Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1917

So 13400 RIbot over don vrede Engeland enOostenplfk De rantsoeneeping der neutralen ONS OVEHZICHT De Engelschc communique s worden al kleiner en over eenigen tijd zal men met twee woorden volstaan niets nieuws Daarin lierkent men den Engelachen Be Franschman s veel gezelliger praat ook ai3 er niets te zeggen valt Waarmee we niet willen beweren dat dit heden het geval is want zij deden op drie punten van het front een krachtigen aanval die goede resultaten heeft opgeleverd op het plateau van Vauclerc en de Calif omië hoogvl akte De Fransche troepen hebben de laatste observatieposten die de Ailette vallei beheerBchen veroverd en hun stellingen op de noordelijke hellingen aanmcrkelük uitgebreid Ten oosten van Chevreux hebben de PranBchen drie Duitsche loopgraaflini s genomen In Fransche handen vielen 350 gevangenen waarbq elf officieren Een intensieve kanonnade voorspelt een gevecht ten oosten van den Chemin des Dames Hindenburg schünt thans op het Westfront de actie te leiden Reuters bizondere berichtgever schrijft d d 22 daarover Hindenburg s tegenwoordigheid heeft kracht bygezet aan het offensief der Duitschers op beide vleugels van het slagveld aan de Aisne en in Champagne Tengevo gQ van den strijd op Maandag en Dinsdaif is zijn linie gekraakt Tot nu toe werd nooit van Hindenburg s tegenwoordigheid in een sector tegen over de Franschen alleen gewag gemaakt Volgens gehuchten heeft hy voor een dag of vier vyf benoorden de hoogten van Moronvilliers een gewichtige samenkomst met den keizer en den rykskanselier gehad De aanval 20 dezer door de Franschen op de noordelijke hellingen van de MoronviUiers hoogten ondernomen heeft den aanval verüdeld dien Hindenburg voorbereidde om de Unie te heroveren die de waamemingsposten bestrijkt welke den Franschen in handen zijn gevaHen De duizend gevangenen waren Saksische stormtroepen van puik gehalte De vyandeHjke schansen zaten propvol en de bijzondere onstuimigheid van den tegenaanval der Duitschere bewijst dat ze voor een aanval klaar stonden Deze is volslagen neergebeukt Aan het front bü Moronvilliers vergunt de ketentoppen die wij in bezit hebben noordwaarts een vrijen blik tot Pont Faverger waarheen de bodem geleidelijk afglooit Na het Isonzo offensief scheen de rust daar weergekeerd Maar reeds wordt weer Feuilleton r Zijn Engelsche Vrouw Naar bet Dulitach door RUDOLF STRATZ Üeautoriwserdö Uilgftve bewerkt dioor Mevr J P WFSS LINK VAN lïOvSSUM Nadruk veirbodea 12 Wat kon haar dan goboiiron in haar vad r H die haar gvva vorwijl ii zou nialcon Maar wat ging diat out Godb wil papa aan wat zii gt ilurende den da deed Zij was toch een volwaöet n mensijb Koini zoi zij opgtiruioïdl Wij loopen ociivoudlig naar lUdHuond en gaan daar op de traan Daaa dirinken wijeer nog een graellig kopje thoe aan de rivier Hij kreeg plotsieWn liet oinbo i oiHdo gevoet akiof zij bij ail baar sportiivfr N zo Hportiijvor niot gelie i onopzoMrlijk haji laten gebeuren Zij daoht nuisöohifn tJal lif t öofusanlt iiïci don DudiBt R n nocj 7x ii zijn dan mot dd ineuschcn di e zij rei dtf la g door i ii dIoor kendt Hij aei tot zioltzHf nwi aea plotselSng gevoel van hoop Maar d aji moet ik ook aan haar hevallen f Bij die gmlftchlti werdl hft hetn koki n l liet t € fiii hot liart Hij kon nici i