Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1917

So 13411 KAA5P0EDÉR ElsEas Lottiarlngon TIen mlllioen Am plkanen Het Zweedech Dultsche Incident tockholmer dessept ONS OVERZICHT nen dat de geallieerden den oorlog hebben gewild en dat zij de Centralen aanvielen De feiten weerspreken dit stuk zoo toI komen dat wij er verder maar geen melding van maken De verklaring van den Franschen miniater preaident Ribot heeft in Dultschlaod de pennen in beweging gebracht en het Is de officieuze Norddeutsche Allgemeine Zeitung welke schrijft De Fransche Kamer stelt opnieuw met groote meerderheid de verovering van EIzaB Lotharingen als Frankrljk s oorlogsdoel Ribot de miniiter president beval deze re vanchemotie aan terwvl b j een beroep deed op het volkenrecht de gerechtigheid en het geweten van de heele wereld en van de provincies sprak dien nooit ophielden Fransch te z n Hoe staat het met de gerechtigheid De echt Duitsche landen Elzas en Lotharingen werden in vollen vredestijd louter door een gewelddaad van Lodewyk XIV van het Duitsche moederland afgescheurd Toen Duitschland na den zegevierenden veldtocht van 1871 de landen terugnam die 800 jaar daaraan hadden behoord en die eveneens onder een Fransche heerachappü van twee honderd jaar in den grond Duitsch waren gebleven voltrok zich eenvoudig een daad van geschiedkundige en nationale rechtvaardigheid in den volsten zin van het woord In het toenmalige Ehiropa waren alle toonaangevende monarchen het daarover eens Carlyle kwam toen krachtig voor ons recht op Elzaa Lotharingen op Volkenrechtelijk is Elzas Lotharingen in allen vorm Duitsch gebied De Nationale vergadering van 1871 heeft op den eersten Maart van dat jaar het vredesverdrag met 346 tegen 107 stemmen aangenomen en een lid van de Nationale vergadering uit den Elzas schreef destijds onder volstrekte stilte ontving het bureau en een uur later de Kamer het bericht over den afstand der departementen maar met luid geweeklaag het bericht over de vyf milliard tegen 5 pet Ribot s beroep op het volkenrecht is dus van nul en geener waardezen beroep op het geweten der wereld is goedkoope rethoriek een poging om de Fransche revanchelust op het geweten der wereld te laden Etzas Lotharingen is naar taal zede en ras een Duitsch land de verhouding tusschen het Duitsch sprekende en het Fransch sprekende deel der bevolking is daarvan het meest klemmende bewijs want slechts 10 pet der bevolking spreekt als moedertittl Fransch Tot zoover het betoog van de Nordd Dezelfde courant heeft ook een lang stuk over de schuldvraag Wat deze courant er toe brengt deze kwestie nog eens te behandelen is ons niet bekend Vermoedelijk is de komkommertijd er niet vreemd aan De strekking van dit stumperige jammerlijke stuk is om aan te too Dienstaanbiedingeo hebben in de Goudsche Courant aleedê tuceet ÜV Deze adverlenliéii kosten sleclitti bij Tooraitbelsling 1 5 regels 0 26 voor elke regel moer 5 cents Opgaaf uitsluitend aan bet Bureau Zijn Engelsche Vrouw Naar he Dutoch door RUDOLF STRATZ GeautoriBeerdle UltgnYe bewerkt dioor Mevr J P WESei XINK VAN ROÖBUM NaartA Een vertrouwd adres ga E voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN is bQ i N HES8ING S Peperstraat 24 Oouda a Ê Billgke prijzen prima mate gS Reparatie aan alle mes Sa beien Dan heid hij juist voordat taéit Opfftoné nog een nieuwo bo4sing met