Goudsche Courant, dinsdag 5 juni 1917

Xo i i400 DUltSCH Dnitsche Taal en Conversatie Oh LAFEBER LMraar pluHsoh M O Houtmansgracht 19 GOUDA 4 STOTTEREN s JliliRfielis AXA JuneeNZ PLANTA Koopt Uw Hoeden Petten Baretten Mi CAREL KROPMAN KLEIWEB 2 u OOUDa nieuwe modeiie 12 Toor landbemesting en tetfen hooibroei nrkrlj b u bi 1448 20 JOII A J VOS GO Nieuwe Haven 37 Roflerdam ufi a BiTlD 7 Juru Remonstr Kerk 8 u l denvergadenng Remonstr Geref Gemeente BeleeM vwMflken wy geregeld MJfl mededeeUng te mogect HLtvansea vHi vergadeo lngni ooncerten vconnakelUjkïi den enz om deze dan In enze ageo te venneJdflD Eaeotri clie DrulÜE rlj a Hodsn ov H ed onse diefde Mowler Behuwd en OroOlmoeder Maria van Cappcllen Widuw a P VAN DK VkLQP in de ouderdom vin ruim 98 iir CORNi WITTE VAN DE VELDE I P VAN DE VELDE Smiti Q F W VAN DE VEl DE A VAN DE VELDE BuRaxiiBmjK Qouda 2 Junl 1917 Eeni o n iliflfflMne k ni avin Op verlangen vin de overledene ver soeke t bloemen Besoeken kunnen niet worden fge wechi 1496 24 Ten kintore ven Mr M M SCHIM VAN DER LOEFP Weethaveo 19 wordt ten ipoedigite tevraegd een Jongste bediende Bekendheid met kentoorwerkicemheden atrekltot iinbevellolAanmelden per brief 1456 11 Gevestigd te Gouda ten huize van Dr LEVEDAG Ootthaven 51 DrUECOMTEk 1506 16 ARTS spreekuur 8 9 en 1 2 Dienstaanbiedingeu hebben in de Qoudsche Courant eed tueeeê g r D ie advertrnlIfiD kosleo slecht bij foorultbeialiog 1 K legelf t 0 26 voor elke regel moer 6 oenti OpEaaf Qttsluitencl aan het Bureau Zeer mooie sollede meubelen ala Tafela Stoelen Kasten Spiegels SchllderUen Theeta lels Butfetten St jlanieublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7B0 Styikast f20 Stflltafel 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz SIMIIIIITimT44li BneDliiilsiiabilileStlilikidl Rotterdam Adverteert in dit Blad Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Naaimachines want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIN EB NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels DE MEN AAN DITi UITHANGBOED EAN HENNEN SINOëB Maatschappij Oep6l alom GOUDA Kleiweg 5 SOENNECKEN s Kopieermachine Model 1916 isdeMEEST VOLMAAKTE MACHINE voor het kopieeren van Jwe correspondenties Vraagt Pr scourant No 62 Adr ROLLER van OS ROTTERDAM AMSTERDAM TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD een Kaaspakhuis voor direct gebruik gescliiict Brieven met prijsopgave in te aendeii onder No 1492 Bureau Qoudsciie Courant Qouda teneeit het van oudi bekende INSTITUUTAMAND Proipectui retii 1500 20 Beialinl nl genesing Billijk Peneion Ook chrlheliike Cunue met Toeatel een voudif per poit te adreiieeren INSTITUUT HENRI AMAND OEN HAAG Adviet over teneeimelhode aanbevolen door Doctoren Militaire Autoriteiten e a bevoe den Gernnaan Rijwielen lïfiiii Willi iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiliiiiiiiiiiiiii liüiiiiiiiiiiiliii i I1 V I IJWIEL INDUSTRIE Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda 13906 lessanen s loÉklijke FaMeD geTesBgllelorirveer oPöEKicHT ira Voedert nw Vee met de tiuivere murure LIJNZAADROEREN