Goudsche Courant, maandag 21 mei 1917

Een woeet ruiter Een ooggetuige meldt aan het Vad Vrijdagmiddag tegen 5 unr galoppoerde in woesten en onbeauiaden draf een lo luit der artillerie te paard het strand te Soheveningen benoorden de Pier op en neer Het publiek stoof op zij en tot tweemaal toe scheelde het weinig of er waren ongelukken gebeurd Twee personen voaden nauwelgka tijd om niet omver gereden te worden Plotseling toen de woeste ruiter gekomen was op de plaats waar anders de strandezels stationneeren stortte het mooie en sterke paard neer het stond weer op maar zakte daarna weer ineen en was dood Een ontvlachting verijdeld Zaterdagmorgen wisten drie DuitBche deserteurs die in de hulpgevangenis in het Arsenaal te Venlo waren opgesloten te ontvluchten Een van hen klom zoo meldt de N Venl Ct op een muur om daarover te ontkomen Een soldaat van de wacht bemerkte hem riep hem aan en loste tweemaal een Waarschuw in gssohot in de lucht De Duitschers gaf hieraan echter geen gehoor De sohildwacht zag zich nu genoodzaakt op hem aan te leggen en schoot den Duitscher den 23jarigen W Schortomeier in den hals pe vluchteling viel terstond van den muur op de plaats van F aan de Picardie Onmïddellgk werd dr Dubois ontboden die slechts den dood kon constateeren De kogel was in het achterhoofd binnengekomen en faad door den keel het lichaam weer ver laten De twee andere vluchtelingen werden nagezet en gegrepen Berooving Den koopman A G wonende Den Haag zijn Zaterdag in het gebouw der Nederlandsche HandelMij aan de ZuidBlaak te Rotterdam honderd Oostenrfjksche Koode Kruis loten ontstolen tot een gezamenlyke waarde van 4400 Kr Bii een vechtpartij gedood Za ordoginDorgeai kul op hot twroin van df itooniK aaflt Mij NedioPlandi lo An KtopdaiiJ oon orrufligi vechtpafftij tuösohon tweo Javanen plaarta v oniiocddijk over ofTi ond gwKhil in jraMc Toon de roÜn dSon n orgH n ïneerdio ging eon JaA aam naar con ander oip den wal en gaf hcmi mot MTi nw een stook IJe gotroffi no k d hotzoifdc Böidon Wflndbn zoodaiiiïg gowondi det ze oecigo aogonl llkken lat T ovorlGdtn Kekkramp Bij oi n der nïilitaiiren van dï kua w b t te lUlantBOog i nekkranrp geoonstajoordi Bediooldo inrtÜlairr wa vroog T to iraarltmi in ol orvftl o gioweo l op ver inotHliii van IjaiciHondrager to zijn voor tlt IniIticlHTri Ie vorbiiKlin lUnKtlHn N oorw ipftii UI l iiilawl to aiwtfiiwii l aron yJfh lii Duitwi lilattt beviu lt cai he MflBdlilt vaoi tiiflii i bokotKl g wowleii tl iiior Il lwK M eJheJ b wiikri iih irinivi iHiaiill n liij xinh l 4 lit n L Iiut wtiariiioilt hi j d tiiHK HMirtlVii ifii rcii diüroti Hi het XinkiPT tft i i n HIlUkjI Uto im ti Fl milii jfrt nH oiwhirhoudcn wiltlo vargir ti t i Ondanikw all i U K praftU fX k iC l l k ii iW liij gif ooRil ht rft tin i n imH Hanf IaK Wn iiltvotT c liiK iigfni 11 1 tiiydOfUTiiK wiw ion Manmuir H oorw K in Finlan i Ir tk lunlit Iw doi n vUiigi 41 ha lic ftannla t iilri 1h ï lkt iH hii nmii toii lt Hehrljvcii dtit 4hH Ihw ïiLsoha gri ii i 0 i ii liiii i wnrni K waarBohtiwtï D t p t B n J d r f p M Mc lii Mi iM o vc ron terfltMi dk ri lic J aniW wei t Joffrt iiiil nii kj hij ti dieii r iiii vcirhlj Iti Am rikai wn t t l e ro hiildigiinK van de Pari oho arbi idMkT hij zioli liüd I Toeii Itij in veu I öhJMOho liowlensiaak J i pyt nui iiiaArwluilkdiitinctit f hoKti J l ï raokft u di bordiiurstiTfJ ill iMivign opwindSiitf over dd wijKW waarop ij aan don drlMOiKUgtii kiiiiiiH op ï pirt wn hpriiiiifriii vaa liiuirii ll kouden tot votgiii it wo Milijk l t inwi üiidtT hK Ijordiiurevd wol DitnilUri cciucr oJff fdo liikü arfKiidwlOT een knitltijn haar op dal iwi a B viiiM diond voor dt gJajiaicml hhuU ren op dö iiiaarscliaJkptit Zoo viii iii nifu dm iti Joffre rt lioofkhWwil lilondli hriiiu C zwarto eii rood haarlokktïi vwlioi g too An iimarsolittik in Aiiicrika hij M ffcjuloh an dt iiWMii k R i 0 iid d huiiidi naar hti hooM hraclu wa döt t V nw sn Hi ilhRinCKt lTl dt arl li vrouwen BINNENLAND De ontbinding der Kamers Naar verlWdt zal hedenavond het Koninklijk Besluit betreffende de ontbinding der beide Kamers van de Ïitaten Generaal worden gepubliceerd doch zal in aansluiting daaromtrent door Minister Gort van der Linden in de Eerate Kamer afgelegd de ontbinding eerst na zekeren termen in werking treden De afgetreden Minister van Oorlog H M de Koningin heeft Zaterdag den afgetreden minister van Ooi log generaal rnajoor BoBboom in afscheideaudientie ontvangen Rantsoeneering van Nederland De Associated Press verneemt blijkens een Keutertelegrani uit Washington De rantsoeneermg van Nederland Scandinavië Zwitserlaml en Spanje werd officieel besproken in een conferentie op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken waar Balfour en Lansing bij aanwezig waren De thans geboden noodzakelijkheid werd overwogen om den uitvoer naar deze landen te beperken zoowel met het doei om te verhinderen lat de goederen hun weg vinden naar den vu and als om de scheepsruimte van de Geallieerden te behouden Een alge meene overeenstemming werd verkregen De volledige deelneming van Amerika aan het rantsoeneer ngsstelsel is reeds uitgewerkt doch de plannen zijn afhankelijk van een wettelUke bekrachtiging door het Congres Hchepenui t voer wet In verband met zyn bekendmaking van 23 Maart 1916 in de Staatscourant no 71 brengt de minister van Landbouw Nijverheid en Handel ter kennis van belanghebbenden dat de afgifte eener vergunning krachtens artikel 2 der Schepenuitvoerwet als bedoeld in bovengenoemde bekendmaking Bub I door de daartoe aangewezen inspecteurs der invoerrechten kan worden geweigerd indien gegrond vermoeden bestaat dat de in een vorige vergunning voor de wederbinnenkomst van het vaartuig gestelde termijn zonder noodzaak niet is in acht genomen De bommen op Zlerlkzee Officieel Het ministerie van buiten landsche zaken deelt het volgende mede Op verzoek van de Britsche regeering is aap kapiteinluitenant ter zee Graig