Augliatus Flecic die veel had gSdironiten en ht eeni3k lap merifwaardiig vond dat atle kellnera in I ngeiaiid Duitftchersi waren Da vooTlicfdie voor ifit dieni nd beroop wwfl tooh op © eni wondieirbaaa baxlp8 s1ogBvenno geii vanp dit T u ooii6che ras Nu dat heeft u toch zeit ook bewozaï te beziltten zöl die luHpnant droog en vc te de aadieireti Acht r heiiv werd golacheti Maar hij voe4dte we zip positie in hrt hui verbetcrdie hij nipt Gindg in de ontvangjiainer werd bridge geepeeid F Jtth was er bij l veo per m rt liehaaia en zied er bij aia haar landelieden Zij boog zioh gn spannon over év tai l Hetawt Merker kende het spwl niet Hij adondl zwijgend wat ierzi e en keek toe Zij keek niet naar heni Zfi wae koppig Hij ook Nadat bet spei uit was ging zij met ee jonge mëisjeB ia een hofk z tten Het waren een paar Woeeode aehnpen God joadU wetm wa zij Me voor gewiditiip had te vwtellen Zij sprak onopboudeüjk ie m e wezen ia wit ne Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze Theein worden alj eleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en iéa Ned ona met rermelding van Nommer en Prija ▼ oortien van volgeoa de V et gedeponeerd Merk Zich tot de uitToering vao Uwe ge erde ordert aanbevelend J c BUL reorhMB J BRBBBAART Li Mf M Markt 5 Heden overleed onxe tcHMc Moeder Behuwd en Oroolmoeder Maria van Cappellen Weduwe G F VAN DR Velde in den ouderdom ven ruim 98 jeir CORNl WITTE VAN DE VELDE 1 P VAN DE VELDE Suiu G F W VAN DE VELDE A VAN DE VELDE BunoEMDjiE Gouda 2 Jun 1917 Ecnife en aljcmeene keDnii eving Op vertangen van de overledene verlocke geen bloemen Bezoeken kunnen niet worden afgewachl 1496 24 Hiermede betuigen wij U onzen harte lijken dank voor de vele bewi zen van deelneming ondervonden bi het overlijden van onzen hellen Echtgenoot Vader en Grootvader den Heer J J DE MINK Dn Haag Wed M H DE MINKCoET C i P DE MINK 1 1 DE MINK Kruuswije RN Kinderen Watinwim J DE MINK M A DB MINKRrneman Juni 1917 1513 14 GEVRAAGD Jongste Bediende lefltaÉrederKaanieDlaliriel Aanmelding schriftelijk Twee Kistenmakers een Trommelzager en een Schaver gewpaagd ADRES 1 2 IS DE WOELGEEST Kaftensingel CSouda Gevestigd te Gouda ten huize van Dr LEVEDAG Oosthaven 51 DrUECOMTEir 1506 16 ARTS Spreekuur 8 9 en 1 2 DUITSCH Duitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Ch LAFEBER Laarur Duitooh M O C 0 Houtmansgracht 19 GOUDA Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theietafels BuRetten Styianteublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 StUlkast f20 StgiUfel f 9 50 Spiegels f 6 B0 f 7 60 enz UmTUlI44li liiiDliDltiialililiStlütkadl Rotterdam ü ZOOEVEIIVERSCHEnEn Wat onze meisjes moeten weten alvorens te gaan Doea h Hmunm f PRMSSS franco toeierxJing na ontvanQst van postwiasel HCICPMANAO Uitgeven Abomieert U op dit Blad VOOR HUISBRAND Deonefl Xachelblokjes 12 a IS c M uotit imui Bosjes EJkenbout laao 40 c M LEVERT DE Goudsche Fourage en Brandstoffenhandel Firma Gebr van den End GOUDA Tel 43 496 ROHEROAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK gecli uil S o PANDBRIEVEN S9i i o Verknilb ar Ie Gouda bij de NATIONALE lANKVEBEENIOING i de He regM J OGIBR A Co en H H EOecleiib iidclireii 1224 20 Pandbrleven In omloop ruim f I NERGEE Energiefvonner voor Kinderen ZemnvzwaklffiQ enüersteUenden IL en rS oqt3ten I ARNHEM Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aanfeiloten