Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1917

om de vrijheid te veroveren welke millioe nen Rusten reeds met hun bloed betaalden Toen wÜ verklaard hebben zei de redenaar dat w vrede zonder aniwxatie verlangen trokken zii tot wie w deze woorden spraken alteen het besluit er uit dat wy niet meer in staat waren onze reebten te verdedigen Onze vijanden zyn toen begonnen zich met onze soldaten aai het front te verbroederen terw l z tegetyk hun keurtroepen naar de Franschen zonden om de beste democratie der wereld te vernietigen en terwüï zij van de verbroedering genoten stelden z den stand van onze batterijen vast Gij ziet dus kameraden hoe voorzichtig g j moet lijn opdat men uw eenvoud en de goedheid van het Rusaische hart niet misbruikt De bewering der Duitschers dat de namen van Fransche hospitaalschepen herhaaldel k veranderd worden en dat deze schepen nu eens dienen voor het vervoer van gewonden dan voor het transport van munitie wordt door de Franschen zoo stellig mogel k tegengesproken De Fransche regeering heeft steeds officieel den dag van in dienst stelling en dien van uitdienst neming van alle hospitaalschepen gepubliceerd Tusschen die tijdstippen is de naam van geen Fransch bospitaalschip veranderd Het Petit Journal meldt dat de besprekingen der geallieerden nopens het op de been brengen van een Poolsch leger van meet af aan een zeer gunstige wending namen Aan den eenen kant dus pogingen om tot den vrede te komen aan de andere zvjde een streven om nieuwe legers uit den grond te stampen BUITENLA NDSCH NIEUWS ITAUV Ook oBn oploftsi Uig Üe corrc pond Tit van d Ivokal Aiiaelgi T Ie Zünitiï vemftt nit uJt Milaan tiai Uruna lVli ohi d © voornaaiiiiwtc ftitigi In hei g liii t tcgiii jpuiwolw ji g u ltilijke üerliuJi naar men ww t Uy IWuk vhh hoo vcrrasd Ij VuliuldiigKi v mmUniig U vcrklaaril vi dtW daaruH df liet iut io proC TJ in iig 11 i gtn alleii Qemmffd OorloffsnieKwa ilc l v ir w oo t e ÉT e Ij i I d JJü MaUu verhaalt lat dio uwi ite nistfwl aan lirt wcJer op pooton zotien van het ii a 4 M liopjMiiik luvi ii in ilo nUft k van Noordlh laiukrvnk wt lke aiwin twi w iiiaWKh u van de ÜuiLscIhth in l vrij vruchten diraaigl Het tasul ziet nr al wcor heel aawlws uil èo handel a er llwM vn op landÜKWiw zoowel alM t x no uwt h goltlëd i dl wi rkzaaiiiih ii V opiitf i In g nn ifc lJ VHtf c4it iiti n grotsi kouicu uit d U grond cm df oogMt aJ ifl l JlH grondig zijn vooa xToid liaiik zij dn iii upauuiiig van mtliiairen cti hui t iTK i n de sobittepeiMlo tioudlug der büwoufon CH t e n van It o o k c e I 1 o r Volgww een HavaHltcraclit uil Now Vork hf t H e4ifit Utr UH plan een gwiwlte van ziin z Msr groot fortuin lH olukliaür lo HUUeu voor den edwroplwuw van M vtTttOfWW gobied in Frankrijk Ziju wrHte gUt hedraagi 25 nnlUwn KmUk n Vol mH bmt lMeii uit I ingéleche liron SUM hij aan hei HockeitHN rinwtiluiit IHTJ j uiillioiii guklt ib lu l l en eM ltOnken en i 25 inllHoen gulden aan het Roodc Krui Andrew C a r in g 1 o l arijBolie bladon vernemen Ult Wa ingw Ion dat Andlrew Carn gif op ttTvtm ligt Niuuw ontplo fing tuidldel In Asiiorikft zlot uwni vol helangHieilin uit luiar naderu iijizonderhed e ii over do H n HisltfWm en dv kj aiilit van wiu m4 uw oiitpb rA eHiiiddeJ terrorui gcnoajiid waai v aii naar giinWd wordt m d ziiT klellK lioev H lheid oen oittzettende viToiHciide kracht heeft Vijf gre n zijn voUloi ndo om M hoogHie gtiltouw li i rnU jen De K al 1 of aoh ip en De NowBdeMtediL A Zt ituraa deolt mede dat door liemiddeling voji df SederlandlM Jie regtsvring et n gedtttslileiiwiMMetling iH giHchiicd omtrent dv in ngt lHChc havoiw aanwiwlRt Bohcpwi van d Uolg Luclie UeU oouaiiai w De Dulkfchc HegetYing had aan deze schepen voor 1 Mei wii vt4 i o vaarl naar N lerlamf gcwaartwrgd Aangezien lirt v rt 4i van do 8che poii aolitrrwege watt gobl V wt geiis Ir i alwijzen van d n èiévAi otii w voür d teriiffrein i en gKraiuJ 4 Haiitt nwfTvo ic v rhH iien he ft het dtspartement voor bnlteiilaiid clio zok i dn g Jii 4p loedraolij der zaak in CMi nota aan het Nndürlaiwltielie wBiit achap te Herlijn uUoengiuet Daaruit hlijkl dal df DuiiO iilii regeerfng er ernwtijfnaflr gortrty d ho l aan alle door di rf ie ping van firoot BrilaiinlB gt opperdK niwilijkhedci zooveej mogtHlijk t gisno Ie koiJH n en aan do r tirf oiiuiitH ie gedani heluflen te vervuHiii De laat ti iiirt voor inwiUlgMig vailMirft e4 s li van 1 iigedand waa dat aan di hulpsth pea ei n g ranlie Hans rcMf rvv zOii worden Verleend l w z döt aan de solmpen zou orden vergiuul zk li vrij in he t verHpflrde ge Ied te hewi gen Dit bPte J pnd n4et8 rorxr of iruindCT dian een ei cli oiii de gielMttip hlokkadoverklarlng op te heffen De Hribwhe regfctirin z Jvc zal er geen oogPT l Uk ov t in twijfel heWien verkcffl d dat d p t m ï iijeit voor jnwillU giu virthaar ww i ic IWgisclio hulp XMianiasle heWt daarop door henriddtNling van dfl N deriaawinche re wrintf and rmaai om gwantie ntuit reHerve verr zocht hrtoogt wfip lat daamw de enkel maar watt bodoeldi dflt Dult che oorlog bod de wc K pcn van do oomn wie on d rete TWi A iVcnii naar Itotlerdani ea teruf slot souden skovsIKii en dat z naar KngtHand zoudrn kunntn terugkeeren zoitdcj g wod lu zijn aan den dieust van d raxfenriooiubooteD vaa de Maattieliia pij Zviiliwii De Duitsciie reg e riii heiii hieixip gflttntwoiord dM zij daarop niel kuu tngaaiiu giudat daardoor op k dii n dat de reiUe 4clie peii zoiidtHi varen d gt hcü duiktwol en oorlog ia d t gal j l zou üUlUggcii wi t alleon diuardoor gtivaar voor verj t 9in uit kduten zou zlju De Ën e solw rt eering zuu daH gW eu eld h t en op di dftgen tran poPl n van leveiwmiddedeii van SedurluiM naar FiOgelaiid te docti vertrt 4fkon zond r geva r voor duiklM oteu Daarbij kwam dat hul beoogde éwi geniiai tkLilljk td bereiken zou zijn indfein de huiip ouiiiniiHHlün gt lijfc haar door do koizerlijkv Duilrteho rege rlug la aange4 0 den d radiThooten van do Mij Zeeland aliiuuirdie hetgwiii zeer wei inogeJi v m oaidttt die maatschappij tiaar vaarlen naar Southwold gcHtaakt heeft eu