Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1917

i lo i i4IO BOEÏHOUDÉN Onder leiding van J EfcöERS accountant en Hoofdredacteur va nandülsstfldio J AME SA loeraar M O en H J BEKKEEINO j ucoountant on oudloeraar eener H B S worden door het n i i n lil Keizersgracht 15 en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in iiet Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Spe iale cursussen voor de praktjjk diploma s en voor de acte M O Eveneons populaire ouraus voor akenmenschen Normaal loageld f 5 J per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo elaagde tiozer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 jarige P SlEBE A uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andure leidioff had gehad dan onzen cursus Is het wonder dat onze schriftelijke leer gangen op dergelijke wijs populair word in en dat steeds meerdere tjan didaton voor de practijk diploma a of voor de acte M O onze sghrifteljke cursussen zelfs prefereeren boven mopdeiinge leasen 1 BeiangatellendeB vragen one gratis prospectus aan Z j verbinden zich hierdoor tot nieti De Fpaneche vrede Luchtaanval op Engeland Op zee Brandpunten IMuitende Russen Een Oostenri ksch succes ONS OVEHZICHT klappaI riinAte plantenboter B 0e Fransche Kamer heeft na drie dagen in geheime vergadering bijeen te zijn geweest haar deuren weer voor pers en publiek ontsloten om de Fransche vredesyoorwaarden bekend te maken in verband met d9 passenkwef tie Men weet dat de Franiehe regeering weigert den socialisten paa101 voor Stockholm te verstrekken Zoodra de zitting openbaar werd verzocht Monzie radicaal Ribot toe te geven op het punt der paspoorten opdat ook de socialisten de voorgestelde motie zou kunnen aannemen en de Kamer zich eenstemmig kunnen uiten Ribot antwoordde zich aan de genomen beslissing in zake de paspoorten te houden en hij richtte vervolgens een bewogen verzoek tot de Kamer in het bijzonder tot de socialisten om de motie aan te nemen opdat ör eenstemmigheid zy Renaudel socialist antwoordde U vraagt om ons vertrouwen maar tegelykerttjd weigert u ons het uwe door ons paspoorten voor Stockholm te weigeren Ten slotte zei Renaudel toch voor de voorgestelde motie te zullen stemmen in de hoop dat de regeering weldra door daden zal toonen vertrouwen in de socialisten te hebben Ongeveer de helft der socialistische partij ging ten slotte met Renaudel meé en stemde vóór de motie 55 Bocialisten stemden er te gen Om half twee in den nacht werd de vergadering opgeheven Ondanks dit besluit staat het voor ons nog niet vast dat de Fransche socialisten niet ter conferentie zullen komen het is zeer wel mogelijk dat Ribot op zijn besluit terugkomt In Duitschland en Oostenrijk heeft de Fransche premier wat men noemt een slechte pers behalve by de al Duitschera die ook van doorvechten houden en die uitroepen dat Ribot een staatsman naar hun hart is en dat de rijkskanselier daar een voorbeeld aan kan nemen Haar ook in de Entente landen vindt hetFransche besluit geen onverdeelde instemming Zoo betoogt de Daily Chron b v datzij het besluit niet verstandig acht en zegtdan Engeland heeft van die conferentie niets te vreezen Engeland jaagt geen schunnige oogmerken na Dat is niet bepaald vleiend voor Ribot In de motie van vertrouwen die de Kamer met 453 tegen 55 stemmen heeft aangenomen als gevolg van de gedachtenwisseling m geheime vergadering naar aanleiding van de interpellatie betreffende de conferentie te