Goudsche Courant, donderdag 24 mei 1917

g eMelljk voikonwn geaonütm oii oniii Utge Pedciim hand Utidou iiüiïdh iag r VbomJ in COT ailwi van lor diootï venoordwdbig worSt de Blronght d die do wel voorBObriift gcwoonil geoorrigeet door bet r oht tot begenadiging vou do kroon AdJer zai dus de iitrop wMrsoMHilljk dXH krljge D De brand in Oonigyoa Het otricio i e ondiprzo k naar dm brand te Cr ongO o hoeft uitgeinaaki dat van de 2t 0Ü huisMMi ut ic dan 12Ü geliei t zijo varl rand L o aotiadvi beloopt iiKttr dun 30 utiUtoen kronciu Het aantal otiigi onienen is 14 De kfiier i die kiviïorin zi u gifttcrWïblend naar dl gutolBli irdo stadi 9rtrokkwi PORTUGAL H t hongioroproer De Timoö ihjt t ook een rdaa van de Iroobwiiii la PoctiigBj Zwidiag Hïibben er naar het blad verm mit in dn Portugvesohe booldutad arautlgc omlnsteo piaats gciiadi duo eea gevolg waren van utovrwUL ailuiid over de lioo jt ItivenMiid Aidtiipnjz Maandag wtm liet ia de atad ztiH beitrekkelijk kalm Ök clita hior eu daaj kwauni i opHtootjew voor In do bubtenwjjkeo diBari mL g D zi it versdieidene wUikeis gtipiluiwk rd Itonchade u ordit op uietT dan 2 4 X O0U gukl ju g i ohat Maandiagiiadit bedroeg n aanlal gedooden 22 cu dot dwr gewonden 300 In lui gHieel werdni oirca 300 ptirsoncn ge arreMle rd Dat Ifl cvn hoogiT ci fer den wij gi loren mtWdc deiyk zullen de afgevaardigden eerat over twee weken in Umuiden terugkeeren InaaxondMi MadadMlIiifMi klassen van den Undatorm ernstige mededeelingen over malversaties zijn gedaan waarin zelfs de politieautoriteiten zijn gemoeid zuodat justitioneel procesverbaal orvan is moeten worden opgemaakt on er daarom bb den minister op aandringt bij de politieautoriteiten te Nijmegen of aan de griffie van de Arnhemscha rechtbank ofschrift van dit proces verbaal aan te vragen Een uitbarsting Men schrift nit Zwolle Zonder voorafgaand gerommel of waarschuwend weerlichten langs den horizont was een onweersbui tot vlak boven de stad gedreven Plotseling sloeg het hemelvuur neer en ala had het geheele onweer zich samengetrokken in dien eenen slag zoo donderde het gelijktijdig in eendreunenden val over de bevende stad Geweldig was de uitwerking Meer dan óón wandelaar of fietser sloeg tegen den grond De eerste gedachte bij velen was een bom 1 en gillentf van schrikrenden menachen uit hun huizenbleek en bevend De volgende slag was voel zwakker en toen na een kwartier de regen ophield te ruischen schitterden de sterren alweer aan den heideren hemel Naar we vernemen is n lichtmaBt op het stations emplacement getroffen en werd de telefonische verbinding van ongeveer 600 van de ruim 700 abonné a verstoord 8908 8941 8954 9025 9163 9311 9312 9432 9440 iM43 9477 9559 9610 9626 9638 9644 9092 9721 9784 980 9879 9892 9896 9934 9961 9988 9990 9993 10005 100O7 10045 10052 10066 1ÜU84 101 53 10183 10208 10206 10 179 10382 1Ü444 10447 10598 10600 10612 10616 10677 10689 10712 10741 10834 1US36 10860 10813 10994 11043 11082 11088 11275 11326 11367 113 1164Ó 11556 11632 11666 11692 11697 11800 11807 11911 11921 11936 11935 11996 laOll 13033 13057 12157 12216 12282 12235 12270 12306 12313 12369 12 140 12447 12 70 12646 12772 12805 12844 12894 D gewone tgd voor de verkiezing van de ledeo van den Qemeenteraad is zooals bekend de laatste Dinsdag Tan de maand JAni dus ditmaal 26 Joni De stemming moet plaat hebben uiterljjk 14 dagen daaraa en de e v bentemming uiterlijk 14 dagen na de stemming SPORTFEEOTEII GOUDA van 7 10 uur WORSTKLBN a om da kam ilo aaoli ipMi vaa Hadar laad middal aa swaarflawloM Morgaaavond 7 10 um Boksen 142512 9266 9474 9670 9861 9972 10044 10107 10361 10063 1Ü646 111828 10978 11261 11636 11686 11910 11990 12073 12266 12180 12746 12901 13099 13284 13499 13779 14008 14122 14402 14504 14013 14825 14985 15111 15318 15436 15576 16728 15902 16086 16146 16294 16673 16998 17146 17326 17629 17687 17922 18014 183 18 18360 18498 18666 18777 18980 19088 19238 19489 19617 19786 19977 20069 30166 30470 30604 30843 20956 9478 9660 9822 99i8 1004 10091 10297 10607 10617 10821 10966 11091 il3J3 11681 11864 11960 12070 12254 12410 12686 12890 13019 18276 1 M62 13748 13971 14101 14330 14174 14670 14821 14974 15087 15306 15435 15571 15720 15888 16050 10143 16276 16393 16978 17138 17248 17507 17624 17903 18011 18227 18369 18497 18644 187 58 18941 19067 19225 19471 19607 19703 19972 20057 20181 20132 20 594 20832 30926 f7 i t bini Mil ri Mi riO Kaharbeir liteiH MH Kki k 1 dy IH Ut Hauenl f 2 £ l VwlrJ u jM r HWbojl tf U ni l UwÖj Kw lÜO bw f0 yö iJ J l i ajn h tji n jyr iiP Imjm I D Öii Il j Kropvin io ourt vt WO irtukrt t f4 fiÓi W 20 öOOrt I i ki td lö Mloeinkool lo aaon p r lU Muka 1 16 5U f iJ öO id 2f wort f l ao 9 75 Kouikonrutefft le aoort per iW tttukct t l2 fH lid 2e oort m 50 y 75 PoWoleJn p IfJü k g f 12 II I M M r 10 boa f o 17 10 Ui i4dea ie pur lU iiot f0 4O 0 i I on e le por 10 bort 1 12 ü lialotli n p r 10 Iwe 0 27 U 4fi Toinaleo lo uoort per k g tO ëOi ld i e rtWri fO IOi Aardtjezlën pur K Ü f 3 f2 iO 1 ivr n pt i BW rttuk f S ifö oap rMii t e TulnlMiuwviiltug M uw rkerk d iJwl lU IJiüBtreki ii van W Md Kiig kolitktituineril t ld f IHMi dito 2e 40ori f 10 6 l ó klelau ii vi küuikuui uttvH f S blomikooi buHoni 118 f2U dito bliinml f O f 12 tt buiteal f tiO 5 to IdnaeuJ f 2Jil f 2 80 2i moH Il iO t2 2U per lUÜ blavWIen 26 ÖO c por kist atek koui ouauer f 2 125 per 1U k g p yn ft raMrbor H fll Kir Un bow MWtHein 10 Jt Ill lO i ina l fl W Iö pvr KW kg Een Nederlandach i il eUp tot linken gebracht Gistermiddag z n te Umuiden door een kuatTisscheravaartuig aangebracht de 4 opvarenden van de Nederlandsche koftjalk Voorwaarts thuisbehoorende