die richepein daa lang de route van ijoutliiwold uatt r Vlkitidngen liot varfai Up dat manior konden de Icvimaiiilddtileii due nog ten behoe ve an do uoudNijdiundo buvolking in Uoltg 4en Noordl raiikrijk ia Lngoland aanwestig zijn zonder gevaar worden overgebrftclil en zou ook do Icrugrelfl van de schepen naar Knguland genaartrargd zijn De DuitHche regeoring lioopi on verwacht dat ook de N yiier4Bniii olio regeerliig de verwezesilijktiig vaik d ize eenvoudtgo optotwing van de kwtwtao zal iKn ordcron iiiaar or wordit natkukkelijk op gewLzen diad di oouige vealige route it die tuHHchen tiouAhwold nil Vli ïingvii niet dao van do Theemeiitondiiig TMiar Nederland omiklat daardoor de blokkadt op cffli van baar belangri ute puiU i iUiiHoir zou wonk n BINNENLAND Koninkl ke goedkeuring liij koiu bet Iuit 18 alu bli van goedkeuring en U vredi nheid de goiidtm eerepeiuiingi voor inciwuhJdeivendi timJplj 4ooii en lyüii loff 4ijk geiulg rift toegekend aan den lutT J vao Dijk planter in Nedeiiuiidt iüli IndÜJ tijdeJijk lo VGraveiihage wegfitó d door hem mvt levenwgov ar vi iiIctile redding an aohipbreukelingeii Aan hel op II December 1910 in de MiddellttiuiBclie Zee naèij In eiland Matia getorpedeerde atotwnwoliip MagdUn vaii de Messageriee M ririnR Kamerverkiezingen ilet btwtüur van dt S D A 1 zegt lil een Circulaire Hit paiMijlKiHtuur iMïs ioot ii t alltükradit en opeiJlijk meun Ie bind n oo n de afire dende burgerlijke K ajrifcuil idleii waiwietT egenMand era van de C rondiwetwiiieraleiiing tegenover hen Hordlen oandSdaat gi leld eu tvoodigt do fii ieralio en afdieoiIing n in de d iEirtrit teti waor dSt het geival i uit de wrkiiwiiig van d vooralaudier van de irom wel ierzieiiing mol alle tm d lensle r taaiiide iKlddiéenj tn bevordierm De ov enH nkomet om gwn candSdalen tegenover aflrwiii nden Ie htotlen geldt ook voor het KMtrlot Zutphen welks algeVuardSgi eeliter Itgen de herziening van de irouillwel geateiiidl hee l In dit ditsIrlct ondioudin wij on van olie hemot lljug iindien een verkii sHig naodteaktv lijk is wogen candSdöaitiUilUng van audiere ligcïifMandt fl van JromUweilrtherzie niiiK Diwe vi iyeciii i aat enkel in het toeken der GrondwetobttPzieiiing onder geen onu+tandOg lit id iiiog L i de aidt elingen of fedt rotleB zloh laleiv verleldvn rechlstreai ie of zijdetingö eenlgen teun te verleenen aan protiwtcamdïdatureni van welken aanl ook Tweede Kamerverkiezing De ai ï Ajtuersfoort van du S D P hw ft lieeJotwi bij de Bj Kaaoerverkieziiig J M C van Wi o uit Uarohem cand idiaat to btoUem De andere partijen ziiHen nu mr W 11 do Beaufort zich verfcirwbaar ttsll van camliidiaafiftteiHang oiBtili ouden Maatschappti tot Nut van t Algemeen In de Doelezaal te Rotterdam werd gistermiddag de ISlste algemeene vergadering gehouden van de Maatschappü tot Nut van t Algemeen De vergadering werd geopend door den voorzitter Prof Dr H IJ Groenewegen die In z n rede weeë op het vele goede dat de overleden staatslieden Goeman Borgesius en Tydeman en de hoogleeraren Quack en Van Hamel deden voor het goede werk dat de Mü beoogt Spr bracht ook hulde aan Mevrouw LelimanHoBch de afgetreden presidente Medegedeeld werd dat ingekomen waren verzoeken van Midwoud Langstraat Sneek Waterland Venhuizen Nieuwwolda om opgenomen te worden by de departementen aan welke verzoeken werd voldaan Daarna werd door den heer L C T Bigot ingeleid het onderwerp De Taak van het nut ten aanzien van het onderwgs Naar spr meening heeft het Nut na wat zy gedaan heeft voor het onderwya het recht mede te spreken bij de moeilijke vraagstukken die dezen tü d naar voren heeft gebracht Spr behandelde daarop de geschiedenis der Bevredigingscdmmissie en het natuurlyke gevolg de wüziging der wet op het L O In verband daarmede acht spr het van groote beteekenis dat de Nutscommissie voor onderwys hierby haar invloed zal doen gelden Vervolgens erd aangenomen het beatuursvoorstel ijfle Nutscommissie voor de reizende bibliotheken en de centrale ccMnmissie voor de volksbibliotheken der Maatschappij tot Nut van t Algemeen te vereenigen tot een Nutscommissie voor bibliotheekwezen welker taak die van de beide genoemde commissies zal omvatten en ten behoeve van deze commissie op de begrooUng voor 191711918 uit te tz kken een bedrag van f 11 000 CmSiS MAATBBQSaJEN Distributie van paardenvoer De NoderiandBciie Vere iigliq tot Bescbemiing van IHeren hoeft i f een aan óta MlnkHer van I Aiutt ouw ingedit nd ri ueat waarin de noodeakeiijkhead van di ftributie van paaj denvoer word betoogd U B antwoord outvangon d i etti dintributieei dtepfi la voorgmuHd waardoor het nwgeiij zal zijn ovw de venwhillendw groepen van paarditTi bet ve voedeT diwdanig Ie ve rd len dat de paarden die iH zwaarste wwk hebben te verrichten of dio in Htedien wordleu gi4 ruikt bet ruiniM worden voorzien BierraatsoeaMring De brouwerijen hebben aan haar afmvnii rA medvgedetid dat d Hond van NcderlandBche lirouwerijtti me het oog op de zeer beperkte voorraden en grondeloften en de onnwgel ijk beid binnen afzienbare tijd nieuwe hoeveelheden aan te voenm maatregelen heeft genomen om den bterafzet te reg len De ze maatregrfen heJjben de trekking oui zoüilang mogtilijk mot de aanweaigivoorraden boe te konnen en voor de broiv werijon wier voorraden uitgeput mochten raéteo bwicveiw voor d aifaesnerH van zulke hrouwerije do daaruit voortspruitende nadeellge gi voügen zooveel iiiogeli Ie I eiperkeii Ter bi reiking laervan zijn d brouwerijen ovoroer oinen noch diroct nooh indiroci noch dtoor luiar ageiiien verteg eftwoordttgcr wedcrvorkoopera e d owk r wWk voorM endwel ook bier te levtiren aan de kJanlen van andere brouwerijen dan na daartoe de Kchriftellj xe toeöteiimiBng te hebben verkrt en van dy Icvereiwlie brouweriXpn iT zijn bovendien speciaile nioairegeien getroffen mot het oog op de verplaausing van beötaando zaken vestiging van nieuwe zaken en dergelijke gevallen Naar De Maaailiod y verneemt befltaat kBD dat binnenkort nog nmar 2 3 gedwlte van de vro ere hoeveelheid bier j l worden geleverd Uitvoer fruit De miuieter van lamdlboiiw