Stockholm komt dan tot uiting wat zy niet wil maar ook tegelyk M Adverteert jd dit Blad Eenig Depot van Thee uit het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een balf en 4 a Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorïien van volgens de Wet gedeptoneerd Merk Zich lot de uitvoering van Uwe geEerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREBBAART U 567 20 Markt J Drogis terij MA RKT 6 Haemofeprln Kina de VpIJ Staaltinctuup S H VAN LOON 12 Vh WOLFF A Co voor landbemestintf en te en hooibroei verkriigbaar bij 1 20 Joh Aa Ja Vos Co Nieuwe Haven 37 Roltepdam Een vertrouwd adres Ë voor het maken en stotfeeren S van MEUBELEN is bi i N HESSING S Peperstraat 24 Gouda Billijke prgzen prima mate gf riaal Reparatie aan alle meu 23 beien Zijn Engelsche VrouWa Na r het Duitóch door RUDOLF SrfRATZ Geautoriseerde Uitgave bewerkt door ifovr J P WFSa LINK VAN ROSSUM Ntdlruk verboden W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Hywielen en ondcrdeelen Landbouwgereedschappen en Werktuig en 22 Neon hij vdicte zifli niet door dw 1 I ng i olieii i half Kngolöch Cn laten vorootniopdigcn alfi afgewtfflcn ann I uIU 3ln3 nfH f en mot apot fti achamdt aftrokken Edath Wïlid lng liep anol on Iiich lg naast hem on loot haai oogen halt tctgipn de wmdiHtooiCen A4ct de vad er Iim dbarna buiten die di r zette ja Wat hielp dan i t a vorloving wn kiiö onni r die aii rfgcn diruippndo haag van agavin giiidH hij dB kUpP Dan zOü het afpch i 1 pus eclit zwaar en biWer Zii tni Dat alliw fornide bhkscöisnd op hem in l n daar wct rcodö do hoPic vaii tie roLft I n aan dio andiero tijdo van d n Iwtsk iu neohen De blTk in W ruimte I en trwidi vavi ée onivenuijdelijke pier rVn siadlje niet ho fw torcni daarlioven f ditli wee r in t do hand liocn ni z V ior Ia diat niet do n noi 4t plaata aam h t trand Ik wilde dat de Bungalow hiiór lag llicr zijn vpd m lt njPuflehOTiI Zij was procdiö a anders flij kcid haar een paa r uianl opgewonden en onzeker van terziKitf aan oiaar hi kon aan taar regietmaéff jeugnji profiel jit l mtr zooEvtnvMscHEnin Wat onze meines moéten weten alvorens te gaan jtpouwen i Doca iMVMtmn PRIJS95 franco toezandino na ontvanost van pofttwluil HCICRMANACI Ulteaven LOOtCRSaMCHT 43 DAM £ Tl A O EitTID A 7 Juni Eemonstr Kerk 8 u Ledenvergadering Eemonstr Geref Gemeente BcteeM Terzoekeo wij geregeld tijdig meaedeelln te mogen oatvangeo van vorgadeiriiigeo concerten vwnMkalljtliedon en om dece dan In onze agenda te venneldfn Eiectrlaohe ïfnkkiafi k ÜKINKMAN k ZOON Good Abonneert U op dit Blad Advertentiên REGEERINGS RUNDVLEESCH Gevestigd te Gouda ten huize van Dr LEVEDAG Ooathaven 51 llr UECOMT£Jr 1506 16 ARTS Spreekuur 8 9 en 1 2 1507 50 ROSBIEF 75 OSSENHAAS 85 FUNE BIEFSTUK 85 BAKLAPPEN 75 Geachte Burgers van Gouda en omstreken Vanaf heden eerste kwaliteit Rundvleesch verkrijgbaar zonder Bon RUNDERLAPPEN 70 PRIMA GEHAKT 60 RUNDERPOLET 70 ROLLADE 75 RIB ï B 75 S C van Oudheusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPEL PIANO S L verinf frinco huil lan d Garantie billijkeprljaen Specialiteit Staramaa verburaa reparaaran 917 10 OEN H Jia Wagm traalllS T I BlS Tliuis bezorgen zonder prüsverliooging Voor eerste kwaliteit wordt Ingestaan anbmlMd Rfla Ja IfERZIJLy KLEIWEG 36 OOUDA Telefoon 397 Hoafdroosy Exzema Vetkriiabaar bil L J C BOUCHER Den Haaj Drie Balansen w o der Nedcriandicbe Bank theoretisch toegelicht en voorzien vin quinieiieni van hetBoekhouden f 2 50 Scheli v