bl de veresnlKlns voor Mode vakicholeo te Oravenhage Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot Costumièpe Ooupeuse en Leeparee Ook lelegeDliijil ntr igio gMk li Item WKEI MIMie en l SmilSDS Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 DIr Dames v HEYZELENDOORN Germaan Rijwielen lllllllllllllllllllllltlllillllllllllllllllillllMllillllllIlM N V RIJWIEL INDUSTRIE aiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiliiii f t 9 VAH WCKVBI ncppci I Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda ZENÜWZWAKTE De Tele lijdera fl a Zenuwzwakte in dex verschrikkelijke tijden kunnen faun voordeel doen uit de erriiring vandenfaeer BAAN DE BOER uil Rotterdam Hij ichrijftoni M H Landen tijd heb ik aan enuwswakte geleden vee heb ik aangewend doch onder baat tot dat ik opmcrkiaain gemaakt ward op de SANGUINOSE Met blijdschap kan ik U melden dal Ik na drie flaconi gebruikt te hebben mtj veel beter gevoel ik xal nog een poosje met Uw middel doorgaan en het anderen lijdera aanprqzen U moogt dit publiceeren Hoogachtend Rotterdam Pretorialaan 79a G BAAN DE BOER Daar zijn in dexe dagen vele lijdera aan zenuwcwakte en vekn die er na aan toe zijn het te worden Een tijdig gebruik der Sanguinose kan veel hentellen en veel voorkomen SANGUINOSE koat fl 50 de flacon 6 fl f8 12 fl fl5 Tweemaal per dag een eetlepel Bij alle voorname Apotbekera en Drogiaten Waar geen wederverkooper lii direct van de fabriek WACHT U VOOR NAMAAK De Riemeratraal 2c 4 VAN DAM Co Den Haag lii Abonneeti U op Het Stenografjscli Verslao van het Verhandelde iu den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diaonssies alles bijeen in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voomitbetaling voor niotabonné s f 0 50 per kwartaal bg voomitbetaling B Abonnementen worden aangenomen doo de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Adverteert in dit Blad De NXTIOIIIILE BlllliiVEIIEEIflIlilIG KcuHoor GOUDA 44 bevortlert de oprichting van Nieuwe zaken op COMMERCIEEL en INDUSTRIEEL GEBIED Voor Kom tl LfiS BOL KOflTen BJ AUW worden der KAA5 doet haar tevens uitmuntend JPDROSEN Door toevoeointj vdn KAASPOEDER bhfft cfe Korst Zdcnt en helder van Kleur terwvl er geen K0R8TGEBREKEN miim De Gebruikerj lyn er zeer tevreden over Zy ma hen ofe HOOGSTE PByzEN Ook verkrUgbsar 1281 Te Stolwtlk by A NATZIJL en W M DE VEEUGT Te Gouderak bü C NOOBDBGHAAF Te Berkenwonde Achterbroek by L DEKKER Lange Houtstraat 28 te s Gravenhage 31 Dec Gelden op Circuleerende Reservei Uiltekeerd hypolbeek pandbrieven dividend 19U 25 107 233 51 450 291 46 21 pQ 1912 25 843 659 41 25 365 900 541 554 37 22 1913 26 690 870 36 26 227 350 614 412 24 22 1914 27 827 692 96 27 483 950 676 500 95 22 1915 28 120 144 39 27 616 600 721 484 89 22 1916 29 367 856 66 29 094 780 2S pCt PANDBRIEVEN a 99 pCt eEMtscHap bl de Heeren M 1 OGIER Co en andere EFFECTEHKAMTOREII 1511 76 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacïiines want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB UAAIMACHUES leunt U krijgen In al onze winkels SIE MEITAM niHMGBOED 8IN6EB Maatsehappij Dep6ts alom aB3snD A 7 Juni Remonstr Kerk 8 u Leden rg8dering Eemonstr Geref Gemeente Beleefd Terzoeten wij geregeld tü üg raedodeellng te mogtai ontvangeo tbd TOTgaderingca oonoeiton ventu diJUi den enz oia deze dan ia ouEe ftgendt te