aan Imar nerk r i ij wnw ln l oniwhuldiig en iit p luclaijf uiKit ve l giTOotert paflm n dan hij van epa dönie g woon wan aaaM hem langH ln t gro mo strand va d Tlieeiiw liüt hH scliwp4 zoutftoUtige lenlekoeltjp Advertentiën Voor verzor in v n b4 Mr l tcbteliedcn WORDT GEVRAAGD eii Huishoudster van middelbaren leeftijd P G Brieven metvoltedi e inlichtingen no 1423 Bureau GoudscheCourant Markt 31 9 Badmutseo b l A QUANT DUITSCH Dnitsclie Taal en Conversatie HandelscorrQspondentle Ch LAFEBER Lavaar Dultaoh M O C 0 GOUDA HouMiassgrBclit 19 Zeer li ple sollede meubelen als Tafela Stoelen Kasten Spiegels Sthllderijen Theeta fels BuffetCen Styianieublenien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len enz onz nllos spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vnwii f 17 60 StyikBSt f20 StyiUfel f 9 60 Spiegels f5 60 f 7 60 enz SIIII0ISTnilT44b BonnhiiisublJdBSchlekaïlt i otterdami üieustaaubiediugen hebban ia de Qoudsche Courant Mteea $ êuceeê tjgr Deze idverlenlieo kosten sleclit bIJ Toorultbeitling 1 B regols f 0 25 voor elke regel moer 5 cents OpKunf uitstnitencl aan het Bureau Eenig Depot van Thee uit het Magaztjn van iVI RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dexe Thec£a worden afgeleverd in verzegelde akJM van vijf twee en een half en één Ned om mei vermelding van Nommer en Priji voorsten van volgeoi de Wet gedeponeerd Merk Zich lol dfl uitvoering van Uwe AeScrde ordera aanbevelend J C BIJL voorlMM t BRBEBAART Li 567 20 Markt j Een vertrouwd adres E voor het maken en stofleeren 2 van MEUBELEN Is bU I N HESSING S Peperstraat 24 Gouda B Billijke prijzen prima mate SS riaal Reparatie aan alle meu 2S beien PRIJS95 franco tosiendin pOfitwIi Ultnvf looiei bo tac t48 A oai ending I I ontvanoftt van postwi sSl 1 MOICRMAN oauit ZOOCfEHVERSCHEIIEn Vtatonze meisjea moéten weten alvorens te gaan trouMen De BRÜNDSTOFFENiCOIMIMISSIÊ in het district GOUDA maaict beicend dat na ZATERDAG 26 MEI 1917 de TWEEDE BON van de Brandstoffenltaart voor de Gemeente GOUDA NIET meer geldig zal zün Gouda 23 Mei 1917 42 40 Do BRANDSTOFFEN COMMISSIE In het district OOUDA maakt hckcnd dut in de Gemeenten Gouda Goudepak Moordpeoht Stolwijk Haastpeoht Vlist en Reeuwijk MTkrijyliiiar zal worden Ko steld voor elk Rczlnshoofj 660 IDIld Cokes teoeg betaling van HeO SDKilo sBruinkoleolinMefI tegen Wngvanfl 80 Tu GOUDA van 21 MEI UUT af togon inlevering van BON nOi 3 hij de gewone kolenlevpranciers verkoop van cokes aan li Oasfahrick vindt in het vervolg niet meer plaats in de ndepe Gemeenten volgens regeling van de Plaatselijke Bpandstoffen Commissies 00D 2 1 Mei 1U17 2 ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK geefi uil S o PANDBRIEVEN A 99i 2 o Verkrijgbaor Ie Gouda bij de NATIONALE BANKVEREENIGING I de HeerenM J OGIER ft Co en H H Effeclenh ndelaren 1224 20 Pandbrleven in omloop ruim f 10 500 000 Üc heb nooit myn Haar verwaarloosd wilt d M dkinai dl kcb KOKO vaorldnrcad I dcrt 10 aar gehmtltt ca aao baar I acbralk tacb Ik mynt wcalde van IciaBEand Golvcod Gezond Baar lic danken I kunt ook Ung Oetond Haar hebtMn Beproef deie methode en Mgln vandaai Qa naar Uw Apotheker Oroglit ot Kipper koop een tieicti KOKO van P 0 7S gebruik tiet 14 dagen xooals voor geictiraven en htt dtiii op bal versalill VOOR HET u Ben tuivcre Heldere Niet vette vloelitof