merk STER en W U en 80YAB00IIEIIK0EKEM mèrlc W L öïtmuntonde door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma Parij 1900 Negen Gouden Medaille IMO UI NETMH Il MIVESI niKMNTiainULLES UNDEI Un IIZOIVEIEi HELD OU Tf P C illUKEII U Hlin VEIMEMfi S C van Oudheusden Go PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Levering franco huis laogd Garantie billijkeprijzen Specialiteit Stemaiea Terhnran reparearan 917 10 OEN HJIAa Wao ns r attia T l iaa Een vertrouwd adres ïfOS EEN FUSCH VOOBUM S voor het maken en stotleeren S van MEUBELEN is bQ i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda S BiUiike pnjzen prima mate Een nivere Heldere Niet vette Tiptlatoï tavordert don Haat roolVaraterkt de klieren en doet dienat ala een Tonloum voor de Haar wortels Voorkomt hel Bpljten at Uitvallen HoofdBeor en Rooa vapdwrnen nadat mep Koko een paar Veer gebruikt heeft men eprentelt het Mnvoudig op het Haar dan wrj ft men bet saobt In eeae nederwaarteobe richting en borxlclt be nu u uw POIHUER DRNin OF UPTER HEER KOKO VOORUOIG EN HV UI O OF 1EVREDEIHEID VM tNDERE VERBRUIKEAS lEDEOEElEI KOOP WNDUt EED KIEKE FCESCH F 075 gS naai Reparatie aan alle meu beien Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM PWMi n L fl IJH H fl IM pM tr n and MlH Koko havgt iiuM anUvluM af Wdm ollcuH diallal Koko vordl Df boduL di nial dutdelyk ons iird ep da bullmnrpakUnf It Itfc Keko wordi latfln Mfkorh a wordt kooi ij knr AIlMB VafMgmwiMKtlg VoM H X Holland Ui w ht Zaaland N Bn P DllMH AMMarfaai Vdm FilailaDd CraolBnn Drwiiba OvaiyMl Md IukL I flnaa miHHMMl laaatt Oeie TheeSn worden afgeleverd io venre elde pakjei van vijf twee en een half en ééa Ned one met vermelding van Nommer ea Pn i voonien vao volgena de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uilvoering van Uwe feierde orden uabeveleod J C BUL ANTON COOPS Wydetraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 voorhUB J BREBBAART Li se 20 Markt s Tijdelijke Ppijsvepiioogiiig Kleine Besch f 0 85 Middensoort f 1 80 Oroote fleach f 3 25 Deslel iw iniberk iji m We Jaargang Dinsdags 5 Jani 11117 601DSCHE COMMT IiTie u Txrs eoci Ê d v©3 te3n tieTDlsLci v óor G o CLcisL © an Oaan strolceaia VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN r t INOEZONDEN MXDEOEELINQEN i I Op de vuorpafina dubbel arial G fwone advaneiuii en mgaaoadfn ie4ade lfg M randan amtu pfMttramle ABONNEUENT8PRII8 per kwartaal f 1 2S peï week 10 cent mei Zondfgiblad p rkwaclaal f 1 75 per week 14 cenl overal aar de beaorging per looper geechwdl Franco per pou per kwarlail 1 SO met Zondagcblad 2 Abonnementen worden dagelljka aangeoocneii aan on bureau Markt 3j Gouda M onze agenten den boekhandel en de poaikantoran ADVERTENTIEPRUS i Uil Gonda en omatreken behoorendc tot den bcsorgkringy 1 S regeli I 0 55 elke regel meer f O 10 Bij drie acfaiercenvolgende ftaunngcn wordrad e legen iwae boreknd Van bulten Gooda e dan baao rlng 1 S regale t OM Uwregel meer f O IS pr al Gruoia letlera k bINE AOVERTBNTttM aaavr tW awifaMdtafMi bMrala Aa koOBjl ca verkoop huur n verhoor l 5 