Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1917

50e Jaargang INGEZONDEN MEDKDBELINGEN i Op de vtHtTpavi dubbel lanef Clemtnc dv neniiêii en mgeeond rnüdsdeeJingM U i pnjs Grtwia Ieders en randen na r plaalirnimie KLEINE ADVERTENTlfiN HnTr gen et wnbH di in betrvfle koop en verkoop huur en verfauar t S r Ia 1 0 25 elke ra l mct S cmi H nMmilbeuling Maxioikini grootU 10 reftla Be l asnaiiDera S cmm r tU r I OSi elk ngtt mtt I 9M Telefoon Interc 82 t ii ih opjHwiiie knaai Int MW r km mirk f mw mwt n UA toniHWhliHt tooofWk H A f f it b r ft n dt lil ft Uojiigaar ielm KtA t t V on yM ten N o van noulapi t ki etii g W ttige lirnnd iHtgK ibroken humt k MIjk wiM de liramïwetNT in v lk flolle t irwl van al kaïnU n Imlp w nil g Vriui tieMirh tle geiu4fuvnde zijn mg iveer KXX huiiuii in i i aurh ge ti 21 1 hiiizeii itaau nog in lil and tmikv du lievolklng utitiitomt i eii gtootu paniit IK lKX meiiMuli a zij ttttui t ibliioo Tot fiütver U beiki nid dol 7 t i tf iin ejiugrkoancfi aijik PORTUGAL i e 11 1 o tl g er o p rlO u r Volj n tm ttii grftn van d grewi ïiju de hon eropötootii e Lkt Bl ait wrnistT er Ruwei dan aanvankWiJk V rtuidÜe Keu rmiiiil wnarondvir ock wik aenial niairozni bei t Itakker winkHn gvplmtderd De krijgiiwiiC Irt afgt 0D Mgd Trotipt n met iii nnt4 anonnen on ntanliini i werwi hh dx H de Ivoornaasiiwl tiroten afspeat Door iMiit vuur iiijii lO umijt ii KifSoo l ru 50 g woii l Ik onJe k nu herstiid WnSCKLAKU Ontploffing Ia de t heimit iii fal riek KabM amn te AdkTHliof liatl glHteravoml 4 u htïvigi wit pkilfiiig ipiaati lie oen d eci vma hpl bedrijf iH eh veirni ild i iMi aantal pcTBomn Ut gtjkwvit IM itKïtwkefle ehtuie in belangrijk Vaïiwe he gfivaair iAhm iik iwe explflt to jikmw een rwkn hinz ii word w onlruinwk BBtQVê 1 e 1 lil w a a r d i g e papieren t en k liispMim uit llav e mefcïl tlot U iifmi t iiaiui in dfii iooip van ito ie aitfngen oisdU f liiiding van l oroii to ilroqiievilie haaUi van hit kaiilnet den Usk A vam w ii wrt va itft ti iiij m H He ik n iMikot i va i g 4Jt wfta xW fi p pierei door In I mit ieu i ln lö 1 AuffiH jW IDlItut jai itnuaere bmitiMiWstiii TuMnktiri itji i tAgiii gt liaaW nul on van gwner waardo verklaoriï ie tupenrf drk jsftr nada lie n k oiidwteekiïid t zal tiBit ci y iwiar upo M HtaatKcommliiHie recht stoeal and burgcrmiu ambtenaren Hij K nv bmliHt vftn 21 dezer U lo Ingïirttïfkl en HtaaWHTOiniml i Jirt ter vooibwïhlSnig viin alfctumi ii wi itti 4ijk ngn Ieii iK tri Hemle kqi r vlWi toeMtai I van tmrgerlijkf ain tiii r in 2o aan dozi eonMiitwée opgitlrajfen litH resultaat van haar arin Ul tuin oort la dm zij ziel Il t U I vi nB t en opgin hl € te roemrifk ii k tli i li van yort met het onHiiiiiiilfc naar vorea got gtm biond hoofd thgt lmipAt wMi en tk sipoileiid tilHMWt oogni Nu wflt bet tiouw p d n worbij P Itootm waren voorbij liK i4ifcdlpuji4 ge toii In ijvatrf ii an Asi koi 4onifigeo kooo lï aanvn I der mi ni plt trail een Iwvri Jig n stilte in F ng iLioh vi oiildoedigJieU wonnWIijke rt g waarbif allen in dkoar m ioor elkaar troouaK Clntfc trt men in laijgo awarto rijert dwan nvor het landi Ha r do alion Op d Htra ilhv g ftar Ha nniHTièiii ili xs uim eua Iwlf uur ver eim wikgHiBi tWtt gwdui dig waoiiti kr 11 vootje voor votSjf voor mtgimndv utomobkienH I ttth WikMi Heheeii in lui gvhwt ff n bijzvodero Ihws e bet ben ma ww bij