Goudsche Courant, dinsdag 22 mei 1917

Ms m te ricli ern tot een oorreBpond ent v i den Bpionoagedientri Deze bnieTein aoudeo milviair aanwijcingeo heWieii hervat onitreiii 4a riohliag door Fnaneohe en Brilsehe troepen van til de stattono Dole Dijon en Ljon geOonirn Mfl verdediger van den beklaagde fungeerde mr Albert Prieur Hbl RMwteldief geiwkt I e recliurche te Uelït heeft aangebmid4 n een berucht riJwie ldleJ zekeren J uk s Hravenhoge op het oo renil tik dat hij een te Zoeterroeer gewtolen rijwiel traoltiie Ie verkoopen Hij is naar Üoetoruieer gelranflporteerdt In beslag genomen Wegeaw een op 2 5 Maart j l in d vtfAieherahaven te IJmiüden plaati gejiad htibbenxle aanvaring tuöfichen den BtoQniirawler Nelly en deo KatinijkBChen trawllo ger Katwijk a Rim iU ia laniHlgiïiOMiiKi vaartuig gereclitolijiv in iilag geniouien Voor de aan den traw Ier toegebraelile weliade en lu t tijdfverlie v ordt een U dirag van f 3 1 000 gervordierd KrasI Toen eeni o koiiiliiidcffien te DUi perlo een pflrtij vet ent weJkc smokkelaar over de jfrena wildien brengt m bt lag naineiL inaakie een milUaiir van Ae DultHolue grenswacht alch hierover zoo boo dat hij op de kouiknie e a whoot gelukkig zxinder hen te treffen Hoe het befioorde te z n VolgenB een zoo beirouwbajem gidh aU l e Ned erlandMche Tiiimlwu walnianak lamengtt teld door de lieefen li A 1 lean per van Ma leii en L H Olaaaseii iM iM lioorde er op de hier volgende da tiunis in een belioorlijk voorjaaj het volgende te gebeuren 17 Januari Speenkruid oatluik 20 I miari Sn Miwklokje in knop M Jaiuiian Pcfperboampje bloeit 11 lannarl Ja anj9Cbe kweekpeer b oeit Il l eluruan Zwarte lijster Kingt 11 l el niöri Aln el bloeit 11 1 Hliniari AardtWiak verskdiijnt 2 I ebrnari Wilg bloeit 2 i Februairi i l bloeit 1 Maart Speenkruid bloedt f Maairt kievit koinl H Maart Bonje kraai vertrekt n Maart Paarde ilocin bloeit Ui Maart Ooievaar komt 17 Maaat HouldmJI ept 2 Maart Vlier in blaé 2i i Maart V leenmiizen vertfuliljnenï 2 Ond r vroede mannen In den Kaad van lipendaun kwEuii tilijkons bet veir lag in de oedkoo pe l nmi t de kwertie der voedt e voorzu ning Ier wprake Ilnnrbij ble k vani versühi l in opvaLling van de zijdC der r aiduiuden ten opziohte van meewerking Zoo zeide de heer KoH o is AIh ik li v 30 iiiiorgen girasland bezat eii de guiiieenite hatl een etak noodig dan zou ik een stuk afi aan gerekend tegtii de opbrengMt van het overige gra i iand Zou er nii anand in d e geineenle zijn düe op behoorlijke voorwfijinlen e Mi muk land zoti willen afwlaain iMarttigenover Hteldw wethouder J aktBuan Ik heb zelf grond dSe over aii beat voor git chikt Is maar al wan Ia ook U i maal wethouder do gemeente kre ig livt an mij niet voor e i koop ie alle n verschrikkelijk d iur zou ik den Krond afslaan 0V Een Roomache H B S Te Kotterda n in onder Icddmg van een l i lvend finanoier op aaii iiichtlngi van den iken Tbieir een vereeniging opgiericht tot liel iioht en in tand houden van HoomsK ie gi mAhiia B sobo U ifi en Ivcea De bedoeJing js cKt jaar iiiofe Ie beginnen met een ItoombeJie H De Pheeda met Ijjnkoeken aangekomen Het Hlooort licLp Pheenia van de firma Van Mevolt Midriaan Co Ie Holterd in ia g ister aidöar uit Baltunore aangikoiiien niet een laat be taamde uil 2 i 7 i za tken lijokoeken v an het MaaL statton te Rotterdam ziin aajigelioiiden W en H dlie in sobildfrijen dmizend wlukjes zeep haddf n verborgen om ze uit te voeren iindef Reenbergen N Ua s op den opeiibartii weg een aiootnl gepleegd De di ie l roederB Majijn Lindert en Piet Kr keerdlen per rijviiW vtin een io tje van IJergen op Zoom over Moorstraten imar M g iliuoht de Kraibbe tJ rug waar iij woonaolitdg zijn p kortPïi afrttand tol luui woninc genadrrd werdui zij eenskMpB van hun rij ek ü getrokken eu met mw em toegetflkeid waardoor zij m h drie zwaar werden gewond De 2Ji jarige Linderl Kr IS rwdb aan zijii wonden overleden Hij had een doodeiijk steek in het ondierlijf De drie gebroeders Kr waran allen in niijütaaren dieast Kolennood De kolennood i te Kiwoliodfl maar ï Gisteravond U e 8 uur werd op I P tuBöohen Mk 9pS n het lijk jtevond i van den 34 iari e n ee £r M kepc JobliDOf dip door ek oige uitlatingen vordoniting liad R U w t itl in bei leise gunanicn 0 i tail ooigtHiihUk tlal hij in Pf aaitilnini ri van dm fi ni iaal wei dpn ontwapend OOSTENRIJK HONGABUE Aanvaring In den nacht van 10 op U April zyn op den Donau ter hoogte van Teteny een pereonen en vrachtstoomboot met elkaar in aanvaring gekomen Omstreeka 30 personen zijn omgekomen ongeveer 20 zijn verwond Het juiste aantal ia nog niet vaatgesteld en de oorzaak van de aanvaring evenmin BINNENLAND Bijzondere maatregelen met betrekking tot de lichting 1918 Ingekomen is een wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende byiondert maatregelen met betrekking tot de lichting 1918 In de vergadering der Tweede Kamer van IS Februari 1 1 heeft de minister van oorlog toegezegd te zullen overwegen welke maatregelen alsnog zouden kunnen worden genomen om de dienstplichtigen van de lichting 1918 die naar de gewone bepalingen landstormplichtig zouden zijn gewor den zonder bij de militie diensttplichtig t zijn geweest bij of na demobilisatie van da militie naar den landstorm te doen overgaan Het overleg dat hij daaromtrent met zyn bij deze zaak mede betrokken ambtgenoot heeft gehouden heeft geleid tot de indiening van het thans aangeboden ontwerp De leidende gedachte bij de aamenstelling van het ontwerp i geweest deze het beoogde doel te bereiken op een wijze waarbij de normale gang van zaken zooveel mogelijk wordt gevolgd Vandaar de strekking van het ontwerp om de vrijstellingen die zouden vervallen wèl te verleenen en het recht op vrijstelling voor zooveel volgens de Militiewet de militieraden daaromtrent uitspraak doen ook nu te doen beoordeelen door die raden een en ander met deze afwijking alleen dat de meeste vrijstellingen later dan gewoonlgk zullen worden verleend en dat zy niet dadelijk zullen ingaan Van de bevoegdheid