Termelden b leotrlKJio Drakk i1f BKINKUAN ZOON Qovd GOUDA Kleiweg 5 M e Jaar aii Donderdag 7 Jani 1917 mmm courant ie u TJVs © an d v©rt©an ti©Tola d voor G o xd SL © an Oaan ©tr lr e3a VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTaPBJJS i pt kwirUal 1 2S per week 10 oe mei Zondagablad par kwarual f 1 75 per week 14 oeai overal waar de beeorglag per looper geachjwb Franco per poai per kwartaal f 1 50 oiei Zoodagablad f 2 AbonneffleUeo worden dagelijka ungenomea aan ona tNircan Markt 31 Gouda bii oase agenten den boekhandel en de poalkaatoran ADVERTKNTlEfltllS Uit Gonda en onutreken bchoorende tol den be orgknng 1 S regela i OJS elke regel meer f 0 10 Bij dne achiereenvolgende pUalaingen worden dB legen twee beiafcenJ Vaa bnltee Oonda ea den beaorgkring 1 5 regela r 0 80 elke regel meer t 0 1S INGEZONDBN MBDEOEBLINaEN 1 4 nfato r ÏJOi elke regel meer f 0 25 Op de Toorpegina dnbbel lariet Gewone dvenealita en logeaoeden m ed edeali ng e ff h aeailren loi eecr gereduceerde pn a GrooM leUera en randeai naar plaajUrniaiic KLKINB AOVKRTKNTlftN esvragen ea aanbtedwgee bctreAe idc Aenelperaonaal koo ee veAoop iHMu ea verhaar 1 5 regela 0 25 etfce re al ateef 3 ceaa btt voanallbateling MasiaBm grootte 10 regah Bew aManan 5 ceM Telefoon Interce 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON jfevoehten zou word w diiar olie tro pen Ui I fklutf M Ua de lijteSfie i df preHliHit oimliaHgeivi Mi d mlÜtaln partij itijnHij vermoedVle ft t Mnnen 14 dng m to hecio cn iwlw voorhtj U zijn en dat na dt verkioatng van ivn lUouw parletireii t de oorU aan Lbiiiktrdilafwil SftI woidim verklaard BU8LAND Het It H f l n e li e leger Naar vn KorreBp Nord n t J irani van de Rti i 4che gvns hH Stockholm che blad Afton iia ftet iH rlelit wairtfii W van de KiK iH be aolttfllen die eiui teeflijd an 1 1 jaar l ereikt hadden mrt verlof naar biitH gewonden terv Ijl do ovcpblijvtaude iA Itiiuim iori zOii Mi volgen lU xuy maiiHoltappeit zouilien ondtrr millluire eoiijtrAile in r iiw ihikkinfC f i t ti ld worden van den laiuSwMiw u vau d liidu trU Aan Iw t Kauka n ehi trimt wauti fille rtOldwtni d ie den leieftijtl overfthpe tUci liMbiten ree lH naar hutó gezonden Het gielirek aan werkkrachten Ie lii Ru tland zoo groot diU men vecnMwdf lljk oordeelm zal ilnt Hanneer er dit jaar ta h grtii oifen ief pla M het N hi t beti r is die rtoliiflteii Ie geliniikiio bij de pogmget tot afwending van beu hiKi T ioo I gevaar n dat ziij m a het front nieL t doen Do duurte li Rt Pelertburg Dfl Koin Z l evat en oorrrtipoiidenüe van baron Kurt von Rodeo uit Kopenhagen onder het Iroofd Mnlnkvlmgeii vau uit Ruwlrtiid tfiuffig k er i Neutraleii I ll de e eorreBlWiwlttitie zn ii wij lint de d4iurl e lil Si l etiTrilturK op IwL oogembllk ong loofli k U Zoo w hiljft aron von Heden ite t e ii kli4n hotelkiimertje op iM t oagwïbllk Öfi rocJrH dagen ikfi ko t en paar idiovnui Iht vriK g i 12 ro M l koKM l o tle t ianu UKt roebel terwijl Iw t Uwolen van i clH e t n olkvn W j rovlH kotrfirt Daarbij U v hte grout giiiirek aan Ifa eoMntiil i ii In Iret l i ondi r aan inoo l OmHiT lïe groole miuwa s vnn Int volk vm het gc u gewoonte Madgr mte vel Tv VhVmHi lo enni waa nliüor Int gebre4c aoii imv eieb iha t i drukkender diyd gwot ien De hakkernwinkH ui iM l i ePH9 iirg waren dÖtwijIh dügen laiitf K Mlot Hi tLioho trwen Als iiïi W tot