h boekhoudenr 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Lccraar Boekhouden 1016 11 door D D Da te genezen Dienstaanbiediiigeii hebben In de Qpudsche Courant MT Dezeadverlrniien kosten sleelil bIJ voorullbeiallog 1 5 regels f 0 26 voor elke regel moer 5 cents Opgaaf nitsluitend aan het Bureau Vele lijder aan huidziekten hebben reeds xoo vele middcJen beproefd xoovele doctoren geraadpleegd dat ze ten einde raad zijn en geen geld meer voor een nieuw middel over hebben Het ia julit lot die lijders van putsten konten pukkela kinder exzema psoriasii droge ezzems open beenen ringworm dat wij nu onze 55 cis fleich D D O aanbieden Honderden in Holland hebben het reed met succes gebruikt en nog dagelijks melden genezen personen hunne genezing aan hunne drogitten Vele dankbetuigingen zijn ingezonden en bet middel O D D wordt door de gebruikers alom aanbevolen De heer Jb 8 te den Helder schrijd Ikheb uw nD D D recept aangewend bij mijndochtertje welke uitslag had op haar hoofd Reeds bij de eerste proeflacon kon ik beterschap waarnemen Uw middel heeft bewezen hel juiste geneesmiddel te zijn daar ik vele andere middelen gebruikt heb en de doktermij nielt kon geven wat hielp Ik zal uw middel bij iedereen aanbevelen Verkrijgbsar bij ANTON COOPS Ie Gouda 1141 66 Waar niel verkrijgbaar wende men zich loi de D D D Company Aihslerdam Wtf Abonrieert ü op Het Stenoyrafiscl Iferslay van het Verhandelde m den Gemeenteraad van Gouda Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegel SchlIderUen Theetafels Buffetten Stgiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen t nz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vannl fl7 0 Styikast f20 styitafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 60 enz SIMOmiJiruii BoFsiDls nabij de Scblekade Rotterdam Bevat ALLE bij den Haad inkomende stokken do beschikkingen daarop en do stenografisch opgenomen diaoussiea allee bijeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné a op dit blad f 0 25 por kwartaal bij vooruitbetaling voor niotabonné s f 0J50 per kwartaal bij vooruitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 OOUDA im Firma DROP ROrTERDAM FABRIEK VAN Jaloeziën hos 62 Marquises Rolluiken Zonschermen Serre Dekkingen In alle constructies Prilaopfaaf an Taakanins koitaloo left van Mraal 121 Telel 568 Singer Di £ ééne woord zegt alles wanneer er sprake is ran ITaaimacMnes want SINGEU Naaimacliines zijn een ËersteKlaa Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft taneii s lofliijjte FMen peii Ie f orimer SDT EE ITAAIMACniNES kunt U kriigen in al onze winkels OPSEEICHT IfM Voedert nw Fm met de zuivere murure DIE MEN AM LIJNZAADROEREIN merk TER en W L en SOYABOONEMKOEKEN merk W L Üitmnntonde door hoog eiwit en Tetgehalte en groote Toedlngswaarde BereTHploma Pariie 1900 Negen Gouden MedaUUa BTSmt ÏÏITHMaBOED ZM KENNEN SINGER Maatschappij Bepöto alam Modevakschool voor Gooda en omliggende plaatsen AaagMlotaii blJ ila varecniging voor Mo tc vakscliOl D t arav abag Goedgekeurd btj Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Ooupeuse en Laerares Ook gelegeobiiil rnr sign gelraik li liim lUBeEl Mllllt to IFOUISDS DUITSCH Duitsclie Taai en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMraap DulMoh M O C HoutfflUisgracht 19 OOUDA Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir ames v HEVZELENDOORN a tt Bestel Uw Drukwerk bij A Brii kpian Zoon r y m A6e Jaargang Woensdag é Jani 1917 G0VD8CHË