Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1917

Voor het oogenblik dus behoeft de financieele toestand der gemeente geen zorg te baren maar het is duidelük dat op een zoo abnormale toename van het belastbaar inkomen niet voor volgende jaren kon worden gerekend zoodat het bU de blijvende stijging der uitgaven door de maatregelen van conomischen aard voor de komende tUden yoor de gemeente een blxjvende zorg zal z n het financieel beleid der gemeente niet de noottige voorzichtigheid te voeren toU Tersi pintan itegen met bUna e n millioen ten tw 2 946 000 ton fn 1916 tegen 1 976j000 ton in h t Jtur te voren Nur Enropm ging daarvan 1 600 000 ton of 550 000 ton meer dan in 1915 de Ver Staten betrokken 1 209 000 ton tegen S13 000 ton het vorige Jaar De duikbootenoorlog heeft by het te keer gaan van den aanvoer van Chllisalpeter naar Europa vrijwel fiaaco gemaakjt zoo ging in 1915 niet meer dan S3 009 ton en in 1916 ilechts 25 600 ton teloor woarby dan nog inbegrepen zijn de verlicven door atrandmg of natuuroorzaken Zelfs de Chemiker Zeitung moet dan ook toegaan dat b v Engeland ruim van salpeter voorxien is biykena het door dit blad vermelde aanbod van het Britsche Munitiedepartepient van geraffineei e salpeter aan fabrieken tegen een prijs van niet meer dan 290 Mark de ton en zullu niettegenstaande de vrachten naar Engeland die vó6r den oorlog slechts nog iets beneden de 20 sh per ton bleven in verband met het gebrek aan scheepsruimte thans tot 140 ah gestegen zijnu Die prijs van 240 M is te meer laag te noemen wijl de prijs aan de aflaadhavens in den loop van het laa tste jaar niet onaanzienlijk opgeloopen is tw van 7 sh per 100 K G in Jan en 6 sh 8 d in Maart tot 9 Bh 4 d 9 sh 6 d in begin 1917 De verhof e afzet en de verhoogde prezen hebben er uiteraard toe geleid dat de goed beheerde maatschappijen uitstekende zaken hebben gemaakt en groote dividenden kunnen uitkeeren de Liverpool Nitrate Cy tot 100 pet Tal van maatschappijen worden echter niet gezond gefinancierd en zijn sterk overgekapitalise rd deze hebben thans van de gelegenheid gebruik gemaakt om ruim af te schrijven en aldus het bedrijf op wat meer gezonde basis te brengen at leidde dit er herhaaldelijk toe dat in het geheel geen dividend uitgekeerd werd Enkele maatschappüen ook hebben het bedry f modemer ingericht en zoodoende is b v de Agua Santa Cy er in geslaagd de productiekosten die gemiddeld een 2 sh 6 d per 100 K G bedragen met 7 8 d te verlagen Blijkbaar zien de goed beheerde ondernemingen de toekomst niet geheel zonder zorg tegemoet Het vraagstuk van vervaardidiglng van stikatof uit de lucht heeft tijdens den oorlog ontzaglijke vorderingen gemaakt en is gezien het feit dat Duitschland thans alle voor oorlogsdoeleinden benoodigde salpeter synthetisch maakt wellicht als geheel opgelost te beschouwen Ook in Amerika vindt het streven voortgang om voor het betrekken van salpeter zich ten eenenmate opafhankelijk te maken Er ia dus gMOte kans dat Chili na den oorlog zUn sapcter monopolie kwijt ia en concurreeren moet met Scandinavische Duitache of Amerikaansche fabrieken die stikstof uit de lucht halen Ook moet men de mogelijkheid niet voorbijzien dat bü het beëindigen van den oorlog Engeland en Frankrijk nog over zulke aanzienlijke hoeveelheden Chili beschikken die dan voor landbouwdoeleinden kunnen gebezigd worden dat A b ho ftrf aén inVoer er ianvankelijk vrywel miniem zal zijn Deze omstv digheid gevoegd bU de hooge scheepsvrachten en het feit dat Amerika s munitiepro duetie en dus zijn behoefte aan salpeter voor dit doeleinde stop gaat staan moet noodwendig op de productie en de prijzen ter plaatse van productie een fnuikenden invloed uitoefenen Er bestaat bijgevolg naar allen schijn voor de ondernemingen in Chili reeds thans alle aanleiding zich tegen toekomstige eventualiteiten te wapenen Dit is te meer noodig omdat trots de geweldige vraag de zichtbare voorraden uiterst groot blijven In 1914 waren zü niet hooger dan 500 000 ton op 1 Januari j l bedroegen zij 730 000 ton of slechts 70 000 ton lager dan het Jaar te voren niettegenstaande als geze de productie het afgcloopen jaar die van het jaar te voren met meer dan 1 000 000 ton overtrof BINNENLAND Kamerverkiezingen De Vnjifiinnigw Ki avi rtJoniglng U Utiilh bt loot nwt Higwiwouo Konmioii étn hi iT A ItoodUiiijicn aftr lid loi canditla it ie ntdlfu voor do a s KaaiK rvfrkifain fii Nooh de Cuntraile KiiwvrTOfnigiiiff iui lift dlHtrlcl Hoorn nocU 1 liln rali klcm oreendgdnff Vooniilgang t Hoorn zulli a vergadiTtsn over di candidoaiötHliiig Oüf ppn lid duT Twoodo Kamer Hoor lid wtftuur van ooriiitga g wordf tliaiw ccii i Bn ida4enU il rottdgvzuii i U r candiiiet iriug vun ht t aftrfdtiidu lid d ii Ikht W de Jong I ö s a viprkitwing voor wn lid Ut TwiM P Ktuitpr in lii t dL ttiiut Bn dia M niet nw4 fnkpji ca nlsdaa ti liiiK oMooikmi Door groi i kJo7 rM al i eii cjiiuUdaat gfwietd ttordoii ti i noviT hn lUlrfilcnd M V h n liCH r liogoa i dl m proiti i l g Y de toi fHaiiid g kotiioa OrondtwetelierzioDiag III d giHttravond onder voorwUerathap van prof mr A irt pr van IJzcndoorn gehouden verttodfriiiiif dt r Vnjzlnrnigc K e vcre igiBg ti Leiden ia ptot mr J 1 Hot rtt wcdtr