gelegeiiheid geboden een onderzoek in te stellen naar de scherven der bommen welke in den nacht van 29 op 30 April op Zierikzee werden geworpen Kapt Graig is te sGraven hage aangekomen Comité Indië Weerbaar Het Comité Indië Weerbaar zal op 14 Juni a s weer naar Indtc terugkeeren Onder leiding van Lissone zal het Comité de reis maken over Duitschlaöd Denemarken Zweden en Kusland De reis welke 37 dagen zat duren zal geheet met extra treinen kunnen geschieden Congrei S a P Op het te Amsterdam gehouden congres der S D P werd besloten bü de a s verkiezingen in verschillende districten candidaten te stelten o a voor het district Gouda de heer Wijnkoop Door den Voorzitter werd er op gewezen dat de Bond zal samenwerken met den Bond van Christensocialisten en dat de hoofdza ken van het verkiezingsprogram zÜ demoblliBatie verbod van uitvoer van levensmiddelen verwerping van GrondwetaherziO ning op de revolutionaire en anti militaris tiflche gronden der S D P BondssecretariH Typografenbond Naar wij vernemen zat in de vacature van den Bondssecrearis van den Alg Ned Typografenbond ontstaan door het overlijden v n den heer P Hols candidaat worden steld de heeren W BUchel te NUmegen J C Fenthur te Amsterdam W C van Haaien te Amsterdam L ünsman te Amhem De stemming die woi dt gehouden door de leden van den Alg Ned Typografenbond zul vóór Ib Juni afgeloopen moeten zijn De Vrij Liberalen en de Liberale Unie Don aim Aprfl l l iifi ft litA hool tMtimr an d L Ikwidt van Vrijü J ili ralt n don volgwid ii fyr i gmoxuk n oAn hot liooMlHwtuur van dw Ubivftlo Uuif Ht l liooliiibf uur VMB d4 i Hoiul van Vrijp Liliorailfn tnwioot in zijn v rga lfring mii M Ajurit 1 1 liH vol ii lo jlinjv ii lot li tl rlei U u ilK irt u beicwdl dut dv lHilii Mrdfn van dm lloiwt vftn rije LÜKsralcti in lirt CpMroal C oniitA ihr Vrijwniiigc in divoüTlfliUMo l ij hkam t van dut ooiiiiUi iiwd iR t voorsti tiobhen gi diiuwi in begdtkStJ 1 iKJioud lis aoedkewrJng huniit r U dtHivi iigadiiIng to lH liLl l n dai de ooiiwiiOatin m VMH bij i e vorkilü inK i oiidtT hft Wi ilrfi l van evenrwliigc v Tlegen vtw rdligiiii zal woitlen vüoit oziV iiulim iiicn win iiiKKïlW slB siL n ta o Cf H nrftcraIiiiiig to gLTakm onrtiont on geniwnsotiappcdi proffrom Nu düt vooralcl door du gcd Hic i dwi van den VrijlzinnigH iüiaocrftlii ialiwii Hond la afg wuzen luerat on hooMbaatuur dai or to nifor roden ia voor do bwldo andero vrijzinnige partijen naar aiiKMiwt rkiog t Btaweti oindtt een vordior door olrovcn jschoidüiig onéear do vrijai nigf Oit nilijdL ijJt govolgd door wti btwlnjr ding van olkaar zeer vorwaautL groepon V Twarriiiig n lu Ntoioofdifid oudor dk liborak kiwyfr zo brengt ui Ihm booWhiVïtiiur doH nw ti giitwoordig liOMtiJ cetLitir daaroini bij üv a Ih I voorstol gt aaiufiili kk to ovfiU gfetm f in tjogfinwol tot BOam nwï rkJng voor 9i8 ka woixlii n bewlolit w op dn ii girondtótfig MUI ei H giaumwjnlijk ppog rftiiD an aolie üiirf liooEdlln iuur ia van ovortuigiiig Int d zo sa iiL inverking iiiogtthji t i on dort zulk oon prograiii bij goedwi wil van w ciirwzijidi ii l Bu wordiui opgcKtt Jd IndÜL Q uw hao J lwsiInür zloli luet dit voorHti kan vorwnigon zou ona hoofd l n liiur h t zoL r ia hoi hilanê afiliitiTi i au onze btidt partijwi m v ii du zoo niiodigo wiisgozind © iljt ralo proii agQnda in hut goliüolc land oJö ton öjjocdiigflte inii t h t ovork wordt aaiigovan cii tü iH H idöar op oon vooiloojiig plaw tot wiiiiHtiuvorKiiig noff di poodktHiring der i udt jjGritijvtji èajdt riiigi n a l HWjoUhn wor ku fenvraaig l t n ook diuiiinodi i üigtii Ijji glilUKljd i Ona ItoofiillKïwliiur zou ln t daaroun zfur oj prijfi Müoih tt inditn lu i ïMi i poodiig iiw aniwooidi iiioobt tiTStimoot alon liHaj 4 p wihïii m Mti hot va geiwti ant woord ontvangen M t groolo bolangBleSiingi i u wftai wring liubbon wij k jnuiö gcnomon van itw v l Td öcluijvun van ati April j i waarlii nw hacrtdiiütituur onö vooiöttilt gozaiiiciilijL lo ovorlcgg n of in boKiiiHi l tot itit iiworkjng voor 17J kan worden lm jla cii op d i giOiwMag au oon gozanumlijk progjanu van aoiilo OitftovoiT tc ielfdiiT tijd wc idon wij door OLiHgo lii i dio 1 U aangt eiiolon kiitu vc rooniglngi ii iiifi bc oog op dootoird vorkiozingcïi urlgenoodiigsp aan lo luri ii yyi wiinoii worUnfei iniot d n V irij z iiimig lii ïHO nu iiini nlriiffoji leiddio or aU vanatilf too dwiL diii i noiMndo voor ltolloii logolijk rti id in bWiaiidioJing g uonKn on hot Tn igi tuk dor sanK uwiafkiiig iji zijn goliofil ovoi zion nioewt wordkni Ifi l tamllpiint van on hMuur niiojg n WIJ aU Ixdtond ondorwtollon Wij waron I ll zijn na voo r9land jr9 van Hflinon workings liiifiM hon alle vrijainnigen vmi vor jliSUondiy nuan oc rinig ovorlurj d als wij zijn lat dit vmachil yvenmin atn in I9i bulioi t to kid rn tot eoii afzonnlorlijk optrcdon van do drio groopeiik Hol LH on o stcAligo DH ening dait dt vrijzhimigo pBiilij dlio in haar g JiotJ dh oljj ï miuiid rhvitt m In oma parlanioui zioh d wooMio iniot nia viTOorlovou zich in dirio grooptMi u ftplitfif ii dlio haitr kraotrt ton Joolo zu Hoii niOLlon vorapillon in ondor liiifi n cJ rijd on sobadio van do kraoUt wHflrnMd4 hut slj Von an den gtunpfnhchappL Jijkon togwuötandw op iwliiiok tormin niort weerstaan en Ijmtn don worden Wij aiiUoii nlot naJaton n aii aanloldlng van nw sicJirijvon hot bodangirijk vraagMink dor fMUiiR awfrkinig opnieuw aan u t oordwl aii oiizt partij in hAa r eeit al UfBiK oiio v i Radcring naar wij hopen in hot L iiui van Juni a lo ondorwerpen Aan haar is nit don aardi dwr zaak éo fiindlKVHi iHBÜii i Wij niogon ïht T iiiot vcrz wijgciL diat wij nioon n niot to mogen ttdviiStHToni liot saOTetiwerkiiig hotzij alKión nw do rije Liboralon holzij oliét n iiHl d VTijzinnig lVnwKrati ïi Zulk opn parlio il 8aiiM n work ing tooh brengit naar do ondk rvinding ioeH poütiö to nod x itn iiwido wölko dt vorwachlo gunetiige reöuHatoii waarschijn J ijk zullon ovortrefft n Zij zon fn