Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1917

o 13406 Abonneert U op Een aowolcHu oN nsl f op komst Plannen van llalHlL De Oostenpllkscha Rijkspaad 1 Juli vpl e vaapt voop de neutpalen Enasloche afaevaapdladen naap Stockh olm Duitsche toenadeplnaONS oVebzicht Zijn Engeisclie Vrouw Na r hot Unjlt h door EUDOLF Sl RATZ Geautorifleerdö Uitgave bewcikt door Mevr J P WI Se LINK VAN RaSBUS Nrtiruk nrboden Tijdelijke PHJsvephooging Kleine Hesch f 0 85 Middensoort f 1 80 Oroote flesch f 8 25 Advertentiën Ondertrouwd JOHAN DESSINO en ORETHA RUIOROK Qoudi Ooflt Hivea 7 L iden HiarlammcrurMt 146 I Van Iterson Ziekenhuis te GOUDA D onder Mcekend evocll xich verplicht t r Igcmecae keaoii ie breo ea Ut hij wegeni n noodtakelijkc operilie 18 dafcn in C noend Ziekeohuii heefi jetegcn co gedurende diea tijd eeoe uititckende verpleging heeft c noten niet elleen wat de verpleging bcirefi doch ook de voeding wii kouelijk en genoeg Hiermcde betuig ik nogmaeU mijn welgcmecDden denk un den Heer Dr Montigne de Directrice en verdere Zuaten voor de hulp die ik Idear gmoten heb IJE4 innaer J A ALBERTS LAIIO TlENOtWKQ 1 1476 23 Op f bri kek nioor GEVRAAGD JONGE DAME voor bediening der telefoon en üchlc kentoorwerkHemheden Brieven onder no 1474 BureauGoUDicHi Courant Markt 31 1474 8 TE HUUR o TE KOOP GEVRAAGD te Burgerwoning Britven met prijiopgaif onder No 1472 Bureau Goudeche Courant Gouda 8 S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco huii langd Garantie billijkeprijfen Specialiteit Stcmmeiit TsrbnreOir p r rm 917 10 DCM HAJia Wiia nstrM IIB T l tKa üBstiiflp Eflypii vflfliiyiT Heden nieuw Pracht Program All HooMimaimm 1410 30 Dr Hia m 3 eUn Itala lioait film TEDDY S DROOMREIS Gomadie Amoaeate la 3 aolen if HiBT m m Beejend drama uit het wilde Weitco AANVANG 7 30 UOR Dienstaanbie dingen hebben in de Qoudschs Garant leed raecei i Deie adverirnlieo kéteo slecbte kIJ Toorultbeialln 1 5 regels l 0 25 vooV elke regelmoer 5 oenU Opgaaf aitalujtend aan het Bureau Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deic Theeia worden afgeleverd in veriegclde pakjea van vijf twee en een half en één Ned ona met vermelding van Nommer en Prijs vooraieo van volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe geëerde ordtn MBbeveleod j c BUL voorbMB i BREEBAART U H7 20 Markt s Eenvertrouwd adres Ë voor het maken en stofleeren van MEUBELEN Is bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda Billijke prgzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen I I iel Iv lÉierk tij L Briilüii J Bezitters van oud e kunstg ebitten en tanden Vrydag 1 Juni van 10 30 tot é uur koopt Madnn v d Velden Oude Kunstgebitten en Taiiden al zQn deze nog zoobeschadigil A I gid per tand nia g 1475 30 In de boraniaal Tan de Lanchroom HoUandia Markt AfARTE ZITKAMER APARTE INGANG trap op SI BRANDHOUT Vanaf heden leveren wij franco huis met iedere hoeveelheid GEKLOOFD DENNENHOÜT JOH DESSING Co Kantoor Oost Haven 26 Tel Int 143 m VOOR HUISBRAND Deoflen Kachelblokjes 12 a IS c M Eikenhout 20 a 40 cl Bosjes Eikenhout lang 40 c M LEVERT DE Goudsche Fourage en Brandstoffenhandel Firma