nijverheid en handel brengt Ier kenni daft een algomceno regeling in v oorberoid ing is welke het mogelijk zal nuaken voor zoover de binnendaniïwlie behoefte in verband met den uiLtlag van ïen oogwl zulka zaïl toilat n éi n uitvoer van bopunlde parlijeai fruit toe e staan De rcgeHng zal het liwidcn van de gebruikeitijke hifltveiipatllirtinigen niet uit Htiiilen De aamlioclM wonU er oOliter op geveKÜgdi dat voor liet op dtize verpachtingen gekochte friiil geen wrgunin ing totiiilvoer zal worden gegeven en dat geenvcigunniirig tot verwerking in oi n inrichting lot verdunrzamien zo kunhen worden gegmeti indien het niet op eeai bijde Hijk ooïiBni ie van ToeBloht op deVereeniging Fnutoemrajo iiig ohrc ven ennader aan te wijzen veiling wordit aangovoei d en getveüd zulks in verband motde afgifte van dto voreiöohte veailingBverIdaringeii diat lan do aan exporteurs op to legg n verpliolktlngein ten aanzien vande voorziening van het binnenland tenvoUe La voldaan St ct De Scheepvaart en de Oorlog De Pomona opgebracht De N It Ct meidt dat het HtoomBchlp l ouiona van de Konjiiklijke Nederland he Stoombootmaatschappij te Amaterdant is opgdjracht naar Swiiwsuunde Dit B a is groot bruto 789 r gi teir ton Do Poinion Ui A Mfd van Amaterdam naar Kopenhagen vertroklum Ze wa diiH hoo HwaarödiijnliJk op de timieniif De Voorwaarts Het Nodiirlandöche stoomschip IlengcDo dat giattirmorgen van 1 oolf te IJimiJid en binnenkSvani rapporteert dab nh n op de thuisreis dt Nederlandecho kottjalk Voorwaarlö uit tïroningen goladeti in l geaaagdi lnjiil nail i i het iSonitbknoll liolil cliip drijvende lucil gevonden Na lat men het vaartuig eeiiigen tijd geHleeirt had ka ijiBdc het en uvoivt men de ftleoplroasen kappen De beTiohtgevcr van het Ub d toIJmuidft n vernaai nog de volgende bijzonderheden Bozuldien het Ömdtihknoll Ucht li bip Irof du Hengnlo die NederlaiKÏsohe kofljalk Voorwaanlbl aan Het vaartuig hoewel door Iwand op het dek en in de kajuit heechadiföd wa tn wn zoodnnigen Hiaat dat iiM n bettioot tut Venlatiii Hchlp naar YornKwlh de diohlelbijtzijnde haven e sleepen Ki H drietal opvarenden van de Hengelo ging op de koftjatk over 1 Htf de een onderzoek in Na twee fftoeptroMcn op het Bcliip ui ebraolU te lie4 ben keerden zij naar het stoo niR Jup terug enkele voorwerpen van wiaajtlemedenemend Men zette toen koers naar YainiKwth dooii na eenigo uren kapöfijsde de koftjfUk Daar het vaartuig plat op zijdie lag en verder iSeepen ondoecli bleek kapt men de aieeplroHeen en Hel het Hohip dirijvea Do Hengelo hernam den ouden koers en zetie de e us naar IJtuniiden voort I e kofljalk dnW loen de Hmgelo Met vaiartuig opmerkus nog uK t do volle zeilen op Het oliip was ikiet erg beiKhadiffd aileen de desclaiMng vertoondo sporen van een begin van Ift töïd on df kajuit was door het springen van bonroien gedeeiHoli vejnield Zeer aannemell ie bet dat de aange troffen vaartuig do Voorwoartó is geweest die Zorudag 20 Mei op circa 53 gr N W en i gr 12 miin O L door een DiiÜwhe duikboot heïlehoten en door naddel van brandbommen tot zinken zo i zijn gert raolit Volgens kapitein Honninga die met zijn drJe utede opvari nden na drie dagen in een boot te hebbem rotidgeBwailkt door het vieedierwvaarluig UM 3Ü0 f ortjt gered rai acht dag i gele eu te IJmuiden getand wpid waren de Duitsobers jongoveer vier uren bezig geweest om Ie trachten het rWp te doen zinken Toen had kaphcin Bonningn zijn cliip uJt het oog verloren zoodot hij n et wtet mede te deden of de V8brwurhi werkelijk gesucrnkm wae Uit het rapport van de Hengelo blijkt echter dat de DultMche duiklxxit blijkbaar geen kann heelt geniën het aohlp tot zbUcMite brnigeu en bet toen nMUir hocrft laten drijven Door den borden Oostaiwind der laatHte dag4D n wt kofschip zoodoende onnter de I ngebtche kust verzrfid geraakt V rccoid ia het e Mer dat geen eukt te Uiikiboot of ander voArlulg bet v rlalfn heepjc dat aldUri g ruinK n lijd lu de Noo dttee rondgedreven he fl ontmoette LAND EN ZEKBIACHT Verlenging van dtensttUd Bij Kon besiluit in bi aatd dat toi langer in dienirft houden van dlien i plichtigenbij de loiiidJweer 1 lioaloten De tijd van 31 Juli i verlengd tot 31 DcOf nljer 1917 Kvenewtó werd in gelijken zin beeïoteaaancaecidle die Ingdijfden bij die nnlitle vSt et Verplichte opleiding tot officier Bij Kon boaluU iö bepaald dat in geval van oorlog ooHc gevaar ol andere buitengewone oinetandtg itditi bij tW niilitiio te laiul ieder in Workelijken dSeiiat zijnde ingeJijIde die voor de opleiding tot offlKler onderofficier of korporaal geklakt worden geacht tot het volgen van d e opltiidling kan wordlen verpJiiOhi 6EMËN0DE BERICHTEN De oorlogswinstbelaating contrdle Een adjunct oooountant van de oorlogswiiiötbülaötiiig contri le heeft aande HaögHche IVfit van zijn ervaring verteld in hel bijaoiider n een contr le bezoek bij een z 4cere Nelly X handelsagente die in conJM nlen liaaudelde Op de vraag om inaage der boeken werd na lang zoiien één boeik uU een lade vun haar bureau i dSepl Dit boek bavaUo öleolitB een tiental be öchreven bladizijdcii welke volgen do verklaringen der vrouwellijko Mercuiiuw het geheele overzioht van haar tweejarige w erkza iiïlieid l evaptten I en ceivvoudiigoy manier van boetklioiidlng wais bijna ndet denkbaar Up dedobetzijde van hel boek stonden de inkomsten aaiigegtiven en op de credltaijdie de uitgaven Verdere posten kwamen niet voor daar alle Iraneaotia zooaje one werd nvcdeged eeild k oontan plaat vondel Op de diibetzi Jo stonden b v vermeld OlUvargen van A f 5000 van B f 1000 enz tecwijl ten oirziohle der credilipoaten een gelijke mate van eentvoud gehuldigd va ü b v Ünki0 ten aÜgeloopen week f 600 l en nieuwe band f 300 en De oreditzi i de bevatle eohter nog aiwiiero lH sten VérwchlUendo malen Htond nie4 veile lellera aangegeven dedieinil en daarachter oen bedrag varie rende van 1000 tot flO OOO Toen wij die vraag fliteildtii waartoe deze uitgaven gediendi hadden n ïii het gelaat van mei N delutitdriikklng eraner nplilnx aan en verkJaairdle zij ons geiheuniziimig daarop geiif antwoord