n alg iiii ne HlïtMiit opniwiw caiwlSdan gerttiid voor de Twwdo Kamer Ook dt vrijz t iij klr avprowilging Vooruilgang t Iv4 id4 n k M4t prof mr J I HeoreM wpd r andU at gt tiJd Inlijving miUtlclichtlng 1917 In iKt tijdvait van I 4 Au isiufl 19I7 zad word n ingdij d de hi irt van de ge lallrn l r diiiititpjiciitigiit vati de lickiling 1017 tot gi izün aan de rf m Hi i huzaren Voor dflo vcTd T i duur van de tf giiiwoon ö tijdiAoinMtMifSgfMMlon i l uIhkU I van wM Mt oeïwiing sjeclit m zew Ik perkte itTMw worden vcrl nd n aiie om zetT gowiclrtige tuille of andere redden 2iJ In bovtvgunoemd Ujdivaic moe ien worilfR ing 4ijfd en ultttH van eer eo tHÜDfE tAaohm iDOf ra djSArtoc z ll liii i oe4lg0U hun veriang ii bi H g flW verzoi tHchrWt aan den ni nilKler van ork te kennen g vpn intX over l K D M 04 n clnigik4 jk H wi i4idc om inut Xhi werkrtijk l w an vsn do reden der aanvpagfi Ten ansEi n van dieiMtptichtigen t elioorrendt lot de reginienttfL hnearen die in lirt genoi zijn van ulbrtel ol vwlen ging van uiWtd van n ri te ot ralng tfft 2 Ooto4 ur nM7 wordt dit uilKel o deze verl iigiiig geacht te zijn verleend to 5 NoveinÏMT 1917 Crtilunaatreg leB Berperking van het roggeverbmlk De minister van Landbeaw Nijverheid en Handel overwegende de noodzakelijkheid van beperking van bet roggeverbruik heeft vastgesteld de volgende distributieregeling van regeeringsgrondfltoffen voor grof roggebrood Artikel 1 Aflevering en vervoer vu grof rogebrood gebakken anders dan van regeeringagrondstoffen voor grof roggebrood is verboden behoudens ten aanzien van partijm waarvoor door of namens een Provinciale Broodcommissle of het Centraal Broodkantoor een geleldebUJet is afgegeven Artikel 2 Onder regeeringsgrondstoffen voor grof roggebrood wordt verstaan rogge en andere grondstoffen ter vervaardiging van grof roggebrood overeenkomstig de aanwijzingen door of namens den minister van Landbouw Nijverheid en Handel gegeven Deze diktributieregeting treedt op een nader aan te kondigen dag In werking Voorts heeft de minister met betrekking tot de distributieregeling voor brood bloem meel en rogge bepaald dat hij Zich de bevoegdheid voorbehoudt om instede van tarwebloem tarwemeel en rogge te doen leveren regeeringsbloem regeeringsmeel en regeerings grondstoffen voor grof roggebrood Bijaldien de minister van deze bevoegdheid gebruik maakt gelden de te dezer zake vroeger gestelde bepalingen voor zoover van toepassing op tarwe bloem en rogge voor regeeringsbloem regeeringsmeel en regeeringsgrondstoffen voor grof roggebrood ChiU salpeter f fic i H l i loewil du NttlorlanijBolia I ikUhmiw groole behoefte heeft aan dilll alprter eii drae in Nodffl landl Is aangokoitiOii of l imien cnkede dagen nog zal Auiikonien Uf liet niti mogHijk deze e dii str fljiiwr fi Zood ra de inweJlijkhwien die thans d di 4lril ulie nog in k n wi staan zidlen Ai iti opgdieven zal dni Itfi rin ni i difl iiietHlen rtpoeil iot vertfeeling overgaan Uitvoer van boter l e Minirttiw van Ijftndiljouw Nif heid CU Handel heeft hepaald dat gedurende de w k van lot 10 Juni 1917 oor pCl der iKHerprodftiV lJe cwrtiific en van liiUoer zullen worden verleend j 25 p i voor het binnenlandiBcSi vorbruQc zal iiweleii woitiwi i f oliikl aar gceteid alsiiiedw dat di liowijzen van toelatlngi tot uiit oer van lioter afgegeven door dw U jjk HuoiiKtiiiSHJe vatL Toozicbt op de Boter verceikiftiiits op grond van die oerltficateii cuileu geilden tot Uiiisdag 3 Juli 1917 dis ooniiidiiVa te 12 uur De ScbeepTKart en de Oorloff De zeven getorpedeerde booten 1 ü Raad voor do Scheepvaart stelde giiHleren een oiultopzoi k ia inzake hot tot iiiken hri ngen op 22 Maart 1917 van de rimolgeudte achepên Banck eng Uott IJoyd Jaoatra Hott Lloyd Noordord ijk Holl Amerikalijn ZöandS Holl Aniorlkalijn Ciaaatorland Kon Holl IJoy l aiiiafld Kon Holl Lloyd Menft Io Hotterd Uoyd AIm gcMiigeo weirden geboord de gezag oerd w Mialve die van de Baadowig Van dSt 9cJilp warea al getuigen aanwezig die late atuurman en de l ooU inaii dio in de kapitelnaboot waren gowei t Nadat g luigen den wé hadden afgelt gd werden zij geauu tilijk voriioortf l jV g v agvoerdor van do Jac rai kapileiit l lacii deeido mede van het NctI rlAij l elio iezantrtchap to Londien roedede iiug Ie M l wi geJirogeii dttt hij den 22en i+uiorgenw vroeg uiotwt AeftreJtkcn Een van de betrokkra gezagvoerder van elk der Mrokkon nwkattfchappijeti had wciiriftelijk deze luedotb liiig van lirt geeanlsciiap geregen niet de onk r Ofri bij tflkaar tö blijven tijttena de ri J 4 1 en vemsek Ting dat men wiiig zou kuHni n vanw wa nie gt m eni Het convool wart alu volf t a iiengi 1leld 1 voorop ging dw Ewiiiand daaraehter aan wi etwsijden de Jaoatra oen bakboord do Noonfc rdi t aan tuurboord daarociluer m de middeolinle de ZaandSJk dan iti de zijtini weerde Meiiadior T aao baJiboord da Bandoeng aan Mluurlmord en indt ltjk aofateraan de aaBterland Het convool wm s n org nH uit I aliiMJulli vtirtrokkwi In dn n namidHOg z g men twiv booten nwH Hohup reuke4ingen De J nlauid topte om hulp te verleenen n dlenleng volg het gt hoele convool vool Daantoor veranderde VoigmitM d positie en kwamen de i emland do Jacatra m de N oonlerdlijk bij cj caar te liggen