Gebr van len End GOUDA Tel 43 496 Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aangeiloten bl de varaenlglns voor Mode vaiuchoton te i Gravenliaza Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Opleiding lot Costumiöre Coupeuse en Leerares lok gilegeDlielil ner ilgia gebruik Ie leirei MOBEEI MIDDIG ei IVOIDCDHSDS Plaaiaing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan d e School Gouwe 109 DIr Dames v HËYZELENDOORN De heb nooit myn Haar verwaarloosd dl heb KOHO voorldnrcnd mI dcrt 10 laar gabmlkl en aan haar I ocbrulk bcb lit mync weelde va I Glansend Golvend Gaaond Haar ledaakcBl VOOR HET Een fulvire Heldere Niet vette vloelitol bevordert den Hurgrocl Versterkt de klieren a doet dienil ali een Tonicum voor de Haar worliliVoorkomt het Splyten of Uitvallen HooTsutr en Rooa verdwynen nadat men KOKO een paar keer gebruikt heeft men prankelt het eenvoudig op het Haar dan wrylt neo het uctal In ecne aederwrartiche rtchihig en bontelt hel flink Wy Blellin flein dwgze of onmepilyke liohin un Koko mur wy zeggen an nouden vel dal ale yn 2uivar Geneeemlddal voor het i Htar geen ander Preparaat dit ku evenarea WAARSCHUWING Kêko hangt het awccea van Uw Haar al Walrer dka Oaeck dl U ale oko wardt aenreMde dia niet duldelyk ona HandabMerk Ben Vrenw te Paard es da bulUnvarpeMclaa drawt Bekte Keke werdt aeell lea verfcockt aa werdt neirit varkecfat aeader eene veraoceMe knltenverpakUng fl 0 7B fl 1 60 n fl 8 per FUcon Alleen Vertefcnwoordigcra Voor N tn Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P OEStEM Amotanlam Voor Prleiland Oronlngen Drenthe Ovcrytcl en Gelderland Firma MeiNDERtMil Snoek KOKO SHAMPOO POBOeRS zyn wel een waard twee loorten Nil en Droog Koop ii U KoKO koopt P 0 12 per pa kje m ciiiPS lijiiiirMi a siioiii l Ullzn MooDimn U hunl ook Ung Gezond Haar hebt Btprocl deic methode en begin vandaif Oo naar Uw Apoihckcr Dregtit ot Kapper koop een ncich Koko van P aTS gebruik het 14 da cn zooali voorgatchravcn eo Lel dan op hat vareehll Het Steiiografiscli Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Qouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende itakken de besohikkingen daarop en de Btenografisch opgenomen disoaasies allee bgeen in bockfomuuli ABONNEMENTSPRIJS voor abonn g op dit blad f 0 25 per kwartaal b Tooraitbetaling voojr niet abonné s f 0 50 per kwartaal bg Toomitbetaling ff Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Finna DROP ROTTERDAM Ier nn lenlraal 121 lelel 5 8 FABRIEI VAN Jaioezien 4 3 2 Marquises Roliuilten Zonsctiermen Serre Deiclcingen In alle constructies irmemiir JPÖEEICHT ITO Voedeit uw Tee met de uuivere muruie LIJNZAADROEREN merk STER én W L en 80YAB00NENK0EKEN merk W L Oitmantende door hoog eiwit en Tetgehalte en groote roedingswaarde KereIHtHmna Parii 1900 Negen Goutien Meilailleii Germaan Riiivielen Vh f i Xvah Wirvih N V RIJWIEL IHDUSTRIE Vertegenwoordiger A RIETKERK Ooudo im S6 DUITSCH Duitsche Taal en Conversalie Handelscorrespondentfe Oh LAFEBER Laaraar Dultaoh M O C Houtmansgracht 19 GOUDA Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMses W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen Landbonwgereedscliappen en Werktuigen want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk metVoem gehandhaafd heeft SDTQEir NAAIMACHINES kunt U krijgen In al onze winkels DIE MEN AAN A Ca ElNTID 4 Juni 2 u Gelwiiw BouwBfcWoningf oezicbt On ofitiUMlBCOiimi PI ArfncD B toeM TflTEoeken wij g egeld Ui mededeejlngi te iuog n ootvaugea yi vwgaderingeti oonoertMi v TiDiüieèijkh den eoiz om dese dan In onze ageedA te veni id n UITHAN BOED KANEENNEN SINGER Maatschappij Depots alom iSectrlKhe Drnkkeri A BBINKUAN A ZOON Good GOUDA Kleiweg 5 50e Jaargang Vrydag 1 Juni 1917 GOVMHË COÜRMT a ie cL xrs eari d Trexteas tieTols d voor G o CLd a © aa Oaaa istre3seaa VERSCHIJNT DAGELIJKS iAll BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN r lOJl INOEZONDKN MBDEOUOJNOKN I Op de ▼ uurp fin dubb l tarief Gewone adverlMUi e pfi Qraew lener ca rendu luMr itJcatgii iitic KUUNE ADVXETUmSN ccancata ABONNEMENTSrRUS 1 pei kwtraul 1 2S per week 10 c ii m Zoadafrtilul p kwartaal f 1 75 per week 14 cenl ovefal wur de be or iiiA per loopcr e clliedL Franco per poit per kwartaal 1 l SO met Zond4K l lad t 2 Abonnementeo worden do elilki aai enomen ra on bureao MatltT 31 Gouut Vi onze ademen den boekhaadel en de powkanunen koop binr ca evtacc I S rciala I tji dba icgri i Maiioaaoi raOH 10 raado aajaajaiaii i acal ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda en omitreken behoorende lot den bexorgkrins 1 S rei eli f 0 5 elke i el meer f 0 10 Bi drie achtereenTol ende plaatiinfen word B decs leieo twee berekMd Va bulten 6ond en den beoortkrinf 1 S t eU f OJKI itkm re niMr f 0 15 belalla4 Moxioai Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON vue ling uitKCuloti n moeten worden herleiding van het blokkaderecht tot zbn vroe geren omvang variwd om een open zee tot oorloguSebie l te verklaren beperking ran de oortogsmiddelen die In den strijd te water en in do lucht geoorloof zjj Voorts ia de afvaardtgm 1 oor voortxetting van bat llaagHche vretleawerk voor beperking van wapening leidende naar ontwapening voor volkitlegem alleen ter ver de iging van het land naaating vtin wapenfabrieken De Oostenrijkache aoct al democratie ia onvoprwaardelÜk bereid tot doetnamtng aan een sociaal congres Zeer opmerkelijk ziJn twee regeeringaverkUrlngen een van Engeland en een vnn Duitachland De lantste vindt men in de offioieuae Nordd Altg Zeit onder den titel Ceefl en Asquith over Kngelanda oorlogmtoeleinden Het blad schrijft wat wy reed eerder betoogden Afgezien van de veronderstel lingen in de rede van Aaquith tiekken de voorgeateUlo beginielon dta welke van Duttache verontwoordeliike xijde evenals vroeger loo ook in dezen oorlog steetla tljn geatekl Duitschland wil werkelijk geen gebiedsuitbreiding met bet doel lijn rijk te vergrooten of x n politieke of e onomiache macht uit t breiden Het wil uitsluitend zijn eigen gebieil tegen vreemde vproverljigsplannen verdedigen en wil bovendien die waarborgen vevkriigm die ben doel hebben xyn toekomstige verdediging ew hiwcHemunit vaor aich aelf Het htenit te meer in metste politieke en moreele beginselen van AiM