COllMIVT iNTie cu wrs © ant fL ertearutioTolsLd voor G o u d st © an 03acistar©3s ©aa VERSCHIJNT OaGELUKS ÉkÈM BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEEUNGBN Op de voorpagina dubbel larial Gewone advertenuên an if pri Gruole letten en randen naar plaalaraimta KLEINE ADVERTEKmtM auieragae n aai koor en eetkoop huur ae eecimii 1 5 ragel I 0 25 alka ragd betaling Mailmaia loeUa 10 ragaia EewllaseaiaMn 5 caH ABONNEMENTSPRIJS i per liw rtaar f 1 25 per aak 10 cent mal Zoiida iblad pai kwacraal f 1 75 per week 14 cent ovcfaj waar de baaortiB par looper gcicbiadl Franco per post per kwartaal 1 l SO met Zondaglbtad 12 Abonncmenten worden dalolijk aantanoraan aan on bureau Markt 31 Gouda bij onze agenten den bockliandel en de pottkantoren ADVERTENTIEPRIJS t Uil Gouda en om lreken behoorende lol den bezorftkrinK 1 5 regel f 0 55 elke regel meer f 0 10 BI drie achtereenvolgende plaaliiogcn worden deze legen twee berekend Van ballen Gouda en den bezorgkriog 1 5 regel f 0 80 elke legel meei t 0 15 Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 a Uitgevers A BRINKMAN ZOON n geHlogen IXi RuBMtecdie prenrïer gaf tetegraflHeb last ofiu alle uniUere te faallet ren Dat t teamrinrte een afdoen inaatregiH Aon h 4 llallaaunolwi front auhgnt het voor du Italianen niet tH Mt te gaan l u Oüstcnrljfconf heroverdm volgpnit buu beriehtenn ten zuiden van Ja imano een aanzienlijk d H van df tweti wt iceu geledetv illoor de luilianen liezette loopcrawen Tevergwfa brotiht do vijand roaervt In het vökl Hij werd overal tcruggostagan Hot aantal Maandag bij Jwnlano eemaaktei gevangenen beloopt 171 offldi cen ea i m man olgi nB latere lieriehten hebltea de ItalinniMv bun llnii wwr kunmii lierMellen kustbatterij n hebben he vuur der Engelsche kanonnen beantwoord zonder echter schade toe te brengen Schout biJ nacht Tyrwhfte meldt dat de lichte kruisers en torpedojagers onder zyn commando zes Duitsche torpedojagers in zicht kregen ZiJ vielen dese op grooten afstand aan De Duitsche forpedojager S 20 is daarbij gezonken een andere torpedojager is zwaar beschadigd De Ëngclschen hebben zeven overlevenden van de S 20 opgepikt Verder Is de Yarra vfUi de Measagerlea Mantimes een Fransche boot in het ooste lyk deel der MiddeUandsche Zee op 29 M getorpedeerd en gezonken ZiJ had 690 personen aan boord waarvaA 84 zijn omgekomen Ten slotte nog en tel ram uit Weenen dat in den nacht van 3 op 4 Juni in de noordelijke helft van de Adriatische Zee een Oostenryksch torpedo vaartuig door een vijandelijke duikboot getorpedeerd ia en gezonken Het grootste deel der bemanning werd gered Ito trot iKiiverplaatrtlngflii uau het i ngulsoh l rau lie front wortk ii ook ikiur df kolii Zeitnng alu voorhedcii an fwa nieuw op een andtr punt ti outternemen o fen +U E latwliouwd liet blaKl Hchaijft o a De i ngielHehni laten thans iiu groole kracht Imii aiptllletrie werk iu ile sirei k tuf shfn Yperwi en de boolit van Wijtatjhaele Het gttwliurt pKWtcert hier alUft wal t kan diua heijbun wij iiit t niieuwe g v echten in dezfl sireek rekeamig lo houdfO waaxop li oiiw iis Oük erkeiumngstociilott van utfWke a diotiluii eii wijzen Vwl heviger 1 öok hU vuur gcwordeu van hei kanaat an Im oin of tot aan de tieaj pe n den uitgehtioktt u 1 ranwohen seoLoi dlie thans lesi N W vaiDi M Quontiu begint is de arlUlorielKxh ijv jigiheid van d Awno loi aan i Suippes toegenoïuua Uadertuasohen la tliaoH nog weinig van de inifonteriüaoliiü Ixikoiidi