te Groningen Eigenaar en kapitein is de heer Bonninga Het schip was geladen met hout en op weg van Karlskrona naar Rotterdam Ter hoogte van Texel was het door een Duitsche duikboot met handbommen tot zinken gebracht Verplaatsing kantoor Brandstoffen Commisaie Biykens advertentie in dit blad wordt met ingang van heden bet kantoor van de Brandstoffen commissie verplaatst van de Vest naar OustHavbn 3 Ontheffinien Inkonutenbeslasting dienst 1916 Bij den Kaadf zijn nog i igokooiieii verzoeksrfirlftent van een S jIoI aang wia en e ia de pla t eilijke directe belaeting naar hel inkomen over l Jlli Jngeilicnd tot yedeeltelijilio ontheffing of teruggave Mer aanslagen wegens veirtrck uit do gemeente Betaling van overwerk aan brngwachtera en sluisknechta In verband met de toezegging door den Voorzitter van den Raad namens B en W in de Raadszitting van 11 Mei j I gedaan is door B en W onderzocht hoe groot het aantal uren is dat door de sluiskneohts en brugwachters tengevolge van bet besluit van den Raad dd 2 Februari 1917 No 251 extra is gewerkt totdat dat besluit in de vergadering van 11 Mei d a v werd opgeheven Als gevolg daarvan kunnen B en W den Raad mededeelen dat door 7 sluisknechts en b brugwaohters ieder 62 uren langer is moeten gewerkt worden B en W achten het billy k dat voor dat extrawerk een buitengewone belooning wordt uitbetaald en wel berekend naar f 0 30 per uur Het daarvoor benoodigde bedrag ad f 223 20 wordt door B en W aan den Raad aangevraagd Verhooging jaarwedde gemenite vroedvrouwen wind sloeg het vuur over naar Valthermond waar de huilen aan het Zuider en Noorderdiep het eerst In brand geraakten De bewoners trachtten te redden wat er nog te redden viel Van Exloo werd zooveel mogeiyk hulp geboden Met wagens en karren trachtte men de inboedels uit de huizen welke het eerst bedreigd werden weg te voeren Vele vluchtelingen kwamen naar deze gemeente daar de wegen naar Emmen en Odoom niet alle meer begaanbaar waren t Aantal slachtoffers is echter groot Zooals reeds gemeld is bednaagt het aantal slachtoffers hoogstwaarschijnlijk zestien Verschillende lijken zijn reeds gevonden O a die van den 35 iarigen veenarbeider J Herder en het oude echtpaar Oosterloo De 4 en 6 jarige knaapjes van den arbeider D V d Ley zijn eveneens in de vlammen omgekomen De moeder bekwam ernstige brandwonden aan hoofd armen en voeten Haar toestand is levensgevaarlijk Het schip van schipper Brands waarop zich 8 personen bevonden is door het vuur vernield Van de opvarenden zijn alleen de verkooide beenderen gevonden Een schippersjongen wordt vermist Men neemt aan dat hij verdronken is De lijken van een l5 jarig meisje en van drie andere personen vertoonden weinig brandwonden zoodat zij vermoedelijk door den rook gestikt ziJn Te Exloo is Maandagavond aan ften honderdtal personen uit de venen onderdak verleend De verwarring onder de bevolking is algemeen Op de wegen ziet men hier en daar huisraad staan De Batavier II teruggekeerd De Htoomtrawler Batavier 2 Urn 107 dia veertien dagen geleden het laatst gepraald was met een Duitsche prüsbemanning aan boord is zooals gemeld gisteren te Umuiden teruggekeerd Al dien tijd had men iets meer over t schip of de bemanning gehoord De bemanning rapporteerde dat het vaartuig werd opgebracht op de onware beschuldiging van Engeleche splonnage verricht te hebben Te WilbelmBhaven werd de bemanning opgesloten in een kazerne en daar als gevangenen behandeld Alle verkeer met de buitenwereld werd haar ontzegd en verboden was te teiegrafeeren of te schryven waar zij zich bevonden 12979 12980 12982 13006 13101 13126 18160 13265 13306 13351 1 3368 13370 13623 13666 13720 13728 13812 13843 189B8 13960 14020 14039 14016 14064 14231 14268 14278 14329 14407 11411 14467 14468 14633 14594 14546 14660 14666 14735 14746 14795 14906 14949 14961 14967 15009 15014 15081 16062 16138 15188 16223 16291 16364 15867 16415 16421 16461 16473 15502 15510 15610 15654 16688 16712 15726 15793 15819 15850 15917 15989 15986 16021 16100 16109 16114 16122 16193 16210 16230 16266 16302 16841 16356 16388 16713 16839 16926 16969 17005 17082 17052 17002 17168 17184 17195 17201 17345 17431 17497 17506 176M 17598 17600 17615 17723 17770 17781 178 15 17946 17947 17999 18O03 18081 18098 18151 18155 18266 18277 18302 18309 18368 18183 18447 1 173 18522 18559 18586 18007 18694 18699 18723 18762 18813 18828 188 35 18872 19016 19035 19036 19038 19104 19139 19007 19310 19329 19374 19394 19434 19631 19641 19659 19663 19640 19663 19689 196M 19808 19935 19956 19969 19989 20008 30021 20020 20086 20089 30092 20110 20206 20851 20269 20304 20494 20613 20533 2P566 20628 20ftl4 20688 20777 20886 20888 20900 20911 20966 455 Sluiting Htaten Generaat iTfliOi dii WTgwderirig va e beiilo Kamera op l oaderdag M M 1917 in ll t ge uiiw ijer Tweede Kamer tot 1 ui tuig lau die Ii gi uwooiril ge Ahting dtT Stolen Ji uenial Pe hier Van V oo r l lol V oornt voorzitter van d I V le KajmT treedt op vöorzllter dor vweeïiiigiio vvrgadiring opent h ze te kwa t vooj driw uur uu laat dk r d ai mfder ikv l er H Kflducr uorl V 4ii h t Kouliikii bt liiu an lit Mill VJil S b M 403 waarbij de Mind er an Staat fiui 4or van llinnentoniitMilio aken wou gemefilitlK tiui vauwtigu Hare Uajuüoit j Koningin d ixciwoortHKe zining dur r tadnfieno niiri te luiti in tw vcri oiitgüe vor adi Hdg cltT bei i KaJiter op I oii Jentag 21 M i 1 17 ik y n ii Ha r te drie uren en wiilk luwjuU voort tjetr ft do oirfbinding van dn IkiaU ivüiiierw Kori kiiftrna wordt ïe IVfjni er van HinnenInitdstühe aken die zidli op du gewone HW hjke wi e naar d vivgatbriiig h eft tiiwe i u do zaal binOt gWeid Tte