hftr t vnn dvn vrede op den Balkan orkt nd ile partij al grood fedachte de verwtwt liikLiig van het l 0g n el diT nartou Ut Hteiit wpeoiaa van bet in het verleden auo uk oiureobt badiw de HulgiMw oh vdk I e airtononil mi MaoerlotHtt waw te zijner tijd hot niiddel tt r veniiij B vaii een oorlog nw Tiirkikv Daa rblt ou Ma eidonJö ftutonooni irv lirt Tiirknob rl taan Dooh na drii verniK fn Ie oorlegon op d i Bailkan ts de vestiging van cm duiirzamen vrede daar ondenkbaar zonder verwezenll iing van bei l e fli ol dwr natlonadile ten l e de legatie wLsclite niet dn in llj ng VAn door vrwemdo nattonailiilolten bewoond landHtreken bij Miilganje r mag niet uit li t o g verloroii wordcïi d door Itulgflieen liewoondc gtHleftiteu lioor do conferentie van de i uropi eficbe grooty ino tndihodii m In Konslantlnopel di m IHTG at Buigaarwdhi erkende def tw van do DobroedBija in lfi7H ai a aüiwi Woo terItn voor BeBearafciö aan lloeuicniö werden to eweaen Do verbettfe sluiting van den vrede op dien Balkan mag niet op hlmlerpaleii ttiti ni Dvt vraagstuk zal ioor tof ven van weerszijilwi enn l evr dig ende oploiwiiig iiio eilijk mekeii Het is moeilük nog in e i Russisch offensief te gelooven zoolang dtft niet met feiten biykt Kr Is uu wat meef êcbb over den luclrtaauvai op i ngciand He blijkt da iM ötien vliegtuigen tT aen dwinaiumm Zij wierpen b naneni Op do laode li e dii riote OU kl doe stedlaiiT van om döarn Cfü aanval te do op ht t marme éUiiblwisement aao dw W di ay De inschrijving voor den militairen dienst welke de Vereen Staten Dinsdag gehouden heeft biykt een succes Meer dan tien millioen Amerikanen tusschen 21 en 31 jaar lieten zich inschrijven Barrett de leider van de PanAraerikaan Bche Unie heeft verklaard dat het onwaarschijnlijk is dat de Zuid Amerikaansche naties weerstand zullen blijven bieden aan het phychologisch gevoels en economisch beroep der zustematies die met haar overeenkomstige opvoeding regeering en toekomst hebben De meerderheid der openbare meening in Zuid Amerika is vÓÓr de geallieerden en de Vereenigde Staten Het ie onjuist de neutrale r eeringen voor te stellen als onder een of anderen Duitschen invloed verkeerend Zoowel de economische als de onweegbare gevoelsredenen zijn overal in Latynsch Amerika met onweerstaanbare kracht werkzaam De Pan Amerikaansche vloed wast met een nieuwe kracht tot redding van de wereldbeschaving Het reisje langs de fronten levert nog niet veel belangrijka op Op het Engelsche front hebben de Britten een operatie die Dinsdagavond ten noorden van de Scarpe begonnen werd gisteren met succes voltooid Zy hebben a vijands stellingen op de westelijke hellingen van den Groenlandheuvel op een frontbreedte van een raijl genomen en 162 gevangenen gemaakt Aanmerkelijke artillerie bedryvigheid ten noorden van de Scarpe by Vimy Armentières en Yperen wordt gemeld Zestien Duitsche vliegtuigen zijn geveld of omlaag gedreven zeven Engelsche zijn zoek Op het Fransche front hebben de DuitBchers na een bombardement op verschillende punten tusschen de Ailette en den weg naar Laon alsmede ten N W van Braye en Laonnois aanvallen gedaan zonder succes Alleen by een geconcentreerden aanval ten noorden van den Chemin des Dames zijn de Duitschers er op één punt in geslaagd de linies te bereiken waar enkele gedeelten van de voorste Fransche linie in hun handen bleven De Echo