t Wa tegen ze uitr i den avond On dat oogenWik zag nwn van de lwnUnd de beMemliaan van een tcrpedo die aciueir oni h t ohjp ging V Wr d Jaoatra i igtit Ken tweed torpedo guiig voor 4e Bantfewng laag Kort daarop kwant dwora van de Noordepdijk aan tuurtioordi evn dulkl oot boven water die twee sc4ioten afviMMde een op de Gaaetf land e een op de Kerolaod Oi en vat de gecogivoerders dOcht er over om te vluchten zij meendoB dal zij WW vrijgflleéd hadden eu djl er gei n gevaar drt4gde Da duikfaMH voer tuil speud aoUer het couvoot om tot hij dwars an de Meuado aao baklioord lag 1 geoagivocrder va de Menodo kapitein er olgefiH voer de duikboot naar d llaiKtovog en naar de andere twliepuu De kapi4 ua van do Bandoeng hiiVt getraclil dien dülkbootooiuuiaadaut van zijn ongelijk te overtuigen tuj hleef ervenwel op ztjn stuk staan Inlusfichea ze teu de Hchepeni bun t ooten uit en turwtjl uien daarmede nog Iwzig was begon oe duikboot do aciiepeo te torpederen Het eerst werd de NoordenSjk gcteo fen juist op bet oogeublik dat lie gezagvoerder alu laatste man m de boot giiig Daarop werd de Jaoatra getorpedeerd Do andere Mob f eu zgn niet bótncaea in den grond geiioord De bootMuan van de Bao ioengl de kapitein kon lü gehoord worden daar bij uitgevaiTeu IsJ verklaarde dat de Bandotng eeu Iwot heWt uUgezet Daarin waren o a do gezagvoerder eu geiuige Zij roeiden iiaor d e duikboot waar de gezagvoerder zi papieren wildo laten zien Do duaiibootcomiaandaut wilde echter de papieren niet Inc ien en verklaarde óM hij daar niets moe te meJien had l lk M p dat daar waun zou getorpedeerd worden Er kwam een officier met twee matrozen aan in de boot elk deir matrozen had ei u oaiutaj boiiKuen bij aiol Eerst gingen zij naar du Bandoeng waar de iiMtrozen büumien laugH zjj hingeu De bemaniuing gSng in do booteu en em kwartier later werd een ontploffing gehoord Adit èenvolgeue werden na Je Uandoeng op die manier bewö kt do Menodo dk 1euulaud en de Uaa terlaod Aanvaakelijk blevi n de booten no Lij bun oohepeai uia ir t was niet gemakkelijk dat vol tt liwudea want door de outplofÜngeu w aren op da meeste bchepen do lichten uitgegaan en t waw nieuwe maaa In den loop an den naohl tu syiicn 9 uur en 5 uur zijn de Hohepen aont Tef iivolgenM gezonken 1 en der hideu van den Itaad vroeg nog waarom g i pogingen waren gedaun om het ruime soji te kiezen fietuigen antwoordden dait zij nlel verdacht waren geweeflt op eon aanval Zij waren overtuigdi Int zij voWigi konlvn varen en hadden ihin ook geen afspraak gemaakt wat zij zouden doen bij een aanval Hovendlien be l en alle gezagvoerde Tvm a bei l egin van den oorlog of sfrlkto orders van bun maat j had pijen o n alJe ba eUn van oorlogsaebepen op te volgen De Inspecteur van db Scheepvaart biliii ite het atond unA van de gezagivoerder wi braicdit huldö aan kapiti üi Van Houten en zijn benwinning voor de energie Iietoondl bij t kalefateren van de Menado De Kaad zal laten uitsprbak dotii LANDb BN ZE£MACHl Onderolficieren lichting 2 li Te Amersfoort is opgericht een Vereeniging van onderofficieren der militielichting 1911 yrelke pofingen in het werk zal stellen om zoo spoedig mogelijk ook voor alle onderofficieren dezer lichting onbepaald klein veriof te kragen Aangezien het collectief inzenden van een adres aan den minister van Oorlog geacht wordt onvereenigbaar te zijn met de militaire krügstucht is op een algemeene vergadering besloten dat door alle leden der vereeniging individueel een verzoekschrift aan den minister zal worden ingezonden Aan de afdeellngen in alle garnizoenenzal het benoodigd aantal exemplaren vandat veraoekschrift dat te Amersfoort zalgedrukt worden worden toegezonden Avp EOLOKIëN Onrustbarende gemehten uit de Z en 0 afd van Borqeo Otüciüui Naar aaoleidhrg van te flaniermaeedng loopiwde geruoliten dat eenluitenant d infanterie met r man doorl ajafcB zouden zijn vernioord is die raHidenf der ZiUder en Oosterafdeeiing vanIJorneo met versterking naar Seinil koen GEMENQDB BBBIOHTKN Een militaire srookkekMfening Men meldt uit Nijmegen In den afgeloopen nacht Js in de Meerw k een militaire troep ongeveer 40 man sterk aangehouden bestaande uit nagenw g alle manschappen en twee adjudanten onderofficier van den Nijmeegschen vrüwilligen landstorm landweermannen en burgers die quaai een militaire oefening hielden mét het wel chocolade naar de grens te brengen oOOO chocolade reepen werden in beslag renomen De smokkelaars Iandverdedigers zifn in de kaxemé der marechaussee gevangen ge Zü hebben faun practifken reeds weken lang uitgeoefend iBEamelittg wegna de veenbranden Men edirijft a n do N Crt van geachte Zijde Het ifl een g 4ukk g leeken dat niettegenstaande den oork de vri riHigo bijdragen ruim lJi en vloeit n voor df aavri eii oalt ntenn welke in nog IhJrijker mate dan vóör d k oort4 worden gedaan llH zijn aJttjtt deaetfde perftonen enkede duizenden tot wie die aanvragen zioh richten en altijd mgeveer deze4Mén ad te te voUoen N u het aantal deier verzoeken gewoonlijk nrfnj iens een dttftlgtaj per wei4i bedraagt en daaren iovcn d belaBtingen van dieaellde personen gertsobt een lielangrljk deei van hua ii ouK zijn gaan bedragen ie acAufling der verzodccn onvernüjiWi daar hot