blijviffld bol WoI kunnen wordtii oni mi of lat r ot do moor algennviio BannonwtTking t g iroJt i wt ko wij nooiteailto li rk olUon Zij zou do b ti fkonis JioJ bon van oon staip waardloor wij Ii H iwii lloko karakt r dw UJ oralo Unio eono pHndplecIo wljiü ing dtidcn on IntutwoJion hopojL wij na afloop dor bodio Mio iwaiijvorgadoring nwlw op riw flonrijvon U niogon lonig koin n Faikkol Kamerverkiezing Den Helder De chr dem kiesvereeniging in Den Helder heeft naar Het Volk meldt besloten zich bü de herstemming tuBschen de heeren Oud vrijz dem en Thomassen soc dem te onthouden en tevens om by de Juniver kiezingen wederom den heer Staalman candidaat te stellen CRISIS MAA mEOELEN Kxtra heffing Met ingang van heden is de extra heffing van 10 voor alle betalende zendingen door de Nederlandwhe spoorwegen verdubbeld Eieren Naar wy vernemen heeft de Minister van Landbouw bepaald dat voor de dagen 20 tot en met 26 Mei voor iedere hoeveelheid van 100 volversche kip of eendeieren waarvoor consent tot uitvoer wordt afgegeven een hoeveelheid respectiovelljk van 60 volversche kipof eendeieren beschikbaar moet worden gesteld Andere eiersoorten behoeven niet voor binnenlandBch verbruik beschikbaar te worden gesteld Boter Naar wü vernemen heeft de Minister van Landbouw bepaald dat gedurende de week van 20 tot 27 Mei voor 65 pCt der boterproductie certificaten van uitvoer zullen worden verleend en 45 pCt voor het binnenlandsch verbruik zal moeten worden beschikbaar gesteld alsmede dat de bewijzen van toelating tot uitvoer van boter afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht op de Botervereeniging op grond van die certificaten zullen gelden tot Dinsdag 19 Juni des voormiddags te 12 uur De Scheepvaart en de Oorlog Het torpedeeren van de M A 1G6 en M A 45 i o Ma JflshiIs hoeft do Maoeb nad jo bijzondprhodk Hi vornoin oïHtront het lot zhiktm brongen van dvii z illo fe r MA U Ai jHeobaj m MA 45 Mo rciiriu H iti logfcPTH ij hot eiff idojn van do rt Klcrij C Dooluian on t o lo Maas Klis Zij waron Wociiüdla f gozmnonlijk vortrokkon m bovondw zich t iialf 2 in 7 0 ZakmAi naar do via ohttt ij word nion Uomk rdfl nacht to half vier plolwoling aangwvaiion düor oon Ünilaolicn onderzooör Wflit dio MA Itili bFitroft dwUlo do scliip r W Parrf ni ïe dat oon iwcotil Mohoton Kflo t v ord n waor an oon door het zoiJ hoen Mon tnivondl atth ïoon 15 ini WiN W Vü a Sohovtmingön on won Itmlifit in hot z g vtiligt golawK ScWppor PoJTo JXMiido naar djin on ler zii r vn klom toar aan boord Mot een der offiojoron had hij con angdiurlg ondcTlioiidf 1 0 DuitfWho officlor bowodrdt nrnna lijik dait mon ztob op 50 imijt N W vanlJniu don Iwfvondi Do ni i deeling van dioa chippor dot de MA 160 coi t to half tweo o Wooii lag in ZPö gok oniü i weö zoo lat Hion onn i ilijk ail boo vor kon zijn maakte Mi l Indirui i op don plfldior lio mdJcii sinx dio KOliippojT op do kaart dto juikvlo plaöh 1 a nn waar iiH n zich bovoiid Do oir cl ulHdo i n d uiljv ltooteoniaimn tont op dio hoogil dooti üOndiT iwmr nillogglng l InifiliT ii olaHtto tUvx hot flcbiipi tot zhikon lo bion on T e öoliip pi r vroofti daarop dio Iwoo ro l tingl loo M V wiQi oo witoir 3i ap lo Hilioo m ïjoodnl nm Aan in Iwt vaarwaier d r soluipppisvaorliiiigon kWani Doch mon antwoord de Jiein AM J er w o dicht bij bent kun jo er vf iA hoonrfM iPn Na vior iiircn in d booton Ie imt ii n graoton wtMtl mon oi cjjiki door d e ob 04 Z iik nd nmt do Soli SOI kwannhij na t u kit in imr in lui geiroolit vin Monöter wat bowiJHH diat sohipper Parro fton boord n n dlon on lnrzot r zijn pla uv juist haidi l e paaid Zijn va ditjulfe vas door cschnh niir tol iri kon Rolinwhl Het stoomschip Batjan aangevallen Hot Nak HiimH ho a ociiiiBQMp I n jan van d Maatsehaijjpij Nodierland Zatordtng van New York to IJimiideii aang oint in rii oon ladinift tarwo n nio l 1 naar dti K B Ct liKiWH te 4 niii sinorgonv door eea Diiit io dkiikbooi in hpl vrijt gi4iled aangiwalJon Kr won Kil oon groot aaniflil eoliötou oj hot iwlitjp gt Josft zondiT da I dit gofcrotfen wiMxl oifwchoon do granaten ovi r on iQngö lirt schip hiymvlogen ïymr hot i ohiol nJot ophtpjtli tioga do liriivanni if zich in th booitenr ea namr di duikboot I ki oonitoiandiai t van de dltiikboot woigfrdo oaav inkeliik dio sthoepspapioien in lo zien dioeh eindelijk niootut hot dion kspi toin van do Batjan g lniklvon d diKikl ooi wiyniandla nr te ovnrtiugon dat mon in lK t vrije gt lod wa zolfs op Mon krotsg tom vergnnning naar do lktjfln toaug to kooron fn d rei 0 Vor volg on Ned schoener tot zinken gebracht IJi l IJanuiden iiwldt men Do Ni iorlamle rho ni jiV nK iliociieir Ann titta vnrii Aini tordain naar HaVro i VrijdagBiwdidlag 40 mijten woBfciliik van IJnmidd ii dbor een Duitache duikboot lio choAon m daarop tot zinkon gübraohl Hot Ned Corr Bur ineldlt dfl t Zalorda naimljldia gr kwaxt voor dn ie do lojflgiT Katwijk 15 te IJimilden hoofl binnonfc tf ihradit zcB Noderlsndlaclia cluifityrCTikoliiifion van den Xt difnlandwhon nnolor Hchoi nor Anmoite wolke VrijdTginviddto 1 uur gü+orpfdtHTd la Opgebracht Bi f lo Zoo nart Mij Xwl rland to Vlanrdlin tn is IwHoht otutvnn cn dat hol lOBKorwhlj N oonimrftltant VI 9 V door Biiitwohi oorIo nHo iP7 oii naar f orwii i oi iifci rmili l Ihitt fli liip wftw op woff naar Stoomschip Zeelandia Hot fiJrtittiiWoliiip ZwrtaiittJaj van de Kon HoW Lloyd zal Zat M èis 2 Junf aH via New Yo rfc naar Zisid Ainwika De Grotius Het mailstoomschip Grotius is Zaterdagmorgen na een afwezigheid van bijna zeven maanden uit Nederland van Batavia te IJmuiden gearriveerd Sedert I Februari heeft het stoomschip de haven van Falmouth gelegen en het vertrok IS Mei met nog zes Nederlandsche stoomschepen welke voor Rotterdani bestemd waren van Fal mouth naar Nederland Zonder ontmoetingen is het stoomschip over de Noordzee ge komen en was evenals de overige stoomschepen die uit Engelsche havens mochten vertrekken met verticale roode en witte