de Paris vertelt in het bezit te zijn van nauwkeurige inlichtingen die eerlang een opvlamming aan het RussischRoemeensche front aankondigen JSioiiuiiiigo i waaJf personen zijn dedood 36 gewond BUITENLANDSCH NIEUWS i en uitvoeng l ericht VêO d adiuiroiiteit m ldt dol Uit foW r tó cbe opuaaueu bo i n Üetcndü blijkt dttt Als gevolg van dü befcwhdfcttioig uit zeo de weirkptaat eii aan do ha n öt zwaar wjn beHuhadigé ól geheel vernield zijn l e dluUeii diu tot gang goven tot liet hartremljt itken waar de kukljoottn liggen t n e i torpedojuger werd liör l 4d zijn waar beeohadigd Naar iifi Bohijirt zijn ook taj vast achepeni gezonken DVrtBCMhAHlX Zware straf l en ingflïiieur dl van een Iwvr met wien hij in een eethult kennU umakte e i broodjkflflH len gwtolienke had g kregon Ut door bet gereolit e herlijn omdat hij die had aaiigienonHvi op giroiid van lieillDtf tol mvea weken gt vaag l rtr t veroordafid De eiweh wa vier wek ii CUiw De militaire r e e e r 1 n g Do P king tlie oorrempOödeiH van dü Shanghai l nnn nieidt dot a lrediiig van premidWit Lijoeanhoeng op IwH laaimo oogenhlik door i ongkofowjan f m voorkomen De Vioo preBlibent ToeanHiio het fl den eersten nviniÉtter en Dijoentlnff d n goe mtHir van d prcn incie K annul ontrfagen Oeneiraal Ni4 HjilHl óns nilliitalr g04jverneiir vau Anhoed hwft in een iK rngefllprek geaegA De prewnlieait moet Iwt parkiuent dadelijk otHbinden andere zal hij z 4f moeten gaan Ak bij loegii t aan de mUilaire partij kan hij in zi L aniil t hKjven maar andërtt zal IliSoeMji jant Uktator vaa de nimwe nnlilaire ri g x ritig tot president worden ullgeiroepen Dn genwraaj zeido dat er geen plan waa OIO die monarclile te herirteiitii maar waarschuwde tiat ab generaal KjangHoen die eens invloedrijke militaire le idier naar PeJci ng giing licC niet zou zi om vrede te A oht Mi maar on den preeident ty n beentje te liobten en de Montejoe te her ateiUen De andere voor tand ere vau dtt nieuwe beweging streven z i sledite naar eeu nieuw parlement Hij dacht niet dat er Dinsdagmiddag oa haM zes h bbeii 4 inaiinievliegt rs op pairouHie bij l uinkerkeil ontfitvew lö vijanrd 4ijke vlu gHT die zicfii bij C B md bövooden en in N W riotitJng vlogen oau e vad km br volgden oiilx liNte gipvechfceïi de vijand wfird naar 1 Dgielaml ge uagd Op lum U ni Foi wer den do V an in aangwaJU m door e4 n zeevliegtulg van liet luohtMMkUon op de ku t vwii Kent l o i nffrfftclie vficgi r wist er twee nao r omlaagi te d rijvcn Hij zi lf m Ie l ninkt rkeni gntaiuK And re liiohtgweotitnij liuvioheiQ in 1 jigflaiid gSenta uon4 rd i evvHlï gUUgiHb en km vijand zyn boven dtn ThPftwummd gdevord BINNENLAND i ttUT ontmoetten tl zwn Wegituigsen uit l iiiiii ki TkeiL Iji Ogende IG vijandiill e vla tuig n dïe vau den aanval op ngriland bTiigkwirden Tujri tt goveohten on onniieii zloh waarin twee vijaiidlelijke tm frydellieii gahed wwd ii vernield eji i andtire stuurloos n ar onrfaagi gedliweii van wel ke 2 WBftrselitjnliik ook vernieligd zijn De Konlogin op inspe tlc Met den trein uit de richting Utrecht arriveerde de Koningin gistermorgen te 9 47 uur te s HertogenboBCh tot het houden van een inspectietocht Ter ontvangst waren op het perron aanwezig de commandant vui t veldleger luitgen Van Terwisga de commandant der vienie divisie generaal majoor Dufour de kolonel van den generalen staf Van der Hegge Z