heer fort van dar LiitiJen MiwMer van ltliim ml n t elie Zaketi pJastW zich óór dt fl troon ii iti naam tier Konrjitfin èt zUlln d r Stuten Ceniiraat h u1Ivum horinniTt hij op MidtTniuhebbii ebiett dt l Mik eu d volhardmule inspanning dt r Hliatmtk norMit Wettelijke voo€ niiiKfii wenlen gutroWt n en in zölihtanie oviireeifsitPniiuinK van H igi ering en HlaIcii U iirraaji kwamen oen drb Eil weiten tilt ill everweging mqnliig vaa veraiwferiiigfu in ile imndtwet tot tandi waardoor eivUiind ng hvr l eido KatinTt get o l f Konhigun Iteell d it MiiuMi r opg dragen deii btk n liet Htati ii den eraal ilawr dank ti betuigen voor die i varljt xocgAQ ea dit toewIjcNng aan 4 laml bo Den Minster HonM a het uitwpreiceD van Je r Hlf iKitgi Jeide gvyhwa dl VeTK l r ng Petroleumschepen binnen Te IJmuiden is binnengekomen het Nederlandsche stoomachip Wieldrecht van Amerika komende met petroleum Heden wordt verwacht het stoom öchip Mijdrecht eveneens geladen met petroleum BINNENLAND Crerequireerde schepen lh nuaiHt T vftifc LandlKKiw iN l vc rh id en Haruk l he sfl krochten d e SoheipenvordedngHwet toJegralwoli m 234al thol en geriwjuiroeni mn ia ItadLoMt uit ie varen t i edndo via Halifax in d Vere nlgde ytalen graaa vV or de Heg Ting ta gaan IiaÉe I eze cdieipen weflko t aaiinsii ong veer hondierdd uizetid Ion gra ii kunnen vervoerwi zijn De CIW dw A wta e dw BacdM ven do Koii Nudi Sw otiiboo Mi t d t Sot tdiii £ en dw Zai U tlijk i vun de Ho I Ain rika Lijü éi WiiOefriwijk van do flriiia Erfiardt en Dekkore Le Kotterdaiiï k Java eti do Borneo vau do Maaiaübappii Nederland do Uijïnhjk van d firma SoUeivWd van dor Meor en Van IJatteB le ItodfirxlSaini de Texel van do Mij IVitoii d c BGSOoki van do KollendtoiBttcihu i lo sdi du I hixjdw d Alkai b d IHJalix en do Merak van Van Me erlt ioudriaaiii e t o lo Itotlerdlami de Voorliavt n de Waulliaiveu en do IJa tillBavein van iebr Van Uden le J iotiteTdiBur ótö I oBtuin en de Leea rfnnï van dloSUxMuVaart Mij Uotttew de IjarenhflTfil van do Htoonivaart Mij IliUegerobcrg eii do Noordbrabaau van d Utoourv6Aa ri Ul Noord braijant Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstand 770 te ZuidOost DuitBchland Logste barometerstand 769 1 te Haparanda Verwachting tot den volgenden avond Meest matige zuidelyke tot westelijke wind half tot zwaar bewolkt waarschijnlijk enkele regenof onweersbuien zelfde temperatuur Vervolg I n t e r p el 1 1 a t i rt M a r o It a n t De heer Scthapor tï wat van meonfng dat de iAnd to nitwot niet beéoelde ttokiaten af to loween inaair mo r soldat Mi te krijgen Men had vond a pr do Uegeering niet dïe bwoegdlieid moeten geven tlianfl ziet nieni do nad e4ige gevolgen In van dio loegifvendSieid Naar spr a mtH nmg liad de hear Marchant niet zoo öcherp belioovon op t treden spr raagt zaoh af of liet noodng i geweest een zoodanig coufUot uil te lokken Do heer Duymaor v Twist a r wil het tempo van inlijving vertragen en vroeg dt Kegetiring zuilkn te overwegen De Mih V Ilinnonl Zaken dftijjliceeuxle Spr ontkeud i dat hij de luoties van 4 en 10 Mei on Ixtlang rijk heeft geacht Spr noeiude het onjuifit dat bot inconatftutioneol zou zijn dal do Itogeering geiiou B is aioh to voegen naar de Kaïncn Wat de Kaïncr zegl is voor de Ucigeering van gawi rfit een oonflicl ontHtaat eerwt ia een votum van do Ka nier Jien zitift niU oegen naar do uitHpraak van de Kamer y zoido apr nog geen owiflioi Het irt waar dut de Ui getrlng in dezen tijdi voortdurend moet handolen zonder voo Plil urendl overleg met de Kamer maar het gaat niet aan düt toe tcHohrijvefl aan gvntitl aan reKi oot voor oou sli tuüonetde recihlen en plioliten iJo lïegcoring Joel döt nowlgedJwongen Joarne droeg d Mintöter iki verantwoordelijkheid ovtT aan een amier maar zooaJf ook de heer Maroliaut hevtl gezegd deae Ufgcoring moet haar taak volbrengen Nadöt de Minister van Manine de heer U a nv b o n n o t dien heer iSohaper nog had beantwoowl werd de inlerpolilaiiie voor gpfiloten vönklaard De vergadering werd daarop geölolen Het Kon echtpaar naar Drente H M de KoniDRin en Z K H de Prins vertrokken gisterenavond per Staatspoor van 7 11 nur van den Haag naar Urente voor hot voorgenomen bezoek aan de door den veenbrand geteisterde streken Zij werden vergezeld van de hofdame frenie Six den adjudant generaal majoor graaf Sohimmelpenninok en den kamerheer en particulier secretaris baron Van Geen In den trein werden een aantal kisten met kleedingstukken medegevoerd De reis ging eerst naar Meppel waar op het statlonsemplaoeinent w den koninklijken trein wordt overnacht teneinde heden vroeg van daarait per anto den tocht door de veenstreken aan te vangen Bii het vertrek van den trein werden aan Koningin en Prins de militaire honneurs bewezen door de stationswacht onder commando van den tijdelyken stationscommandant luit kolonel De Jong van Lier Verdronken Te Leens Gr is de 36 jarig6 Belgische geïnterneerde W Constant bij het baden verdronken Gisterenavond is in de zweminrichting Boeimeer onder Prinsenhage een soldaat bij het zwemmen verdronken Smokkelaar doodgeschoten Te Well werd zekere K A die smokkelwaar over de grens trachtte te brengen door een soldaat kommies aangeroepen A gaf aan dit bevel geen gehoor t Treurige gevolg waa dat hij doodgeschoten werd Naar aanleiding van een tot B en W door de beide Gemeente vroedvrouwen ingediend verzoek om verhooging harer jaarwedde te bevorderen stellen B en W den Raad voor te besluiten met ingang van 1 Juli 1917 de jaarwedde der beide gemeentevroedvrouwen mejuffrouw E P Woerlee ï ednwe van P Benschop en mejuffrouw S A Gorter alhier te verhoogen met £ 100 en haren pensioensgrondslag