U kiinnen geven uit vrecM hoogstaandti personen In de aiiïbten arHTV ereld te zullen coinpronritteereii Ziendb dal wij voor dit argument volkomen ongeivpelig bloven liet zij onn een diepercn blik slaan in haar gelipiiinenlflwen De nH t geJieim aang tliiiidie lietïragtni hflddieni volgens liaer iiw iedeeUng getdiend tot bepaling aan hoogo amilrtenaren welke door het vooriiilïSobt d zer MMimien lot afgiiftc van ooni enten be ogen zoudcu iijn Bij navraag aan de doparlemenlen bleek t o Uer dat er van conseiUsl ihand ailen geen nprake was Nelly X wa aaiii de mïnJsleriofl geen onbekende integendicel zij goid daar ail de scJirlk der ainrt tenaren Wanneer men haar auto voor een der bureaux zag nülhoudien en het kleine dikke vrouwtje er uit zag huppelen ontf iiai to menige onderdruKile en nietonder driiKto zuolit aan de kelen der ambtenaren want men wiisil dal ótö hande ltiagen Ie met haar onHitpntUili iken woordlenivloed rnei rtpoedlg tev rwlen kon worden gesteld e zich niet Uoht nivt een kluitje in het riet Met sturen doch den ongelukkigen anifl tenaflr wien baar bezoek gold uren van zi tn lijd wQ t te ontrooven onftent Oni Nelly zooals zij ailgeineengeiioeaiwj werd dönkte haar euoceö voornnimeJijk aan baar brutaliteit itn haardborzelljngm eninogeii z lp feiond der verkregeri Inlicbtingen wer l don hit eclenr vooi Wflteld om den nannlagi van niej X In det oordoig wliit bWaHtiiig te verhoogen me 10 pCt der z g g hi me betalingen welke inbaar boek als uiigavni geiwrteerd fttondx n en het aan de haiidel gente over te laten om tegen deaen aasn ag In liooger beroep te komen en de juiöthcld der betadingen aan hooggepJnalHie ainibtenaren aaa Ie toon en rt n beiroep hctAt echter niet plaaési gehad en de fiaciii i hoeft fla f 15 000 nwM r ont angen dan het bedtag hetwelk niej X zou hebben nioetent beladen indien haar oorspronkeli e aangifte alM juist ware aMngi no4iien De Veenbrand Kaar aan de K ir Crt geuH d won t lieefi de kapilein der genie ValHant de algeiiH ne leiding van bet bbwiclilngöwerk Ie Weerdinge waar ïe Haagwche spuit gostalionneerd is èi liandeiL Kapitein Van de Dely bwfi de leiding te Vallherveen alwaar de fironingiadie sipuit haar dienalen verleent Hij betreurde het dat de 9puit uil Assen weder naar Dronihe a iKwfdatad vertrokken is Te Exb etaan do werkzaaniihedon onder toezicht van kapitein Van Loohun De infanterie verrloht haar tilusfic iingswerk bijna uitöiiUlend den nachts daar het dan minder waait en het VTiur beter ifl te onderoohedden Het ïoor de luilitairen afgewerkte terrein wordt overdag door burger niet nalte plaggen bel igd Het meeeto gevaar legert het z g zwarte veen tegen den Homlterug waar de brand 40 4 50 o M d ep in hel veen woedt Te Valthe kan peeren thans 225 man waarondmr 60 veldpionienj terwijl te I nWwn en Pxlo rogp 100 vetdpioailers en 950 iirfanteHsten werkzaam zijn Gistfr iKvoc t de Ingenieur van den Ui swaterstaat voor de provloole Drente de hee De Jong het terrein van den brand ZondUg bracht die territoriale beveUÏebher voor de provlncleB Groningen Friefltand eo Drente overate v d Mianen e veiieeiw een ln aoek aan de veenstreiten Ite burgerij van Eimmen werd gisteren op bevel van dec borgefnocWer aldaar te Weerdinge aan het weric gesteld Nog AteedH duiken de vlaninea lan de spoorlijn V lttw Weetdinge op en nut den dag blijkt we T hoe nioeili dit vorradierlijke vuur te bbiêscheoi volt De opp rviakle van het brwidendo terrein bedraagt nog eteeA 15 18 vlerk K M Ree is gecoiwtBleerd dat bei vuur thanH ook aan de andere zijdie van de Diiitudio greuB woedt Arbeiders die re€ to viJe jaren In bet veen werkten deelcn mede dat liei tnin tens zeven dagen zou uKMiiten regenen voor do brand totaal gebluecbt zou zijn Veel voornamen en toch niet voomUm in het i PolAiohlad ie geeignj leerd wegens het niet voldoen van een boete groot f60 liaar opgelegd wegens c l poging lot verboden uitvoer baronen Klvire Marie MathMdo KreJdei tóa i ranais ta Antonia KreiFrau von Vittlinti hoC SicheU TwiokeJ Dennebosschen uitgeroeid Twee ondtir Amerongen en Leorsumt gelegen bossidten teUeodiB imgeveer S5 000 dennentbooBnen zuUen verdiwijnen 15 Juni worden ze hij ineohrljvlng verkocht Brand Te TiHburg ia een blok van zee burgerwonlngen in de Hloefetraat met het grootste dee4 der inbftedlt door brand vernield Weggeloopen Mevr de U te Laren mitivlng op den len Pinksterdag een briefje van Ivaar 14jarig zoontje waarin deze haar mediedcetde dat hij weggeloopen was en zioh aan boorcLi van een via cher vaartuig bevond hetwèïk een dag of 14 op zee blijft Dit la reedlö dte 6de maal dat dit vceHjelover d jongnienöch dte ouderlijke woniing ontloopen ia Hooge grasprijzen AU feen bewijö dat do landhuren nog ateodfe stijgende zijn inogo gelden dat hot graegowa der dijken wegen en kaden van den jwlder do Vier Noorder Koggen Ie Med e lblik in 191 1 vetrpaolit voor f 8241 dit jaar f 10 7 4 opbrachten een vemiecirdering ajzoo van f 254Ü of ruim 30 Bosch en heidebrand MaandögnamixldBg ie te Merkelo een i iive II A dcnnenbowoh en een even groote uitgestrekiheldi heddie afgelirand Te Woenadreolit ontfAond zondagjiaitklag brand in die Ix schen vaa den heer h Ouipersi d ie zoo snei om zioh heen greep dat wdldrai 12 genveien ziware dennenlK 8oh in lichte laaie Htondi terwijl er aan bluetsöhen niet viel te denken Ito militairen hebben ten slotte dieni brand gebluöcht Ook te Bergen op Zoom ontstond glistcren brand in eeni der boööohen getegen in dtef Kragge Deoie betrof jong masthout en word onder leidling van den commiisaarls van polilie geat ïflisteerd door biiTgera en inllllalren tot een kleinen nivangi beperitt Smokkelen Hot gHinkto de grenewaohl te Coevorden gisternacht een fllnkn aanhoudllng te doen en vraoht koffie acao on zeep werd in beslag genomen 1 Ui drie amokkuioars werden gearresteerd en zuilen heden naar Veeiihui zcn worden gctran porteerd Berooving Men ineAdt uit ZuÜen aan de Meh Zondagavond heelt do eehipper W uit Kofterdani mot een tweetal huzaren e n oafó alhier beaooht en hem getraotoerd De iRlidt huzaren bemerkten kt de schipper