strepen elk 3 meter breed beschildtrd Het 88 is dadeiyk na binnenkomst te Umuiden naar Amsterdam opgestoomd De passagiers die bU het vertrek van Java aan boord waren gekomen waren grootendeela in Engeland ontscheept en reeds met stoomschepen naar Holland overgebracht Verwachte schepen Te Rotterdam zün binneng omen de Menado de Maasdyk de Ameland en de Themisto Veze uit Falmouth aangekomen schepen voeren de volgende ladingen aan de Grotius van de Mij Nederland stukgoederen uit Ned Indië de Menado van de Rottetdamsche Lloyd heeft een gemengde lading de Ameland van dexelfde Mij een volle lading kunstmest evenals de Maaadijk van de HoUand Amer LiJn en de Themisto van Hudig en Veder welke tevens een gemengde lading aan boord heeft Verder is gisteren te Vlaardingen aangekomen de Pendrecht van de firma Phs van Ommeren met een soUe lading katoenzaadolie bestemd voor diverse margarinefabrieken Eindelijk zijn nog tfi Amsterdam aangekomen de Batjan van de Mij Nederland met een lading van 36 000 quarters tarwe en 3903 zakken meel geconsigneerd aan de Nederlandsche regeering en de Karimoen van dezelfde Mij met 7800 ton Chilisatpeter Deze schepen maakten de reis via Halifax Verkeer met ËngeJand Het vertrek van de mailboot Zeeland van Vlissingen naar Southwold is nader uitgesteld tot morgen Gisteravond zijn van New York te Rotterdam aangekomen de Nederlandsche stoomschepen Alioth en Cometis beide met tarwe voor de Nederlandsche regeering Het stoomschip Rijndam van New York gekomen was hedenmorgen voorgaata van den Nieuwen Waterweg Rcquireeren van Hollandsche schepen Ren Reuter telegram uit Londen metdt Met betrekking tot het requireeren van onzijdige schepen verneemt het Reuteragentschap dat de Britsche Eegeering met het oog op de bescherming van Britsche belangen zichzelf het recht voorbehoudt om onzijdige schepen te requireeren in die gevallen waar een aanmerkelijke hoeveelheid Britsch kapitaal vertegenwoordigd is in het bezit van zulke schepen daar deze belangen onmogelijk beschermd kunnen wordert zoolang zulke schepen ongewapend varen onder een onzijdige vlag Te Umuiden zyn hedenmorgen aangekomen de Agamemnon van Valparaiso de Jason van New York en de Hercules van Halifax Nekkramp Zaterdagmiddag is te Loosduinen het eerste geval van besmettelijke nekkramp in die gemeente vastgesteld De patiënt het zesjarige zoontje van den tuinarbeider S is naar de barak in de Zusterstraat in Den Haag overgebracht Het huisgezin is onder bewaking gesteld en geïsoleerd Deserteurs en ontvluchte gevangenen De Brussels en de Letus lïet Prijegerecht behandelde 18 Mei in openbare zitting de kwestie betreffende het op 23 Juli 1916 opgebrachte Engelsche stoomschip Brussels dat met stukgoederen op weg was van Rotterdam naar Londen De zeven ingediende vorderingen werden afgewezen en de lading werd in beslag genomen In zake het op 5 Januari 1916 aangehouden en naar Zeebrugge overgebrachte Engelsche stoomschip Letus dat met stukgoederen op weg was van Liverpool naar Rotterdam kon het Prjjsgerecht zich niet vereenigen met de achttien ingediende vorderingen zij werden zoowel voor schip als lading afgewezen Te Oldenzaal is gisteren een Duitsche deserteur een Feldwebel over de grens gekomen Te Posterholt zijn Zaterdag drie uit Duits chland ontvlachte Belgen en een Rus over de grens gekomen Te Enschede zijn gisteren twee Franeohen aangekomen dieontrtaoht zijn nit het kamp bij Üassel en een Rus die uit Burgsteinfort wist te ontsnappen Door den draad gedood Bij Neeritter is Zaterdag een Duitsohe soldaat bij een poging tot desertieaan den electrischen draad dood gebleven De Batavier VI vrijgegeven Blijkens een Wolff telegram uit Hamburg heeft het Prijsgerecht vrijgegeven het opgebrachte schip Batavier Vï De lading werd gedeeltelijk vrijgegeven en gedeeltelijk tegen schadeloosstelling overgenomen ook werd eea deel van de lading in beslag genomen Een aantal vorderingen werden afgewezen 4I4 OSTAATS L0TERIJ 50 Kt IVofliklngr van Maan lag kl Mei ƒ 15 000 No 16444 ƒ 1000 NoB 1965 3446 12689 en 16283 f 400 3368 m 5040 f 200 No8 27 949 4310 13382 l i99 en 19715 f 100 No8 1291 4058 7168 13833 13888 14170 16331 16 50 ea 20958 LAND EN ZEEMACHT Hr Ms Zeeland Vf rwftcJit wordlt thians dol Hr Ma pantservlpklöohip Xtviland in do eerslc lieilft van Jimi ovor Aniwrilia do roi i naar N di Ind iü zaïl aanvaarden De Soldatencourant Xaair wij vorneroen blijft do tiotda j noourant AïJortlieötaan Nu hot Bijiköwibfridiio t p ntKovolg o vasi de aaJinvniing van do niotio Uujinifl or van Twist lal ingötrokkon i de uiligpvttr van and iro zijdo in staal ft OïHolid Do iSoIdla on courant op g eht dezolfdo wi iïjo voor k gor on vloot to döon voortJiowtawn GEMENGDE BBKICHTEN PrijBeo v n f 7a 85 101 293 318 572 770 882 924 1039 1081 1160 1186 1207 1237 1262 1359 1548 1612 1785 1S73 1957 197 5 2086 20 IÜ 2061 2167 2182 2257 226 4 2318 2402 2441 2492 2502 2632 2782 2814 2817 2816 2852 2956 2 J88 3004 334 1 3530 3536 3647 3664 3757 4041 4146 4a39 4350 4401 4402 4610 4805 4832 48 i8 4864 4905 49 i5 4991 5045 5073 5105 5133 5362 5385 5531 5534 5573 5758 5831 5891 5930 6025 6081 6091 6142 6274 6389 6506 6507 6524 6584 6620 6685 6702 6769 6778 6893 6896 7068 7419 7460 7630 7659 7674 7692 7851 7877 7967 7970 8167 8336 8434 8550 8573 8684 8769 8783 8911 9125 9230 92 i2 9354 9370 9567 9600 9720 9757 9774 9799 9824 9854 10080 10083 10259 1 H19 10460 10474 10702 10776 10832 10880 10911 11038 11064 11067 11128 11396 1143G 11494 11551 11661 11675 11759 11793 11 4 11982 12224 1240 1 12 541 12622 12925 12927 13097 13181 1 3223 1 3293 13331 i 3477 13607 13637 13645 13773 13855 13962 14O06 H014 14070 14152 14213 14265 14291 14310 14324 14357 14429 144 54 14460 14517 14569 14662 14845 14846 14864 14883 14909 1508Ö 15095 15110 15211 15368 154 30 15445 15628 15778 16783 15877 15896 15978 16032 16203 16 318 16370 16404 16584 16597 16780 16930 17017 17051 17106 17120 17126 17183 17428 17446 17544 