ala gemeenteambtenaar per jaar nader voorloopig vast te stellen op het bedrag harer verhoogde jaarwedde zijnde f 500 Vrouwenbetooging Vanmiddag hebben een aantal vrouwen vreer in een betooging geprotesteerd tegen de dure voedingsmiddelen Een deputatie probeerde den burgemeester te spreken doch dit werd niet toegestaan t Ging hoofdzakelyk om de duurte der aardappelen Ned Ver van Kaashandelaren Vervolg De heer Keus Gouda vondt het jammer dat de Vereeniging iemand heeft gezonden die geen voldoenden tiJd heeft de belangen van den Kaashandel in die werkcommissie waar te nemen Het bestuur handelt volgens spr in deze dingen geheel eigenmachtig zonder de algemeene vergadering te raadplegen De Voorzitter wees er op dat büeenroeping der leden niet meer mogelijk was met t oog op den korten tiJd De heer Heil Haarlem merkte op dat de heer Keus wel wat overdrijft De Vereen van Kaashandelaren heeft zitting in den Raad van 19 die zeker eens of tweemaal in de week vergadert en zonder wien de Werkcommissie niets onderneemt De firma s W Karsemeyer te OudLoos drecht J v d Linden te Alphen a d Rijn Gebr Stuyt te Haarlem en C B van Woerden A Zn te Akknim werden als lid aangenomen resp met 27 36 30 en 31 stemmen Bij de rondvraag sprak de heer Schilt Gouda afgevaardigde naar de Kaasver eeniging over de hinnenlandsche distributie Er gebeurt iets zei spr waar wij leden van de Kaasvereeniging ten sterkste tegen moeten protesteeren wü zü n n l door den minister aangewezen voor de distributie te zorgen maar wij genieten het vertrouwen van den Minister niet de adviezen omtrent verlaging van het binnenlandach percentage heeft de minister in den wind geslagen en de toestand wordt al meer onl pudhaar Onze pakhuizen zitten vol met hooikaas maar des ondanks handhaafde de minister het percentage totdat het telaat was Als de boel nu vastloopt ala de grossiers nu slechte kaas krijgen is dat de schuld van den minister of zijn raadslieden Er is een voorraad van 76 000 K G 40 en daarbij komt elke week 14 000 K G en die kaas mag niet gedistribueerd worden omdat de minister beweert dat niet voldoende volvette wordt gedistribueerd In de centrale pakhuizen ligt nu 1 096 000 K G hooikaas die elke week leOOO K G aen gewicht verliest Wanneer men gedwongen wordt die kaas te exporteeren worden er reuzenwinsten gemaakt door de subcommissie welke worden ontnomen aan de exporteurs Met het volste reebt ktnnen de t len der KmaBvereeniginv 4I4 8TAATS L0TERIJ 5a KI Trekking van Dond ayla M Mei ƒ 100 N 0 No 19319 1 1000 Nos 3891 en 8811 f 4U0 Ns 2928 7718 lOSM co 20080 f 200 Noe 8951 U007 167B1 17494 en 19003 f 100 No3 314Ö SC90 10019 11058 11855 12987 14131 15393 17349 20142 Pli D ym fm 10 74 167 243 314 321 UiO 8 i2 1180 1217 I3U1 1320 1387 1393 1514 1513 1061 1840 1881 1938 2190 2193 2215 2323 2338 2884 2390 2566 2602 2771 2837 3843 3033 3091 3114 3315 3374 3416 3479 3721 3867 4025 406j 4261 4297 4324 4502 4624 4670 4904 4922 5002 5090 6226 5305 5398 5452 51 6699 6702 saai 6953 5972 6204 6298 6630 0646 6676 6577 6624 6665 6731 6774 6779 C787 6972 7108 7156 7577 7835 7890 8005 8043 8137 8230 8307 8315 8330 8470 8539 8698 8915 9179 9231 9252 9288 9296 9397 9422 9494 9670 9590 9802 10037 100 10 1009810323 10366 10390 Sportfaesten te Gouda Nationale worstelwedstrUden Üifitereijavöud zijn op het ÖporUern in de Naitionaiio Wonsteiweilbtrijden voortgezet Het gjing thans om ow kawiipioenpen van Nederland Uoht g0wiclit r y B moer be tangt tolJing dan do vo rige maai Ue uatslagen zijn le rondo le partij W van Pee Wilbebnina iarde Jtotterdam U O Mrueekor dte HaJter Ameterdami onbeutiat llriiÉieker winner met i puuten voor 2e partij I Bllöbrwfit D O K AmitteitIaïrt D Wiereina Wilh Garde Kotterdamj wend door Wieradia gewonnen 3e paoTtij M van Kekuui AdiiHiTa Arnh6m H J van Bemmei Haudone Zutphen van Kokum winner m et 5 2 4e partij A van Aaoen WiJheaminaUai de HViani W J Loloux Hwculee Amfsteffdiaiui wiiranaar van de n Zilveren baker lOp die Üll m pdeidio lo Aini rdfljn Loloux winner met 2 1 Voor de 2e rondio kwamen do winners door lolSn in het strijdipork Bnist ker Wierania en van Kokum Loloux Le parlij Bmseker Wien aiia werd na een pamienden strijd dIoor Brus or gewonnen vaa ReJtmn Loloux wwd ewentwns n een spaiuiondtn atriidi door ie lotix gewonnen m don 3en prijs ward daarna ecr t geworateJd luöeolion Wlereuift eu van Beklim gowonnen dOor WiaraUia Voor den len en 2en prijp kasnptcui liaaiop Brnseker en Leloux welke na een zeer pannendien mrijdi en eon gevolgde betsiliitffilitigBpartij onbeellt C bleef danr helden in aiamval adt vordsodigingi even gmni waren Db totaal uiltelag m diaardoor gewonfoni dat geen le prij en kianipiocauiohap ani Notlerland behaaijd kon worden ovenniin een 2pn prijs em iat hot hooMfK wlnHr fn deze eon beeSiseiug zai moeten nanoni J e derde peri MiaaWo O Wiöt n Do Belgïeohc TiLmkrin r Riist Roest van bat Vluchtoord alhier zal Zaterdagnïididag half drie een gDTrniastteicuitvQe ring geven op het Siportiterroin Het fantare korps Hoop op Toefcomst zM dlaarInj zijn n iew rkingi veffloenon Bleef tot nu toe die Tnrnkring meer binnen d e grenaen vao het katiip tliana herft aij in de open liwAi oen irioole golegwhoid g regCT omi don Üouweoiaarw le toonen dat de lijd in het Vliichtoord doorgebraoht nutl g m aangenaaun wordt boetend die Beilgtiöche kampbewoners zttUen zeker hun boete beentje voorzetten I n dbt het heel aardSg zal zijn is zeker eir zijn goode turners onder ben ook goede werfeere in do moieiie afdie6 ling Oe productie van turf lil KaanerUd d heer Van Doorn heeft tol doft uiihii ter van landbouw dH volgende vragen gvriclil bolreftemie