uith omdnt het bii de behandeling iran naburige hem vreemde volkeren zooalH In het geval van Polen niet afweek van den weg dien Aat uIÜi in xijn lezing ovoral moraal der tnlijvlngttpohtlek v ooi Hcnrerf Wttt de Kngelache verklaring betreft lonl Rut ert Cecil heeft d m 2Uen de ser in het I 4tgerhula gezegd dat de mxiehten van de l ïngelache regwring ten opzichte van den vrede geheel in oiwremstemming ziJn met die laatateliJk door de Russiarbe regeering uitgesproken Verachiitende te len drongen er ook op aan dai dit In Rusland goed bekend xpu worden gemaakt Miaachien ia dat wel een van de redenen van de reit van minister Henderaon naar St Peteniburg Men ga eens even acl terwaarta niend na wat het beteekent een Hijk van negen en dertig miUloen ia in hei maeat gewichtige tüdvak van zun leven xonder vertegenwoordiging en zonder lelfbaatemming is volkomen afhankelyk geweest van den wil en het kunnen van eeniga weinigen Het heeft een milliardenschald op zich genomen het heeft de besten van lU Mnen geofferd en t heeft met de mogel khad gehad zjn wenschen zijn voelen en xf n denken in het parlement of door de p H oltijrokking te geven Tbana Is dan töch de jonge keizer Karl heeft een bet begrip van de teekenen der tijden dön de oyde Fraaz Joseph het Oostenrljlache parlemeat weer byeen Maar het aal nu moeten blÖken of de oude partytwlattn zullen bfijv n rusten en deie volksvertegenwoordigmB die zoovele volken vertegenwoordigt tot e n waartijk nationaal werkend parlement zieh zal kunnen opwerken Reedti de eerste daad van het Huis van afgevoiAdigden schUnt In het teeken van den partUatriJd te staan Tot voorzitter van het Huia ia l gekozen dr Gross den candidaat van l et Duitsche natinonale verbond de sterkale der parlementaire groepen op wien xi i blijkbaar alle Duitsche stammen met uit pndering van de soclaal democratlache heblM i vereenigd Deze dr Gross van wiei men zegt dat hü een wereldberoemd gemis aan omgangsvormen door een xalcara rauwheid van toon tracht te vervangen Hfns niet voor allen de gewenachte vooreitteif Tsjechen an Polen en sociaal democraten protesteerdan tegen z jn candidatuur Maar by de geweldige verdeeldheid der jgU jen heeW het Duitsche nationale verfacaMMn voomjrmAi kunnen doorzetten Van de hervattiny r parlementaire werkzaamheid in Oostenrijk mag men voorloopig echter niet al te veal verwachten Bovendien de miniater wiens werkzaamheid thans tot de allervoomaaiaste behoort de ministar van buitenlandmhe zaken verschijnt m de parlementen der m narchie niet De gemeenschappelijke miniiters immers verschijnen slechts in delegatiën en blijven onttrokken aan de beraadslagingen in de volkivert enwoordigingen Intuaachen is de hervatting van den purlamentalren arl eid in Oostenrijk na drie jaran van suiver ambtenaambeatuur een feit van beteekenis waarop wel even de aandacht dieftit te worden gevestigd Duitschland heeft besloten nogmaals de neutralen tegemoet te komen Er is bevel gegeven dat alle onzijdige in Engeland liggend schepen op 1 Juli vrije doorvaart door het versperde gebied om Engeland zal worden verleend indien deze chepen bepaalde kenteekenen