17553 17830 17876 17887 17945 17994 18O06 18049 18249 18 372 18429 18445 18514 18726 19049 19132 19ÏS4 19191 19364 19375 19379 19392 19408 194 S 19435 19700 19760 19772 19904 19983 30088 20036 S JBSg 2 M45 2CW4G 20823 30931 11268 in a 1I27B mot f70 5o KI 4o IJM y 420 nï miet f 70 11268 m z U278 met f70 o 11938 m z 11980 no 12406 ni 12400 no 12812 niv z 12822 en no SfijB pi z 2 i59 fegcoi plaifl t gebrek worden do NI Hon jj en opgenomen Sportfeesten te Gouda Groote Nationale athletiek wedatrijden Zondag was het de dag van de groote nationale athletiekwedstrijden gegeven door de Nederlandsche Athletiek Unie het Nederlandsch Gymnastiek verbond den Nederlandschen Karfbalbond en den NederlandBchen Voetbalbond onder leiding van N A U Het veld was in prachtige conditie en had van den regen van den vorigen dag niet het nünst geleden Het frissche groen kwam des te beter er door uit en de warme koesterende zon die het den ganschen dag heeft bestraald heeft het veld nog beter gemaakt De wedetrijdea namen te half elf in den morgen een aanvang met een Driekamp voor mannen bestaande uit 100 Meter bardloopen verspringen en speerwerpen Deze wedstrijd was een persoonlijke en tevens een vereenigingswedstrijd wijl van elke deelnemende vereeniging de 5 jeelnemers met ht hoogste aantal punten te zamen in aanmerking kwamen voor een vereenigingsprijs Ër werd met veel animo door de deelnemers gewerkt De beoordeeling van den driekamp geschiedde volgens de tabel van den Olympischen Tienkamp Toen de wedstrijden aanvingen vulde zich de groote tribune en het tribune terrein langzaam met belangstellenden en deze groeiden aan tot een niet onbelangrijk aantal De kleurige toiletten buiten het veld en de flportpakken van de talryke deelnemers binnen de palen gaven aan het geheel een vroolijk aspect Te half een vereenigden de Regelingscommissie en het Comité van het Sportfeest Gouda de vertegenwoordigers van dempers aan een keurigen lunch waarvoor door den restaurateur den heer H H van Heuveln een tafel in de openlucht naast het restaurant was ingericht Aan dezen disch waaraan de groote dagbladen en de plaatselijke pers waren vyertegenwoordigd zaten mede aan de eere voorzitter de heer F W Baron van Tuylt van Serooskerken voorzitter van het Olympisch Comité te s Gravenhage De voorzitter der Regelingscommissie de heer Herra Alex Koert verwelkomde den eere voorzitter Baron van Tuyll en de vertegenwoordigers der pers die hij dank bracht voor hun groote medewerking om de sportfeesten in Gouda te doen slagen Ook voor de komende dagen riep hü hunne medewerking in overtuigd als hij was dat Ie critiek die wellicht zou worden geleverd zou strekken ten bate van het beoogde doel de bevordering van de lichamelijke opvoeding Baron van Tuyll van Serooskerken dankte den voorzitter voor diens vriendelijke woorden en achtte het zich een groot genoegen met de pers aan te zitten welker medewerking niet kan worden gemist Namens de vertegenwoordigde bladen betuigde de heer H A Meerum Terwogt zijn dank voor de vriendelijke ontvangst De pers heeft in deze dagen gewerkt maar baar taak is voor haar een heel aangename geweest Wanneer door haar werk de zaak der lichamelijke opvoeding wordt gediend dan is zü tevreden daarover In den namiddag werden de wedstrijden voortgezet met series 100 M Hardloopen Discuswerpen PolsatokHoogspringen series 400 M hardloopen Speerwerpen Driesprong Kogelstooten 1500 M hardloopen en Estafette loop Ook yHtr deze nummers was er veel animo en zetten de deelnemers hun beste beentje voor Dank zij de goede regeling liep alles goed en correct op tijd af De pryzen werden direct ns afloop aan de winnende deelnemers en vereenigingen uitgereikt Voor Maandag Woensdag en Donderdag en Zatei agavond vermeldt het programma groote nationale worstelwedstrijden onder leiding van den Ned Krachtsportbond voor Dinsdagavond Boksdemonatraties onder leiding van den Ned Boksvereeniging en leerlingen van Toepoel s Modelschool en voor Vrijdagavond Bokswedstrijden van den Ned Boksbond met medewerking van leden van De Vereenigde Clubs te Amsterdam De uitslagen zijn Vereenigingswedstrijd Driekamp Ie prijs Verguld zilveren medaille van de N A Ü Botterdamaéhe Voetbal en Athletiek vereeniging Sparta Rotterdam met 6328 62 punt 2e pry s Verguld zilveren medaille van het Comité Sportfeest Gouda Gymnastieken Schermvereeniging Otympia Den Haag met 5522 65 punten 3e prijs zilveren medaille van het Comité Sportfeest Gouda Rotterdamsche athletiekvereeniging Pro Patria Rotterdam met 4928 85 punten 4e prijs klein zilveren medaille van het Comité Sportfeest Gouda i Cavalerie recruten depot Amersfoort met 4700 47H punt De 5e prijs werd wegens onvoldoende deelname niet toegekend Driekamp 100 M Hardloopen verspringen met aanloop en speerwerpen Ie prijs gouden medaille A van Aken van Sparta Rotterdam met 1571 70 p 2e prijs zilveren kruis P N Sint van NJi U Womerveer met 1567 35H p 8e prijs verguld zilveren nledaille rJ C Wartena VB n N A U Utrecht met 1507 35 p 4e prijs silveren medaille G Treese van Hercules Aünelo met 1491 p 5e prijs bronzen medaille R van den Heuvel van Sparta Rotterdam met 1468 95 p Hardloopen 100 Meter Ie prijs zilveren kruis G Kelder van U D Deventer tijd 11 2i5 sec 2c prijs zilveren medaille R van den Heuvel van Sparta Rotterdam tijd UH sec 3e priJs bronzen medaille J Ut van A A C Amsterdam tijd 117 10 sec en 4e prijs bronzen medaille J J van der Heydt Cav Depot Amersfoort tUd 11 9 10 sec Het Ned record staat op naam van J GrÖseels in 1914 tiJd i04 6 Hardloopen 400 Meter Ie pr s zilveren kruis Productus Horridus van V E U den Haag tyd 68115 sec 2e prijs zilveren medaille H Ankersmit van U D Deventer tijd 58 8 10 sec en 3e prijs bronzen medaille W van Haeften van V E L den Haag tijd 69 Sjö sec Het Nederlandsch record staat op naam van J Grijseels in 1913 tijd 61 2 5 sec 1600 Meter hardloopen Ie priJs zil ren kruis v Riet van A A C AmsterH m tijd 4 min 40 