ragole f 0 25 elk rt0ti MOer S c a bi Maiioinai ipoaOa 10 r ila iDHBtan S cwü ra ab f I 05 elk iwif I Mar OJl Uitgevers A BRINKMA Telefoon Interca 82 i Telefoon latere 82 afhankelllk Ar ilie kleM 4 n neutpalencoéifferentle an Noorach gl blecl TWi nplngan ipi Chli4u ONS OVïaMSICHT che hnie en slaagden er in voet ie vatten in eifkele deelen deSr voorgeschovdn stelUn gen hei front van de hoogflakte b j Vauctjerc en het GaUfomie plateas 1 Ook in het Oostc is actie n ilnmaal non wel bu de KuweD voorloopinJs het de nici ite vat jhet muden met waafifiy D 9 troefien Jbebbenuonder luide tpKHichmIgdnfvoor jmiljiater Kerensky gepHi deerd Dezk dankte ijtoor d eerbewyzenM zeide dat hy na 2yn iABf ntte der legers uun het front en aldi den leeat der legen rpöt te hebben le ën kennen kon gMui n dat ondanks ee pc enachynlyke naar milten tredende zwakneid da ce legers meerdinooit tnoverwinnelylc zyn i n binnenkort d ver wachtingen Van het adierland zullen ver op de trodiNi tegen fA wjf dn tro bi kii vi r T t mt tt geii trtwiiide ag nt u lo dpei lik vftnwt tiegea de watten aanphj Öi tuiUdieiigetlviUo van fart wi t ui tlat fJb liriHuK iuc Duittéèlaad W v ór ei vajL d E It ransere 3Amit dooi ging t en xc T l ult ji 5enimt PwUrum ichJjkU sDeor Mï aal bow kt iv ijn door Ptore Vijl a r 4la4 fle ijn giHtirtii gi in detui Htaat MiAKKirl XSvuu dtritsttwifcii word i beaolinlvhgd di opbngiïljtiltótti ft t lifibbe versprtiiil voorutoii MniMwUug ntjit hl t Hei eerHta akten 11 Il d i iu dsa fM p vm di L dagt wtr jd Il geftrreettM ttd tn schuldig wtvdtii iia i iilcn aan t iiii rianuenffiwörliig legwi du Jrociutwrui 1 jioevo lh id ufn l fjkmuiportiiidi lot vi ix werden ia hiinat womug gevoaded iH e zi gulj ik luld i Ml iwat Kïdiaulio bt tikt niet dle tttiko man di ut ktcHfi van ImH laiul warden aang oatvtlkkollng ondi q genot van i olitlek t i oaüiukKhit in g vrtelljko vr tiiiud Kal Hiiarborgtn m ikmr OQT t f enM oen duur rniiHvi vrwH zal er ekon U e a Zwee lw h l itiaiw tot hot liondi b ociihI onferentie van oftluieolti art4 g n wo gii u van ofutiJtligtH btuiia w Ike tut iiUk züu iiol b n bit vooiiK TLldin van e a mirzaiiiea vred BUITIJliJLAJ DSCH NISUWS NOORWEGEN ffoot nietii a vo jceheé Albanië verklaa ïd j onder Italia Gisteren nfeerd te rgird matie Uit vaardi d Ifandaag b dat ltinkel jk heeft iprotectorsat ro een jprocla le jUiifflBvaaraijpa waarp de eenheid en onafhriÜik ptheW vaft iAlbanië met d Hch Ï ing van Soorwth r o 11 d gobli d f t it KrlHtliiaia wortlt ofUolee gemeli dat het zonller loJtiig varvudo Dtiitiwlii t toou ohip A raiimiai van i mdiii naar Niuwluk oHdi rw g met e n oor ch n lood aso bi ord op J Juni 011 10 uur Ky4 nK rg4 iM m de buurt van Ja4 derraa na door drt ia sun Mc vaart uit ïee komeai I iigiflMcho oonlogwHolH peti werd aangelioudttn De ka l d n verklaaii dat dtt eun bal NU xetuHijl voor Raiuia geHitUiedd het ge ii du toodM bevmiigdu De koipllein verklaarde enkir lulï ml eJiip by dta vuurtoren van RvoMrfuiiu op tiet Mrand Ui heliben g vet loen gvweigcrd word oim Hng Uohof fiL er aaa boord toe te tatea wivd du door