voeren en bepaalde route Hie ontving van den Ëngelachan mtniaterKenderaon op diens rela over Stockholm i emededeeling dat de arbeiders en aoclali tische organisatie in Groot Brittannië stalen deelnemen aan de conferentie De deputatie der meerderheid zal gaan ondar laidingvan onderstaatssecretaris Koberta lid m het Ijagerhuia de deputatie der ininderhajdonder het lid van bet LAgerhuia RamMyMac Donald Men zou zoo oppervlakkig zeggen dat de communifiué s weer niet veel belangnjljs vertellen en toch voor dengeen die go leeat staat er wel iets bizonderB in Voorjil het Duitsche geeft het uitzicht op nieuwi groote krügaverrichtingen Men kan luilt het zeggen dat de entente de berelkii g van de oogmerken die ze zich met het vootjaarsoffeneief had gesteld alleen van een nieuwe aanvalsbeweging op de verschillenfronten tegelijk in den zomer kan verwachten erBchil lende teekenen als verhoog j e bedruvigheid aan het oostelüke front w zen afyop het begin daarvan In Verband daarmee verdient aandacht een telegram uit Berlijn aan de N R Ct vqn goed ingelichte Duitsche zyrfe dat luidt In de entente heeft de wensch van £ ngclang om den oorlog voort te zetten zoolang er ook maar eemg uitzicht op succes ie gezegevierd Ken gioot algemeen offeoHief dat niet de voortzetting is van de offeasievcn die dit voorjaar hebben plaats gevonden staat voor de deur Men verwacllt dat het in de eeratko jende weken op allp fronten tegelijk zal losbreken Het ia Kageland niet alleen gelukt FrankI ijk daarvoor te winnen maar ook Uuslaiid zal de proef op de UiHcipline van Kijr leger wag i en dit aan den algemeenen aanval laton deelnemen Het reuHUchtige offensief 7 1 zich niet alleen tot het westelyk en oostelijk front tot Macedomé en Palestina bepalen maar men meent te Berlijn dp zekerheid te hebben dat ook groote operaties tor zae ermede zullen gepaard gaan Men vermoedt hier verbchil lende oorzaken van de haa t waarmede dit offensief op touw is gezcA ofschoon het onder normale Qmf tandigheden toch zeker in het belang der entente zou geVeeat zijn de voorbewiiding tot den herfjt uit te Btellen Ten eerste zoo meent men hier zal Kngcland bü het toenemend verlies van tonnenniaat niet lang meer de ontzaglijke hoeveelheid acheepBruimte voor ean dergelyk offensief ter beschikking hebben Dan wil het stellig door een snelle besliising trachten het algemeen dreigende gebrek aan levensmiddelen te voorkomen T n derde vermoedt men dat m Kngeland de overweging van invloed is geweeat dat h t steeds moeilijker zal worden de dlfclogestemming levendig te houden zoowel inihft eigen land als bU de bondgenooten In het izonder zou men haast hebben gehad oÉi van de tegenwoordige strooming te St Pe tersburg party te trekken Daarom zdo meent men hier z l thans deze geforceerde poging worden gewaagd Feuilleton Tot zoover het bericht uit Berl jn Ook andere berichten wyzen op een spannende verwachting ten opzichte van de vergende weken In zgn toespraak tot de soldaten aan de Aisne heeft keizer Wilhelm gezeftd dat de beelissing aanstaande waa en ook deie verklaring wordt m Duitschland opgevat als de aankondiging van nieuwe zware