2 6 sec 2e prijs zilverehmjedaille J L Postma van V C S den Haag s üd 4 müi 412 5 sec 3e prijs bronzen medaiile J Voet van A A C Amsterdam tijd 4 lyin 41 7 10 sec en 4e pry a bronzen medaille Tilleman van de Grenadiers en Jagers Den Haag tiJd 4 min 42 sec Het Ned record staat op naam van Jac Keyzer in 1911 tijd 4 min 17 115 sec Kogelstooten Ie prijs zilveren kruis J Ploeger van A A V Amsterdam afstand 11 16 M 2e prijs zilveren medaille G Sjouwerman van N A U Ede afstand 10 60 M 3e prys bronzen medaille sergeant van den Ende Grenadiers en Jagers Den Haag afstand 10 12 M Het Ned record staat op naam van den eersten prijswinner J Ploeger Amsterdam Deze maakte in 1916 11 80 M Discuswerpen Ie priJs zilveren kruis J Ploeger van A A V te Amsterdam afstand 85 50 M 2e prijs zilveren medaille Steinhard van de Grenadiers en Jagers Den Haag afstand 88 87 M 3e prijs br med v d Ende van de Grenadiers afstand 32 77 M Het Nederlandsch record staat op naam van den eersten prijswinner J Ploeger Amsterdam deze maakte in 1916 37 04 M Speerwerpen Ie prijs zilveren kruis M van der Linde van N A U Ede afstand 39 M 2e prijs zilv med A v Aken van Sparta Rotterdam afstand 38 20 M 3e prijs bronzen medaille G Welnen van N A U Amsterdam afstand 37 80 M Het Nederlandsch record staat op naam van J Geersen Amsterdam 1916 afstand 46 44 M Polsstok hoogspringen Ie prijs zilveren kruis Mil van Dobben van de Grenadiers en Jagers Den Haag hoogte 3 10 M 2e prijs zilveren medaille H J Jansen van N A U te Woei den hoogte 3 05 en 3e prijs bronzen medaille korporaal Van de Poll van de Grenadiers en Jagers Den Haag hoogte 2 90 M Het Nederlandsch record is van den eersten pirijswinner J H van Dobben 1916 3 38 Vj M Driesprong Ie prijs zilveren kruis J C Wartena van N A U Utrecht afstand 12 60 M 2e prijs zilveren medaille K Koffroth van Hercules Utrecht afstand 12 35 M en 3e prijs bronzen medaille W A Rüneveld van Hercules Utrecht afstand 12 27 M Het Nederlandsch record staat op naam van den eersten prijswinner J C Wartena 1916 13 02 M Estafetteloop 4X100 Meter ie prijs verguld zilveren medaille van de Ned AthletiekUnie Rotterdamsche Voetbal en Athletiek vereeniging Sparta Rotterdam tijd 47 2 5 sec 2e prijs verguld zilveren medaille Comité Sportfeest Gouda Athletiekvereeniging V E L 1 Den Haag tijd 48 2 5 sec 3e prijs zilveren med Athletiekvereen V E L Il den Haag tyd 48 4 5 sec en 4p prys klein zilveren me daille Goudsche Cricket en Footballclub Otympia Gouda na loting met de sportvereeniging Grenadiers en Jagers 1 Den Haag tijd 50 215 sec Het Nederl clubrecord staat op naam van U D te Deventer 45 3 5 sec De verrichtingen zyn hier zeer goed geweest wel zijn geen records geklopt doch men verlïeze niet uit het oog dat men pas aan het begin van het seizoen staat Zoo liep Kelder van U D zijn 100 M in 11 2j5 sec een tüd die zeer gunstig is Wel jammer is het dat Gryseets de record tooper hier niet aanwezig was wy hoorden echter dat hij voorloopig niet zou uitkomen In de 1500 M won van Riet die met Postma vanaf het begin de leiding hadden en een voorsprong van een paar meter behielden Het mooiste was echter de estafette waarin Sparta de baas bleef Jammer genoeg liep U D iet mee Met springnummers verbaasde v d Heuvel van Sparta een ieder door in zijn 3e sprong allen te kloppen met 6 31 M terwijl Wartena in den driesprong 42 c M onder zijn record bleef De prestaties van de Goudsche deelnemers allen van Otympia zijn voor deze eerste keer bemoedigend geweest Wel brachten zij het in de persoonlijke wedstrijden niet tot een prijs doch in de loopseries werden gunstige resultaten behaald allen waren 2 of 3 Duijm bleek de man te zyn in zyn 3 kamp lOO M bracht hü het tot 12 sec als no 2 zijn Ie speerworp werd in het laatst verbeterd en eindigde hij als 6e van de 35 in zyn sprongen weib hij minder gelukkig en hü bleef ver onder zyn bes ten sprong 6 06 n l 5 80 M Ook Assink liep in een vlotten stijl en hij maakte zyn 100 M in 12 1 10 Werden geen afzonderlijke successen behaald in de estafette behaalde de ploeg Duijm Assink de Graaf v Schenderen voor Olympia een succes en maakte zü zich met denzelfden tijd als de Grenadiersploeg meester van den 4e prijs Het overgeven van den stok bleek hierbij nog n struikelblok daar t eenmaal oponthoud veroorzaakte en de tijd heel wat beter had kunnen ziJn Met duchtige training kan de Olympiaploeg het nog wel verder brengen Onze gelukwenschen echter voor dit begin Jammer was het dat niet meerdere Gouwenaars mededongen ook bü de andere clubs zijn toch wel goede loopers Als propaganda is de dag van gisteren prachtig geslaagd er is op dit gebied in Gouda echter nog veel te doen wü hopen dat deze propaganda vruchten zal afwerpen KENNI8GEVING Geconserveerde eieren De BURÜKMEESTIR wn GOUDA tlgl de aandttoli van bolanHlioobendon o i do navoigtiuk art kp oa an d door d i WinU or m Laudbo iw Mjverbeid en Handtd vaölg de rogoling voor ln t oon tTVw ron van l Oling oiiriron Artikel 12 naklvoiT on InAtflÜileJ ft dio van d ior ort enii iiig oioron w iitaohm to bo tr ick n om dozo zolf to ksdken en in oigon liwlrijf lé orwerk q luortf n hnniw JMH treffendo aanvra i indienen bij hot BosUuir dw l iervereonigiUig Amersfoort StoMMi van dor HsigwJaan 1 door bt iiïiddoling an oon fflro Hiffl Doai groriMioff bohowon dte oritemiiiig van Ri tkHconrtitLswie van ToeoJobt op de 1 iervoroenJging on d o ï luiioivoeveroeniglng Ariikel 13 Do levoring van dezo eieren gwwbledl tboor d i i inrVOT eni 4i van de BtotnpiihnJzon af aan den jjroel or logon f 8 35 voor 100 kipeiortti m 19 50 voor HX eoitdcnoiioions golmonl frftnoo sla ion van ontvang st tn inclusiof verpaJcking do ri deo der verzending i voor rekening voji den onitvflnftw Po ren wordon golovord in KiMcm van 1200 stuks in goed droog on roiikolooi verpaikkingwn t Ti al do kdpciiercn hebbofl eon g iifi liU i l go wicht vaji ten nrfnsto 57 K C por lOOÜ Wannota oeno parÜj eieren naar hoi oord l van d