d oortogHwdiepiu fgt Ofld n l oot ItvuggiToepi a en wirdtii vau Kn afcrtaii i van Irta U0 U vUr torpedo m fgfMoliotoA iMSioVen Haarmhliiilijk ihtiIjjx graaottn Fa II der torpedo s trof doisl twee Sn dtre onlpMlta op h i titraad turwijl d vierde het land Iwrelkt zotidier te ontplof ft n Memand wnt g roIf dooh tal van ooggiHiilgtn b V eMtdgdeit het voorvai dat zich in lU nabijlieid van het land at H MicJde ben iVoo HKh tHnrakhi iK nhip zag to kwart over elf otn logfeMtne pen op 4 ze inlJlMi van d kiurt 7iiid wtt rlx vaam Zij vfpdwenni nW iu dm l nea gt vttttd l hlbben hm aantal f4ebe H n woird levmn op Hen diag ia d Noor lie ierrltoriale watl n II 4i wr 1 ng l o ii oluipeaii gepraald De Noormhe gtwant te Ixindon bi telegrafiiwli ojigrtiingin bij d Brit K lu re guring naar aanleiding an d t Mt een kra litlg j rot t In Ie dienen lM ii iiiaaiuk n Jtxteik hi ett tliaik ikhfepffiiuHiagtn wcdóroin een Voorrtel in ttieud dat dl ifKhwh fwwtU Kniutr iHi zoii iiitnp t eu tfli gmw anttii f ioioeih Seiitralli n oaferoulle Ui wulttr bttvoidtiiiig vaa beuiidduliUK alwuedt Ur voodlHrehtiug van de uoodi Uctilijkelierlv oiming u vim het vodkt ult olil nadi z ii oorlog I VriefidBchi i en bescherming vhn Italii worÜt ver iaar Zyi wekte ffefiil groot geegtdnf1 U diè z h uitte inftjwoorden én ld én vaderlai dsoefde Men sVictot Emanuet eoJ ItahflL pud werAlde inhbi k andere door Ital J emaakt vljegerf dnjkk n htilf t gebied aan Wojoeöa Het komt ons voor dèt AH direcfl ryp Is voor zelfbestuöi moet natuurtvk met z jn t d Telegrammen uit Weenen do i ons weten dat naar uit zeer voorzichtige schattingen bU kt de verliezen der ïtahanen m den Isonzo slag alles wat dit volk in vroegere stormloopen aan menschenlevens en volka kracht voor iijn verovenngspohtiek heeft geofferd overtreffen In den loop van den slag weiden 10 divisies m de eerste vijandelyke linie waargenomen zoodat tegen een frontvak van 40 K M breed ten minste de helft van het geheele Italiaansche leger storm heeft geloopen De verhezen aan dooden en geA onden die de aanvaller daarbij heeft verloren zyn stellig hooger dan 160 000 man Bovendien hebben wij zeggen de Oostenrukers hem 16 000 gevangenen afgenomen zoodat men de gezamenl ke verhezen by matige schatting op 180 000 man kan stellen Daartegenover staat ala behaald voordeel de bezetting van den Kuk en van het tot een puinhoop geschoten dorp Jamiano Dat is poover genoeg voor het overwmningsgejuich in Itahe op den tweeden Jaardag van den oorlog Het succes IB buiten kyf ons gebleven Dat laatste zeggen de Italianen ook Inmiddels zijn volgens het Italiaansch communique s op de hellingen ten westen van San Marco de Oostenrijkers enn ge slaagd na met hun artillerievuur de verdedigingswerken der nieuwe linie volkomen vernield te hebben eenige vooruitgeschoven loopgraafetukken te bezetten Door de Itahaansche versterkingstroepen is de vyand echter weer op zyn stelling teruggeworpen In het Westen wisten de Duitschers een succes te boeken ten N W van de hoeve Froidmont tegen den avond deden z j een aanval op een uitspringend deel der