tot het iabi iJK i van bezwaren en het instellen van beroep tegen gedane uitspraken zal op de gewone wyze gebruik kunnen worden gemaakt De bedoeling bestaat om nadat de pro vinciale adjudanten en de burgemeesters het voor de indeeling en de oproeping noodige gebruik hebben gemaakt van de registers waann de keuringsraad zyn uitspraken heeft vermeld deze registers aan de militieraden te doen toekomen en alsdan de zitting dier raiien te doen aanvangen vermoedelijk in de maand Augustus ten tijde of ongeveer ten tijde waarop de militieraden gewoonlijk hun tweede zitting openen De overgang naai den landstorm behoeft in de voorgestelde wet niet te worden geregeld omdat de vrystelling reeds zal medebrengen Ontslag uit den dienst by militie en dit ontslag tengevolge zal hebben dienstplicht b den landstorm Ten aanzien van diegenen die op het tydBtip waarop de vrystelling ingaat nog met bij de militie mochten zyn ingelijfd is een bijzondere voorziening voor hun opneming in den landstorm evenmin noodig Ook hun landstormplichtigheid vloeit dan reed uit de landstormwet voort Voorgesteld wordt de wet van 22 Februari 1917 Stbl DO 224 te wijzigen als volgt Art 2 wordt gelezen als volgt De vrystelling van den dienst verleend wegens eigen vrywilligen dienst broederdienst aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders kostwinnerschap of toekomstige woonplaats in de koloniën of bezitting en dea rijks in andere werelddeelen gaat in op een door Ons te bepalen tijdstip echter niet later dan het tijdstip waarop de in art 11 bedoelde werkelijke dienst eindigt Het bepaalde in het vorig lid geldt niet ten aanzien van vrystelling verleend na het eerste de in dat lid bedoelde tydHtipp n Dit laatste lid is opgenomen omdat het anders zou zijn alsof vrystellingen verleend na het in dit lid bedoelde tijdstip terugwerkende kracht zou hebben Art 4 wordt gelezen als volgt De militieraad doet alleen uitspraak omtrent vrijstelling van den dienst MaximumprUzen De Minister van Landbouw heeft de volgende maximumprijzen vastgesteld A tarwe en roggezemelen ƒ 18 per 100 K G tarwe en roggeg rind ƒ 18 per 100 K G tarwe en roggegries ƒ 22 60 per 100 K G reinigingsproducten uit rog e en tarwe als tarwepunten voertarwe trieurhaver trieurmais roggevoermeel ƒ 19 per 100 K G Toor zooveel niet gedJstribaeerd doorde ToewjjzingscommiMie voor veevoeder B Bepaald dat de onder A genoemdeprezen z n inclusief baal franco laatatespoorvegrstatlon of veer De verdeelinc der viachaanvoeren Men seint uit Umuiden De overeenkomst tUMchen Mederiand Engeland en Duitschland in zake de verdeeling der vischaanvoeren alhier is gister in werking getreden Nadat van den aanvoer de hoeveelheid voor binnenlandsche distributie benoodigd was afgezonderd werd aan den vrijen handel gelegenheid gegeven v66r te koopen mita men niet onder de voor Engeland en Duitschland vastgestelde prijzen inkocht De reiteerende hoeveelheid viach werd daarop gelijkelijk verdeeld voor uitvoer naar Engeland en Duitschland Kamerverkiezing den Helder Vooi de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer in het kiesdistrict Den Helder ter voorziening in de vacature ontstaan door het aannemen door mr Th H De Meester van zyn benoeming tot lid van den Kaad van State is naar wy vernemen de candidaatstelling bepaald op Donderdag A Mei a B de stemming op Dinsdag 16 Mei d a v en de eventueels herstemming op Dinsdag 22 Mei d a v De echtgenoote van den G G De landvoogd heeft volgens de Sum Post voor mevr Van Limburg Stirum een landhuis laten inrichten te Lembang wyl het klimaat te Tjipanas van nadeeligen invloed JH op haar gezondheid Lembang ligt duizend voet hooger CrlsiBiiiaatregeleB Havermout Naar aanleiding van het bericht in de nieuwsbladen van 7 April dat door het Distributiebureau in Den Haag consent is verleend voor het verbruik van 10 000 K G havermout als voeder voor paarden wordt van bevoegde zijde medegedeeld dat dit een partij betrof welke per s s Soestdyk uit Amerika is aangevoerd en gedurende de reis die door een oponthoud van zes weken m een buitenlandsche haven is vertraagd tot broei is overgegaan weshalve lij voor inenschelijke consumptie ongeschikt 18 verklaard UIT DE PERS Mr Kolkman en de Kamerverkiezingen Oud mmister Kolkman kan zich niet vereenigen met het voorstel de Kamerverkiezingen dezen zomer te laten afloopen met enkele candidaatatelling Met zijn toestemming heeft De Gelderlander den brief opgenomen dien hij daarover aan de R K Kiesvereeniging Hecht voor Allen te Nymegen geschreven heeft Mr Kolkman schrijft Tegen het advies laat zitten wat zit heb ik vier bezwaren Ik laat het geheel persooniyke wat er voor de Kamerleden in kan liggen geheel buiten beschouwing lo wat zit er achter Ik weet het met maar vertrouw het niet Het is uitgegaan van de liberalen Zy namen tot de bespreking der bonden het initiatief Wat bedoelen zy daarmee Zouden de liberalen het ook hebben voorgesteld als de recbterzyde in de Tweede Kamer meerderheid was geweest Dat betwyfel ik sterk en daarom wantrouw ik de gehoeie geschiedenis 2o Het IS geheel in stryd met den geest der Crondwet Er wordt in de Grondwet eene ontbinding der Kamer voorgeschreven wanneer er eene wyziging in hare bepalingen is gebracht Het doel daarvan is het land te laten uitspraak doen over de voorgenomen wijziging Laat zitten wat zit gaat daar lynrecht tegen in lo Ik vind het in de gegeven omstandigheden om een zacht woordt te gebruiken eenvoudig potsierlyk Wat is het geval Wy maken eene nieuwe Grondwetsbepaling aardoor allen manneiijken ingezetenen behoudens enkele uitzonderingen het stemrecht wordt verleend Maar daarenboven wordt ook het stemplicht ingevoerd Men wil dua dat alle kiezers in het vervolg op verbeurte van een boete zullen gaan stemmen Maar aan de kiezers van tegenwoordg die volgens de Grondwet moeten uitspraak doen of die bepaling in de toekomst gelden zal zegt men laat zitten wat zit ra a w bemoei u er maar met mee en blyf kalm thuis Waar is hier de logica 4o Wij zyn eene