veel geld bij zioh had Ka het verlaten van hel oafó bobben een ot twee oavalerlalen éea sohdpper onverwaohlis aangevallen op éen grond gowoi i en en imu van zijn porteiuonnale l evattende ca f UOÜ beroofd Twee hu UKn van dlwae berooving verdaolit zijn Ii arreöt gajteild Van het ontroofde geliPzijn alectrts enkele giikK iis ter olit gekonien Z n Edelachtbare In het Hbl schrift de veenbrandverslaggever Z n Edelachtbare was burgemeester van een gemeente waarin vele en groote stukken veen in brand stonden Z n Edelachtbare had evenwel gelegenheid noch lust om te gaan zien wat er nu eigenlük was van dien brand en bleef kalm in het leutige dorp waar het gemeentebestuur resideerde Toen kwam de Koningin om te zien wat de brand al voor ellende iiad tewe gebracht en wat gedaan zou kunnen worden ter hulpe Wel wel zei Z n Edelachtbare komt de Koningin In t veent h stopte z n püp wrong z jn rechtervoet weer in de lakensche pantoffel die door t lange zitten er af gegleden was en hu voer voort zooals wellicht deze of gene oudentydsche romanticus placht te zeggen wel wel zoo zool en zou de Koningüi nog by ons op t dorp komeii Verder reikte Z E A b B belangstelling niet Echter ging de belangstelling van de Koningin belangrijk verder en toen zij dan in t veen was en al de ellende zag en vernam dat veel van de ellende welke zii f zien had v gebeurd binnen het ambtsgebied van Z E A b draaide zij de rollen om zij ontbood niet Z E A b bü lich maar om de zaak te bespoedigen en At dingen af te doen gaf zij haar chauffeur laat naar het dorp ta r dcn wmu het f meentebestuur resideerde en stil te houden voot Z E A b s deur De chauffeur van den koninklijken auto hóe hi t klaar speelt mag Joost wetm leent altijd en overal den weg en reed ttur het huis van Z E A b H M had de wijze voorzorg gehad om den gouverneur der provincie mede te ne inen Wat niet noodig bleek want Z E A b verdraaide het om z n huis uit te komen en H M kon toch moeilijk zelf Z E A jj uit zyn hui gaan halen zÜ stuurde er haar provincialen commissaris op af en na lang praten liet Z E A b zich dan eindelijk overhalen hü wrong weeral zijn rechtervoet in de lakensche pantoffel die door t lange zitten gegleden was en ging naar buiten langzaam engoedmoedig schuifelend de vijftien passenvan de huisdeur naar het tuinhek en devier passen van het tuinhek naar den autovan H M en toen was er een gesprek dat ons de bescheidenheid verbiedtgehoord te hebben t Duurde maar kort twee drie minuten misschien Toen schoot de Koninklijke auto weer voort naar de brandende venen Z E A z n linkerhand steunend tegen eenboompje aan den weg pulkte met z n rechter wijsvinger zijn halsstarige rechter lakensche pantoffel weer aan den voet ging sloffend de vier passen naar het tuinhek en de vijftien passen van het tuinheknaar de huisdeur Overigens had Z E A b maar een zéérklein gaatje in z n rechter sok achterin aanden hiel en dèt komt by de beste families voor 4I4 8TAAT8 L 0TERIJ f Kt l nl l iiis aii IJondi rdag U Mfi ƒ 5000 No 9319 ƒ 1000 No 3541 en 7046 f 400 Nos 394 2471 C720 7U3 itm 11 121 11820 19742 m 20O81 f 200 Nou 7580 1108 1U30 171 01 19138 f 100 Noa 3097 3994 4009 11829 12 584 13211 ca 20699 102U 1431 1859 2370 2975 3461 3896 4166 4681 5333 6049 6416 7116 7461 7981 8728 9434 9970 10586 10862 11151 11537 na52 12631 12963 13581 13860 14129 14262 14472 15241 15456 16198 16483 17199 17735 18375 18660 19144 19740 20284 20793 PrijKttï van 70 128 202 383 Ö22 636 761 906 951 1Ü35 1195 1209 1264 1324 1351 1503 1618 1587 1717 1780 1818 1995 2020 2058 2109 2119 22C4 2103 2407 2823 2835 2865 2952 2987 3122 3227 3289 3352 3358 3187 3490 3496 8586 3641 3711 3898 3919 4005 4010 4028 41 32 4191 4207 4325 4384 4 19 4621 4760 4 lü 4888 4903 4983 5279 5108 5600 5626 5933 5943 6002 6104 6187 6199 6221 6302 6346 6476 6634 6980 7014 TOW 7075 7173 7193 7200 7807 7362 7444 7643 7745 7767 7872 7893 7901 7945 8311 8354 8360 B417 8592 8773 88 10 9211 9306 93 30 9377 94SS Mm 9722 9836 9880 9890 10169 10252 10262 10391 10376 10057 10727 10728 107 55 10857 1U869 109C8 11042 11045 11052 11290 11422 11453 11527 11541 ll TO 11651 11712 11779 11S 7 11875 11884 11895 12004 12818 12678 12726 13715 12767 12309 12984 13158 13208 13275 13567 l i 5 5 13595 13675 13766 13831 13867 13918 13942 14031 14110 14133 14142 14214 14342 14255 14275 14317 14337 14364 14392 14727 11863 14965 14978 15018 15319 15372 15389 15404 15417 16537 158IM 15837 16034 16179 162 58 16834 16434 1G443 IWCO 16516 16539 16735 16863 16896 17270 17373 17387 17 145 17626 17789 17816 17853 18170 18304 184 J6 18490 18566 18624 18628 18763 189 i5 18944 19081 19053 19181 19202 19437 19705 19731 198H 19834 20014 2021 2 20224 a 06 203 15 20603 20680 207BO 20969 20981 1 173 181 163 670 781 965 1429 1619 1719 1909 2047 2241 2420 2789 1016 3313 1641 3701 i868 4072 4314 1 524 47W 4946 6099 5327 5788 6060 6321 6474 6684 6910 7U8 74 50 7761 8030 8181 8392 8482 8701 8820 9037 9203 9322 9493 9773 9902 10111 10120 10620 10602 10977 111 14 HU HUW 11620 Nlateo 73 116 119 146 147 197 239 245 247 277 802 3 13 419 434 487 463 TO 640 667 601 686 710 713 715 711 778 818 827 844 854 902 919 963 1068 1119 1174 1196 129 1319 1156 1531 1526 1528 1529 1578 1648 1680 1681 1692 1712 1746 1776 1797 1801 1815 1830 1860 1921 19 33 1937 1980 2004 2022 2110 2115 2117 3185 2187 3238 2265 2272 2394 2330 3335 2406 2630 2646 2693 2709 2727 2760 2810 38 2920 2950 3957 2999 3058 3076 3079 3126 8217 3290 3323 3388 3107 HSl 3472 3535 3574 3694 3620 3658 8673 3680 3765 3789 3792 3812 3SM2 863 3889 3892 3906 8913 8917 4038 4076 4093 4107 4134 4145 4157 4231 4277 4330 4350 4418 4475 4598 4000 46S7 4671 1719 4748 4813 4814 4837 4877 4899 4917 4977 5043 5066 6072 6077 6098 6163 6166 5243 5364 6280 6290 5528 5539 5638 5594 5663 6772 5832 5836 6960 5978 6008 6014 6114 6215 6251 8276 11313 6318 189 6897 64 11 6436 6488 6470 6497 6563 6508 6576 6607 6074 6686 6692 679 0780 6900 6938 0957 6991 7001 7036 7059 7102 7287 7 1 14 7343 7400 7405 7437 7541 7B68 7629 7713 7717 7749 7808 7863 7873 7912 7973 8015 8041 8119 8138 