t avordart den Haargroei Vertlerkt de klieren en doet dienst ala een Tonicum voor de Haarwortels Voorkomt tiet Splyten of Uitvallen Hoofdieer en Roos verdwyncn nadat men KOKO een paar keer gebruikt heeft mpn sprenkelt het eenvoudig op het Haar dan wrylt men hel zicht In cene nider 4iarttche richting en borstelt het flink Wy f tellen gian dwue of onmogalyke tliohen aan Koko maar wjr xeggan ennfludanvel dat ala sin Zuiver Qeniatmiddel voar het Hur gaan ander Preparaat dil kan evenarin WAARSCHUWINQI Uitstekende preparaten worden dlkwyls natemaakt van het krygen van de ecbla Koko hanffl hel succes van Uw Haar r elke flescli dl U al PHOTO NUR HET LEVEN Kvko Welffei wordt aanrebodan dia niet duiaalyk o HaDdelavsrk Gen Vrouw te Paard op da battoRverpakklat draagt Bchta Koko wordl aoolt loa varkocbt en wordt nooit verkoobt loadar aan veraaralda bulUna varpakUar 0 75 fl 1 60 en fl 3 per Flacon Alteen Vertegenwoordigers Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DESSEItSi Amatepriaiii Voor Prieilind Qronlngen Drenthe Overystl en Oelderland rirma B WEIIIDEIISIHA neak KOKO SHAMPOO POEDERS zyn wel een proef waarditweesourten Nat en Droog Koop ze waar U KOKO koopt P 0 12 per pakje LUIIimUGllOOflllOfSD Tijdelijke Pi ijsvei hooging Kleine tiesch f 0 85 Middensoort f 1 80 Oroote flesch f 3 25 Modevaiiscliool voor Ooilda en omliggende plaatsen Aangutoten bi de vare nlg ifis voor Mode vtkacholen ta a OravonhaKe Goedgekeurd bij Kon Beal 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeufee en Leerapes M gelifegliilil mr sigsn itbnilk Ie Itireo IIGEI MIDDIG en MDCiSDS Plaatsing van leerlingen Diuadag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Dames v HEVZELENDOORN De NATIOIIIILE illKVEIIEEIIIGillli Kantoor GOUDA bevordert de opricHtirig van Nieuwe zaken op COMMERCIEEL I en INDUSTRIEEL GEBIED WYD5TRAATII 22 KAASPOEDËR Voorkomt Lob Bol Kort en Blauw warden der KAAS doet haar tevsns uitmuntend OPDROGEN Door toevoeciinjj van KAIASPOEDEI blyft J e korst zacht en tielder van Kleur terwyl Il er geen KORSTGEBREKEN ontitddn e Gebruiherj ijn er zeer tevreden over Zy miAen c e ÏOOGSTE PRyZEN Mffi Ook verkrijgbaar 1281 Te Stolwijk bü A NAtTZIJL en W M DE VREUGT Te Goudcrak bü C NODEDEGRAAP Te Berkenwoude Achterbroek by L DEKKER Ifl OPGERICHT ires Voedert nw Tee met de uuivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOOHENKOEKEN mepk W L uitmuntende door hoog eiwit en Tetgehalte en groote voedingswaarde KereDiploma Pnrii 190 Seaen OouOen Medailles TT Vertegenwoordiger A RIETKERK Qouda 5694 13 LEVETOGEN aterkt het vermoeide 2enuwstel el en geeft bij zenuwacfatigen zwakken en herstellenden steeds goede resultaten Id busjes vanaf 90 et Bij Apoth en Drogiateo Te Gouda A COOPS Wijdslr 29i SofaoooboTen A N v ZESSEN Boakoop Wed I SPRUIT J F VERKADE WaddiaxTeen A V D HEIDE Moordrecht J v GENNEP 123917 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes A Q B3iTID A want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zidi reeda meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft 17 26 Mrf Sporlterredn Graal Florinwcig Groato Sportfeeeton 25 Med 6 uur Blauwo Kruis Open baro VflTgadering AWL Gcmda v A Vi1 z Deoi Bond 27 28 Mei Sporlternin Graaf l ianle vog Nationool Concours voor Hannimiio fii aaJar Aiorpö ini Geui Zaïigvercena ngen eii Maon nkotroii 