onmogelijk geT or den K zelfn nK t den liesten wil om aan alle tr voldoen Nu rijA de vraag of do thans gieopeiide iftzameling van giften voor do veenbranden werkdijk tot de noodBOkedijkaten b 4ioort Zij toch braken uit tentldden van een werkMokli ofndwon het dagloon meer dan f I bedroeg en die fM 4d reoh terlijke uitnproak door de regecring aaiv f ebodien fHeckiM ten deeie werd aan vaard it wijBt niet op geljreJt Daarenüjoven nainen hoogsta nale overbeidripersonen toegesneld tot keering van de ramp waar hoe de bewolking ten dee e nn t de handen in d e zakken den brand stond to aanschouwen hulp weigerende bij de btusBcInng met de verklaring dat het hun edgendoui niet gold Men vraagt zich af of hel ook niet zijn bedenkejijke aijd heeft ook Ider met geldeiijko gaven te belpen die due voor aodiere dooleinden van Ueifde cn aard niei moer bedohdkbaar zijn De redactie voegt hieroan toe Ir te iets pijnJijka ia bij de beg rijpelijkerwijs door de ramp gewekte dt pnia een eofaijn Miar ongevoelige oipmcin iing als deae ie laorten ondersteunen inaar wij achten dit toch onzen pUobt oindat zij volkomen juist ia Voor een niet gering deel words de Wthodie naar wij van lders vernemeiii door aetaurantie ged ckt Kn van de zijd dier bevoli tlng iinoi ten Inderdaad men leze d4enaanga aiide de beacAirijving van heit Hbld de baatzucht en èe apathie ergerlijk geweest zijn De moord in de Alexanderkazeme in Den Haag Naar het Vad verneemt moet de politie een spoor ontdekt hebben in zake den moord op den adjudant onderofficier G in de Alexanderkazeme In dit verband zou ook een arrestatie gedaan zijn A ardappelopatoot jes Te Zoandaiiu waar al eeniige dagen op aardappelen werd gewacïit ia DonderdagneniMdég op den Dam een met aardappelen Maden wilgen dOor een aanta vrouwen bcHtonnd In eeni oogenblik waren een paaa zak van den wagen ge trokken e over de troat uitgefliort de aardappelen werden dOor de vrouwen heol poedig opgeraapt m in mandjes on oinimirs gedaan De politiB kwam In Hcbenbeiden waama do vro4iweii in optocht naar hel iiQilaceiiieiU va he t Htalioji der H IJ K M trokken oin daar do wageiw voor k giroenti ilmndeflaren af ie wac4iteii Hier kwaaiï Iwt siwixJig tot fN n bolslng Zoodira de tweedei wagen de eerHtekwam er door een list onge noodd dlooi tniiten M hak kwam vielen de vrouWfJi er op aan Teneinde meeeter van betterrein o blijven zag de politie zlc genoodzaakt onidat ook mannen zioh nietde zaak beinoeiiden van dei wapena gebruik te maikeji waarbij ewiige hardde kilappen vielen K R Ct Gestoorde reis Aan die Jrankfurfer Zeitung wordt uit Den Haag goneind Ken aantail Nederiander had zich in de hoop ovt r Rusland m eWjeriS NedIndöê te kunnen bcredken naar Petersburg J egBven Doze NedlerlandOr uioetea nu in Petersburg blijven omdat verder reizen iiif t mogelijk ia Hum correöpwidientiea worden atreng gêeenfFureerd en het is hun alleen geoorloofd brieifkaaa ten to verzenden Tot zoover de Frankfurter Zelhjng He HWd heeft omtrent d SEe aangelegenheid Jnformatiee ingewonnen bij Li flonos kantoor Mm deelde meóe dat de bewuste roizigera niet ondier leiding van m kantoor zijn gegaan Zij moeaten nu waar slw tljk wachten onidat er geen plaats iö op den Tran Siberiflohon sppoorw eg Deze jpiaatsen inOettn weiken souw maandien van te voren besproken worden Tarwe Hedenochtend zijn de Nederlandsche stoomschepen Randwük en Brunswijk van Philadelphia te Rotterdam aangekomen Zy hebben onderscheidenlijk ongeveer 3600 en 3000 ton tarwe geladen Zeppelin Ongeveer half vijf vanmorgen bewoog zich vrij hoog een Zeppelin boven Hoogezond Het geraas van de machine was duidelijk te hooren Het luchtschip is later in OoBtell richting teruggekeerd Vermoord De 25 iarige gehuwde vrouw Jawperse wonende aan het Rietveld te DMtt is hedenochtend door een 17 iarig jongen genoarod De Bruin vermoord De vrouw wier man In dienet ia en die bij de moedor van den moordenaar Inwoonde Iiad gedurwido een hailt jaar een liefd H rekking met den jongm onderliouden en die vanmorgen verbroken Burgern leverden den moordenaar die dronken waw aan de polaHe over Gestikt Ciisteravond zijn twee gehuwd arbeiders in de dominialp mijn te Kerkfado tengevolge van g veretikking doodgwbleven ISrolnkolcn vil I l ï heide zal none de Limb Koer meédt een proel met bruinkool einioilatie worden g oomon De Fumeas Ko len faal chappij n mt het risioo van deze proef op zich Slaagt ze dan zaj een maatflohappij mrt uitfliuitend Nederlandsch kapitaal gwwnrt wonka n Uit de Goudsohe Gesohiedenit Goudaehe RederJlJ kera Tegenwoordig is Gouda niet meer de eerste en behoort niet meer tot de eerste steden op t gebied van de reder kerskunat Dat il wel eens anders geweest Wanneer wij de Goudaehe geschiedenis naslaan vinden wij voor t eerst in 1437 toen Gouda een aanzienlijke plaats had in de r der steden van een r erijkergkamer melding gemaakt Die kamer heette De Goudsbloem ZiJ had tot zinspreuk Uut Jonste begrepen wat volgens de Lange van Wijngaarden een vertaling is van of althans dezelfde beteekenis heeft als sit venia pn laude een verzoek dus om de prestaties van de kamer nooit verkeerd op te vaUea doch er goedgunstig en welwillend over te oordeelen Misschien het is niet zeker of er geen vergissing