Iwwr g il i hap if komen Het wm taniedijk eind Au de twee de rivier warm alg Joopen m nu e T knig motv m en wat hij msd in BtHte hadi g dioopt werd uu Hkwluidbet blwijt volkonien oiui jgt ijk te aijn til liet g tfraiig ook riMfl p ma af and l mftnd t lnd m HiH jongf QMiHJf Wwf vr a wr kftlni OH Ser Ik denk dal tam vrk nd n nnii aU verlore heblwii bi ehouwdf M zij over tk Th ni r naftr oowm iwrto Kik teruggegaan Nu vanavoml ontii e ik hNi toüh aan he atiool Maar zij zulle aich oagffnu tmkm over It üij KtU giroote oo i op ZIJ b r ip m f M li Ml looh ipniw U liJ mH een hwr wah VBfugtigami Zijn Engelsche Vrouw Kaar het Duitöüh dWM KUDOJ F STKATZ ÜeautorLeeerdto Uitgave bowea kt door Mevr J P WFSS LINK VANiroSeUM NadruJc verbodeoi 11 Kun VöBrauan litij tonvijJ hii zijn pet Blaam op hcmi too Hi wUdte 1k ui naar don andt penoever ro iL n Öieohtó een dun zwart gediruppej waarhisechengioo te g roono giraHViakten Dat had I lUh gistöft Ji reeds gt zogdL l n ook dat zijinct haaiT gmeiedinp aan dfio zijtk on aijn Gi hiklii Daar vr er nog wn kans haar te vinden Hier ging èdn perswou n do volksfverhiiizüig vtyloren al ea apdd jjn de zee Het was heuii nu duii Rili ik dat hdj om haar hi r naar óuiten V Jf vanzelf Jiilrit alsof heli zoo ziJD mocBt Wat d4u roeicnj mnA die liet wm koud Hl Het zich ovorzHtt n n t zijn horlogf in de hand njflo hij gpon tijtl te viTÜttA n haJ Hi r P torn liij aan kii and reii kant gt lO id vroH ofkmdü van do tribimiH de riviw aX U or groepen mt nsolien he n Klom op wn boogtf tuunle kwani weer if nig tn i ivt al p met em ongedaiid nxA n K opp i viMi lirt hart dai hij zt lf ywcl bolatlu lijk vondi tm luit ci n tofn n Iif ii toom ovor zjeliitell en cnor i i poffi ng i Daarna koek hij op r ging wn sohok opn ö weging door al da mensbhcn oi hem Drogis terij MA RKT 6 Teepcapsulas Dpogabonbons Ingabonbons S H VAN LOON 12 r h WOLFF A Co WO dl T T Advertentiën Op k CONFECTIEFABRIEX GOUDA Is plaatsing voor iinke Leerlingeo ter opleiding als naaister Minimumleeftijd 13 jaar Loon gedurende de eerste 3 maanden f 2 per week vervolgens stukloon Aanmelding persoonlijk ten kantore Westhaven 62 hoi 21 BURGERMEISJE zoekt voor direct plsatain in wiali I hulah of ierjclijk Br bur V D STAAIJDRIESSENleu B WoenDEN 1417 7 BOND VAN KAASPRODUCENTEN Weer ia er door enkele handelaren ZATERDAaMIDDAG en MAANDAGMORGEN misbruik gemaakt van do porcontageverandoring Do Bond vraagt om bijzondere redenen daarvan zooveol mogelijk opgaven te zonden mot vermelding VM de koopors ïian ondergotoekonde J DE GROOT Jacz BERKPlNWOimE 1416 22 Verkrijgbaar bij U J C BOUCHER Den HmA Drie Balansen w o Jcr Nederlandflchc Bonk theoretisch loetfelicht en voorzien van tjuinlcHens van hetBoekhouden f 2 50 Schoü v h boekhoudenf 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Leeraar Boekhouden lOlft U S C vanOudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Leverinji fronco huis liingtl Garantie billijkeprljxen Specialiteit Stemmen verhure repareerea 917 10 DEN H AG WaQf nstrastll5 Tal 823 Dienstaanbiedinge hebbon in do Goudsche Courant tteedB tuccet BflT Ueieiulverleiitjeii kosten slecliijs bij vooruitbeialing 1 5 rogola f 0 25 voor elke rogol mcor 5 oantB Opgaaf uitsluitond aan het Bureau Zeer mooie soliede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeta fels Bu etten StijlameubIemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkaniermeubeien tMiz enz all is pot oidkoop Rugbekleede L erstoelen vanaf fi7 f 0 sttjikast f20 styi tafel f a 50 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 8IMSTBM 44b BoTenbulinaliildsSGhiekaÉ Rotterdam ZOOEVEnVERSCHEnEn Wat onze meisjes moétenweten alvorens te gaan trouwen PRUS951 rpanco toeiending F j ontvonost van poslwiasil I iMClCBMAN CIUItgovarï 1231 2fi ij DOW trwlHnLmwn De NATIOmilE BIIIIIIVEIIEEIIIEIIiG Kantoor GOUDA m bevordert de oprichting van Nieuwe zaken op COMMERCIEEL en INDUSTRIEEL GEBIED Abonneert U op Het Stenoyraiiscl Verslag vai het Verhandelde in ilen Gemeenteraad wan Gouda liovat ALLE bij Ion Raail inkomende stukken de lioschikkingen daarop en do Btenograiiftch opgenomen discuasies alles bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij vooruitbetaling voor nietabonnó s f 0 50 por kwartaal bij vooruitbetaling 0f Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Hoofdroos Exzema door D D D te genezen Vclc lijders aan huidziekten hebben reeds 7 00 velu middcle i beproefd zoovele doctoren geraadpleegd dat ze ten einde raad zijn en geen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ia juist lot die lijders van puialen korsten pukkels kinder eizcms pBOriaais droge exzema open beenen ringworm dal wij nu onze 55 cis flcBch D D D aanbieden Honderden in Holland hebben het reeds met succes gebruikt en nog dagelijks metden genezen personen hunne genezing aan hunne drogisten Vele dankbetuigingen zijn ingezonden en het middel D D D wordt door de gebruikers alom aanbevolen De heer Jb S ta den Helder Bchrijfi Ikheb uw D D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitslag had op haar hoofd Reeds bij de eerste proeflacon kon ïk beterschap waarnemen Uw middel heeft bewezen het juiste geneesmiddel te zijn daar ik vele andere middelen gebruikt héb en de doktermi niets kon geven wat hielp Ik zal uw middel bij iodercBo aanbevelen Verkrijgbaar bij ANTON COOPS te Gouda IHl 66 Waar niet verkrijgbaar yendc men zich lot de D D D Company Amsterdam nm Voedert nw Vee mei de xatvere murwe LIJNZAADROEREIS mc k STER en W L en SOYABOONENKOEKEN merk W L uitmuntende door hoog eiwit on vetgohalte en groote voedingKWuanie MerelHploma far1 i WOO Segen Gouden MedaUlen Adverlecrl in dit Blad Modevakschool voor Gonda en omliggende plaatsen AaagMloten bl de v r enlglax voor Mode vaktcholfit te f Qrav nh Ko aoodgekourd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tof Costumière Coupeuse en Learapes Ook plegeiiliilid voor eigen gebiiilk Ie leem IHGEII MIDMG n mDCIIIIsgi Plaatsing van leerlingen Dinsdag on Donderdag aan de School Oouwe 109 Dlr Dames v HEVZELENDOORN Vertegenwoordiger A RIETKERK Qouda 5 94 13 BOEKHOUDEN Ondor loiJing van J flAGETtS aoconntant en Hoofdredacteur van Ilandelsstudio J AMESZ loeraar M O on H J BEKKERING Ja accountant on oudleeraar eeuer H B S worden door het Keizersgracht 15 en Leüegracht 30 Amsterdam georganiseerd veracliilleudo Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor boginners eenigazins gevorderden en meergevorderden Sppiiiaiü cursussen voor de praktïjk dipioma a en voor de acte M O Eveneens populaire cursus voor zakenmeuBchen Normaal losgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 jarige P SJEBESMA uit Snoek dio voor het eerst examen deed en die geen andere leiding Iiad gehad dan onzen