2D Mei 8 miir Soc Onfl Gen regen U dknwergarilerlng 4 Juni 2 u Gebouw Bouw on Woiiingtoifzinlit Ondt rwtaiwfeconiiiilHMi Anmn zorg Brieefd vorzoekcn wij geregeld tijdig madodeelin to nvogeu ontvangen van vergaderlngaa ooucarton vorraakellijkli dem enz om deze dau In onze aLgenda te vermeide SmGEE NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels DIE MEN AAN DITe ÏÏITHANGBORDk KANEENNEN 8IN6EB Maatscliappij Depots alom Eioctrlw Pnikkerïi A BRINKMAN XOON Goad GOUDA Kleiweg 5 ff 50e Jaargang Donderdag 24 Mei 1917 eOIMlHË GOIIMfr 3Sri© u xrs exj a v ©rtea i tx©TolsLd v oor G o cud a © ara Ora st3 ©3s ©aa VERSCHUNT DAGELIJKS i BEHALVE ZON ÈN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDBKUNQKN i Op de voorpagina dubbal tariet Gewone ad enenti a n ingeeonden mwtodae l ta aa bij MMraci loi fanducMnlM pri i Groote leiieri en randen naar plaataniiaia KLEINE ADVERTENTlfiN aanvragen m aMb fage b koop en verkoop huur eo rbam 1 5 ra ab f O tt Ika r aal iMat 5 c M M betaling Mazimnm grooUa 10 reiala Berwl HiaaaMn S € mU r JS t 4 n$tk f 1 05 elke ragal ABONNEMENTSPRIJS p r kwsrtaal f 1 25 per week 10 cent met Zondagsblad per kwailial f 1 75 per week 14 ceni overal waar d betorfing per looper geictiiedt Franco per posi per kwartaal I 1 50 met Zondagsblad f 2 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bureau MaRRT 31 GouuA biï onze agenten den boekhandel en de postkantoren t ADVERTENTIEPRIJS I Uil Gouda en omstreken behoorende toi den bexorgkring 15 regeU I 0 55 olke regel nMer f 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen two berekend Van bailan Gouda en den beaorgkring 1 5 regels f 0 80 elka regel mcar f 0 15 Telefoon Interc 82 Üelefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON komen Natuurlijk kunne wij niets doen zonder onze bondgenooten maar de mogelijkheid om een poging te doen om Oostenrijk van Duitschland loa ta maken wordt versterkt door de tüdingWi die bet Lagerhuis beteiken over de politieke gezindheid en de toestanden in Oostenrijk Dit slaat natuurlijk op het aftreden van het KabinetTisza De ble4en in Oostenrijk hebben dat wel voorzien en daarom verzekert de Pester Moyd al biJ voorbaat dat ep niet In troebel water gevischt kan worden Alle verwachtingen welk do vijand wellicht aan politieke moeilijkheden mocht vastknoopen zullen ijdel blyken Hoe scherp ook de tegenstellingen tusschen de partyen in den Hongaarschen Ryksdag mogen zijn tegenover den buitonlandschen vyand staan alle partijen koning en regeering als i én man pal zegt het blad dergelijke maatregel zou stellig tot oorlog leiden Het beste zou zijn dat alle verdere pogingen om door het versperde gebied heen to varen af te zien en overeenkomstiff de vroegere afspraken te handelen Wanneer men een nieuwen datum Btelt waarop aan de Zweedsche schepen een vrjjgeleide wordt verzekerd dan kunnen ook da Kngelschen het bewijs leveren van hun got den wil ton opzichte van Zweden Wat de duikbootenoorlog betreft merkwaardig is dat de Brltache ministor vaiv munitie in verband met het toetreden van de Ver Staten tot den oorlog het niet langer noodig oordeelde voort te gaan met den aanbouw van een groote fabriek van explosiestoffen bU Bristol Er is last gegven hot werk te staken Dat ia een feit van beteekenis er blijkt uit hoezeer de regeeringvertrouwt de scheep vaartverbindingen