ixword ring van do voorbn iigung van turf Wtdko moatregi deii hotït d niinisti r gOnoHïon oju zooveel niogwlij t do voortbrenging vniii turf le beivordw hi b t in irtl dat zich m du l etrt een groote oppervladclB v en voonJoet woouuit uog tijdig vóór den aanetaaiidiei winter t en groolo hoevetilheéd turf kan gffltoken worden m ia do nrinJrtor er dan op bertaciit die oxpioiUUio dlor turfvelden aoovwi mogelijk lo beepoeKJiigen P iJe iirirviwter van Landlbouw Nijverliei t en Ilami de heer INiwihuma heeft daarop lnt voigonde aiUwoord ingozondt n De iiiiniater heeft niet nagelaten het noftïigo 1 doen wd de voortbreng ing von turf t i be ord iren Hij liet t van zijn ainil lgenoo van Oorlog ih toezegging ontvangen dat deze op n is e ftdiaal ijii nntlewerking zal verleenen oin vorlo en aan veeaarMders te geven Mnt dim anii itigenoot jh ove rbifgvplefg oin de ter be o iikking van het dnpairton ni1 an Oorlog frtuaiwi tujfpeiiwn ii enjjl tci tellkii leiieiiidie ook na Jen iMigMtcn thi i do t ijrfi rt dmolio le kunnen voortzetl ïl Toen door talrijke werkfllftkiiigen In Dreato uKrt hi t turfgraven ge n liogin gantOAki word ho dn iniiniwti r nrfiitjaRc aangedjoden en hij de arb id ern krodUig aangedrongen den artH id le iK gïnnen Indiprdaa l Iieefl doze tiiHMohenkogiiHt Ik riwiltaat gohad dat op d e meeste plaatóen in afwia ting van de HcJicAdwrrtuhtcHi o uit praak de arbeid lier ai trt Tot zi Icenl wt zeti in dit echter nog niet ten volle in Valthenniond gesoliied Zeeif be angrijkft oppervlakten Vfvn zijn nog In NoordHiraJ aiit aanweiwig evenal in Drente Doze in eixploitalle te doen brengen door ong4 ehooIdic art cédJeim iü zooal da ininiiater reed v roi r medededd niol mogelijk WeJ U grtrachl zij hol oog nU t HKt groot ttticceM peirwoneii le werk te Aftellen dip vroegiir iijet in do vmen wwkten Hieruit nitoge ten overvloeilo optiicuw blijken dftt voor h t verritJiten von den zoor zwaren arijeftd die het tiirfgranfen vWHi clit zeer iDoeili ik weritkrachten vbiden zijn De crisis aan oorlog Naar d Maarf vemefinit is de liülenant kokHx J van den generailen staf J L ten Bi Joh iawpnoteur dier dappen e IflöltecdJBiiii werkzaam g wtold aan het Ministerie van Oorlog als advi i r vanden MiniwWT van Marine adi iiitoHm van Oorlog in ptii fiiHolio taande Ijoven dSe van de an i re aanUenaren van h dipartc ment Burremeeateri In Umbnrff Naar het Zui Jen verneoail zoiidon in Liiii jurjr niet laindtT ton twintig bur 8263 8770 9339 9882 10286 10736 11381 11980 12898 11301 U798 16156 1 5676 16102 16618 16922 17300 18010 18601 18874 19201 19892 20165 20619 12987 41 9 323 576 673 942 1200 1642 1883 2221 2574 2761 3024 3236 3381 3650 3876 3987 4155 43 38 4444 4717 4942 5182 6292 6472 5627 6800 6085 1012i 10711 11025 11809 12606 13744 14733 149S2 15492 15961 16474 16797 17242 17918 18174 18705 19003 19662 20109 19236 10716 11118 11907 12617 14011 14757 15017 15511 15977 16556 16809 17272 18009 18562 18720 19090 19835 20132 10906 11619 12327 13668 14720 14808 15305 15876 16240 16752 16990 17705 18271 18636 18940 19637 200 20319 10848 11583 12289 13241 14566 14805 16267 15696 16202 16668 1691 1 17499 18102 18629 18938 19384 19922 20179 20650 10930 117ll 125M 13689 14729 14867 15480 16886 16349 16769 17077 17768 18327 18649 18991 19567 2009 20371 De veenbrand In Drente De vertegenwoordiger van het Rijkskolendistributie Bureau voor turfdiatributie te Weerdingermond heeft de schade opgenomen welke in de veenen is aangericht Hij kwam tot de volgende cijfers In Emmercompascuum en Emmererfscheidenveen z n verbrand 803 dagwerk turf en 216 stubbe baggerturf benevens 8 huizen in Valthermond en overige plaatsen waar de brand gewoed heeft zijn verloren gegaan ongeveer 750 dagwerk turf ongeveer 300 stobbe baggerturf 82 huizen en 5 schepen Rekent men de waarde van een dagwerk turf gemiddeld op ƒ 100 en van een stobbe baggerturf op ƒ 40 dan krijgt men alleen aan turf al een schade van byna 180 000 Paar men volgens deskundigen de waarde der huizen mag schatten op gemiddeld ƒ IBOO is er aan huizen verloren gegaan ongeveer ƒ 186 000 Rekent men daarbij de schepen de inboedels de schade aan bruggen wegen gewassen en gereed gemaakt veld dan komt men zeker tot een totaal schade van drie ton Volgens de Asser Courant z n gistermorgen ruim 200 militairen voorzien van schoppen uit Assen Groningen en Delfzijl naar het terrein van den brand vertrokken Het geheele detachement staat onder bevel van den landweer kapitein Van Loghem van het 8e bataljon landweer Langzamerhand aldus meldt men uit Exloo worden meer bijzonderheden over het ontstaan en den omvang van den geweldigen veenbrand bekend Zooals reeds werd gemeld is de brand ontstaan door vonken uit een baggermachine achter den Valtherdijk op plaats 72 Het vuur greep ongelooflijk snel om zich heen en verspreidde zich spoedig over groote afstanden Valthermond is het ergst door den brand geteisterd De schade is hier groot Maandagmiddag omstreeks halfvler klonken de signalen van den hrandhoom door Exloo en de geweldige rookkolommen In het zuidoosten wezen de streek aan waar het De heer R i e t d ü k achtte de miaister niet voor alles verantwoordelijk Wanneer de subcommissie had kunnen besluiten het percentage te verhoogen had alles niet zoo geloopen Het is bekend dat op t oogenblik veel minder zuivel gemaakt wordt dan anders In Mei Dat zal van invloed zijn op het kaasgewicht per stuk DeVoorzitter merkte op dat hU erop gewezen heeft dat de exporteurs intijds in kennis moeten worden gesteld met de regelingen uiterlijk voor 1 Juni De vereeniging heeft een adres gezonden aan den minister op 24 Maart om de verklaring tegenover de