politieke partij Het is m i voor elke palitieke party plicht om voortdurend haar invloed op e lands zaken te oefenen Anders pleegt zy zelfmoord of bewyst zy ten minste overbodig te zijn Maar vooral moet zy optreden als haar de omstandigheden even gunstig als zij b i de laatste verkiezingen in 1913 ongunstig waren Toen was het tarief aanhangig en de linksche groepen hadden er de noodige leugens om heen geweven Thans lo leeft eene algemeene overtuiging dat men in 19i j is beetgenomen Niet alleen wordt het tarief nu anders beoordeeld maar de Unkache verkiezings agenten ambtenaren openbare onderwijzers enz enz zyn woest ontevreden 2o over de regeenngamaatregelen met de crisis in verband staande heerscht algemeene ontevredenheid Terecht of ten onrechte dat doet er niet toe maar de ontevredenheid is er 3o de belastingbiljetten worden meer in aantal en veel hooger in bedrag Dat is de zenuw waaraan de Nederianders zeer gevoelig is de zenuw doet thans verschrikkelijk pijn 4o er is klimmende oneenigheïd onder de liberalen Van Houten c s gaan ten strijde en ook de palstaanders voor het openbaar onderwijs roeren tich En nu vraag ik is het voor ons nu geen plicht om oft een rechtsche Tweede Kamer aan te sturen De omsUndigheden war n nooit Z 6 gunstig Waarom Ridderkerk Utrecht Amers JU foort Beverwijk Eiuchede e a die in 18 verloren werdes zonder strijd te abandonneeren nu de kuis tot herovering groot is Heeft de regeering zelf niet den politieken strijd gewild door 4iet bestand te verbreken en de ouderdomsrente door te drijven Wegens dit laatste geef ik den ook niets om de afspraak die gemaakt is dat geen politieke onderwerpen in de Kamer van 1917 zullen worden aanhangig gemaakt Het bestand en de ouderdomsrente maken my voorzichtig Ik wil niet voor den tweeden keer een stok tusschen de beenen geworpen hebben Wat hebben wy daarenboven te verliezen mets te winnen veel Krijgt rechts de meerderheid waarom dan geen rechtsch Kabinet Eventueel een Nationaal Kabinet waann ook rechtsche persoonlykheden Nu weet ik wel dat eerst na de definitieve aanneming der G W s herziening de belangrykste tyd zal aanbreken Maar ik wil reeds dadelyk een oog in t zeil houden Het evenredig kiesrecht moest ingevoerd de schoolwet volgens een nieuw G W sartikel voorbereid Zouden een paar rechtsche dwarakykers daarbij misplaatst zyn Vertrouwen in de toekomstigen wet ver zegt men Woorden phrases alleen vertrouwen in den wetgever die het met mi eens is Er zyn reeds teekenen van uitstel d r onderwys regeling gewest de 3 jaren die zyn aangenomen worden al aangevochten De Meester in de Kamer Troelstra en Handelsblad Om financieele redenen zou die termijn zoo zeggen ze kunnen verschoven Daartegen wil ik waken vaii af den eersten dag en controle oefenen op den eersten stap EERSTE KAMER Algemeene beschouwingen Staatsbegrooting De heer Polak s d a p huldigt bet kabinet voor de werkzaamheden betreffende het algemeen kiesrechten staatspensioen en voor de wijze waarop het tot dusver ons land buiten den oorlog hield Spr dringt aan op snellere inlichting bij aanhoudingen en torpedeering V in schepen althans behoorea do kamerleden op de hoogte to worden gehouden en bepleit controle van het parlement op het buitenlandach beleid Uitvoerig bestrijd spr de aan den oorlogstoestand ontleende argumenten tegen de grondwetsherziening Een andere lovensmiddelenpolitiok dan de Regeering volgde zou niet mogelijk zijn Spr deelt niet de critiek op Minister Posthuma maar er zijn toch dingen die anders hadden kunnen zijn brandstof voorziening turf aanmaak had grooter kunnen zijn In de eerste plaats ha jMLyoor den teelt van voor het volk noodige landbouwgewaaaen moeten zyn gezorgd Nopens de finantieele politiek ziet spr geen uitkomst dan door een staatsmonopolie Hij rraagt de instelling van een algemeene commissie voor ondeizoek van het vraagstuk ötaatsmonopolie in het algemeen De heer D i e p o n r k acht strijdvaardigmaking van den handel ter bevordering van de nutionale nrjverheid noodig om de economische positie van ons land te verbeteren on verdedigt verhooging van invoerrechten De heer de G ij s e I a a r e h meent dat de wil van het volk thans niet gelijk meer is aan die van 1913 Hij brengt hulde aan de Regeering voor haar beleid in de buitenlandsche aangelegenheden Hij verdedigt daarna de I idsebe toepasaing van de Zondagswet en ontkent de bedoeling om de arbeidersbeweging tegen Ie werken GEMENGDE BERICHTEN Een Nederlander ter dood veroordeeld l ho de Taris an 1 April U ik vrSige n wi lke de intiihtaure rech 1 r1 UI if zaak van den Nolo rlaiiuler ii rii irdiiN i l auiuis Vdinaiiuw Uocfnagfii ZOOH N iiKni wtH t te Panj n it eni Hpioiir imge It i kxvd voroord ci kl ie Ijoamtw oor i ii Imdden I MRgen kiidi ii arl volgn Ih lieklaa df Hoefnagel Kdiuldiig au in I hem ten Ia Hte gchigde namt Jijk dal I11 1 van den derdtii A ii ui nri 191 tot deai Iwi f deii Scpleinilier 1916 Ie Kleef I hiiIjMïliliUid relalim DWt dien vi fand lieett oiulerlUMidvn in de perwoon van eei H enl van den Honna eiik net in lÜH hUid wi rkzaftBn nu de iKHiooliiiig de jilannen van Duitoeli land Ie vi rKcmakkelilken ei n aaiiwlag diw op d vinlighelj van ieii Kranriclien slaat V If Ij ïloeldf Hoefnagel vooWs scliuldlig aan hel hem te n f gi Uigdv nnmeliik den JU u II rtcpltiiiiMT liHtj mei oiiizichtliare inkt aan iointfinid die hein door di n agent te Klivf als correwiRmd nt van Am pionnapcildiTifit won aangeweaen ecu lirief Ie hebben getwhreveo lifw Uende inH htiii en van militairen aard en daaru oor i en vijandelijke ntogeiulJieid in earn l ual ehla d gegi i niH te In lilien vMehatt die di eKHPop raitiefl h ild n kiinne L benadeden en de vniliig tu id an nr erkingen en andere imHtaire taliliM seniemen in gc vaor iiadlUii kunnen brengen Ih heiklaagdt chnldlg aan het hm len lai iU gWegd biIk zou hij van 26 Si pteu ljer 19UÏ u l 9 Ooiolii r getracliit hebhen PiuUKThJand z ijmic een ijarul ilijke niogeniElieid aanwijzingen U vnwhafren tie de leger operaties Radden kunnen