tfr kunnen onderhouden De Engelsche admiraliteit meldt dat in de afgeloopen week 2664 schepen Engelsche havens ziJn binnengevallen Uitgevaren zijn er 2759 Tot zinken gebracht 18 schepen van meer O schepen van minder dan 1600 ton benevens drie visschersschuiten Negen vaartuigen zijn zonder gevolg aangevallenMogelijk heeft vannacht weer een bomaanval op Engeland plaats gehad Althanti gisteravond ongeveer half negert werden te IJmuiden twee Zeppelins waargenomen Volgens een der kustwachters waren het er drie komende uit noordwestelijke richting Ongeveers dwars van IJmuiden gekomen verdwenen zij met groote anelheid in westelijke richting Aan den hQrizon werd ook een groot oorlogsschip waargenomen wy kunnen ons op aangename gebeurtenissen voorbereiden Volgen SPI telegratn aan de Tribune wordt de positie van de onzydlgen al neteliger D Ver Staten zullen misschien van de onzijdjgen eischen hun schepen in dienst der geallieerden te stellen of andera de Amerikaansche markt voor hen sluiten Het blad zegt verder dat de rantsoeneering der onzijdigen een der voornaamste onderwerpen is geweest van de conferentie met de Engelsche en Fransche missies gemeld Hat de artillerie in heftigheid toeneemt zoodat een tweede slag staat te beginnen Een gevecht van een ongemeene hevigheid ontspon zich in den loop van den nacht van 21 op 22 Mei in het Travignole dal Na een hevige beschieting waarby de Italiaansche stellingen op de kleine Col Bricongroep werden ontwricht gingen zeer sterke vyandelyke troepenmassa s tot den aanval over Zy slaagden er in eenige deelen der Italiaansche loopgraven binnen te dringen ondanks den taaien tegenstand der verdedigers Toen er versterkingen waren gekomen hebben de Italianen na een verbitterd gevecht opnieuw de stellingen bezet Ribot de Fransche minister president heeft by de hervatting van de parlementszitting de gevoelens der Fransche regeering uiteen gezet ten aanzien van de ernstige gebeurtenissen van thans om eveneens toe te lichten hoe Frankrijk den vrede opvat Het moet n l een vrede zijn die verschuldigd herstel geeft aan de volken die het slachtoffer zijn geworden van den Duitschen inval Wat het teruggeven van ElzasLotha ringen betreft de toejuichingen van de kamer geven welsprekend het gevoelen weer aat Frankrijk ten aanzien van het essentieelc oorlogsdoel koestert De Fransche bladen juichen eensgezind Ribot s verklaring die ons nogal poover en vaag schijnt toe en stellen de oprechtheid daarvan tegenover het zwijgen van Bethmann HoUweg Er is een strooming van Duitsche zy de om Rusland van de Entente vervreemden Maar er is er ook een om Oostenrijk van Duitschland los te maken van Engelachen kant Volgens den parlementairen overzichtBchrijver van de Westminster Gazette is er in het Lagerhuis een sterke strooming voor een duidelijker uiteenzetting door de regeering van haar positie tegenover Oostenrijk Men verlangt dat wy Oostenrijk duidelijk zullen maken dat wü de monarchie niet wenschen te verbrokkelen De uiteenzettingen van Robert Cecil en Asquith over de kwestie van inlijvingen kunnen naar men meent aanleiding geven tot misvatting Het Huis is blijkbaar van oordeel dat ons geschil met Oostenrijk van geheel anderen aard is dan dat met Duitschland Ofschoon wij eensgezind de aanspraken van Italië steunen en het herstel van Servië en