i en Eng jlMch correöfpoodent vertelt een iinow viTliaal over die goveohUm in La Gouloite Toeai do Ctuiaéfeaim uit hun aciianötm bij het boech van liiauunoat te vooiii liijn seboflen en optrokken naar de biouweiiy van la C oulott en di eoatrwie wan hat OLu oven roiiupuling en owuge vijanden heten zich door dt anellieuli daarvan lieetneiuen Du ikuereu di die beectimg voi luden werdtn in hun flehuilluoliu goknipi Me r dan lüO man zijii aolUer de iiiile geötuunï uiaaaia do trateur van la CouloMe loeit evenals om de ooutrale h t vijaiidiolijko ii aclunege eerVHur wel dtii ratel tteH doodjel La Coulotle met nanne zat Btikvol iiKt umcliinfgewertiu Er vloeide veel bloed vooir onee inaunen zich een weg boandim tenige iiiooliinegeiweron il den veirBtoiiunen en bij wi zo van verdeil igingfoBteiiluig wn Ijoincaïde opwieirpeu UI deze voorataii van I eii l en p r uur latei waren alle itiio do aaiigtïva41eu punten in ha d n dor Jaiiadet Kea Bij bet krieken van den dag zi te de vijand eolHer uit de riehling van Avion CMi tegeaiaaiival op la Couh lle in De i Juitaohe kMioimlers slingerden ttte rk oiUplolbaro Htoffen op du oeiUraie eu de tjrouwt ri Tcgewaauivallfn drongen de l a nadt eeeii van den bodeju dio zojuLitbadliaddtii gienomeiu legen den nudda had deii ztii na taai4 ti giiUMitand du brouwe wat zij dan wel ei ht De Kamer van afgevaardigden dii ecte uitdrukking van de souvereiniteit van het Fransche volk richt tot de Russische demokratie en de andere demokratieën haar groet Zich eens verklarend met het eenstemmig protest dat de vertegenwoordigers van ËtzasLotharingen dat haars ondanks aan Prankryk was ontrukt in de nationale vergadering deden hooren verklaart de Kamer van den oorlog die aan Europa ia opgelegd door de aanranding door het imperialistische Duitschland met bevrijding van het bezette gebied den terugkeer van Elzas I oth a r i ngen tot het moederland te verwachten en een rechtvaardige schadevergoeding Verre verwijderd van de gedachte aan verovering en onderwerping van vreemde volken rekent de Kamer erop dat de inspanning van het leger der Republiek en van de leden der bondgenooten zal veroorloven om wanneer het Pruisische miUtairisme geslagen is duurzame waarborgen te verkrijgenvoor den v rede ende onaf hankeli kheid der groote en kleine volken in de van nu af voorbereide vereeniging van naties De Kamer stelt vertrouwen in de regeering om dit resultaat te verkrijgen door militaire en diplomatieke samenwerking aller bondgenooten Elke toevoeging afwijzend gaat de Kamer tot de orde van den dag over Wy weten nu tot welken prys Frankryk den vrede wil Een kort telegram dat niets omtrent schade zegt vertelt van een vliegeraanval op den Theema mond en van het bommenwerpen op Essex en Kent Een der Duitsche machines werd neergeschoten en viel in zee waar het ontplofte In het lagerhuis antwoordde Bonar Law op een vraag betreffende represailles voor de jongste luchtaanvallen bü lichten dag dat op verscheidene plaatsen die door den vyand bezet en zeker van niet minder strategisch belang waren dan die welke door den vijand zyn gebombardeerd door Engelsche strijdkrachten voortdurend bommen werden geworpen Op Zeebrugge alleen reeds zyn 24 afzonderlyke aanvallen gedaan in den loop van Mei en April meer dan 30 ton bommen en explosiestoffen eijn op de stad geworpen Dover de Engelsche vice admiraal meldt dat hÜ gistermorgen vroeg de marine werven en werkplaatsen van Ostende zwaar beschoten heeft met