8160 8165 S171 8188 8219 8266 8369 8339 8 167 8898 é07 8419 14438 8461 8155 8616 86 10 8835 8842 8680 869B 8i29 8752 87 53 8778 88al 8817 88 12 8912 8929 8952 8955 9007 9080 9101 9118 91 18 9186 9200 9212 9347 92 54 9361 9393 9301 3358 9357 9373 9375 9429 9445 9689 9608 9685 9700 9724 9737 9781 9798 9837 9855 9883 990Ö 9907 9921 9991 9996 10010 10019 0122 10135 10247 10368 10408 W6 3 10623 10548 10661 10608 10637 10668 10718 10747 10794 0804 lüfi08 1U852 10869 10871 10995 11016 liro2 110 6 11075 U50 U209 11230 11346 11257 1320 11342 11340 11405 11415 lll O 11476 11483 11589 11612 11646 11961 12220 12392 13028 12819 11046 11225 I 1 109 13 7 1 139 54 11180 11 131 14544 14711 14881 11980 15140 1 522 1 5112 1 5022 ISKW 15997 16105 18416 16638 167 10 17101 17459 17886 17884 18081 18322 18349 18556 18708 18878 19056 19224 19101 19518 19661 19961 20234 304 5 208 14 20774 20885 5i 70 11670 12003 12231 12111 12704 12906 13091 13246 13 150 13647 l 41 1 1993 11222 11420 11578 14760 1488 1 11997 15154 16237 15493 1 5651 1 5840 16006 10111 184SÜ 16548 16852 17105 17504 17727 17905 18114 18272 iai71 18573 18734 18934 10059 19260 19405 19521 19709 19971 20247 30528 20611 20787 20 9 KI 10e o 193 11749 12 84 13218 1 68 12710 12947 13108 13349 I33é7 13703 13886 14089 14280 141 10 J4 U0 14829 14903 16018 15156 15329 15529 15724 15857 160S0 16127 18496 16651 18854 17137 17611 1774S 17917 18141 18296 18431 u tm 18737 18952 19107 19322 19426 19662 19722 20019 2O310 20530 20688 20612 20879 Lijfit 2 111 11766 12009 12 135 IStU 12711 12971 13109 13261 1 M80 13709 139U7 14090 14273 114 14 14611 148 10 14908 15019 15180 15 143 16 543 157 10 15870 16045 1U175 16498 1661 16884 17154 17513 17785 17971 1814 18310 H4ft4 18620 18749 18960 19U0 19328 19452 19589 19766 a0O28 20314 3056X 20683 30854 20987 No 141 z 1937 11888 11889 12180 12164 12828 12366 12511 12568 12728 1J758 Vim 12985 18176 13199 l 282 1 1301 13150 1 1626 13720 13732 13911 1 1945 14131 14173 14274 14288 11528 llfill 144165 I I6H0 14841 118 5 14939 11960 1 503 1 15112 14193 15201 1 5195 1 5 197 1 5549 1 5613 16773 15826 15871 1 5948 16010 16074 18246 16269 16507 16529 186 10 16082 16898 17042 17160 17458 17621 17607 17804 17814 18042 18058 18153 18174 18320 la i3 18521 18 541 18692 18701 18881 18869 19004 19021 19117 19189 193 18 1934 1 19479 19490 19810 19620 19820 19871 3 XI32 200 11 MUI JIHOu 20568 20617 30708 2077U 30807 20871 12795 18963 41 m z iiioi 1 STADSNIEUWS GODDA 31 Mei 1917 De Centrale Keuken Naar wy vernemen bestaan er by het Comité voor de Centrale Keuken hier ter atede wegens het te geringe aantal afnemers ernstige plannen om de Centrale Keuken op te heffen tot zoolang blijkt dat meerdere belioefte daaraan bestaat Aattlappelenvoorzlening Het Gemeentebestuur stelt er prys op mede to deeleD dat van zgne op 16 23 en 29 Mei gedane bestellingen voor 80 X 0 K G elk per week niettegenstaande telegrafische en mondelinge vertoogen op heden 31 Mei nog geen is uitgevoerd Dientengevolge is het Gemeentebestuur vooralsnogindeonmogel ijkheid om inöde week van 4 tot en met 9 Juni 1917 aardappelen op rantsoeneeringsbons verkrijgbaar to stellen Kiesvereeniging Burgerplicht te 0 uds In de gisteravond gehouden ledenvergadering der vriizinnige kiesvereeniging Burgerplicht zyn de aftredende bestuursleden de heeren Mr M M Schim van der Loeff en P Bokhoven Wzn herkozen In de vaca tureH 3 Nederhorst werd niet voorzien in verband met wijzigingen die in de samenstelling der kiesvereeniging zullen plaats grypen als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel van verkiezing Met algemeene stemmen werd besloten v6or de periode 1917U8 candidaat te stellen voor de Tweede Kamer het aftredend lid de heer Jhr Mr W Th C van Doom te s Gravenhage De bekende motie van de Utrechtsche kiezersvereeniging beoogend de samensmelting van de Liberal Unie en den Bond van Vrüe I iberalen tot ééne liberale party kon geen instemming vinden Hoefeer de vergadering het wenschelyk achtte dat getracht wordt te komen tot één groote liberale partU meende zy dat zulks alleen mogelijk zal zyn wanneer de d r i e groepen der vryzinnigen zich met elkander vereenigen Spaar en Hulpbank Gedurende de maand Mei zyn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 199 posten ƒ 13716 79 bygeschreven rente ƒ 16 27 totaal 13 732 06 terugbetaling in 95 posten ƒ 886 1 99 meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 4868 07 Aan het einde der maand April was ten name der Inleggers ingeschreven ƒ In den loop der maand Mei zyn 7 nieuwe boekjes afgegeven S afgeloopen boekjes opnieuw ingebruik gesteld en 19 boekjes geheel afbetaald Zoodat aan het einde der maand Mei 2389 boekjes in omloop waren Akte L O II II To I tTi clit fllaag tó gistwfn voor het oxanivn iele L O Me iiifrwtw Voorwtód aüiier Gewetens geld van d l la lngeii Blj dem in6pei ttHir alllier ts ontvangen oen liodrag groül 1185 m 1167 80 wegene te weinig liwlri ebelastiog Inlijving Mllllielichluig 1918 Tusschen 16 20 Juli zullen van de militielichting 1918 ingelyfd worden de dienstplichtigen toegewezen aan de Ie Comp van het Ie Bat van elk der regimenten grenadiers en jagers en der overige regimenten infanterie Zy die een bewys van voorgeoefendlieid bezitten worden 2 maanden later ingeiyfd Voorts sullen in genoemd t dp rk 1 8 der dienstplichtigen worden toegewezen aan het Ie Bat van elk dier regimenten en bestemd voor de administratie troepen Voor den verderen duur van de tydaomstandigheden zal uitstel of verlenging van uitstel voor eerste oefeningen slechts in beperkte mate verleend worden BEBOAMBACHT I oor r hoi l n lu n radi ri n ilou lohtor Hi rfpk nit aK4it zal Ofi ri Ui 8 JiiiJ a ti sdiouw Wonlen giflrfvi n ovi r h t wboo iinaki n ran dp biw He pnldcrvlif tvn 111 dt HliofTce itrin Hij If IiUt t houd4H Iwr MDiuh voiir n K 0 i rd in gt Jand van den poldi r llcrg iuiibaolit tuflweéiea de h i rftii Joh Hoer n l llooffenibotzuiii Moid gi ko ZPH do hixT Joh lloiT fiODEGBAVEN IN hivr fïwfbiwin a hior koiiit voor a noi 1 op dt voordrachl voyr hoofd der obool lo Al