Montenegro blijven eischen bestaat het algemeen verlangen om dit verschil beter te doen uit van g v itii litj lii t Kuii iLiwhit volk dun ThcMDAti dl MocialiMt oud pncifb4 a ovcrhiifgrt dt uKM raat TIioumm U li K lljk t li iu n van gi oott ipraotiwhc beJ waanünvlen I ► 1 ii i+r awuan die iiit hm aan tvn idiif ri ittif Ui liiiHii rleidf dat bij wil woii lciliiiitHijke g e iH ïk oiik tlo irvmwt liig t tkkt ldt kwitsilteH oninrhVU41ijk t o erzm bot in de kli dnati liljzmHhi hnlfn Wn imiT li4j zijii ntmiitiigi li koitnen htUI gegivcn vodih iiM n dfll er nJew in er II yfCKt n vM L pi u Mt voor Iwt nitniwi KifciUaiid wfiM iJH organluntit üUeni Hij ha t veel Hucetw 11 1m luliilfltcp voor MuiiUlo ii liij hCÈii tn l U ajii4lMehc rfvoJutiüniui lr weten 1 1 ov i tiug ni dut de o i rwiiintiig iiu0 l Hi eH il4 1 ftl voorbtyetdlng tot do Vi rliroetU rtng OOSTENRlJK BONOARUa r u g u A d 1 n r v i r o o r J e tl II n g De vernieling van drie schepen met levensmiddelen komende uit Engeland heeft in Zweden groote verontwaardiging verwekt zooals wij reeds verr ieldden De bladen noemen die daad onvergeeflijk daar men in Duitschland wel weet dat de Zweedeche bevolking honger lijdt Stockholms Tidningen schrijft Deze bloedige daad met voorbedachten rade bedreven is des te afschuwelijker omdat hy bedreven wordt tegen een klein land Stockholms Dagblad dat tot dusver sympathie voor Duitschland toonde schrijft dat Duitschland niot anders gedaan heeft dan de ongerustheid over de voorziening met levensmiddelen te vermeerderen in een neutraal land dat Mlwillend jegens hem gezind was en zonder daardoor den vijand te schaden Onze sympathie is tegelijk met die kostelijke ladingen verdwenen Zelfs de Nya Daglift AUehanda en Aftonbladet stemmen in men den algemeenen kreet van verontwaardiging en afschuw en betoogen dat de gewone verontschuldigen niet voldoende zouden zyn Dagens Nyheter zegt Duitschland heeft iedere afspraak op de sympathie van anderen afgezien en het zou al te naïef zijn zich te verbeelden dat voor ons een uitzondering zou worden gemaakt Branting spreekt als ziJn overtuiging uit dat men zal eischen dat alle uitvoer van levensmidtlelen van Zweden naar Duitschland totaal zal wonien gestaakt en dat ook de vraag omtrent den uitvoer van mineralen uit Zweden naar Duitschland opnieuw moeht worden onderzocht Een ander blad raadt aan de hoofden koel te houden Het voorstel van Branting in Socialdemokraten dat men allen uitvoer van levensmiddelen naar Duitschland moet staken is een tweesnijdend zwaard daar Zweden ook aan Import artlkelen behoefte heeft zegt het blad Totaal onzinnig is de eisch van een ander blad om alle Duitschers uit Zweden te verbannen want een 1 it l tHrogradi wordt gcfx nd dbi di uUvoerendft ftioiiiiiri 4e van don raad vau arbehK rM en M tdat4m ivpottwtfHrt It gwi hrt duothüniilw g wt iti U vn dr Ftle klch Adler dmi dannwrcn rtrijdor voor liet of a iifliM m ik rwhtwi d r volken TlmnM im na i iaar van btoedl i iirotwVTiiioordl dt dmntmraiiwihi kra 4ttTO rlub in lioweginK hi ldieii ge li Ul en den liiid voor dfii B ljï nieen ii v n le IjhIOwu aan lKUHk iii lieJiooit lu t k vtn van elkun Htri il T voor den vr i ouii ilv g v tineh uiiiiMCildiW Hrt tf d rliolvs de jiRoht aTi dn dWnokraiiSe a4 t r latwh n l iU tliitk i ArtliT tfften tk n hiiiir duHgpn den doodi lu vppd