goed resultaat De ij ontruinid en vó6r zouHoitdergan i la ouloltH en iK e leetrlciehe oi utralo prij gegevefi oui iwodolooö blWHlvergieteit U voerkoui n UU1TENLANU8CH NIKUWS DUITSCMLANIX De ierteura dit berouw hebben en diH rwt Bopenu d deseirtetirs zagt dat iia hun t u ww m nadat het tegen lien iiigtwteWie procoe waarbij van prevwütiove heiohöCTU pricdpiocl zal worde afjpfDlen ten eindi zal xijn geroerd ultslW van hun tiral zullen verkrijgen nvet bet uitziulit op gratiit Indien zij zdoh in k ii verderen loop van dien oortogg de gratie waardig Moonwi i ondMi © 1b dat i ij Op zijn laialMt den Vbtatu JuK a f terugkeercn Deze g Jegcnlu id wordt sbK ta oenmaal geliodeii Het dwrtwt wijnt r op dat do U HerteiirH op een lotiwre a gemei no amuetHie niet mo ten n tefivn Da YijMvdott zuUwi het dooreet ata Uwken der moeilijke hedi n In de aanvulllne dpT r Tv Hen lieden uitleggen Dit Itf e bl T nii iui t Het deorei t b e a grootmoedige daiuï vaif dm Keizer BBLOI Do c h e 1 d i n g Do TlLgl Rumliichau ine4dt dat hij de onderhandeUnge die In de afgeloopen dagen te itrutwk l tuMHChen den Rijkakanaejier l en niluMer van bInumUndfiohe zaken en dwi nieuweti gouverneur generaal van IMghi von Falkenhauwm werden gwvoi rd o A verdeiimg van IMgiö in een Vïaannsch deel met de hoofdatnd BruMsnl en een WaadKch dn el met d hoofdMad Namen ter sprake kwam SPANJE Ongierogioldheden De Spa n Ae minister van oorlog beeh bevwrtigili dal tv te Haroeiona ongeregeldheden zijn voorgeko4 m waar inililalrea aan deHgenomen beWien Hij lieeft er bijgt voeg dat er vetw3hpi lene offideTcn opg lot n zijn In di vpHting MontjuMi l3 Teinp heeft voorlfl vwrnonwn dat tot d aangeJiouden officieren een kolon l em lui tenantk olMiel een majoor een kapt teln en twee luitenant bMiooren dlie een vereeniging pt bewherming van het wapen dor infantertet gm vrmd had Uii Minister Prirto voorzitter van An udnlatw en l raiöcb bureau vel le K hoe pwlu tk n Mont ormliet veTmufWerde De Mont tomittet behwrwcht de vlakU vtHi Choinipagno tuHBolien liet iiia W van MeronvlUeiri n do heuvel van Herru Do DiïitftOhcra be lten r een tiental waarnvanmgMpewlm dde oA hun batterijen welke ge4egen zijn tuaaehen Heiiie en Nauroy hcvJtrij iii Ut ivn oogpunt van V enie ltigtmg iH het terrein zeer brlaii cryti Ken loo j aaflinie beeolwrnxl door prik keldraadverrtperrln eii oiiwloot de toppen en vtTbond den Oornillet In het uoordootlea met de u Mont Uloiid In het noordwetiti n met Nouveilles i t m eon tmiiioi aiuigWegtt uwt uilgangBu op de ikoordo lijlte hejtmgen Onze aHÜlerle liwlt dew veixU d1gingHwerkeïi van tiwi Vijand verstoord ictn plaaU waar een maohmageweer opgesteld stond 1 intact gietdeven Het bombardement 1h evenj wie van groote uitwerking gtwctvst op de tunnel UI het liipiondt r In dea nacht van U op 2l Med Ito Fra iriehen nrlioti n een girooi aantal granaten op k ingangen vwi den tuDiiel af Do Duit üh i piomiiw voor hi t nie4irriideel vergiftigd koiKÏen niet UM er werken aan het heiTHtel der ingaiigf U lu den ochtend van den 20n werd het vuur van grauatcn van groot kaiilw op die tunnet get ïid Vfixi girauaot valt op den Bolioorwfrejen vw r hiditverversetüng K b deel van liet ganiiaocn ver Htikt ik loegangt n zijn half verajierd hrt vder uur doen d Franweh troepen eeqi kroolktigen aanval met opinnrk 4i en regelmaat TuHSohin vijvtm en hall ze hebben wij al onze oogmerken bereikt iKihalvA op punten van du wtwteiijke helliug vftifc den ComiHet en de i