ilaafwniinn WOERDEN lij Rpn hoUiit vftu 29 dtzer if nul inflating vHii 1 JuiU beiUMiiHl tot hiirgt itviwitT U r gi in c nie WotTvini K 1 vnn KttujH ü iiic touJcennltie vttit g hjktij Hg wrvol oufcdac oUi Imrgi iik Mit dvr grtiif nlc WI w erK Tl lUnoht lftaig i Rish ren voor tiet ewajitwi akte ti Mt uHiotiw J W C van Jpjsohol oihiar INGEKONDEN Buiten verantwoordelykheid der Bed Bertelman fondB t Gouds a4ri reolilaperwoon bitrtaaudo sid rt Hl No v iii r 19Ü1 Du olll t rgl eelkenyfJ n Ijt iik ini l hi IhIic r van liet liPPtdoïanifoiit W ciwifu omtrent dlit foiudb ni dé dat gf hirciidio don ouwug 19I I9l7 op de w oikiMotiool Vioor anUbacJïtBUfdiii hitT op wtifckc twhool hot fomk iiitshiitend ondicrsti iitiarig vwlewnt len bfihoovt viui het ftlduar gegeven twikeiwiiiderwiis op oo rdraol vdn den directeur dltr schooi aan i Iwrliiigon waren verlwud en duit hit fonds üp 1 Jftniiori I 17 botitoiid uit ooiio 3 inadirljvin Oroo liotk No 5 noirtimal f lIXHI tni uiten irvlcg Op dv t paar en Hiilpbank alMtT d f 437 09 lilt fondif nordt hoi lOiidtM liu iii lill k ten zwf ti aaiitievoleu daar door wI tIgfVHli nin andcrwziiw vrfo rontribiiatitoii zijn vuTvalleaii Ovf r U lii idragfn zal dpw dafl l pt r kwHami wordpn biwhikt l i liyheerderK van gi nnniid fondw H I I K iKK r lid vau t Biirgfrlijk Arnilt wtAUir H H HI UKiJt Ddreoifiir d r Avondwiihool voor Ain iwliU IU lii ni It W II l ITLd M dvt otnoulrtKic van l ocw irht op hit Lagvr f nK rtrüK RIDCUTOZAKEN Hpionnage Voor den Iloo oii ÜimV werd bi liaiidt Kl liet beroi p van F J H H OuUscber stuurman k VlaardiiiBoii eu J K het i aa enrt te Maa whiirf te n het arn st aii hftt Hof to Uem IIaRf waarbij zij lol renp 5 en 9 loaandien ge van geitisHtraf weifci ii het vTri rililpn vau liindeliiigon waardoor dv on i tdittJi Md viui iStaat in g flft wordt gfliraoht to wc fu hot verMtretken van Jutlk litinfrcu aan aiilorilcit ii in Duiten hiand bt fcrrffc d do hewHigflug vau I nhel ulio OürioRnm ie iM n en van Ni lerlamlitobi m 1 n J ii iii koopvaarflii 8üh pr n Geconcludferd wafl lot vpmiet fin f v n bet arr wt van hrt Hof en vt rwii ing der zaak naar i n aangroiieend Hof inik dat aaniwij iii rpn waardoor het Hof hot h wij fi Ji vpra achl van het U n bi ilo gt h ig hi uR do zoolden zijn gwput iiit tt n op grond van t i t n wctnksohap iiilgiHproken oordeel len aarfelwi van de ffiIpn wolkp htmijH door mJd l vaa wclliRe Ik wi aiiiid tleleii bcliowven De Hooge Kaad bfnÜ le In dÜim zin en erwcf k zaïü naar hi t Hof te AiuRli rdain KERKNIEUWS Ncd Frot Bond if 4Tmid dflf wwd Ie Zwolle dp bitlténgewont I IcniMTigadering van drn I iote t m m lKHid iO Hwl Ik vooraittiT prof dr Knappcit niU iml ei ïikoas woord het diot t van di e vtTifmleiing tiiten n De zaak waarom hr t gaat kon nipt uitgeBtf ld woixÈeii ot de ginvone OotolxTverg 4h rtnig De flrniB die do Hwvoniriii r dntkt htf fl wegen tien hoogcit papierpn h li do ujouvve loonrngfling dt r tvpogirafen htt contract diai tot l Intober vau iH jftjir g Idfnd l J April i l j l op8 f l m wil sifeivtA i n iid Hti coftiract aanj aaaii tt gtni tin vM hotkg r bedra l lit bfitcekfdt of i en vcphootf n iai hirt abouaenipnl niol f2 diM to f G hfl per jaar of pon v rhoo jng van hctwibMif van dt n Hoiul tot f WO iJaar vcAgeiiM het bertuur noch het e nt noch het anih rc ni4dü 4 mag worden lo gpp Ht wii iiwn nu zieitii mii nieuw bonflfciorgaöii lo hoppen zóó gowlitoop dat w rk i alb Uden rf bijn alh brt ituilfn kunnen ncinm en 1k mede daartloor workcli HondKorgnan zai worden KUPMT J Gerritsen van RoekeL Voor Vf4m In den lande al di hv r itagen tol l ft igl lt aan de X NWIand HOlio Optra dlr J H KooMuan l v uowiidf iinwi n Jot nne Jofritfleu au lïoclct noig een onïiekpjidiB aKn il hut volgf ndi eTi i ai Tii trt ntogilil en ilBt dw nioiiwe tdiularip zijn wk Joim U rrilMii van HoeiM weisl te KoHtiidRui rthttTland gÉ btwen iu ISf Jj ilij c u K m iTJw Jitjn ivtttl klavier Mufcju Op G jarigen h WtiJdi bcxooltt il MuA JuBtilioot fn daarna bel oiuwrvui nuui It AnicHi Atnui piano vitMJl vuz en wmt loiTlilig voor plano an totu 1 ortitm i n Dl l anw Uenrtfsieu van Koe ki i dl igtffh tN u fUfti oiupo lu vour liariton tn oriiiehi en aptH iJli bit V IWttiKi coiiOtürt vau bfwthovMi op d eindiiitvocitng van hii i ou t rva4ufi ui al daar Hij ii ilwr It viTvolg oiw aan hi l ooowrv ioiiiun to KMihfi dlrlK wotk hij I ritr fttfiuhacli tra daar vi riwtutlfu e tatAvti al i dirig iu eu jiiittiiiM up eu b bu4ldfi M dip nta al i ucnu ert pi nilm ii rifföiit öortn dirlgiw luj in Heu iijd te Ki iilen w ii gen tig l koor wi pot ik aW ttiM viol i nuite in br ort lu van ik SIiirtikaÜÉwetie DwicÜw iJiiirfi on U r Sl lu Do nivuwo t4tularlr vtm twiv iK lKOMU n gHnigOfoerd al cMrigvat aan hH KurorC bfwt te Kreu ii h en taarno at i kapidniei wii r aan wrwübiUeihli theaifia mtbomkii o a te i olJi iw k i ri T lit laaititge iwHiiide rftad dirigcvnk bij w Miozartq olu Na w i verblijf ai Kugtteivd en Svtiotlaifd werd h te t hJ aUi Itwraar aan h t Kllrftluwlli H barweuita orwf rvalo riuui tm aan d Upi ru ticlmlu van Max MorrlH geplaatM trift al litrforciibt goletdiT op en vn ft l wm iHngcni ariii bei D nach t Ivüii iJcrtiK atiT oor di u oork geiioudfeaalit naar Holliuwl Ipnig te Jtwreii i Ugib lilj leb Ie iU U rdHai waH daar eibondtut al iMrigfn aan de Nodwlaiicfeolu Dpera m iMTcttc ra4iw rf8 m KVeiJt liri Tde uMidelftrwijl op M d r oonowtftn van het rirwhltk ii Sl i iijk ilrkiwi eigeu lontpo silii H PU vitki vertfesr veHion Uii aan de riiJiwi ohe tyriie vt rp niging B dlrl gent Voor de zonwirconcortcn Mtivr HHfii N V i H KottprdaaiiBch I ooneel rewie V aii Ky iden eu Tariand Totdat fechap zfij ook behoorfii nti Krf uiknn dwhior van hwr m mevrouw i rf Marktberiohten GOUDA Domberdag il Mol KAAS Aangwotwrt a partljfn Hau k l vrijw d Ie kwal £ tW 71 Üekwal f l lG7 waai lt re f71 graHta pcikier f G IH PhU Mndgu aanvoer Handrd gewoon Ooiitwtfr t l lh l 1 80 Wi il attT Vf i MARKT M JvVtv gowV aanvoer HaiideJ ztt r troef prijzen n di i VeUe variten gopiio aanvoeir Handel vrijwil 10 ji ciiit piT half K l Ma ft rc big