plaats had heeft er is 1642 nog een andere vereeniging bstaan de Distelbloem Maar zeker is het dat in 1642 nog n andere vereeniging bestaan n 1 ren en naar wie de Vtamingatraat genoemd ig er zestien besloten een nieuwe kamer op te richten Zy heette De Balsembloem en had als zinspreuk in liefde bloeiende Haar deze Vlamingen hadden buiten des waard in casu buiten de burgemeesters ge rekend Want dat ging zoo maar niet ta omdat zy geheel eigenmachtig en zonder de stedelijke vroedschap erin te kennen ea nieuwe kamer hadden opgericht werden zjj ter verantwoording op het stadhuis geroepen De menschen waren waarschijnlijk niet op de hoogte en toen zij op deze manier opmerkzatim werden gemaakt dat zy tea flater gemaakt hadden deden zij een verzoek om alsnog de stedelijke sanctie te verkrijgen Dat werd echter niet toegestaan Zij kregen alleen een vermaning over de onrechtmatige oprichting Natuurlijk kreeg de Balsembloem ook geen geldeiyke ondersteuning en omdat i uit vreemdelingen bestond en daarom waorscbyniyk de sympathie van de Gouwenoon niet had leidde zü een kwijnend bestaan De Goudsbloem had de oudste rechten tjj had leer waawchynlijk ook een beschermheilige en als zoodanig wordt St Catharlat de reine genoemd Haar blasoen had tot onderschrift Verheven Rhetorica door wijsheit triom pheert Benevens haar Catrine en naersticheit floreert Na de kerkhervorming werd haar Inplaats van het oude en ongeschikte lokul waarin de vereeniging oefende de St Catharina of z g turfkerk aangewezen Het bestuur bestond zooals bü de meeste groote kamers uit een keizer eea prins een hoofdman en een schatmeester Verder had de kamer een z g factor oftewel verzenmaker die voor de vereeniging werkte gelegenheidsgediditen maakte vooi de stukken zorgde prijsvragen beantwoordde en de jongeren in het maken van verzen onderrichtte Verder beschikte zij over een zot of nar die als de Goudsche zot zich ook buiten de stad een goeden naam verworven heeft Hij trad o a op te Leiden ter gelegenheid van een feest en vond daar zijn collega s vian de beide Katwijken Vlaardingen Rotterdam Haarlem Den Haag en Delft Toch won hiJ er drie prijzen en ter gelegenheid daarvan werd namens de kamer te Leiden de volgende toespraak gehouden Mopgen Loenen van der Gou heeft verdient drie prijzen Als de groote Uyl twede Tuyl en voor 1 dansen Dese eer moet ick hem daarvoor bewijzen Mopgen Loenen wm der Gou heeft verdient drie prijzen ZiJn outbolUche Tronie deed elck verjol zoi Waerdeur hij waerdich is om te dragen veel cransBED Mopgen Loenen van der Gou heert verdient drie prijzen Als de groote Uyl tweede Tuyl en vo t van t dansen Waarschijnlijk wordt met de groote Uyl een zilveren medaille bedoeld met de Too stelling van dit dier twede Tuyl wil waarschünlyk zeggen tuytkan als tweede prüfl eKCADBNIBUWS GOÜDA 2 Juni 1917 Ucfating 1912 Oljfiaieel Belioudena ou oomme onv friandigilicden zullen de tffienatplichtige korporaals en mana iappen van de uNlitieiiebting 1912 dd © bestemd zijn oiiii l t naar do landweer over te gaan diia iiitgezondeird hen die behoörea tot do bereden korpsen de panteerforiartjllerie of de torpediBtwi op 15 Juni a ft in hel ganot van OttbepaaJd klein verlof wordt gceteld De 041 Gemeenteraadsverkiezingen In de gisteravond gehouden ledenvergadering van de vrijzinnige kiesvereenjgiBg Gouda is officieel mededeeling gedart van een ingekomen schrijven van den heW C W van de Velde inhoudende dat g noemde heer zich bij de periodieke verkiezingen voor den Gemeenteraad niet h kiesbaar stelt Genoemd schrijven houdt tevens een dankbetuiging in voor het vertrotiwen door de kieaveréeniging gedurende W jaren aan den heer Van de Velde gesebon ken Besloten werd dit schrijven te beantwoorden onder dankzegging voor hetgeen d heer Van de Velde als vertegenwoordigef ia den Raad in het belang der gemeente heeft gedaan Bij de komende gemeenteraadsverki gen uü strijd worden gevoerd In verb H hl rmêde werden eeiUge bMprddiig n géhouden van huishoudelijken aard Bijna geen aanlanM In een circulaire aan de burgemeesters deelt de minister van Landbouw mede dat de aardappelvoorraad van de oogst 1916 dermate gestonken is dat het rantsoen van 3 kilo per week niet kan worden gehandhaafd Dit rantsoen wordt bepaald voor de week van 4 tot U Juni op 1 K G per week en per persoon Voor de ontbrekende 2 K G aardappelen kan ten hoogste K 6 rijkt worden verstrekt Kaas Do Kaïvn erecnlging deelt aan cl Kaasexporleum mede dot voor bet gedti itw van de productie en de iakoopen gedurende Juni en Juli hetwelk voor de D II H I e chtkl aar konrt de volgwide prijzen zullen geUïen Volvetto jlouda Kaa f 75 Gouda Kaas 40 j f 71 30 + f67 20 + rei dammer i n Ilroodkaa 40 + f 72 30 + f68 ao f t62 10 + r48 Magere Kaa f 3 Zie verder Laaiate BeriohlCn Remmstr Geref Gemeente De Remonstratsch Gerefonneerde Gemeente alhier zal Donderdagavond 7 Juni in het Kerkgebouw een ledenvergadering houden ter verkiezing van drie bestuursleden Door het bestuur zijn drietalten opgemaakt Aantievolen worden lo de heeren A D van Vreumingen aftr J Slop en J Smit 2o Mej C Usselstyn Hevr M van der StroatenSpruyt en Mej F Goedewaagen en 3o Mej J Emeia Mevr J Ussdstyn Jonker en Mej L Brouwer Hieruit blijkt dat het