Huha len en de Vt Üigilieud van veasiterkiiigen en andere iiAlitaire W ibliaBfiiienten m Re aar hadden kunnen brengen door 1 een drietal brieve In onzlcötbaar BchrKt B ongehuwd De oorïaak iood ia oiiiiekêiwi VennoedoK h o lusBohen de buffers van een raaKeeMmltraindeei beklemd gejaakt wa Een oude diefstal opgehelderd In November van het jaar 19i5 werd t i huize van een hovenier wonende aan den Lagen Oord te Utrecht ingebroken tyd a afwezigheid van de bewoners De daden namen een geldkistje weg waarin geld waardige papieren waren geborgen effecten meerendeels en eenige spaarbankboekje De politie heeft toen met speurhonden gewerkt in de omgeving van de woning waarin de inbraak was gepleegd de honden gaven wel een spoor aan een weiland in maar raakten dan in het onzekere Als ver dachten werden twee personen aangehouden woonachtig in de buurt van de Koode Brug tegen wie ernstige vermoedens warwi gerezen Deze lieden bleven geniimen tijd in voorarrest maar moesten eindelyk wegens gebrek aan voldoende bewys worda losgelaten Na November 1915 werd van deze zaak niets meer vernomen Totdat nu Dinsdag de recherche nieuwe aanwyzingen kre en de rechercheur v d Hoogen in die gegevou aanleiding vond een nieuw onderzoek te beginnen Er werd gezocht in een sloot gelegen in een stuk weiland waarvoor vroeger de politiehonden steeds bleven staan en bm spoor verloren land in de nabyheid van de woning van den bestolen hovenier Na geruimen tijd te hebben gedregd haalde de politie eindeiyk de vermiste geldkist naar boven De inhoud effecten en spaarbankboekjes was door het water in deze 1 jaar tyds tot pap geworden een breiachtige massa waarvan men de samenstelling nochtans na alles te hebben gedroogd hoopt te kunnen vaststellen met behulp van een deskundige De geldkist was dus nu gevonden ThjuiB moest de recherche de daders nog hebbai De ingestelde nasporingen leidden tot de conclusie dat men dezelfde personen moest hebben die in November 1915 werden aangehouden maar weer op vrije voeten moeaten worden gelaten Een dezer lieden zat nu m hechtenis wegens een ander misdr f mishandeling van een poütiebeambte nummer twee moest gisteren voor eenig delict terecht staan voor het kantongerecht te Wyk by Duurstede en werd op telegrafisch verzoek daar in arrest genomen De recherche meent nu vollediger materiaal tegen deze beide verdachten te hebben bijeengebracht De zaak zal thans naar de justitie kunnen worden verwezen Wst men eind 1915 meende onopgelost te moeten laten zal dan nu toch nog kunnen worden opgehelderd Ü D Ambtenaren S a Aan het herhaalde verzoek der ambtenaarshonden bij de S S om de bepaUng dat n 17 dienstjaren eene extra promotie van ƒ 60 wordt gemaakt zoodanig te wüdgea dat ook zij die nog geen 17 dienstjattn hebben die extra promotie zullen kry n heeft thans de directie tegemoet gekomen Zij die vóór 1 Januari 1914 reeds zijn aangesteld en die ƒ 60 nog niet maakten zullen nu dat bedrag zich toegekend zien terwyl zy die na 1 Januari 1914 zijn aangesteld naar verhouding een deel zullen krijgen wat aangevuld wordt tot ƒ 60 zoodra drie jaren sedert de aanstelling zullen zijn verloopen Een en ander is van terugwerkende kracht en wordt gerekend 1 Januari j l te zljn ingegaan Een vertoornd Duitsch soldaat By Dinxperlo heeft een militair van de Duitsche grenswacht op de Nederlandsche commiezen geschoten gelukkig zonder iemand te treffen De militair maakte zich boos omdat de commiezen een partjj spdt enz welke smokkelaars over de grens zonden brengen hadden in beslag genomen Vegetarisch voedsel en maximumprüien Het Hoofdbestuur van den Ned Vegetariërsbond heeft zich gewend tot den minister van landbouw met een adres waarin het verzoekt om by de regeeringsmaatregelen voor de volksvoeding zyn aandacht ook te willen schenken aan de behoeften der vegetariërs Meer in het bijzonder verzoeken zy den minister te willen bevorderen a dat naast het tegenwoordige Begeeringsvet hetgeen naar zij meenen eenmengsel van dierlyk en plantaardig vet is van overheidswege ook plantenvet wordegedistribueerd of zoo hiertegen onverhooptbezwaren mochten bestaan dat voor plantenvet en plantenboter maximumpr jï iworden vastgesteld b dat evenzeer voor diverse soorten notenen gedroogde vruchten maximumprijzenworden vastgesteld c dat de uitvoer van onze inlandsche erwten en boonen groenten en vruchten zooveel mogelyk worde of bttjve beperkt d dat by de Gemeentelijke distributieregeling het mogeiyk gemaakt worde desg wenscht in plaats van vleesch visch ndierlijk vet erwten en boonen of meelepö zen en plantaardig vet te ontvangen In een toehchting wijzen adressanten Of de hooge prijzöi van plantaardig vet wn noten en gedroogde vruchten en den groeten uitvoer van groenten in het vorig j r BEGHTSZAKKN Ontvluchting uit een intemeeringsdepot Gister werd voor den KrijgBraad fl iravpnhegc behandeW de zaak tegen den eervol ontedageo HtflïeieBter der huzaren G W V Aan hem i ten lasto gfii gd óU li aan zijn sdiuld te wijten i éu te WierickcTecfaaurs op 26 Au 1916 de 1 1 InieraaeHngfldepót WleiUckonwhajiaf aldear i£elftU m erde Duitsche officior vliagemler luitenant Deicbe1 teembrliek op ojiwiibaar teMg i J = vrijht d berooid uil voormoeïnd InteTneeTin Bdep6t is ontfli pt ltl aii bevri doordat hij bakl die coïiimaudaiil van het bewakingHdrtachanenl te Wicridce BohanB n wie belajfat worï met de l ewai nig van adle liaai göinterneerck olficieren In stJijd m den schrifteJ Ijken la 1 heni dlooü den eotnniandaut van voornoeBnd loternifwringHdepöt ludtenint koiloneil baron Van lioeoop gegeven wu den verlofpa l eitflomid voor den op Ben genoemden datum in vrijheid te stollen Obeir Macbinifrt Muoller om 8 30 uur voorimfiddfig9 van diien dag uu t reiken welke uitreiking nio plaatH hebben volgens e en beritaiaiwli liepaling vóór de lïiJjarizaai aldaar en doordalj liji bekl Wvendien de autoiitobiel waarin genoemde brr Mftühin iirt Mm Jler hei iBterneerinigHdepöit aild ar vtirliet Iwed laten vererekken cm di n waolutooiiHiiandant bij de buitenpoort