Ken rwiilijkts oanvoor Handt jst r uiatig Vcitte Whapon gortlc aaavwr Handel vrijwel f ta I 40 I iinwriii goiyie ann otr llantH vriiwei frt fl4 Niuli tere kaftwn t reiNijke ftftitvoer Handel lug f 10 f A rokkalveriw f Jlt f h 1 11 It N Mailgi aanvoi r Haniti vlug P r 100 Mttim fft ar fA75 Groenten veiling Ootfp TülnUnvetwnigiag nGouda en omstreken te Oouila Veiling van 30 Mei lül7 Spinazie per 100 K ü ƒ 1 13 60 Postelein per 100 K G ƒ 14 60 17 Rabarber buitenland per 100 K G ƒ 7 7 7Ö dito binnenland per 100 K G 2 25 5 KropHJu I per lOü Htulta ƒ 2 7B i S5 dito II per 100 tuks ƒ 1 10 2 15 Komkonimera I per 100 tuks ƒ U 18 60 dito II per 100 etuka ƒ 7 60 9 75 Bloemkool 1 per lOÜ stuks ƒ 10 Ö0 16 60 dito II per lOOatuka ƒ 6 50 ƒ 8 Wortelen per 100 bos ƒ 7 16 Radü per 100 bos ƒ 1 76 2 25 Raapatelen per 100 boa ƒ 0 26 0 ï 0 V I rWKKK RK m Mei IÜI7 VoUInKübi iiieht der Cooperatlwe TuinboHwvfflliug Sieuworkerk a d IJtfiH en Ornrilreirn De pri ün wanni wktnn konwnew f 11 f I VIO lOng konAuiiauers 2e Hoort fHSO llV LAATSTE BERICHTEN VilU lit wtie 1 EWY0RK 31 Mei Volgen een teleftraitt uit Prflgidio in Teia viol de bende van Villa Orinaga een plaats in Müxico aan Het garnizoen was totaal verraat en vlachtite met achterlating van wapenen Ambtonareft die hier zijn aangekomen vertellen dab Villa zelf den aanval leidde Zyn troepen houden de stad bezet Een vlieiend blaadje AU een van de meest eigenaardige oorlogadrukselH mag zeker gelden ile Klartmif van den Koning in Belgiö bekeM ot der den naam van het luchtaupplement ier Libre Bel tque het blaadje dat nu al twee en een half jaar weet te ontsnappen aan de Duitsche censuur De Klaroen van den Koning is stellig de kleioate courant van de wereld dexe courant ia 16 c M breed en 26 C M hoog en weegt niet meer dan één gram xe wordt gedrukt te Havre en resumeert ten minst © eens in de maand den sigemeeaen toeatand op de ondetucbeidene fronten n het nieuws dat het lot der Belgen en van hun land betreft aldus wordm de BeliHB JUMwkturifer infelicht dan dit het gv val in door middel van de volkablaadjea die onder Duitache eeoauur n meeatal met Duttnche medehulp in België verscfaUnan AU Ie wind goed Z W is laat men aan het Belgische Xront kleine luchtballtmnetjM opgaan die elk drie kleine pakjes met 360 exemplaren wifn het blaiw Je meenemen Deie pakjes zUn verbonden door een Biekfoni draad waarvan n en het uiteinde in brand steekt bij het oplaten van de ballon netje tiedurende ilc luchtreis brandt de draad langzaam op a een huif uur valt het eerste pukje loa en Ü60 exemplaren fladderen door de lucht Zoo gaat het mat de beUe andere pakjes Telkens U lengte van den draad berekend nailr de anelhaid van den wind xoodat de kostelijke vracht gevallen is voordat het ballonnetje over de Holland che greni trekt Van een hoogte van twee duizend meter gemiddelde hoogte door de ballonnetjes bereikt regent het aldus tot driemaal to hartventerkemi nieuw voor de Belgische bevolking achter den prikkeldraad besloten O wtootj4w te Parila De Nouvelliste de Lyon verneemt uit P r s volgen Wolff s correspondent te Bern dat zich den 28sten Mal in du volkr ke buurten van den Mont Pffrnasse heftige opstootjea hebben voorge4laan VefKheidene betoogers en agenten van politie werd gewond Huldiging Jhr Mr A F de Sevonün Lohnan In it gentt oortHglit ld van tk MlnlAter on van diT Llnilen Treiih en I Hnfon de ouilHuiiiifWers Kuj per d Wa l Maledjl en HiHiiiMkerk vejo Kamerleden oudKa uiirledw trofesttwren en ele aiulere betti iidi mannen op jw llüeli en wftensrtiapjK hjk gildi d hatl lie teu lu d locwxaal van lm Htiiei de Tw o BUtlvn te rftvenhaige de hiikHging plaats an Jhr Mr K de tiaivornin Ixjlician lerfeU jeiitk id V aii dlena HOtiim orjaartlag In beslag Te lloiii vaii Holland ftpt uaa okoinen de l a lti iiL H eii de iH niftrUMngeo vati di Mi in olie ii u Antoiior en Klve beid van lie Nt Ieil Sloaiuvat r ui ftM4 ifti pl tHïeart lu An 4terilain lie l imdm lw rtigtwrlng iwvii ck e ohciien In be dag ivnouwn waarna de kapiu inw en de ln timnningBn liaar N derl nff zijn hTUJïSteeotnlpnf I e Anjthenor UM et 5 ilü brtito refpUl rlou het M lp WM 15 M 4 vertrekken van AnirtiTdttHv vla Londen naar Java I ll 17 Mei vau llo k van HotiMut naar I jOP le k I p Khe U wu rtddp an Oïi bruto rtTgh terton hft wat vai UiUlerdain vertrokken naAr Ivondeu Gearresteerd In verband mot den poitdiefstal dezer dagon te Amsterdam geleegd in het poktkantoor aan de Bloerograoht te Amstördam door twee agenten gearresteerd oon Sl jarige koopman wiens aanboring werd verzocht Ned Bank In do heden gehouden gewone algemeene verghdortng van itomgerechtigde aandeelhoadera van de Ned Bank werd het dividend bepuld op f U2 por aandeel Smokkelen van telegrammen Met O M bij d x Haajowbe K 3li l ai k erM frtn 1 jaar gmangeni fral tfg in T J A Hraiwl t l igraan ainMe in Den Haag tRe tetegracuïiien weguMii heHteiad viMir de t ntrale mogen ö iieu vuor de VlgiuMMi en voor Pwerelturff se bij wo twiideii braoht eti natU de e ge hadin e ien üe wet r Op hnii plaa M bigde Telegratlscli Weerbericht Uoog te 702 1 to UrooingeD en de Dilt Lssffita 746 9 to Uipuinda Vorwucbtinf tol don voljjenden d gi Zw ikke tot matige wind maeit uit wiiataiyiio richtingen iwaar bewolkt met tljdoiyko opklaringen wellicht eenigo regen of onweur zelfde temperatuur BUBOEBLUKE STAND uoni i iiiiif a Mi i jwKifco i I ri U rtjwwn tin A de Bruijn 27 Mvy t lortn UaltlHWftp i v K Vwcauiiinii lil Usiroa Ilnidrika oni ift folianiia d v lï P BrotivMTH III l I lUHiL T M Mill Kami v K lUuniiKlijk w M J ilrtyMMh Joliaiioa AA lana d v A lï 6 KJiilri KJiilriMl 1 M i ullni 2S Mrt IIiih iUi z V 1 II intiraiuki I van der l ool Fnioi Wii m na m nn W J I ran i l II o racntl o J vaa VIM tn Jtl i i N MM fiwiiMWlla Mik kern d v 1 1 MJHd 68 J 2 Mil AfUht C i ai l eaB ift m rta W 1 Krauuw 72 J K I l WUK ihlUMtlN ifnrt JottaiiiMH t n M JtlaiAiw m A mttutrr Jan t V W lobMu ma U vaii Hii iKHl Wll I M de CrJS P S li K n M W VcToiirr m J TaK IU l iiin A Ko TO o Kraaa J l a M m M van iJaltm I V KI 1 S A f j € Ta A d n Hollawler 61 J