ilg n lU t ultvoPTeml ooüiité rldit tot o O II boclaaj t tiiwireifk liet Ix roep osil iiid fUlo iffUMHfik do t Ti iJkbMiiUim v n A4ler ie bWi cn Het weikt tt rzelfdw ti ï i i ottio lHifeciit partij op in dw onijigKemi latulleo om im t le kroolit dï te ii eltt HIiiig van kmirtya 4 Artlcir te ItoHtrij ien BUITENLANDSCH NIEUWS RUSLAND 1 iio iii a 41 in P Kiroijg raiï i vuniiig Standard schrijft hixhn avoiid De lui Hlei van Balfour nanr Wiu liiiigton lifp iiiiii Pt aan Int ItewoiwlcriHiAiaAr dlgtt werk van Albert rboma to INlro grad WanneiT diw gi woli iedpnin van d laartfl jwör wken in ItUiwlamï beiktmd wordl zal l l jkein dttt di rol wrilk Tholiia gnapcHild hei t om dt Ku dcluoerafen tu beHnvlocdon van otwcilifttilwrc waaindic is gewitort GtKm Kii rowfwoh fHtial iiiW a 1h lieter gt hikt voor de taak In w n g tl He ïtsr t o tena ljk 4it en l i u idi f jKTM koïih ii venwhillcmh ho tprekingm Hn hvl ovw Adler awwkU ife Kxl ini iif voor Hnaniit duidoli bfijki liM iiieii eer weinig H r ifo voltrt kliig van het iimiii gm oWl Men irm ht i i g s eiT li iJ iklf V ei wiobtiMwIi omWiMitKfcihi U i te vinden Zoo rfohri t een k nor d T iiortUnrijkMehf rf ilvjrfe iii g i d rwHrtn dat nk t onderw tan een kM lvonnlri n Fritz d I T te viMWflch ten wm di aJgLïiHvn li lainj itil iiig g iai tliaiiH eveiiwej naar H vraag o ht ook zal Hordin iiitgcvopr U Dit in voïawwdi V roitfeiTM er arliig d r Oiwtmrtjiürh reo 4pff nig nauweJliks aan te mtnen ttfmhoon h rapport d r fa4 iiltti tot é g o Zij luwi n g ztigi uden ci iluMt Hij mOtist lAchen towi lUj Itaar züü vntnlzaaini mv ijvejlg zaïff kauwen terwijl zij d rarliij me baar mooie blauwe oogpn ruetiig ffver het 1 ngn lwclie laiMil ohApkeek Hij wepdi uit zijn onbeat nde IfaitRehe dipoomecir tot d werkelyithoid tirugge braclit 11 nam dank dl van df oliaal met dw wariiio nt den brootï die dt kelliuiT u l gebratibt haid m 14y zij heiik toereiikio terwijl hij d acbt lii dk ioiwi eet men eigi iilijii uitijd Het ia wn mooio plekl la liet niet vrwg l dailli Hij gaJ geen r otrttf reekech antwootvt dweil 2 4 Hit is tooh eigenlijili grappigl Twii ik vannioi ïWi bij uw vmler kwam vooliJo ik dmd Oli iet van iU vitrtrouw jkhekll d r au i liefveim a itMcJia IJ ia zijn doobter en tooli öpreheii wij elkaar met ii aan 1 diith Wilding luuii nog een laflWe botorliain 0 in Engeland h 4 b i wij d t ondemeoheid van ii vn jij niei ï 4 zij Hoe dot in lHiitwehiand gaat lao t u och bfttT weten dan Ik Nu natuurlijk ze it saen ilj en jou legen zijn fannüie Weet Jo wat laten wij dat ook do i ddtl OmlanKe zichzelf kn Off hij een Ueur Hij waa opgowmwnm Hij wak haar over tafel Ki hand to opdat zij zon toeRlaan Zit ntim zijn Iww iïing and r op Zi sv ioof hmi de Mhaai nvet oranjetfiariiM la H to itin hij zooal ij mi endo Tlangii n antwoonkk dAArop nvoiidtg uia open aan tiendit 0 ja Maar dat itt e n beiijc woiii4 ft j iriOPt mij at zegg n mW jij Zij laclHe Je Ix nt zoo grappigl zA ij Jo bent zoo hcvd andera dan d anderu umi drong mi w t plo K Üiijf er op aan hoen t gaaji AiiAirs kwam zij te laat In I uivd n J A ii giiid SoIhH w üiitoniMt Zij lU pen iBoor ifti rttJUc nettn lulnHtwttw van l liaiK tid naar Iw statltm O dftar fttoat al m Iwbyl Zli t ye A OM ffroott pa P n op iU naai d ïijnd n politi fietit bJ m veraorfH h n iK Jw d iiwar toch zoo al rf zij hulp vaii rtoor d