cursus Ia het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelijke wije populair worden en dat steeds meerdere candiduten voor de practijk diploma s of voor de act e M O onze schriftelijke cursussen zelfs preferooren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ons gratis proapoctus aan Zij vorbindon zich hierdoor tot niets WJSTOHVIS KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is va r ITaaimachiiias want SINGER Naairaacliines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich rced s meer dan n halve eeuw voor alle liuisliüudelijk en industrieel werk met roem geliandliaafd heeft SINGEE NAAIMACHINES kunt U krijgen in al onze winkels DIE MS AAH DIT W UITHAHGBOED KAN EEMEN 8IN6ËR Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 I ILIALEN KEIZERSGRACHT A o V2 BIJDELEIDSCHE STRAAT AMSTERDAM HEERENGRACHT 9 DEN HAAG f a E3 TID 17 26 Med Sportttirrein Graai Ilflmveg Gi oote SportfOPble 27 28 Mol SiWrll rrvSn Imaf Floiriew og Nationaal Concoiira voor Hannionie eii Faiifaj ckoi p ixai iöin Zaugworeeiiig ing m cJi Majwcflikanm 2 M i 8 umr Soc Oaa lenoeg n ïkiLvergan ring 1 Juni 2 11 Gebouw Bouw ea Woaing loc iHit OiidtTstandooomniinaio Annea rg Beleefd verzodien wij geregeld tijdig mededcellng te roogeti ontvangen van vergaderingen ooncea eo vmiaakiii$th9den enz om deoe daa in onae jMEcnda te vermeldein Ek wtriBche Drukkerij BRINKMAN é ZOON Oottd 1 0 13399 Woensdag 23 Mei J917 GOUDSCHE COÜMW VERSCHIJNT Dagelijks i behalve zon en feestdagen ApONNEMENTSPRIJS i per kwaftaal t 1 25 per weck 10 ccni rnti ZondaütbUd per kwsüiaai I 7S per ek 14 cent ovtral wMr de bewjfging per looper gcithiedi Franto per post per kwitrlnat f 1 50 met Zonckgsblad 2 Abonnementen worden dagelijks aangenomen osa on burenu Markt 31 GouOa bij onxe agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uil Gouda en om lrek n hehoorcnde lot den beaorgkring 1 5 regels f 0 5S elke regel racer f C IO Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden de o tegen iweo berekend Van buiren Gouda n den bcaiorgkring 1 5 rcgela f 0 80 elke regel meer f 0 15 Telefoon Interc l 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON kwe stio opgelost was verzocht hy om patriottische medewerking van de geheelo pers ten einde binnenlandsche moeilijkheden te vermijden het imperialitime in werking te stellen om eindelijk de basis voor een duurzamen vrede te grondvesten Het NederlandMch Scandinavisch Comtté hoopt een vergelijk te ti effen met de ite tiitatie iüd de liaad van Arbeiders en 861datenafgevaanligden binnenkort nopr Stockholm zal zenden De arbeid tüen Het comité is aangevangen is van meet af door zekere regeeringen belemmenl die veracMllenden afgevaardig en weigerden passen te verstrekken Het comité verwerpt by vourbaAt elke poging van een of andei e regeering om tie conferentie te bemvloeden en protesteert tegen de voorstelling als zou men een drQk op de conferentie hebben kunnen uitoefenen door den groepen die de politiek van htm regeering gesteund hebben passen te v ratrekken en den fracties die deze politiek bestreden hebben passen te weigeren De Internationale behartigt de belangen van geen der oorlogvoerende landen ty moet haar eigen doel nastreven Sedert drie Jaren is overal de haat toegenomen misverstand en verwydering oatstaan De Internationale moet daarom weer blÜeen komen om de