Fran jder jj ocla zette flte ooideh af e z de der ite nu niet aar Itahe gaan den b kem Ook op enkelp plaa ten van het Roemeen li Of h goi n ioliimi io wIjkw op ii A icne front is dfe artillene actie levendiger J vUsan vm en oeulMo ga U aik voor aotle ArreH £Utia ijii evoneene M rnoUl te hioago l iiingfiold Now Nork on 1 der Uu regtn ring i vasbesilot iii alle propaganduHit cliu agenten luet de grootst iiiofcUjkc güStreiigUewt vervolgtn 1 egi d Ijker tijd dort zy per aanpiakbiljit n aidvortenl in gejicej het larwi wetiii dail de vrijheid vao hot woorj nktt bt teekciU vrijheid vaa liajbdiilon m Mrl imit de wot On ciKKJrzftaoiiheid uv én wettin van wcjke trakking oofc i Mkl vor olgdi w ordia ali ergrijp t egien de v i lUght ld van ck n iH a De iinrtchnjving in hot bovoikingftrt gis ter ovoreenikoiaaug dm l epa4iD jPn vnii tk nuuw wet op don dtem ttplicbt bi gint lil M p ehill wi pJaalwen vai het huid Aiiwrika doet zooabi men ziet allee in t groot Volfceus die Agenoo RodSc werd d haven van New iork atirdagmorgon voor uitv reatdw achopen g Jiot t n De redn iityi waarom dit geschiedde wjn nkrt bekend gemaakt in het byzondeii in de streek ten Noorden van iiigesani wikar zy tegen den avond tot grootere heftigheid werd opgevoerd BrazUiü gaat lnu ook mi edoen l o prosiik nt aiL do J pubW k btJiradtligdi de ViLi waarbij d ntutralitott an iirsoMiQ wordl pnjHge öuui wtHko wot door ka HKii on w uaat l wag aajigwnorticii Vier DuiteolLo solapd t waatf beMag wa g JËI cuUeiii v rclwti lutfilijfd by ti naLioi aal kader ten bqgoovo van oortog traii porteu De ov rige worditii ventienifidl m l dü Mtn mag olgLn d t ntjonio hladtn ftlfl Ktik or aainn ni n diat lirayihb evrnalB d rii ugdiu Statm In dieni oorlog zal aan met al ztjli luilp ionnttn aan men aüitn en inattTiaal l it bti t uit diL K gtr cm marino btgwKMUiig wdko bij h 4 paiieuKsit ia ingüdiiend Aiö itxrato maatregti heeft lirifcilii iZ Duii ciii M tiiop n m btt lugi genomiio dio Ihojiö lu iijiio liavcn liggtn Voor zoover bolctnd zijii di z sohepea voor hH iijeorendt iei julat van db tonuenmaat waar aan tliaii ii et meerit behoefto i en aoo goed ailM onibftM iiHidü Zij zuUm ommd dtilijk tti bt ülwkkiug van do gealiieer dt 11 wordtn g ce j ikil Mt t eni Itevolkiiig an 2ti inilUotn zuslen kan Braizilio spoedig een It ger op de iK on briiigtn dot van oei nut kan blij ktu op htt oorlogotoow 1 in uropa aiintier hot kkiuio Drazitië zoo kraclttig ingTijjH aiti Auicmka kan het nog een kwaad hondje vooi die Duitóehe kuiten wordira Dondierdagi zijn in olie dieeJ Q van de Ver Staden vereolieidieoo ouivamgmjfce ar refc ati s getJohied waaruit kan worden af leid dal het dier regeering oriiet i on erbidd lijk met dto uiterate gostrongiliild liet vuomttl van den heer UiwUi agtui is hierop verwtztm naar et n ftpi oia uninlMe cUe Hj haar advK t na n dt iSvüt Kaïiwr op den vflorgrond I w o n r g o e r i n g o 11 Ilit SuanglkBl mint uien dot de mllit ra l artij iiya v orlooi igi rogeering heelt In ge teid ea dat do gt wone burgerlijke regvirlng voorlaan volkonHW geibMleerd mU Htaaii De