aldaar lie e t lievolen deze aulouinobiel te laU n doorrijen waoffdoor dw e waehtaaininandant zijn confligttt 001 de automobiel te iii s p leeren met al wat aieli daariii be oiid nieit hwJt opgpvolgd bevind nde dt voor BOCmdo luitenant Reiohe 1 isenbrUck zieb iu een girooten kotier welke geplaatBt waa m de autümo ipl en hebbende hi aklufi ongemerkt het fOrt verlatun Ute omvluchling van d en liLitenanl im niet gelukt want nog denzWf sn dag werd de auto niet den vluiohleling aAiigflw udien en werd hij Wf ler iu bet fou Icniggebraoiit Bek deeldi op htiii g wielde vragen mede dat bij reeds disoipiinair Ih gestraft ioo r dcii wamaiident van hel Intorneeringadepöt den overwte van Boecop van deae straf hee t bij beroep aangeteckemd bij het Koog Militair Gerechtshof Dit beroep werd dtror henii ingetrokken omdat de zaak toch v oor den Krijgwraad zou wordim l ediaiwii kl ui de nioreele ohade intusnohien tooh al door hem geleden en miet te borstel len is Vtoortfl deelde bekl niMe d t de doolde pa bij exoepUe door hein ifl ultigefoikt bij aiwtaigiieid van den luitenant tol wieiw wwrk zulk t behioorde Do uitreiking had plaatö oin H 4Ü om dat de Olwr Mncliinii t op het bcpaaldic uur nog met geretul wa s vóór de iMljartzaal doch niet voor h wacbillokaal hetgeen wae voorgesolireven Dit Wtt ften overste onliekend eu het waw Voor bekl de eerMe maal dat luj eieili pa uUreikte a n een vertrekkenid ti Hij htWt iicli wel dugelijk overtuigd dat er niemand amltTTR m de aiiio zat Hek ontkent aan dipii waHitt onHiiam daoiil ordier Ie liehben gcgewn om den aiitomobipl dooi e laten K tTwi 4 maand ii nk bel gtflieurdo vernam liij dftt hem zulks ten laste wi d ge Jegdl Iwyveiul ien heefl do ovePiJte adlm gezien zoowel de lütreiiking v an den verlofpaw óór de luljartaaal airt dal die auto de vvaeht oorbiiir6ed zonder fet de wae itoOaimMindnnit den aiiJo aamlUdd IJe o erMte heeli liom voor in n en annler ook niet tei verantwoordling geroepen Wat den koftex betreft waarin de Duit cbe oftieiOT waa verltoj en èeze heeft bekl nW getziem het la nlf óp 7 i in weig zjeli luet de bagage van den vertrekkende te henuoden hi bad hein wtecblfl den pa uit te reiken Alö getuige werd ddarna golioord de niilicdeiL seiTguant dex iiifaiUerie W lioersnia thans nut kleiiii verlof lie deHtij b wacShbooaninandant wob dSe verklaarde dat rit nieris T d nl0lgL l naar hem is toegekomen en hein heeil gezi ïïid eir komt dadeilijk een geïniterneorde de Obea Maohiniftt Stuellrir wjn pa ih in onlt je kunt heui dioor laJem ietiiige örkeiit dal zi n coneigae was elk ii veirtrek kenden aan te houden en Imn naar zijn w fl Ie vragen In dtil gev al vatle hij het zoodïinag ojj dal de ritmefiSter de vepanitwooiri I iig op mc i nam di woorden van d ii ntineeater vatte liij op alfi een bevej Wel lietifi Inj bagage in den auto zien staan waarbii een grooten kotler maar hij dacht da dat al pö partioiili er eigendom was van den vertrekkenden inaoh m st MunMtT Ui erktmde In de geJegeiibeid Ie zijn geweest om den auto te onid pzoeken zoo aks zijn oonfcsa nea hem nfl l rukkelijk voor schrerven dooh naiar znn nieening had hij met de bagage naete te niaken Later zijn die bwtoelde oon ngneB in dii u xm gewijzifeli dat alle goederen die zich in ï oö n vertrekkenden aulo lieviirwlen moeten worden ond erzoolit Alu do ritmeester hein niet had gezegd ilat de Ober MachiniHt kon paj eeren ou bij naair he ii zipi toegegaian om te vragen ol i e bagage kou wordien d oorgelaten Bij bet verdere getuigenverhoor verklaarde de eonaniiiudant van bet depot lititenant kolonel der lutzaren iMiron Van Boecop op de vraag van den President mr Zaa eü dal hij deze zaai eigeinli ik als afgedaan heneho iwde door de dfcci pi inaire atraif m overleg met den audi leur irilHtair aan di n bekl opgelegd De lak Is op la Mit van liet EÏooig Militair f rereoh ho voor dezen Kri iBnraad gebracht Requisitoir nemend iiitelde de waarn audÉteur militair va t dat inderdaad de verwijzing is gi ohJetl op last van den antvocaait fiwoaal bij het Hoog Mihtair iere Aiit8hof die zijner zijds handelde op geaag van den MiiMster van Jusirilie kik werd op hoog g izag ingie teld een oorloopig ondciriwek ten aanaiem van do rtohukligheid van den Über uNiachimal Mueller che aich zou bt4 ben Idig gemeakt aan het opa iU ii bohul zaav zijn bij de ontvluchting van eeai geinternoerrde Na oen verhoor voof den officier van Justitie Ie l trpcht is deee naar Duitscfcianid vertrokken zoodet hij thans niet als getuige gehoord kan worden Wat de feilen betreft aan bekl ten l de gelegd is spr van meeituig dat bekl in strijd geiiandeild heeft met Ae voorschriften gegeven ourireiit hef uitreiken van pa 3en maar het staat voor spr niet vast dat door dat verzuim de oittvhichting ntogHljk wa a B kl heeft ew Verzuim gepleegd en is daarvoor ddseiplinaplr gestraft Spr herinnert er aan in ecï analoog geval dat veel ernstiger was do ontvilw ting van een Fran wh officier ie UlTeeht slechifi eea gekdboote in opgelegd Kpr ooncliideert tot vrijspraak nn den bekl De uit i aak volgt kwer STADSNIEUWS GODDA 12 April 1917 Mr J van HeuadCi De secretaris dezer gemeente Mr J van Heuade is door Burgemeester en Wethoudera van Amsterdam bebloemd tot hoofd commiea der sfdeeiing Openbare Gezondheid aan de Gemeente Secretarie aldaar In verband hiermede zal naar wij vernemen door Mr J van Heusde tegen 1 Juni a s ontslag als gemeentesecretaris van Gouda worden aangevraagd De heer Van Heusde die in de Raadszitting van 31 Mei 1912 tot secretaris dezer gemeente werd benoemd met ingang van 1 Jnlid a v zal das bij zijn vertrek uit deze gemeente nog niet ten volle 5 jaar hier in functie zijn geweest De Inkoopregeling van Kaas Hedenmorgen had in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen een door den Bond van Kaasproducenten belegde openbare vergadering plaats ter bespreking van de inkoopregeling van kaas zooals die thans door den handel in combinatie geschiedt De beer A van Wynen voorzitter van den Bond voerde allereerst het woord