eensgezindheid te herstellen Braaellltt en Dultschland Zweden en Spanie ppofesteeren Het begnip annexatie Volgens de Berlingske iidende heeft het blyvenrie socialistische vrede onuté MaMi dag zyn eerste boapreking gehouden van de reeks voorgenomen verhandelingen met de socialistische afgevaardigd van verschillende oorlogvoerende landeft Ueze eerste bespreking geschiedde met de Bidgaaröche afgevaardigden Zy verklaarden dat zij principieel voor vrede zonder annexatie waren maar voegden er aan toe dat de verovering der Dobroedsja ên van Macedonië door Bulgary e niet onder het begrip van annexatie vallen kon Aboo Bulgarije maakt aanspraak op een deel van Koemenië en Turkye Dg Petit Parisien verneemt uit Rome dat de Italiaan sche sociaal democratische party besloten heeft niet aan de conferentie te Stockholm deel te nemen Het Comité der Nederlandöche en Scandinavische socialisten te Stockholm heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Onder den invloed van de Kussische revolutie heeft de Nederlandsche delegatie van het Internationaal Socialistisch Bureau het besluit genomen een conferentie van alle afdeelingen der Internationale te houden Dientengevolge werd oen itnoodiging gericht tot alle aangesloten partijen en voor de oorlogvoerende landen tot de meerderheids heidszoowel als de minderheidspartyen alsmede tot de nieuwgeatirtjte groepCeringon die tijdens de crisis o jitaan zijn Dit besluit werd in breede kringen met sympathie begroet Ueeds vroeger tijdens den oorlog werd van verschillende zijden op het bijeen roepen van een internationale conferentie bij het Internationaal Soc Bureau aangedrongen Door ons beeluit beoogden wij een ern tige poging aan te wenden tot herstel van de socialistisciic internationale als een machtsfactor der arbeidcrsklai se en daatdoor de grondslagen te leggen voor een algemeencn vrei e De afgevaai digden der socialiötische partyen van Zweden Noorwegen en Denemarken stemden met het besluit der Nederlandsche delegatie in Hierdoor kwam het Nede rlandsr h Scan dinaviach Comité tot stand dat de partyen en minderheden heeft u t emiodigd aan de voor bosprekingen deel to nemen die van den Ificn Mei af werden gevoertt IntuKHchen heeft ook de llaad van Arbeiders dersen Soldatenafgevaardigden te Petrograd het initiatief genomen voor het houden van een algemcone samenkomst Ohs comité heeft dit denkbeeld met vrengde begroet als een teeken van de nieuwe vèrstrekltende eischen der arbeidersklasse welke zich meer en meer de steed stijgende noodzakelijkheid rekenschap geeft alle krachten van het wereid proletariaat tegen ONS OVEKZICHT eenige honderden meters loopgraaf nam n en 550 gevangenen maakten Van de andere fronten weinig nieuws De toestand js op het geheele front aan de westgrens van Moldavië onveranderd Op het door de Kussische troepen bezette front hebben tal van groepen vijandelijke parlementairen getracht de commandanten der corpsen te spreken te krygen Ze zyn verwijderd onder bedreiging met geweerschoten In de laatste dagen zyn deze pogingen vruchteloos herhaald Do Kussische troepen hebben met veldgeschut de dorpen l araipani en l Jurara en met zwaar geschut de versterkingawerken van den vyand ten zuiden van den weg Mucke Satinol beschoten Een amaldeel van vyf vliegtuigen heeft Braila gebombardeerd twee petroleumreservoira getroffen en vele branden gesticht