nen de statiunacommandant luitenantkolonel De Jong van Lier met de stationswacht de overste der mmrechausiee Schoenmaeckers alsmede de burgemeester van s Hertog nboBch jhr P J J S M van der Does de Wiltebols De Koningin gekleed in een grijs ama WoW spreekt e n bericht dat nog rteedH bij een deel dor ZweedBche perfl de rOTwlei do t en volgcaia hetwelk de Zweedtfclie vliegor dr rhuklin onlang door twee Uuilw lio vliegituigen beeohoten iw teffe n i e ontnioering in do luolit tuaacrtien den ZwetKtetohen vlieger en zijn Duitnche colleiga ai we zeer vrii ndtwhappi iijik I o X uiWohere die op e a De delegatie der ver soolfltÜstiBche Bulga r clie paatijen ter Btookholmer conferemio werkt voor een MaJenbond der Ba fcan voiiken alu mWdel voor hun vreedaaüiie ontwikk i ing en tegen liet imperialia Feuilleton tekkn l en lachte ef bij De jongio officier loeg haar soduber pide Hij had ideohla dieaen eönen troost dat zij ifli ook niet l ekoinnierde om AuKUstns Fleuk De ffliVBiler op de DuitscherR gaf Adi ook geen nnoeitc liaaj Ie nadeivii Hij zat heel tehaagitijk lm do naaflte kaaiKT achter zijn brandy f od ra wachtte Natuurlii Htj bad tijd Hij bleel Zijn medeaulraiaor inoewt overntorgen vroeg zijn bundfiltjo paiiken Nu hij me t I dith had g twiiit Wlux ii hen dit besUiit aila de liwnjdüng uit ecm onhoudbaro poeitie Hij Htond iiadiat de gaaien afrtohertd hadden genoni hoven 111 zi kaowr en keek in den duisteren sioruiftülitógen voorjaarbnaolit waaa in titen de naJjljzijnda zee wel ho orde ruitwhen aOAr haar witito jhuimkoppen evouiuiin ais bet tlonkeren der frtcrren zag en voelde Mlto van het in den vreeindy zijn 1 n Bdltb WilfMng zelf waö een nWBsje uit dwi vreemde Zij kwam en gio Verdween uU zijn leven Oe lierinmering bleef alleen Hij ging aan tafel zitten en sttunde hot 1m H op de hand Hij wm hitter en veirbitterd Hij wond zicltzeir stwda mee + op in zijn aoniberen toom Frgeraiö over alle wa gebeurd wafl Hij vreeedo door lajiger verblijf hier zich bölac edijk te makpn Hij een Duitach officier Jod weet dat beiioelde boobniet Hij drong zich bij éeze laeuöchien niet op KruidenieroEieilen bah Nu ging zijn verhit bloed er met hem vandoor Hij kreeg een rood boofid Fn al was hij ti unaaii sitechts die burgerlijke luitmaiit Medc ir van een Itaiereginteiit hij was boch nufosteos de gvjijke van jttaand d c in salpeter handelde en op katoenvellingen kocht Hij sliep dien nacbt sleoht De volgen de da FaauchnifiaRdag was een herba Hngi van den i ngelechen Zondag Weer rtiite weer reg i Weer kes kgang Wi er vervelinit tot de lunt h Tot zoolang had bij i dith no niet ie zifn gekregien Maar ook n i wtm hear plaats uan de tafel leeg Zij vrati na de godHdiemttoelening iLHar t en hm rieiide famlLiii geffuui en rieheen daar zij zich niet vertoonde daar te zijn ge ilevni Du gaf aan zijn steniniing d en door ffiaig De algeuKvne onvriradelijkheid kwarrn daarinj Wel sprak men onder Int elen met hemr Maar dadelijk ctearna ging dür weer zijns weeg Nietnatid l ekoni iiiierde zich om den vreawdelmg Htj waohlte nog een paar uur tot vier uur in den naitridldag 1 dith kwam niet Twn had hij er op ecwf genoeg van Hij bep door het leege biiw en zoolut den Butler Zeg eenu hebt ge iODond bi de hand die mijn koffer naar het station hrenet Nu ftiry p Naar den avondtjvini Ik luoet helaOa vertrekken Zeer gooA Ölrl Helmut Merker wfts viui