rlurtloopgraaf ifio weercnatwi bloden HK oetir trum van don aanval gant zeer 8n l voorwaarlft J ün ki ijgwgtn angen officier vertelt dm hij vwwoiKUTd oiiKlat nr niemand uit de tuiin 1 te voorseliijn kwam naar ochtereni miieide ont er het sein Ie gm en Door een luolitkoker kwajii bij bij do ingang waarvan bij er een ingoflton voml de beide andere opgenkrpt met lijken Jlit garni MWïi ga gti n teeken van leven meer llltuaMchen wa d aknval der Frenwülien sm l voorwaart ge jaan en bereikte de ingan ai van d tunnel Op dit oogenhlik weèdmi do officË r en de niftnaeliappisi die hem ve rgffiteld n knjgn gwvangen ge D ku I nkel Hwiw ntiw iu ie i rfurtJoopgraai die prolHH nfen daaruit te koim n werdcin met gewwrvuur turugg lfreveii Wat de Duit jh artitlerie belrreft zo werd een t moer door de Fi n overheereeht I e j i Beu dio in FrankTljk nw evechteu bei nen roerig to worden Zij zoud m wayftfffbijiUijk liever aan bii Russiscliii frwt zitten Daar Is n lnd r gwaar Feuilleton kon Zij klom r oo atwlg dn ♦ toil ttalun van iK t stad ie op dat een uHiidt r i tlraind gcnlilf nian dan du jotng Dmti lie officier zieli zou hobbca morttn iuipan iRMi oni haar hij ie liouds n Daarlwvcn way igenJijk iiletö te zien Zondagt Wm luing VfTlaten straten nat van den regen gesloten winkel diep ritüzwijgen Zij waren onigiekperd en liepen nu hoog ovor dk klippm terug Omlaag dTeiiinïc en kookio d ee in een mijlenver wilte büluuraeLreep lang do kust vrij gingd blik over Iwaj oiil egren rlJe vlakte zware rookpluiuiea Van 8toomi ooton damiplvn er aait dk i horizon Edith Wilding zei opeens Vind jo dat rfgonli we In orde dat ill nuitwohland alle vrouwen aan het fomuo moeten taan 11 ij nKM t laohem Wie lioüft je diat wi gemaakt Hhth Het is toeh alg mt in bekeaul dat allo vrouwen bij jelui good koken kunnen Ach Wïzin Üf zij nemen stof af of ze breien kousen Zij zijn or om d mannen te bcdiionen Zij zijn net dien tmeiaje l Daarom taan z ook zoo ver aoht bij de vrOHWed vaa andere laod en Zoo Dat i wai nieoiwö zou ik 2egg n Meuwighcdeni Zij trok voracliiflijk de schoudieiu op Zij was nier cwaaidig geprikkeld Dat wae van oudBher zoo diaiuvoor waren jedui In d gehwle wereld beroemdH Dai wa m flBohitti vroefter zoo 13der ookl Maar jelui ngeleohen l egaat altijd de fout DuiitwhlaiuJ tf b M orde ilon naar di n lijd van lu jaar uul Jelui knijpt krampachtig oogeu toe voor adles wat latuflBoheo bij ons to gebeurd Daaruit spruiten dan joiui grappige oord eiveiillngen vwjrt iu het jaar nul wae ik nog üXiA opde wereld zei tdHth Wiidln Koppig gou ZIJ ploietflmg ngöIL cll te spreken Maar het vorlgo jaar waH ik nag met mother in Duitauhland Wij hebtwn nlle piaalseni bekeJien Dveirftl waren bi rhulzon grooter dau de olub in Piocadill vier verdlfpingeoy hoog m Uerlijn on at liter de ramen diHizondi n mamnen die l i r dronken Waar zijn toch de vrouwen V Timi Daaif veiwteil n zij ondertussohew de wa hl ti Ik zoti gewi vrouw in I uiNchlaad wijlen ztjn Ik nW Zit z het met hart toohliilijke overtuiging Ihj l etH zich op d Upppii Dat was h it ge vrtJg van wat vooroi waw ge gaan I at w natuurlijk ecu domheid geweest fn hij kon oeli niet amiers Üij liep geergerdl foor Op me Mijdetulli n toon vervalgïlQ zij n t f ngeiwbo koelheid Dat uvoet a tooh zelf toegeven neef tot de vrouwen m DndlMOhland van elegantie geen flauw begrip hebben Zij zijn belacheli kleluisteedeeh in kleedSiig In alles Zij Zijn ook zoo breed O ïk aoii niet ondt r haar willen kvwil Hij