Toevallig dat twee berichten ons gelijktijdig bereiken Het eene meldt dat het Itraziliaansche stoomschip Tyuca 2300 ton tiaby de kust van Bretagne op 20 dezer door een duikboot in den grond is geboord en een deel der bemanning 1 opgepikt het andeie dat het Braziliaanache congreö het voorstel van den president om de neutraliteit op te geven heeft aangenomen Brazilië zal dus zooveel zifn zwakke krachten dat toelaten meedoen aan den stryd Duitschland mag mibscliien succes beleven van zijn duikbooten het is de vraag ot dit succes opweegt tegen het nadeel van vermeerdering van vyanden Zweden en Spanje houden zich tot dusver biJ protesten Drie van Engeland naar Zweden koersende schepen te weten de Vesterlan Viken en Aspen zyn getori edeerd Van de bemanning der Vesterland zijn twee van die der Viken acht leden omgekomen De Aspen ia later met avery Kirkwfill binnengesleept Dit feit heeft bij pers Si bevolking een hevige verontwaardiging jgewekti De Duitschers wijzen er nu op dat drie Zweed sche schepen heben gepoogd op eigen risico door het afgesloten gebied heen te komen op het gevaar van welke onderneming herhaaldelijk van offieieele Duitsche zyde is gewfzen Maar de Zweetlsche regeering heeft haargezant te Berlijn opgedragen tot de Duitsche regeering een vertoog te richten enprotest aan te teekenen De Spaansche minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan vertegenwoordigers van de bladen verklaard dat Spanje een protest bij Duitschland heeft ingediend wegens de beschieting van de I atrie Tot de Vooral de laatste dagen is aan het Weatel jk front de vliegenieredienst zeer actief Maandag schynt dat vooi al het geval geweest te zijn volgens hfit Duitsche legerbericht Des middags deed de vijand efen aanval niet eon geweldige menigte vtieigtuigen die hy tegelyk met de aanvallende infanterie in den etryd wierp De Duitscjie vliegers vlogen in gesloten eskaders den v and tegemoet en dreven hem na harden strüd terug De vyand verloor veertien vliegtuigen heet het daarin Het Ëngel che stafbericht is heel sobar Met goed gevolg werden aanvallen gedaan ten noordoosten van Epehy en ten noorden van Armentières Het vyandelijke artillerievuur was krachtig ten noordoosten van BuUecourt Wy hebben een groote Duitsche munitiebewaarplaats vernield aan den weg van Ati edit naar Kamergk = t = BUITENLANDSCH NIKÜWS £ N6£LANa K ta k i ngoib I olgenM een IhiHwh iüeuwa bura u t4 akei op t oogcfthkk io gahcel iroot B iil Itmnie ti llHK oirU ldiers ii veiwelii 11 eitje Liüikdj van tw lliH rif Do oorsaken zhn Versclüilendo d voomaatoiBto Im wel ihiuilf dor kwaawuiitdcjen t r ho r efet overall groote onOevrwfemheW over de iwiiiHiiisikiiing der tot dirwverre vrfjgp i olcjii jiiiinilili airhiHiler in de toai +firbi leken OOSTENRUK BONGARIJE 1 tred e l iw ti a fee l j w 1 1 l r I Het attred Mi van Tl nia kom r oH ho n ijii iKi Hie dt i laAiyt Ti tijd z H r wantóel w ii tHiverwm lH i v IwefSüMn lii dio op i ie eni algenH ene ontevrwli nheitli wi gtni hut rtfe i riiiRHlx ileW i i de n pj fiiriea o a tniuOi zit n i T kn ensmiJiil l P tniVüiOir ieiiUiig tie üiidiTji teliikfli iJKteHtif van het Hon arselie lefefjIji d wtriJdiiiBoht devr lJ i bti Monarehie on peeiaal wonl hel emifitt tiw iolirn dy oppoultie ent Ttea vi im w rpi wij eiiH d kiM iKHuUng inizitke do voimigg vaji een onncentracliMniiiik tor e waurvên hij