en gaf ter uiteenzetting van de aanleiding tot deze vergadering een relaas van hetgeen in de afgetoopen periode door den kaashandel ten opzichte van de producenten is geschied Te voren deelde spr mede dat voor deze vergadering niet door hem is uitgenoodigd de Nederl Vereeniging van Kaashandelaren maar de combinatie die de leiding voor de thans geldende inkoopregeling op zich heeft genomen en met overleg waarvan deze bijeenkomst ook wordt gehouden Er IS door den kaashandel een beweging op touw gezet om door organisatie te ontkomen aan de doodende concurrentie die ongetwijfeld het gevolg zou zijn van het totaal aan banden leggen van den handel door de oorlogvoerenden Die organisatie keurt spr in zekeren zin goed Waar ook de exportvereeniging genoodigd was in de bijeenkomst waarin de organisatie werd opgebouwd heeft spr toen waar het hem bleek dat niet export belangfen werden behandeld doch een inkoopregeling werd besproken aan de beraadslagingen niet verder deelgenomen In die bijeenkomst ia spr ook gevraagd hoe de producent tegenover de beweging zou komen te staan Daarop heeft spr als zijn meening doen kennen dat in prini e tegen die organisatie geen bezwaO hestaat maar dat de uitvloeisels er van eerst later kunnen worden beoordeeld Spr is van meening dat deze organisatie een machtspositie schept die voor de producenten gevaarlijk worden kan Daarom heeft spr toen gewaarschuwd tegen een te vèr gaan Tegenover de beweging van den kaashandel is door den Bond van producenten een zeer coulante houding aangenomen De Bond heeft zich op het standpunt gesteld dat zoolang de regeling er niet was daartegen niet mocht worden geageerd hoewel een actie er tegen bij de niet algemeen bestaande instemming van den kaashandel toen ter tijde de totstandkoming wellicht had kunnen doen mislukken Zoodra de regeling er was heeft spr van de combinatie inzage gekregen van de door den kaashandel onderling aangegane overeenkomst Daarvoor betuigde spr zjjn dank Bij beschouwing van het contract is naar spr meent de kaashandel te ver gegaan De combinatie nu is van oordeel dat in hel contract geen onbillijkheden tegenover de producenten voorkomen Het contract is dan ook vastgesteld door nagenoeg d i geheelen kaashandel geteekend en het is reeds in werking In een hoofdbestuu J vergadering van den Bond is deze zaak besproken en daar is in overleg met de combinatie besloten In openbare vergadering deze nieuwe inkoopregeling onder de oogen te zien Spr maakt zich geen illusies dat zyn bezwaren den handel tot een andere overtuiging zullen brengen evenmin zal het omgekeerde het gevat zyn Maar de bespreking heeft dan deze goede zijde dat de producenten weten hoe de zaak in elkaar zit In verband met zijn opwekking te Nieuwerbrug voor het lidmaatschap van de exportvereeniging wilde spr er op wijzen dat uitdrukkelijk door hem is gezegd te wachten tot na de vergadering van heden opdat een luiverder besluit xou kunnen worden genomen Het was spr ook aangenanner geweest indien de combinatie met haar regeling tot na beden had gewacht Komende tot de vraag waar het nu b deze regeling om gaat wilde spr eerst den handel in de gelegenheid stellen haar regeling voor de aanwezigen te ontvouwen om daarna zelf te komen met de bezwaren daar mtrent De heer V a n Ë k als woordvoerder der combinatie optredend wees er op dat de juiste wyze was dat de heer Van W nen zijn bezwaren te berde zou brengen opdat daarop zou kunnen worden geantwoord De Voorzitter schetste daarop de getroffen regeling De regeling van vorig jaar met gelimiteerde pryzen bleek niet de juiste te z n Er is daarom thans een anderen weg ingeslagen De nu getroffen regeling verplicht eiken exporteur van alle Inkoopen volvette Goudsche kaas in Zuid Holland Utrecht of elders wek ijks aan de combinatie opgaaf te doen van het aantal gekochte K G Van t Jn gekoot hoere eld moat elke exporteur bij d fiima Meea te Rotterdam een bedrag storten berekend naar 6 cent per K G van welke bedragen een kas wordt gevormd die onder de deelhebben wordt verdeeld naar den maatstaf van aeu verplichten voorraad sooals die door o Kaasvereeniging is bepaald De handel heeft daarin eenige wijzigingen gebracht zooals die door de pract k werden gevorderd Die wijze van uitbetaling noemt spr het cardinale punt waartegen bij bezwaar heeft Daardoor wordt het toch mogelyk dat een exporteur van de markt wegblijft niet handelt of zich niet druk maakt en toch meedeelt Men ziet reeds veel gereserveerde koopen meent spr De concurrentie wordt daardoor teruggebracht tot kleinere groepen Naast deze heeft de regeling een nog grootere fout n t het bedrag van de storting de winstmarge van 6 et per K G De handel heeft dat bruto genoemd maar spr noemde die winst netto daar naar zijn meening de administratie kosten en provisie enz zeker opwegen tegen de rente die het enorme kapitaal van de 40 000 000 K G kaas d i ƒ 2 400 000 zou geven Maar volgens spr is dat met het eindbedrag van de winst Want voor hen die blijven handelen is er nog wel wat te verdienen Wanneer dat nu maar op 1 cent per pond wordt gerekend dan wordt dit nog een bedrag van ƒ 800 000 En dan is er daarnaast nog de winst op het deel van de kaas die voor het binnenland bestemd is Op dat deel becyfertle spr in t ruwe een winst van ƒ 500 000 waarvan dan 2 5 afgaat voor de losse grossiers In totaal is dan het wnnstcijfer voor de exporteurs geworden ƒ 3 500 000 al zijn deze cijfers wat aan den hoogen kant gerekend Per hoofd zou dit per exporteur een winst beteekenen van ƒ 30 000 En dat vindt spr te ver gedreven Waar van boven af de prijzen vs orden gelimiteerd 18 deze quaeetie er ook éen geworden voor den consument Er ligt tusschen producent en handelaar altijd een winstmarge die noodig is maar die toch steeds den producent in ongunstige conditie brengt Dat is in Frieland en in Noord Holland met het geval De heer V e r w e y stelde de vraag of het wegblijven van exporteurs van de markt niet tot gevolg zou hebben een drukken van den marktprijs De Vooriitter