n gipoeöl r niot aan dwse olacbon volldoot ii hij vcirpUclU hiorvan h nnon 24 uur na oiul angöt tdtigr inedudwtingi te toon aan het Beetuur der Ilerveroioniging tu Auiorsfoort De i iorveroe niging zal wannoor geen ovorecnetemlmn kan wordm vorkregwi door wn üoimiiiaflio van arldtiaigo laten uitmaken hi hoovorFO do lilaclrt gi grond was Wannwr do klaolrt gcigrondi blijkt wordon de oioron tori gononie M ifii geoft ae iorvoroenigiing cBaaraaa e i andn po berfteanining Hot Stcmpc hule dat do parlij a Unurdo i aanMprakofjk voor do doainilt vooatvlooioiid scha tp Wanneoado conftiiiiwtle ain arbllrag Mfc kla ilit onge grond acht nJOi t dki kalkor de partij oioron aili9 good ontvangoji Do ko en van aa dtrago wordien gedra ion floor d in liet ongolijli goMl ldy partij Do fePo rier lovoirt de mvm fraflioo bniaiaan d o alnounors legen f8 50 a or 100 kipiicnm en t O ftO per 100 oondonoioroji ArtdkW 14 Do tiitirm w ke Voor rokenSng van die i V nreonJ ijig door de bproepükal iera wordon gokoilkt of voor rok iiln 5 van do i rv oenliging in do koelhuizen worden lii M ssa zirn iHwtnnd óta in liet tijdN ak 1 Sej toinl or 1917 tot 1 April 1918 to wonïpn ftolovenï a einzi h aan lmkk rB A IndustrioBn Mo oontra toii oor die letverin van geconservts rd olPniii nitfhiiteïul lm g ffffiiiko in liiin l pdTi f raot do I ilervprooniging hi lihni ttfgorftotoji Dozo oonlractwi inooton iiflii d go ikeHirlng r RijlflWOHaBiflprlp van i ooyicht op do Mervweoniging on do Pliii ruvoovtTeonifcin wordt n ontltTworpoü Artikel to Aan bakk r of lndii rWn Aie mot do I iorvoroeniging een oomtraot aJü bodoeld ia artikol 14 hobbon aangedaan zullon do oioTon dioor ik I ierviirofnlgfiiijf wordden gdmonl Ipgeni f9 35 per 100 kipeioren on f 10 l5 pi r lüO opndi neioron in kielen van 1200 stnkrf fra i o gtfliKH nto on inolnwaiof oinl aHege Van lovoring in liii l4n van fiOO en 300 KtnkM wor lon do prijzeti n t re p clievoti ik 5 on 1 5 ooni p T 100 stiiki verhoogd 1 o Tr7 omllng gonohirsH voor rkfïoo von ikn ontvanger Do eieren moettsi worden verpakt in Beft Hi ko sterke ki ton m h ffowl droogi rouktioos viTiwdUdnoWnate Nad oro liopalingoii voor levoringi dozor oiorni zullon in hot deHbetreéfondo oontraplit wontoft opjgi nMnon Artikel 17 1 0 bakkoi of indlii ii t n dio bij d Kiitorvi roon ifeing oonlracfin hobl en afge ioton voor do lovoriog van kalkoit roH i ier f roenlgiag ooniraoten hebl on aangogoan voor do levoring van kalked ron znllen wanneer zij tcveiw op aadöro wijzo HflgwringBoierfn lirtrfkko n en écz b i sij iiinion voor hH kaiken hdzij zij zoK kaJk n of znikrf door andoren laten doon van olko vorderi letverantio van Kog ooringBineren worden iiUgesIoten erwijl dt geftlotm contracten ai lg zullen wordiii vorMaardi loiidia dtn 3 MH 1917 De KurgieBieorter voornoemd R L MARTI W S STADSNIEUWS GOUDA 21 Hei 1917 De Gemeenteraadsverkiezinfeo Naar de N R o 11 C r t meldi is in de jongste vergadering van de R K Kiesvereeniging de vraag besproken of men bij dea s gameenteraadsverkiezingen zoQ kunnen werken in de richting der z g Godsvrede Na veel debat werd met algemoene stemmen aan het beituur machtiging verleend in samenwerking met de anti rev partö den strgd tegen liberale overWsching met aile kracht te voeren Is dit bericht jnist en wij hebben grond om aan te nemen dat gpeciaal de a r kiesvereeniging op een verkiezing aanstuurt dan zullen wij binnenkort dus weer een gemeenteraadsverkiezing kunnen tegemoet zien Aan de beurt van aftreding zijn in district I de heeren C W van de Velde en P C Broekhuizen in district II de heeren E van der Werf en Dr B J BroekhaiJBen en in dis trict ÏU de heeren N A vanjer Heo en K U Jongenburger De nieuwe Kamera Naar w J met sekerhvid verneiaen lal hedenavond wn SlaatsbUd icpubüceerd werden waarbij zullen worden bekend gemaakt de data betreffende de sluiting van de zitting der Stelen Generaal en ontbinding van de belde Kamers zooinede de data der verkiezingen voor beide Kamers De sluiting sal pUals hebben op Dooderdag 24 Md S uur n m De ontbinding der Kamers op 27 Juni de verkiezing voor de Eerste Kamer op U Juni de verkiesInR voor de Tweede Kamer op 16 Juni de herstemming op 2Z Juni De samenkomst der nieuwe Kamers In vereenigde vergadering saJ plaats hebben op 28 JuBl Tweede KamerverkieiInK Voor de a a verkiezing van de TweMle Kamer zal door de S D F candidaat worden gesteld de heer Winkoop Kaas Order en contra order van de Kaasvereeniging Het Bestuur der Kaasvereeniging berichtte dd 19 Mei aan de Kaaa exporteum in hare circulaire no 36 dat de maatregelen ten aanzien van het vriJ exportrecht dat na 28 April is beschikbaar gekomen tot nader order biyven gehandhaafd zooals die xün voorgeschreven in de circulaires Kaasexport no 33 en 34 Dit vrU exportrecht mag op geen enkele wijze verhandeld worden De claims serie A die nog in omloop sün of die nog worden afgegeven mogen uitsluitend gebruikt worden voor aflevering van den voorraad vrü exportrecht op 28 April Verder vremeldt de circulaire no 35 Met ingang van Zondag 20 Mei is de verdeeling van het exportgedeelte van productie en inkoopen zooals wü die het laatst gaven in onze circulaire Kaasexport no 81 van 21 April 1917 gewyzigd Op honderd procent van het exportgedeelte van productie en inkoopen rust 4ran 20 Mei af E F verplichtingé Hiermede trekken wü tevens ons advies in om geen kaas te koopen of te verkoopen zoodat de geregelde inkoopen weer zonder gevaar een aanvang kunnen nemen Deze mededeeling houdt dus in dat alle exportkaas vanaf 21 Mei 1917 bestemd zou zijn voor Engeland zulks blükbaar op grond van de nog niet verkregen overeenstemming inaake de prüastelling van de kaas voor Duitschland met D H H verplichting Heden echter vernemen wij dat het Bestuur der Kaasvereeniging den kaasexporteurs telegrafisch heeft bericht dat de mededeeling betreffende het exportgedeette voor Engeland wordt ingetrokken voor enkele da en en dat de verdeeling van het exportdeel van de