zich ee n tOKensiandtir had inrklaJii d In i i a b j uittali Jt Kailio k4 land 4U Hong rijo Jtöml al vaameiHi+prcJienidl 4e niet Knttioliieku Tlflza ftan ornfltigo orittrk blooi Vtrrd r hMt hij zic i döodMvijandiii op den halH gehaiaki dioor fo wijze wn top liij de oi pc Mitle in het i arli i ent I Hireo t ii l dbur lint in Iwit hncin roepen van H i rleiiw ni wwt jit Tuww hiiii luim Alzoo geen actie van belang Meer is er op het Franeche front te doen De Framschen hebben hun succes van 14 Mei bij Mouronvilliers uitgebreid ZJ verdreven den vijand van de noordelijke hellingen van den CorniUet berg waarvan zy den top al bezet hadden en daardoor maakten zij zich meester van de heuvels gelegen tusschen die hooge toppen die zy al sedert een maand ia hiui bezit hadden en tevens van vyandelijke stellingen die krachtig versterkt en van tunnels voorzien waren en waar honderden mitrailleuzes stonden opgesteld Na een krachtige beschieting die Zaterdag begon maakten le infanteristen zich meester van de op vele hondertien meters verder gelegen stellingen Zy nam n meer dan 1000 vijanden gevangen De vijand heeft duizenden manschappen verloren de verliezen van de Franechen waren gering De PYanschen hebben thans de noordelijke hellingen bezet van den Vareuliet berg in de richting van Nauroy en de hellingen van den Casqueen den Tetonberg Alle pogingen van de Duitachers om het verloren terrein te heroveren waren nutteloos In een maand tijds hebben de Duïtechera op het Franscii Engelsche front 84 divisies in het vuur gebracht waarvan 7 tweemaal BINNENLAND Er is een opmerkelijke tegenstelling in de beweringen Vj n de Duitschers en hun daden Zy ïeggen dat zy het prijsgegeven terrein vrijwillig ontruimen en dat dit van geen beteekenis ia dank zy de bewonderenswaardige rekbaarheid van hun front maar in werkelijkheid verdubbelen zy ondanks de bloedige mislukkingen hun pogingen om het verloren gebied terug te winnen Tot zoover het Fransche bericht Vermelding verdient echter dat de Duitschers Feuilleton lietii wn gonizen en bruiden I r wa bericht gekomen do booten liaidd sl dtn f tairt to Putney verlaten De regalta bL voml zich nog ver van hier in vüUengan In ongt diii Üge bppantdng Verltiijen aaiuutcu na dnutea Al öpoodi iseo kwartier Ileiiüut Marker bk ef nu boos op dezwlfdü plaalw staan Hüt roD l twai o i diende nergeaiB toe Kdiilli Willding was er niel WaorBchijnilijik waa zij ton sloito toch aaji A n andoren ouver geble ven Vandaar wenll nMit nmtBen g owcaikt Men had daar telefoiiisohe lieriohÉea gekregen i tii dJkke man naafit dtn joaè en Duitsoher vhi f deaa leökeneu op ea bruldic Oxfo rd iö voor IVeei volle bootlengtt n Om litaa en zijn geschreeuw tfnrtötotid beweging in dw meingte HeSiuut Merker wondde zich ook naar heini Nu begreep hij aiK waar hi hrt du too zijii ot en had gelaten naiiwrlijk twiU li j jiaii van heil verwijderd stond een lichtW ond lank uinfije in Htrftlendi lila rok en jacqet im grooton hocdl imit üla étUiier Hij had tot uu toe v ei retnlö twintife niiiih cp het ttfTste gessicht uit de vert voor I Mitli Wildïivg a ag syi yi inaar dezen kety wa ZI 1 werkelijkl in ooli Mee irejifor iU grijze oüiarliood liaar onvenu i pdialijkf nu lgezel Zij horkendna Hehmit M rkör Vwam uit de gioep vaai vrieodnin op iu nii toe on höhiidd BL imu de hand Höt wit cl u handdruk even kraohAilg a di O van