nijlitalre pairtij lietift een sa r lrenge ctnMuur voor de tetfegraumit n gelaflt POKTUOAL H ong r o pfftoo t je hio DuilHoh nItouwHtiurtau incMt j iareiMle do alg elooptn week bebbeit ia 1 oirtugal groote hongeroprotpenplM k had waarbij talrijke doodwi en giwoftth n leien ti zeir oaazleniijkn Boharfe vooral aan opslagplaateon voor Inreiw iiM ricH n werd toegt irueht Vltnirttr Al toiiHo t oMa wieiw IiuLm aang vallen werd iiweet aan Iword van een Hohlp vluobten z ltd en tooo In het gelierf mei met een man uitManchoBftr Het it daar een kiela volkIteel deoht ojigevoede meiwcriien n do geduo t i niet weg te kunnen van de apin nerij j n hooveH gekl men ook heelt toch Wljft men altiankelyk v a Amerika en de New Yorkermaritt Hy mot wtiT lachen ovor haar nuch twheld Su dot bib j ROhijnl M aOm al gromllg overdacjitt Roeile lajigt zei zij half vwacirttjljk I at gaat zoo al n d sedert jaren Maarnu pla n tijt nuj wr medi t Dat laat ikiinj met wt4gevftll t ij geraakte inwin zeer onrtjig Jftt bo tenmiintf Ztj bleeleen oogenWik rtaaa en ftainple nw dtnvoet jj R l eft loih volwafWenl ik ben vrijl Ik Ixni oiiikfluuikolijk Ook abt papa r niet ïaetr zal lijn Imb ik mijne rtnte I Ik kan doen wat ik wil Ik zaA het pap noliriftehjk verklaren Ik trouw AuKuV tiirt I look niüAI Hij w goheei viTbhiIt door liaaaopenliaatiglieiid He kookte fn hf n Hij dachtais ZIJ dat tegen je zegt dan bt n je uwer öor haar dan je durfde bopm Het oogiivllik koiiit ni t wBer ebrulk hetiIfaar nu omarmien haar nu kiimmimi hoar zeggen je l ent de nvijne Dtw kwoni plou llt g letH vaa Duiteolien irotal t l i eniiiierrtid Hij zag d ijstig be hiAfo giïtichieii m de liungftlow voorzieb Hij wart daar een alleBbebalve wtlkutiH fta Hij iK rhaalde by zlelaelf 1 oiKte gooit ie iM nvou Hg dt deur alt oJaje W T migd llianw liPelt dw weoduüiie IV fdo Kauw 1 IwM OOI stel Llndliflgwt en lu t v oor Htil van dl speelale ttMmnweie in opta Imu opgiidieriag iM haiidi ld Hii do i eluaditlaging n wee bet oon ervaii tive lid van den Rykwdag dr lükkiirani er op t op d laalsto MmiHterooiiiiTfii tie in btoükiiolm de daaraan dtiednmietitk lulnjbibisrM van a41e drie de Hoaadmav 1flcbo landen van oordwl bkïken te zijJi dat do lJjd oiiiMt ndjgHedeii niet gllll tlg wairon vooi een iiiltiaawf in do dooi d n heer I ladtiagm geweu chto tlebliiig anteu de ommiu d heeft d ocianldb mocratim 4i afgevaonligdi lx wtVirtMi lir Iw anlwoordwig v au dn n lieer 11 iid i jr iid Uhu uitkoaiwii dat het voor i J vnn d C omiatówle ia tegeiuttelling met tkit vnn dui Iwr Luidhagui de lR mkld sUng vrij Htl geJieil a taak der N qWrale l onforentH ttef rfi uilgowhakeJd llvi oorHtei vau de HiiontfwitH beoogt bi de eorsta plaati 011 bijaa imlahitiond de voorbir ding van dio iutemaiioaale hervoniilngeii die een duur imn vritio na den oorlog mogilljk zuUen kunmii maken en diM gelijke lu itTail iwanenwiiklng lag ook In de bixfoeiiiig dtr laaWlo MlalMUr conI r ntio De Zweedsohe 1 woede Kaïner he ft het vorigö jaar naar aanJeiding van eeji oon tBl van den heer tarl Lindhagun een iao4i6 aAngwioraem tciL gunste v au verwiH