gèvechtsdagen Men twijfelt er niet aan dat de duidelijk waarneembare pauxe zoowel op het Kngelsche als op het Fransche aanvalsgebied geenszins het einde beduidt van de offensieve verrichtingen der Geallieerden die büna acht weken geleden werden ingeleid Verder houdt men het er voor dat de bakende onderstelling juist kan x jn dat de verandering in het Fransche opperbevel effli weiTtelijken invloed op den vorm van hat aanvalsplan hebben zal en generaal Pétabi misschien ook de Engelsche aanvoerder Haig van de door pLaatselyke acties verkenningen gevulde gevechtspauze inderda Bd gebruik maakt om de troepen voor die plannen anders te groepeeren Beataat het voornemen den aanval op nieuwe frontdeelen over te brengen dan kan dit natuurtijk niet in een ommezien geschieden ma r moet er eenige tüd verloopen voordat alles in orde is Omtrent Itatië i plannen zijn verschillende lezingen De correspondent van de Daily Expresa meldt uit Geneve Naar wij hier vernemen wordt Laibach overstroomd door gewonde soldaten die van het Isonzofront komen en door vluchtelingen uit Trtëat en Pola De Oostenrijksche legerautoriteiten bereiden zich voor op het beleg van Triest I venamiddelen en zwaar geschut worden opgestapeld De vlooteenheden zijn gereed om den verwachten aanval te beginnen Dat zou dua w zen op een stevig doorzetten van de actie Maar lijnrecht daarmee in stryd is ean bgericht van de Popoio Rom dat als t eerste gecensureerde Italiaansche dagblad van het front meldt dat de tiende Isonzoslag op heApunt staat afgesloten te worden De minister president is met Sonnino i den minister van Oorlog naar het hoofdkwartier vertrokken Keizer Karel heeft gisteren den Rykaraad met een troonrede officieel geopend Men weet dat de heeren t in 1914 onderling niet konden vinden en dat de Rijkiraad toen gesloten werd I I I De OoatenrijkHche afgevaardigden e Stockholm zeggan in een verklaring Zy eischen een vrede zonder inlijving Zij komen voor een algemeenen vre4 zonder schatievergoedinf op en ziJn v meening dat de vraag wie aan den oorl B schuld heeft moet worden afgewexen Wat de afzonderlijke landen betreft vi klaarde de afgevaardigden zich tegen inlijving van België voor ataatkundlge oi afhankelijk van het Servische volk voor e weg van Servife door vereeniging met Moftenegro naar de lae voor een regeltfig van de BalkanIcweatiea door onderling overl van de Balkan volken De xuid Sltavische landen ook de Krootlanden en Boanii moeten li i in de Donatmonarchio blijven maar de afgevaardigden verbinden zich het streven naar autonomie van die volken steeds te nullen steunen Verder wenscSen d üfgevnardigden 4 zelfstandigheid van Finland en RuaaiadJi Polen verxekenl te zien De Polen in Galicié en in Pruisen zullen ntvast autonomie in hun staatsverband krijgen Ook vcrlaégen zij volle autonomie vooi de Ooatenr kache Roethenen De afgevaardigden verwachten van toekomstige vrije overrenkomKten tusMhen bat hemacm CongfeH Pol i en de middel mogendheden een duurzame regeling van het Poolsche vraagstuk Verder verlangden de afgevaardigdan heratelling van de vr heid van verkoer land en ter zee afachaffipg van hooge