antwoordde dat de kans daartoe door het wegblijven van de handelaren direct bestaat De heer Van Eyk Kaashandel Mij Gouda verdedigde het contract van de combinatie waarin geen enkele onbillijkheid voor den producent is te ontdekken Spr noemde het absoluut onjuist dat een exporteur zonder zaken te doen toch mede zou kunnen deelen uit de winst Elke exporteur toch ifl verplicht ztjn Verplichten voorraad te houden en deze hoeveelheid noodzaakt hem tot het koopen vnn een vijfmaal grootere hoeveelheid Dat met het koopen eenige reserve wordt in atht genomen vindt zijn oorzaak dat voor Duitschland zoowel als voor Engeland uitsluitend leverbare kaas v ordt geaccepteerd hetwelk vorig jaar niet het geval was Van drukking der marktprijzen is geen quaestie wanneer de Regeering wil voldoen om een deel van de kaas af te staan voor den handel op de neutrale markten dan zal de concurrentie de prijs wel bepalen Op dit oogenblik kan de handel niet worden ge mist Wat de winstmarge aangaat van bruto 3 et per pond er is dan geen sprake dat dit zou zijn netto 3 cent Er zijn wel stemmen opgegaan om dat te bewerken maar daartegen is stelling genomen Spr heeft zijn berekening gemaakt om zuiver na te gaan wat de prijs is van de kaas dooreen genomen voor het buitenland en het binnenland en toen is hem gebleken dat als h o o g8 t e prijs kon worden gegeven ƒ 59 Er moet ook verschil zyn in prlJs naar de qualiteit Dat de genomen winstmarge niet overdreven IS moge blijken uit een door spr opgemaakte berekening van onkosten die gedetailleerd door hem werd voorgelezen en overgelegd Spr is gekomen tot een bedrag van f 1 80 per 60 K G Daaruit biljkt dat de genoemde ƒ 3 per 50 K G wel degelijk bruto zijn Spr vestigde er ook nog de aandacht op dat vorig jaar op den verplichten voorraad verloren is Wat de productiekosten aangaat de heer Van Wijnen is zelf bij de bepaling daarvan in de Kaasvereeniging tegenwoordig geweest Spr kan verklaren dat Wat de kaas voor Duitschland aangaat Duitschland bereid la de 3 cent by de productiekosten te leggen Spr verzocht ten slotte uit de vergadering alle bezwaren te mogen hooren hoewel zijns inziena geen steekhoudende argumenten tegen de regeling kunnen worden ingebracht De heer roppui houwer noerfkle de lierekiTiiiig vnn den heer Van i ijk 71 er zuiiidg llM Rroolwte ge vaor ziet f pr echter in het eit dat het Se l product van d i neutrale luan U verdwijnt Vl dn oorlog voorbij uf kan de D 11 H noeh een amlere odniblnatle dat verlien vergoeden Daaroni Ih het ütumI n te bepraten o nitewohicn de liande iaren i ok iet te ve J verdlfoen maar aan ie dniigin op reK H rinff nB tr igelen oi ilal lie iLeubraJe mairkien Iwhouden blijven De heer Heil hee g da it dW de hedoeJing dT verguilenn f wa o i rleg ie pli geu njl aift zooizeer eritlek lUt te oeb nen op de hanleilaren Hw kan tooh de liedoehng niet zijn den hsnb I iiM Ie leliakeiien Deae heeft hel proiiiK werulddiekendliead gegn ve bel op de markt geplaat l Al kan luirticblen nu de haik l H wonl en gftubt atn de vrt tf komt 7a hij lirt proiUict ml hien In deiryeifdeii o In gewijfzigdeu Vorm op d i markt moeten brengen Do ovopeenkoniiRt van d Z I i roet h Landb Exp burwra heeft den handel d n nekslag K r m Hij U la eeti h el andere po M gpidoiuni m uien i ge twongen te gaan oooperepnui Maar men kan dat dom zonder de producenten Je l eua Vceien l e wi ii rg nil Is zoo kltiin uiogplljk en ilj zal vAM grooter w 4mien iiüi v el dil H ïn g olg iitoi Mt ïi i 01 1 iMtl Ijeilrijf loonond ie maiMn Mor san dt l an l leggen an pnj en l al t kiiLren iiiaar Wertoe ïijii iR bamdelaren gnWongen dooT maatregf en van oftic eu e urg ni atiert De groo4e vreeft dat dr handel lui Ie veel g ld zal vor Vieii i iimar tui vni M noentt wpr ovvrbodlg 1 Ie lieer a n Klik z ïï dat dv eon1 röb ooniniiwie u ekoll s aangt tfl An laagMlen pnjH die hwilt d kan worden W anne T nii rt cviik van lïleii laa ïwlen pnjH zou t orden genMtakt zou Npr ut Initiall if miii u lot ontbiiuting van de ovoreeiikünitrt V ij willen z 4 pr ge n Iriiwt voniMi maar oiw d k ii voor een riflMinaHge kleine lnM lie voorzitter viiutt rtW Mil oord van ih n hajidW liiit iKA n dlgeiiil Kr wonll om het cacdinale kiih Iwen fC trnaiJ IIH gaat er oin of de drie eeiiteii briïto dl netto wtiM bwe kenl Hij ïp lie taamie reg bng kflii de ban lel wiiïHl miaken onder zak mi doi ti hel koopen van verpUei Ui iH orradi 4i drukt de tiiarkt idet Het Htiiat devi Ie d n VI IJ bel maxitmini hK r d uoiianntsie K lek i te over ihri din maar zij doen h nirt AUi ovrreeiwjiiiwirfng be rt rkt lüfoit wopilen zulUii dv liandelwen wnT t TUi bewijzci iitoweu komen Sn r zei dat deze vergadt rinK met de ooope rntieve iwri niets te niaken hee t Door de maatregelen van ib n Itandel gnxil Lil eoo H ra4icve export Sip r h H ft daar oor geiwRaii eh iwd Ook pleegt nien geeti overl g aln de £ nak bekkyniien Iw lt l h taiUiiin vnn ovwleg phigen ifi voorbij I e Ikaawh l heeft fz tget ietl voor hrt protkict rAHUt uit wciliegrepen t geinlnil ng fu pr ul lie ie iiltniti n iitet inu iiiinen viaar éooT baar maclil niflg 7ij een lui de re grw p iiiel in i nl nikkjng lir Ugeii en meïiMolïw aar Ug l e t aii baar reelit eit f r 7 0U iMnuiieir dneii 7xM aU til de Frif zen I en iloUe viaag iir miftiitaalM beui en dat de I eeni lirulo ijn I h Ikmt e brei r kitit voor dat Tl wopdl Verdiend en vraagl ot dat el iMt be u heer Van Kijk kretg dru i dat de voorzklter óf m r giilpt of ittst venletltgt waaniiee liij t elf niet M iw Ut Spr wil df gngi eoH 111 den voorzitter nagaan en als ik ani dtin lilijkt dnt de eijtecM Jiii t zijn verwaehi tpr OBt de voor ilter dwt riiiderii k tl erkennen en in dt dogdilaal en piibll eeii n Spr wan Ml lllwt ervoor dïit di hoeren i T d COoperadevn Hxpcrt bun figen graf graven Soïiaiiigie iKx reii nvrnti 1 11 zit i Heihonien voor die niAflit TT waarop ZIJ de kaa 4 anii de markt brengen I Ie ex porteurH mogen 7e too niet alle Teren De voorzitter el ri t hw verwifl dnt de lioeren den liandel den mK toi keeren