in de bedoeling ligtvan het bestuur der Rem Gemeente tw evacatures door een vrouwelijk beatuurslid te doen vervullen Ned A O R Wij ontvingen een ingezonden stuk van de aJW Gouda der Ned AnlÊ Ooriog Hoad waarvan de strdckhig ia onee stiwdgenooten op te wekken ztoh ala lid op te geven l ij de penninganeoatereflwe mevr De oo 9 De I Ange of den secrtitOirld den hetr A C U Bohoonderwoerd Meuwehaven 35 Wij mogen het streven van éen Raad bekend erondewstcillen en volstaan dus met oiiizerzij l desse lïpwokk ing Iv oiwier Mlreeipen Het contract in de Bouwvakken Men meldt ons dat naar aanleiding van de voor de Bouwvakken afgestoten coUec lieve arbeidsovereenkomst tusscben de Patroons vereeniging en verschillende arbeidarsorganisatiea te dezer atede in den loop der volgende week een conferentie zal worden gehouden tussschen de vertegenwoordigers der werkliedenvereenigingen en der ongeorganiseerde patroons te Gouda De Hanze Woensdag faad onder voorzitterschap van den Heer J A Donker de jaariykscfae ledenvergadering der R K Middenatands vereeniging De Hanze plaats Uit het jaarverslag van den penningmeester vermelden wg ontvangsten f876 53 aitgaven f821 59 saldo in kaa £ 54 94 Door het incassobureau vaa geïnd in het afgeloopen jaar f664 66Va De periodieke aftredende leden van het bestuur de heeren H de Moree en H G Weming werden bij enkele candidaatstelling herbenoemd In de vaoBtures B A A de Qroot J t Gennip en vï Kymenam werden gekozen H A Jaspers L de He en G T Steenland Tot leden van het incassobareaa werd het aftredend lid de beer A Kaaling herkozen in de vacatare J Steenwinkei werd gekozen de heer v Soest Op een nader te bepalen dag zal als spreker voor de vereeniging optreden de heer v t Hout kapelaan te Vucht met het onderwerp Vakorganisatie Tyd Oplichting len oierenbandolaar te Leiden had bier sedert eeoige weken aan de Markt eieren giekocht van enkele menschen die naar naderhand bleofc do verkoopbrie jee vervalwliten on den bandelaaür oplichtten vooi ongeveer f 50U De politie heeft de zaak ond rzoclit en tegen vier personen uit linschoten n koiiiHtig proce verbaal opgemaakt Diefstal Froüe veribaal is opgemaakt tegen een viertal jongens van 10 12 jaar dSe nit do aw b lMiuT ecnige zakken met torren hadden wegigcnomen en bij een opkooper veckoolit Gouda Vooruit Van het zeer varleorendte e amusante progTOiiMWft noemen we in do eemAe plaala bet boofikiummer getiteiidi Vader en Zoon D e film i bijzonder out zijn mooie natiiurtafereejen de aandacht overwaard len echt Wikft Weatopnanm gotit€4d Hf hairt van den 8berif ia voof de jongeren onder de toeacbouweri VWKal om dei W ilde paardrennen Se er k voorkoanen om vaa te watt tonden Verder votmoken ee ummIo naluuropnanne van Mcmie l arlo en een exitra oork ioumoad het prograaam De explioateur wae nu en dan wat onvorataanboar Voor bet ovotgie gal hij e n goede vei daring BOBKOOP 1 eii voor een wa en ge panneo paard van den nwikverk oper W Pijnakker alhier dat en en onbeheerd stond hraobt len uagen ifl gang wat tot gevolg bad dai een groote it mit an den kapp ro winkel van den lieer J A Siwan werd ingedrukt Bij dn to Oomte gelwuden keuring van I aiuWk rniipJ chti en van de joarklume IWt zijn geflehlkt btn onden 17 ongeschikt f u4t verewbmen 7 en van de iurklOHHe liX l gmtdiikt 9 ongCBv4nkt 7 niet verschenen 9 SCHOONHOVEN In de giritaren gehouden raa taivergaduring in tol hoofd der openliare lag n hCllool no ï Ijcnoemd d heer IL Menkhorfft tlianfi hoofd dtT t ehool te Herwijnen no 2 der voordrabhi met 6 Hleiniiwn Da hoer Menkliorflt word teven itonofimd tot hoofd van bet her ia ingi nderwi iR Tot leden der onilniieMie van Twiictit op het M O benoenidi do raa f iu de vacature wijlen F Hwome den heer J Jroeeljeeik en in ïe vacoluro oni aan door periodfieke aftri daag van den lu r J A Lugten den btior Li ï eD I t M van Grieken Ie Delft he t bedankt voor het bctfoep bij de Ned Herv GcTOconte atWer BODEGRAVEN Tot pmWkaiit bij de Nel Hor Kerk alhier in Iveroepen D K J van den Berg te Putten jOftöieerehmoilfen heftiieni actjooT iJïidk ren alhi T in een aloot hot U ie vaneenpaagehoren kindlie gevonden Tot hoofd der openbare lagere Bohool no 2 te Albfaaserdam is benoemd de heer A G Hoffman te Bodegraven STOLWUK De landstormpliobtigen der jaarklasse 1908 der gemeente Stolwgk J Anker en F Kool moeten 17 Juli 1917 worden ingedeeld by het Depdt van het 3e Reg Vesting Artillerie SCHOONHOVEN In verband met de invoering van evenredige vertegenwoordiging is de vryzinnige kiesvereeniging alhier ontbonden Een afdeeling van den Vrijzinnig Democratischen Bond is opgericht PRËDUCBËURTEN ZONDAG 3 JUNL GOUDA BEMONSTRANTSCHE KEEK 10 u v m Ds A JAGER Rem Pred te fiooskoop 6Vi u n m Ds H v ASSBNDELFT Avondmaalviering ST JANSKERK 7H u v m Ds J E BIJL 10 u v m Da J G DEUR 2 u n m Geen dienst KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J W BERKELBACH v d SPRENKEL 5 u n m De heer J VISSER LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds Th SCHARTEN BOSKOOP BEMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Dr W J LENTE Rem Pred te Leiden NED HERV KERK Geen opgaaf ontvangen GEBOUW SALVATORL 91 u v m en 6 u n m Ds G A v d HOOFT uit Overschie WADDINXVEEN REMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Da LINDEMAN NBD HERV KERK 10 u v m Ds RONNER MOORDRECHT NED HERV KEEK 10 u v m Ds A Th L v d VEN GOUD£RAK NED HERV KERK 10 u v m Ds VAN WILLENSWAARD uit Krimpen a d IJssel HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d BROEK STOLWUK NED HERV KERK 10 u v m Di P A PRANCE EVANGELISATIEGEBOUW Gouwweg 10 Mr u v m en 1 n m de Heer S v d KRUUFF God ond te Reeuwyk WOENSDAG 6 JUNL ST JANSKERK 12 u v m Ds W BERKELBACH v d SPRENKEL Huwelijksinzegening SPOBT Athletiek Kaar wy hernemen zijn de JaarIgkiohe Sportfeesten van de Philipi Sportvereeniging vastgesteld op 24 Juni a s Het programma vermeldt Hardloopen lange en korte afstand ver springen polsstokhoogspringen speerwerpen kogelstooten estafette loop steeple chase ens Aan de Nos 1500 M hardloopen en polsstok hoogspringen is door de Ned Athletiek Unie dHI Kampioenschap van Nederland verbonden Verder staan op het programma Rythmische Dansoefeningen door 60 meisjesjeden der ontvangende Ver eeniging concerten ete Voetbal De wedstryden rut morgen Morgen voetballen U V V en Go ahead het verxnoedelgk uit wie de kampioen van Nederland zal syn öt het westen Utrecht 6f het oosten Deventer We Qn wel benieuwd of tl V V de eer van het westen preaies ali verleden Zondag ui kunnen ophouden Voor de kampioensoompetitie in de 3e klaMe krijgt T O F aan de Karnemelksloot V S V op besoek De Velseroorders zyn in dit seizoen berucht geworden doordat sij V O O en U V V in de bekercompeCitie versloegen en vt rige week met slechts 50 van Ajax A verloren voor de bekerfinale waardoor V S V de Ie 3e klaaier is geweeit dia de beker finale wist te bereiken Hoewel ook dese vereen nog geen overwinning behaalde in deie competitie geven wy haar toch meer kans van winnen dan T O P De wisselkrmswedstryden van den G V B werden uitgesteld Waarom die wèl hoewel ey toch eenmaal waren vastgesteld en de competitïewedstryden niet is ons nog niet belder Het kan toch ook heel goed dat in de late middag of avonduren gespeeld wordt Dan komt er tenminste eens voort gang in I Verder s pelcn Gouda 2 tegen de Zwaluwen en A W tegen Alphen 2 aldaar lllariitb Hoht ii Groenten veiling CoÖp Tulnlerevereenigtnc Goada en omatrekeu te Geada Veiling van 1 Juni 1917 Komkommers 1 per 100 stuks ƒ 10 50 18 dito II per iÜO st ƒ 7 75 Ö 50 Bloemkool I per lUO stuks ƒ 14 23 dito U per 100 stuks ƒ 7 12 60 Wortelen per 100 bos ƒ 10 00 18 Rabarber per 100 K G ƒ 4 ƒ 7 60 Spinazie per 100 K Ü ƒ 10 16 60 Postelein per 100 K G 14 20 Kropsta I per 100 stuks ƒ 2 76 4 60 dito li per 100 stuks ƒ 0 90 2 Rad s per 100 bos ƒ 1 90 ƒ 2 70 Raapstelen per 100 bos ƒ 0 05 0 46 Peulen per K G ƒ 1 66 Selderie per 10 bos ƒ 0 26 0 64 Tomaten I per 100 K G ƒ 0 67 dito II per 100 K G ƒ 0 37 ii Aardbeziën per K G ƒ 0 90 1 80 £ ier i per 100 stuks ƒ 8 60 MiMiWprkcrk a d IJset 1 uui DöoperiUiiwii ItUnlioawvcILing N Uwerkerk a 1 iJuwt en Duwtrcken Df pri Ben waron 1 ng kdhkemimTs f 12 lO lK 2o oort f H lil kiutiio Imlvt koon OEngier t 6 t 7f K hlof ii kool bulIMil f 12 5 1 17 dito binncni f R 11 5 l 2o soort f 6 10 Ia bHttPiil f 2 70 f t W lito blnnail t t a l fMJ 00rt 70 90 rent RlU per 101 la ve41 i 1 20 ctnt per kist komkommer HUik f ly f 20 ptr 100 K O 1 pwn f 6 iO 8 40 raLarltej t 4 60 f 5 40 jwr UU U m SeldiTij f 20 por 100 dtraijii poatalein f 16 40 1 1H W per 100 K O De gemeentebelasting in 1917 en de stijging der inkomsten Eenige dagen geleden dolden w J mede dat het vermenlgvuldigingscijfer b de vaststeling van bet primitief kohier van de inkomstenbelasting voor den dienst 1917 Svas bepaald op 1 04 tegen 11 voor den dienst 1916 Dat verlaagd eüfer hetwelk vermoedetyk nog wel iets lager worden zal heeft wet de aandacht getrokken vooral nu de uitgaven der gemeente zoo belangrgk z n gestegen waardoor een zooveel groobedrag aan belasting In de gemeentekas moet komen Tegenover die belangrijk grootere uitgaven moet dus staan een aanzlenlljlier verhooging van het belastbaar inkomen in deze gemeente Het is wel interessant eens na t gaan tot weik bedrag thans het l ekt8tbaar inkomen in Gouda is gestegen sulks in vert nd iMt het aantal inwoners n in welke verhouding het bedrag van thaits staat tot dat van voor eenige jaren Het aantal ingezetenen dat in deze gemeente voor 1917 in de inkomatenlKtaating wordt aangeslagen bedraagt 4542 tegen 4044 in 1916 een vermeerdering dus van 498 aanslagen Het geschatte inkomen dezer aangeslagenen bedraagt thans het respectabele beding van ƒ 7 067 126 tegen ƒ 6 880 775 in 1916 een vermeerdering dus VUL ƒ 1 186 360 Hiervan bedraagt het belastbaar inkomen voor 1917 ƒ 4 626 676 tegen ƒ 3 704 400 in 1916 een vermeerdering dus van ƒ 922 275 Het bedrag der belastingheffing bedraagt voor 1917 ƒ 193 726 welk bedrag 80 000 hooger is dan de beffing van 1916 De bovenstaande cyfers geven een duidetyke verklaring van de beduidende toename van het geschatte inkomen in do gemeente Gouda gedurende het Jaar 1916 en dergelijke aanzienlijke venneerdering is in nonnale Jaren nimmer voorgekomen Maar deze komt niet ten onpas nu de uitgaven van da gemeente bleven stijgen en deze door een in totaal verhoogde betastlngbeffing moeten worden bestreden Waar de toename van het belastbaar