regeering te wijzigen en om den minister te verzoeken maatregelen te nemen dat de verplicht voorraden niet met verlies geleverd behoeven te woi en Dat is al tweemaal gebeurd ondanks de toezeggingen Spr voelt veel voor het voorstel van den heer Schilt inzake het koopen door Friesland De heer Schilt voegde eraan toe dat ook voor de burgemeesters ordeis een prachtige regeling is ontworpen Spr hoopte dat die aangenomen zou worden De burgemeesters maken er nu wel eens een handeltje van Als de verplichte voorraad ffrooter moet worden zal er een vergadering gehouden worden met de keuringscommissies om de bepalingen zoo gemakkelijk mogelijk te maken Het is een wanhopig werken in de Kaasvereeniging Als de een een goe le regeling gemaakt heeft verwerpt een ander haar weer De sab commissie zal trachten zoo lang mogelijk kaas te leveren en uitschot te verkoopen en als de verkoopors dan minder goede kaas krijgen ligt dat aan den mi DeheerLebret vroeg waarom de rege Brandkast weggehaald Gisterennacht is ingebroken in het kantoor der gemeentegasfabriek te Wormen N H De brandkait is verdwenen De politie stelde reeds vroegtijdig en onderzoek in N v d D Verdacht van smokkelen Te Nieuwerschans zijn 3 onderofficieren aangehouden en onder sterk geleide naar Assen overgebracht Zü worden verdacht zich met smokkelarüen te hebben bezig gehouden 2U668 20669 20878 Meten 3 94 106 171 177 196 233 380 369 393 415 416 447 692 602 607 613 619 623 677 724 736 877 892 446 646 9 39 1105 1120 1481 1620 1829 1864 2140 2149 2439 2495 2685 2741 3961 3014 3174 3184 3319 8328 3548 8681 3809 3822 3984 8986 4064 4098 42411 4327 4 32 4438 4678 4706 nm 4848 4980 5111 6237 5248 5408 6426 6677 6603 5729 5775 6069 6082 6193 6278 6515 6556 6a35 6855 7036 7105 7252 7360 77 50 7770 8010 8036 8181 8192 8217 8221 SJ18 8814 8838 8638 977 1024 1231 1210 1649 1668 1968 1988 3233 2295 2576 2626 2786 2802 3120 3180 3243 3245 3398 3459 3666 8676 3886 3916 8991 3996 4170 4196 4373 4383 4542 4677 4741 4742 4947 4962 6146 5166 5302 5 350 5179 5516 1072 1076 1386 1393 17 36 1810 1999 213 i 2 309 2369 2626 2656 2846 2883 3164 3171 8299 3301 3614 3543 3678 3772 3935 3972 4030 4035 4199 4237 4396 4409 4584 4634 4775 4826 4972 4976 6168 6213 5353 5369 6663 5565 6689 5728 6839 6934 6061 6112 6184 6156 6376 6391 6394 6701 6738 6781 6962 7021 7060 7166 7206 7249 7491 7498 7514 7896 7939 8003 8112 8113 8117 8154 8202 8210 8268 8273 8305 8411 8418 6431 8TM 8768 8796 Brand Gisteravond omstreeks halftien ontstond door een onbekend gebleven oorzaak brand in een opslagplaats gevuld met rietmatten staande op een perceel bouwgrond aan de Laan van Meerdervoort te s Gravenhage Het blusschingswerk te s Gravenhage leverde eenige moeilijkheden op daar men de haard van het vaur niet bereiken kon Nadat ook een motorapuit in werking was gesteld slaagde de brandweer er in het vuur meester te worden STADSNIEUWg 5629 6a35 6106 6347 6856 6599 6696 6870 0917 7128 7145 7378 7412 7798 786 8051 8083 8144 8146 8242 8245 8855 8363 8696 6710 5666 OOaOA 24 Mei 1917 De a s Gemeenteraadsverkiezing Naar wij vernemen heeft de heer C W van de Velde te kennen gegeven by zgn periodieke aftreding als lid van den Raad niet voor een nernieuwde candidatunr in aanmerking te willen komen In dat geval komt dus ook een wethouden plaats te vervullen Malversaties bil keuring van landstormpUcktlgen Door den heer H J N Timmermans teNijtnegen landstormpliohtige der jaarklasse 1908 ia naar de Tel meldt aan de Minister van Oorlog ad interim een adres gezonden waarin hg mededeelt dat hem over de kenringen der jongst opgeroepen jau gam i ttc r Tiu ilg r ovit nadenkon oiii hut ainl t u t r te k ggcii otadbt ht aiuM hun te zwaar wordt De Llberftle Unie 1 r lïKHt ernaUg sprake s ln diat op de konienditi atgenieene vergadering vandu Liboraie Unie al vooTzUler zaj worden benoeowt de aJgavaanUgde van Uotr tewbun pro HeereB udt Lcéd i Do heere mr Klnck en Stoeenge die ai ernaigw caadldaten wenlen genOMud moeteii naar vertuidt hïervoor nirt meer in afleamrking koiiien GRISiS HAATBËaBLEN Beperking van electridtelt De luint tor van J andBjouiw Nijverheid en IlantleJ lieeft een arouladn aan do iHirgiflnoorterH gtcondien waairin hi erop wij t aal die toewtand van do kolenvoorzk nUig van Nederland bij voortdMrUig ztrer nKoeilijk blijft de aastvoer van kolen uU hot bukewland en dt kolonprodluetio der IjiniburgHoIie mijnen zijn lewainen ni H in staat om in moer dan tweedfcrdie van de lKihoe te le voorzien Wordt nu in aamnorkiiig gi nonwa dait aan verHcliiUleiuk IndUiWirlK n mt t het oog op liet algemeen i edang haar Iwho fle aan kolen ten voMo dient to worden toogewezen dan apriiigrti in liot oog dial do be oefte van de overige indualriu en do beliocfte aan huiiJbraiié z ier omvangrijk dienen te hlijvon beperkt In verband liierroodla moeten d ga on do ejootrdolteiiitsbedtijfven gntt en deotriachen etroom zoonlonig dLaIribueeren diat év l eperkte pi od uctie op de meent eoonomiacho wijze wordt verhrulkt i it kan aileen verkregen worden bij U epa ijig van do volgendi dlaIribntliere len TWEEDE KAMER lo aan gtrzinnen dli op gm kunnen koken n oet de bij h it l etraehten van de grootflte ziiinJffhcdd benoodligdo lioeveolheid kookgaw In iodlor gi val worden verwlnikl waardoor bureikt wordt dat zoo do wwTHge ty dilie d hi i maar einigri ztnn toelaat aajt dio gewannon tot 1 Oetoher art in liet ajgcinwa gi eii vast brandWoffen Ier beöcSiikklng wordwi goKt 4d 2o liet verbruik an ga voor verilehIniig dïent tol hot aderoitertale te worden beperkt waairbij zoover dfient le worden gegaan dat waar on voorzoover zull i eeuigwzinw luogWijk H gednrendedi