b achermende rechten de open deur m alk kolonies een internationaal bestuur v i alle handelswegen ter aee en interocaaidsche kanalen aanleg van nieuwe wereldspoorwegen onder deelneming en medebeheer van atle mogendheden De afgevaardigden komen op tegen en ekonomiuche oorlog gelijk de PariJaehe conferentie van 1918 die heeft g wild Zij nekten een tolverbond alleen dan een stap vooruit als het naar uitbreiding van hft vriJe ruilverkeer streeft RUITENLANUSCH NIKtJWa Zij wenschen in het vredeaverdrag oi bepalingen opgenomen te xlen in den geeet vaa dte op internationale congressen vmi vakvepiea gingen zijn vastgeateid DUITSCiLANIX TooptMiitend criialnH l itpit Naar aan etdliig an i iaoof uiw r iagm i Heriijn ikw wp ong iw van IK iu H Mr gt pb tgil viMttgt DtT niMi kvlR Op llOt ftil dat doOT di ii oorlog dl cainrioalituli oiwler d ji Uipl ff ItriUui rtnid to Tnttn En toch maakt de vredeegedachte ruimerbaan De Nederlandsch ScandinavIschVcommie zi dat de ontwlkkellnfrzeeoorlogrï ht met het Parijache onnen en In dexen oofloA gestuit weaer zal worden opgev Daartoe behoort h i verbod van kapen enbewapening van handejabchepen afschaffing vkn het buitrecKt ter zee beperkingvan heP 4iegnp kontrabande waarv r tanminste allevgrondaitoffen voc kleeding an Jj 1 1 III I voor on iiiinttw b Voor ottttDuiUKrficr i 11 wil blijTt n gaafd ufliMiö ovor bIj oorbet ld lk vind ftatwoopcMe Augu 8tUHi Flek koölkoi l en 6T lag een niet te miftkennwi uitd Bglng in He wijze waarop hij zi ti gt Wïtandttr m Ê ik vind da t kan dix n dftu zoo poodSg mog Ji In hel AngLilaafeaenA nn op te gaaali Nu nul Tm slofte dort hij hvt todv Koe eordiT h ln l fl Tli4 i 1 eonige weg naar l 0 n Hir jiNu n nchi ot hem ti nr minfeta ijn ingwlagen 7ii dp jonge oi icipr koelbloedig Ondanks uw oaaml Mijn l u it oU kliiiki nde na ii i iniinflnhuld nl Hft spijt mij dat ik höfflal I ngielaalBimn èraigen inooi Ik zo i hemgraag vPranA ren Wij zoudten ook geeo traan over u etorten air De twpc ongwii nnen k ien oikoar opgpwondi n aan Ilotumt Mt rker had ondandie ïJtoliaair een roodi hoobF g dtrogen Dp7 t opzetttilljkoi uiWaging wa lvrtintoüli wat te bar En ten ov v oede voegde iSo er pottwid aan toe Ttot spijt mij hf te nioetten 7Hg n Hir utaar ik hi i on baat l gen al wat rhótöch is u u mocf hot wotfütl Maar q flpiif t nog tngf icj laft Doitsnh aorciut nnjitfiw Flec k Bijna aia ik n locJi ben Ik BrktiSeh famperialiM 1 aa u iiiaar niet door uw nimiw lanfl ieden HHkhpn zei de Imten nt droog Nu iW PmiM ache cotéDOtfehf rpt £ or ziln woonipn Dl PruUenbater voor hein bar ö lo ar ik tnoet u venodcea hii Ik u ail Uiig De breedo en w lg ten beor itei hulz s kwafli tuflsMlienhaide Klt iïtJniwiLl ir ZIJ hier ladiM zei hij Nffl iMiEwoh en 1 Ff jriotiWingiffltÜto zei I dilli boos te Aiiffiw Ilwij rij zijt oiHiltM aMU a jr eedetl kort gt Mfm muOoTt d n xtord C nii rldg tt 4 strijd Op Iwtef idf oogeniblik wM ioiigc DoÜriuluT aai hij zijn rijniKl rei fci ptné had liuioet Bulten iMti d n oi er VOO itf Tlipwiw I aar ha l BdiiJi hoiu niet aJ dv andi rcn taft n taan mi wa tiwt hM lltihntit Meriier In bpt gwwo t vtr dwencii Hy bt grepji