inkomen zoo belungrijk is is het mogelijk gew rdlh het vermenigvaldigingsGÜfer dit jaar beduidend lager t stellen dan in 1916 waardoor van de lagere inkon ens een nunder bedrag aan belasting xal behoeven te worden geheven De aanslag toch geschiedt progressief van 37 tot 4 40 loodat van de lagara iakmnau s behoeven te wortten fdktrm 8X1 04 of Deze hoeveelheid tal worden teruggegeven zoodra de voomuKl die voor rekening der commissie thans onderweg is hier te lande zat zu n aangekomen 3 12 en van de hoogere 4 40X1 04 of 4 68 Telegrafisch Weerbericht Hot ste barometerstand 770 0 te Stockholm Laagste barometerstand 762 8 te Ht dar Verwachting tot den volgenden avond Zwakkfl tot matige wiiul zuidelijke tot westelüko richtliuren lialf tot swaar bewolkt toenemende Icana op onweer of ngan itta koeler Uit eenige ons ten dienste staande offers blttkt ons dat in ten loop der latere Jaren naarmate de bevolking tn aantal is vooruitgegaan ook het betlrag van het inkomen per hoofd eer t geleideluk later sneller in toegononien en in da twee laatste jaren aanzienlek gestegen Het onderstaand stafttje geeft daai op een vrij aardigen k jk 1900 29192 1 iMlAtti ƒ 129 1901 22S02 1 2 961 440 ƒ 132 1902 22etl ƒ 2 991 626 ƒ 132 1903 2 1107 f 9 066 86O ƒ 133 1904 2aM9 1 8 183 006 t 136 190l 28768 ƒ S 840 680 ƒ 141 1906 2378r ƒ 8 363 780 ƒ 141 1907 23912 3 601 660 ƒ 146 1908 24092 3 688 660 ƒ 149 1909 24331 ƒ 8 692 876 ƒ 161 1910 24667 ƒ 8 769 860 ƒ 163 1911 24 0 3 966 960 ƒ 160 1912 24860 ƒ 4 106 926 ƒ 166 1913 24993 f 4 374 225 ƒ 176 19M 26362 1 4 879 070 192 1916 26922 ƒ 4 886 300 ƒ 188 uie 26184 ƒ 6 880 776 ƒ 224 1917 20160 ƒ 7 0 7 126 ƒ 270 Jaar Inwoners Geschat Ink Per Inw BlTRiiV HLUKVi HTAMD H ri A i ill lt N M MM 0rnf4iK a v I rnttmikn i n NiiipiiME u Bulii riim oraeiiM t v J Am Hitu ihi r Mulfc oMï K nwmWlJ ii t MiiH i M I MifettT J Wrkaalk pn H ih Jonir itN lBLU iN SUi Atiilfl Kmoj LIJ j iHrk d Hti 77 j il W l ifiriruMa J van ier Mark g lt nwt S AlMa t 77 j HAASTBBCBT Van 26 Mei tot en met 1 Jant GEBOREN Arie z v G J Sohouton en N Hak Neoltje d v O Speksagder en P Ueelen Jaoob z v A Groeaendyk en G Eegdeman ONDERTROUWD J W vau Wingerden to Reeuwnk en G FHn GETROUWD E VersohoorttP van Duivendgk V STOLWUK OVERLEDEN Teuntje Koolwfik oad 74 jaren eobtgenoote van C deu Ouden LAATSTB BfiBIGHTKN KAAS I e verplichte voorraad 11 KoJi t t r enIglng dii tt It ri iuui i i van k n verpliclrti ii voorrttfu lltl 1 lu t ftAii t i poMtMirs ItaiuWtiude liiv v ionda Kaart diail waar in d t ih zonu r van 19U1 door iktn fflijjorUiir van v v iouda Kaa Iti i wtTd op ffb gd van d u in brt contract gniowidcn üorra Ml in liot jaar 1917 diffie liot VtHillw id in o gB dc door ii ii Miiii tfr van I himBmmjw vi rdtrekU ojMliru lit moei worden vcrlwwgd lot KoimikJuilil l ni 3 10 vtat A in lu t coiitrofi i iiotiiidii boi t óUM l t In dim winU r vun Ii t7 1 I1H riwxt A 0 g lt ikt botn poilu kl ood T aftifk van 1 voor iii lrofi iiLf van dit kaax van do aan do IjoktflMJiu firtohifi voUlo iwV t kwalltcJt worden allj olt VcrdL I m zowlunigcn nji t zal in Iu4 najaar I 17 worikw va tlgf tiid wnanïoor door d n cxportour gt ti vfrlii lifboi t 11 woriipn gHi d n op iti door btmt v4 rpli tM optH K t voorrtteU n l oxporteur liandi l nd In I ldrtnimcr kftRrt 40 f zullm in den roiinM l M7 wa ic i liijniijk wji vi rpliclitui MMirraml iiioetTO oplfffgen ïrool l WÜ vao dt H 1 iJw t xportt nri inKtwfs trwvcn Irtlirii kyfi ui f i Ond Td itüi vmi NoortHIollMiid H li 4 IimIoii Ki VtviAlvhttni ourrun i wart opft i ft i ziillni ilfit liii Il i7 w l iiioi ton dotin I oor d K M ili ki l v n iioonHliw nbrl k Ti zal iiiOtHMi wonUn oii K ili d ci ö liot v Btflhoidr vnn pi iw i iiUlHoi n K i t n H Ui iouKcliit kan U iibrlfk aart iu I tl am iondavorw pi liooKstwaarW hijotiJk fn k fvii oorra wJ riaK H aa Di niinlHUT van Lan Mtouw d t loi z rK g dat iict molewlrtslro voor ili vit 1 MeliU vi orrwU ii tni liwsli van d n t ini an wonifiij fii lirïtcht Graan voor de Rellef eoBsaiisiiie Naar wij vernemen heeft de Ned Regeering met bet oog op de groote schaarschte aan levensmiddelen in Botgii en NoordFrankrijk 12000 ton graan ter beschikking gesteld van de commission for Hetlef 111 i ia n M i I i7 iilH BKN Aikia Hpb wt d v Q Bot r en N C van dw Want ierriKjcn d v T i van Ht WoII tn H Mi uIfinan VvoiMw Sara d v VI l b Homimwii m 8 lUotyiiKaru n Jan Adrluftn z v H riitfnliORftard tnx J Itottni Jftpobu z M l oiiw li A h Voflft l Adrlanut oroölK v A A tiitT pn e vait iMjk Ji WWV e J van VIW ourt at j m M Cb do Jong oud £ J be4d n wniiomk alltiiT 1 MomjMhkiwi oud ai 1ailtrii r m W IUoo omt LH woiwiuM to C ou ta OV ütL IMS I AonardiiH de Jon eud 1 jaar TbvodoriM H StMenkanicr oud I Jwor Arlo Akrf 0 u oml ii7 j Advertentiën J G SIBBES HOOGSTRAAT 7 i GOUDA ITEL 4 IJ 1 Badhanddoeken lakens matten doekjes handschoenen doek per el GEVRAAGD op een kantooi hiei tei stede 34 Eiaenhandig gesohrewen briewan in to sendan onder no iSOS Bureau Qoudaohe Oouranti INarktSt LEVEIIING Vim HyiSBIHIIfl Deniienhout gekloofd 15 cM Beukeulioüt 15 Bosjes Eikenhout lang 40 Spanen Bossen om aan te maken V pkrt abaar bil W GROENEWEG Brandstoffenhandeli Raam 15 Gouda Btntdaagt Munilulting un ImI td ibooaiwt