maken Maar er zat wat in do lucht AUeeui 1 dit h t eiginulijke mlddtl punt vaji döze ontstemming stoorde or zich volbtrokt niet aan Uadöiijtt na tafei sloeg y een wollen mouleiltje oni de athoudter bond eea sfiutr om Im hoofd en zM luid tn onbevaugen Zoo u ga ik msjn gezondilie ii waU de iii maken Cl a je Uïee neef 1 at zlj aUeen in het gelHsoIy huw jjj tegen h n zei en uitdagond altijd Duiiüch tegicBi hem pr w stekJe tieu beiden ia wn uiteondiermgapoeitie Haair vader ea ai dü andere wprakon sedort 71J ziUi vloeitnd iifeiiech golioord hadditn nog eleoiilö m huu tigtn taal ümj hem Hu mut Merker l id toon zij liet liuL ultgi g i l gtiïoei heet wrtwiiiend ki kon IJ daar bmurti je niet na HiJ Uep met idlth do ku 4 langH naar VenUnorl Hol weer waa jiiuwHchtn wi r ruw en buiig geworden IMkke koude rc mdropp g kletsten hem in het gMcbt Hot wlanke kchaam van i dith lioog zith ia do fiaddertTid kleercn een weinigj tt en d n Btonn dio hua tegtawoei Met do eeiw liand hit id zy haar ho tva t en mot dw andere grei zy naar baar rok Zoo liep ZIJ ai een jong paard dat bly 1 uit den a aJ to komea mut Aevenm ijit laaj zfu er op Um btorm en oalheid hindtw eu haar in het geheel niet Wiu in LatiiAaaii op windstilte en blauwe luUrt zou wtl len wachten zou lang thuis by den haard kunnen zitten aan Na deze tothohüiig hoeft do 1 woede Kamer Iwt voorste van do omiim ie aangtiiomen m aJdus den wonwuh iittgo prokm dat de Ki sdag in tna adic aan dea Konmg er op zou ftaiidiing n dat do Itege riug In ovirvn gnjig n iuw lioe door initiatief van l e Zweedsclio ol van to dno Öoondinavisclu Itegeeringen een oflitieele Vredtwconfeavmie vaa oor zijdige Stalen zou kunnen wor i bijoea geroepen dio tol taak zou hebben voor biieid Muio voorstellin uit te werken voor en internationale rechtsorde welke indlivtdiuen e a volkeriii geJi k rodu Feuiiietoni pijl over do zee vornnJe Huil haudl a raakten elkaar terwitizlj de bouweteojiitn zoohteti Zij probeonkn en ruilditn ze en namen ze van alkaar weg eoi tikten elkaar op do vingers als ZIJ een vergtissmg bij elkaar lö endön te zien en lachten gediëlnpt en stakwi d hoofdieii weer bij oltaar en wairen giluk kig eaaiK u te zyjr Nu on dan adsi zij to vrooiijk fterdien ktok do een of an der in du kfuner niet naatr hon maar onffltemd in de ruuuU Dan trokkio ij 9cliuUJbttwu te ge Eieht ii on venÜepten ich zwijgend ea vol ernst in him taak en btgoniien spoedig wter te smoozelen ea te fluisteren de tijd ging voor hm m etn oogwenk voorbij ij sprongen ongoloovig op toen de knoehi eensklapa aoh Itr lita de keel schraaipte en zii dat de lunoli g ireed wa Zij wkitpn werkdyk niet waar deae drie ren elginilijk giy bloven wai i ij ware verward zonder ugfmli o reden en kwauicu im4 roode hoofden im de eetzaal Daar heersohte een eigiciiBflinkgie kouJo eteniming ondanks de beieetóheid tt tn dtn gag4 Mret Wildmg was ijaig en zuur lieïninnelijk lioar maa a gttottun droog beleeW ale deetijdö in de Cii lAckle de geaette blozeiid gaetlieer wa zwijgwnde aJa altijd Hiil de jongo broer had een monode m zijn gjlai eschoren ge rUQpeld