li or diat wa opzot gitwetBï Dat had uur 1 1m4 gt ol den dr ruwe ultliarAling van ht ai ttyen do Dnitwchtrs waö tearvan de terugirilag IfeweoA ea vond baar oorsprong la naijver Najjvtr Du andaren wan reoda ida opgifVftllen Menachen jö ditti WiWrig luiBgcr en biiiteC kcndini ilaoi hij Op o dere tijflt ii zmi b i dat ovi pgrtiritk ig bpt n Ipfiinaakt hat zou zijn durf M ergornlft ovw gWdvorlifvpn In zijn kaft toor 1 r lo iviL got d titf uUttrukkirigi In ijn oimIp wat nMyAv oog Hy b wl bA tijd ieW ka Bichzeil g ikiH nV Wjiia w dnUct Hij zal mil h iiiufrl ii an Iw l Ittchpmti t H baWi intc laf lff Wi k iiaix Hft nti khiifiunt dïUkrvaii hom zi i vrouw rieotita 9ea rader 4p mtwoaleit Zij vw al t II liiiii ii van li l a j £ uOLOi B liii j lHkti htii ii ltuii Uam ï ilrt ir i l ih iiirt baar vri nKM 1tg M tth i kwHii hniii nu op r nit w Tk 4i h ren bwi DuH eh our 1 hilMfh a i Uttitr vonkr dSt AWÉjfiïiaiii tétf hij wa da r al i een 0 ul l mA ll l maunt aan h t hoofd der taM at 18 O ge zegi ai jij U t n olkaar zei Bil Wilding achter haar on aloat veelbëleeJccncnd lic rechteroiig lidi HiJ n Jiijn owipre broer spraken voel Rlt hter Durttflc h dft hun zuster Zij haddvn er vpvi ijweiitei nicdU ïij höijt bro eiv chap orfotcB lüe Wper kleurden zich de wangm van betjonge moirfie nog wat roodor tlp n zij tochrcwlw door Itn l er voor ht t p l waftxn Zij Uet deu aoAet nk t antwoorden n aar xei noJ ei Is nu tijd otii oi b voor het dlaer te lrteo4en neof En danii it plotselinge WorplihfW Ji he E tochem rot bij je Ja voor hot eer t iri mijn lev Ti Man moi i zl di toob rtobten raar de ztxhm n hel land Men mo rt zich ovpirftl in dï wi rt H naar I nct Satid picWenl zei van den Bndiren kan mr AuguAus Fl l e jongp ofMciPT kpeik deo terlg gobouwdeo kleinen heitr d e uiterlijk zoo wf nigtop een Frit geleek vei t ftfl d aan Maar hij zei meirt De andkr vprvolffiU BeM li ving en I nfffJand lbt is toch ma en bf sertiifiB hegTipr Helmut Mei T loohte I dith WUtbug SM mi oit t uMhar d tiiiigt rtpurmiWH ti t4 fladl ftodk ekkt n ik Mibitf wi roti n zoo l diii n muklag Zij VHsH gi K fj ia et a tTiwlig jc tAit t daaiK ittt k b v krUigvn vciaiakH Zij Brotv itlW t n J wle it mi ait Hm U iii r M oM Hi i l i m ttaaj iiooggi l n i iiuar Bog llehUrtoiHlur d l HHiitj HL ti I nvoHgrool ro t mitx war n hi r t n daar ui praolaig borduunicJ tu iipi mvuwwlt van ih japon g vwipit flfi i tkg r vre ikl hU fcgMi een aonditlin t f iig 4euhu eutaadt nttOKt ht li ht i gMtl Haar blanke wat w hrale nnlioti d TH glaiMVn m het kaari Hcbt Zjij im rocN tegwïoiver Helinul Merk Vr HllHdord ho ur cboonz uirr l ueli baar totv rit P Vw woaioin ïuab je j vandaM EIK möül g iitaakt Hoe zov vTOi hvi joifcge nleiij vinou Bjif jiR ihti Mx p cfM voor ait h in óif Inolri t n haar brovr Bill d Mpomitan nani haAr Hpounul 4ii ik op WHt ZH hiHÜ liaar IkwIc paanl ju ilvn iii gfitaaltP MW WlWlng d d ÜmA zi dut aéet hoimin maar WiH ï zk h kalm nitt Kaar m T i lg Att zij zooa4 nu zich wat voor VprlKM g dan a t eti hundtsl orcélde n op hft tfAió vau do laft l jj M tuamlirti haar m htM DuiiAclwn n pf Boo lat hij haar niet mar kou ziw irriTiTfiii