niaaïir den Juni en Jiili bijkanH gehool en in do luaanden Au gu lu en Soptendjof in merko nia lo lïlt vorl ruik wordit 8lop 4 ö e t lu liK adgvnieea mag niemand dio verwainiiiiiigt i pl egt te pruiken dït door vfrwariiiing mot vawto brandwliofli n vervaiig ii 4o ovoral waar dlit in verband ni t het in oorraa ï zi n voor de niooddge miaiterialen mogiJIjk ie wordt de gasverlidUiiïg oiiigTOet in eloctriwcïio veri cli kig aan iedor ïio over gaa èn ovor olootriftclie vortiolLtinig beHulidkt diient uibakiiUawl geUigenhoml le warden getge en b van do ek OtnLrtohe verliöliting goljniik le maken öo ovorai waw dat in vorhandi mol hf t ajiiiftteizig zijn van do noodjgo mate rialen mogelijk ifl moet dt vaete brandsioffen n kraolitgas verijniikendo iitduslrie aang oien word en aan het eleclriHclie nol Tenohide in do pmoiijk oin zoo gpOed HiogHijke doorvoering van Iwvenstaande re gie en le verzekeren irf hert iiooiig io döt d diHstribittiü van n cm van oli olrisohe stroom in ondorlingeu flaanenliang en Ais onder een centraio leiding p a i vindÉ GEMENGDE BERICHTEN 2o feil voortdhirend aaanenwerking en overli g plaattf heeft uitt de ilrandwtotfencouwniisiiie lor plaatwe oiKiat M aan hen die op gas koken goAurendtcr dö zomermaanden g e n vüHile brajuiwurf wordt verstrekt èu do kllednindustrio welke dien Iwnooddgiden troom van het olectrioitoiufl edirij kan ontvangen dit ook inderdaad ontvangt en daa rdoor gen n vaste braiid Htof moer noodag heelt De gaöt edirijven wejko na loopawwing van dfsao reigiilen mot de ranl oenieering op i J4 niet uitkomen mollen hiervan imw denigd ïilijk gemoSveerd aan de IlijkwkoleiKfolribullo mi dedleeiHng doe n onder opgaven van de rfupplotoir hoeveeHienlop welke zij beJioeveu De HijkökokmiKs robntk zal döai het noodilgedoen om in oott grootw kolonverbruik lengevoldü an i gernotBveord tioogwro gasafgiiifte e vt orKien lUtzilWo gelA onttrent de eli otmolti tsl odliijvin weike in verband met do uillireidinè van hun debiet nieer kolen inoohleii noodJg liflt bea V gwiwe te betvordsren dat zoowel door dd gB aJrt dioor do eJectrlcAtoltslMidri von VovoroeukomBBig het Iwvenstaande wonlt gMiand Jd terwijl ik u leu lotte verzoek zxjowpI van do golroffem regielin gen niodiedeedlng lo doen aan de Iti skolen lllMtributio jg u voor oven ue aI gew wK hlo nadero inNehtSngea roohtH re k de RijkHkolendSfilUBbmtio lo wtmden BUk asbest enz uit Amerika Kaar de nitvoi ri odo cwniiuaMie van de N O T uiodiedeeK kunnen de volg niÏP arlikolen voortaan wwt reoIUwtiTookH uit do Verwnigido Staten naar ons land worden ver che t via llallilaa dns SBond r over Ingeland behoeven te gaan blik blikk i bu en ba bbH 4iw4aai anUiiBOniuli erts reguLutt en zuiver m c4oaiJ en asbest Pe SofaeepT ri en de Oorlog Deputatie Umuidcr nwder Een deputatie van IJmulder readers bestaande uit de hoeren R de Boer en A S Groen vergezeld vian mr Andreae den rechtskundigen adviseur van de Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen is hedenmorgen van Umuiden naar Berlijn afgereisd Zooals bekend zal deze deputatie met de Duitsche Regeering eene conferentie hebben over het opbrengen en tot zinken brengen van verschillende Nederlondftche visschersvaartuigen en de voorziening der Btoomvisacheravlot van steenkolen Vennoe I vuur woedde Door den kracbtigen Oosten de verantwoording van tkh werpen oi q r Ung van Zaterdag Zondag weer werd herroepen Als het waar Is dat dit gebeurde omdat Duitsohland een achterstand had vond spr het wenschelük dat de Regeering eerst den achterstand in het eigen tand eens liet inhalen De Voorzitter antwoordde dat voor het herroepen van die regeling een gewichtige reden was naar men hem heeft meegedeeld Een nieuwe regeling zou vandaag komen Besloten werd oo spoedig mogelgk een adres aan den minister te zenden om de nieuwe regeling van het seizoen zoo apoe lig mogelijk bekend te maken met t oog op den verplichten voorraad dat als de Friesche voorraden zullen worden ingekocht m Zuid Holand die verkoopen zullen geschieden door de gezamenlijke exporteurs De heer Schil tHerklaarde dat de 40 fkaas overal ingevoen wordt en dat die heel goed voor het binnenland gebruikt kan worden De heer Heusdens vestigde err de aandacht op dat sommige collega s biykhaar reeds op de hoogte zijn van het percentage eer dat dit officieel bekend ia Dat blykt uit een advertentie in de Goudsche Courant Als dit mogelijk is vraagt spr dat de vereeni i ging dergelijke praktijken krachtig be I strijdt De V o o r z i 11 e r zei naar deze zaak een onderzoek te hebben ingesteld Het is hem gebleken dat een verlaging van het percentage niet bekend was m n voelde dat dit moest komen maar zekerheid had men niet De heer De Vries vond het vreemd dat toen deze voorzitter in de Kaasvereeniging gekozen werd hij niet do plaats innam van den heer Heil in het dag bestuur De heer Schilt zette dit nader uiteenIn verband met de coöperaties welke tegenwoordig door de boeren worden gevormd wees de heer Van Eyk op het gevaar van mededinging in den oxporthondei waarop de heer Schilt aanmerkte dat deze coöperaties niet als exporteurs op de lijst komen als ze niet kunnen bewijzen dat ze reeds in 1913 en 14 exporteerden Daarna werd de vergadering gesloten BOSKOOP Door het gemeentebestuur is een aanvang gemaakt mot den verkoop van klompen deze aullen door do gemeente worden gedistribueerd De klompen zijn verkrijgbaar gesteld in het gebouw der oude gasfabriek aan de Achterkade des Maandags dagsen Donderdagamiddaga tusschen 6 8 uur HAASTRECHT De Raad dezer gemeente is ter vergadering bijeengeroepen op Vrijdag 2B dezer des avonHa te 7 mir tor hoopt dat zU er het bijltje by neer zullen