inkoopen en de productie bl ü f t 40 E F en 60 Voor vrüe export Dit vrüe exportdeel 0 mag echter niet verhandeld worden De Kaasvereeniging adviseert ten slotte gedurende vier dagen nog niet te koopen De conclusie op de circulaire en het telegnam s dus dat gedurende vier dagen althans de toestand bluft zooals hü vóór j l Zondag was Nekkramp Gisteren is hier in het Van ItersonZiekenhuis aan nekkramp overleden een lÖjarige jongeman U v d Berg wonende alhier Eindexamen Gymnasium Bg beschikkiag van den Minister van Binnenlandsofae Zaken is bepaald dat het eindexamen van het Oymnasinm alhier zal gehouden worden op 23 25 en Juni Tot geoomitteerden onder wier toezicht het examen zal worden afgenomen zgn benoemd dr J te Winkel boogleeraar gem univ te Amsterdam 9r W Galand en dr A A Ngtand id te Utrecht Corrigendum In het ingezonden stuk in het nam mer van Zaterdag leze men 2e regel vanonder kollegialiteit in plaats van kwaliteit SCHOONHOVEN Omtrent de doodsoorzaak van den 60 jarigen Jac Croen die Woensdagavond in den Zaagpolder dood gevonden werd tut men volgens de S Ct nog in het duister Het lijk is naar Rotterdam overgebracht om daar gerechtelgk geschouwd te wordeil fl Tot directeur der Rgks Normaallessen is benoemd de heer W Brouwer alhier Tot onderwnzer aan de Rnks Kormsallessen de Heer J T P Kalkman uit Bergambacht 8P0BT Voetbal Uitslag van gisteren Kampioenschap van Nederland U V V Be Quick 1 1 Goahawl Willem 11 1 1 ld 2e kl V V A Aiax A 0 8 Dor drecht R P C 2 1 ld 8e kl T O P R C H 8 4 Storm vogels Z P C 0 1 Promotie 2e kl i A P C Peü noord 1 2 t Gooi S W 2 0 Buiten de eomp NA C Spart 1 1 Enschedé Amstel 3 2 Eng Geint Beir G t 1 1 L V V dt Sportman 0 Alphen Dulncom binatJe Haag 1 Goudsche Voetbal Bond Ie klBSs Gouda 2 T O P $ 9 1 Zwaluwen A W 4 1 Alphen 2 Boskoop t w n o 2e kl Gourta 3 Woerden 8 5 1 Overzicht Van het zweetvoetbal van gisteren is het meest vermeldenswaard dat de pretendenten voor het kampioenschap van Nederland geluk speelden waardoor U V V nog niet Koo heel zeker is van haar kampioenschap terwül Ajax A dat van de 8e klasse behaalde K C H was gisteren op bezoek bÜ T O P en wist heel gemakkelük met 4 2 te winnen Het elftal van R C H heeft schlttawnd tactisch gespeeld waartegen T O P al heel weinig had in te brengen De Haarlemmers maakten aeer mooie doelpunten hun doelman heeft echter de tegenpunten op i n geweten In den Goudscben Bond badden Gouda eUtallen succes door T O P 2 met 9 1 en Woertlen 2 met 5 1 te kloppen Zwaluwen deed het ook niet onaardig en bleef met 41 van A W In Alphen kwam Boskoop ook than weer niet opl Nu deze 4e maal is het toch seker een 5 01 Zwaluwen A W 4 1 Reeds direct tree tt Zwaluwen aanvallsnd op doch de A W doelman eet zün plaats en houdt er keurige Schoten uit Het spel gaat zoowat gctük op en eerst na 20 minuten weet van Maaren na keurig passeerm aan de Zw de leiding te geven Na rust ia de Zw steeds de meerdere en weet dit ook in doelpunten om te zetten Het tegenpunt van A W komt uit een goed genomen strafschop De doelman van A W het beste Het Zwaluwen elftal combineerde somtijds hael aardig doch het werd wel eens te ver doorgevoerd Atphen Duin combinatle 1 3 De Dnin eombinatie pakte direct flink aan en weet voor rust de stand op 2 0 te brengen Na de rust gaan de belde partüen meer gelgk op terwül het einde komt met een welverdiende 1 voor de Hagenaars Niettegenstaande de warmte werd er toch pittig ge8peeld De ontvangende club speelde met 6 invallers Uit Alphen De uitstag vawde uitstekend geslaagde propagandawedstrüden op Hemelvaartsdag van Alphen is Alphen 8 Het Oosten R dam 2 Gmaf Wilem 2 Haag V V C Voorburg S 0 t Oosten V V C 1 S Alphen 2 Graaf Willem 2 2 0 na verl Lawn Tennis Het is T I OJ gisteren gelukt het Al hensche T E A N te verslaan Met 6 2 bleef zü meester van het terrein Hiermede is het grootste gevaar om op de laatate pLaats te geraken wel bezworen en we kunnen dus zeggen dat de Goudsche I awn tennissers niet de allerminsten in den N L T B zyn on het door ü rig trainen misschien wel tot eenlge hoogte kunnen brengen De uitslagen zün Heeren single E Grendel slaat W L Stokhuyzen 6 1 6 1 P Oosthoek slaat C H W Heusden 7 6 8 6 6 4 Dames single Mej Ph Bub slaat MeJ van der Kloot Meüburg 0 0 7 6 Heeren double E Grendel en M M Schim van der ÏMttt slaan P Oosthoek en C Korteweg 6 2 6 2 Damea double MeJ van der Kloot MeÜburg en Mej E J van de Unde slaan MeJ L Jonker en Mej N Wessels Boer 6 0 6 2 Mlxe l double MeJ Ph Bub en M M Schim van der Loeff slaan Maj E J vm de Linde en C Korteweg 6 4 6 2 MeJ L Jonker en C Jonker slaan MeJ van der Kloot Meyburg en P Oosthoek 8 6 10 Marktbsrlohtan Rotterdamsche Veemarkt Van 21 Mef Aanvoer 489 vette runderen 218 vette en graskalveren 1477 varkens 161 schapen en lammeren Prijzen Runderen Ie kw 128 2e kw ƒ 100 3e kw 96 Ossen Ie kw ƒ 120 2e kW 108 3 kw 90 Kalveren Ie kw ƒ 160 8e kw ƒ 115 8e kw 88 Schapen lo kw ƒ 78 2e kw ƒ 70 3e kw 6 Urnmeren Ie kw f 82 2e kw ƒ 80 varkens la kW ƒ 100 2e kw 100 Se kw ƒ 90 licht soort Ie kw ƒ 80 2e kw ƒ 70 Handel redetük Gnwatenvelllaf Nieuwerkerk a d IJsel 19 Uei De prijzen waren Ëog komkommors f 16 18 50 dito 2e soort f9 12 20 kleine halve dito f 6 80 8 80 sla buitenland f 340 5 20 dito binnenland f 2 10 3 60 dito 2e soort f180 1 80 per 100 dito vellen 16 40 o per kist komkommerstek f 14 17 per 100 K G selderg f 3 per 100 bos postelgn f 18 50 per 100 K Qt LAATSTE BERICHTEN Getorp Kieerd PAHMS 20 Mfi Ufi ooiiiBohlp rol Ijtrt liM door df marine gt oliarterd woo tn fill oautaJ iti iUt irefi al pa wngiierti aan IjuonI hsd i op 3U April iu dt MkkWJandteiho Zw gtKorpedwnl Ir zijn i uM m c ni omfC otnw Telegrafisch Weerbericht Hoogite barometinUnd 77e 7 M Stookholm UuwBte barometettUnd 7 6 t ZuidOultKhlud Varwuhting tot den yolinuton alrond Krachtige tot matige ooatelllke tot nüdooitelUke wind meoat licht tot h bewolkt droog weer behoudens kamt op onweer in het Zuiden ieta wianner in M mwtda