A C do Lun ge J van l etiwni i J J van do VVl uti aard 1 irotmeweg n M Verboom l ro l iijBea on J Van dier Klci i J Öcbbnltii en A Hooi H vau HoijRt en 1 do Venu OVHRI rvi N Ifi Md Jofiioa H N van ZutiiJuifc wed v 1 J Battaljw H2 j TeiinlH VeriiW k t j 17 Mei iUrjimmu J Metileïiian M j Anthonin o n iHHiudl geb iiiet 1 Itielkerk ca j HAASTRECHT aüBOKBN AletU d v Johumni Bakker en van K C G van Dissel ONDEHTROUWD E Verschoor en D DuiyenilUk STOLWlnC f GEBOREN Teunie i v P nn den Heuvel en A Molenaar GETROUWD Klaas Marinus van den Berg en Anna Boom OVERLEDEN Te Rotterdam Adriaan Sloof oud maanden i v A Sloof en A C Ligthart BOSKOOP GEBOREN Willnn V A WalHad n T van Tol Helen Christina d v J Verboom en T den Hertog Hflndrik Antonius c T Th Steenkuner en G van der Meer Pieter Martinus z v J M v Heiningen en G Verkade Evertje i v T Tol en C v d Stroet Adriana PebiMiella d v A C van Tol en A Oats Corhelis Jan z V C van Horzen eil A Kloot Johannes Comelis z v M G van Tol en M Mugg OVERLEDEN Petronella J Hogenes oud 3 Jaren Elisabeth H H Vurens oud U QiftAnden Jan Vuurens oud 1 Jaar Johanna G Nynings weduwe vaa G Vurens oud i Johanui C Rolffi whttmMtt iOEKHOüDEJ In drie maandefi met TcMlmonltiM J Ca ter BRUGGEN Lccraar Buekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA Advertentiên Proapoclu mat ovanalrijke prlna elul aalaMa op aanvrage franro Ervaring melilriadulsaiMl Oud L erilNgeii eeii voor aan persoonlijk aelaerd MONDELINQ EN SCHRIFTELUK Hel Boekhouden li nlei eu Iccrd wciMi thappeiilki noch iela mauwt hel ia ir nat UUI t lik eenvoud i vanialf aprehMd STKLSEU leer emakkelijk door ieder ie tw rijpen a HM oud ala de wereld 9 H liuéthfr 4 Jam 1913 Dtm WrllUI H ttr J C tér BruggtH M StiiH JtM v r uwt UnaM mt dt aarwtttflbit ooi I eer MM kutêt ma t DAMES AS hoort etf JfH lênttitH tfid Hinls mttr ptm mé Iti tk Vtfl MumgtliUtm ut uw mtri M jfa H w emJtrmts jlttJi k £tr mamrJiittm N Jai umr Uut gtiimJitgU man ttomd fl M lf tvrtadiJ liat I oo ijhfii K At fil t hckttr Jt r m Hin omgang mtt vaklui ook a $ dt tturi kam tk kot tangtr nt mter tol rfc tml MktHg ofi mflè itn éoag ttanJpunt uw oniUrm ê ttaal li mi ick l ian ook i am karl lo dat gi nog viU jartn ta dit rukUug turkioam Mp rVM ta aal httrtfl dr Mrndt legritmtriimg i uw Utrhngta tttm r l ta hm$tt fr kM mttr m dt mMlukapp9 dt dtugJifikkiid fc H oadtrwift A k4rUi gfMiêih VmvHmé J M hES HERTOÜ JaglnpeoeDb liSDezii Singer Uit ééue wourd zegt allea waunCitfer sprake is v a Ifaaimaclilnes waiit BlNUKlt Naaiiiiai lillies zijn een KenteKlas Fabrikut dat litli reeds meer dan n halve eeuw voor alle liuisliuudelyk en industrieel werk met roem gehandluafd heelt SINGEE NAAIMACHINES kunt U krijgen in I onze winkels DIE MSN AAN DIT VF ïïrrHANGBOED KAN KENNEN SINGER Maatschappij DapAtj aiom QOUDA Klsiwog 5 Rijwielmagazijn J L HULLEMAN Langa Tiandawag 16 VOORHANDEN eene RUIME VOORRAAD 13 w RIJWIELEN PRIM MEMKU lH LLC PnUZCN Nleawe rtfwleloB wordaa dearorlaaad de bMIe Radelaeha baada da M ea t ee e d Bondarijwietheritelplaata Telefoon 350 I W VAN DE PAVOORDT Behangery StolTeerderU Electrlsche Meubelmakerü MAGAZIJNEN Lange Tiendeweg 10 en 12 GOUDA TB1 BP INTEBC No j o Compleete Meubileering V MAGAZUNEN van Tapijten Linoleoms Gordijnstoifen Vitrages Behangselpapieren Matrassen Dekens enz Salon Huis Slaapkamer en Kantoor Menbelen 1407 M GROOTE COLLECTIE Patria Kinderwageds if ra i ii