leggen De verantwoordelükheid wordt nu door den minister gedragen Da h r Van Eyk Gouda dankbaar voor de gedane mededeelingen vond het alleen Jammer dat niet veel eerder dergelijke mededeelingen door de ledenderKaasvereeniging zün gedaan Wanneer wij beter werden ingelicht konden wij meer protesteeren en dan Was er veel meer bereikt De minister wilde dat door de binnenlandache distributieregeling het volk goede kaas krügt maar de resultaten zijn juist heel andera Het Ned publiek zal zeker den halven zomer de smerige hooikaas moeten eten en dat heeft het dan te danken aan de heeren in Den Haag die t onder elkaar niet kunnen vinden Ook de Kaashandel heeft in haar pakhuizen 200 000 K G fabriekskaas en dat is beste kaas die echter een speciale verzorging noodig heeft Als liJ te lang bluft liggen mindert siJ sterk daalt in drie nuanden behalve de indroging wel 1 8 in kwaliteit LAATSTE BKRIÜHTEN De heer R i e t d ij k Rotterdam vroeg wie de bepaling van het percentage vaststelt en waarom het percentage niet eerder op 125 werd gesteld Indien dat gebeurd was had veel eerder verkocht kunnen worden De heer Schilt antwoordde dat de Kaasvereeniging het percentage vaststelde met het oog op de burgemeesters orders werd het percentage niet eerder verhoogd Men meende dat er nog kaas genoeg was in Nederiand Spr was er zelfs voor 160 te diatribueeren 100 volvette en het andere kwantum ad libitum Maar de zaak is heel anders geloopen dan men aanvankelijk dacht Het was at zoover dat de zaak ook met Friesland op pooten stond Groote combinaties waren op touw gezet voor de aanmaak van 40 + en gedistribueerd zou worden percentsgewijze naar wat de Nederiand ache bodem opleverde Maar daar wilde de minister niet aan Op een vraag van den heer Heusdens of er dan nu geen achterstand was in Friesland zei de heer Schilt dat dit reusachtig was maar daar kan niemand wat aan doen de regeering wil de kaas niet hebhen De heer H e u s d e n zei dat pogingen In t werk gesteld moesten worden om als Friesland dien achterstand moet inhalen te zorgen dat geen schade geleden wordt door de exporteurs g u i j u ij aapi a j v u a J ft 25 dezer des avonds te 7 uur ter behandeling van Benoeming stembureaux Af en overschryving oegrooting 1917 Aankoop brandstof Kohier hoofdelijken omslag en Kohier schoolgeld WADDINXVEEN Tot onderwijzeres aan de chr school alhier is benoemd Mejuffrouw Verkade uit Giosendam BËBKENWOUDE Mejuffrouw N Donker alhier die Woensdagavond zibh oefende in het fietsen ging plotseling met rijwiel en a te water Toegesnelde hulp bracht haar nog weder bijtyds op het droge De heer Van Eyk merkte op dat reedstwee maanden geleden losse mededeelingenzijn gedaan dat Friesland kaas zou aankoopen in Zuid Holand Spr wil dat de exporteurs daar allen van profiteeren Spr vraagt of de hooikaas die sterk in kwaliteit is achteruitgegaan maar zonder meergeaccepteerd moet worden of dat eJschenaan die kaas kunnen worden gesteld Menwil ze van ons niet accepteeren als ze nietgoed is zei spr en dat behoeven wij dan ookniet te doen De heer Heil Haarteiü vroeg welke reden er geweest is om de goede regelingen die gemaakt werden te verwerpen BUROJaRLUKE STABin uiM A i HiUSI N 20 Mil Jan z v J v t Hor m tl van Donwe laa r 21 Mol bri4tJtia dl v A mngvr en C J iKlltt PWD KÜ M t Th J DoMjrt i ib V I an l etj 4cmn l N Bouiiianf4 en i Joiigenoel H WaKeiuan en Bekkws i MflrtH r n e ivicTw e van A r Kuij ea e B Hkfol J J dt KMJn en t Itti Hvtild W Noorlegrtia m 3 J i e van tien Borg f HiL I 22 Mt 1 Ibwt h d De heer Schilt zei dat de oorzaak daarvan was gemis aan samenwerking tusschen de verschillende commissies Ieder handelt op zün maaier en het algemeen belang Is bijzaak en er is geen vertrouwen Als de Kaasvereeniging het vertrouwen had van de Commisaie van Bijstand en de Rijkscomm van Toezicht had alles heel anders geloopen MarMberiohten Donih rdiig 2 1 Meil 1017 KA VS Aangevoerd l7l partijen Hun del iiiHtiK le kwsil f 5 f67 2ö k a ftil fbl z waard©re t 5 Iü7 g Miui p ldl f 07 50 HOT H ioede aanvofir Ilamh l n woo o Uri T fl 75 fhH l W abolrr t t 4 t f l 5 VI IMARiKT MHkvee göwle o i vu t Haiwiel vlugger prijzen taiioaair iHte varkfiw nil aanvoer Hand t iiiatiig ts 2 eet piT hajf KXi Mageri b öï en rid aanvuei Ilandi 4 zcht m tiijic f I Ut fl ftl pw weiik Vf lte i h pen ri lel aanvoi r Haiwi l matag f2 tM mn lueien KG i aanvoer HöiuIh I nsutg l f 12 iS nnblfre kalviTi n reï nniivoi r IlandW vlu fH ft i IdkkaiviTen f i7 f if lIKRilN loivie a n XHHr IIand tI vIms PiT 100 HtiikH fM fO Groentenveiüng CoÖp TnlnJersvereenlfflng Oonda en omitreken te Oooda Veiling vau i J Mii l i7 Splnarft bui vn per HKI k f r 7 Advertentiën Spr heeft een voorstel gedaan betreffende de levering van den verplichten voorraad Deze is nu veel grooter dan het vorig jaar en er z n in Noord Holland zelfs aj personen die hun zaak willen stopzetten Ieder exporteur zou nu kunnen leveren een gedeelte van de kaas die hij anders exporteert tegen den hoogsten prijs dien hij voor het buitenland ontvangt Dat prijsverschil zou dan gedragen kunnen worden door die exporteurs die niet aan den verplichten voorraad bijdragen Daarentegen zou Friesland dan exportrecht krijgen Spr is het er mee eens dat uit andere gebieden geen oopers aan de Zuid Hollandsche markt moeten ko Openbare Verkooping C ooataiit g M te Haaslraoht op WOENSDAG M MEI 1917 iL SÏR niANKEN aldair lin ov r luD v o Notaris J KOEMAN ni Eeojp oieuÉire pdereo i ra Kaatoor Brafldstoffefl CommissJe Distpiot GOUDA Ds BRANDSTOFFEN COMMISSIE district eOUDA geeft hiermede kennis dat met ingang van heden haar kantoor van de Vest 18 VERPLAATST naar Oosthaven 3 ♦