m til naar een taxi te htmg ii ij muit iB t met i m luohtüe hooftUinikj loi dank en Ho imrt M rkw verl a U 7jeh opniwiw tt rwijt i w mi yoort clioot ho zMtw wiUt joftg in J haar w g vond en voor sdoéiw lf r l eii lio kak zij hoofi ofidioog hie d flfc o g M iroofl Brikaiinift i nililk Het Imw cW wmin In B 4 pnwki rtehH h evf wr u l ur ate m mid d 8 d knmtooriokailm der fin In de 1 ln che Wil ïlngii waptMi Uioh e f ohla d lti i wer v rt 4t Zij Iiö M blikbaar cï o yxlr nen W9rdt TOT9lld oiii haar ooren hlaaen en kot k nu on dan oiiï of de reitlk wtit aritniiiiiificlu Mac Gregor haar viorvortJgi lnovdlng haa wol Uijgeud volgKk Daarna zaïtcn zij t lUciiiiiond sanira aan do thee bulbi n in en lioutpn voranda dfie over den Tiheemuwver iiilr ak I f wail iPspit Köl wae niog grije en leeg de hond rdtm en nog wn0 huiultordi n bootmi ddo lattT op zonwriteffeii bijua boord aaïi boomdl du wateirvlokte zuiiilm hodi y kcn lagt n nu nog aan li iirand m haar wbitcrloodiscn Df raJti n langw hot houten hek van hrt uitbouwrid waarop iV ktililner broott en thee neerzötte haddtn nog rnaiiwiTnoodI i blbarc knoppen Do boomtJii in het rond waren nog kaal De eetirto eohorpte van het vro e voorjaaa wa im d huHut zoani Unnli fiiig speelde iidb over het water m plolsclingo wiadwoot Van I mfdien uit do l ooteu kwejH een kraohtóge geur van veracho oMwerf bajiiiTölagvn elcnnmon van flclKwpetiiiiïii r li l Pii Maar allfvi wiu nog aits In winttT ciap ivog wa droonierig H 4imit Merker loot een si condi de oogen Het waa ajaof nvon diixw het gedempte kloppen van verre en van nabij de Htilto vtTiiani van dit lieiflijk hoekje dier aardt Men ijtsvond zidli al in efn klein Eitukjo wonderland Men voe4de ile b ojtr ma dah heen oim kwellend overmotvüïï geiliikïöHg vertangen KeJIner alfl lnH ii Wi ft nogi wni Reroofttcnü broodi zei het iueis ie naaiit Iwii vriendeiijlt Zij hadt ollew wat oettMiar was onder liaar bereik getrokke n kliiiue koekjf on caken t n marinclade i grahoiiibrood en dronk daarbij een zwaar baniste iJjle rlg theeerfgie rtM en seiionk hem in richen hier Hoe zoo dan In nk weet h i ulttt Akt j wat ztigt dat deiikl men aHijdi dat er nog iets aohter teekt wat je u ict zngii IH 8flf dlt 01 O ueienl MiHtwlüen is dtful altijd zoo liij jHul in Duilwoftlaiidl W x r laclito zij itlot ei ing en U du haar laiige hihUIo rtportliand en op dw tatol in e lkaar Je maaJit ook vorzesi Ja hulaaw gaf hij goedliarlig toi WHHT plotfcLling een kleur kriüfeiid Maar iifl ïi vo zekirhcid brnelit lii mi in itc war l io uwet j mij eeüw votwlezen Zij zijn Zi4ier goedu Ijftter alii wij elkaar eora Inter ken mil Edllè Hij zei het eirni i De twee jongtuiwniichf n zweden Zij kok n oUtaax niet meer recbt aan Iknid i waren plotAciing ertegen Zi vcrii g nh 4d lia t ook baiir aangeBtok n liu 11 le dbeïi buk e i ii li en vcMiriilt d Mi voor linar Liggcnd i otterhond 11 4 M t4n i rig leclijke XiiH M WHH lot nu toe oiiiidiikeiibaair on vrlend li Icglen hian gt wtHMit Het Uiui heta nU hiUteiilamhr aJgciteurdL Ook mi wUd liet niet rtpn Maar vreftnali liei kwitsp utaarHe ven betljo l gvi mn nat htin iwig etiiiM uH t zijn iiiooln oogv op m 1 n hij kêwk n ar dtt n ooIfl mWa iHgeiütibt M nu half gtK p tidip ïlppen hem toejactriM en daoht luet woetnoi d en v langcn Aeh hleht je todi e n van ivaf Z i HcfaHe zldi Teeritr oht op m