gtdaat en knipoogde den kring oi de taiel huiuoriwiacli toe ajsof htj eenj fclapa van een geheim wiid beginnen te eprekeus óM op adler lippen lag Htt maakte die ondearen gewoonweg ojjgowon fc n Zij wenkn bij dat stille grijraen 700 oibTua Jg ala by hun koudbloedlig tanperam nE nwgplijk wae Helmut Merker zag hei wed Hij voelde zi wat beklemdi hr was nfcets gwiMwpd Nieman on ham een dagoclitend moi rt hy wëg Hy vroeg Zijn Engelsche Vrouw Nfuir het Duitach door KUDOLF STRATZ Geftulonae rdo Uitgave berweirkt dioor Movr J P WL LINK VAN R0S6UM Nadruk varbodsn Wat denk j Aa eer volgeudm tijd te doen I duh Ik wett het nog niet Ik me ndo dat jo altijd ten mooktt uilaoodigingia n geno g Miw badi Ia velt Maar er it uiitw wier waar mertt ik imjni faiirtii genoeg kan ergo Hij B bugi naaM haar zitten voor liet groote vierkant van deae pu7zlp euvrotg wat iMt vooratoldi Üo intocht au dUi Vioo koning van Inéié n DeUm na Hnn Diirbar jo wed na d e kroning Hot d eol waöT zif h S iiiefvrtB btlaiig in st ldo had zy reit d etTd er klaar go iifoakt do gtfltaito d cr ac vkoningln Ue anizi nh fj ïajuo zai maijeetuiLiia on Ier dien haldakun op dim rug an d en oh faut de handen in den seJioot dvn hhk noht vooruit sti f opgonobt en profil 1 alft vaan I gj ptiitsclie hterscheres naaialdin Piiarao haar gmiaal Nu motet hij en zi n bont gmoig m elkaar wordm geact Het v aéi mvi g ij kkeilijk Entenvi gaan dewög deae rijoo voortsohnidlende olilan iM deze mot xl clrrteeicn i eizaaido laii sch vorsten drao praolitige lijfwaoliten w trawanten i palmen en twvpola ont fmdm woei den ion m DuUsohfii of JiCKr Ut dczo giedramée gileuP Htnk m hout dtn adieau van het gew ldïgo Brtflche wereldrijk tegen waarvan het ondianke d geeoiHendr gonlltsmn ea mi M m iw t road het zinnf beold van zijn fVkdoin zi n zeltzuohd m zi hoorwhap Hij moe t laoheii Waarom wil je ze don orgtrwi Omdat zi bet imj oot do Ti i 9lu t owler hot luop n et at e mat do punk vaa haèa mston oor loi lit ea zweeg nwH dien triA vau taaie ürii ch atguizinntfelu a urn do mondiHx dim hy by liaar k wide eiadtlyfc zijtfproiig 0111 een opkntmawl i hot IS ergerlijk zei en ked w n zi golf te witgaun z ff Ui doet je dmi wat Mith liet I Nu byvoorbeeki gWerenavond papa I n n ïtiiwr vauinwgw vroeg voor d erk Al liet mijn oudiTS nlH waren dan zo ik zeggen hi t U hoogwt e wetenJoofl n onchri yk itvgwik et zulke dingen u v nneagtn Nog w op een ondag Dat i toih ohcndiiig van om 7 ondagi Met waart Ja ik weet eigenlijk niet wat Zoii ji Augustas Keek willen trou loea kwamen zij au de beTgpai eu s New gaf hij likJiewt m i voll overtuiging toe aso etn dr clnoe bei gpariBeu aan de zee Hier wa do lutht stiller Zy iiopai op zach voch tig zaad tusBchen zm tn r 6oe er voort Ml zwegen een pooe Hij daoht wetr aan dü uimoodlglng D tot hot elndo van de l aasobweek ta bl en Overmorgen Dins Vel l Ik nog mtadier ki nK je zei het droog zakolyk J atoeg er geen acirt op dat nu lo h eea pa r sch i ii pa t n haaj eak h nat naakten cl d ln hcH verd ioop n haar chfleoea leolils zoodat de drun J l8 eraf Mogen en Vervolgde op di