on hoven op zijn kauier een paar beieeldo afcch dwwoordeii van dank aan zi i ngielsohe btoedverwarateii te achnj en en zijn pk teeting vertrek U verklaren door niet uU te stcilen aangeJegenheden Zij Muden wei b rtjpen hoe hij het bedoelde Hij waw toch krankzinnig Hij bekend liet ziehzelf in een hetóer oogenbWlt Maar dan kwam het w t verdUiHtwdo zijn denken inaakto hem weer kt pig Hij wae zichzelf niet meör rooettter Hij mn te verliefd 1 n wa het te bOpe oo Al de Jógwrkamere van de bo wvermepiag waren leeg Gem nmiM waa thulB Ook geen Benstbare geest waa op zijn bellen verschenen Hlj had inkt noo dig want de zlj j wa opgedroofpd en liep naar het portaaJ Uebto schreden kwamen sneJ de trap op Hijiiütiende dat het t dietiMtnieisije waa eu ging liaartegwtnoet i stond voor Mtli Sliding Zij v tm buiten adem Dfl huiler zegt dat je we f wiltf Ja z Maar waarom dmi k beo hcraleund het te hoorenl Ik heb atochlö t jdtn f uit DiiilttolUaiid g ikregen ik Hohmit flchaam je Vandaag op Paa clmjaanda is er ge a po t Beiden zwegen eea oogenlijik Daarna barMta hij alt Zeg eentt wat doe ik nt bier Ik hen hier torfi werkelijk overlwdig Dat ziet een Winde toch Men laat tirf mij ook niflrkenl Jij vooralt Jo komt in het g eel niet nuoer Ie voorscJiljnl Die fat die mv AuguattM Met dien t rij ik oorlog voordat het we r dag wordi Dan maak ik er Uever rnjwlUlff een und aonl Denk wat je waU Ik denk het mijnel Hij brak at en voegde er kalm aaji tot Maar iai trouweiw aiint onziw gu9tua Fkdt en de anderen zijn mij volkomen onvtTBotollljfl Alleen om jou g Ik wegi ouidlat je mij skxtht hahanA ü Nu pas ag hij dat haar wangen bli ck en haa oogleden wat rood zagnn Zij had de sporeo van tranen ssorgvuldig afgewaaaolitai Maar zij moeBt vandaag al ved geschreid he4 ben den gamwhen dag Zij vrot gedrukt Waarheen dap 0 De jonge offlcter maakte een K weg4ng V8m ontatemn ng in d rulmte Ik heb n i genoeg vftn Kt ond Grondig genoeg I Ik heb ooff verlof I Doi ga Ik nog liever vt ertti n tkigen naar Muttim in het OMenwald iïaar li h € til l aar stoort njen nli numd Daar k an nmin tot zioh uil laKimi in over aliew nadenken hoe bet ek HUen is en niet had moeten komen Zijn oogeii werdiwi eenaklnm ooblig Zijn Hteuy f4oeg ove hij liod moeite zdch roeewter te Wljfven Ook hij haar zag hij w r heldvre tranen dat af hem een i irik n loeer Ja nu n akm wij eikaar nogr van streek I zej bij vt W Uïeid Waao om taar je udj zoo non HMjf nog een p ar dugtn l er F Ilij inelMe boo Hier Dat zou bij J 4 ii een reatwehtig plezier ent ICdïth nu zeff n Wie van jelui zon dat wen l Op Hij stond dieJtt voor baar Hij was een half hooid ktooUt dan itij Zij toeg haar Iw lder ondan M d n voelktig siig an kaime oogi n lot hun op en antwoordde een ondlg 0 ik zou oo blij zi i I Nu hegre T hij haar Hij bnkt zieh naar haar hipde zijn arm wu haar Ivwü en kiw haar I p k m haar on Uubii eii kik liaar Mte l weer en i h m Mttnand 0 o rdii hem Zij Wond o In de etille gang van tfe bovenvi rdeping Ktor hrt vetifller van hei portaal if hi mtTde ver omlaag de gl gze zi e D avond viel ehft Kiwen kropen uit de hoek u Nogi su e ku teii zl ikaar nileen in het groote hul t Daar dr nmden do denpMi Btt maiMi kionkm naar bovpn ïh familio Wildinjt of haar Ka ni kwaiiven thulx Dn bracht de twee tot beBlnnlng Zij lieten elknar Itv en luirt rdea 1 tMtb knikte gMO Wooht W Tl CWoB nrrolei r