over lnin lieengHai Hrt Is rii kwtwiio ot de bawM nftet te ver gaai en vau vtelikeu prijn nwm begiiU W reke iieu van den vollen twt ol alti de A ritfi c Titen er 7 ijn afgutrokken 1 Ie hl T Van ij k ween er nog II aaln op iklt de u iii Ht t 3 iintto ië l V o O r 1 t l p r z 4 niet te begirij p ii dat de handelaren nog koopen Die koopt wint f 1 20 dAo net koopt f i M I an ÏB 1 voordeftliger niet e koopen I Ie hter Van ij k niei kte op ilai U ze maajregel gffumien in om dengeno die niet koopt vo ir nc ihade te vnjwa ren iil iiiiaW4 li U InsiH rM dat nielkoojH ii nninog elijk De V o o r z i 11 e ir w ci erop dht toen de 3 K flt buweg ing begon iitiM hw bin miiLlandim b percen lage w nl lie p a ld op 10 X l e marktprifl die 4 k 3 4 had nioetiTi stiijgen is maar f Yi gestegen I ie f 3 ftlngen dii in de Ilott rdaIIl le pot merkt I Hvlew I Ie heer Van V ij k dit alle n inanr op de niaikt gebeurde en toen wiwli n d ban lelariMi vnn i e verla mg nog iiielw Na de rhand in die prij Imd ndiLiiid gmtegen lol W k 60 I Ie V o o r z i 11 e r zei del di com iifisMie den pri op f W braolit De hi er Van ijk gi fi dat toe De handel zag del hIj Verhco Wu m diaaroiii verienigden dv hanilelareii zicb Nix l ntlnder dan 120 leden traden lot leie eouiibinaue toe In N Holland w r nirn dal nii t heeft gedaan frlitv tin de handelaren De voorzitler goiooft At ile handelaren verrtlHhdlger iju kan itH eniiiK fie tl 1 h De hwr Heli wit t Top daddg d jing niog HieolW lUiit Ik heeft gezt g De voorzittei uu t V ltlo n le van te vorm op ih boog ie gemeld De voorzitter u o dat de hande Ifti in iLOg alLijil niet nanltH nd n dal de produ enten ongelijk h 4 n De hier an l ij k Wooli fat alM de an P 04iwer i ti aeile o txniw zei till de lian lei aJleH Ka4 d ri oin dil ie lii le ien A in de voor Hter overtuigil kan worden van een bil1i e taln t zullen de laf dt Ou erK er zloli toeh w el hij ji t een Ie Voorzitter wit niet dat de vergadering verwatert en dat tot uitdrukking komt of de vergadering de argumenten der handelaren wel voldoende oordeelt om ganotiveerd t achten wat Is gtschied Een der leden stelde voor het bestuur te machtigen een nader onderzoek In te stellen Er achünt een misverstand te s n en de leden begrypen de argumenteering niet goed D Vooriitter wilda dit als tweeda voorstel behandelen De heer Van E k vond dat de voorzitter een paKiJdig standpunt inneemt Wanneer hy overtuigd la k n hU toch niet volhouden De vergadering verklaande daarna met algemeene stenunen dat 4i de argumantaa der handelaren niet voldoende achtte an machtigde het dag bestuur een verder nderzoek naar de rekmlng in te statlm Daarop ward de vergadering gealotan BOSKCM De Kotterdamaeha R chU nk hMft failliet verklaard D of Th Batt vechoudar alhltr met bmoeming van dan heer S J Ruluvtld noUris t Zoetarwouda tot curator OUDEWATER De volgende basparingen voor bat gaavarbniik vallen ov r Maart J I te conatatMr n lichtgas 41 kookgas 24 87H gemiddeld 83 66 De gemiddelde baapariag moest 30 bedragen BODEGRAVEN Giiternamlddag zijn alhier een zestig gtintemeerda Belgen aangekomen dit dtUU 40 H A land sullen bewerken Er wordtBdaarop van gemeentewege bruine boonen naardappelen geteald N R Ct Marktbsrioht n lUii kwal KAAS del vlug i r 7 mn u i ol IU 1 J April fuigt oerd t7 pfirtijt Iu kwnl r5n rfti Je gtwItiniIH lde t til ioede aanvonT llamM tig ïoi KXer f 1 81 I 1 84s Wei oter 1 1 f 175 Kl MAUKT Mi ikvw gi en aanvoer etie tfarkeim reii aaiuvcM IfaiidW maii t Mj cl per haU Kt Magere tjiggeii eiiïlg aanv o llandiH ze4 r llaiiw prljxen ectHer tei iMwg Vette FJuliihjM u nd aanvoor aiKilel r ï Mfi Hl NuciiWTe kaiverin go le aan oer Ilanbl vlug 10 117 Kokkalvenii riH ati IEREN groole aanvoer Uamlel ving per KX frtuku r8 3r fHrri LAATSTE BERICHTEN Scheidemann en de vrede BERLIJN 12 April Offioieel Hot in ilu pera verspreide gorucht dat Soheidemann vergezeld van eenige partijgenooten ssich naar Stockholm heeft begeven om voeling te houden met do Russische Sociaal Democraten ep zulks in verband met vredesbemooiingun berust op goeden grond Amerika WASHINGTON 12 April Offlüieet Prtisident Wilson heeft kolonel ÖoethaU den raan die hot Panamakanaal gegraven heeft gevraagd op zich te nemen om duizend houteD ohepen voor den buitenlandichen handel te bouwen Prof Molangraafr IJ vermiiien tui l rof W L MoliiigranJt iMX gUi raar te l lret bl ïie In df gliïliTini giJiomien veji jwHer iig vnn aandeeihornhvrn dfr Hotlerdan i4 i haiikvertMMilgiiig tm uouaiUusarla vun dSe liMtelliog werd beniOfind Iffien bet ekide van bet loopt nile itudiejaar zijn oul sing nki Itoogletraur nfiiien vn jiiAi ibui te Kol erdaiii viMii en Paasagiers van d Prinaea Juliana Telegrafisch Weerbericht HoogWe l ftrüiiiPler land nabij HM ie Zuld Dullf cli aiKl l a m Mte l arotiie iT taiul TtH f W IleldiT l r v a lHii lot den v olgendf n avoiwl itiOrinacihtJge lot krvctitige V Hti 4ijke toi ZiikI VeHteli ki u liid lewnar Wwolkt nM i Lijdelijke opklai iii waar tehiji ti f iMi f tneiiiwliuieii iiHm zacMt r BUBOERLUKE STAND ll laMsuu erH vnii de rrliitJfi i Juliana dte van Marmdlle ov er l mljH naar ZwiSmrlund zijn gereild verlfM ken Zaterdag aK van Kern m liopen Mnaudag onM land Ie bereik en yan de lioen e I rm en AiiVho tHDA 1 IIDU Iwltfrwktó z J J Lei flang en A SchinkH Niood nmM 1 v J Steeivln rgi ii eti A vafe de irteiirft Bemaritn z v B r It Tutnetiinirg Josipfe t V J d Jong en A van WoKeren V Jan SliiMn t v J J all det Lnk en D Iloogendbom JirMlaaii V K J IIInnenAjIc i jOriielWHiin l THorWD II April Mwuiea en A Bloot J A Smient ea I Mro T OVKRM Dl N 7 Apsit lacoha II PtAtm 21 W Apnl tnuohMca A Oalatira lO mnd Ftemar tlna van d tf Waart v t v J J 1 4 Aer y l j 9 April Jsfobua RtHiaroii 4 j 10 April Jan va KIm4 W J 11 April JoJiaiina A Kaara geh inrt i Vi 6fi j Adriana N Pataaiwed V B J Wwwelfi 91 J AieiandfV an Heulen 6H i H f X WIJK liVBORfK llendrika Adriana d v M S Knk en M K de ÏUadt I OWRITDFN Wl ieaohlkikmnpwed I H Driea 73 j Kooaie Jooffeneel eohtgeoooti van H de Joo 10 j II 1 I