bamtio to I d h spr vekt i Mipiïf uejnuiJC joao pnn i u o b maal h4or met jelui onwetendfiei t Jelui kookt ook met water g laot mij DeiJi je dan dat jelui allemaal door de Imnk zoo mooi zijn Dank je zei ze spottend Ik betïoel jou nietI Jij DM g blijven zooaU je y ait Maar je hent een ull7 nderfng In het algemeen krijfen jelui veel to scherpe trekkwi door de sport en j ui Iaat die rtchouders voorover hangen olfi Ik In Londen een utooie vef acb ing heb gezien dan woe hut altijd In flik gyA aJ ze zijpi aan het imulep een Anietri taaiiHichel Dot maakte haar lieeleiwwl woedmid Natuurlijk de inerikaansühen zeri ZIJ veractfitelijk Dle ijn voor diievierdip geep ladiw Die heitilK n ook het ongecultivoerdle Zij bijten op liaar na peia en rtciireeuwen door dö geh i zaal Nu word hij ook boa over baar B l Koh n hoogïuoed Wat beteekent dat o A Hef ft dat hetr kklng op onae I iilt che daraew Die ken je zciifa niet Je hebt er niet hot min de Idieo van en liet allt niiin it van on ïe oHiclerffvrouwenl Kijk tooh al het je blielt eena roniK hijvoorbeold bij ou in hi t regiuK nt wat daar voor t egante iittmee zirnl Die zijn van den Rijn He heblwi g 4d th MiiöW iien een paar Daar Ugen over zijn h onderen ook zoo arm als de mieren I Meuwe uriflda iige ontwteinWieiid zei hij Hij on mag geen luitenant Houwen als hij geai taühlHa tot hondea lul zend mark Inirg stellen kan Bovejidicn moiH zij ook van z ier goede faimlie zijn Onder kcnkennieidlfvi konv ie bij oiifi diiri niet Daar kan je staat op maken Het jon o ukiaju aiitvKoorddm niet Deze vei zekering vtm de inaaWcliai pell e hoogte In het Duitwatie offieierskorps noheen pioEfleilng wwler gemMMellend op haar te werken Zi trok © en zeer nadinkend gezicht De argernk trilde nog In hem na Hij et BovMkMen i de Dultseh © natuurlijk eea goede hulaVTKWw en itt er ook trotwh op dat ta zijn t l e vrouw behoort tiliui Natuurlijk vfrfgien jelui verouderd I ultflch Inalcdit Nog aihjd prak mlaw WUdlng uttdegeaid I Df J iob en ke k a r Duitarfien neef n it liaar heUo re blauweoogen waai in taaio koppigiieLl wlraalde voj in het gieiaat l e i ngeteehe vrouwtHdioort daar waar zij wil zljsi fk Iaatmij nujn vri eld toor nieti nd MUw iuen Ook niet door inijn luan al Ik ooittrouw Hij hftftkJe de obou ler op en liep zwijgend door I r wM een klove tuewc itn Ikti ontMaan Zg keéten elkaar nu eo dan onder het vooriloopeïi aan Maar betdea zwegen liardn 4 kjg vv van Ireldeo wUdtt de eer i1 dtr Hr s ot toenadrfring dow Zoo kwauwfl zij onverzociul weer voor de MungaJov 11 gingen het hiI i druii iwt binnen l lth liep dn le ijk dk trap op en kwasm let aan het diner nit r meer te voornehim H t miditfigniaal i z H n tmr verliep Htijf en ko Hehiiut Merker wlHt oJW of IhH f ngelta lie nuehlerlicid en Zondsgaatitntning v n of dtU het beu goM Het betrof bent HIJ had het drukkende gevoel dat hij Iiier het Htoren ie inuent wa De b ïuh n hadden nieuwe wrijving t n liflteli l Ml n tu stnehen het Duiloohci Hijk en iroot HrUtannitt venueW Toe de genfelenien na Mvi bij de mrtwljii eaten werd ovar jprnpfoken i n hij wt ont feiii toen bij nK kt boe we4nlg dH AngeNiaitrfwihe vo k dM toch drie vler te de aante bfluiTwIite 11 rondmu de gteIiïM lo aarde reisde van zijn DuitaiA vaderland wi Hij gal het op hen tegen te prekiti Hij rookt In aonibere dacliten verzonken zijn Mgaar Wat hlJ ron loui zieh hoorde waren tai Midere lipiien en op een andwe waniw gawil de ineeningCD van Fdlth vm Itcdlewit dag WovA Ttno