een jongen matt Over zlja aanweai heid verbaübdt zij zioh in In gf ieel niet Hei schwn vaiieeiEöpreJieud dat ieder urtisüIi wiens tijiil en geaoiwHiclii hot toelitH bif dL t ifordM aanlirtdïïö mulBtnidea uiot mocht oiitbrekon Zij vroi g alkHn 0 u bflit dii ilf rlvit r overfeekomon J Ik dtocht dat ik u tiier on aan rrffenl Zij laohte Ht Kti T iio haar blijkbaar wfl Maar zij vorloor giojft ooj enbiaü haaj onlMnainifuhciidi Zij tit de handen in tïe zakken vau haar jaqiu liet nrooiit hoofdye wat 8 fbo wi niH i pu gra ilialm tiifl fheïi dw laudeu alw een kamernodi op het yporltiflTeiu uaaM hm Om haai gtwfïhriclüap danaigJadM btdüCHnïwrde zij zioli verder niet Hier de l i dör wat Il Ij vi iiak WaUiTt p bij papa Jft Maoir niet lang lUj had hf i diruk Zij knUtte Ü Hij hpett h A altijiS ikiik Hfj uwet allijti werken Paft 1 nog du Duitsche aard in hi m Wij mortfiii vr dikwijle om lachL n r Na fczo kürtf ondcrbrci ljig waren haar gedaciüen wetnr bij da sport Zijl er hemido haar oogoti met de vlaklto Imnd en tuurtle ei nii t SP k oÓB aan liet stuurrad di rivier at op welker tlllrtn vlaikkra waler iScgel anuia t veo politieboott ii te zieri waren Oxfiftpi twee bootWig en yti zij nadfflikendl l gtold het thi opla in i au een u c4i pc wetenschap jelijk vraagUitk ntir gaat n heen aW u uit H ibotIihkI lenigkomt Zy aiitwoowkle niet Do vraag ontging haar Op hc t 0üg mWik bo iond rileobts OxtordiCanitirldge SleoUtvide wport n het wn haa hier op daoMl kla ieken regfliltalgrond volktem n onrt pf l ig of zij haar hoop op d overwinning der Oxtordersf uici etm iitflnnHi k ol een vrouwelijk wtafc naasl haar uitaprai Zoo öoJipen hi t heiW i+ni Tiiinf4w loe In elk gwaij dri iiMdo zij iutii chen 4 v verdor van baar kenniftsen w Hij itaeht hij zielizulf Hoe zal zij fi laier in de meaHtilHHiiiM nig e tertiifj inrfpn Dat moet ïij zrti tooli ook inzfeji En dao uu mijn zaak U int nk i i n dtw te Iwter voor mij Nu zijn ze poedig aan de IjoeJit r rivier zei I ilih peinzend Men kon IK morkea hoe haar hort van verwat iUng kk pte Hij keek met ianlg wol evalh i haor glimi w i wl vaïi ter ijde aau Alfew wBw zfto vol frÏÉKliilieiJ en goaoruMit id atn baar Alkw uU één stuk Zoo op feruiii d Zoo Miiuurlifk Hij km g een g noel in gTOOU vojitoimlog Iat hij haar toeli n g hn l govouden I m ploJ Winge ruit a n zijft arra onttrok htm aaa zijn gopi inw Onwlllcétiiurl had zi Iwiit lutrt e c itii hand aan eejrepon im d imdtvre luiM weew zij in d verte Hiiit ü adem riep k J Zij komen I Zij koiuou Zij koiiieo 1 Het wiM een kreet v n tionéuizendrt n tegi jjk Ho de luohli doorttolmkte Dfiarin oirkejilo men winl niet van wajir Injoff omiiot ais gt jaagile rouzenvoigeK een zwenn vooriiilj t neldi fteroii la ii Ondep lu n werd do rivi r doiikenK r doop de rookwolkm van wn geheele vloot nefl iuMlpr t it ini i ki booten die zwart van mt ji t he i za n Kleine l arkawKen iiHMorv ftartii igfli en boot n krioesldtii daartusMrhen op de heftig wwogen goivm vooruh door de vri i i houden watervlakta cho eii do mliWelpmiIpn van iSat ailea twew wiia lk gl 4e t i Wr iittit acht In raweiidV mael alakrakzinnig rwiendo s islalten xfori is kaïilng O ctari Ia leading i dlth WShling He het gefwtdrmig Zij zwaaide Twi h r zak lo4 iJc Zij luvha do ovciTgöinkkig a4 of fïe Ikk Mo zeg praal op aarde wn IrfdjAtiiId le li opnieuw Oxförtf m I ftHn f Hij hohiaido van het